138 Α' 2005

Νόμος 3345/2005

Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΚΕΦΛΑΙΟ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 4 - Λειτουργικά θέματα της Ν.Α.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
16 Ιουνίου 2005

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 138

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3345
Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Η πλήρωση των κενών ή κενούμενων οργανικών θέ­ σεων του τακτικού προσωπικού όλων των κατηγοριών, κλά­ δων και ειδικοτήτων των Ο.Τ.Α. δεύτερου βαθμού διενεργεί­ ται με τη διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 18 του ν. 2190/2004 (ΦΕΚ 28 Α'), όπως ισχύει κάθε φορά, μετά την έγκριση της Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής της ΠΥΣ 55/1998 (ΦΕΚ 252 Α'), όπως ισχύει. β) Για την πρόσληψη του προσωπικού εκδίδεται απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, με την οποία αποφασίζεται η πραγματοποίηση των προσλήψεων. Η απόφαση αυτή περι­ λαμβάνει τις οργανικές θέσεις, για τις οποίες προορίζεται το προσωπικό, τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων κα­ τά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και τα απαιτούμενα προ­ σόντα. γ) Με βάση αυτή την απόφαση εκδίδεται προκήρυξη από τον Νομάρχη, η οποία πριν τη δημοσίευσή της αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π., που οφείλει να την ελέγξει από άποψη νομιμό­ τητας εντός είκοσι εργάσιμων ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των είκοσι εργάσιμων ημερών τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π.. Η σχετική προκήρυξη δημοσι­ εύεται ολόκληρη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.). Μετά την παρέλευση δέκα τουλάχι­ στον ημερών από την παραπάνω δημοσίευση, περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον τοπική εφη­ μερίδα, εφόσον εκδίδεται, και σε δύο ημερήσιες της έδρας του νομού. Η προκήρυξη αναρτάται στο κατάστημα της Νο­ μαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Νομαρχιακού Διαμερίσμα­ τος. Για την ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό. δ) Στην περίληψη αναφέρεται ο αριθμός των θέσεων που προκηρύσσονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, τα απαιτούμενα προσόντα, ο αριθμός του φύλλου της Εφημε­ ρίδας της Κυβερνήσεως που έχει δημοσιευθεί η προκήρυξη, η υπηρεσία, στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις και η προ­ θεσμία υποβολής αιτήσεων, η οποία είναι εικοσαήμερη και αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης στον τύπο. Η δημοσίευση της περίληψης γίνεται μετά από δέκα ημέρες τουλάχιστον από τη δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.). Το περιεχόμενο της περίληψης με­ ταδίδεται παραλλήλως και όπου αυτό είναι δυνατόν και από ραδιοτηλεοπτικά μέσα. ε) Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α') και η ανακρίβεια των δηλού­ μενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυ­ ρώσεις. στ) Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων καταρτίζονται από τριμελή επιτροπή, η οποία συνιστάται σε κάθε Νομαρ­ χιακή Αυτοδιοίκηση ή Νομαρχιακό Διαμέρισμα και αποτελεί­ ται από έναν νομαρχιακό σύμβουλο ως Πρόεδρο, και δύο προϊσταμένους Διευθύνσεων ή Τμημάτων της οικείας Νο­ μαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του οικείου Νομαρχιακού Δια­ μερίσματος ως μέλη και ελλείψει τούτων από άλλους μόνι­ μους υπαλλήλους της οικείας υπηρεσίας. Η Επιτροπή συ­ γκροτείται με απόφαση του Νομάρχη. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Γραμματέας της Επιτροπής. Με κοινή απόφα­ ση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση για τον πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα της Επιτροπής. ζ) Οι σχετικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων απο­ στέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο ασκεί έλεγχο αυτεπαγγέλ­ τως ή μετά από ένσταση των υποψηφίων. Μετά τον έλεγχο ο οικείος φορέας καταρτίζει τους οριστικούς πίνακες κατάτα­ ξης, καθώς και τους πίνακες διοριστέων, τους οποίους και αποστέλλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνή­ σεως (τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.). Η πρόσληψη όμως του προσωπικού μπορεί να γίνεται αμέσως μετά την κατάρ­ τιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και πριν από τον αυτεπάγγελτο ή κατ' ένσταση έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π.. Μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων, οι τυχόν ήδη προσληφθέντες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς απο­ λύονται. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προ­ βλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της από­ λυσης χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 16 Ιουνίου 2005
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ