Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Θεματική Ενότητα: ---Τελών και Ειδικών Φορολογιών (Τ. & Ε.Φ.)
Καθαρισμός πεδίων
70 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 4
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 07/01/2013
τρόλλεϋ του Πειραιά, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Η εν λόγω εταιρία, έχει εκχωρήσει λόγω ενεχύρου στην τράπεζα ……… με την οποία έχει συνάψει σχετική σύμβαση, κάθε απαίτηση που απορρέει από τη σύμβαση έργου με την ……. Α.Ε. και ειδικότερα από την από 6.8.2012 11η εντολή πληρωμής, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ερωτάται εάν η ………Α.Ε., για το ΦΠΑ στις εντολές πληρωμής του έργου, πρέπει να εκδώσει
Τύπος εγγράφου: Ατομική διοικητική λύση Ημ/νία Έκδοσης: 13/12/2013
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. …………….. έγγραφό σας. Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, κατά το μέρος της αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής: Όπως προκύπτει από το έγγραφό σας, ο Δήμος ………………………. οφείλει σε δικηγόρο ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ που προέκυψε από παρεχόμενες προς το Δήμο υπηρεσίες, σε πρώην ελεύθερο επαγγελματία και νυν συνταξιούχο. Τίθεται το ερώτημα πως θα αποδοθεί
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 18/07/2013
. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η παροχή υπηρεσιών από φυσικά πρόσωπα δυνάμει συμβάσεων μίσθωσης έργου δεν υπάγεται σε Φ.Π.Α. μόνο στην περίπτωση που, κατά τα ανωτέρω, δημιουργούν δεσμούς εξάρτησης. Στην περίπτωση όμως που δεν διαπιστωθεί σχέση εξάρτησης, οι εν λόγω υπηρεσίες υπάγονται σε ΦΠΑ, ο οποίος επιρρίπτεται σε βάρος του αντισυμβαλλόμενου από τον κατά νόμο υπόχρεο (πάροχο των υπηρεσιών), προκειμένου
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 10/01/2013
απευθείας την εκτέλεση των έργων. Κατά συνέπεια η εταιρία σας τιμολογεί τις εταιρίες αυτές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και ερωτάτε εάν ως υπεργολάβοι μελετών τεχνικών έργων που αφορούν την Αμερικανική Βάση μπορείτε να εκδίδετε τιμολόγια χωρίς ΦΠΑ προς τις αμερικανικές και ιταλικές εταιρίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται ως εργολάβοι. 2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Κώδικα
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 01/06/2011
, εφαρμόζονται οι ισχύουσες κάθε φορά κοινοτικές και εθνικές τελωνειακές και περί ΦΠΑ διατάξεις σχετικά με την είσπραξη ή απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.
2. Επιπλέον όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 13/06/2013
Κατόπιν γραπτών και προφορικών ερωτημάτων, αναφορικά με θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών που πραγματοποιείται στις τελωνειακές αρχές κατά την εκκαθάριση των φόρων με την κατάσταση φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 27/05/2013
Θέμα: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ σε υπηρεσίες εκπαίδευσης διαμεσολαβητών. Σχετ.: Το αριθ. πρωτ. 1033021/25.2.13 έγγραφό σας. Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, σας γνωρίζουμε τα εξής: 1. Από τα αναφερόμενα στο έγγραφό σας και τα συνημμένα αυτού προκύπτει ότι ο φορέας σας συστάθηκε ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την παροχή κατάρτισης σε δικηγόρους σε θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 05/06/2013
1. Παρατείνουμε μέχρι 15.7.2013 την προθεσμία υποβολής του Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ καθώς και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 02/07/2013
Σε συνέχεια προφορικών και γραπτών ερωτημάτων φορολογικών και τελωνειακών αρχών αλλά και οικονομικών φορέων, αναφορικά με τη δυνατότητα απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών από εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας μας πωλητή σε εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος αγοραστή και την απευθείας εξαγωγή των αγαθών σε τρίτη χώρα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 788 του κα
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 30/11/2010
/art/47" title="Δείτε το Σχετικό"> άρθρο 47 του Ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ” (άρθρο 344 παράγραφος 1 σημείο 2 της οδηγίας ΦΠΑ αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου) σχετικά με το ειδικό καθεστώς του επενδυτικού χρυσού, όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά C 322/27.11.2010) και ισχύει για το έτος 2011.
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 29/05/2013
Θέμα: «Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε ανακαίνιση παλαιάς ιδιωτικής κατοικίας». Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ. 1049947/21.3.13 έγγραφό σας. Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας τίθεται το ερώτημα εάν μπορεί να εφαρμοστεί ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ σε εργασίες ανακαίνισης παλαιάς ιδιωτικής κατοικίας, σε ένα ενιαίο φορολογικό στοιχείο
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 13/02/2013
Θέμα: Φορολογική μεταχείριση, από πλευράς ΦΠΑ, της αμοιβής φυσικού προσώπου που συμβάλλεται με το ……………….. στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος. Σχετ.: Το αριθ. πρωτ. 1174778/18.12.12 έγγραφο σας. Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, σας γνωρίζουμε τα εξής: 1. Με το έγγραφο σας τίθεται το ερώτημα υπαγωγής ή μη στον ΦΠΑ της αμοιβής που λαμβάνετε κατόπιν σύμβασης σας με το ………………………., για την παροχή
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 21/10/2011
ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ των σκαφών που ελλιμενίζονται ή/και χρησιμοποιούνται μόνιμα στην Ελλάδα.
Σε συνέχεια αναφορών και ερωτημάτων σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 (1γ), 5 (παρ1), 10, 11 (1και 4) 13(1α), 14, 15, 24, 27(1α,γ,δ), 28(1α), 29 και 60 του Κώδικα ΦΠΑ (
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 15/06/2012
ΘΕΜΑ : Φορολογική μεταχείριση, από πλευράς ΦΠΑ υπολειμμάτων που προκύπτουν από την βιομηχανοποίηση καπνού καθώς και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων γενικότερα.– Άρθρο 39α του Ν.2859/2000(Κώδικας ΦΠΑ).
Ως γνωστόν, σύμφωνα με το
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 12/04/2013
Θέμα: Φορολογική μεταχείριση, από πλευράς ΦΠΑ, της αμοιβής φυσικού προσώπου που συμβάλλεται με το Πανεπιστήμιο Πάτρας ως ερευνητής. Σχετ.: Το αριθ. πρωτ. 1028749/19.2.13 ηλεκτρονικό σας μήνυμα. Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό αναφορικά με τα θέματα αρμοδιότητας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής: 1. Με το αίτημα σας τίθεται το ερώτημα υπαγωγής ή μη στον ΦΠΑ της αμοιβής που λαμβάνετε κατόπιν σύμβασης
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 12/03/2013
ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την υποβολή βεβαιώσεων των ΔΟΥ στις Τελωνειακές αρχές αναφορικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων απαλλαγής από ΦΠΑ αεροπορικών εταιρειών. Σε συνέχεια γραπτών και προφορικών ερωτημάτων Τελωνειακών αρχών και ενδιαφερόμενων αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις περ. β΄και γ΄ της [παρ. 1
Σελίδα 1 από 4