Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Θεματική Ενότητα: ---Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών
Καθαρισμός πεδίων
76 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 4
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 23/04/2014

Κατόπιν ερωτημάτων φορολογουμένων σχετικά με την απαλλαγή από ΦΠΑ, βάσει του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 01/06/2011
, εφαρμόζονται οι ισχύουσες κάθε φορά κοινοτικές και εθνικές τελωνειακές και περί ΦΠΑ διατάξεις σχετικά με την είσπραξη ή απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.
2. Επιπλέον όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 28/03/2013
, ότι, για την απαλλαγή από ΦΠΑ κατά την εισαγωγή χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού, θα χρησιμοποιείται, μέχρι νεωτέρας, ο κατάλογος των χρυσών νομισμάτων με ισχύ για το έτος 2012, όπως σας κοινοποιήθηκε με την ανωτέρω σχετική Δ.Υ.Ο.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 08/08/2014
Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, την [ΠΟΛ.1081/19.03.2014] Α.Υ.Ο, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 964/Β/16.04.2014 και αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με Α.Δ.Α ΒΙΟ4Η-ΧΘΡ, με την οποία καταργείται η υποχρέωση θεώρη- σης βιβλίων και στοιχείων που προβλέπονταν σε υπουργικές αποφάσεις που είχαν εκδοθεί κατ΄εξουσιοδότηση του Κώδικα ΦΠΑ για τη ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων εφαρμογής
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 19/07/2013
διευκρινίστηκε ότι, οι τιμές πετρελαιοειδών που αποστέλλονται από την υπηρεσία μας σε ημερήσια βάση, κατ΄εφαρμογή της ανωτέρω Δ.Υ.Ο, δεν χρησιμο- ποιούνται για τη διαμόρφωση της στατιστικής αξίας σε περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών με απαλλαγή από ΦΠΑ, αλλά στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται προσκόμιση του σχετικού φορολογικού στοιχείου (τιμολογίου) στο οποίο αποτυπώνεται η συναλλακτική αξία
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 27/02/2014
ΘΕΜΑ : Εισαγωγή αγαθών με την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ Κατόπιν αναφορών Τελωνειακών αρχών και ερωτημάτων φορέων, αναφορικά με τις περιπτώσεις για τις οποίες τυγχάνουν εφαρμογής μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 06/12/2011
/art/47" title="Δείτε το Σχετικό"> άρθρο 47 του Ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ” (άρθρο 344 της οδηγίας ΦΠΑ αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου) σχετικά με το ειδικό καθεστώς απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας του επενδυ- τικού χρυσού, όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (C 351/02.12.2011) και ισχύει για το έτος 2012.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 30/11/2010
/art/47" title="Δείτε το Σχετικό"> άρθρο 47 του Ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ” (άρθρο 344 παράγραφος 1 σημείο 2 της οδηγίας ΦΠΑ αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου) σχετικά με το ειδικό καθεστώς του επενδυτικού χρυσού, όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά C 322/27.11.2010) και ισχύει για το έτος 2011.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 15/06/2012
ΘΕΜΑ : Φορολογική μεταχείριση, από πλευράς ΦΠΑ υπολειμμάτων που προκύπτουν από την βιομηχανοποίηση καπνού καθώς και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων γενικότερα.– Άρθρο 39α του Ν.2859/2000(Κώδικας ΦΠΑ).
Ως γνωστόν, σύμφωνα με το
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 17/02/2012
Καθορίζουμε διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ, δασμό, ΕΦΚ, τέλος ταξινόμησης και ειδικό φόρο πολυτελείας για τα αγαθά που αγοράζονται και τις υπηρεσίες που λαμβάνονται από την εγχώρια αγορά από την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου στα πλαίσια των επίσημων δραστηριοτήτων της (εφεξής “η Τράπεζα”) και τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού αυτής, καθώς και για τα αγαθά που εισάγονται
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 28/06/2013
ΣΧΕΤ. : Η αριθ. πρωτ. Δ17Ε 5008972 ΕΞ/11.03.2013 Δ.Υ.Ο Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής Δ.Υ.Ο, με την οποία σας γνωστοποιήθηκε ότι, βάσει του [Ν. 4132/2013], προστίθεται νέα παράγραφος 4α στο[ άρθρο 29 του Ν. 2960/2001], σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, την αριθ. ΠΟΛ. 1126/2013 Α.Υ.Ο "Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 12/03/2013
ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την υποβολή βεβαιώσεων των ΔΟΥ στις Τελωνειακές αρχές αναφορικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων απαλλαγής από ΦΠΑ αεροπορικών εταιρειών. Σε συνέχεια γραπτών και προφορικών ερωτημάτων Τελωνειακών αρχών και ενδιαφερόμενων αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις περ. β΄και γ΄ της [παρ. 1
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 03/04/2012
ΘΕΜΑ : Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ νεοσύστατων αεροπορικών εταιρειών κατά την εισαγωγή αεροσκαφών και ειδών για τον εφοδιασμό τους Σε συνέχεια γραπτών και προφορικών ερωτημάτων ενδιαφερομένων και αρμοδίων αρχών αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις περ. β΄και γ΄ της [παρ. 1 του άρθρου 27 του νόμου 2859/2000
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 25/06/2014
ΘΕΜΑ : Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης Εξαγωγής» από τα τελωνεία
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 19/01/2011
ΘΕΜΑ : Τήρηση διατυπώσεων εξαγωγής - φορολογική από πλευράς ΦΠΑ μεταχείριση εξαγωγών προς εγκατεστημένα σε τρίτη χώρα πρόσωπα όταν τα αγαθά αποστέλλονται σε διαφορετικό τόπο από αυτόν της εγκατάστασης του αγοραστή
Κατόπιν γραπτών και προφορικών ερωτημάτων σχετικά με την τήρηση διατυπώσεων εξαγωγής και τη φορολογική από πλευράς ΦΠΑ μεταχείριση παραδόσεων αγαθών που εξάγονται εκτός της Ε.Ε
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 15/02/2013
ΘΕΜΑ : Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ της εισαγωγής στερεών καυσίμων και άλλων ενεργειακών προϊόντων κατ’ εφαρμογή της αριθ. Δ/1163/678/Ε0017/30-08-2001 Α.Υ.Ο. Με αφορμή ερωτήματα Τελωνειακών Αρχών και φορέων σχετικά με τη δυνατότητα παραλαβής κατά την εισαγωγή στερεών ή άλλων ενεργειακών προϊόντων με απαλλαγή από το ΦΠΑ κατ’ εφαρμογή της αριθ. Δ/1163/678/Ε0017/30-8-2001 ΑΥΟ, σας
Σελίδα 1 από 4