35 Α' 1999

Νόμος 2685/1999

Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις

18 Φεβρουαρίου 1999