63 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4532/2018

Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 34
05 Απριλίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 63
5 Απριλίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4532
Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδη- γίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 34

1) Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 84 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περι- γεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» προστίθεται νέα περίπτωση ζ΄ και συμπληρώνεται η περίπτωση γ΄ ως εξής: «ζ) Με την επιφύλαξη της ως άνω περίπτωσης α΄, σε εφαρμογή των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του παρόντος ή μέχρι την υλοποίηση των υποδομών του οικείου ΤΟΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ, επιτρέπεται, εφόσον προβλέπεται από το οι- κείο Σχέδιο Δράσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η θα- λάσσια μεταφορά σύμμεικτων ΑΣΑ (κωδικών ΕΚΑ 20 01), τα οποία δεν είναι επικίνδυνα απόβλητα, με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία, μόνον όταν αυτά εκτελούν πλόες εσωτερικού μεταξύ των εξυπηρετούμενων περιοχών αποστολής και παραλαβής των αποβλήτων εντός ορίων Περιφέρειας και υπό την προϋπόθεση ότι τα απόβλητα αυτά μεταφέρονται σε ανοι- κτό ή κλειστό χώρο οχημάτων εντός μονάδων κλειστού τύπου, όπως ορίζονται στην παρ. 13 του άρθρου 1 του π.δ. 405/1996 (Α΄ 272), οι οποίες δεν ξεπερνούν σε αριθμό τις δυο (2) ανά διαδρομή πλου. Για τις προαναφερόμενες μονάδες, στις οποίες μπορούν να συμπεριλαμβάνονται και απορριμματοφόρα οχήματα κλειστού τύπου, πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: i. το σύνολο της μεταφορικής τους ικανότητας να μην ξεπερνά τα πενήντα (50) κυβικά μέτρα, ii. να είναι στεγανές και το υλικό κατασκευής τους να είναι κατάλληλο για μεταφορά αποβλήτων, iii. εφόσον φέρουν εξαεριστικά, στα άκρα των σωλη- νώσεων αυτών να διατίθενται φλογοπαγίδες και φίλτρα οσμών του εκλυόμενου βιοαερίου, iν. εφόσον φέρουν ανοίγματα για επιθεώρηση και δειγ- ματοληψία, αυτά να στεγανοποιούνται πλήρως για την αποφυγή έκλυσης αερίων ή έκχυσης στραγγισμάτων, v. να αναγράφεται επί αυτών σε εύκολα ορατό σημείο καθαρά η λέξη «ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ» στις κάθε- τες και οριζόντιες επιφάνειές τους, vi. η φόρτωσή τους να γίνεται μετά την επιβίβαση των επιβατών και η εκφόρτωσή τους να προηγείται της απο- βίβασης των επιβατών και vii. να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή στοιβασία τους σε θέσεις όπου, αφενός ελαχι- στοποιείται η όχληση των επιβατών και αφετέρου διατί- θενται άμεσα επαρκή και κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης.» 2) Στην ίδια παράγραφο του άρθρου 6, στην περίπτω- ση γ΄προστίθεται η φράση: «Αποκλίσεις σχετικές με την επιχορήγηση θαλάσσι- ων γραμμών μεταφοράς αποβλήτων είναι επιτρεπτές, σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς που απολαμβάνουν οι λιγότερο ευνοημένες νησιωτικές περιοχές, σύμφωνα με τις συνταγματικές προβλέψεις και κατά το άρθρο 107 παράγραφοι 3α και γ΄της Συνθήκης της Ε.Ε..».