159 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4076/2012

Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 13 - Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις αυτού και, ιδίως:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
10 Αυγούστου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 159
10 Αυγούστου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4076
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τροποποιούνται οι κάτωθι διατάξεις: α΄ Οι παράγραφοι 1, 2, 4, 6, 8, 9 και 10 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), β) Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5, 7, 10, 16, 18, 19 και 20 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), γ) Οι παράγραφοι 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 του άρθρου 9 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), δ) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), ε) Το στοιχείο λδ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), στ) Τα άρθρα 18, 23, 37, 77, 78 και 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), ζ) Το άρθρο 18 του ν. 3870/2010 ( Α΄ 138), η) Τα άρθρα 4, 13, 14 και 20 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), θ) Τα άρθρα 5, 30, 18, 34 και 14 του ν. 4027/2011 (Α΄ 233), ι) Το άρθρο 6 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152), ια) Τα άρθρα 4, 12, 10, 15 και 6 του ν. 3696/2008 (Α΄ 177), ιβ) Το άρθρο 58 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89), ιγ) Το άρθρο 11 του ν. 3908/2011 (Α΄ 8), ιδ) Τα άρθρα 3 και 93 του ν. 3566/2007 (Α΄ 117), ιε) Το άρθρο 49 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), ιστ) Το άρθρο 110 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51).

Λευκάδα, 9 Αυγούστου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ