102 Α' 2012

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 52/2012

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 για τα τέλη αερολιμένων.

27 Απριλίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 102
27 Απριλίου 2012

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 52
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 για τα τέλη αερολιμένων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.α. Του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34/17−3−1983), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν.1440/1984 (ΦΕΚ Α΄ 70/21−5−1984),
β. Του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101/ 31−7−1990),
γ. του άρθρου 4 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ.4 του ν.1440/1984 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (ΦΕΚ Α΄ 101/24−5−1988), 31 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ Α΄ 130/1−8−1992), 19 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ Α΄ 261/29−12−1995), 22 του ν. 2789/ 2000 (ΦΕΚ Α΄ 21/11−2−2000), 48 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ Α΄ 132/27−12−2005) και 91 του ν. 3862/2010 (ΦΕΚ Α΄ 113/ 13−7−2010).
2. Του άρθρου 28 του ν. 39132011 «Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 18/17−2−2011).
3. Των άρθρων 46 και 47 του Ν. 2362/1995 « Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ Α΄ 247/27−11−1995).
4. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/22−4−2005).
5. Την αριθ. 2876/09 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234/7−10−2009).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Την αριθ. Δ94/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Aναπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
8. Την αριθ. Δ49/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Aναπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1Σκοπός − Πεδίο εφαρµογής (Άρθρο 1 Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η καθιέρωση κοινού πλαισίου για την επιβολή τελών αερολιμένων, επί τη βάσει κοινών αρχών, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/12 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 για τα τέλη αερολιμένων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι ρυθμίσεις του παρόντος εφαρμόζονται σε όλους τους ελληνικούς αερολιμένες που είναι ανοικτοί στην εμπορική κίνηση, εφόσον έχουν ετήσια κίνηση άνω των 5 εκατομμυρίων επιβατών και αν κανένας αερολιμένας δεν καλύπτει το όριο αυτό, στον αερολιμένα με την υψηλότερη επιβατική κίνηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που επικαιροποιείται ετησίως, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατάλογος με τους αερολιμένες που υπόκεινται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, βασισμένος σε δεδομένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Eurostat).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Δεν συμπεριλαμβάνονται στα τέλη αερολιμένων που ρυθμίζει το παρόν Προεδρικό Διάταγμα, τα τέλη που εισπράττονται για την παροχή των επί διαδρομής και τερματικών αεροναυτιλιακών υπηρεσιών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ.1794/2006, για την παροχή υπηρεσιών εδάφους σύμφωνα με το π.δ 285/98, καθώς και τα τέλη που επιβάλλονται για τη χρηματοδότηση της παροχής βοήθειας σε άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1107/2006.

Άρθρο 2Ορισμοί (Άρθρο 2 Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τους σκοπούς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α. αερολιμένας: κάθε χώρος διαρρυθµισµένος ειδικά για την προσγείωση, την απογείωση και τους ελιγµούς αεροσκαφών, συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν βοηθητικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες της κίνησης και της εξυπηρέτησης των αεροσκαφών καθώς και των εγκαταστάσεων που υποβοηθούν τις εμπορικές αεροπορικές υπηρεσίες. β. φορέας διαχείρισης του αερολιμένα: ο φορέας ο οποίος επί τη βάσει νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων ή συμβάσεων έχει κυρίως ως αποστολή τη διοίκηση και τη διαχείριση των αερολιμενικών υποδομών και το συντονισμό και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των διαφόρων αερομεταφορέων που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο αερολιμένα ή σύστημα αερολιμένων. Όταν Αερολιμένας αποτελεί μονάδα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ως φορέας διαχείρισης του Αερολιμένα λογίζεται ο οικείος Αερολιμενάρχης. γ. χρήστης αερολιμένα: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μεταφέρει αεροπορικώς επιβάτες, ταχυδρομείο ή/ και φορτίο από ή προς το συγκεκριμένο αερολιμένα. δ. τέλη αερολιμένων: το ποσόν το οποίο εισπράττεται από τον φορέα διαχείρισης του αερολιμένα και καταβάλλεται από τους χρήστες του αερολιμένα για τη χρήση των διευκολύνσεων και των υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται αποκλειστικά από τον φορέα διαχείρισης του αερολιμένα και αφορούν την προσγείωση, την απογείωση, τον φωτισμό και την στάθμευση αεροσκαφών και την διακίνηση επιβατών και φορτίου. ε. δίκτυο αερολιμένων: ομάδα αερολιμένων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, τα οποία διαχειρίζεται ο ίδιος φορέας διαχείρισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν, επίσης, οι ακόλουθοι ορισμοί: α. επιτροπή χρηστών αερολιμένα: η επιτροπή εκπροσώπησης των χρηστών του αερολιμένα ή των οργανώσεων εκπροσώπησής τους. β. Εποπτική Αρχή Τελών Αερολιμένων: η Αρχή που έχει οργανωτική και λειτουργική αυτοτέλεια και έχει ως αποστολή την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος, εφεξής αποκαλούμενη «Αρχή». γ. Σύστημα τελών αερολιμένων: οι κανόνες που σχετίζονται με τέλη αερολιμένων, και αφορούν στον τρόπο υπολογισμού και επιβολής τους, στο ύψος τους, στη διαδικασία είσπραξής τους, στον έλεγχο της ορθής εφαρμογής τους, καθώς και σε κάθε άλλο σχετικό με αυτά θέμα.

Άρθρο 3Κοινές Αρχές (Άρθρα 3 και 7 της Οδηγίας) Οι αρχές που διέπουν τον καθορισμό των τελών αερολιμένων είναι οι ακόλουθες:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων μεταξύ των χρηστών κατά την επιβολή και είσπραξη των τελών αερολιμένων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η αρχή της αναλογίας των υποδομών και των παρεχομένων υπηρεσιών με το ύψος των τελών αερολιμένων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η αρχή της διαφάνειας ως προς τα στοιχεία επί τη βάσει των οποίων ο φορέας υπολογίζει το ύψος των τελών αερολιμένων.

Άρθρο 4Τακτικές και έκτακτες διαβουλεύσεις (Άρθρο 6 Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

To σύστημα τελών αερολιμένων, καθώς και οι μεταβολές του καθορίζονται με απόφαση του φορέα, αφού προηγουμένως ληφθούν υπόψη οι απόψεις των χρηστών. Της απόφασης προηγείται διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ του φορέα διαχείρισης του Αερολιμένα και της επιτροπής χρηστών με σκοπό να επιτευχθεί συμφωνία, κατόπιν παροχής εξουσιοδότησης των μελών της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τακτικές Διαβουλεύσεις α. τακτική διαβούλευση για την παρακολούθηση του συστήματος τελών αερολιμένων και για οποιοδήποτε σχετικό θέμα ανακύψει πραγματοποιείται υποχρεωτικά μεταξύ του φορέα του αερολιμένα και της επιτροπής χρηστών τους, μία φορά τον χρόνο κατά μήνα Ιανουάριο, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά κατά την προηγούμενη διαβούλευση. Σε περίπτωση σύναψης πολυετούς συμφωνίας μεταξύ του φορέα διαχείρισης του Αερολιμένα και της επιτροπής χρηστών, η διαβούλευση πραγματοποιείται όπως προβλέπεται στη συμφωνία αυτή. β. Ο φορέας κοινοποιεί πρόσκληση προς την επιτροπή χρηστών, η οποία περιλαμβάνει την ημερομηνία και τον τόπο της διαβούλευσης, την προγραμματιζόμενη διάρκειά της, τα θέματα αυτής. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του φορέα και κοινοποιείται στην Αρχή. Από την πλευρά των χρηστών τυχόν συμπληρωματικά θέματα κοινοποιούνται στο φορέα τουλάχιστον δέκα πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της διαβούλευσης. γ. Αντικείμενο της τακτικής διαβούλευσης μπορεί να είναι οποιοδήποτε θέμα σχετικό με το σύστημα, ιδίως δε: αα. η παροχή και η επικαιροποίηση από το φορέα στους χρήστες των στοιχείων βάσει των οποίων καθορίζεται το σύστημα χρέωσης ή/και το ύψος όλων των τελών αερολιμένων που εισπράττονται σε κάθε αερολιμένα από το φορέα διαχείρισης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο επόμενο άρθρο. ββ. Η παρουσίαση από το φορέα σχεδίων νέων έργων σχετικών υποδομών του Αερολιμένα με σκοπό πριν αυτά οριστικοποιηθούν, να εκτεθούν και οι απόψεις των χρηστών κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης. γγ. Η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων μεταξύ του φορέα και των χρηστών με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας για το ποιοτικό επίπεδο των παρεχομένων από τον φορέα σχετικών υπηρεσιών έναντι των τελών στον Αερολιμένα (ποιοτικά πρότυπα). Λαμβάνονται υπόψη υφιστάμενα πραγματικά στοιχεία, όπως το σύστημα χρέωσης, η κατάσταση των υποδομών, το ύψος των τελών των αερολιμένων και με βάση τις αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων και της αναλογίας των τελών αερολιμένων με την παρεχόμενη ποιότητα επιχειρείται να συμφωνηθεί το επίπεδο των υπηρεσιών που αναλογεί στους χρήστες. Στη συνέχεια εκδίδεται σχετική απόφαση του φορέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Έκτακτες διαβουλεύσεις επί μεταβολών του συστήματος. Ο φορέας διαχείρισης του Αερολιμένα κοινοποιεί προς την επιτροπή χρηστών του αερολιμένα αιτιολογημένη πρόταση συγκεκριμένων μεταβολών του συστήματος που συμπεριλαμβάνει και πρόσκληση σε έκτακτη διαβούλευση με ορισμένη ημερομηνία. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του φορέα και κοινοποιείται στην Αρχή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τα θέματα που επιτεύχθηκε συμφωνία, ο φορέας εκδίδει και δημοσιεύει την απόφασή του ή τη σύστασή του στον ιστότοπο του Φορέα Διαχείρισης και την κοινοποιεί στην επιτροπή χρηστών. Η έναρξη ισχύος των τυχόν μεταβολών καθορίζεται στην απόφαση, αλλά δεν μπορεί να γίνει πριν περάσουν δύο μήνες από την ως άνω δημοσίευσή της. Σε κάθε δε περίπτωση, οι μεταβολές δεν μπορούν να ισχύσουν πριν περάσουν τουλάχιστον τέσσερις μήνες από την κοινοποίηση της ανωτέρω πρότασης μεταβολών προς τους χρήστες, εκτός εάν υφίστανται εξαιρετικές περιστάσεις που θα πρέπει να αιτιολογούνται στην απόφαση περί μεταβολών. Για τα θέματα που δεν επιτεύχθηκε συμφωνία, εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του φορέα σε σχέση με τις απόψεις των χρηστών, που δημοσιεύεται κατά τα ανωτέρω και κοινοποιείται στην επιτροπή χρηστών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Κατά τις διαβουλεύσεις τηρούνται πρακτικά όπου καταγράφονται τα γενικά στοιχεία της διαβούλευσης, τα θέματα αυτής, οι απόψεις των παρισταμένων μερών και το αποτέλεσμα της διαβούλευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το αντικείμενο της έκτακτης διαβούλευσης μπορεί να αντιμετωπισθεί και στα πλαίσια της τακτικής διαβούλευσης, όταν η ανάγκη μεταβολών του συστήματος τελών αερολιμένων προκύπτει ενόψει της σύγκλησης της τακτικής διαβούλευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι αποφάσεις καθορισμού του συστήματος των τελών αερολιμένων καθώς και οποιαδήποτε τροποποιητική αυτού, κοινοποιείται υποχρεωτικά και στην Αρχή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και δύο μήνες μετά την δημοσίευσή του οι φορείς διαχείρισης Αερολιμένων απευθύνουν πρόσκληση στην επιτροπή χρηστών για τη διεξαγωγή διαβούλευσης, η οποία έχει το χαρακτήρα της έκτακτης διαβούλευσης και σ΄ αυτήν συζητείται υποχρεωτικά και η νέα εισπρακτική διαδικασία. Μέχρι την οριστικοποίηση των μεταβολών από το προϊσχύσαν σύστημα, δηλ. μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης του φορέα στον δικτυακό του τόπο όταν έχει επιτευχθεί συμφωνία ή μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης της Αρχής, όταν έχει ανακύψει διαφωνία και έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της, εξακολουθεί να ισχύει το προηγούμενο σύστημα επιβολής τελών.

Άρθρο 5Διαφάνεια (Άρθρο 7 Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις πληροφορίες που παρέχει ο φορέας προς τους χρήστες κατά την τακτική διαβούλευση σύμφωνα με την παράγραφο 2.γ.αα του προηγούμενου άρθρου περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής: α. κατάλογος των διαφόρων υπηρεσιών και υποδομών που παρέχονται έναντι του εισπραττόμενου τέλους, β. η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των αερολιμενικών τελών, γ. η γενική διάρθρωση του κόστους του αερολιμένος, σε σχέση με τις καλυπτόμενες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, που σχετίζονται με τα τέλη αερολιμένων, δ. το εισόδημα από τα διάφορα τέλη και το συνολικό κόστος των υπηρεσιών που καλύπτονται από αυτά, ε. τα στοιχεία για οποιαδήποτε κρατική χρηματοδότηση, όσον αφορά τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που σχετίζονται με τα τέλη αερολιμένων, στ. προβλέψεις σχετικά με την κατάσταση του αερολιμένος όσον αφορά τα τέλη, την αύξηση της κίνησης και τις προτεινόμενες επενδύσεις, ζ. την πραγματική χρήση της υποδομής και του εξοπλισμού του αερολιμένα για μια συγκεκριμένη περίοδο, και η. την προβλεπόμενη έκβαση οποιωνδήποτε προτεινόμενων μειζόνων επενδύσεων ως προς τα αποτελέσματα που έχουν για τη χωρητικότητα του αερολιμένα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι χρήστες του αερολιμένα πρέπει να αποστέλλουν μέσω της επιτροπής χρηστών είτε και χωρίς τη διαμεσολάβησή της εν λόγω επιτροπής στον φορέα διαχείρισης του αερολιμένα ένα μήνα περίπου πριν από οποιαδήποτε τακτική διαβούλευση, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, στοιχεία για το επόμενο έτος, σχετικά τουλάχιστον με τα κατωτέρω θέματα: α. τις προβλέψεις κίνησής τους, β. τις προβλέψεις τους όσον αφορά τη σύνθεση και την προβλεπόμενη χρήση του στόλου τους, γ. τα αναπτυξιακά τους έργα στο συγκεκριμένο αερολιμένα και δ. τις απαιτήσεις τους στο συγκεκριμένο αερολιμένα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι ανωτέρω πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου παρέχονται υποχρεωτικά, είναι δε εμπιστευτικές ή οικονομικώς ευαίσθητες και αντιμετωπίζονται κατά τις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση φορέων διαχείρισης αερολιμένων εισηγμένων στο χρηματιστήριο τηρούνται ιδιαίτερα οι διατάξεις του χρηματιστηριακού δικαίου.

Άρθρο 6Δικαίωμα διοικητικής προσφυγής (Άρθρο 6 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε περίπτωση διαφωνίας εκ μέρους των χρηστών επί οποιασδήποτε απόφασης του φορέα τροποποιητικής του εκάστοτε ισχύοντος συστήματος τελών αερολιμένων ή του ύψους των, η επιτροπή χρηστών κατόπιν παροχής εξουσιοδότησης των μελών της, καθώς και κάθε χρήστης έχουν δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή. Η προσφυγή ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του φορέα, από την επιτροπή χρηστών ή τον χρήστη που έχει έννομο συμφέρον και πρέπει να είναι αιτιολογημένη και επαρκώς τεκμηριωμένη, προκειμένου να εξετασθεί από την Αρχή. Πριν από την έκδοση της απόφασης της Αρχής επί της προσφυγής δεν επέρχεται καμία τροποποίηση του συστήματος. Ειδική μνεία του δικαιώματος άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής γίνεται στην σχετική απόφαση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Αρχή εξετάζει την προσβαλλόμενη απόφαση και από πλευράς νομιμότητας αλλά και κατ’ ουσίαν. Τα εμπλεκόμενα μέρη υποβάλλουν υπόμνημα με τις απόψεις τους κατόπιν πρόσκλησης της Αρχής. Η σειρά εξέτασης καθορίζεται με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας ως προς την κατάθεσή τους. Ιδιαίτερα εξετάζεται από την Αρχή η αιτιολόγηση της απόφασης του φορέα περί τελών ή της τυχόν τροποποίησης του συστήματος τελών αερολιμένων ή του ύψους των και εκδίδεται οριστική απόφαση το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός τεσσάρων εβδομάδων από της υποβολής της προσφυγής. Εάν μέχρι τότε δεν καταστεί δυνατόν να εκδοθεί η οριστική απόφαση της Αρχής, αυτή λαμβάνει προσωρινή απόφαση και επιτρέπει προσωρινά την μερική ή ολική εκτέλεση της απόφασης του φορέα περί αερολιμενικών τελών, όταν και κατά το μέρος που πιθανολογείται ότι η προσφυγή είναι αβάσιμη. Σε αντίθετη περίπτωση, παρατείνει την αναστολή έναρξης ισχύος της απόφασης αυτής μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης της Αρχής. Εντός δύο μηνών από την υποβολή της προσφυγής, η Αρχή υποχρεούται να εκδώσει την οριστική απόφαση. Αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί σε εξαιρετικές επαρκώς αιτιολογημένες περιπτώσεις μέχρι ένα μήνα το ανώτερο με απόφαση της Αρχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η απόφαση της Αρχής μπορεί να επικυρώνει, να τροποποιεί ή να ακυρώνει αιτιολογημένα μερικά ή ολικά την απόφαση περί τελών αερολιμένων, είναι υποχρεωτική για τα μέρη και καθορίζει και την έναρξη της ισχύος της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Κάθε απόφαση της Αρχής που εκδίδεται κατά τη διαδικασία του παρόντος άρθρου είναι επαρκώς αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη, κοινοποιείται σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 7Διαφοροποίηση των υπηρεσιών (Άρθρα 3 και 10 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

O φορέας διαχείρισης του αερολιμένα μπορεί να διαφοροποιεί την ποιότητα και το εύρος συγκεκριμένων αερολιμενικών υπηρεσιών, αεροσταθμών ή τμημάτων αεροσταθμών, προκειμένου να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες ή εξειδικευμένο αεροσταθμό ή τμήμα αυτού. Το ύψος των τελών αερολιμένων είναι δυνατόν να διαφοροποιείται ανάλογα με την ποιότητα και το πεδίο αυτών των υπηρεσιών και το κόστος τους ή κάθε άλλη αντικειμενική και διαφανή αιτιολόγηση. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3, οι φορείς διαχείρισης αερολιμένων παραμένουν ελεύθεροι να καθορίζουν μονομερώς με αιτιολογημένη απόφασή τους τα διαφοροποιημένα αυτά τέλη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η διαφοροποίηση των τελών αερολιμένων μπορεί να γίνει για λόγους δημοσίου και γενικού συμφέροντος συμπεριλαμβανομένων και των περιβαλλοντικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οποιοσδήποτε χρήστης αερολιμένα που επιθυμεί να χρησιμοποιεί τις εξατομικευμένες υπηρεσίες ή εξειδικευμένο αεροσταθμό ή μέρος αυτού πρέπει να έχει την αντίστοιχη πρόσβαση για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε περίπτωση που λόγω περιορισμένης χωρητικότητας, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε εξατομικευμένες υπηρεσίες ή/ και εξειδικευμένο αεροσταθμό ή μέρος αυτού από περισσότερους χρήστες που το επιθυμούν, η πρόσβαση καθορίζεται με βάση συναφή, αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια. Τα κριτήρια καθορίζονται από το φορέα διαχείρισης του αερολιμένα και εγκρίνονται από την Αρχή.

Άρθρο 8Εποπτική Αρχή Τελών Αερολιμένων (Άρθρο 11 Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Εποπτική Αρχή Τελών Αερολιμένων υπάγεται ως ειδική Διεύθυνση στην διοικητική οργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, είναι λειτουργικά ανεξάρτητη από τους φορείς διαχείρισης αερολιμένων και ασκεί τις εξουσίες της κατά τρόπο αμερόληπτο και διαφανή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το προσωπικό της Αρχής, συμπεριλαμβανομένων και των προϊστάμενων τοποθετείται στην Αρχή για χρονικό διάστημα τεσσάρων χρόνων με δυνατότητα παράτασης έως και για μία τετραετία με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. Ως προς το υπηρεσιακό και πειθαρχικό του καθεστώς και καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που υπηρετεί στη Αρχή, υπάγεται στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ιεραρχικός Προϊστάμενος του προσωπικού της Αρχής είναι ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το προσωπικό της Αρχής ασκεί τα καθήκοντα του κατ’ αποκλειστικότητα για την Αρχή και απέχει από πράξεις ή ενέργειες που με οιονδήποτε τρόπο προκαλούν σύγκρουση συμφερόντων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η Αρχή λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης. Διαθέτει δύο τμήματα: α. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης β. Τμήμα Εποπτείας Λειτουργίας του Συστήματος Τελών Αερολιμένων.

Άρθρο 9Αρμοδιότητες προσωπικού της ΔιεύθυνσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης αναλυτικά κατά τμήμα είναι: α. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης αα. Η σύνταξη του προϋπολογισμού λειτουργίας της Αρχής για το επόμενο έτος κατά τον μήνα Ιούνιο κάθε έτους. αβ. Η σύνταξη του απολογισμού του προηγούμενου έτους εντός του πρώτου διμήνου του επόμενου έτους. αγ. Γραμματειακή υποστήριξη της Αρχής και τακτοποίηση διοικητικών και οικονομικών θεμάτων. β. Τμήμα Εποπτείας Λειτουργίας του Συστήματος Τελών Αερολιμένων. βα. Εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των μέτρων συμμόρφωσης προς το παρόν Προεδρικό Διάταγμα και την τήρηση των αρχών που θεσπίζονται τόσο κατά το στάδιο της επιβολής όσο της εφαρμογής του συστήματος τελών των αερολιμένων. Σε περίπτωση που διαπιστώνει παραβιάσεις ή δυσλειτουργία που ενδεχομένως θα οδηγήσει σε μελλοντική μη συμμόρφωση, απευθύνει συστάσεις ή επιβάλλει διορθωτικά ή προληπτικά μέτρα. ββ. Εξετάζει καταγγελίες που υποβάλλονται ενώπιόν της Αρχής, σχετικά με παραβιάσεις των προβλέψεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Εάν η καταγγελία κριθεί βάσιμη, εισηγείται την έκδοση απόφασης με την οποία επιβάλλει μέτρα για την άρση της παράβασης ή απευθύνει συστάσεις. βγ. Εισηγείται την έκδοση οριστικής απόφασης σχετικά με τα τέλη αερολιμένων σε περίπτωση που οι χρήστες αμφισβητούν με προσφυγή ενώπιόν της Αρχής τροποποιητική ή οποιαδήποτε περί τελών αερολιμένων απόφαση του φορέα. βδ. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων ή των συστάσεων που εκδίδει η Αρχή. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε απόφαση της Αρχής που εκδίδεται κατόπιν άσκησης διοικητικής προσφυγής του άρθρου 6, ή σε σύσταση της Αρχής επί διαπιστουμένων παραβιάσεων των διατάξεων των άρθρων 3, 4 και 5, εισηγείται την έκδοση αιτιολογημένης απόφασης επιβολής προστίμου από 5.000 μέχρι 50.000 ευρώ, με βάση την αρχή της αναλογικότητας και της προηγουμένης ακροάσεως. Επιπλέον για την περίπτωση που στην εν λόγω παράβαση έχει υποπέσει κρατικός φορέας, η υπόθεση παραπέμπεται και στον Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με πρόταση άσκησης πειθαρχικού ελέγχου. βε. Εισηγείται την έκδοση εγκριτικής απόφασης κοινού συστήματος τελών αερολιμένων, που καλύπτει τυχόν δίκτυο, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του φορέα. Η διαδικασία που τήρησε ο φορέας για τη κατάρτιση του συστήματος θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προβλέψεις και τις αρχές του παρόντος Π.Δ., και σ’ αυτήν πρέπει να έχουν συμμετάσχει όλοι οι χρήστες και όλοι οι Αερολιμένες, τηρώντας την αρχή της διαφάνειας κατά το άρθρο 5. βστ. Κατόπιν αιτήσεως του φορέα εισηγείται την έκδοση εγκριτικής απόφασης για τη δημιουργία κοινού και διαφανούς συστήματος τελών αερολιμένων, σε αερολιμένες που εξυπηρετούν την ίδια πόλη ή αστικό κέντρο, με διαδικασία που στηρίζεται στις ίδιες αρχές του προηγουμένου εδαφίου και λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο περί ανταγωνισμού, βζ. Συλλέγει, επεξεργάζεται και αξιολογεί πληροφορίες που αφορούν την αποστολή της. Για το σκοπό αυτό το προσωπικό του Τμήματος, έχει δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις των εμπλεκομένων, οι οποίοι υποχρεούνται να το διευκολύνουν στο έργο του, παρέχοντας όλα τα αιτούμενα στοιχεία. Η με οποιονδήποτε τρόπο συλλογή στοιχείων τελεί υπό τον όρο της εχεμύθειας και της προστασίας του επιχειρηματικού και άλλων απορρήτων, καθώς και της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. βη. Συνεργάζεται σε θέματα της αρμοδιότητάς του με αντίστοιχες αρχές, πρόσωπα, διεθνείς Οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. βθ. Γνωμοδοτεί επί θεμάτων της αρμοδιότητός του από οποιοδήποτε εμπλεκόμενο στο σύστημα του ζητηθεί. βι. Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Αρχής κατά τον μήνα Ιανουάριο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης: α. Προΐσταται της Αρχής, εκπροσωπεί την Αρχή ενώπιον κάθε διοικητικής, δικαστικής η άλλης αρχής, κατευθύνει και συντονίζει το έργο αυτής για την εκπλήρωση της αποστολής της και έχει την ευθύνη της εν γένει λειτουργίας της. Μπορεί να εξουσιοδοτεί υπαλλήλους αυτής ή τον Προϊστάμενο του Τμήματος να ενεργούν για λογαριασμό του και να τον εκπροσωπούν για συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών. β. Εποπτεύει και αξιολογεί το προσωπικό της Αρχής του οποίου είναι ο διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος. γ. Τοποθετεί το προσωπικό της Αρχής στα τμήματα αυτής, με κριτήρια την συνάφεια του επιχειρησιακού τους αντικειμένου, τις αρμοδιότητες των τμημάτων και τις γενικότερες ή ειδικότερες ανάγκες του κάθε τμήματος. δ. Συγκροτεί μη αμειβόμενες επιτροπές, ομάδες εργασίας και έργου με αντικείμενο την εκτέλεση μελετών, έργων και επιθεωρήσεων σχετικών με την αποστολή της Αρχής. ε. Εγκρίνει και υπογράφει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, καθώς και όλες τις αποφάσεις, συστάσεις και οποιεσδήποτε άλλες πράξεις της Αρχής. στ. Εκπροσωπεί την Αρχή για όλα τα θέματα, σε επιτροπές και ομάδες, συνεδριάσεις και συνόδους οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διεθνών οργανισμών. ζ. Φροντίζει για την συμμετοχή της Αρχής στις τακτικές και έκτακτες διαβουλεύσεις. η. Εκδίδει εντολές ελέγχου στο προσωπικό στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους κατά το άρθρο 9.1βVII. θ. Δημοσιεύει ετησίως έκθεση πεπραγμένων της Αρχής. ι. Συντάσσει εγχειρίδιο λειτουργίας της Αρχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι προϊστάμενοι των τμημάτων της Διεύθυνσης επικουρούν τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης στο έργο του. Κατευθύνουν και συντονίζουν το έργο του τμήματος, καθώς και ειδικότερα έργα που τους αναθέτει ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης. Εποπτεύουν, κατευθύνουν και αξιολογούν το προσωπικό του τμήματός τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Αρχή συγκροτείται ένα μήνα από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

Άρθρο 10Στελέχωση της Αρχής

Η Αρχή στελεχώνεται από μόνιμο προσωπικό της Υ.Π.Α. Εκτός από το προσωπικό που θα ασκεί καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης, το λοιπό προσωπικό πρέπει να έχει τον Β΄ Βαθμό και να έχει γνώσεις και εμπειρία σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς: οικονομική, λογιστική, δημόσιο οικονομικό, δημοσιονομικό και διοικητικό δίκαιο, λειτουργία αερολιμένων, εποπτεία αερολιμένων, οικονομική διαχείριση αερολιμένων. Η κατανομή των θέσεων της Αρχής κατά κατηγορία και κλάδο γίνεται ως εξής: α. Κλ. ΠΕ1 Αερολιμενικών τέσσερις (4) θέσεις β. Κλ. ΠΕ 5 Οικονομικών ή ΤΕ7 Διοικητικού−Λογιστικού τέσσερις (4) θέσεις γ. Κλ. ΔΕ4 Διοικητικών δύο (2) θέσεις Από τους ανωτέρω τρεις πρώτους κλάδους (ΠΕ1, ΠΕ5 και ΤΕ7) προέρχονται και οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης. Επιτρέπεται ο ορισμός ως Προϊσταμένου υπαλλήλου κατώτερης κατηγορίας, μόνον εάν δεν υπάρχουν υπάλληλοι ανώτερης κατηγορίας.

Άρθρο 11Οικονομική λειτουργία της Αρχής (Άρθρο 11 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τον Ιούνιο κάθε έτους η Αρχή καταρτίζει τον προϋπολογισμό λειτουργίας της για το επόμενο έτος και εντός του πρώτου διμήνου του επόμενου έτους καταρτίζει τον απολογισμό του προηγούμενου έτους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο προϋπολογισμός της Αρχής υποβάλλεται από τον προϊστάμενο αυτής στη Διεύθυνση Οικονομικού και Εφοδιασμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και αφού συμπεριληφθεί στον συνολικό προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ελέγχεται και εγκρίνεται από τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και υποβάλλεται για έγκριση στο Υπουργείο Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Είναι δυνατή η επιβολή ανταποδοτικού τέλους στους χρήστες και στους φορείς διαχείρισης των αερολιμένων βάσει των αρχών της αναλογικότητας, της διαφάνειας και της μη διακριτικής μεταχείρισης. Η επιβολή του τέλους, το ύψος και η διαχείριση του καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την αντιμετώπιση άμεσων δαπανών της Αρχής και την εύρυθμη λειτουργία της, μέρος της πάγιας προκαταβολής που έχει συσταθεί στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με το Π.Δ. 125/1984 (Α΄ 39), δύναται να κατανέμεται σε διαχειριστή υπάλληλο της Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 παρ. 3 και 47 παρ. 1 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247).

Άρθρο 12Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Π.Δ. αρχίζει από τις 15 Μαρτίου 2011, πλην των διατάξεων των άρθρων 4, 6, 9 και 11, οι οποίες θεσπίζουν προθεσμίες ή προβλέπουν κυρώσεις και ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ