261 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4313/2014

Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο 29 - Ρύθμιση θεμάτων οχημάτων δημόσιων υπεραστικών οδικών μεταφορών
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
17 Δεκεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 261
17 Δεκεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4313
Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η οριζόμενη στο τελευταίο εδάφιο των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 (Α΄31) προθεσμία παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 για τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του ανωτέρω άρθρου.

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ»
Άρθρο 31
Ρυθμίσεις για Ε.Δ.Χ. οχήματα
1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «β) Ε.Δ.Χ. από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων Ειδικής Μίσθωσης (ΕΙΔΜΙΣΘ) χωρίς μετρητή. Τα Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ αυτοκίνητα που προορίζονται για τη μεταφορά Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες πρέπει να είναι ειδικά διασκευασμένα για το σκοπό αυτόν (ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ) και να εισπράττουν κόμιστρο όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
2. Η παρ. 6 του άρθρου 82 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«6α. Έναρξη− Τέλος διαδρομής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου:
αα. Έναρξη διαδρομής: Το σημείο επιβίβασης του επιβάτη.
ββ. Τέλος διαδρομής: Το σημείο αποβίβασης του επιβάτη.
β. Έναρξη− Τέλος λειτουργίας ταξιμέτρου Ε.Δ.Χ.− ΤΑΞΙ αυτοκινήτου.
αα. Έναρξη λειτουργίας ταξιμέτρου: Στις περιπτώσεις μίσθωσης και προμίσθωσης όπου ο επιβάτης βρίσκεται εντός των ορίων της έδρας − διοικητικής μονάδας ή της περιμετρικής, όπου υφίσταται, του Ε.Δ.Χ. −ΤΑΞΙ αυτοκινήτου το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία με την επιβίβαση − παραλαβή του επιβάτη, ενώ στις περιπτώσεις προμίσθωσης όπου ο επιβάτης βρίσκεται εκτός των ορίων της έδρας − διοικητικής μονάδας ή της περιμετρικής, όπου υφίσταται, του Ε.Δ.Χ. − ΤΑΞΙ, το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία στο σημείο εξόδου από τα όρια της έδρας − διοικητικής μονάδας ή εκκίνησης του οχήματος.
ββ. Τέλος λειτουργίας ταξιμέτρου: Στο τέλος της διαδρομής του Ε.Δ.Χ.− ΤΑΞΙ αυτοκινήτου.»
3. Η παρ. 10 του άρθρου 82 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Ταξίμετρο: Η συσκευή που υπολογίζει αυτόματα και καταγράφει κάθε χρονική στιγμή το πληρωτέο, για μεταφορά με Ε.Δ.Χ.− ΤΑΞΙ αυτοκίνητο, χρηματικό ποσό.»
4. Η παρ. 3 του άρθρου 85 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από προηγούμενη γνώμη επιτροπής που αποτελείται από τους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Πε
ριβάλλοντος και Υποδομών της οικείας Περιφέρειας ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, έναν (1) εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Τροχαίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων της ίδιας αυτής Περιφέρειας και έναν (1) εκπρόσωπό του ή των σωματείων επιτηδευματιών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων της Περιφέρειας αυτής, έναν (1) εκπρόσωπο του σωματείου εργαζομένων οδηγών ΤΑΞΙ της Περιφέρειας αυτής και έναν (1) εκπρόσωπο από τα Εμπορικά Επιμελητήρια της Περιφέρειας αυτής. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και συνεδριάζει και αποφαίνεται εγκύρως εφόσον παρίστανται και υπογράφουν τη σχετική γνώμη της τρία (3) από τα μέλη της.»
5. Η παρ. 4 του άρθρου 88 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η προμίσθωση Ε.Δ.Χ.− ΤΑΞΙ αυτοκινήτου γίνεται από τον επιβάτη προσωπικά ή τηλεφωνικά ή μέσω ειδικών ραδιοδικτύων ταξί ή ηλεκτρονικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με καταβολή του προβλεπόμενου αντιτίμου και της τυχόν ειδικής προσαύξησης. Στην περίπτωση αυτή το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία κατά τα οριζόμενα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 82.»
6. Το εδάφιο δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία πρέπει να είναι είτε καινούρια κατηγορίας EURO 5 ή EURO V ή νεότερης τεχνολογίας είτε μεταχειρισμένα της τελευταίας πενταετίας, του έτους θέσης σε κυκλοφορία μη συμπεριλαμβανομένου.»
7. Στο άρθρο 91 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Τα Ε.Δ.Χ. − ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ αυτοκίνητα επιτρέπεται να μεταφέρουν αποκλειστικά ΑμΕΑ, καθώς και τους συνοδούς αυτών.»
8. Το εδάφιο δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 92 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία πρέπει να είναι είτε καινούργια, κατηγορίας EURO 5 ή EURO V, ή νεότερης τεχνολογίας είτε μεταχειρισμένα της τελευταίας πενταετίας, του έτους θέσης σε κυκλοφορία μη συμπεριλαμβανομένου.»
9. Η υποπερίπτωση (αα) της περίπτωσης (α) της παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«(αα) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για ένα από τα αδικήματα του εδαφίου α΄ του άρθρου 100 του παρόντος νόμου.»
10. Στο άρθρο 102 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, πλην των περιπτώσεων γονικής παροχής ή κληρονομικής διαδοχής, των νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της διαδικασίας των άρθρων 85 και 106 του παρόντος νόμου για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων του οικείου Περιφερειάρχη της παραγράφου 9 του άρθρου 106 του παρόντος νόμου.»
11. Το τελευταίο εδάφιο των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 7 του άρθρου 106 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) όπως ισχύει, αναδιατυπώνεται ως εξής: «Άδειες χορηγούνται στους κληρωθέντες».
12. Στο άρθρο 106 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Οι δικαιούχοι νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων στο όνομα των οποίων έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου δύνανται
εντός αποκλειστικής προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης αυτών να ταξινομήσουν και να θέσουν σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα. Αν παρέλθει το ανωτέρω χρονικό διάστημα, χωρίς να ταξινομηθεί και να τεθεί σε κυκλοφορία το αυτοκίνητο, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ανακαλείται οριστικά το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.»
13. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 109 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα άρθρα 107 και 108, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν εκδοθεί, πλην των δικαιολογητικών (i) και (ii) της ενότητας Β΄ της παρούσας παραγράφου, μετά την πρώτη ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης των οικείων Περιφερειαρχών του άρθρου 106.»
14. Η παρ. 1 του άρθρου 110 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής επιφανείας στο πρόσωπό τους, τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του παρόντος οφείλουν μαζί με την αίτησή τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ευρώ) για καθεμία άδεια για την οποία ενδιαφέρονται.»
15. Στο άρθρο 111 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Ειδικά για τις έδρες− διοικητικές μονάδες των Περιφερειών όπου έως τη δημοσίευση του παρόντος έχει εφαρμοστεί για πρώτη φορά η διαδικασία αδειοδότησης των άρθρων 85 και 106 του ν. 4070/2012, οι δικαιούχοι νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στο όνομα των οποίων έχουν εκδοθεί αποφάσεις έγκρισης παραχώρησης θέσης σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, δύνανται να τα ταξινομήσουν έως τις 30.4.2015. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία, χωρίς να ταξινομηθεί και να τεθεί σε κυκλοφορία το αυτοκίνητο, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ανακαλείται οριστικά το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.»
16. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 14 των προεδρικών διαταγμάτων 243 και 244/1987 (Α΄ 104) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν ο υποψήφιος παρουσιάζει Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (λ.χ. δυσλεξία), η ειδική εξέτασή του πραγματοποιείται προφορικά από την επιτροπή των εξετάσεων η οποία του διαβάζει το ερωτηματολόγιο και σημειώνει τις αντίστοιχες απαντήσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασης και χρήσης Μηχανογραφικού Συστήματος για τη διεξαγωγή της ειδικής εξέτασης υποψηφίων για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, τότε στους εν λόγω υποψηφίους εφαρμόζονται αναλόγως οι ρυθμίσεις περί της εξέτασης υποψηφίων για την απόκτηση άδειας οδήγησης, εξετάζονται δηλαδή με τη βοήθεια προσωπικών ακουστικών και με εκφώνηση των ερωτηματολογίων από την επιτροπή των εξετάσεων.
Ειδικότερα, οι υποψήφιοι που παρουσιάζουν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες καταθέτουν γνωμάτευση της
Δευτεροβάθμιας Ιατρικής Επιτροπής (Δ.Ι.Ε.). Η γνωμάτευση αυτή εκδίδεται κατόπιν ειδικής διαγνωστικής έκθεσης που βεβαιώνει την ύπαρξη ειδικής μαθησιακής δυσκολίας και χορηγείται από το σχετικό για το σκοπό αυτόν τομέα, Κρατικό Ίδρυμα ή Κρατικό Νοσοκομείο και προσκομίζεται στη Δ.Ι.Ε. κατά την εξέταση.»
17. Το άρθρο 104 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) καταργείται. Άρθρο 32 Κατηγορίες παραβάσεων λειτουργίας των Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων
1. Οι παραβάσεις της νομοθεσίας για τη λειτουργία των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που έχουν ταξινομηθεί στη Ελλάδα, καθώς και των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που φέρουν αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας κατατάσσονται, ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, στις κατωτέρω κατηγορίες:
α) Ελαφρές παραβάσεις.
β) Σοβαρές παραβάσεις.
γ) Πολύ σοβαρές παραβάσεις.
δ) Ιδιαζόντως σοβαρές παραβάσεις.
2. Τα ύψη των διοικητικών προστίμων για τις κατηγορίες παραβάσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προσδιορίζονται ως εξής:
α) Για τις ελαφρές: από πενήντα (50,00) έως εκατό (100,00) ευρώ.
β) Για τις σοβαρές: από εκατό (100,00) έως τριακόσια (300,00) ευρώ.
γ) Για τις πολύ σοβαρές: από τριακόσια (300,00) έως εξακόσια (600,00) ευρώ.
δ) Για τις ιδιαζόντως σοβαρές: από εξακόσια (600,00) έως τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ.
3. Στους παραβάτες των διατάξεων περί λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων μπορεί να επιβάλεται από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα, πέραν των διοικητικών προστίμων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η διοικητική κύρωση της αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας) ή της αφαίρεσης της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου για χρονικό διάστημα από τρεις (3) ημέρες έως έξι (6) μήνες στους ιδιοκτήτες, εκμεταλλευτές ή οδηγούς των οχημάτων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατατάσσονται, ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, οι παραβάσεις του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στις κατηγορίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθορίζονται τα διοικητικά πρόστιμα και οι διοικητικές κυρώσεις ανά κατηγορία παράβασης, η διαδικασία βεβαίωσης και επιβολής αυτών από τα αρμόδια όργανα ελέγχου του άρθρου 104 του ν. 4070/2012 όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων α΄, β΄ και δ΄ του άρθρου 100 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) όπως ισχύει, καθορίζονται οι παραβάσεις που εξετάζονται, καθώς και τα διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις που επιβάλλονται από τα πειθαρχικά συμβούλια που είναι αρμόδια για τον έλεγχο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
5. Μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου παύει η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 των προεδρικών διαταγμάτων 243 και 244/1987 (Α΄ 104), των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46) όπως ισχύει, των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 98 και
το άρθρο 101 του ν. 4070/2012 όπως ισχύει.
Άρθρο 33
Ρυθμίσεις για εκμισθωμένα Ι.Χ. αυτοκίνητα με οδηγό Η παρ. 1 του άρθρου 105 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Τουρισμού και με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 1903/1990 (Α΄ 142), όπως ισχύει, καθορίζονται τα διακριτικά γνωρίσματα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που φέρουν τα εκμισθωμένα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκίνητα με οδηγό προκειμένου να πραγματοποιούνται οι μεταφορές της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) όπως ισχύει, τα διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις για κάθε είδος παράβασης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
β. Για κάθε περίπτωση εκτέλεσης μεταφοράς με εκμισθωμένα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) αυτοκίνητα με οδηγό που δε φέρουν τα διακριτικά γνωρίσματα και τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία της κοινής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλεται από την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, για τους χώρους ευθύνης του, στις επιχειρήσεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) όπως ισχύει διοικητικό πρόστιμο ύψους από διακόσια ευρώ (200 ευρώ) έως οκτακόσια ευρώ (800 ευρώ) και διοικητική κύρωση αφαίρεσης στοιχείων κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας) για χρονικό διάστημα από δέκα (10) έως τριάντα (30) ημέρες.»
Άρθρο 34
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2963/2001
1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2963/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:
«Δικαιούχοι της ενίσχυσης των επενδύσεων είναι και πολύτεκνοι που μετά την παρέλευση κατ’ ελάχιστον διετίας από την ημερομηνία θέσης σε κυκλοφορία και ένταξης σε ΚΤΕΛ του ΛΔΧ για το οποίο είχαν υποβάλει εμπροθέσμως αίτηση, το μεταβίβασαν πριν την ημερομηνία καταβολής της α΄ δόσης της ενίσχυσης. Μετά την ικανοποίηση των αιτήσεων για τις ενισχύσεις των επενδύσεων των εδαφίων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) και της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4233/2014, τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο πιστώσεων, από το ως άνω συμπληρωματικό ποσό, διατίθεται, μέχρις εξαντλήσεώς του, για την ικανοποίηση αιτήσεων που είχαν υποβληθεί στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μέχρι 30 Απριλίου 2014, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, εφόσον τα έργα έχουν ολοκληρωθεί.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268) αντικαθίσταται ως εξής:
«Από το ανωτέρω ποσό, το εβδομήντα τοις εκατό τουλάχιστον διατίθεται αποκλειστικά για την ενίσχυση των ασθενέστερων ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ και το υπόλοιπο διατίθεται για μελέτες και έργα εκσυγχρονισμού των φορέων αυτών, καθώς και του Συνεταιρισμού «ΚΣΑΥΛΕ» για την εκπόνηση μελετών, έργων και πρόσληψης τεχνικών συμβούλων προς το σκοπό της υλοποίησης του νέου Κεντρικού Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων.»
3. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 2963/2001
προστίθεται παράγραφος 2.α ως εξής:
«2.α. Τα όργανα των επιτόπιων ελέγχων των ΚΤΕΟ, που καθορίζονται στην απόφαση της προηγουμένης παραγράφου, μπορεί να συνεπικουρούνται και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, που διαθέτουν πιστοποίηση ελεγκτή ΚΤΕΟ, η οποία χορηγείται από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, τα εν λόγω πρόσωπα συμβάλλονται με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όταν πρόκειται για συνεπικουρία οργάνων ελέγχου του Υπουργείου, και με τις οικείες Περιφέρειες, όταν πρόκειται για συνεπικουρία οργάνων της Περιφέρειας. Στη σύμβαση καθορίζονται το είδος της συνεπικουρίας και ο τρόπος συνεργασίας των οργάνων ελέγχου με τα συνεπικουρούντα πρόσωπα, καθώς και το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης των τελευταίων. Η δαπάνη της αποζημίωσης καλύπτεται από το ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 39 του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να πιστοποιηθούν ως ελεγκτές ΚΤΕΟ.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο 35
Σύσταση Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου σε δήμους Στο άρθρο 1 του ν. 3446/2006 (Α΄ 49) προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:
«11. Στις παραμεθόριες περιοχές όπως ορίζονται στο ν. 287/1976 (Α΄ 78), όπως ισχύει, μπορούν να συστήνονται ένα ή περισσότερα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Δήμων Παραμεθόριων Περιοχών (ΜΚΕ−ΔΠΠ). Τα έσοδα από την είσπραξη των προστίμων που επιβάλλουν τα ΜΚΕ−ΔΠΠ αποτελούν έσοδα των Δήμων και οι αμοιβές των προσώπων που μετέχουν σε αυτά βαρύνουν τον προϋπολογισμό των οικείων δήμων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με τη συγκρότηση, τη σύνθεση, την τοπική αρμοδιότητα ελέγχου, τη σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις αποζημίωση των μελών τους και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη λειτουργία τους.»
Άρθρο 36
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3446/2006
1. Το άρθρο 2 του ν. 3446/2006 (Α΄ 49) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Αρχές ελέγχου φορτηγών οχημάτων
Ο έλεγχος της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για την κυκλοφορία των ελληνικών και αλλοδαπών φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης και τις διενεργούμενες με αυτά μεταφορές και των λεωφορείων ελληνικών και αλλοδαπών ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, καθώς και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων για τις παραβάσεις των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται, σύμφωνα με το άρθρο 4Β, ανατίθεται στις ακόλουθες αρχές, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους:
α) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, β) στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), γ) στις Λιμενικές και Τελωνειακές Αρχές, δ) στις Αστυνομικές Αρχές,
ε) στα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου,
στ) στα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Δήμων Παραμεθόριων Περιοχών.»
2. Το άρθρο 4 του ν. 3446/2006 αντικαθίσταται από τα άρθρα 4, 4A και 4Β ως εξής:
«Άρθρο 4
1. Οι παραβάσεις της νομοθεσίας για την κυκλοφορία των ελληνικών και αλλοδαπών φορτηγών και λεωφορείων ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών αντίστοιχα και για την πραγματοποίηση εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών
αναφορικά με τα ζητήματα που απαριθμούνται στο άρθρο 4Β και η κατάταξη των παραβάσεων ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, προσδιορίζονται ειδικότερα με υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4Β.
2. Οι παραβάσεις κατατάσσονται ανάλογα με το βαθμό σοβαρότητάς τους στις εξής κατηγορίες: ιδιαζόντως σοβαρή παράβαση, πολύ σοβαρή παράβαση, σοβαρή παράβαση και ελαφρά παράβαση.
3. Η σοβαρότητα μίας παράβασης καθορίζεται με βάση τα εξής κριτήρια:
(α) την πιθανότητα να δημιουργήσει κίνδυνο θανάτου ή τραυματισμού, βλάβης στην περιουσία του παραβάτη ή τρίτων ή όχληση,
(β) την πιθανότητα να προκαλέσει ζημία του περιβάλλοντος ή του οδικού δικτύου,
(γ) τη δυνατότητά της να εμποδίσει τον έλεγχο τήρησης της νομοθεσίας οδικών μεταφορών από τα αρμόδια όργανα ή να αλλοιώσει τα αποτελέσματα του ελέγχου, (δ) τη δυνατότητά της να προκαλέσει διατάραξη της αγοράς των εθνικών εμπορευματικών και/ή επιβατικών μεταφορών.
Άρθρο 4Α
Διοικητικά πρόστιμα
1. Για τις παραβάσεις της νομοθεσίας οδικών μεταφορών που προβλέπονται σε αυτόν το νόμο και στις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του, οι αρχές ελέγχου του άρθρου 2 επιβάλλουν τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:
(α) Για ιδιαζόντως σοβαρή παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο
− στον ιδιοκτήτη: από χίλια (1.000) έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ,
− στον οδηγό: από εξακόσια (600) έως χίλια (1.000) ευρώ,
− στον υπεύθυνο φόρτωσης: από χίλια (1.000) έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ,
− στους λοιπούς συμμετέχοντες ανάλογα με τις υποχρεώσεις ασφάλειας έκαστου, σύμφωνα με το κεφάλαιο 1.4 του Παραρτήματος Ι.1 της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως κάθε φορά ισχύει: από εξακόσια (600) έως χίλια (1.000) ευρώ.
(β) Για πολύ σοβαρή παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο
− στον ιδιοκτήτη: από τριακόσια (300) έως εξακόσια (600) ευρώ.
− στον οδηγό: από εκατό (100) έως τετρακόσια (400) ευρώ.
− στον υπεύθυνο φόρτωσης: από τριακόσια (300) έως εξακόσια (600) ευρώ.
− στους λοιπούς συμμετέχοντες ανάλογα με τις υποχρεώσεις ασφάλειας έκαστου, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 1.4 του Παραρτήματος Ι.1 της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως κάθε φορά ισχύει: από εκατό (100) έως τετρακόσια (400) ευρώ.
(γ) Για σοβαρή παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο
− στον ιδιοκτήτη: από διακόσια πενήντα (250) έως τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ,
− στον οδηγό: από εξήντα (60) έως τριακόσια (300) ευρώ,
− στον υπεύθυνο φόρτωσης: από διακόσια πενήντα (250) έως τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ, − στους λοιπούς συμμετέχοντες ανάλογα με τις υποχρεώσεις ασφάλειας έκαστου, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 1.4 του Παραρτήματος Ι.1 της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως κάθε φορά ισχύει: από εξήντα (60) έως τριακόσια (300) ευρώ,
(δ) Για ελαφρά παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο
− στον ιδιοκτήτη: από διακόσια (200) έως τετρακόσια (400) ευρώ,
− στον οδηγό: από πενήντα (50) έως διακόσια (200) ευρώ.
2. Στους ιδιοκτήτες που είναι και οδηγοί των οχημάτων τους καταλογίζεται μόνο το πρόστιμο που αφορά τον ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση μισθωμένου οχήματος, το πρόστιμο για τον ιδιοκτήτη καταλογίζεται στον μισθωτή.
3. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος είναι υπεύθυνος για τις παραβάσεις που διαπράττονται από τον οδηγό που χρησιμοποιεί για την πραγματοποίηση της μεταφοράς. Σε περίπτωση οχήματος μισθωμένου χωρίς οδηγό, υπεύθυνος για τις παραβάσεις του οδηγού είναι ο μισθωτής.
4. Τα ανωτέρω πρόστιμα καταβάλλονται μειωμένα κατά 50%, εφόσον εξοφλούνται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επιβολής τους.
Άρθρο 4Β
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι παραβάσεις της νομοθεσίας οδικών μεταφορών που αφορά:
α) την πρόσβαση στην αγορά των εθνικών και διεθνών οδικών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών και τη διενέργεια μεταφορών με φορτηγά και λεωφορεία δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1072/2009 και 1073/2009 και τις διμερείς και πολυμερείς διεθνείς συμφωνίες οδικών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών, όπως κάθε φορά ισχύουν,
β) τις ώρες οδήγησης, τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών που απασχολούνται στην οδική μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών και τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 3821/85, τον Κανονισμό (ΕΚ) 561/2006 και την Ευρωπαϊκή Συμφωνία της Γενεύης του 1970 για την Εργασία των Πληρωμάτων των Οχημάτων που εκτελούν Διεθνείς Οδικές Μεταφορές («AETR»), όπως ισχύουν κάθε φορά,
γ) τις απαιτήσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται κατά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως ισχύει κάθε φορά και ενσωματώνεται στην εθνική μας νομοθεσία,
δ) τις απαιτήσεις για τον ειδικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ευπαθών τροφίμων, σύμφωνα με τη Συμφωνία ΑΤΡ όπως ισχύει κάθε φορά και ενσωματώνεται στην εθνική μας νομοθεσία,
ε) τα μέγιστα βάρη και διαστάσεις, την ασφαλή φόρτωση και έλξη οχημάτων, τις επιτρεπόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις του οχήματος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και
χωριστών τεχνικών μονάδων και γενικότερα την ασφαλή κυκλοφορία του οχήματος όπως ρυθμίζονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την υπόλοιπη εθνική και κοινοτική νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά, στ) τις ελλείψεις που διαπιστώνονται κατά τη διενέργεια του οδικού τεχνικού ελέγχου των οχημάτων επαγγελματικής χρήσης που κυκλοφορούν στη χώρα μας για τη διαπίστωση της τεχνικής τους καταλληλότητας.
2. Με τις ίδιες αποφάσεις κατατάσσονται οι παραβάσεις σε κατηγορίες ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις εντός των ορίων του άρθρου 4Α ανάλογα με τη σοβαρότητα κάθε παράβασης, οι διοικητικές κυρώσεις που καταλογίζονται σε περίπτωση συρροής παραβάσεων και σε περίπτωση υποτροπής, τα πρόσωπα που είναι υπόχρεα για την καταβολή των προστίμων, τα διοικητικά μέτρα που επιβάλλονται, οι ειδικές απαιτήσεις για τη σύνθεση των οργάνων ελέγχου και ο ελάχιστος εξοπλισμός που απαιτείται για τον έλεγχο.
3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται για καθεμία από τις αρχές ελέγχου του άρθρου 2 τα ειδικά θέματα σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου, τα σημεία ελέγχου, τους χώρους ελέγχου, τη διαπίστωση, καταλογισμό, επιβολή και είσπραξη των διοικητικών προστίμων και την απόδοσή τους στον Κρατικό Προϋπολογισμό και τη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων
για τους οδικούς ελέγχους της νομοθεσίας μεταφορών.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται ενιαίο έντυπο ελέγχου με παραρτήματα για κάθε κατηγορία ελέγχου που πραγματοποιείται.
5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζεται για κάθε αρχή ελέγχου σύστημα αρχικής εκπαίδευσης και περιοδικής επιμόρφωσης στον έλεγχο της νομοθεσίας οδικών μεταφορών, οι εκπαιδευόμενοι, το εκπαιδευτικό υλικό, ο φορέας και η μεθοδολογία της εκπαίδευσης.»
3. Έως την έκδοση των αποφάσεων των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 4Β του ν. 3446/2006 εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 4 του ν. 3446/2006 (Α΄ 49), όπως ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους με τον παρόντα νόμο. Ομοίως εξακολουθεί να ισχύει
και να εφαρμόζεται από τα όργανα ελέγχου η αριθμ.
Φ2/55009/4626/00/2002 απόφαση των Υπουργών Οικο
νομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/30/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2000 σχετικά με τον oδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Κοινότητα» (Β΄ 1028), όπως ισχύει.
Άρθρο 37
Εξαιρέσεις από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 561/2006
Στο άρθρο 14 του ν. 3534/2007 (Α΄ 40) προστίθεται παράγραφος 5Α, ως εξής:
«5.A Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορούν να εξαιρούνται από την εφαρμογή των άρθρων 5 έως και 9 του Κανονισμού 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 ορισμένες ή όλες οι μεταφορές της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κανονισμού και να χορηγούνται εξαιρέσεις από την εφαρμογή των άρθρων 6 έως 9 του Κανονισμού 561/2006 για μεταφορές που εκτελούνται σε έκτακτες περιστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ίδιου Κανονισμού. Με τις ανωτέρω αποφάσεις ρυθμίζονται και τα θέματα σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της εξαίρεσης σε οχήματα που πραγματοποιούν αποκλειστικά τις μεταφορές που εξαιρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 3, 13 παράγραφος 1 και 14 του Κανονισμού, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των όρων της εξαίρεσης εντός των ορίων του άρθρου 12 αυτού του νόμου, τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου και κάθε άλλη διοικητική λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή τω άρθρων 3, 13 παράγραφος 1 και 14 του Κανονισμού 561/2006.» Άρθρο 38
Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. Αυτοκινήτων
1. Σε φυσικά πρόσωπα, που δεν ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα και έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα, μπορεί να χορηγείται έως μία άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου μεικτής χρήσης, μεικτού βάρους κάτω των 2,5 τόνων με κλειστό αμάξωμα μη ειδικοποιημένο, για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά των προσωπικών τους αναγκών, απαγορευομένης της άμεσης ή έμμεσης μεταφοράς με είσπραξη κομίστρου και με καταβολή τελών κυκλοφορίας ύψους αντίστοιχου των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας, σύμφωνα με αυτό το άρθρο, οι καταχωρίσεις στην άδεια κυκλοφορίας και κάθε άλλο θέμα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή αυτής της διάταξης.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ρυμούλκησης οχημάτων κατηγορίας 01 με ΜΑΜΦΟ η οποία δεν υπερβαίνει τα 750 kg, καθώς και τροχόσπιτων ανεξαρτήτου ΜΑΜΦΟ.
Άρθρο 39
Συμπληρωματικές ρυθμίσεις για Φ.Ι.Χ. Αυτοκίνητα
1. Όπου στο ν. 1959/1991 (Α΄123) και σε κάθε άλλη σχετική διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη αναφέρεται ο όρος «μικτό βάρος» φορτηγού αυτοκινήτου, αυτός αντικαθίσταται από τη δημοσίευση του παρόντος με τον όρο «μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος» (ΜΑΜΦΟ)».
2. Όπου στο ν. 1959/1991 και σε κάθε άλλη σχετική διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη διακρίνονται τα φορτηγά αυτοκίνητα ανάλογα με τη μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) με τους όρους «κάτω των τεσσάρων χιλιάδων χιλιογράμμων» και «άνω των τεσσάρων χιλιάδων χιλιογράμμων», αυτοί αντικαθίστανται με τους όρους «κάτω των τρεισήμισι χιλιάδων χιλιογράμμων» και «άνω των τρεισήμισι χιλιάδων χιλιογράμμων». Άδειες κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων που έχουν εκδοθεί πριν την ισχύ του παρόντος εξακολουθούν να ισχύουν. Σε περίπτωση αντικατάστασής τους, η διαφορά στην καταβαλλόμενη εισφορά για τυχόν προκύπτουσα διαφορά στη ΜΑΜΦΟ των οχημάτων δεν αναζητείται. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Το εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 49/ 1968 (Α΄ 203) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στον όρο «φορτηγό αυτοκίνητο» περιλαμβάνεται το αυτοτελές όχημα, ο συρμός, το αρθρωτό όχημα, ως και το τρίτροχο και τετράκυκλο, του οποίου η μάζα κενού οχήματος είναι μικρότερη ή ίση των 500 kg, μη συμπεριλαμβανομένης της μάζας των συσσωρευτών
των ηλεκτρικών οχημάτων, των οποίων η μέγιστη καθαρή ισχύς του κινητήρα δεν υπερβαίνει τα 15 kW στην περίπτωση οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων.»
4. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.δ. 49/ 1968 (Α΄ 203), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 1959/1991
(Α΄ 131), αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Η μεταφορά προσώπων με όχημα προοριζόμενο για τη μεταφορά εμπορευμάτων πέραν του αναγραφόμενου στην άδεια κυκλοφορίας αριθμού, σύμφωνα με την έγκριση τύπου του οχήματος.»
Άρθρο 40
Κατάταξη εγκαταστάσεων επιθεωρήσεων
οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων
Οι εγκαταστάσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τους φορείς επιθεώρησης ADR για τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, χαρακτηρίζονται και κατατάσσο
νται στα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.
Άρθρο 41
Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3887/2010 Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3887/2010 (Α΄ 174) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κάθε περιορισμός της ελευθερίας των μεταφορικών επιχειρήσεων και των πελατών τους για τη συμφωνία επί των κομίστρων για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές καταργείται. Τα κόμιστρα αυτά συμφωνούνται ελεύθερα μεταξύ του πελάτη και του μεταφορέα. Η συμφωνία μεταξύ των μεταφορικών επιχειρήσεων και των πελατών τους για τις πάσης φύσεως μεταφορές που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου έχει το χαρακτήρα μίσθωσης έργου και εφαρμόζονται επί αυτών οι διατάξεις των άρθρων 97 έως 107 του Εμπορικού Νόμου. Το καταβαλλόμενο αντάλλαγμα πιστοποιείται με διακριτό παραστατικό και καλύπτει τις πάσης φύσεως εύλογες δαπάνες για τη λειτουργία και συντήρηση του Φορτηγού Δημόσιας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) οχήματος και επιπλέον εύλογο ποσό για την απόσβεση του δεσμευμένου κεφαλαίου του ιδιοκτήτη του Φ.Δ.Χ.
οχήματος, πέραν ευλόγου κέρδους. Το κόστος των διοδίων των πάσης φύσεως αυτοκινητοδρόμων που απαιτείται για τη συγκεκριμένη διαδρομή θα καταβάλλεται υποχρεωτικά πλέον των συμφωνημένων κομίστρων από αυτόν που έχει την υποχρέωση πληρωμής του κομίστρου και θα αναγράφονται χωριστά στο παραστατικό πληρωμής των κομίστρων.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο 42
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4199/2013
1. Στο άρθρο 85 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:
«12. Πιστοποιητικά που εκδόθηκαν μέχρι και την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων βάσει της αρμοδιότητας που χορηγήθηκε από το π.δ. 160/2007 (Α΄ 201), όπως ισχύει, και το άρθρο 37 του ν. 3891/2010 (Α΄ 188) και στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας 2004/49/ΕΚ και του Κανονισμού 445/2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραμένουν έγκυρα και σε πλήρη ισχύ μέχρι την αντικατάστασή τους από όμοια πιστοποιητικά που θα εκδώσει η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ).»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 4199/2013 καταργείται.
3. Η παρ. 3 του άρθρου 89 του ν. 4199/2013 καταργείται. Άρθρο 43 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 104/2010
1. Στο άρθρο 17 του π.δ. 104/2010 (Α΄ 181) προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από εισήγηση της Αρχής, εγκρίνονται οι εθνικοί τεχνικοί κανόνες που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των βασικών απαιτήσεων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος, καθώς και κάθε τροποποίηση αυτών.»
2. Το πρώτο εδάφιο του Παραρτήματος ΙΧ του π.δ. 104/2010 (Α΄ 181) αντικαθίσταται ως εξής: «Κατά την υποβολή της αίτησης για παρέκκλιση κατατίθενται τα ακόλουθα έγγραφα:».
3. Το έβδομο στοιχείο της περίπτωσης β΄ του πρώτου εδαφίου του Παραρτήματος ΙΧ του π.δ. 104/2010 (Α΄ 181) αντικαθίσταται ως εξής: «περιγραφή των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν, ώστε να προαχθεί η τελική διαλειτουργικότητα του έργου». Άρθρο 44 Ανάθεση διαχείρισης τροχαίου υλικού στην εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
1. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3891/2010 (Α΄ 188) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η ΓΑΙΑΟΣΕ είναι αρμόδια για τη διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης και κινητής σιδηροδρομικής περιουσίας. Στους σκοπούς της ΓΑΙΑΟΣΕ, περιλαμβάνονται:
α) η διαχείριση και εκμετάλλευση σιδηροδρομικών ακινήτων και σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού,
β) η ίδρυση και λειτουργία εμπορευματικών κέντρων σε ακίνητα που διαχειρίζεται ή της ανήκουν, γ) η παραγωγή και πώληση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) σε ακίνητα που διαχειρίζεται ή της ανήκουν,
δ) η διαχείριση και εκμετάλλευση αστικών ακινήτων, η αγορά ή η πώληση ακινήτων, η άσκηση κάθε είδους κτηματικών εργασιών και συναλλαγών, η ανάληψη και εκτέλεση οικοδομικών εργασιών εν γένει, εργασιών ανέγερσης, επισκευής, συντήρησης ή ανακαίνισης ακινήτων, ε) η ανέγερση και εκμετάλλευση οικιστικών, ξενοδοχειακών, τουριστικών και κάθε είδους εμπορικών εν γένει εγκαταστάσεων,
στ) η οργάνωση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση εμπορικών, βιομηχανικών ή αγροτικών ακινήτων ή εγκαταστάσεων,
ζ) η μελέτη και επίλυση νομικών, πολεοδομικών, τεχνικών ή άλλων ζητημάτων προς το σκοπό της αξιοποίησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας που της ανήκει ή που διαχειρίζεται, η) η παροχή υπηρεσιών συμβούλου − εμπειρογνώμονος, καθώς και η εκπόνηση και η σύνταξη μελετών σκοπιμότητας, οικονομοτεχνικών μελετών, ερευνών αγοράς,
μελετών βιωσιμότητας, καθώς και μελετών συναφών με την κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδιασμού για ζητήματα που εμπίπτουν στο σκοπό της,
θ) η απόκτηση με αγοραπωλησία, απαλλοτρίωση ή ανταλλαγή ακινήτων,
ι) η τήρηση του μητρώου του συνόλου της ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται, καθώς και της ακίνητης περιουσίας στην οποία περιλαμβάνεται σιδηροδρομική
υποδομή,
ια) η μέριμνα για την έκδοση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των διοικητικών πράξεων που είναι αναγκαίες για την αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται, ιβ) κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η επωνυμία της ΓΑΙΑΟΣΕ μπορεί να τροποποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών.»
3. Η παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3891/2010 καταργείται.
4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3891/2010 (Α΄188), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18), καταργείται αναδρομικά από τότε που ίσχυσε, και στο τέλος του άρθρου 8 του ν. 3891/2010 προστίθενται παράγραφοι 4, 5, 6, 7 και 8 ως εξής:
«4. Η αποκλειστική διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού που είτε ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο είτε ανήκει στην EUROFIMA και μισθώνεται από το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, αποτελεί
αρμοδιότητα και ευθύνη της ΓΑΙΑΟΣΕ, η οποία δικαιούται να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως του τροχαίου υλικού για δικό της λογαριασμό και στο όνομά της. Κατά τη διαχείριση του τροχαίου υλικού, η ΓΑΙΑΟΣΕ χρησιμοποιεί τα έσοδα από την εμπορική εκμετάλλευσή του για τη συντήρηση και βελτίωση της ποιότητας του στόλου τροχαίου υλικού, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα διαχείρισης της παραγράφου
5 και την κάλυψη των κάθε είδους δαπανών και εξόδων διαχείρισης. Πριν από τη μεταβίβαση σε τρίτους ή την καταστροφή, ως άχρηστου, μη επισκευάσιμου ή ακατάλληλου για περαιτέρω χρήση, τροχαίου υλικού που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, η ΓΑΙΑΟΣΕ λαμβάνει ειδική έγκριση που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
5. Η ΓΑΙΑΟΣΕ εκπονεί ετήσιο πρόγραμμα διαχείρισης του στόλου τροχαίου υλικού που εμπίπτει στην αρμοδιότητά της, το οποίο εγκρίνεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Στο πρόγραμμα διαχείρισης του στόλου τροχαίου υλικού προβλέπονται:
α. τα προσδοκώμενα έσοδα και έξοδα από τη διαχείριση του στόλου τροχαίου υλικού και η χρήση των επιμέρους κονδυλίων,
β. οι απαραίτητες εργασίες ανάταξης, ανακατασκευής, μετασκευής, επισκευής, συντήρησης (τακτικής ή έκτακτης) και συντήρησης μακράς ακινησίας του τροχαίου υλικού,
γ. τυχόν πρόγραμμα εκποίησης τροχαίου υλικού που δεν χρησιμοποιείται, καθώς και
δ. πρόγραμμα καταστροφής του τροχαίου υλικού που κρίνεται ως άχρηστο, μη επισκευάσιμο ή ακατάλληλο προς περαιτέρω χρήση.
6. Η ΓΑΙΑΟΣΕ μπορεί, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα διαχείρισης του στόλου τροχαίου υλικού της παραγράφου 5, να χρησιμοποιεί έσοδα που προέρχονται από τα μισθώματα του τροχαίου υλικού που μισθώνει σε τρίτους για την κάλυψη των δαπανών διαχείρισης και φύλαξης, καθώς και για την πραγματοποίηση εργασιών ανάταξης, ανακατασκευής, μετασκευής, επισκευής, συ
ντήρησης (τακτικής ή έκτακτης) και συντήρησης μακράς ακινησίας του τροχαίου υλικού που διαχειρίζεται. Για τη χορήγηση της έγκρισης, η ΓΑΙΑΟΣΕ αποστέλλει στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στοιχεία για το τροχαίο υλικό στο οποίο πρόκειται να γίνουν οι ανωτέρω επεμβάσεις, συνοπτική αιτιολόγηση για την αναγκαιότητά τους και προϋπολογισμό των εργασιών.
7. Στις συμβάσεις εκμίσθωσης τροχαίου υλικού που συνάπτει, η ΓΑΙΑΟΣΕ μπορεί, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα διαχείρισης του στόλου τροχαίου υλικού της παραγράφου 5, να συμφωνεί ότι ο μισθωτής αναλαμβάνει με δικές του δαπάνες την πραγματοποίηση συγκεκριμένων εργασιών ανάταξης, ανακατασκευής ή
μετασκευής στο τροχαίο υλικό που μισθώνει, έναντι συμψηφισμού ισόποσων μισθωμάτων. Σε αυτή την περίπτωση, στις συμβάσεις περιλαμβάνεται το ενδεικτικό κόστος των εργασιών, ο μηχανισμός πιστοποίησης του κόστους και της πραγματοποίησης των εργασιών, ο χρονισμός συμψηφισμού των μισθωμάτων και κάθε απαραίτητη λεπτομέρεια.
8. Η ΓΑΙΑΟΣΕ συνάπτει με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ σύμβαση εκμίσθωσης διάρκειας έως δέκα (10) ετών για το τροχαίο υλικό της παραγράφου 4 που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των λειτουργικών αναγκών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Η σύμβαση συνάπτεται με όρους αγοράς και σε αυτήν προβλέπεται ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα αναλάβει την πραγματοποίηση των εργασιών εκτεταμένης συντήρησης του τροχαίου υλικού που μισθώνει κατά την έναρξη ισχύος της, για την επαναφορά του στη δέουσα λειτουργική κατάσταση, σύμφωνα με τα πορίσματα της τεχνικής και οικονομικής αποτίμησης του τροχαίου υλικού που διενεργήθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ, και οι δαπάνες αυτές συμψηφίζονται με οφειλόμενα μισθώματα. Μέχρι την ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τα μισθώματα από τη σύμβαση της παρούσας παραγράφου, εισπράττονται από τη ΓΑΙΑΟΣΕ και αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο. Για το χρονικό διάστημα αυτό, η ΓΑΙΑΟΣΕ παρακρατεί αμοιβή διαχείρισης της σύμβασης ίση με τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού μισθώματος και αποδίδει στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών εκτεταμένης συντήρησης του δευτέρου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, το ποσό που αντιστοιχεί στις εργασίες αυτές παρακρατείται από το μέρος του μισθώματος που αποδίδει η ΓΑΙΑΟΣΕ στο Δημόσιο. Ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από τη σύμβαση εκμίσθωσης τροχαίου υλικού της παρούσας παραγράφου, των οποίων καθυστερεί η καταβολή πλέον των τριάντα (30) ημερών, μέχρι την ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης, εισπράττονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Α΄90). Στην περίπτωση αυτή, τα αρμόδια όργανα της ΓΑΙΑΟΣΕ αποστέλλουν χρηματικό κατάλογο αμελλητί
στην αρμόδια ΔΟΥ για την ενεργοποίηση της διαδικασίας είσπραξης των οφειλομένων ποσών. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μπορεί να καθορίζονται λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία ενημέρωσης της Φορολογικής Διοίκησης για την ενεργοποίηση της είσπραξης των ανωτέρω, το περιεχόμενο του χρηματικού καταλόγου, τα συνοδευτικά έγγραφα που αποστέλλονται από τη ΓΑΙΑΟΣΕ και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια. Μετά την ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τα μισθώματα από τη σύμβαση της παρούσας, αποτελούν έσοδο της ΓΑΙΑΟΣΕ. Με την έναρξη ισχύος της σύμβασης της παρούσας παραγράφου, λύεται αυτοδικαίως η, από 10 Ιουνίου 2013, Σύμβαση Μίσθωσης Τροχαίου Υλικού μεταξύ ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην οποία έχει υπεισέλθει το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της διάταξης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.»
5. Η παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 13, 16, 18 και 19 του νόμου αρχίζει σε χρόνο που προσδιορίζεται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας λαμβάνοντας υπόψη την έκβαση των αιτήσεων που θα υποβληθούν, όπου απαιτείται, για την παροχή έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με ζητήματα κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 93, 107, 108 και 109 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην άρθρα 73, 87, 88 και 89 αντίστοιχα της ΣΕΚ).
β. Η ισχύς του άρθρου 8 του νόμου αρχίζει από τις 5.12.2012.»
6. Τα στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4111/2013 καταργούνται. Άρθρο 45 Ρύθμιση θεμάτων Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, ΟΣΕ Α.Ε., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.
1. Η παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η θητεία των μελών της Ρ.Α.Σ. είναι πενταετής, η οποία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό νέων μελών. Η θητεία κάθε μέλους μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Ρ.Α.Σ. υπόκειται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»
3. Για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, αρχόμενο από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναστέλλεται η πληρωμή, ο συμψηφισμός, καθώς και η διαδικασία είσπραξης χρεών του ΟΣΕ έναντι του Δημοσίου, βεβαιωμένων ή μη, που προέρχονται από καταπτώσεις εγγυήσεων δανείων. Τυχόν επιβληθείσες από το Δημόσιο, σε βάρος της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ ή εις χείρας τρίτων, κατασχέσεις που αφορούν στις ως άνω οφειλές, αίρονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Η παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 3891/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«7.α. Η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές για τα έτη 2014 έως και 2019 ανατίθεται στην εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Το συνολικό ποσό αποζημιώσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από το Δημόσιο για την εκτέλεση υπηρεσιών ΥΔΥ δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ ετησίως για τα έτη 2014 έως 2019, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των προβλέψεων της παραγράφου 6 του παρόντος.
β. Εξαιρετικά για το έτος 2014, η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, διενεργείται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της, από 23.7.2012, υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ τα έτη 2011−2013, η διάρκεια της οποίας παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2014.
γ. Η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τα έτη 2015 έως και 2019, διενεργείται, σύμφωνα με τις προβλέψεις σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ με την οποία ορίζεται μεταξύ άλλων το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών, τα δρομολόγια που καλύπτονται από τη σύμβαση, η μεθοδολογία υπολογισμού της αποζημίωσης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ο τρόπος παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης, οι μηχανισμοί ελέγχου και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Για την υπογραφή της σύμβασης δεν απαιτείται η έγκριση της παραγράφου 2.
δ. Μετά το έτος 2019, η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές, ανατίθεται από
τη Ρ.Α.Ε.Μ. με διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισμού 1370/2007 μέσω περισσότερων συμβάσεων ΥΔΥ, οι οποίες περιορίζονται σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια ή συγκεκριμένη διαδρομή. Το αντικείμενο των ειδικότερων συμβάσεων ΥΔΥ καθορίζεται από τη Ρ.Α.Ε.Μ., λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές ανάγκες μεταφοράς επιβατών και την ανάγκη εξασφάλισης της επιβατικής σιδηροδρομικής
μεταφοράς μεταξύ συγκεκριμένων περιοχών.»
5. Η παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως εξής:
«7. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. αναθέτει τη μηχανοστασιακή και εργοστασιακή συντήρηση του τροχαίου υλικού που χρησιμοποιεί στην «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης
Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού» (ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.) για διάρκεια δέκα (10) ετών, με όρους αγοράς. Για τη σύναψη της σύμβασης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 4. Μέχρι τη θέση σε ισχύ της σύμβασης του προηγούμενου εδαφίου, παρατείνεται αναδρομι
κά από το χρόνο λήξης της, η από 4.4.2011, Σύμβαση Συντήρησης και Διαθεσιμότητας Τροχαίου Υλικού που έχει υπογραφεί μεταξύ ΟΣΕ Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και περιλήφθηκε στον κλάδο συντήρησης τροχαίου υλικού που αποσχίστηκε από τον ΟΣΕ Α.Ε. και εισφέρθηκε στην ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων υπ’ αριθμ. 1661/14.8.2013 (Β΄ 1993).»
6. Στο άρθρο 28 του ν. 3891/2010 προστίθεται περί−
πτωση 28 ως εξής:
«28. Συγκροτεί με απόφασή της συνεργεία ελέγχου, μόνιμες και έκτακτες επιτροπές, επιτροπές ακρόασης, καθώς και ομάδες εργασίας για την εξέταση και έρευνα επί θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, καθώς και της εύρυθμης λειτουργίας της, ορίζοντας τη σύνθεση, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Στα ως άνω συλλογικά όργανα μπορούν να συμμετέχουν και πρόσωπα που δεν είναι μέλη ή προσωπικό της Ρ.Α.Σ.
Οι εισηγήσεις, τα πορίσματα, οι γνωμοδοτήσεις και οι εκθέσεις τους υποβάλλονται στα αρμόδια όργανα της Ρ.Α.Σ., που αποφασίζουν για την τυχόν δημοσιοποίηση των συμπερασμάτων.»
Άρθρο 46
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2286/1995 Στο άρθρο 3 του ν. 2286/1995 (Α΄ 19) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Οι προμήθειες καυσίμων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εκτελούν οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές εξαιρούνται της προβλεπόμενης
στο παρόν άρθρο διαδικασίας. Οι ανωτέρω προμήθειες πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις κείμενες περί προμηθειών διατάξεις.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 47
Παράταση εγκρίσεων τύπου για ταξινόμηση
οχημάτων και θέματα εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας της Γενεύης (1970) για την Εργασία των Πληρωμάτων των Οχημάτων που εκτελούν Διεθνείς Οδικές Μεταφορές (AETR)
1. Επιτρέπεται η ταξινόμηση οχημάτων, των οποίων η έγκριση τύπου (ευρωπαϊκή ή εθνική) έχει λήξει, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων υπό τις παρακάτω αθροιστικές προϋποθέσεις:
α) Τα οχήματα εισήχθηκαν τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της έγκρισης τύπου αυτών. Η ημερομηνία εισαγωγής προκύπτει από τη Δήλωση Άφιξης του Οχήματος, για τα εγχώρια παραγόμενα οχήματα λαμβάνεται η ημερομηνία του αντίστοιχου εγγράφου τελωνειακής υπηρεσίας.
β) Έχει παρέλθει, κατά το χρόνο αίτησης, η δυνατότητα υπαγωγής αυτών στη διαδικασία τέλους σειράς, σύμφωνα με την Οδηγία 2007/46, εφόσον έχουν εισαχθεί από επιχείρηση εμπορίας οχημάτων.
2. Ταξινόμηση οχημάτων δεν μπορεί να γίνει εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία λήξης της έγκρισης τύπου αυτών. Για τα οχήματα που είχαν ήδη εισαχθεί μέχρι τις 31.12.2013, το αντίστοιχο χρονικό διάστημα είναι τα δέκα (10) έτη.
3. Για τις παραβάσεις της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας της Γενεύης (1970) για την Εργασία των Πληρωμάτων των Οχημάτων που εκτελούν Διεθνείς Οδικές Μεταφορές (AETR) από τους οδηγούς και τις μεταφορικές επιχειρήσεις επιβάλλονται τα πρόστιμα και οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Κανονισμού 3821/1985, όπως αντικαταστάθηκε από τον Κανονισμό 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
4. Οι διατάξεις των άρθρων 4 και 25 της κοινής υπουργικής απόφασης 29949/1841/28.9.2009 (Β΄ 2112) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5.9.2007 για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά» εφαρμόζονται από 1.5.2015 για τα οχήματα Ο1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται η κατηγορία των οχημάτων Ο1, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης σημειώματος έλξης και κυκλοφορίας αυτών.
Άρθρο 48
Ρυθμίσεις θεμάτων του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας
1. Ο ορισμός του ρυμουλκούμενου οχήματος της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κ.ν. 2696/1999, Α΄ 57) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ρυμουλκούμενο: Το όχημα που στερείται ιδίας κινητήριας δύναμης και είναι κατασκευασμένο κατά τρόπο ώστε να έλκεται από άλλο μηχανοκίνητο όχημα. Στην κατηγορία των οχημάτων αυτών περιλαμβάνονται και τα ημιρυμουλκούμενα. Στα ρυμουλκούμενα δεν περιλαμβάνεται τροχοφόρος εξοπλισμός για τη μεταφορά φορτίου που έλκεται ή ρυμουλκείται με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού αποκλειστικά εντός κλειστού χώρου, και αποτελείται από άκαμπτο οριζόντιο επίπεδο αμάξωμα επί συμπαγών τροχών μικρής διαμέτρου χωρίς αεροθάλαμο.»
2. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 32 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κ.ν. 2696/1999) προστίθεται παράγραφος 4α ως εξής:
«4α. Ειδικότερα, για τους οδικούς συρμούς μεταφοράς οχημάτων επιτρέπεται η μεταφορά οχημάτων που προεξέχουν από το εμπρόσθιο τμήμα του συρμού μέχρι 50 εκατοστά του μέτρου και από το πίσω τμήμα του συρμού μέχρι 150 εκατοστά του μέτρου. Οι προεξοχές αυτές μετρούνται από το απώτερο σταθερό τμήμα του αμαξώματος του συρμού μπροστά ή πίσω μέχρι του απώτερου σημείου του πρώτου ή τελευταίου οχήματος που αποτελούν μέρος του φορτίου αντίστοιχα. Κάποια από τα οχήματα που αποτελούν το φορτίο μπορούν να στηρίζονται σε εκτεινόμενες φορητές κατασκευές που προεξέχουν του αμαξώματος και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη μέτρηση των διαστάσεων, χωρίς να επιτρέπεται αυτές οι κατασκευές να εξέχουν και του φορτίου.»
3. Στο άρθρο 34 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:
«15. Οι διατάξεις της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τον καθορισμό των θέσεων στάσης, αφετηρίας των λεωφορείων που διενεργούν διεθνείς λεωφορειακές γραμμές, στις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Ειδικά, για τον καθορισμό θέσεων στάσης, αφετηρίας και στάθμευσης των ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης, στη διαδρομή, που προβλέπεται από το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. 22212/29.10.2008 (Β΄ 2267) κοινής απόφασης των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών, όπως ισχύει, ο ΟΑΣΑ υποχρεούται να προβεί στον καθορισμό αυτών στην αιτούμενη θέση, εφόσον αυτή βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από στάση μέσων μαζικής μεταφοράς του ΟΑΣΑ. Σε περίπτωση ύπαρξης στο ίδιο σημείο στάσεων περισσότερων γραμμών μέσων μαζικής μεταφοράς, ως σημείο μέτρησης της άνω απόστασης λαμβάνεται το απώτερο σημείο στάσης από το σημείο, όπου ζητείται η ως άνω χωροθέτηση. Μέχρι τη χωροθέτηση των στάσεων από τον ΟΑΣΑ, σύμφωνα με το εδάφιο γ΄ της παρ. 13 του παρόντος, οι υφιστάμενες στάσεις θεωρούνται ως νομίμως χωροθετημένες.»
4. Λεωφορείο Αστικού Τύπου επιτρέπεται να κυκλοφορεί επί της οδού χωρίς την παρουσία οδηγού επ’ αυτού, κατ’ εξαίρεση της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57), όπως ισχύει, μόνο για ερευνητικούς σκοπούς στο πλαίσιο πιλοτικής εφαρμογής. Η κυκλοφορία του επιτρέπεται, μετά από απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου με τη σύμφωνη γνώμη των κατά τόπους αρμοδίων υπηρεσιών Τροχαίας ή των Αστυνομικών Υπηρεσιών που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, για καθορισμένη χρονική περίοδο και συγκεκριμένη αστική διαδρομή, η οποία καθορίζεται μετά από κυκλοφοριακή μελέτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57), όπως ισχύει.
5. Το Λεωφορείο Αστικού Τύπου χωρίς οδηγό επιβάλλεται να διαθέτει κατάλληλους μηχανισμούς και αυτόματα συστήματα, τα οποία εξασφαλίζουν συμπεριφορά κίνησης, πέδησης και ακινητοποίησης, αντίστοιχη με όχημα, το οποίο χειρίζεται οδηγός.
6. Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης κίνησης του Λεωφορείου Αστικού Τύπου χωρίς οδηγό, την ασφάλεια των επιβατών και των λοιπών χρηστών της οδού επιβάλλεται η παρακολούθηση του Λεωφορείου και της οδού στην οποία κινείται, καθ’ όλη τη διάρκεια κίνησής του, από Κέντρο Ελέγχου μέσω ηλεκτρονικών συσκευών λήψης και καταγραφής εικόνας (κάμερες). Οι παραπάνω συσκευές τοποθετούνται επί του οχήματος και σε προκαθορισμένα σημεία της διαδρομής, προκειμένου να υπάρχει πλήρης έλεγχος της κίνησης του Λεωφορείου και της λοιπής κυκλοφορίας της οδού, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ακινητοποίησής του από το Κέντρο Ελέγχου σε περίπτωση που το επιβάλλουν οι συνθήκες κυκλοφορίας ή λόγοι έκτακτης ανάγκης.
7. Ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση της κίνησης του Λεωφορείου στο Κέντρο Ελέγχου, οφείλει να είναι κάτοχος αντίστοιχης ισχύουσας κατηγορίας άδειας οδήγησης και ευθύνεται κατά τις διατάξεις του ν. 2696/1999 (Α΄ 57), όπως ισχύει, ως οδηγός του οχήματος, για την ακινητοποίησή του, σε περίπτωση που το επιβάλλουν οι συνθήκες κυκλοφορίας ή λόγοι έκτακτης ανάγκης.
8. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες θέσης σε κυκλοφορία του Λεωφορείου Αστικού Τύπου χωρίς οδηγό, καθώς και οι λοιπές τεχνικές λεπτομέρειες για την ασφαλή κυκλοφορία του επί της καθορισμένης διαδρομής.
9. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α΄ 57), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 52
Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας
1. Μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, όπως στον καθορισμό των μονόδρομων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, στην εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης, στον προσδιορισμό
και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισμό χώρων στάθμευσης και στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης, λαμβάνο
νται με αποφάσεις του Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Κατ’ εξαίρεση, τα μέτρα του πρώτου εδαφίου, που καθορίζονται στις μελέτες που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Υπηρεσίες κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύου ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, λαμβάνονται με αποφάσεις των κατά τόπους αρμοδίων Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων ή
Διευθύνσεων Τροχαίας, όταν αυτά αφορούν:
α) Τους αυτοκινητόδρομους, τις οδούς ταχείας κυκλοφορίας και το εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας, τις παρακαμπτήριες οδούς αυτών και αυτές που τα επηρεάζουν.
β) Τα εκτελούμενα ή υπάρχοντα ή προγραμματιζόμενα συγκοινωνιακά έργα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο αστικό και υπεραστικό δίκτυο.
γ) Το βασικό οδικό δίκτυο, όπως αυτό ορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων:
− Των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής εκτός των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.
− Του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης
ήτοι των Δήμων Θεσσαλονίκης, Κορδελιού− Ευόσμου, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων− Μενεμένης, Καλαμαριάς,
Νεάπολης− Συκεών, πλην της δημοτικής ενότητας Πεύκων, Πυλαίας− Χορτιάτη, πλην της δημοτικής ενότητας Χορτιάτη, της δημοτικής ενότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης και της δημοτικής κοινότητας Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα.
− Του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου, ήτοι των δημοτικών ενοτήτων Βόλου, Ν. Ιωνίας, Αισωνίας και Ιωλκού του Δήμου Βόλου.
− Του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου, ήτοι των δημοτικών ενοτήτων Ηρακλείου και Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου και της δημοτικής Ενότητας Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου.
− Του πολεοδομικού συγκροτήματος Πατρών, ήτοι των Δημοτικών Κοινοτήτων Ανατολικού, αρκτικού, Κεντρι
κού και Νότιου Τομέα Δήμου Πατρέων, της Δημοτικής Κοινότητας Ρίου ( Αγίου Γεωργίου Ρίου), της Τοπικής Κοινότητας Ακταίου (Βερναδαίικων) και της Δημοτικής Κοινότητας Παραλίας.
− Του πολεοδομικού συγκροτήματος Λάρισας, ήτοι της δημοτικής Ενότητας Λαρισαίων.
δ) Τις παρακαμπτήριες οδούς του βασικού δικτύου της προηγούμενης περίπτωσης και στις οδούς που επηρεάζουν το ανωτέρω δίκτυο.
ε) Την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο επί των ορίων, μεταξύ ομόρων ΟΤΑ.
Οι παραπάνω κανονιστικές αποφάσεις γνωστοποι
ούνται άμεσα στις κατά τόπους Υπηρεσίες Τροχαίας ή στις Αστυνομικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες κυκλοφορίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Αν από τη λήψη των μέτρων της παρούσας παραγράφου επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.), για την περιοχή αρμοδιότητάς του ή των αρμοδίων Υπηρεσιών των Περιφερειών για λεωφορειακές διαδρομές ΚΤΕΛ ή των Δήμων για αστικές λεωφορειακές διαδρομές, για τις άλλες περιοχές της χώρας.
2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο μπορεί να λαμβάνονται προσωρινά εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών, με απόφαση των κατά τόπους αρμοδίων Διευθύνσεων Αστυνομίας ή Διευθύνσεων Τροχαίας, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων.
3. Με τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, και με την αυτή διαδικασία, μπορεί να καθορίζονται σε κατοικημένες περιοχές, πεζόδρομοι ή περιοχές μόνο για την κυκλοφορία πεζών ή ατόμων με αναπηρίες ή περιοχές ήπιας κυκλοφορίας. Όπου οι αποφάσεις αυτές επηρεάζουν τις υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς, εφαρμόζεται και η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Στις μελέτες, βάσει των οποίων εκδίδονται οι σχετικές αποφάσεις, περιλαμβάνεται αναγκαίως και ο κανονισμός λειτουργίας του πεζόδρομου.
4. α) Με βάση κυκλοφοριακές μελέτες, που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από κοινού από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της οικείας περιφέρειας ή του οικείου δήμου και του Φορέα ή της Υπηρεσίας που είναι κατά περίπτωση αρμόδιος για τις Υπηρεσίες δημόσιας οδικής μαζικής μεταφοράς και με απόφαση του οικείου Δημάρχου, εξαιρουμένης της περιοχής αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α., μπορούν να καθορίζονται οδοί ή λωρίδες κυκλοφορίας, στις οποίες κυκλοφορούν μόνο μέσα δημόσιας οδικής μαζικής μεταφοράς προσώπων, συμπεριλαμβανομένων
των τροχιοδρομικών οχημάτων.
β) Για την περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α., ο καθορισμός οδών ή λωρίδων κυκλοφορίας, στις οποίες κυκλοφορούν μόνο μέσα δημόσιας οδικής μαζικής μεταφοράς προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των
τροχιοδρομικών οχημάτων, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από εισήγηση του Οργανισμού με βάση το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό του Ο.Α.Σ.Α. και με βάση μελέτες που εκπονούνται από τον Ο.Α.Σ.Α. για τα μέτρα προτεραιότητας των δημόσιων μέσων μαζικής μεταφοράς έναντι των λοιπών οχημάτων, καθώς επίσης για την εγκατάσταση ειδικών σημάνσεων και για κάθε μέτρο που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων των αστικών συγκοινωνιών και την ασφαλή και άνετη διακίνηση των επιβατών. Με όμοια απόφαση που λαμβάνεται μετά από σχετική μελέτη και πρόταση των αρμόδιων υπηρεσιών εκπόνησης ή έγκρισης των κυκλοφοριακών μελετών, είναι δυνατόν να επιτρέπεται στις προαναφερόμενες οδούς ή λωρίδες η κυκλοφορία δίκυκλων μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και ποδηλά
των, καθώς επίσης και η εφαρμογή των μέτρων αυτών για ορισμένες ημέρες και ώρες. Σε όλες τις περιπτώσεις καθορισμού οδών ή λωρίδων της παρούσας περίπτωσης, η επιλογή του είδους και του υλικού διαχωρισμού, η συνοδευτική οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η υλοποίηση της σήμανσης, η τοποθέτηση και συντήρηση των διαχωριστικών μέσων ανήκουν στην αρμοδιότητα των εποπτευόμενων από αυτό Οργανισμών που βαρύνονται και με τις σχετικές δαπάνες.
γ) Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υλικού και των στοιχείων διαχωρισμού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
δ) Για την περιοχή αρμοδιότητας του Σ.Α.Σ.Θ., οι σχετικές δαπάνες που αφορούν την κατασκευή και συντήρηση των λωρίδων κυκλοφορίας δημόσιας οδικής μαζικής μεταφοράς προσώπων, βαρύνουν τον αντίστοιχο δήμο, ενώ το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης των ηλεκτρονικών μέσων ελέγχου βαρύνουν το Φορέα Λειτουργίας.
ε) Η παράβαση των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρούσας παραγράφου τιμωρείται
με το πρόστιμο που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου αυτού για τους παραβάτες των μέτρων περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας.
στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται η αρμόδια Υπηρεσία Τροχαίας και οι διαδικασίες για την αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και οδήγησης στους ανωτέρω παραβάτες για ορισμένο χρονικό διάστημα, από δέκα (10) ημέρες μέχρι τρεις (3) μήνες.
5. Σε οδούς, στις οποίες για ειδικούς λόγους επιβάλλεται η αναγκαστική μείωση της ταχύτητας των οχημάτων ή ο περιορισμός της κυκλοφορίας τους, μπορεί να ορίζεται, με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, η δημιουργία ειδικών διαμορφώσεων του οδοστρώματος
ή η τοποθέτηση κινητών εμποδίων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι κατηγορίες των οδών στις οποίες επιτρέπεται η δημιουργία των ως άνω διαμορφώσεων ή η τοποθέτηση κινητών εμποδίων, οι προϋποθέσεις δημιουργίας ή τοποθέτησής τους, οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και η ειδική σήμανση που πρέπει να εφαρμόζεται, κατά περίπτωση. Εκείνος που παραβαίνει την παραπάνω υπουργική απόφαση τιμωρείται με φυλάκιση από έναν (1) έως έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή από χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Με τις ίδιες ποινικές κυρώσεις τιμωρείται και εκείνος που δημιουργεί ειδική διαμόρφωση ή τοποθετεί κινητά εμπόδια πριν από την έκδοση της υπουργικής αποφάσεως.
6. Για την ανακούφιση, την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, σε συνδυασμό με την ανάγκη εξασφάλισης καλύτερων συνθηκών διεξαγωγής
της οδικής κυκλοφορίας με τα μέσα δημόσιας οδικής μαζικής μεταφοράς προσώπων ή για λόγους γενικότερου δημόσιου συμφέροντος, μπορούν να λαμβάνονται μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας ή της στάθμευσης μηχανοκίνητων οχημάτων οποιασδή
ποτε κατηγορίας ή ορισμένων κατηγοριών, καθώς και μοτοποδηλάτων σε ορισμένη περιοχή ή περιοχές της χώρας ή πόλεων ή κωμοπόλεων ή σε ορισμένη οδό ή οδούς ή και σε τμήμα οδού ή οδών. Στις περιοχές όπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου, έχει απαγορευθεί η στάθμευση οχημάτων και μοτοποδηλάτων, εκτός από τις προβλεπόμενες από την παράγραφο αυτή κυρώσεις, μπορεί να γίνεται και η μεταφορά του οχήματος ή του μοτοποδηλάτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 34 του παρόντος Κώδικα. Τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή λαμβάνονται για την περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η παράβαση των διατάξεων των αποφάσεων που εκδίδονται κατά το προηγούμενο εδάφιο τιμωρείται, για μεν τη στάθμευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος Κώδικα, για δε τα μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200) ευρώ. Επιπλέον, στους παραβάτες που δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών οργάνων για στάθμευση σε συγκεκριμένο σημείο ή άμεση έξοδο από την απαγορευμένη περιοχή επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους.
7. Τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από τροχονόμους ή τα μέτρα έχουν ληφθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και από τον Κώδικα αυτόν δεν προβλέπονται αντίστοιχες πινακίδες σήμανσης, οπότε τα μέτρα αυτά ισχύουν από τη δημοσίευση των σχετικών, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αποφάσεων ή από τη χρονολογία που θα ορίζουν οι ίδιες αυτές αποφάσεις.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μπορούν να επιβάλονται περιορισμοί στην κίνηση φορτηγών αυτοκινήτων στο οδικό δίκτυο της χώρας και να καθορίζεται η προσωρινή κίνησή τους σε χώρους στάθμευσης. Με απόφαση των οικείων Περιφερειακών Συμβουλίων καθορίζεται ωράριο τροφοδοσίας
των επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων. Οι μεν παραβάτες των διατάξεων που θεσπίζονται βάσει των εξουσιοδοτήσεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, τιμωρούνται με τις ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006 που αφορούν τα φορτηγά οχήματα, οι δε παραβάτες των διατάξεων που θεσπίζονται βάσει των εξουσιοδοτήσεων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου αυτής τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400) ευρώ.»
10. Η περίπτωση β΄ της παρ. 6 του άρθρου 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κ.ν. 2696/1999) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα ασυμβίβαστα της άσκησης του επαγγέλματος του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων
και της λειτουργίας Σχολών Οδηγών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)
μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.»
Άρθρο 49
Οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος
1. Επιτρέπεται η διαγραφή οχημάτων από το Μηχανογραφικό Σύστημα αδειών κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δίχως την παράδοσή τους σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής, όπως το π.δ. 116/2004 (Α΄ 81) ορίζει, εφόσον έχουν χαρακτηριστεί ως οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος, καθώς και αγωνιστικά.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται η διαδικασία διαγραφής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι παραβάσεις, τα όργανα ελέγχου και επιβολής αυτών, τα επιβαλλόμενα διοικητικά πρόστιμα και οι κυρώσεις που κυμαίνονται από τριακόσια (300) έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και από μία (1) ημέρα απαγόρευση κυκλοφορίας έως οριστική απαγόρευση κυκλοφορίας.
Άρθρο 50
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3429/2005
1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 8 του άρθρου 14α του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) αντικαθίσταται ως εξής: «β) Πρόσκληση κάθε ενδιαφερομένου, ανεξαρτήτως συμμετοχής του ή όχι στη διαδικασία της παραγράφου 6, να παραλάβει από τον εκκαθαριστή το υπόμνημα προσφοράς εφόσον δεν το έχει ήδη παραλάβει και να υποβάλει σφραγισμένη δεσμευτική προσφορά, η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ή με τραπεζική επιταγή συνοδευόμενη από σχετική επιστολή του ενδιαφερομένου, για ποσό και με όρους που θα προσδιορίζονται στη διακήρυξη. 2.α) Στην παρ. 13 του άρθρου 14α του ν. 3429/2005 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Τα δικαιώματα και οι αμοιβές συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών, υποθηκοφυλάκων και κτηματολογικών γραφείων περιορίζονται σε ποσοστό 20% αποκλειστικά και μόνον όσον αφορά τη σύνταξη, υπογραφή και μεταγραφή της σύμβασης μεταβίβασης.» β) Το εδάφιο 3 της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3717/ 2008 καταργείται».
3. Μετά το έκτο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 14α του ν. 3429/2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στη διαδικασία του παρόντος άρθρου, απαιτήσεις κατά τρίτων, οποτεδήποτε και αν γεννήθηκαν, αναγνωρίζονται ως έσοδα της εταιρείας, που έχει υπαχθεί σε ειδική εκκαθάριση και καταχωρούνται στα βιβλία της και στον πίνακα κατάταξης, με την είσπραξή τους.» Άρθρο 51
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4199/2013
1. Μετά το άρθρο 54 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) προστίθεται άρθρο 54Α ως εξής:
«Άρθρο 54Α
Παροχή συγκοινωνιακού έργου εντός κλειστών
γεωγραφικών περιοχών (νήσων) που δεν αποτελούν ίδιο νομό
1. Σε κλειστές γεωγραφικές περιοχές (νησιά), που δεν αποτελούν ίδιο νομό και των οποίων η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση παρέχεται από μεμονωμένους μεταφορείς
επιβατών, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, δύναται να ανατεθεί η συνέχιση παροχής του συνόλου ή μέρους του συγκοινωνιακού έργου της νήσου, σε εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής που ιδρύεται από τους μεμονωμένους αυτοκινητιστές παρόχους του συνόλου
ή μέρους του έργου αυτού, εφόσον εντός έξι (6) μηνών από την ισχύ του παρόντος άρθρου υποβάλλουν σχετική πρόταση−αίτημα προς την οικεία Περιφέρεια, η οποία εκδίδει την εγκριτική απόφαση εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος.
2. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της οικείας Περιφέρειας της παραγράφου 1, ιδρύονται οι νέες εταιρείες ανάληψης του συνόλου ή μέρους του έργου των περιοχών αυτών που εκτελούσαν οι μεμονωμένοι μεταφορείς, ως το έργο παρέχονταν από τους μεταφορείς αυτούς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (γραμμές, διαδρομές, τακτικά δρομολόγια, κόμιστρα κ.λπ.).
3. Σε περίπτωση που οι μεμονωμένοι μεταφορείς ιδρύσουν ανώνυμη εταιρεία του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268), για την προς ίδρυση εταιρεία εφαρμόζονται στο σύνολό τους οι ρυθμίσεις του άρθρου 3 του ν. 2963/2001, όπως ισχύει.
4. Από της ημερομηνίας αναθέσεως του ως άνω έργου σε εταιρείες, εφαρμόζονται στο σύνολό τους οι ρυθμίσεις του ν. 2963/2001 ως ισχύει κάθε φορά, ως και οι ρυθμίσεις του π.δ. 967/1979 που δεν αντίκεινται στις ρυθμίσεις του ν. 2963/2001, έως την εφαρμογή για τις περιοχές αυτές των ρυθμίσεων του ν. 4199/2013
2. Η παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 4199/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Ρ.Α.Ε.Μ. διορίζονται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σύμφωνα με την περίπτωση η΄ του άρθρου 14 και το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής. Τα λοιπά μέλη της Ρ.Α.Ε.Μ. διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»
3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4199/2013 καταργείται.
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 4199/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις συνεδριάσεις της Ρ.Α.Ε.Μ. εκτός του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών αυτής συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, ένας εκπρόσωπος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών και ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών
Ελλάδας, που ορίζονται από τους φορείς αυτούς.»
5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4199/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η εισφορά της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει να παρακρατείται από τις ΚΤΕΛ Α.Ε. και τα ΚΤΕΛ του ν. 2963/2001, που εκτελούν υπεραστικό συγκοινωνιακό έργο, από την 1η Νοεμβρίου 2014 και καταβάλλεται κάθε τρίμηνο και το αργότερο εντός του επόμενου μήνα από τη λήξη κάθε τριμήνου.»
Άρθρο 52
Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 1108/1980,
2773/1999, 4199/2013 και 4233/2014
1. Το άρθρο 6 του ν. 1108/1980 (Α΄ 304) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Χρήση εναλλακτικών καυσίμων για την κίνηση οχημάτων
1. Επιτρέπεται με τις προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου η χρησιμοποίηση υγραερίου (LPG) ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή άλλου εναλλακτικού καυσίμου φιλικού προς το περιβάλλον για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του ειδικού εξοπλισμού, με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου (LPG) ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή άλλου εναλλακτικού καυσίμου φιλικού προς το περιβάλλον για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής
οχημάτων μεταφοράς υγραερίου (LPG) ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή άλλου εναλλακτικού καυσίμου προς εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων διανομής των ανωτέρω καυσίμων, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις ελέγχου της ασφαλούς κυκλοφορίας και λειτουργίας αυτών.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πάσης φύσεως σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων και λιπαντηρίων αυτοκινήτων κείμενων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, καθώς και των πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς.
Με τη δημοσίευση των αποφάσεων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα ανωτέρω θέματα καταργείται.»
2. Το άρθρο 45 του ν. 2773/1999 (Α΄ 286) καταργείται.
3. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 12 του ν. 4233/2014 (Α΄ 22) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τη μετασκευή των κινητήρων οχημάτων σε κινητήρες διπλού καυσίμου, ήτοι συμβατικού καυσίμου και αερίου καυσίμου (πεπιεσμένου φυσικού αερίου CNG ή υγραερίου LPG), χρησιμοποιούνται μόνο εγκεκριμένα
εξαρτήματα, σύμφωνα με τους Κανονισμούς R−110 και R−67 της ΟΕΕ/ΗΕ.»
4. Η παρ. 8 του άρθρου 115 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) καταργείται.
Άρθρο 53
Τροποποίηση του ν. 2912/2001
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2912/2001 (Α΄ 94) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Επιτροπή είναι ανεξάρτητη αρχή και έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Η Επιτροπή εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τα μέλη της απολαμβάνουν προσωπική ανεξαρτησία και κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεσμεύονται από το νόμο και τη συνείδησή τους.»
2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 2912/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής είναι πενταετής και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό νέων μελών.»
3. Στο άρθρο 5 του ν. 2912/2001 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής υποβάλλουν κατ’ έτος τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του ν. 3213/2003 (Α΄ 309), όπως ισχύει.»
4. Η διάταξη της παραγράφου 2 καταλαμβάνει και τους εν ενεργεία, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, Πρόεδρο και μέλη της Επιτροπής, η θητεία των οποίων παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη συμπλήρω−
ση του χρόνου που προβλέπεται στην παράγραφο 2.
Άρθρο 54
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 52/2012
Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 10 του π.δ. 52/2012 (Α΄ 102) αντικαθίσταται ως εξής:
«Εκτός από το προσωπικό που ασκεί καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης, το λοιπό προσωπικό πρέπει να έχει τουλάχιστον το Γ΄ βαθμό και να έχει γνώσεις και εμπειρία σε έναν τουλάχιστον από τους εξής τομείς: α) οικονομική, β) λογιστική, γ) δημόσιο οικονομικό, δ) δημοσιονομικό και διοικητικό δίκαιο, ε) λειτουργία αερολιμένων, στ) εποπτεία αερολιμένων, ζ) οικονομική διαχείριση αερολιμένων.»
Άρθρο 55
Επιβολή τέλους συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία και Μειωμένη Κινητικότητα (Τέλος ΑμεΑ)
1. Επιβάλλεται Τέλος παροχής συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία και Μειωμένη Κινητικότητα (Τέλος ΑμεΑ) σε κάθε αναχωρούντα επιβάτη από τους ελληνικούς αερολιμένες στους οποίους φορέας διαχείρισης είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Από την υποχρέωση καταβολής του Τέλους ΑμεΑ εξαιρούνται οι αναχωρούντες επιβάτες ηλικίας έως και δύο (2) ετών, τα μέλη του πληρώματος των αεροσκαφών, καθώς και τα μέλη του πληρώματος που επιβιβάζονται για ανάληψη υπηρεσίας σε άλλο σταθμό για αντικατάσταση των εν υπηρεσία πληρωμάτων, οι επιβάτες που αφικνούνται σε αεροδρόμιο λόγω έκτακτης ανάγκης, βλάβης, κακών καιρικών συνθηκών ή άλλου γεγονότος ανωτέρας βίας, ανεξαρτήτως αν εξέλθουν τον τελωνειακά ελεγχόμενο χώρο ή αν συνεχίσουν το ταξίδι τους με άλλο αεροσκάφος την ίδια ή άλλη μέρα και οι αεροπορικώς διερχόμενοι επιβάτες, οι οποίοι συνεχίζουν το ταξίδι τους με το ίδιο αεροσκάφος και παραμένουν σε ελεγχόμενους χώρους (direct transit).
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το ύψος και οι δικαιούχοι του τέλους, η διαδικασία είσπραξης και διαχείρισης αυτού και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 56
Τέλη υπηρεσιών τήρησης μητρώου αεροσκαφών
1. Επιβάλλονται τέλη, τα οποία αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, για την έκδοση πιστοποιητικών νηολόγησης, βαρών και απονηολόγησης αεροσκαφών από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και για τις εν γένει υπηρεσίες που παρέχονται σχετικά με την εγγραφή ή διαγραφή πολιτικών αεροσκαφών από τα οικεία μητρώα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι λοιπές βαρυνόμενες με τέλη υπηρεσίες τήρησης μητρώου, το ύψος των τελών και κάθε σχετικό θέμα.
2. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος η έκδοση πιστοποιητικών νηολόγησης αεροσκαφών, καθώς και αντιγράφων αυτών, εξακολουθεί να επιβαρύνεται με πάγιο τέλος χαρτοσήμου τριάντα (30) ευρώ.
3. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου Β΄ του άρθρου 18 του π.δ. της 18ης Ιουλίου 1931 (Α΄ 239) αντικαθίσταται
ως εξής:
«α) Τα πιστοποιητικά πλοϊμότητας ελληνικών πλοίων και αεροσκαφών, τα πιστοποιητικά εθνικότητας πλοίων, καθώς και τα αντίγραφα των πιστοποιητικών αυτών 30 ευρώ.»
Άρθρο 57
Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 3913/2011 Η παράγραφος 8Α του άρθρου 22 του ν. 3913/2011 (Α΄ 18) αντικαθίσταται ως εξής:
«8Α. Κατά τη διαδικασία για την αξιοποίηση υφιστάμενων κρατικών αεροδρομίων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων ή για την ανάθεση της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης νέων αεροδρομίων μέσω συμβάσεων παραχώρησης που κυρώνονται με νόμο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 9 και 18 παράγραφος 2 του ν. 1815/1988 (Α΄ 250) και του π.δ. 158/2002 (Α΄ 137). Στις περιπτώσεις αυτές ζητήματα σχετικά με την ίδρυση, τους δικαιούχους ίδρυσης, την κατασκευή, τον εξοπλισμό, την οργάνωση, τη διοίκηση, τη λειτουργία και την εκμετάλλευση των αεροδρομίων αυτών ρυθμίζονται από τους όρους των σχετικών διεθνών διαγωνισμών, των συμβάσεων παραχώρησης και των σχετικών κυρωτικών νόμων. Στα τεύχη δημοπράτησης των ως άνω διαγωνισμών περιλαμβάνεται υποχρεωτικά πρόβλεψη για τη δυνατότητα αποκλεισμού υποψηφίων επενδυτών για λόγους εθνικής άμυνας και ασφάλειας.»
Άρθρο 58
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4146/2013
1. Η παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και το Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου εγκρίνονται από τον Διοικητή της Υ.Π.Α. Το Σχέδιο Αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης εγκρίνεται από τον Διοικητή της Υ.Π.Α. με τη σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ.) ή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας ανάλογα με τη λειτουργία του Υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή ή λίμνη αντίστοιχα. Μετά την έγκρισή τους, τροποποιούνται:
α) Με όμοια πράξη των ως άνω αρμόδιων αρχών λόγω τροποποίησης των διεθνών απαιτήσεων που αφορούν σε θέματα συναφή με τα υδατοδρόμια.
β) Με όμοια πράξη των ως άνω αρμόδιων αρχών κατόπιν αιτήματος του νόμιμου κατόχου της άδειας λειτουργίας το οποίο εξετάζεται και εγκρίνεται ή μη, εντός τριμήνου από της υποβολής του.
γ) Με όμοια πράξη των ως άνω αρμόδιων αρχών λόγω μεταβολής των στοιχείων τους.»
2. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του ν. 4146/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, για: α) την εξέταση της καταλληλότητας της περιοχής από πλευράς τάξης και ασφάλειας, β) θέματα που άπτονται της Συνθήκης του Σένγκεν (Schengen), καθώς και την από κοινού έγκριση του υποβληθέντος Εγχειριδίου «Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτα
κτων Αναγκών» του υδατοδρομίου προς αδειοδότηση σε λίμνη, σε συνυπογραφή με τη Διεύθυνση Αερολιμένων (Δ3) της Υ.Π.Α.»
3. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4146/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Ένας (1) Αξιωματικός της κατά τόπον αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (για ελέγχους που περιγράφονται στην περίπτωση, ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 39 για την επιθεώρηση υδατοδρομίων που θα λειτουργήσουν αποκλειστικά σε λίμνες, και πέραν των αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ.). Σε περιπτώσεις συναρμοδιότητας για την αδειοδότηση υδατοδρομίου σε ζώνη ή περιοχή εξαιρετικής σημασίας, ιδιαιτερότητας και ευαισθησίας, δύναται η συμμέτοχη στην Επιτροπή Υδατοδρομίων και ενός (1) εκπροσώπου της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και σε επιθεωρήσεις σε θαλάσσιες περιοχές, ύστερα από ενδοϋπηρεσιακή συνεννόηση με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και τη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α.»
4. Η παραγράφος 2 του άρθρου 41 του ν. 4146/2013
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου μπορεί να παραχωρήσει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 36, τη διοίκηση, τη διαχείριση, τη λειτουργία ή εκμετάλλευση των υποδομών και υπηρεσιών του υδατοδρομίου, διατηρώντας ο ίδιος εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο, προς τον Φορέα λειτουργίας του Υδατοδρομίου, για την τήρηση όλων των όρων που προβλέπονται από το παρόν και την άδεια, καθώς και για την ενημέρωση των εμπλεκομένων αρχών με τη γνωστοποίηση σε αυτές των στοιχείων του νέου εκμεταλλευτή – διαχειριστή.»
Άρθρο 59
Ρυθμίσεις θεμάτων συστήματος εισροών – εκροών πρατηρίων καυσίμων
Στο άρθρο 31 του ν. 3784/2009 (Α΄ 137) προστίθεται παράγραφος 11, ως εξής:
«11. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και οι Υπηρεσίες Ανάπτυξης των Γενικών Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειών της χώρας, όπως επίσης και οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας, διασυνδέονται με τη βάση δεδομένων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και αφορά τα συστήματα εισροών − εκροών στα πρατήρια καυσίμων και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται εντός διαστήματος έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται οι όροι και ο τρόπος της διασύνδεσης, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
Άρθρο 60
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012
1. Στην περίπτωση κ΄ του άρθρου 12 του ν. 4070/2012 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι καταγγελίες, που αφορούν σε παραβάσεις της νομοθεσίας περί νομίμου εγκαταστάσεως και λειτουργίας κατασκευών κεραιών ή λειτουργία παρανόμων σταθμών οποιασδήποτε υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνιών ή πρόκλη
ση επιζήμιων παρεμβολών, υποβάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Τ.
Εφόσον για τη διερεύνηση των εν λόγω καταγγελιών απαιτείται πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων από
συνεργεία μετρήσεων ή τεχνικά κλιμάκια της Ε.Ε.Τ.Τ., η καταγγελία συνοδεύεται από την καταβολή σχετικού παραβόλου, το ύψος του οποίου ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ.
Το ύψος του παραβόλου αυτού δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο παράβολο, που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 30.»
2. Στην περίπτωση λε΄ του άρθρου 12 του ν. 4070/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού και του ραδιοεξοπλισμού με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τα μέλη του προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Τ. ή και τρίτα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτόν από την Ε.Ε.Τ.Τ. μπορούν να εισέρχονται σε χώρους διάθεσης και αποθήκευσης ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού
εξοπλισμού και να λαμβάνουν ατελώς δείγματα του εξοπλισμού, όπως αυτός διατίθεται στην αγορά.»
3. Στην περίπτωση λζ΄ του άρθρου 12 του ν. 4070/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, να αναθέτει σε τρίτους προς εκτέλεση συγκεκριμένες και μόνο εργασίες που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, τηρώντας κατά τα ως άνω τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και τους σχετικούς κανονισμούς της περί σύναψης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών, όπως ισχύουν.»
4. Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ. και ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, είναι δυνατόν να αποσπώνται στην Ε.Ε.Τ.Τ. μέχρι και πέντε (5) άτομα, προς κάλυψη θέσεων Τακτικού και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, για συγκεκριμένο και από την ανωτέρω απόφαση προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει την τριετία, με δυνατότητα ανανέωσης για μία ακόμη διετία, υπάλληλοι από δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65) και τις μεταγενέστερες συμπληρώσεις του πριν την επαναοριοθέτησή του με το άρθρο 57 παρ. 1 του ν. 1892/1991 (Α΄ 101) προς κάλυψη άμεσων αναγκών της Ε.Ε.Τ.Τ., υπό την επιφύλαξη της παρ. 16 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54).
Για την απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων, αναγκαία είναι η εμπειρία τους σε αντικείμενο συναφές προς αυτό της απασχόλησής τους στην Ε.Ε.Τ.Τ. Η απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων δύναται να διακόπτεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες ανάγκες της Ε.Ε.Τ.Τ., για τις οποίες έγινε η απόσπαση του συγκεκριμένου υπαλλήλου, δύνανται να καλυφθούν από το προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ.»
5. Η παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, επιτρέπεται να μετατάσσονται μέχρι και πέντε (5) άτομα σε υφιστάμενες κενές θέσεις προσωπικού, κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων, υπάλληλοι στην Ε.Ε.Τ.Τ. από άλλες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180). Προϋπόθεση για τη μετάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων είναι η προϋπηρεσία τους σε αντικείμενο συναφές με αυτό της απασχόλησης τους στην Ε.Ε.Τ.Τ. Όσοι εκ των μετατασσομένων υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ έχουν προϋπηρεσία συναφή με το αντικείμενο της Ε.Ε.Τ.Τ. για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μπορούν να καταλαμβάνουν θέσεις προϊσταμένων που προβλέπονται για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ.»
6. Η παρ. 11 του άρθρου 13 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«11.α) Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να απασχολεί μέχρι πέντε (5) ασκούμενους δικηγόρους στο Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών. Η επιλογή τους, ο χρόνος, ο τόπος, η αμοιβή τους εντός των ορίων των κείμενων για το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών διατάξεων, καθώς και οι λοιπές συνθήκες άσκησης των ασκούμενων δικηγόρων στην Ε.Ε.Τ.Τ.
καθορίζονται από την Ε.Ε.Τ.Τ., ο οποία βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη.
β) Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να απασχολεί φοιτητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών ή και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, όλων των κύκλων σπουδών, για πρακτική άσκηση, σε γνωστικό αντικείμενο που εμπίπτει στις αρμοδιότητές της, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»
7. Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 28 του ν. 4070/2012 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Για την εγκατάσταση, εκμετάλλευση, συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και κάθε είδους συναφών ευκολιών (όπως ενδεικτικά κοινόχρηστων τηλεφώνων, στύλων, υπαίθριων
μονάδων δικτύου, οικίσκων, κεραιών φρεατίων, καμπινών, αγωγών, καλωδιώσεων, κυτίων σύνδεσης) οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν υπέχουν υποχρέωση καταβολής στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
οποιουδήποτε άλλου τέλους, φόρου, εισφοράς και εν γένει αποζημίωσης, πέραν των τελών διέλευσης που ορίζονται στο παρόν άρθρο και τυχόν Φ.Π.Α.»
8. Η παράγραφος 5 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης οι κάτοχοι αδειοδοτημένων κεραιών προκαταβάλλουν στην
Ε.Ε.Α.Ε. ετήσιο τέλος ύψους διακoσίων είκοσι (220) ευρώ για την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε κατασκευής κεραίας ως προς την τήρηση των ορίων ακτινοβολίας.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κάθε φορά αρμόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Α.Ε., καθορίζονται όλα τα σχετικά με την επιβολή και είσπραξη του τέλους θέματα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κάθε φορά αρμόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού, δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω τέλους, ανάλογα με τις ανάγκες, ώστε να καλύπτονται τα έξοδα της διενέργειας των ελέγχων της παραγράφου 2, καθώς και τα έξοδα της λειτουργίας, ανάπτυξης και επέκτασης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων του άρθρου 22 του ν. 4053/2012. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθοριστεί το μέρος των εσόδων που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή και διατίθενται από την Ε.Ε.Α.Ε. στους δήμους ή άλλους εμπλεκόμενους φορείς για την κάλυψη πάσης φύσεως εξόδων τους σχετικών με τη λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων.»
9. Στην παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σύνταξη και υποβολή τεχνικής μελέτης δεν απαιτείται για τους σταθμούς των οποίων η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών δεν ξεπερνά τα 100 W (164 Weirp) για τις ζώνες συχνοτήτων πάνω από 30 MHz και το 1KW για τις ζώνες συχνοτήτων κάτω από 30 MHz, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης.»
10. Μετά την παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 προστίθεται παράγραφος 9α ως εξής:
«9.α. Αν η Ε.Ε.Α.Ε. διαπιστώσει οποτεδήποτε ότι τα δηλωθέντα στην υποβληθείσα μελέτη (που προβλέπεται στο άρθρο 6 της κοινής υπουργικής απόφασης 53571/3839/2000, Β΄ 1105) ή/και τα συνημμένα σε αυτή σχέδια παρουσιάζουν διαφορές σε σχέση με την πραγματικότητα, οι οποίες επηρεάζουν ουσιωδώς τους υπολογισμούς της μελέτης ή τα μέτρα προφύλαξης του κοινού, χωρίς, ωστόσο, να υπερβαίνουν τα όρια ασφαλούς έκθεσης αυτού, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, ενημερώνει άμεσα εγγράφως ή με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ΣΗΛΥΑ την Ε.Ε.Τ.Τ. και τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει άμεσα εγγράφως ή με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ΣΗΛΥΑ τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας να προβεί στην κατάθεση διορθωμένης μελέτης ραδιοεκπομπών εντός
αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ειδοποίησή του και γνωστοποίησή της στην Ε.Ε.Τ.Τ. Η διορθωμένη μελέτη ραδιοεκπομπών κατατίθεται απευ
θείας στην Ε.Ε.Α.Ε. και εξετάζεται κατά προτεραιότητα από αυτήν, η οποία εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της είτε εκδίδει γνωμάτευση είτε ενημερώνει τον πάροχο για την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία των είκοσι (20) ημερών, από την κατάθεση της διορθωμένης μελέτης ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας προβαίνει σε άμεση διακοπή λειτουργίας του τμήματος του υπαίτιου σταθμού και γνωστοποίησή της στην Ε.Ε.Τ.Τ.»
11. Η παρ. 13 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων κεραιών και συναφών κατασκευών δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά έγκριση, που χορηγείται από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με την παράγραφο 2Η του άρθρου 1 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46). Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης:
α) Για τις κατασκευές κεραιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 31 του ν. 4053/2012, αδειοδοτημένες και αδειοδοτούμενες με βάση το προγενέστερο της έναρξης ισχύος του ν. 4053/2012 νομοθετικό πλαίσιο, η χορήγηση της έγκρισης έπεται της χορήγησης άδειας κατασκευής κεραίας από την Ε.Ε.Τ.Τ. και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24Α του ν. 2075/1992 (Α΄129), χωρίς να απαιτείται θεώρηση ή έγκριση από την Ε.Ε.Τ.Τ.
αρχιτεκτονικών σχεδίων.
β) Για τις αδειοδοτούμενες με βάση την παράγραφο 17 κατασκευές κεραιών η χορήγηση της έγκρισης δεν αποτελεί προϋπόθεση χορήγησης πιστοποιητικού πλη
ρότητας από την Ε.Ε.Τ.Τ. ούτε προϋπόθεση της εγκατάστασης και λειτουργίας της κατασκευής κεραίας, εφόσον γι’ αυτή έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό πληρότητας.
Η χορήγηση της έγκρισης προηγείται της χορήγησης άδειας κατασκευής κεραίας από την Ε.Ε.Τ.Τ. και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24Α του ν. 2075/1992 (Α΄ 129), χωρίς να απαιτείται θεώρηση ή έγκριση από την Ε.Ε.Τ.Τ. αρχιτεκτονικών σχεδίων.
Η υποβολή και η διεκπεραίωση των αιτήσεων για τη χορήγηση πολεοδομικής έγκρισης γίνεται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ).»
12. Η παρ. 16 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«16. Οι Πολεοδομικές Υπηρεσίες, στις οποίες κατατίθενται τα δικαιολογητικά για την έγκριση της τοποθέτησης των κατασκευών κεραιών που έχουν αδειοδοτηθεί ή αδειοδοτούνται από την Ε.Ε.Τ.Τ. βάσει του προγενέστερου του ν. 4053/2012 νομοθετικού πλαισίου, υποχρεούνται εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεση των δικαιολογητικών να αποφανθούν αιτιολογημένα επί της νομιμότητας και καταλληλότητας αυτών.
Αν το διάστημα αυτό παρέλθει χωρίς απάντηση της Πολεοδομικής Υπηρεσίας, θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί η πολεoδομική έγκριση και η κεραία δύναται να ηλεκτροδοτηθεί μετά από υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης προς την ηλεκτρική εταιρεία στην οποία δηλώνονται και τα τετραγωνικά που μισθώνει η εταιρεία τηλεπικοινωνιών επί του ακινήτου που θα συνοδεύεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης του φακέλου στην Πολεοδομική Υπηρεσία.
Σε περίπτωση άρνησης χορήγησης πολεοδομικής
έγκρισης ή ανάκλησης της έγκρισης ή άρνησης αποδοχής δικαιολογητικών ή άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας για την έκδοση πολεοδομικής έγκρισης σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αδειοδότησης, καθώς και για τις κατασκευές κεραιών που αδειοδοτούνται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, ο κύριος των εγκαταστάσεων κατασκευών κεραιών δικαιούται εντός τριάντα (30) ημερών αφότου έλαβε γνώση των ως άνω πράξεων να προσφύγει στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος κρίνει οριστικά επί της ουσιαστικής και τυπικής νομιμότητας των πράξεων της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας και εκδίδει ή απορρίπτει οριστικά την αιτούμενη έγκριση εντός εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση πλήρους φακέλου επί της προσφυγής από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μέχρι να ολοκληρωθεί η προαναφερόμενη διαδικασία δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αυθαιρέτων του π.δ. 267/1998 (Α΄ 195) και του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) και η κατασκευή δεν κατεδαφίζεται ούτε ανακαλείται η άδεια κατασκευής κεραίας της E.E.T.T.
Κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης χωρεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου τριμελούς Διοικητικού Εφετείου, σύμφωνα με την περίπτωση 1θ του άρθρου 1 του ν. 702/1977 (Α΄ 268), η οποία εκδικάζεται εντός ενός μηνός από την ημέρα κατάθεσής της και εκδίδεται απόφαση εντός προθεσμίας δύο μηνών από την εκδίκασή της. Αναβολή της συζητήσεως είναι δυνατή μόνο μία φορά και για σπουδαίο λόγο, ο δε επαναπροσδιορισμός της δίκης δεν δύναται να απέχει περισσότερο από ένα μήνα από την αρχική δικάσιμο, εκτός κι αν υφίσταται περίπτωση συνεκδίκασης περισσότερων αιτήσεων ακύ
ρωσης. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου, που εκδίδονται, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, προσβάλλονται με έφεση, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η έφεση εκδικάζεται εντός τριμήνου από την ημερομηνία κατάθεσής της.
Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης τριών (3) μηνών από την υποβολή της προσφυγής προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο κύριος των εγκαταστάσεων κατασκευών κεραιών δύναται να προσφύγει στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) το οποίο αποφασίζει επί της προσφυγής και δύναται με απόφασή του να παραπέμψει το φάκελο στην Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών (Δ.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.), προκειμένου όπως αυτή εκδώσει την αιτούμενη έγκριση.
Μέχρι να ολοκληρωθεί η προαναφερόμενη διαδικασία δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αυθαιρέτων του π.δ. 267/1998 (Α΄ 195) και του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) και η κατασκευή δεν κατεδαφίζεται ούτε ανακαλείται η άδεια κατασκευής κεραίας της Ε.Ε.Τ.Τ. Κατά της απόφασης της ΔΟΚΚ χωρεί αίτηση ακύρωσης ως ανωτέρω.»
13. Τα τρία τελευταία εδάφια της περίπτωσης Α΄ της παρ. 17 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 αντικαθίστανται ως εξής:
«Οι κατασκευές κεραιών, που εμπίπτουν στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4053/2012 (Α΄ 44), για τις οποίες υπάρχει ανάγκη αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
προς το κοινό με την τροποποίηση των υφιστάμενων κεραιοσυστημάτων ή των χαρακτηριστικών εκπομπής,
είναι δυνατόν να υπάγονται αποκλειστικά στη διαδικασία που προβλέπεται στη παρούσα ενότητα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
(α) Οι αναβαθμίσεις δεν αφορούν αλλαγές στον ιστό της κατασκευής κεραίας, ούτε αύξηση του συνολικού ύψους αυτής.
(β) Έχει εκδοθεί θετική γνωμάτευση από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας επί σχετικής μελέτης, η οποία έχει υποβληθεί από τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας, στην οποία αναφέρεται το σύνολο των κεραιοσυστημάτων της κατασκευής κεραίας.
Οι ως άνω κατασκευές κεραιών συνεχίζουν να θεωρούνται νομίμως λειτουργούσες εφόσον οι σχετικές αιτήσεις και τα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί στην Ε.Ε.Τ.Τ. εντός της προθεσμίας του άρθρου 31 του ν.
4053/2012
(Α΄ 44), όπως εκάστοτε ισχύει και μέχρι τη χορήγηση άδειας ή πιστοποιητικού πληρότητας ή την απόρριψη της αίτησης από την Ε.Ε.Τ.Τ. και δεν είναι δυνατή η απόρριψη της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων που υποβάλλεται στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης εφόσον ο μοναδικός λόγος μη έγκρισης ή απόρριψης είναι η ύπαρξη υφιστάμενης κατασκευής κεραίας.»
14. Στο τέλος της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 17 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Δεν απαιτείται τροποποίηση της άδειας κατασκευής κεραίας ή του πιστοποιητικού πληρότητας, ούτε έκδοση νέας άδειας κατασκευής κεραίας, αλλά η υποβολή Τυποποιημένης Δήλωσης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) σε περίπτωση αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
προς το κοινό με την τροποποίηση των υφιστάμενων κεραιοσυστημάτων ή των χαρακτηριστικών εκπομπής,
υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται οποιαδήποτε επιπλέον τροποποίηση στο δομικό μέρος της υφιστάμενης κατασκευής κεραίας, συμπεριλαμβανομένου του
ύψους της κατασκευής και του οικίσκου.
Η Τυποποιημένη Δήλωση, που υποβάλλεται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ), πρέπει να συνοδεύεται από:
(α) επικαιροποιημένη μελέτη ραδιοεκπομπών, που
αφορά το σύνολο των κεραιοσυστημάτων της κατασκευής κεραίας, εφόσον απαιτείται με βάση την υπ’ αριθμ. 53571/3839/2000 (Β΄ 1105) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει,
(β) επικαιροποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι
πτώσεων ή κατά περίπτωση επικαιροποίηση της Δήλωσης Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όπου απαιτείται, σύμ
φωνα με το ν. 4014/2011.
Μετά τη χορήγηση:
(α) θετικής γνωμάτευσης της Ε.Ε.Α.Ε. και (β) απόφασης επί της επικαιροποιημένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή παρέλευσης τουλάχιστον
ενός (1) μηνός από την υποβολή της Τυποποιημένης Δήλωσης, εφόσον η κατασκευή κεραίας εντάσσεται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις,
ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας μπορεί να προβεί στην τροποποίηση των υφιστάμενων κεραιοσυστημά
των ή των χαρακτηριστικών εκπομπής.»
15. Η υποπερίπτωση γ΄ της περίπτωσης Γ΄ της παραγράφου 17 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Απορρίπτει την αίτηση σε περίπτωση που υπάρχει τουλάχιστον μία οριστική αιτιολογημένη απόρριψη από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και δεν εκκρεμεί κατά της απορριπτικής απόφασης προσφυγή ενώπιον διοικητικής
αρχής του κατόχου της κατασκευής κεραίας.»
16. Η περίπτωση ΣΤ΄ της παρ. 17 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«ΣΤ. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. το Πιστοποιητικό Πληρότητας ανακαλείται σε περίπτωση που υπάρχει τουλάχιστον μία οριστική αιτιολογημένη απόρριψη από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και δεν εκκρεμεί κατά της απορριπτικής απόφασης προσφυγή του κατόχου της κατασκευής κεραίας ενώπιον διοικητικής αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον κάτοχο της κεραίας, ο οποίος οφείλει να προβεί σε άμεση αποξήλωση της συγκεκριμένης κατασκευής κεραίας.»
17. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Το μηχανισμό εκκίνησης των διαδικασιών εξώδικης επίλυσης διαφοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 4.»
18. Οι παράγραφοι 6, 7 και 8 του άρθρου 75 του ν. 4070/2012 αντικαθίστανται ως εξής:
«6. Αν από την ανωτέρω οικονομική διαχείριση της Ε.Ε.Τ.Τ. κάθε έτους, μετά την αφαίρεση από την Ε.Ε.Τ.Τ.
ποσών: (α) ίσων με τις κάθε φορά επίδικες διαφορές κατά της Ε.Ε.Τ.Τ. και (β) πάσης φύσεως προβλέψεων, ιδίως επισφαλών ή/και ανεπίδεκτων εισπράξεως απαιτήσεων από υπόχρεους καταβολής τελών, προκύπτει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα (έσοδα μείον έξοδα), ποσοστό του αποτελέσματος αυτού αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως δημόσιο έσοδο και διατίθεται πρωτίστως για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος νόμου. Η απόδοση γίνεται εντός του επομένου μηνός από την έγκριση του ισολογισμού από την Ε.Ε.Τ.Τ. και την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων από τους ορκωτούς λογιστές. Το ανωτέρω αποδιδόμενο ποσοστό, που δεν θα υπερβαίνει το 80%, καθώς και οι σχετικές λεπτομέρειες, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. Ειδικά κατά το έτος 2014, το αποδιδόμενο ποσοστό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αφορά τις διαχειριστικές χρήσεις 2012 και 2013. Το υπόλοιπο ποσοστό παραμένει στην Ε.Ε.Τ.Τ. και μπορεί να διατίθεται στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ.) ύστερα από απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για δαπάνες που προάγουν τους σκοπούς της Γ.Γ.Τ.Τ., όπως ενδεικτικά: η προμήθεια εξοπλισμού πάσης φύσεως για τη λειτουργία της Γ.Γ.Τ.Τ., οι υπηρεσιακές μετακινήσεις – αποστολές της πολιτικής ηγεσίας, των συνεργατών αυτής, καθώς και των υπαλλήλων της Γ.Γ.Τ.Τ. στο εσωτερικό και εξωτερικό, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που αφορά τη λειτουργία αυτής, οι γενικές και ειδικές δράσεις αρμοδιότητας αυτής, η επιστημονική, μελετητική και συμβουλευτική υποστήριξη αυτής, οι αμοιβές επιτροπών και ομάδων εργασίας για την παροχή υπηρεσιών αρμοδιότητάς της, η συμμετοχή, οργάνωση και χρηματοδότηση συνόδων ή συνεδρίων ή σεμιναρίων, τα οποία διοργανώνονται από τη Γ.Γ.Τ.Τ. ή άλλους φορείς, για θέματα που έχουν σχέση με το πεδίο δραστηριότητάς της, καθώς και η χρηματοδότηση έργων, ειδικών εργασιών ή μελετών από ειδικούς επιστήμονες, ομάδες εργασίας ή άλλους φορείς, εφόσον έχουν σχέση με ζητήματα της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων.
7. Από 1.1.2015, κατά το μεθεπόμενο οικονομικό έτος εκάστης διαχειριστικής χρήσεως, το τυχόν αδιάθετο ποσό του αποθεματικού, που μπορεί, κατά τα ανωτέρω, να διατίθεται για ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, και το οποίο έχει παραμείνει στην Ε.Ε.Τ.Τ., αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., αποδίδεται εφάπαξ στον Κρατικό Προϋπολογισμό εντός του 2014 το σύνολο του αδιάθετου αποθεματικού των ετών 1995 έως και 2012, που δεν έχει διατεθεί για δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και
παραμένει στην Ε.Ε.Τ.Τ. εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.»
19. Μετά την παρ. 8 του άρθρου 75 του ν. 4070/2012 προστίθενται παράγραφοι 9 και 10 ως εξής:
«9. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ.
γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται ετησίως σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταχωρούνται δε στον ιστοχώρο της Ε.Ε.Τ.Τ.
10. Με Κανονισμό, που εκδίδεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται ο τρόπος οικονομικής διαχείρισης αυτής.»
20. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 77 του ν. 4070/2012 καταργείται.
21. Στην παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4070/2012 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:
«ε) Σε όποιον επιβάλλεται μία από τις παραπάνω κυρώσεις υποχρεούται στην καταβολή των εξόδων εποπτείας και ελέγχου φάσματος, όπως αυτά ορίζονται στην ανωτέρω απόφαση.»
22. Η παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζονται στην παράγραφο 1, σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων που διέπουν τα ονόματα χώρου στο διαδίκτυο, τους καταχωρητές ονομάτων χώρου ή τις ηλεκτρονικές υπογραφές, η Ε.Ε.Τ.Τ. με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων, δύναται να επιβάλει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις: α) Σύσταση. β) Πρόστιμο έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων που διέπουν τα ονόματα χώρου στο διαδίκτυο και έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων που διέπουν τους καταχωρητές ονομάτων χώρου και τις ηλεκτρονικές υπογραφές. γ) Αναστολή ή ανάκληση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις σχετικές αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ., σε περίπτωση σοβαρών και επανειλημμένων παραβάσεων.»
23. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4070/2012 προστίθεται παράγραφος 3α ως εξής:
«3.α. Πέραν των διοικητικών κυρώσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 16 του π.δ. 44/2002 (Α΄ 44), σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων που διέπουν τη διάθεση στην αγορά, την ελεύθερη κυκλοφορία και τη θέση σε λειτουργία του ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού, η Ε.Ε.Τ.Τ.
με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων, δύναται
να επιβάλει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις: α) Σύσταση, η οποία μπορεί να επιβάλεται και στους διανομείς ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνια
κού τερματικού εξοπλισμού, για παραβάσεις των διατάξεων του π.δ. 44/2002 (Α΄44). β) Για όλες τις περιπτώσεις παραβάσεων του π.δ. 44/2002 (Α΄44) για τις οποίες δεν προβλέπεται κύρωση στο άρθρο 16 αυτού, πρόστιμο έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ στους κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους αυτών και
εισαγωγείς/υπεύθυνους για τη διάθεση στην κοινοτική αγορά ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματι
κού εξοπλισμού. Πρόστιμο έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ στους διανομείς ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού για παραβάσεις διατάξεων του π.δ. 44/2002 (Α΄ 44).»
24. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 77 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάρκεια ισχύος των προσωρινών μέτρων ορίζεται στην απόφαση λήψης αυτών άλλως, και εάν δεν ορίζεται σε αυτήν, ισχύουν μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. επί της κυρίας ακρόασης για την κατ’ ουσίαν εξέταση της υπόθεσης και σε κάθε περίπτωση η διάρκεια αυτών δεν δύναται να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών.»
Άρθρο 61
Αδειοδότηση κεραιοσυστημάτων ραδιοφωνικών
σταθμών
1. Τα κεραιοσυστήματα των ραδιοφωνικών σταθμών αδειοδοτούνται μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που προβλέπεται στο ν. 3592/2007 (Α΄ 161), όπως ισχύει.
2. Οι νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθμοί, κατά την έννοια της περίπτωσης β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3592/2007 (Α΄ 161), που έχουν εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία κατασκευές κεραιών ή όσοι έχουν υποβάλει δήλωση μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 65 του ν. 4155/2013, οφείλουν εντός έξι (6) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος να υποβάλουν Δήλωση στην Ε.Ε.Τ.Τ. με τα ακόλουθα στοιχεία:
α) περιγραφή της κατασκευής κεραίας,
β) ύψος του ιστού με όλα τα κεραιοσυστήματα επ’ αυτού,
γ) ακριβή τοποθεσία με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 1987,
δ) φωτογραφίες της εγκατάστασης και του οικίσκου με το περιεχόμενο αυτού,
ε) υπεύθυνη δήλωση περί της ακρίβειας των ως άνω. H E.E.T.T. δημοσιεύει τις ως άνω Δηλώσεις στο δικτυακό της τόπο. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και για τη ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και για όλα τα κεραιοσυστήματα τα οποία μεταδίδουν ή αναμεταδίδουν ραδιοφωνικές εκπομπές αυτής.
3. Μέχρι την αδειοδότηση από το Ε.Σ.Ρ., οι ως άνω νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθμοί επιτρέπεται να εκπέμπουν στις κατά τα ως άνω δηλωθείσες θέσεις εφόσον:
α) Τηρούν την κείμενη νομοθεσία και τους προβλεπόμενους κανόνες λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών.
β) Δεν προξενούν παρεμβολές στις συχνότητες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Δημόσιας Τηλεόρασης και κάθε άλλου νομίμως λειτουργούντος δικτύου.
γ) Τηρούν τους κανόνες ασφαλείας της αεροναυτιλίας.
4. Οι ως άνω δηλωθείσες κατασκευές κεραιών νοούνται ως νομίμως λειτουργούσες μέχρι την εφαρμογή της παραγράφου 1.
5. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, εφαρμόζονται οι κυρώσεις των άρθρων 76 και 77 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως ισχύουν.
Άρθρο 62
Ρυθμίσεις θεμάτων αδειοδότησης κεραιών
τηλεοπτικής ευρυεκπομπής
1. Οι αδειοδοτημένοι πάροχοι δικτύου, κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση 4 του ν. 3592/2007 (Α΄ 161), καθώς και η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. προκειμένου να αδειοδοτηθούν οι κατασκευές κεραιών που έχουν εγκαταστήσει για την κάλυψη του δικτύου τους, υποχρεούνται μέχρι 30.4.2015 να καταθέσουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. φάκελο με πλήρη δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82).
2. Τα κεραιοσυστήματα που χρησιμοποιούνται για τηλεοπτική ευρυεκπομπή με αναλογική τεχνολογία επιτρέπεται να λειτουργούν προσωρινά μέχρι την ημερομηνία
παύσης αναλογικών εκπομπών ανά περιοχή απονομής.
Άρθρο 63
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4053/2012
Η περίπτωση κα΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4053/2012 (Α΄ 44) αντικαθίσταται ως εξής:
«κα. Μετά από καταγγελία αρμόδιας αρχής ή τρίτων ή αυτεπαγγέλτως, καλεί όσους παραβιάζουν τους κανόνες άσκησης ταχυδρομικών δραστηριοτήτων να συμμορφω
θούν προς τους κανόνες αυτούς, διενεργεί ακροάσεις για τη διαπίστωση παραβίασης της ταχυδρομικής νομοθεσίας, καθώς και των κανόνων του ανταγωνισμού και επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17. Απευθύνει οδηγίες, συστάσεις και προειδοποιήσεις, επιβάλλει, κατ’ αποκλειστικότητα, πρόστιμα
και λοιπές διοικητικές κυρώσεις σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ταχυδρομικών
υπηρεσιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων που προβλέπονται στο ν. 3959/2011. Αντίστοιχες κυρώσεις δύναται να επιβάλει σε επιχειρήσεις, για τις οποίες διαπιστώθηκε ότι ασκούν ταχυδρομική δραστηριότητα, χωρίς την απαιτούμενη,
κατά νόμο, Γενική ή Ειδική Άδεια.» Άρθρο 64
Τροποποίηση του άρθρου 65 του ν. 4155/2013
1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν. 4155/2013 (Α΄ 120) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Μέχρι την έκδοση από το Ε.Σ.Ρ. της προκήρυξης της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 3592/2007 (Α΄ 161), οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που νοούνται ως νομίμως λειτουργούντες, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ.
7 του άρθρου 5 του ν. 3592/2007
, δύνανται να χρησιμοποιούν και δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής, πέραν των προβλεπόμενων στη σχετική άδεια ή στη βεβαίωση που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 53 του ν. 2778/1999 (A΄ 295) ή στην αίτηση για χορήγηση της βεβαίωσης ή σε κάθε άλλο έγγραφο της Αρχής που χορήγησε τη βεβαίωση και στους οικείους χάρτες συχνοτήτων, εφόσον λόγω γεωμορφολογικών ή άλλων ιδιομορφιών δεν είναι τεχνικώς εφικτή η βέλτιστη κάλυψη του νομού τον οποίο καλύπτουν. Οι δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής επιτρέπεται να βρίσκονται σε θέση και εντός νομού γειτονικού αυτού που αναφέρεται στη βεβαίωση, που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 53 του ν. 2778/1999, με σκοπό την αποκλειστική κάλυψη του νομού της βεβαίωσης νομίμου λειτουργίας και όχι την επέκταση της κάλυψης πέραν αυτού. Μετά την έκδοση της προκήρυξης του προηγούμενου εδαφίου, οι ανωτέρω ραδιοφωνικοί σταθμοί εξακολουθούν να δύνανται να χρησιμοποιούν και δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής, εφόσον υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη σχετική διαγωνιστική διαδικασία και μέχρι την έκδοση των σχετικών αδειών ή απορριπτικών αποφάσεων από το Ε.Σ.Ρ., σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3592/2007.
2. Η κατά τα ανωτέρω χρήση δευτερευουσών θέσεων εκπομπής επιτρέπεται μετά από χορήγηση βεβαίωσης υποβολής σχετικής δήλωσης στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία κάθε άλλου νομίμως λειτουργούντος δικτύου ή υπηρεσίας.
3. Για τη χορήγηση της βεβαίωσης της προηγούμενης παραγράφου ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει δήλωση στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων αίτηση για τη χρήση συγκεκριμένων θέσεων εκπομπής, συνοδευόμενη από τεχνική μελέτη, με την οποία τεκμηριώνεται ότι δεν δημιουργούνται επιζήμιες παρεμβολές στους διαύλους συχνοτήτων της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., στις επικοινωνίες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και σε κάθε άλλο νομίμως λειτουργούντα σταθμό, δίκτυο ή υπηρεσία. Η τεχνική μελέτη θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: α) διάγραμμα ακτινοβολίας κεραιοσυστήμα
τος, β) ισχύ εκπομπής (eirp), γ) θεωρητική πεδιοκάλυψη της δευτερεύουσας θέσης εκπομπής, με βάση κατάλληλο αναγνωρισμένο πρότυπο, δ) λίστα με τις ακριβείς συντεταγμένες (ΕΓΣΑ ’87) των θέσεων εκπομπής. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της ως άνω τεχνικής μελέτης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
4. Η ισχύς εκπομπής (eirp) από δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την ισχύ της θέσης εκπομπής από την οποία κάθε ραδιοφωνικός σταθμός εξέπεμπε ήδη, σύμφωνα με τη σχετική άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ή τη βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας και τους οικείους χάρτες συχνοτήτων. Επιπλέον, η συχνότητα εκπομπής από δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής πρέπει να είναι συχνότητα για την οποία ο σταθμός έχει λάβει σχετική άδεια ή βεβαίωση από το ΕΣΡ.
5. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της παραφράφου 1 μπορούν να υποβάλουν δήλωση για τη χορήγηση βεβαίωσης χρήσης δευτερεύουσας θέσης εκπομπής εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η έκδοση βεβαίωσης υποβολής δήλωσης θα γίνει συνολικά μετά τη λήξη της προαναφερθείσας προθεσμίας και μέχρι τότε δεν επιβάλλονται ούτε εφαρμόζονται κυρώσεις για τις ήδη εγκατεστημένες θέσεις εκπομπής, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι όροι του παρόντος άρθρου. Μέχρι την αδειοδότηση από το ΕΣΡ, οι ως άνω ραδιοφωνικοί σταθμοί επιτρέπεται να εκπέμπουν στις κατά τα ως άνω δηλωθείσες δευτερεύουσες θέσεις, οι οποίες νοούνται ως νομίμως λειτουργούσες, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι όροι του παρόντος άρθρου, όπως εκάστοτε ισχύει, και εφόσον δεν δημιουργούνται παρεμβολές στους διαύλους συχνοτήτων
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Δημόσιας Τηλεόρασης και κάθε άλλου νομίμως λειτουργούντος δικτύου.»
2. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 65 του ν. 4155/2013 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «8. Σε περίπτωση παρεμβολής διαπιστωμένης από την Ε.Ε.Τ.Τ. ανάμεσα σε εκπομπή δευτερεύουσας θέσης και εκπομπή κύριας θέσης διαφορετικών ραδιοφωνικών σταθμών προστατεύεται η κύρια θέση ενώ ο ραδιοφωνικός σταθμός του οποίου η δευτερεύουσα θέση δημιουργεί παρεμβολή σε πρωτεύουσα καλείται όπως άρει την παρεμβολή.» Άρθρο 65 Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 24Α του ν. 2075/1992 (Α΄ 129) Η υποπερίπτωση 9 της περίπτωσης ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24Α του ν. 2075/1992 αντικαθίσταται ως εξής: «9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 που υπογράφει μηχανικός ότι η κατασκευή κεραίας βρίσκεται ή πρόκειται να εγκατασταθεί σε κτήριο νομίμως υφιστάμενο, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012, όπως ισχύει, ή σε κτήριο ή τμήμα κτηρίου, το οποίο έχει εξαιρεθεί της κατεδάφισης ή έχει ανασταλεί η κατεδάφισή του ή κατά τις κείμενες διατάξεις (ν. 3775/2009, ν. 3843/2010, ν. 4014/2011, ν. 4178/2013).» Άρθρο 66 Ρύθμιση θεμάτων ΕΛ.ΤΑ.
1. Αρμόδια για την αναθεώρηση και την επέκταση ισχύος της άδειας, που έχει εκδοθεί με την υπ’ αριθμ. 42709/19.11.2003 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με θέμα την «Αναθεώρηση της οικοδομικής Άδειας κοπής δένδρων και προσθήκης κατ’ επέκταση υφιστάμενου κτιρίου για τη μεταστέγαση του Αυτοματοποιημένου Κέντρου Διαλογής Αττικής (Κ.Δ.Α.) ΕΛ.ΤΑ.», των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΕΛ.ΤΑ. στο Κρυονέρι Αττικής είναι η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.).
2. Η ίδια ως άνω Διεύθυνση, η οποία έχει εκδώσει και την 17538/17.6.2005/Δ.Ο.Κ.Κ. Αναθεώρηση της ανωτέρω Άδειας, έχει την αρμοδιότητα για την Ενημέρωση του Φακέλου της Άδειας αυτής με τα σχέδια όπως κατασκευάσθηκε και λειτουργεί σήμερα και για την έκδοση Άδειας Δόμησης εκτέλεσης εργασιών σχετικών με την επισκευή, εκσυγχρονισμό, αλλαγή χρήσεων, προσθήκη και επέκταση των εγκαταστάσεων των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΕΛ.ΤΑ. στο ιδιόκτητο ακίνητό τους στο Κρυονέρι Αττικής.
Άρθρο 67
Ρύθμιση θεμάτων τηλεφωνικών γραμμών έκτακτης
ανάγκης
1. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί με σχετική απόφαση του κάθε φορά αρμόδιου Υπουργού ως φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχουν πανελλήνια δράση και ελεγκτικούς μηχανισμούς, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής πάσης φύσεως τελών υπέρ της Ε.Ε.Τ.Τ., όπως ενδεικτικά για τη χρήση αριθμών σύντομων κωδικών τηλεφωνικών κλήσεων, υπηρεσιών σύντομων μηνυμάτων, λειτουργία ειδικών ραδιοδικτύων, που προορίζονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του κοινωφελούς σκοπού τους.
2. Η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS «1056» και η Ευρωπαϊκή Ανοιχτή Τηλεφωνική Γραμμή για Αγνοούμενα Παιδιά «116000» ορίζονται ως αριθμοί
κλήσης έκτακτης ανάγκης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο 68
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 2744/1999 Το άρθρο 8 του ν. 2744/1999 (Α΄222) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8
Περιοχή δραστηριότητας Ε.ΥΔ.Α.Π.
Επέκταση Σχέσεις με Ο.Τ.Α.
1. Η δραστηριότητα της Ε.ΥΔ.Α.Π. εκτείνεται στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτοί ορίζονται στο εδάφιο θ΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3852/2010, πλην των Δήμων Αίγινας, Τροιζηνίας, Κυθήρων, Αγκιστρίου, Σπετσών, Ύδρας και Πόρου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.
2. Με σύμβαση, που θα συναφθεί μεταξύ της Ε.ΥΔ.Α.Π.
και του ενδιαφερόμενου Ο.Τ.Α. που βρίσκεται εντός της περιοχής δραστηριότητας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δύναται να συμφωνηθεί η περιέλευση αδαπάνως του ήδη κατασκευασμένου δικτύου του είτε κατά κυριότητα είτε κατά διαχείριση στην Ε.ΥΔ.Α.Π.
και η ανάληψη από αυτήν, της υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών ύδρευσης ή και αποχέτευσης προς τους καταναλωτές του εν λόγω Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που θα προβλέπει η σύμβαση. Μέχρι την υπογραφή σύμβασης η υποχρέωση παροχής υπηρεσιών ύδρευσης ή και αποχέτευσης ανήκει αποκλειστικά στον Ο.Τ.Α. και καμία υποχρέωση δεν γεννάται εις βάρος της Ε.ΥΔ.Α.Π. Η περιέλευση δικτύου κατά διαχείριση στην Ε.ΥΔ.Α.Π δεν συνεπάγεται υποχρέωση αυτής για επενδύσεις επί του δικτύου το οποίο παραμένει στην κυριότητα του Ο.Τ.Α. Τα δίκτυα αποχέτευσης που θα κατασκευαστούν στους εντός της περιοχής δραστηριότητας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου Ο.Τ.Α., μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος περιέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα της Ε.ΥΔ.Α.Π.
3. Με σύμβαση, που θα συναφθεί μεταξύ της Ε.ΥΔ.Α.Π.
και του ενδιαφερόμενου Ο.Τ.Α., δύναται να επεκτείνεται η δραστηριότητα της Ε.ΥΔ.Α.Π. και σε άλλες περιφέρειες ή δήμους εκτός της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η επέκταση αυτή συνεπάγεται υποχρέωση της Ε.ΥΔ.Α.Π. για επενδύσεις, μόνο εφόσον εξασφαλίζεται εύλογη απόδοση της επένδυσης και δυνατότητα χρηματοδότησης της εταιρείας με ίδια ή ιδιωτικά κεφάλαια για την προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεών της. Η σύμβαση αυτή εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
4. Το τεχνικό και εξειδικευμένο προσωπικό ή μέρος αυτού, που απασχολείται στις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης των Ο.Τ.Α. ή των οικείων Δ.Ε.Υ.Α., των οποίων το δίκτυο περιέρχεται στην Ε.ΥΔ.Α.Π. κατά κυριότητα ή κατά διαχείριση, δύναται να αποσπάται, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, εν όλω ή εν μέρει στην Ε.ΥΔ.Α.Π. η οποία αναλαμβάνει τη μισθοδοσία του, σύμφωνα με τους όρους που θα αναφέρονται στη σύμβαση παραχώρησης. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
5. Στις περιοχές που η Ε.ΥΔ.Α.Π. αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης ή και αποχέτευσης με τη διαδικασία που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, θα ισχύει το νομικό καθεστώς που διέπει κάθε φορά την Ε.ΥΔ.Α.Π. με εξαίρεση την τιμολογιακή πολιτική του άρθρου 3, η οποία θα καθορίζεται με τις ως άνω συμβάσεις.» Άρθρο 69
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3164/2003
1. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3164/2003 (Α΄ 176) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Μεταβιβάζεται με δωρεάν παραχώρηση (χωρίς χρηματικό αντάλλαγμα) κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στο Ελληνικό Δημόσιο και κατά χρήση στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η κυριότητα των δύο οικοπέδων με αριθμ. ΚΑΕΚ 05 045 02 30 009/0/0 και 05 045 01 26 001/0/0 του Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιά μετά των επ’ αυτών κτισμάτων, ιδιοκτησίας Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, τα οποία είναι ελεύθερα και απαλλαγμένα από κάθε βάρος, χρέος, προσημείωση υποθήκης, εκνίκηση από τρίτο πρόσωπο, κατάσχεση συντηρητική ή αναγκαστική, διεκδίκηση, μεσεγγύηση,
προσωπική ή πραγματική δουλεία, απαλλοτρίωση και από κάθε άλλο νομικό ή πραγματικό ελάττωμα και από κάθε δικαστική ή εξώδικη φιλονικία, διένεξη και αμφισβήτηση, σε εφαρμογή του από 4.10.2002 Πρωτοκόλλου Συνεργασίας το οποίο υπεγράφη μεταξύ του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Δημάρχου Δραπετσώνας. Για μεταβίβαση της κυριότητας των ανωτέρω ακινήτων στο Δημόσιο εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία μεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου ή στα κτηματικά βιβλία. Επί των οικοπέδων αυτών για την εφαρμογή του προγράμματος της στεγαστικής αποκατάστασης των 150 οικογενειών της περιοχής Αγίου Διονυσίου Δραπετσώνας, των οποίων οι κατοικίες τους υπέστησαν σοβαρές ζημιές από το σεισμό του 1999 κατασκευάστηκαν τρεις πολυκατοικίες με δαπάνες και επιμέλεια του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το Ελληνικό Δημόσιο και ο Δήμος Κερατσινίου − Δραπετσώνας για τη μεταβίβαση αυτή απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του οικείου φόρου δωρεάν παραχώρησης, φορολογικής ενημερότητας, της ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ, την καταβολή του προβλεπόμενου δικαιώματος του Ταμείου Νομικών, τέλους Κτηματολογίου και των αναλογικών συμβολαιογραφικών αμοιβών (άρθρα 1(α)
και 6 της Υ.Α. 100692/Β΄ 1487/23.7.2009). Επιπλέον, ο Δήμος απαλλάσσεται από την υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4178/2013, προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης ιδιοκτήτη και βεβαίωσης μηχανικού, καθώς και τοπογραφικού διαγράμματος εξαρτημένου από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων και εν γένει κάθε πιστοποιητικού ή βεβαίωσης που ορίζεται στον ανωτέρω νόμο.
Οι συστάσεις οριζοντίων ιδιοκτησιών που θα αφορούν τα οικόπεδα με αριθμ. ΚΑΕΚ 05 045 02 30 009/0/0, 05 045 01 26 001 /0/0, 05 045 01 27 010/0/0, 05 045 01 09 001/0/0, 05 045 01 09 002/0/0 θα καταρτιστούν ενώπιον συμβολαιογράφου ορισμένου από το συμβολαιογραφικό
σύλλογο Εφετείων Αθηνών−Πειραιώς−Αιγαίου και Δω
δεκανήσου. Για τη σύνταξη των οριζόντιων ιδιοκτησιών και των αντίστοιχων κανονισμών το Ελληνικό Δημόσιο έχει τις ίδιες απαλλαγές που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο.»
2. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3164/2003 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι μονομερείς συμβολαιογραφικές πράξεις παραί
τησης από τα εμπράγματα δικαιώματα των ιδιοκτητών των σεισμόπληκτων κατοικιών υπέρ του Δημοσίου θεωρούνται πάγιες ως προς τα δικαιώματά τους και οι ιδιοκτήτες, κατά παρέκκλιση, απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης οποιουδήποτε πολεοδομικού ή
φορολογικού πιστοποιητικού, συμπεριλαμβανομένου του
πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., και εν γένει βεβαίωσης, πιστοποιητικού ή άλλου εγγράφου που ορίζει οποιοσδήποτε νόμος που ισχύει ως σήμερα, το οποίο απαιτείται για τη σύνταξη και υπογραφή τους, πλην των πιστοποιητικών βαρών και διεκδικήσεων. Επίσης, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου στη Δ.Ο.Υ. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης των οριστικών παραχωρητηρίων, καθώς και η δυνατότητα μεταφοράς των βαρών από το σεισμόπληκτο ακίνητο στο ακίνητο που θα παραχωρηθεί σε αντικατάσταση του παλαιού, θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»
Άρθρο 70
Τροποποίηση διατάξεων της Κωδικοποίησης της
Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων (κ.ν. 3669/2008)
1. Η παρ. 8 του άρθρου 22 της Κωδικοποίησης Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων (κ.ν. 3669/2008, Α΄ 116) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται, με την επιφύλαξη των επομένων εδαφίων για τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών, την ημέρα της δημοπρασίας και διενεργείται κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Η επιτροπή διαγωνισμού πριν την ολοκλήρωση του πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από το διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του παρόντος.
Σε περίπτωση που τα αρμόδια διοικητικά όργανα δεν ενεργήσουν τα παραπάνω επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 40 του παρόντος.
Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας.»
2. Στο άρθρο 54 του κ.ν. 3669/2008 προστίθενται παράγραφοι 22 έως 28 ως εξής:
«22. Κατ’ εξαίρεση, για την περίοδο μετά την 1.1.2013 και εφεξής για την οποία δεν έχουν συνταχθεί και εγκριθεί τα σχετικά Πρακτικά Διαπίστωσης Τιμών, μέχρι τη σύσταση και λειτουργία του «Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων» (ΕΣ ΤΠ & ΤΙΜ ΤΕ), κατά τα οριζόμενα στη συνέχεια του παρόντος άρθρου, η αναθεώρηση (αύξηση ή μείωση) για κάθε αναθεωρητική περίοδο υπολογίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Για τις συβάσεις, που έχουν δημοπρατηθεί πριν την 1.1.2013 και διατίθενται κατά την υλοποίησή τους εγκεκριμένα Πρακτικά Διαπίστωσης Τιμών, η αναθεώρηση για τα τρίμηνα για τα οποία δεν υφίστανται εγκεκριμένα Πρακτικά Διαπίστωσης Τιμών θα υπολογίζεται με βάση τον ακόλουθο τύπο:
Όπου:
ν = Η εξεταζόμενη αναθεωρητική περίοδος.
ΔΤν = Η αναθεώρηση της εξεταζόμενης τιμής μονάδος Τ, κατά την περίοδο ν.
Τo = Η εξεταζόμενη τιμή μονάδος της σύμβασης κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς.
ΑΤο = Η τιμή που προκύπτει αφού συμπληρωθεί με βασικές τιμές του χρόνου εκκίνησης της σύμβασης το οριζόμενο για την εξεταζόμενη τιμή Τ, άρθρο ανάλυσης τιμών (ή συνδυασμός άρθρων με τα βάρη τους), όπως αυτό (ή αυτά) προσδιορίζονται από τη σύμβαση, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.
ΑΤα = H τιμή που προκύπτει όπως παραπάνω, αλλά με βασικές τιμές του τελευταίου εγκεκριμένου Πρακτικού Διαπίστωσης.
ΓΔΤΚν = Ο μέσος όρος του μηνιαίου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ (ΓΔΤΚΑ) για την εξεταζόμενη αναθεωρητική περίοδο (ημερολογιακό τρίμηνο).
Η τιμή αυτή διαπιστώνεται και υπολογίζεται από την ΕΔΤΔΕ με βάση τη σχετική δημοσιευομένη χρονοσειρά μηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ.
ΓΔΤΚα = Ο μέσος όρος του μηνιαίου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ (ΓΔΤΚΑ) για το ημερολογιακό τρίμηνο που αντιστοιχεί στο τελευταίο εγκεκριμένο Πρακτικό Διαπίστωσης. Η τιμή αυτή διαπιστώνεται και υπολογίζεται από την ΕΔΤΔΕ με βάση τη σχετική δημοσιευομένη χρονοσειρά μηνιαίων δεικτών
της ΕΛΣΤΑΤ.
σ = σταθερός συντελεστής που αντιπροσωπεύει το μη αναθεωρούμενο μέρος της εξεταζόμενης τιμής Τ, όπως αυτός υπολογίζεται κατά τα αναφερόμενα παραπάνω στο παρόν άρθρο.
β) Για τις συμβάσεις, που έχουν δημοπρατηθεί μετά την 1.1.2013 και δεν υπάρχουν εγκεκριμένα Πρακτικά Διαπίστωσης Τιμών κατά την υλοποίησή τους, η αναθεώρηση υπολογίζεται με βάση τον ακόλουθο τύπο:
Όπου:
ν = Η εξεταζόμενη αναθεωρητική περίοδος.
ΔΑν = Η αναθεώρηση των εργασιών για την εξεταζόμενη περίοδο ν.
Αο = η αξία των εργασιών, που υπόκεινται σε αναθεώρηση κατά την εξεταζόμενη αναθεωρητική περίοδο, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω στο παρόν άρθρο, με βάση τις τιμές της αρχικής προσφοράς.
ΓΔΤΚν = Ο μέσος όρος του μηνιαίου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ (ΓΔΤΚΑ) για την εξεταζόμενη αναθεωρητική περίοδο (ημερολογιακό τρίμηνο).
Η τιμή αυτή διαπιστώνεται και υπολογίζεται από την ΕΔΤΔΕ με βάση τη σχετική δημοσιευομένη χρονοσειρά μηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ.
ΓΔΤΚο = Ο μέσος όρος του μηνιαίου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ (ΓΔΤΚΑ) για το ημερολογιακό τρίμηνο, που λαμβάνεται ως χρόνος εκκίνησης για τον υπολογισμό της αναθεώρησης, κατά τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο. Η τιμή αυτή διαπιστώνεται και υπολογίζεται από την ΕΔΤΔΕ με βάση τη σχετική δημοσιευομένη χρονοσειρά μηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ.
σ = σταθερός συντελεστής που αντιπροσωπεύει το μη αναθεωρούμενο μέρος των συμβατικών τιμών, όπως αυτός υπολογίζεται κατά τα αναφερόμενα παραπάνω στο παρόν άρθρο.
22.Α. Για δημόσια έργα που εκτελούνται από ημεδαπές Αναθέτουσες Αρχές, εκτός Ελλάδας, σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) η αναθεώρηση τιμών υπολογίζεται με βάση τον ισχύοντα τύπο:
όπου ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) διαπιστώνεται και υπολογίζεται για την εξεταζόμενη αναθεωρητική περίοδο (ημερολογιακό τρίμηνο) από
την Επιτροπή Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ) με βάση τη σχετική δημοσιευόμενη χρονοσειρά μηνιαίων δεικτών της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας που κατασκευάζεται το έργο.
Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στις συμβάσεις των παραπάνω έργων, που βρίσκονται σε εξέλιξη, ανεξαρτήτως του χρόνου δημοπράτησής τους.
23. Μέχρι τη σύσταση και λειτουργία του «Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης
Τεχνικών Έργων», αναστέλλεται η έκδοση Πρακτικών Διαπίστωσης βασικών τιμών υλικών, εργατικών και μισθωμάτων μηχανημάτων από τη ΓΓΔΕ. Η λειτουργία της ΕΔΤΔΕ αφορά μόνο στη διαπίστωση του ΓΔΤΚ της ΕΛΣΤΑΤ και στον υπολογισμό του μέσου όρου του δείκτη αυτού για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο (ΓΔΤΚ) για την εφαρμογή των τύπων (1) και (2) της παραγράφου 22 του παρόντος άρθρου.
24. Το «Εθνικό Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων» τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο τυποποιημένων και εναρμονισμένων αρχών, κανόνων και μεθόδων που υποστηρίζουν μέσω του διαδικτύου, κατά τρόπο έγκυρο, αξιόπιστο και δυναμικά εξελισσόμενο, τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία των τεχνικών έργων, σε θέματα όπως:
α) Η στατιστική αποτύπωση των βασικών τιμών των συντελεστών παραγωγής (παρατηρητήριο τιμών για
εργατικά, υλικά, μηχανικό εξοπλισμό, κ.λπ.), που συμμετέχουν στην εκτέλεση κάθε επιμέρους εργασίας και η παρακολούθηση σε εθνικό επίπεδο της γεωγραφικής διαφοροποίησής τους, καθώς και της διαχρονικής μεταβολής τους, με δόκιμες στατιστικά μεθοδολογίες.
β) Η κατάρτιση και διαρκής ενημέρωση σύγχρονων τυποποιημένων περιγραφικών άρθρων τιμολογίων και
αντιστοίχων αναλύσεων τιμών, για τη μονοσήμαντη περιγραφή, την ανάλυση της δαπάνης και την τιμολόγηση των εργασιών κατασκευής των πάσης φύσεως νέων έργων ή άλλων τεχνικών εργασιών όπως ενδεικτικά συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών, ενεργειακών πα
ρεμβάσεων σε υφιστάμενα έργα.
γ) Η διαμόρφωση και εφαρμογή ενός αντικειμενικού εξειδικευμένου συστήματος αναθεώρησης /αναπροσαρ
μογής των συμβατικών τιμών των συμβάσεων έργων, καθώς και των συμβάσεων μελετών και υπηρεσιών του ν.
3316/2005
κατά την εκτέλεσή τους, εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές συμβάσεις.
δ) Η κατάρτιση και διαρκής ενημέρωση σύγχρονων εθνικών τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) για τον τομέα του σχεδιασμού, του υπολογισμού, της εκτέλεσης, της λειτουργίας, της συντήρησης και της επίβλεψης των τεχνικών έργων λαμβανομένης υπόψη της χρήσης δομικών προϊόντων εναρμονισμένων με τα ισχύοντα κάθε φορά ευρωπαϊκά πρότυπα, των ευρωπαϊκών τεχνικών εγκρίσεων, των κοινών τεχνικών προδιαγραφών και των διεθνών πρότυπων.
ε) Η κατάρτιση και τήρηση ενός εθνικού μητρώου παραγωγών και προμηθευτών πάσης φύσεως υλικών και ειδών εξοπλισμού, που ενσωματώνονται σε δημόσια έργα και διαδικτυακής βάσης δεδομένων των υλικών και εξοπλισμού που κυκλοφορούν στην εγχώρια αγορά και διαθέτουν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις (CE, εθνική τεχνική έγκριση, περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος,
κ.λπ.).
στ) Η αποδελτίωση και στατιστική επεξεργασία του τελικού κόστους κατασκευής των διαφόρων τύπων τεχνικών έργων για τη διαμόρφωση αξιόπιστων δεικτών και ιστορικών στοιχείων κόστους, με βάση τα σχετικά στοιχεία που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου για την παρακολούθηση της πορείας ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων για ελεγκτικούς, δημοσιονομικούς, στατιστικούς και λοιπούς
σκοπούς.
ζ) Η ανάπτυξη και διαρκής ενημέρωση βάσεων δεδομένων με οποιαδήποτε άλλα στοιχεία/πληροφορίες
απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΕΣ ΤΠ και ΤΙΜ ΤΕ.
25. Το Εθνικό Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων καλύπτει υποχρεωτικά τις συμβάσεις μελέτης και κατασκευής τεχνικών έργων, που ανατίθενται από αρχές ή φορείς του δημόσιου τομέα και των ΟΤΑ κάθε βαθμού και προαιρετικά τις συμβάσεις που ανατίθενται από φορείς του ιδιωτικού τομέα. Η έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η ένταξη των ιδιωτικών έργων στο Εθνικό Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων μπορεί να γίνει με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
26. Για την ανάπτυξη, λειτουργία, διαρκή ενημέρωση και υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων συστήνεται ειδικός Φορέας (Φορέας) με την επωνυμία «Εταιρία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων». Η Εταιρία αυτή θα έχει τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, μη−κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και θα λειτουργεί σε ανταποδοτική βάση. Στη διοίκηση της Εταιρίας θα εκπροσωπούνται ισότιμα όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται στην παραγωγή των τεχνικών έργων περιλαμβανομένων και των μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α΄ 42) ή στην προαγωγή της τεχνολογίας των έργων αυτών, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 87 του ν. 1943/1991 (Α΄50). Η Εταιρία θα τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
27. Η ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων θα συγχρηματοδοτηθεί με πόρους του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης μέσω αρμόδιων Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Για τη μεταφορά τεχνογνωσίας, βάσεων δεδομένων, τεχνικών προδια
γραφών, μεθόδων και διαδικασιών, ο Φορέας μπορεί να συμβάλλεται με Φορείς που λειτουργούν αντίστοιχα συστήματα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους σχετικούς φορείς διεθνώς. Τα ιδρυτικά μέλη του Φορέα, στελέχη και εκπρόσωποι περιλαμβανομένων και αυτών, που προσφέρουν υπηρεσίες για την αρχική ανάπτυξη του συστήματος δεν μπορεί να χρηματοδοτούνται από τους πόρους αυτούς.
28. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μετα
φορών και Δικτύων ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη συγκρότηση της Εταιρίας και στη λειτουργία και διαχείριση του ΕΣ ΤΠ και ΤΙΜ ΤΕ, στο δικτυακό τόπο τήρησής του, στη δομή, στο περιεχόμενο και στην πρόσβαση σε αυτό, στα θέματα της οργάνωσης και διοίκησης της Εταιρίας, της εκπροσώπησης των ενδιαφερομένων μερών στη Διοίκηση της Εταιρίας, των συμπράξεων της Εταιρίας με άλλους φορείς του εξωτερικού, των παρεχόμενων υπηρεσιών και στοιχείων, της τιμολόγησης και χρησιμοποίησης των εσόδων της Εταιρίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»
3. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 59 του κ.ν. 3669/2008 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Καθορίζεται ποσοστό έως 2% επί του προϋπολογισμού του έργου, το οποίο διατίθεται για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων, που διενεργούνται από τη Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων ΄Εργων,
από τις άλλες κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, από φορείς Επιθεώρησης−Πιστοποίησης, διαπιστευμένους
κατά την παράγραφο 2Α και από «αναγνωρισμένους οργανισμούς» κατά την έννοα του άρθρου 40 παρ. 7 του ν. 4281/2014 στο πλαίσιο των ποιοτικών ελέγχων που προβλέπονται από το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) και τα συμβατικά τεύχη συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων της παραγράφου 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται κλιμακωτά το ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου ανάλογα με το ύψος του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται όλα τα θέματα αναφορικά με τους παραπάνω ελέγχους, όπως ο προγραμματισμός, η ανάθεση της διενέργειας των ελέγχων, οι δαπάνες που καλύπτονται, ο τρόπος πληρωμής και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υλοποίηση των ελέγχων και την αποτελεσματικότητά τους.»
4. Η υποπερίπτωση i της περίπτωσης ε΄ της παρ. 8 του άρθρου 100 του κ.ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«i. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Ι.Κ. προς το Σύνολο Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)). Ως Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Ι.Κ.) λαμβάνεται το μέγεθος που αναφέρεται στο σκέλος του παθητικού της εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικής επιχείρησης, ως «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων», μετά την αφαίρεση, του Οφειλόμενου Κεφαλαίου και των «ποσών που προορίζονται για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου».
Τα πιο πάνω οικονομικά στοιχεία προκύπτουν από την οικονομική κατάσταση του προηγούμενου έτους ή από προσωρινή οικονομική κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης.
Ως Σύνολο Υποχρεώσεων ορίζεται το άθροισμα των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων υποχρεώ
σεων της επιχείρησης, με εξαίρεση τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που δεν αφορούν τραπεζικό δανεισμό, όπως αυτές προσδιορίζονται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή, αφαιρουμένων των βεβαιωμένων από ορκωτό ελεγκτή τιμολογημένων απαιτήσεων.»
5. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης ii της περίπτωσης ε΄ της παρ. 8 του άρθρου 100 του κ.ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι δείκτες βιωσιμότητας για επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις τάξεις τέταρτη, πέμπτη, έκτη και έβδομη πρέπει να είναι Ι.Κ. /Σ.Υ. >0,4 και Κ.Ε. /Β.Υ.>0,6.
Η μη κάλυψη ενός κατ΄ ελάχιστον των δεικτών βιωσιμότητας συνεπάγεται την υποβάθμιση της εταιρείας κατά μία τάξη από την τάξη, στην οποία καλύπτει τον Τύπο Κατάταξης, τα ελάχιστα οικονομικά όρια και τα ελάχιστα όρια εμπειρίας. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα κατάταξης στην τάξη, στην οποία κάλυπτε τον Τύπο Κατάταξης, τα ελάχιστα οικονομικά όρια και τα ελάχιστα όρια εμπειρίας, εφόσον με τις οικονομικές καταστάσεις της επόμενης διαχειριστικής χρήσης που υποβάλλονται, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 92 του παρόντος νόμου καλύπτει τους Δείκτες Βιωσιμότητας, καθώς και τα ελάχιστα όρια οικονομικών και στελέχωσης.
Αν η εταιρεία με τις οικονομικές καταστάσεις και της επόμενης διαχειριστικής χρήσης εξακολουθεί να μην καλύπτει τους δείκτες βιωσιμότητας:
Α) Αν εξακολουθεί να καλύπτει τα ελάχιστα οικονομικά όρια της τάξης της οποίας κατά την αναθεώρηση κάλυπτε τον Τύπο Κατάταξης, τα ελάχιστα οικονομικά όρια και τα ελάχιστα όρια εμπειρίας, υποβαθμίζεται περαιτέρω κατά μία τάξη.
Β) Αν δεν καλύπτει τα ελάχιστα οικονομικά όρια της τάξης, της οποίας κατά την αναθεώρηση κάλυπτε τον Τύπο Κατάταξης, τα ελάχιστα οικονομικά όρια και τα ελάχιστα όρια εμπειρίας, υποβαθμίζεται κατά μία τάξη από την τάξη, στην οποία καλύπτει τα ελάχιστα οικονομικά όρια.
Αν η εταιρεία με μεταγενέστερες οικονομικές καταστάσεις αποδείξει την κάλυψη των Δεικτών Βιωσιμότητας, μπορεί να επανακαταταγεί στην τάξη, της οποίας κάλυπτε όλο το χρονικό διάστημα από την αναθεώρησή της τα ελάχιστα οικονομικά όρια και τα λοιπά πλην των Δεικτών Βιωσιμότητας κριτήρια κατά την αναθεώρησή της. Η κατώτατη τάξη υποβάθμισης της εταιρείας, λόγω μη κάλυψης των Δεικτών Βιωσιμότητας είναι η 2η τάξη.»
6. Η παρ. 9 του άρθρου 100 του κ.ν. 3669/2008 καταργείται.
7. Η παρ. 11 του άρθρου 100 του κ.ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Όπου στις διατάξεις περί Μ.Ε.ΕΠ. γίνεται αναφορά σε προσωρινές οικονομικές καταστάσεις, αυτές υποχρεωτικά συντάσσονται εντός του τελευταίου ημερολογιακού τριμήνου πριν από την υποβολή της αίτησης με λήξη διαχειριστικής περιόδου την τελευταία ημέρα έκαστου ημερολογιακού μήνα. Οι ανωτέρω προσωρινές οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι πλήρεις και να βεβαιώνονται, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, κατόπιν πλήρους ελέγχου από Ορκωτό Ελεγκτή.»
8. Στην παρ. 4 του άρθρου 107 του κ.ν. 3669/2008 προστίθεται προτελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Η εμπειρία στελεχών εργοληπτικών επιχειρήσεων
του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)
για εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) είναι δυνατόν να προέρχεται και από απασχόληση σε άλλη επιχείρηση του Μ.Ε.ΕΠ., με την οποία η επιχείρηση στην οποία ανήκει το στέλεχος, είναι αποδεδειγμένα συνδεδεμένη ή συγγενής κατά τον κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, και υπό την προϋπόθεση ότι μεταξύ των δύο επιχειρήσεων έχει συναφθεί σχετικό συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών.»
9. Η περίπτωση θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 109 του κ.ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «θ) Των ηλεκτρονικών μηχανικών, των ηλεκτρολόγων μηχανικών, των ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) στα έργα ηλεκτρονικού εξοπλισμού».
10. H περίπτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου 110 του κ.ν.  3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«η) των Πτυχιούχων ΤΕΙ των ειδικοτήτων: Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε., Ηλεκτρονικών μηχανικών Τ.Ε., Μηχανικών Ηλεκτρονικών υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.,
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Μηχανικών Ενεργειακής
Τεχνολογίας Τ.Ε. (Ηλεκτρολογικής Κατεύθυνσης), Μηχα
νικών Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Τ.Ε., Μηχανικών Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τ.Ε., Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τ.Ε., Μηχανικών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων Τ.Ε., Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Μηχανικών Η/Υ Τ.Ε., Μηχανικών Λογισμικού Τ.Ε. και Μηχανικών Δικτύων Τ.Ε., καθώς και των κατόχων ισοτίμων και αντιστοίχων πτυχίων, στα έργα ηλεκτρονικού εξοπλισμού.»
11. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 176 του κ.ν. 3669/2008 προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής:
«1α. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εγκρίνεται Κανονισμός που θεσπίζει κανόνες και διαδικασίες ελέγχων – επιθεωρήσεων ασφάλειας των φραγμάτων κατά τα στάδια μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας αυτών.
Στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συνιστάται ως επιτροπή η Διοικητική Αρχή Φραγμάτων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της τήρησης και της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του ως άνω Κανονισμού.» Άρθρο 71
Ρυθμίσεις για τα μηχανήματα έργων και τα αγροτικά μηχανήματα
1. H παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1575/1985 (Α΄ 207) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα μηχανήματα έργων και των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τα αγροτικά μηχανήματα ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις αναγγελίας έναρξης άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη μηχανημάτων έργων και του τεχνίτη αγροτικών μηχανημάτων, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις έκδοσης του πιστοποιητικού αποδοχής αναγγελίας έναρξης άσκησης του επαγγέλματος των τεχνιτών και γενικά κάθε θέμα που αφορά στην άσκηση του επαγγέλματός τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τα συνεργεία μηχανημάτων έργων και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα συνεργεία αγροτικών μηχανημάτων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής μηχανημάτων έργων
και αγροτικών μηχανημάτων, οι όροι και η διαδικασία αναγγελίας λειτουργίας των συνεργείων επισκευής των οχημάτων αυτών, οι υπεύθυνοι των συνεργείων, η διαδικασία και τα αρμόδια όργανα για την έκδοση βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας, η διαδικασία επιθεωρήσεων και ελέγχων, οι κυρώσεις για τους παραβάτες των σχετικών διατάξεων, η λειτουργία των υφιστάμενων συνεργείων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»
2. Στο άρθρο 6 του ν. 1575/1985 (Α΄ 229), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Έως την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων έργων, που λειτουργούν με οποιονδήποτε τρόπο, υποχρεούνται να λαμβάνουν προσωρινή άδεια λειτουργίας από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τεχνικών Υπηρεσιών. Η άδεια χορηγείται μετά από σχετική αίτηση, η οποία για τα συνεργεία που λειτουργούν ήδη, υποβάλλεται εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της απόφασης του τελευταίου εδαφίου. Τα συνεργεία, που ιδρύονται μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, υποβάλλουν τη σχετική αίτηση πριν την έναρξη λειτουργίας τους.
Σε όσους εκτελούν ή επιβλέπουν εργασίες συντήρησης και επισκευής Μηχανημάτων Έργων, χωρίς να έχουν την απαιτούμενη προσωρινή άδεια, επιβάλλεται διοικητικό
πρόστιμο χίλια (1.000) ευρώ. Οι προϋποθέσεις χορήγησης προσωρινής άδειας λειτουργίας των ανωτέρω συνεργείων, η διαδικασία προσωρινής αδειοδότησης,
ο τρόπος διενέργειας των ελέγχων και επιβολής του παραπάνω προστίμου θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»
3. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 111 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ρύθμιση αυτή ισχύει για τις αιτήσεις έκδοσης απόφασης για την έγκριση τύπου μηχανημάτων έργων που θα υποβληθούν μέχρι τις 31.5.2015.»
Άρθρο 72
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών
Απαλλοτριώσεων Ακινήτων
(κ.ν. 2882/2001)
1. Η παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (κ.ν. 2882/2001, Α΄17) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Προκειμένου να εκτελεστούν έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας είναι δυνατόν με ειδική απόφαση του Εφετείου, που δικάζει με τη διαδικασία του άρθρου 21 του παρόντος, να επιτρέπεται η πραγματοποίηση εργασιών και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης. Με την απόφαση διατάσσεται η αποβολή του ιδιοκτήτη από το ακίνητο και η άμεση παράδοση αυτού. Οι απαλλοτριώσεις του προηγούμενου εδαφίου κηρύσσονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία προβλέπεται ρητά η δυνατότητα αυτή. Αν η απαλλοτρίωση έχει κηρυχθεί κατά τις πάγιες διατάξεις και η σχετική ανάγκη ανακύψει μεταγενέστερα, τότε, προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία της παραγράφου αυτής, εκδίδεται ειδική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι απαιτούμενες συμπληρωματικές απαλλοτριώσεις κηρύσσονται κατά
τις πάγιες διατάξεις, χωρίς να απαιτείται νέα κάθε φορά πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Με απόφασή του το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτεί το αρμόδιο για την κήρυξη της απαλλοτριώσεως όργανο, να προβαίνει στην κήρυξη απαλλοτριώσεων για την εκτέλεση του έργου, στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού.»
2. H παρ. 4 του άρθρου 7Α του κ.ν. 2882/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Αν το δικαστήριο παράσχει την αιτηθείσα άδεια, τότε η παράδοση του ακινήτου ενεργείται άμεσα και χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια, ο δε υπέρ ου υποχρεούται να ζητήσει τον προσωρινό ή οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση ή γνώση της απόφασης. Με την απόφαση του Εφετείου διατάσσεται ταυτόχρονα η αποβολή του κατόχου από το ακίνητο, με τον όρο της κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά την προηγούμενη παράγραφο 3, του ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης. Η απόφαση δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.»
3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του
Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (κ.ν.
2882/2001), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, ο υπόχρεος για την πληρωμή της αποζημίωσης δύναται, στην περίπτωση που αυτή δεν υπερβαίνει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ, να παρέχει έγγραφη εντολή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να αποδώσει την κατατεθείσα αποζημίωση στον δικαιούχο χωρίς την προσκόμιση αναγνωριστικής απόφασης αλλά με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης σχετικά με την κυριότητά του.»
Άρθρο 73
Δαπάνες διαχείρισης και διοίκησης εποπτευομένων
από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Νομικών Προσώπων
Οι δαπάνες διαχείρισης και διοίκησης των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων νομικών προσώπων, τα οποία εκτελούν έργα εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
του Υπουργείου, εάν στις αποφάσεις ένταξης των έργων τους σε επιχειρησιακά προγράμματα δεν έχει προβλεφθεί σχετικό κονδύλιο, καλύπτονται από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με εγγραφή διακριτών ενάριθμων έργων εντός των ορίων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής
Σταθερότητας, όπως ισχύει. Ο προϋπολογισμός των δαπανών αυτών ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε ποσοστό μέχρι 4% επί του προϋπολογισμού των εκτελούμενων έργων. Στην περίπτωση συνεχιζόμενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου έργων από προηγούμενα έτη ή διαφορετικές προγραμματικές περιόδους, το ανωτέρω
ποσοστό καθορίζεται επί του ανεκτέλεστου προϋπολογισμού του έργου.
Άρθρο 74
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 679/1977 Το άρθρο 12 του ν. 679/1977 (Α΄ 245) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12
1. Κύριοι ή κάτοχοι ακινήτων κτημάτων υποχρεούνται να ανέχονται την εκτέλεση, από τις υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων, εντός των κτημάτων των απαιτούμενων υπόγειων ή επίγειων εργασιών για την κατασκευή δημοσίων έργων.
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδιαίτερα στην εγκατάσταση αγωγών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, στην κατασκευή αντιπλημμυρικών, εγγειοβελτιωτικών
έργων, καθώς και εθνικού επιπέδου συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων έργων και έργων που εκτελούνται με συμβάσεις παραχώρησης. Για τα εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ακίνητα, η παρούσα εφαρμόζεται για τους υποχρεωτικά ακάλυπτους χώρους και προκήπια (πρασιές), καθώς και για τους χώρους των ακινήτων που βρίσκονται εντός οικοδομικών τετραγώνων και έχουν χαρακτηριστεί ως κοινόχρηστοι (ΚΧ) ή κοινωφελείς (KΦ) από τα εγκεκριμένα σχέδια πόλης. Στις παραπάνω περιπτώσεις διενεργείται, κατά το εφικτό, από τις αρμόδιες υπηρεσίες και η αποκατάσταση των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση σε βάρος των πιστώσεων του οικείου έργου.
2. Αν από τις εργασίες αυτές προκύψει ζημία το ποσό της οφειλομένης αποζημίωσης ορίζεται με πρωτόκολλο που συντάσσεται από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η δε αποζημίωση που καθορίζεται βαρύνει τις πιστώσεις του οικείου έργου. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 η αποζημίωση αφορά μόνο τις ζημιές που τυχόν προκλήθηκαν, πέραν της αποκατάστασης των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση.
3. Κατά του πρωτοκόλλου χωρεί, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή του με επιμέλεια του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, προσφυγή παντός έχοντος έννομο συμφέρον ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου της περιφέρειας του ακινήτου το οποίο εκδίδει, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, οριστική επί της διαφοράς απόφαση, η οποία δεν υπόκειται σε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο.
4. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και στα δημόσια έργα, που εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία και βρίσκονται ήδη στη φάση κατασκευής.» Άρθρο 75
Τροποποίηση του π.δ. 138/2009
1. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 138/2009 (Α΄185) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Κάθε μελετητής μπορεί να δεσμεύσει το πτυχίο του σε μία μόνο εταιρεία μελετών. Η δέσμευση στερεί το μελετητή του δικαιώματος να υποβάλει εφεξής φακέλους συμμετοχής με το ατομικό πτυχίο του και προσφορές σε κάθε είδους διαδικασίες για την ανάληψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης ή παροχής υπηρεσιών.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 138/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής ορίζεται ως γραμματέας της, υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τον αναπληρωτή του.» Άρθρο 76
Ρύθμιση θεμάτων της ανώνυμης εταιρείας
«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»
1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2.2. του άρθρου 132 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) αντικαθίσταται ως εξής:
«(β) Να προβαίνει σε πρόσκτηση, αγορά, ανταλλαγή και με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση, διάθεση ή πώληση κάθε είδους ακινήτων, αστικών ή μη, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του νόμου. Ειδικά, για την απόκτηση ακινήτων με απαλλοτρίωση εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εφαρμοζομένων των διατάξεων του ν.
2882/2001
(Α΄ 17). Όπου στις διατάξεις του νόμου αυτού αναφέρεται η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. νοείται πλέον η ιδρυόμενη με το παρόν εταιρεία.»
2. Στην παρ. 2.2. του άρθρου 132 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:
«(ε) Η συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία δύναται, σε περιπτώσεις έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών, να χρηματοδοτεί τους αρμόδιους ΟΤΑ Α΄ ή Β΄ βαθμού για την εκτέλεση έργων της αρμοδιότητάς της. Για την κατά τα ανωτέρω χρηματοδότηση απαιτείται η προηγούμενη έκδοση εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»
3. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 3.5. του άρθρου 132 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) αντικαθίσταται ως εξής:
«(γ) Μέσα σε ένα (1) έτος από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1.3.
του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο της νέας εταιρείας υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα της νέας εταιρείας και στη σύνταξη σχετικής έκθεσης, που περιγράφει συνοπτικά τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων. Απόσπασμα της έκθεσης αυτής καταχωρίζεται ατελώς και αζημίως στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου, ομοίως δε ατελώς και αζημίως πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές,
χωρίς άλλη διατύπωση.»
4. Η παρ. 5.3. του άρθρου 132 του ν. 4199/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«5.3. Οι οικοδομικές άδειες των δημόσιων κτιρίων που ανεγείρονται με ευθύνη της ανώνυμης εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» εκδίδονται από την Υπηρεσία Δόμησης της ανωτέρω εταιρείας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε περιπτώσεις που απαιτείται, μετά από πρόταση της νέας εταιρείας, εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία καθορίζονται οι πολεοδομικοί και κτιριοδομικοί όροι, κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη, που μετά τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως επέχουν θέση οικοδομικής αδείας.»
5. Προστίθεται στο άρθρο 132 του ν. 4199/2013 παράγραφος 6.5. ως εξής:
«6.5. Τα κάθε είδους, φύσης και μορφής, ουσιαστικά και δικονομικά προνόμια, απαλλαγές και ατέλειες του Δημοσίου, ισχύουν και υπέρ της ιδρυόμενης με το παρόν εταιρείας, με εξαίρεση το φόρο προστιθέμενης αξίας, για τον οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), και τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Η απόκτηση, από την εταιρία, ακινήτων για την ανέγερση δημοσίων υποδομών είτε με επαχθή είτε με χαριστική δικαιοπραξία αντιμετωπίζεται φορολογικά
ως η απόκτηση ακινήτων απευθείας από το Δημόσιο, για όσο χρονικό διάστημα το μετοχικό της κεφάλαιο ανήκει αποκλειστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.»
6. Η παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 (Α΄ 110) αντικαθίσταται αφότου ίσχυσε ως εξής:
«7. Η περιουσία των «Ταμείων Ανέγερσης Διδακτηρίων» (Τ.Α.Δ.), που καταργήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 513/1976 (Α΄ 356), η οποία μεταβιβάσθηκε στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, μεταβιβάζεται, εφόσον
χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτική υποδομή, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στην περιφέρεια των οποίων βρίσκονται τα αντίστοιχα ακίνητα, με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού αυτού, οι οποίες μεταγράφονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή καταχωρίζονται ατελώς στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο.»
Άρθρο 77
Ρύθμιση μετατάξεων και αποσπάσεων υπαλλήλων
της εταιρίας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»
1. Επιτρέπεται η μετάταξη μόνιμου προσωπικού που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. όλων των βαθμών, καθώς και κάθε άλλης επιχείρησης ή οργανισμού του δημόσιου τομέα, όπως καθορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 ως τούτο τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009, στην υπό την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.». Από της μετατάξεως του ενδιαφερόμενου τούτος καταλαμβάνεται από τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία της άνω ανώνυμης εταιρίας. Η μετάταξη μπορεί να ζητηθεί και με αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται στο φορέα που υπηρετεί.
2. Επιτρέπεται η απόσπαση από και προς την «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» υπαλλήλων από και προς τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο αυτού του άρθρου. Οι δαπάνες μισθοδοσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων βαρύνουν την υπηρεσία στην οποία ο υπάλληλος παρέχει τις υπηρεσίες του.
3. Οι ως άνω μετατάξεις και αποσπάσεις διενεργούνται κατόπιν εκδόσεως αποφάσεως του εποπτεύοντος την υπηρεσία που υπηρετεί ο μετατασσόμενος η προς απόσπαση υπάλληλος Υπουργού, του εποπτεύοντος Υπουργού της εταιρίας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης.
Άρθρο 78
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3614/2007
Στο άρθρο 25 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267) προστίθεται παράγραφος 17 ως εξής:
«17. Στις συμβάσεις συγχρηματοδοτούμενων δημο
σίων έργων, το αίτημα για παράταση της συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 48 της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων (κ.ν. 3669/2008, Α΄ 116) πρέπει να υποβάλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη συμβατική λήξη του έργου (συνολική προθεσμία). Η έγκριση επί του αιτήματος από την Προϊσταμένη Αρχή δίνεται υποχρεωτικά εντός τριών μηνών από την ημέρα υποβολής του αιτήματος του αναδόχου. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται και σε όλες τις εκκρεμείς συμβάσεις συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων
έργων για αιτήματα που είχαν κατατεθεί πριν από τη συμβατική λήξη τους και η έγκριση από την Προϊσταμένη Αρχή έχει δοθεί εντός τριμήνου από την αίτηση.» Άρθρο 79
Ρυθμίσεις θεμάτων ποινικών ρητρών σε συμβάσεις δημοσίων έργων
Κατόπιν αιτήματος αναδόχου δημοσίου έργου για παράταση ενδεικτικής προθεσμίας αναστέλλεται η επιβολή ποινικών ρητρών για υπέρβαση αυτής και τελικώς δεν επιβάλλονται ποινικές ρήτρες εφόσον ο ανάδοχος τηρήσει επόμενη αποκλειστική προθεσμία σχετιζόμενη
με την ενδεικτική, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τόσο της ενδεικτικής όσο και της σχετικής αποκλειστικής προθεσμίας κατά τις κείμενες διατάξεις που διατηρούν την ισχύ τους.
Άρθρο 80
Οδοί διερχόμενες από ιδιοκτησίες της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και της ΔΕΗ ΑΕ
Εντός της υφιστάμενης Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου και, σύμφωνα με το π.δ. 8/2012 (ΑΑΠ 65), σε γήπεδο κείμενο στα διοικητικά όρια του Δήμου Μυκόνου, όπως φαίνεται στο χάρτη κλίμακας 1:500 με τα στοιχεία ΣΚΑ 45 του Παραρτήματος Α΄, επιτρέπεται η κατασκευή υποσταθμού κλειστού τύπου GIS με την ονομασία Υποσταθμός Μυκόνου ΑΔΜΗΕ ΑΕ και με κατάργηση τμήματος υφιστάμενου ρυμιδίου περιβαλλόμενου από ιδιοκτησίες
ΑΔΜΗΕ ΑΕ και ΔΕΗ ΑΕ και προσκύρωσή του στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ με πράξη της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης. Η προσκύρωση του προηγούμενου εδαφίου υπόκειται σε μεταγραφή, σύμφωνα με το άρθρο 1056 ΑΚ.
Άρθρο 81
Συγκρότηση Κέντρου Επιχειρησιακής Ετοιμότητας
(Κ.ΕΠ.ΕΤ.) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων
Στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συνιστάται Κέντρο Επιχειρησιακής Ετοιμότητας
(Κ.ΕΠ.ΕΤ.), το οποίο αποτελεί το πρώτο σημείο αναφοράς για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και διαχείρισης κρίσεων που άπτονται όλων των αντικειμένων των τομέων του Υπουργείου. Το Κ.ΕΠ.ΕΤ.
συγκροτείται από υπηρετούντες υπαλλήλους του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Τα θέματα οργάνωσης, συγκρότησης και λειτουργίας του Κ.ΕΠ.ΕΤ. καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Άρθρο 82
Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4250/2014
1. Η περίπτωση ια΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής:
«ια. Εκκρεμείς δίκες
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης το Ελληνικό Δημόσιο υπεισέρχεται στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της Εταιρίας και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση με το Ελληνικό Δημόσιο, διεξαγόμενες στο όνομά του.
Διαδικαστικές πράξεις και ένδικα μέσα, που ασκήθηκαν από τη θέση της Εταιρείας σε εκκαθάριση και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι νόμιμα.»
2. Η περίπτωση ιβ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4250/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιβ. Διαχείριση συμβάσεων Οδικού Δικτύου
Η αρμοδιότητα της διαχείρισης και χρηματοδότησης των εκτελούμενων συμβάσεων συντήρησης και έργων του Οδικού Δικτύου, καθώς και εκείνων που έχουν ανατεθεί ή πρόκειται να ανατεθούν μετά τις 26.3.2014, με βάση πιστώσεις εγκεκριμένες πριν από την παραπάνω ημερομηνία, μεταφέρεται στη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»
3. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 4250/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με όμοια απόφαση καθορίζεται η αμοιβή των εκκαθαριστών, η οποία βαρύνει την υπό εκκαθάριση εταιρεία και ανατρέχει στο χρόνο διορισμού τους.»
4. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης η΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4250/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να παραταθεί η διάρκεια της εκκαθάρισης και πέραν της διετίας.»
5. Στην παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4250/2014 προστίθενται περιπτώσεις θ΄ και ι΄ ως εξής:
«θ. Η διάταξη της παραγράφου 21 του άρθρου 14A του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως εκάστοτε ισχύει, εφαρμόζεται αναλόγως για τους εκκαθαριστές της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. και για οφειλές της υπό εκκαθάριση εταιρείας που ανάγονται σε χρόνο πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
ι. Οι δαπάνες της εκκαθάρισης βαρύνουν την υπό εκκαθάριση εταιρεία.»
6. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4250/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Με το πέρας της εκκαθάρισης το σύνολο της περιουσίας της εταιρείας περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο άνευ ανταλλάγματος με την επιφύλαξη του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) περί των υποχρεώσεων τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).»
7. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.
4250/2014
αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., μετά το πέρας της εκκαθάρισης, μεταφέρονται σε λογαριασμό του Δημοσίου και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.»
Άρθρο 83
Ρυθμίσεις για τη σύνδεση αυτοκινητοδρόμων με πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας
Τα πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας, καθώς και λοιπές συναφείς εγκαταστάσεις, που δεν χαρακτηρίζονται ως Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών,
δεν επιτρέπεται να συνδέονται απ’ ευθείας με τους κλειστούς αυτοκινητοδρόμους, όπως αυτοί ορίζονται
στο άρθρο 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κ.ν.
2696/1999, Α΄ 57). Οι υφιστάμενες απ’ ευθείας συνδέσεις με κλειστούς αυτοκινητόδρομους καταργούνται εντός
τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, κατ’ εφαρμογή των εγκεκριμένων μελετών ασφάλισης εκάστου αυτοκινητοδρόμου. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.
Άρθρο 84
Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 2576/1998 Το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α΄ 25) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10
Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές
Οι διατάξεις για την αποκατάσταση των ζημιών από σεισμούς σε κτίρια εν γένει των νόμων 867/1979 (Α΄ 4), 1048/1980 (Α΄ 101), 1133/1981 (Α΄ 54) και 1190/1981 (Α΄ 203) εφαρμόζονται αναλόγως και για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, που προκαλούνται από πλημμύρες, πυρκαγιές, κατολισθήσεις, ανεμοστρόβιλους, τυ
φώνες, χιονοστιβάδες, χαλαζοπτώσεις και ηφαιστειακές
εκρήξεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (Α΄ 17). Τα ειδικότερα θέματα οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής, διαπίστωσης της έκτασης των ζημιών, χορήγησης σχετικών δανείων και κάθε σχετικό θέμα ρυθμίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβανομένων υπόψη των κανόνων και της νομολογίας του ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από 1.6.2014.»
Άρθρο 85
Τροποποίηση του άρθρου 37 του ν. 4262/2014 Στο τέλος του άρθρου 37 του ν. 4262/2014 (Α΄ 114) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Εάν δεν είναι δυνατή η λήψη και αποδιαμόρφωση του διαύλου που μεταφέρει περιεχόμενα περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών σε τμήμα της ΠΖ, εντός της οποίας εκπέμπουν νομίμως, επιτρέπεται η ψηφιακή αναμετάδοση του ανωτέρω διαύλου και από σημεία εκτός αυτής, μέσω Συμπληρωματικών Εγκαταστάσεων
Εκπομπής (ΣΕΕ), οι οποίες εντάσσονται σε ομοσυχνοτικό δίκτυο εντός της ανωτέρω ΠΖ. Η κατά τα ανωτέρω εγκατάσταση επιτρέπεται κατόπιν απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(Ε.Ε.Τ.Τ.) μετά από υποβολή σχετικής δήλωσης από τον πάροχο δικτύου, στον οποίο έχουν απονεμηθεί τα δικαιώματα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, με τα πλήρη στοιχεία των τεχνικών χαρακτηριστικών των ως άνω ΣΕΕ κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και μόνο εφόσον από τη συγκεκριμένη εκπομπή δεν προκαλείται επιζήμια παρεμβολή σε άλλα νόμιμα δίκτυα.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει κανονισμό, με τον οποίο ρυθμίζεται η ως άνω διαδικασία.»
Άρθρο 86
Ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
1. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου έκτου παρ. 4 στοιχείο α΄ του ν. 4279/2014 (Α΄ 158) προθεσμία για την έκδοση προκήρυξης με αντικείμενο τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθμών παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις 31.12.2015. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου έκτου παρ. 3 στοιχείο α΄ του ν. 4279/2014 (Α΄ 158) προθεσμία για την ολοκλήρωση της χορήγησης αδειών παρόχων περιεχομένου ψηφιακής ευρυεκπομπής παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις 31.12.2015. Άρθρο 87 Η παράγραφος 3 του άρθρου δέκατου έκτου του ν. 4286/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «3. α) Χορηγείται στο σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα μέχρι 31.3.2015 χωρίς παρακράτηση, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. β) Έως την ίδια ως άνω ημερομηνία χρηματικές απαιτήσεις του σωματείου «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» έναντι του Δημοσίου δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένες οφειλές αυτού στη Φορολογική Διοίκηση και στα ασφαλιστικά ταμεία. γ) Η περίπτωση β΄ ισχύει από 1.10.2014.» Άρθρο 88 Ρυθμίσεις θεμάτων ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύνανται, κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, να αποσπώνται προσωρινά στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. μέχρι τριάντα (30) υπάλληλοι με ειδικά προσόντα ή εμπειρία, ως προσωπικό έλξης και αμαξοστοιχιών από οποιαδήποτε υπηρεσία του δημόσιου τομέα ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Ν.Π.Δ.Δ. Η διάρκεια της απόσπασης δύναται να ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και ο χρόνος αυτής λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του αποσπώμενου στη θέση που οργανικά κατέχει. Η μισθοδοσία των αποσπωμένων, τα πάσης φύσεως επιδόματα και οι εργοδοτικές εισφορές προς τα αντίστοιχα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης βαρύνουν την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Άρθρο 89 Τροποποίηση του άρθρου 8 του κ.ν. 3669/2008 Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων (κ.ν. 3669/2008, Α΄ 116) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με τις οποίες εγκρίνεται η δημοπράτηση δημοσίων έργων με το σύστημα μελέτη − κατασκευή και οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τη θέση σε ισχύ της υπουργικής απόφασης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου αυτής, παραμένουν σε ισχύ μέχρι την 31.12.2015, ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχουν υποβληθεί οι φάκελοι προσφορών των σχετικών δημοπρασιών.» Άρθρο 90 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4030/2011 Το άρθρο 53 του ν. 4030/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 53 1. Οι Εκμεταλλευτές των λατομείων αδρανών υλικών που δραστηριοποιούνταν εντός των ορίων του «Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου − Στροφυλιάς», οφείλουν να ολοκληρώσουν όλες τις εργασίες διαμόρφωσης του ανάγλυφου και αποκατάστασης − αναδάσωσης των λατομικών χώρων μέχρι το τέλος του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014− 2020 (ΕΣΠΑ 2014−2020). 2. Για την υπαγωγή στη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου, οι εν λόγω εκμεταλλευτές πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) να εξακολουθούν να είναι κύριοι ή μισθωτές των οικείων λατομικών χώρων, β) να έχουν υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη διαμόρφωση του ανάγλυφου και την αποκατάσταση − αναδάσωση των λατομικών χώρων των οποίων είναι κύριοι ή μισθωτές, και γ) να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ.. 3. Τα εξορυσσόμενα κατά τις ως άνω εργασίες διαμόρφωσης του αναγλύφου αδρανή υλικά διατίθενται, στις ποσότητες που προκύπτουν από τις υποβληθείσες Μ.Π.Ε. της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 ανωτέρω, για: α) τις εργασίες αποκατάστασης − αναδάσωσης και β) την εκτέλεση δημοσίων έργων με σύμβαση παραχώρησης και δημοσίων έργων που χαρακτηρίζονται εθνικής σημασίας με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Τα προκύπτοντα εξορυσσόμενα υλικά μπορεί να υποβάλλονται σε επεξεργασία στις υφιστάμενες εντός των λατομικών χώρων ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, η άδεια λειτουργίας των οποίων παρατείνεται επίσης μέχρι το τέλος του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014 − 2020 (ΕΣΠΑ 2014 − 2020). 4. Η λειτουργία των λατομικών χώρων του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της λήξης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014−2020 (ΕΣΠΑ 2014−2020).» Άρθρο 91 «Κύρωση της Τροποποίησης 8 της υπ’ αριθμόν 4 από 6/1/2000 «Σύμβασης Παροχής Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων» (εφεξής «Σύμβαση ΑΩ») και της Τροποποίησης 12 της Κύριας Σύμβασης 001Β/2000 για την ναυπήγηση νέων ΤΠΚ του Πολεμικού Ναυτικού» Άρθρο Μόνο Α.1. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου τα παρατιθέμενα υπό στοιχείο Β΄ σχέδια Τροποποίησης 8 της «Σύμβασης Παροχής Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων» 04/2000 και Τροποποίησης 12 της Κύριας Σύμβασης 001Β/2000, όπως αυτές έχουν μέχρι σήμερα τροποποιηθεί και ισχύουν, οι οποίες κρίνονται επωφελείς και συμφέρουσες για το Ελληνικό Δημόσιο.
2. Παρέχεται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας η πληρεξουσιότητα, εντολή και εξουσιοδότηση: α) να υπογράψει τις παρατιθέμενες υπό στοιχείο Β΄ Τροποποιήσεις Συμβάσεων και κάθε άλλο συναφές έγγραφο ή τροποποίηση των συμβάσεων αυτών, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Δημοκρατίας και σε εκτέλεση του παρόντος νόμου, β) να εξουσιοδοτεί περαιτέρω για την υπογραφή των υπό α΄ τροποποιήσεων και συναφών εγγράφων τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ.
3. Στις τροποποιήσεις που κυρώνονται με τον παρόντα νόμο περιλαμβάνονται και όλα τα συνημμένα σε αυτές εμπιστευτικά τεχνικά παραρτήματα στα οποία γίνεται μνεία και τα οποία έχουν μονογραφηθεί από το ΥΠΕΘΑ/ ΓΔΑΕΕ, όπου και φυλάσσονται τα σχετικά πρωτότυπα κείμενά τους.
4. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου υπερισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου. Για ό,τι δεν ρυθμίζεται ειδικά στις κυρούμενες τροποποιήσεις συμβάσεων εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις.
5. Ο νόμος αυτός αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Β. Σχέδια σύμβασης στην ελληνική γλώσσα:
Άρθρο 92
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (Α΄ 79), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3762/2009 (Α΄ 75), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η προθεσμία της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 παρατείνεται έως 30 Ιανουαρίου 2015 για τους μισθωτούς της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης.»
2. Στο άρθρο 59 του ν. 4277/2014 μετά τη φράση: «και των νόμων 3746/2009 άρθρο 75, 3762/2009 άρθρο 32»
προστίθεται φράση ως εξής: «, 2366/1995 άρθρο 3».
Άρθρο 93
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.