175 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4179/2013

Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ Ε.Ο.Τ.
Άρθρο 15 - Ανασυγκρότηση γραφείων εξωτερικού Ε.Ο.Τ, τουριστικοί εντεταλμένοι και ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας γραφείων εξωτερικού Ε.Ο.Τ.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
08 Αυγούστου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 175
8 Αυγούστου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4179
Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τουρισμού μπορούν να συνιστώνται θέσεις τουριστικών εντεταλμένων στις πρεσβείες ή στα γενικά προξενεία ή στα προξενεία στις πόλεις όπου δεν υπάρχει έδρα γραφείου εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. Στις θέσεις αυτές μπορούν να αποσπώνται υπάλληλοι του Υπουργείου Τουρισμού ή του Ε.Ο.Τ. ή να προσλαμβάνεται επιτόπιο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή να συνάπτονται συμβάσεις με ανάλογο νομικό καθεστώς σύμφωνο με τη νομοθεσία του τόπου απασχόλησης. Με την ίδια απόφαση μπορούν να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα. Ως προς τα προσόντα των υποψηφίων εφαρμόζεται το άρθρο 27 του π.δ. 343/2001 για τα προσόντα των υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων σε Υπηρεσίες Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. Οι τουριστικοί εντεταλμένοι στεγάζονται στα κτήρια των κατά τόπους πρεσβειών, προξενείων ή ελληνικών αποστολών στο εξωτερικό. Όσοι υπάλληλοι αποσπώνται από το Υπουργείο Τουρισμού θα λαμβάνουν επίδομα αλλοδαπής όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 17 του ν. 2685/ 1999 (Α΄ 35), όπως ισχύει. Όσοι υπάλληλοι αποσπώνται από τον Ε.Ο.Τ. θα λαμβάνουν επίδομα αλλοδαπής όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 5 του ν. 2160/1993, όπως ισχύει. Το επίδομα αλλοδαπής βαρύνει τον προϋπολογισμό του φορέα προέλευσης των υπαλλήλων. β. Οι συμβάσεις πρόσληψης επιτόπιου προσωπικού συνάπτονται από τον προϊστάμενο των κατά τόπο πρεσβειών ή προξενείων μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ. και έγκριση του Υπουργού Τουρισμού, καθώς και μετά από έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. Το προσωπικό αυτό εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ., δεν μετατίθεται ούτε τοποθετείται στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. Το ύψος των αποδοχών του προσωπικού αυτής της κατηγορίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού, η δε μισθοδοσία τους θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Τ. Κατά τα λοιπά οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού αυτού συνάπτονται κατά το δίκαιο του τόπου απασχόλησης, το δίκαιο δε αυτό ισχύει και ως προς το εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς των εργαζομένων αυτών, εάν δε το προσλαμβανόμενο επιτόπιο προσωπικό έχει την ελληνική ιθαγένεια τότε οι συμβάσεις εργασίας συνάπτονται κατά το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο δε αυτό ισχύει και ως προς το εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς των εργαζομένων αυτών. Επιδόματα αλλοδαπής, οικοσκευής και άλλες πρόσθετες αποδοχές ή επιδόματα δεν καταβάλλονται σε καμία περίπτωση στους υπαλλήλους αυτής της κατηγορίας εκτός από τα επιδόματα αδείας, εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων εφόσον προβλέπεται η καταβολή τους από το δίκαιο που διέπει την εργασιακή σχέση του προσωπικού του άρθρου αυτού. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη παρόμοιων συμβάσεων εργασίας ή έργου είναι η άρτια γνώση της γλώσσας του τόπου απασχόλησης ή της αγγλικής και η κατοχή τίτλου σπουδών ή επαγγελματικής εμπειρίας ανάλογης με τα καθήκοντα της θέσης ή το αντικείμενο της σύμβασης.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
XAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ