Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Θεματική Ενότητα: ---Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων
Καθαρισμός πεδίων
3 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: Απόφαση Ημ/νία Έκδοσης: 16/04/2014
. 1815/1013/28.12.06 Α.Υ.Ο.Ο. για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης ή απαλλαγής από ΕΦΚ και ΦΠΑ αναφορικά με προϊόντα λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα.
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 07/11/2012
MS105
1 3850,00 3850,00
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 3850,00
ΕΚΠΤΩΣΗ 12% 462,00
ΑΞΙΑ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 3388,00
Φ.Π.Α. 23% 779,24
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 4167,24
Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται η αξία των ειδών, τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς καθώς και τα έξοδα εγκατάστασης, οι νόμιμες κρατήσεις 3,072 (3% υπέρ ΜΤΠΥ, 2% χαρτόσημο, 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου).
Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δημόσιο.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 14/02/2012
(DIESEL) και φωτιστικό πετρέλαιο για χρήση ως καύσιμα θέρμανσης, για τη χρονική
περίοδο από τη 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου κάθε έτους, με συντελεστή ΕΦΚ 60 ευρώ
ανά χιλιόλιτρο και στη συνέχεια καταβάλλουν τη διαφορά του συντελεστή ΕΦΚ που αναλογεί στις
περιπτώσεις ζ΄ και ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 και τους ως άνω οριζομένου χαμηλού συντελεστή,
του ΦΠΑ που αναλογεί
Σελίδα 1 από 1