117 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3566/2007

Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών».

Άρθρο 157 - Έξοδα μετακίνησης
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
05 Ιουνίου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 117
5 Ιουνίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3566
Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Οι δαπάνες μεταφοράς οικοσκευής καθορίζονται στο άρθρο 23 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄). Επιπλέον, χορηγούνται ασφάλιστρα, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Εξάλλου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εγκρίνεται δαπάνη αποθήκευσης της οικοσκευής, για χρονικό διάστημα έως έξι μηνών. Ειδικά για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, η επιτροπή που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 23 του ν. 2685/1999 συγκαλείται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών και αποτελείται από έναν υπάλληλο του Διπλωματικού Κλάδου, με βαθμό Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄ ή Β΄, ως Πρόεδρο, έναν υπάλληλο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και έναν υπάλληλο του Διπλωματικού Κλάδου, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών. Καθήκοντα Γραμματέα της επιτροπής εκτελεί υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού ή του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης του Υπουργείου Εξωτερικών. Τα μέλη της επιτροπής, ο τρόπος αξιολόγησης των προσφορών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Η επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο. β. Σε περίπτωση μετάθεσης υπαλλήλου από αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας σε άλλη αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, είναι δυνατή η μεταφορά τμήματος της οικοσκευής στην Αθήνα και τμήματος αυτής στον τόπο όπου μετατίθεται ο υπάλληλος. γ. Σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου που υπηρετεί στην Εξωτερική Υπηρεσία, είναι δυνατή η έγκριση μεταφοράς της οικοσκευής του στην Ελλάδα.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 25 Μαΐου 2007
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ