170 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 3996/2011

Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 88 - Κατάργηση των ανωνύμων εταιρειών «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική – Πληροφορική (ΠΑΕΠ) Α.Ε.» και «Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΚΑΕ) Α.Ε.» και σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού» (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12
05 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170
5 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996
Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Για τις μετακινήσεις του Πρόεδρου−Γενικού Διευθυντή, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους (ν. 2685/1999, A΄35 ). Για κάθε μορφής προμήθειες του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και ελέγχου (ν. 2362/1995 Α΄247, ν. 2286/1995 Α΄19, π.δ. 118/2007 και π.δ. 60/2007 Α΄64 περί προσαρμογής στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ ).