Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Θεματική Ενότητα: ---Φορολογίας Κεφαλαίου
Καθαρισμός πεδίων
13 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 29/07/2013
του άρθρου 34 του ν.3986/2011, καθώς και της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Γ΄ «Εξαιρέσεις από το Παράρτημα» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 19/12/2013
Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του [ άρθρου 11 του ν. 4211/28].11.2013 (ΦΕΚ 256A΄), σχετικά με την παράταση της προθεσμίας επιλογής φορολόγησης της μίσθωσης ακινήτων και τροποποίηση λοιπών διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ Κοινοποιούμε τις διατάξεις του[ άρθρου 11 του ν. 4211/28].11.2013 (ΦΕΚ 256 A΄) “Kύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 28/08/2014
ΕΦΚ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ Import of coal & coke by exempted users (paragraph 1h article 78 law 2960/01) -Excise duty exemption- VAT & other taxes levied INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.04 11:49:26 EEST Reason: Location: Athens Επισημαίνεται ότι όταν η εισαγωγή πραγματοποιείται από μη δικαιούχα απαλλαγής
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 19/03/2013
παλαιότερα να προηγούνται.

Β΄ Κατηγορία Καθορισμός διαδικασίας επιστροφών για τις οποίες δεν έχει εκκαθαριστεί το σχετικό ΑΦΕΚ. Η διαδικασία που θα τηρείται εν προκειμένω για τις τρεις βασικές επιστροφές φόρου, ήτοι ΦΠΑ, Εισοδήματος και Κεφαλαίου, έχει ως ακολούθως: Διαδικασία επιστροφής Φ.Π.Α.

Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 22/01/2014
οφειλών στους οικείους ΟΤΑ, και στη διαγραφή αυτών από τις επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 10
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 23/12/2016
και η μεταγραφή των σχετικών πράξεων, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου, καθώς και από κάθε τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, με την επιφύλαξη του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων. Αναφορικά με το ΦΠΑ και το φόρο εισοδήματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 14/02/2012
(DIESEL) και φωτιστικό πετρέλαιο για χρήση ως καύσιμα θέρμανσης, για τη χρονική
περίοδο από τη 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου κάθε έτους, με συντελεστή ΕΦΚ 60 ευρώ
ανά χιλιόλιτρο και στη συνέχεια καταβάλλουν τη διαφορά του συντελεστή ΕΦΚ που αναλογεί στις
περιπτώσεις ζ΄ και ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 και τους ως άνω οριζομένου χαμηλού συντελεστή,
του ΦΠΑ που αναλογεί
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 28/05/2012
ΕΦΚ του Ο.Π.Σ.Τ. Με τις διατάξεις του άρθρου 4, ορίζεται ότι το τελικό προϊόν τίθεται σε ανάλωση με την κατάθεση σχετικής Δήλωσης ΕΦΚ (ΔΕΦΚ), από το πρόσωπο που έχει υποβάλλει την αίτηση ανακύκλωσης, με την οποία βεβαιώνεται και εισπράττεται μόνον ο ΦΠΑ. Με τις διατάξεις του άρθρου 5, ορίζεται ότι τα διυλιστήρια που ανακυκλώνουν ενεργειακά προϊόντα, υποχρεούνται να καταχωρούν σε ειδικό βιβλίο, όλες
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 21/01/2015
στο μητρώο της Φορολογικής Διοίκησης διεύθυνσης κατοικίας ή κύριας διαμονής της φορολογουμένης. 7) Σε περίπτωση υποβολής δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος, αρμόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων είναι ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. της έδρας του υπόχρεου για παρακράτηση. 8) Ειδικά για τις δηλώσεις ΦΠΑ, πλην των ειδικών δηλώσεων και κάθε άλλης δήλωσης γνωστοποίησης ή εντύπου σχετικού
Σελίδα 1 από 1