133 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4555/2018

Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 249 - Θέματα ληξιαρχικών πράξεων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
19 Ιουλίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 133
19 Ιουλίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4555
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Το- πικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημο- κρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργί- ας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθ- μίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογρά- φηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουρ- γείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο άρθρο 9 του ν. 2447/1996 (Α΄ 278 ) η υφιστάμενη παράγραφος αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστί- θενται παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 ως εξής: «2. Στην περίπτωση που ανήλικο τέκνο υιοθετείται από έναν μόνο γονέα, γυναίκα ή άνδρα, οι ληξιαρχικές πράξεις του ανηλίκου, καταχωρίζονται με μόνα τα στοι- χεία του γονέα αυτού, κατά παρέκκλιση του άρθρου 22 παρ. 1 περιπτώσεις ε΄ και στ΄ του ν. 344/1976 (Α΄ 143). Τα στοιχεία του άλλου γονέα, ο οποίος ελλείπει, θεωρού- νται άγνωστα και οι σχετικές ληξιαρχικές καταχωρίσεις παραμένουν κενές, εκτός αν ο γονέας ζητήσει την πρό- σληψη πατρωνύμου ή μητρωνύμου, αντίστοιχα, κατά τις διατάξεις του ν.δ. 2573/1953 (Α΄ 241) και της παρ. 6 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). Στην περίπτωση που γίνει πρόσληψη πατρωνύμου ή μητρωνύμου, η διαδικα- σία αυτή καλύπτεται από την υποχρέωση μυστικότητας του άρθρου 1559 του Αστικού Κώδικα και τις διαδικα- στικές ρυθμίσεις των άρθρων 8 και 9 του ν. 2447/1996 (Α΄278). Η απόφαση του δημάρχου περί της πρόσληψης πατρωνύμου ή μητρωνύμου είναι επίσης απόρρητη. 3. Η εγγραφή των τέκνων της παραγράφου 2 στο δημοτολόγιο γίνεται στη μερίδα του μοναδικού γονέα τους, χωρίς την καταχώριση στοιχείων του άλλου ελλεί- ποντος γονέα, κατά παρέκκλιση των άρθρων 2 και 3 του π.δ. 497/1991 (Α΄ 180), εκτός αν τηρηθεί η διαδικασία του εδαφίου β΄ της παραγράφου 2. 4. Ληξιαρχικές πράξεις και δημοτολογικές καταχωρί- σεις που αφορούν πρόσωπα ανήλικα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και έχουν συνταχθεί με τρόπο αντί- θετο προς τις παραγράφους 1, 2 και 3, μπορούν να διορ- θωθούν κατά τη διαδικασία του άρθρου 13 παρ. 3 του ν. 344/1976 και του άρθρου 6 παρ. 1 του π.δ. 497/1991, αντίστοιχα, μόνο εφόσον υποβληθεί αίτηση του ασκού- ντος τη γονική μέριμνα του ανηλίκου, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορούν να καθορίζονται αναγκαίες προσαρμογές του πληροφορια- κού συστήματος με την ονομασία «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) προκειμένου να κα- ταστεί εφικτή η υποστήριξη της διαδικασίας καταχώρισης ή και διόρθωσης ληξιαρχικών πράξεων από το σύστημα αυτό σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου αυτού.».

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης και Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Εσωτερικών Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ Ψηφιακής Πολιτικής,
Αναπληρωτής Υπουργός Τηλεπικοινωνιών Παιδείας, Έρευνας
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός Εργασίας,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών Υφυπουργός Εξωτερικών ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Οικονομικών Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Υφυπουργός Πολιτισμού
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενάργειας Υποδομών και Μεταφορών Μεταναστευτικής Πολιτικής ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ Ναυτιλίας και Νησιωτικής Αγροτικής Ανάπτυξης
Πολιτικής και Τροφίμων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.