Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Εισόδημα
Τύπος εγγράφου Προεδρικό διάταγμα
Καθαρισμός πεδίων
4 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 23/11/2017
Άρθρο 43/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εισοδημα- τικής Πολιτικής είναι οι ακόλουθοι: (α) Η ανάλυση και ο σχεδιασμός μιας δίκαιης και δη- μοσιονομικά βιώσιμης μισθολογικής πολιτικής για τους εργαζόμενους των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, η οποία θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της κυ- βερνητικής πολιτικής για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της. (β) Η σύνταξη απλής και σαφούς
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 27/04/2012
Άρθρο 5/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
του αερολιμένος, σε σχέση με τις καλυπτόμενες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, που σχετίζονται με τα τέλη αερολιμένων, δ. το εισόδημα από τα διάφορα τέλη και το συνολικό κόστος των υπηρεσιών που καλύπτονται από αυτά, ε. τα στοιχεία για οποιαδήποτε κρατική χρηματοδότηση, όσον αφορά τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που σχετίζονται με τα τέλη αερολιμένων, στ. προβλέψεις σχετικά με την κατάσταση του αερολιμένος όσον
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 13/06/2018
Άρθρο 15/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Τόκοι 1.5.1.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.1.09.90 Δουλευμένα έσοδα από λοιπούς τόκους 1.5.1.09.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από λοιπούς τόκους 1.5.2 Διανεμόμενο εισόδημα εταιριών 1.5.2.01 Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστήριο 1.5.2.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.5.2.01.90 Δουλευμένα έσοδα από διανεμόμενο εισόδημα μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστήριο 1.5.2.01.91
Άρθρο 15/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
περιουσίας η οποία περιλαμβάνει γη, κτίρια και άλλες κατασκευές. Οι φόροι μπορεί να επιβάλλονται επί των ιδιοκτητών, των ενοικιαστών ή και των δύο. Το ποσό των φόρων συνήθως είναι ποσοστό της εκτιμώμενης αξίας της περιουσίας που βασίζεται σε υποθετικό εισόδημα ενοικίου, τιμή πώλησης, κεφαλαιοποιημένη απόδοση, ή άλλα χαρακτηριστικά, όπως το μέγεθος και η τοποθεσία. Αντίθετα με τους τακτικούς φόρους
Σελίδα 1 από 1