138 Α' 2005

Νόμος 3345/2005

Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 14 - Θέματα Συνηγόρου του Πολίτη, Γενικού Επιθεωρητή Δη- μόσιας Διοίκησης και Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
16 Ιουνίου 2005

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 138

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3345
Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 14Θέματα Συνηγόρου του Πολίτη, Γενικού Επιθεωρητή Δη- μόσιας Διοίκησης και Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας ΔιοίκησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α') τροποποιείται ως ακολούθως: "Παρατείνεται αυτοδικαίως για μια τριετία από τη λήξη της η απόσπαση των υπαλλήλων που λήγει έως τις 30.4.2005, εφόσον δεν έχει ανανεωθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 2477/1977."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α'), όπως συμπληρώθηκαν με αυτές του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3094/2003, ισχύουν και για τους υπηρετούντες με απόσπαση κατά την 31.1.2005 στον Συνήγορο του Πολίτη. Η μετάταξη μπορεί να γίνει σε κε­ νές οργανικές θέσεις ή σε συνιστώμενες προσωποπαγείς αντίστοιχου κλάδου με τον κλάδο ή την ειδικότητα όπου υπη­ ρετεί ο μετατασσόμενος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο πλαίσιο των ελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών που διενεργούνται από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Δι­ οίκησης ή κατόπιν εντολής του από το Σώμα Επιθεωρητών ­ Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και από τα ιδιαίτερα Σώματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι δυνατή, ύστερα από έγγραφη εντολή αυτού, η άρση του τραπεζικού, χρηματιστηριακού και φορολογικού απορρήτου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η άρση του τραπεζικού, χρηματιστηριακού και φορολο­ γικού απορρήτου είναι δυνατή και στο πλαίσιο του ελέγχου από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης των ετήσιων δηλώσεων οικονομικής κατάστασης ("πόθεν έσχες") των με­ λών των ιδιαίτερων Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 85 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α').

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281 Α'), αντικαθίσταται ως εξής: "Η γραμματειακή υποστήριξη του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης παρέχεται από δεκαπέντε κατ' ανώτατο όριο μόνιμους ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους του Δημοσίου, περιλαμβανομένων και δύο κατ' ανώτατο όριο υπαλλήλων των δικαστηρίων και εισαγγελιών, των Ν.Π.Δ.Δ., των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δι­ καίου και των δημοσίων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων, τη δι­ οίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με δι­ οικητική πράξη ή ως μέτοχος."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α'), το οποίο προστέθηκε στην αρχή της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002, εφαρμόζεται και για τους Ειδικούς Επιθεωρητές που υπηρετούν με απόσπαση ή με διετή θητεία στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημό­ σιας Διοίκησης από την έναρξη ισχύος του ν. 3074/2002.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η διαπίστωση, ύστερα από διενέργεια επιθεώρησης ή ελέγχου, από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου της παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 πειθαρχικών παρα­ πτωμάτων υπαλλήλων, λειτουργών ή οργάνων των φορέων της προαναφερόμενης διάταξης δεσμεύει τα αρμόδια όργα­ να των φορέων αυτών για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

α. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3074/2002 αντικαθίσταται ως εξής: "Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομι­ κών μπορούν να συνιστώνται ή να καταργούνται Περιφερει­ ακά Γραφεία του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.." β. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3074/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως: "Στα Περιφερειακά Γραφεία προϊστανται Ειδικοί Επιθεω­ ρητές, οι οποίοι ορίζονται από τον Ειδικό Γραμματέα Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.." γ. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3074/2002 αντικαθίσταται ως εξής: "3. Ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. επικουρείται από οκτώ Ειδικούς Επιθεωρητές, οι οποίοι προέρχονται από τους υπηρετούντες Επιθεωρητές Ελεγκτές και ορίζονται ή παύο­ νται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.. Οι Ειδικοί Επιθεωρητές έχουν αρμοδιότητα συντονισμού τομέων δράσης του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.. Επίσης εξουσιοδοτούνται από τον Ειδικό Γραμματέα παράλληλα με το έργο της επιθεώρη­ σης να προβαίνουν σε ενέργειες που αφορούν τις ελεγκτικές διαδικασίες και την παρακολούθηση της πορείας του ελεγκτι­ κού έργου, καθώς και να υπογράφουν κατ' εντολήν του. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ορίζεται ένας από τους Ειδικούς Επιθεωρητές να τον αναπληρώνει, όταν απου­ σιάζει ή κωλύεται για την άσκηση των καθηκόντων του. Οι Ει­ δικοί Επιθεωρητές ­ Ελεγκτές, οι Επιθεωρητές­Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές ­ Ελεγκτές κατά τη διάρκεια της θη­ τείας τους μπορούν να μετακινούνται από την Κεντρική Υπη­ ρεσία προς τα Περιφερειακά Γραφεία και αντιστρόφως είτε μετά από αίτησή τους είτε για την κάλυψη σοβαρών υπηρε­ σιακών αναγκών με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.." δ. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3074/2002 προ­ στίθεται εδάφιο ως εξής: "Για το σκοπό αυτόν υποβάλλουν δηλώσεις τόσο για τη δι­ κή τους περιουσιακή κατάσταση όσο και για την περιουσια­ κή κατάσταση των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους."

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 16 Ιουνίου 2005
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ