107 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4483/2017

Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
Άρθρο 25 - Ρυθμίσεις για την παροχή διοικητικής υποστήριξης
31 Ιουλίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 107
31 Ιουλίου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4483
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δη- μοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνερ- γασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 25Ρυθμίσεις για την παροχή διοικητικής υποστήριξης

Στην παρ. 2 του άρθρου 1 της από 31.12.2012 Πρά- ξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α΄ 98) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 παρ. 2 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93) και με το άρθρο 77 του ν. 4445/2016 (Α΄ 236), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα παρέχεται υποχρεωτικά διοικητική υποστήρι- ξη σε δήμους, στους οποίους είχε παρασχεθεί διοικητική υποστήριξη κατά την έναρξη εφαρμογής του προγράμ- ματος «Καλλικράτης», κατόπιν διαπιστώθηκε η επάρ- κεια υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού για την άσκηση συγκεκριμένης αρμοδιότητας, πλην όμως στη συνέχεια κατέστη αποδεδειγμένα ανέφικτη η άσκησή της, λόγω έλλειψης πόρων και εξειδικευμένου προσω- πικού. Η αδυναμία άσκησης της εν λόγω αρμοδιότητας διαπιστώνεται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του οικείου δήμου, στο οποίο τεκμηριώνεται η έλλειψη υπαλλήλων, για την άσκηση της αρμοδιότητας. Με την εν λόγω απόφαση, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο ακριβής χρόνος έναρξης παροχής της διοικητικής υποστήριξης, ο οποίος πρέπει να ταυτίζεται ή να βρίσκεται σε χρονική εγγύτητα με τη διαπίστωση της αδυναμίας άσκησης της αρμοδιότητας. Στην ως άνω απόφαση ρυθμίζονται θέμα- τα για τη διευκόλυνση της άσκησης της αρμοδιότητας, όπως η διαδικασία για την παράδοση κάθε φακέλου ή άλλων στοιχείων προς το δήμο, ο οποίος παρέχει διοικη- τική υποστήριξη, η τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, στο οποίο πρέπει να φαίνεται η πορεία κάθε φακέλου που αποσπάται από το φυσικό αρχείο, η τήρηση ηλε- κτρονικού πρωτοκόλλου πορείας κάθε υπόθεσης που αναλαμβάνει ο ασκών διοικητική υποστήριξη δήμος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.».

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός
Οικονομικών Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Αναπληρωτής Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ Ναυτιλίας
Υποδομών και Μεταφορών Μεταναστευτικής Πολιτικής και Νησιωτικής Πολιτικής ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων Τουρισμού
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.