85 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4254/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΕΔΕ, ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο τρίτο - ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΕΔΕ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9
07 Απριλίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85
7 Απριλίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4254
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

α. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 16 του άρθρου 11 του ν. 4110/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) οι λέξεις «του ν. 3627/ 2008» αντικαθίστανται με τις λέξεις «του ν. 3728/2008». β. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) καταργείται από την ημερομηνία δημοσίευσής της. γ. Στο πρώτο εδάφιο και πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 5 καθώς και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (Α΄ 179) οι λέξεις «της παραγράφου 5 του άρθρου 39 Α» αντικαθίστανται με τις λέξεις «της παραγράφου 4 του άρθρου 39Α».