185 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 116/2014

Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Άρθρο 33 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
03 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185
3 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 116
Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης−Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο, όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 27 του Ν. 4210/2013, 55 του Ν. 4238/2014, 46 του Ν. 4250/2014, 26 του Ν. 4272/2014 και 7 του Ν. 4275/2014 (Α΄ 174).
β. Του Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις » (Α΄ 90).
γ. Του άρθρου 35 παρ. 4, του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015»
(Α΄ 226) και του άρθρου 10 του Ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι
κής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).
δ. Του άρθρου 235 «μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − νέα εταιρική μορφήσήματα − μεσίτες ακινήτων − ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86).
ε. Του άρθρου 10 του Ν. 4081/2012 για τη μεταφορά των υφιστάμενων Διευθύνσεων της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων (Α΄ 184).
στ. Του άρθρου 4 του Ν. 3389/2005 (Α΄ 232) «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ).
ζ. Του άρθρου 52 παρ. 2 και του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
η. Του Π.Δ. 229/1986 (Α΄ 96) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
θ. Του Π.Δ. 381/1989 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Βιομηχανίας».
ι. Του Π.Δ. 396/1989 (Α΄  172)«Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 342/1990 (Α΄ 135) και το Π.Δ. 189/1995 (Α΄ 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
ια. Του Π.Δ. 397/1988 (Α΄ 185) «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορίου».
ιβ. Του Π.Δ. 59/1996 (Α΄ 51) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου».
ιγ. Του Π.Δ. 27/1996 (Α΄ 19) «Συγχώνευση Υπουργείου Τουρισμού − Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
ιδ. Του Π.Δ. 197/1997 (Α΄ 156)«Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή»
ιε. Του Π.Δ. 178/2000 (Α΄ 165) «Οργανισμός Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.
ιστ. Του Π.Δ. 81/2002 (Α΄ 57) «Συγχώνευση Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».
ιζ. Του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.».
ιη. Του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός−ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
ιθ. Του Π.Δ. 96/2010 (Α΄ 170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
κ. Του Π.Δ. 108/2010 (Α΄ 190) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
κα. Του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
κβ. Του Π.Δ. 73/2011 (Α΄ 178) «Μετονομασία της Γεν.
Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι
λίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων».
κγ. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 «τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. αντιστοίχως» (Α΄ 152).
κδ. Του Π.Δ. 94/2012 (Α΄  149) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κε. Του Π.Δ. 98/2012 (Α΄  160) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κστ. Του Π.Δ. 117/2012 (Α΄ 202) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο
ρών και Δικτύων».
κζ. Του Π.Δ. 157/2013 (Α΄ 249) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και
Ιδιωτικών Επενδύσεων.
κη. Του Π.Δ. 118/2013 (Α΄  152) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
κθ. Του Π.Δ. 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
λ. Της αριθμ. 35701/ΓΔΟΥ/233/12−8−2013 κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β΄2090).
λα. Του άρθρου 12 του Ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολο
γισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).
λβ. Του άρθρου 21 του Ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (ΦΕΚ Α΄ 34).
λγ. Την με αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
λδ. Της παρ. Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107 Α).
λε. Τα πρακτικά της 23ης Απριλίου 2013, της 23ης Ιουλίου 2013, της 26ης Αυγούστου 2013, της 26ης Νοεμβρίου 2013, της 12ης Δεκεμβρίου 2013 και της 27ης Μαρτίου 2014 του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
2. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την αριθμ. 213/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης, του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Αποστολή – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: α) Τμήμα Αξιολόγησης. αα. Η μέριμνα για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που σχετίζονται με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων, την έκδοση εγκριτικών ή απορριπτικών αποφάσεων, την εξέταση αιτημάτων ουσιωδών τροποποιήσεων των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων. ββ. Ο έλεγχος πληρότητας των υποβαλλομένων επενδυτικών φακέλων και η αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων. γγ. Η εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων υπαγωγής στους επενδυτικούς νόμους, η εισήγηση επί αιτήσεων ουσιωδών μεταβολών των εγκριτικών αποφάσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, όπως η τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σε ποσοστό άνω του 10% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, και η εισήγηση για τη έκδοση απορριπτικών ή ανακλητικών αποφάσεων στις περιπτώσεις που δεν έχει προηγηθεί οιοσδήποτε έλεγχος επενδυτικών σχεδίων. δδ. Η εξέταση αιτημάτων θεραπείας επί αποφάσεων που εκδόθηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. εε. Η εισήγηση επί θεμάτων αρμοδιότητάς του ενώπιον της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής. στστ. Η κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής και η εν γένει διαχείριση της λειτουργίας της, όπως, ενδεικτικά, η γραμματειακή εξυπηρέτησή της, η τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων, η τήρηση αρχείου εισηγήσεων. ζζ. H εν γένει διαχείριση του Μητρώου Αξιολογητών και η μέριμνα για τη θεσμοθέτηση διαδικασιών πιστοποίησης – εκπαίδευσης – αξιολόγησης των μελών του Μητρώου Αξιολογητών και της σύνταξης Οδηγού Δεοντολογίας Αξιολογητών και Αξιολόγησης Επενδύσεων. β) Τμήμα Ελέγχου. αα. Η μέριμνα για την τεχνική και οικονομική παρακολούθηση της προόδου των επενδύσεων που υπάγονται στους επενδυτικούς νόμους από την Κεντρική Υπηρεσία, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των όρων των εγκριτικών πράξεων και των διατάξεων των αναπτυξιακών νόμων από τους επενδυτές κατά το στάδιο υλοποίησης ολοκλήρωσης και της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. ββ. Η εισήγηση συγκρότησης των Οργάνων Ελέγχου για τη διενέργεια όλων των ειδών ελέγχου επενδύσεων που διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 3908/2011 ή των προγενέστερων επενδυτικών νόμων και η παραλαβή των πορισμάτων τους. γγ. H εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων, πιστοποίησης προόδου υλοποίησης επενδυτικών έργων, στις οποίες περιλαμβάνονται και προκύπτουσες αναγκαίες τροποποιήσεις των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων, και εισήγηση για την έκδοση ανακλητικών αποφάσεων ή και επιβολής κυρώσεων στις περιπτώσεις που έχει προηγηθεί οποιοσδήποτε έλεγχος επενδυτικών σχεδίων και μέχρι το στάδιο της δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων. δδ. Η εξέταση αιτήσεων θεραπείας κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. εε. Η εισήγηση επί θεμάτων αρμοδιότητάς του ενώπιον της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής. στστ. H παρακολούθηση των επενδύσεων για την τήρηση των όρων του θεσμικού πλαισίου των επενδυτικών νόμων μετά την υπαγωγή τους και μέχρι το στάδιο της δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας τoυς. ζζ. H εν γένει διαχείριση του Μητρώου Ελεγκτών και η μέριμνα για τη θεσμοθέτηση διαδικασιών πιστοποίησης – εκπαίδευσης – αξιολόγησης των μελών του Μητρώου Ελεγκτών και σύνταξης Οδηγού Δεοντολογίας Ελεγκτών και Ελέγχου Επενδύσεων. ηη. Η εισαγωγή και ο έλεγχος των στοιχείων παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδύσεων, η περιοδική έκδοση αποτελεσμάτων παρακολούθησης και προόδου υλοποίησης των επενδύσεων και η εισήγηση διορθωτικών μέτρων για την επίτευξη των στόχων του τμήματος. γ) Τμήμα Εκταμίευσης και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων. αα. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών καταβολής των ενισχύσεων και η έκδοση των σχετικών εντολών. ββ. Η χορήγηση κάθε είδους ενίσχυσης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3908/2011 ή των προγενέστερων επενδυτικών νόμων. γγ. H διενέργεια όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων: των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων και των λειτουργικών δαπανών όλων των Φορέων εφαρμογής των Επενδυτικών Νόμων. δδ. Η εισήγηση επί θεμάτων αρμοδιότητάς του ενώπιον της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής. εε. H παρακολούθηση των επενδύσεων για την τήρηση των όρων του θεσμικού πλαισίου των επενδυτικών νόμων μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας τους. στστ. H εισήγηση για την έκδοση τροποποιητικών ή ανακλητικών αποφάσεων ή και αποφάσεων επιβολής κυρώσεων μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων. ζζ. Η εξέταση αιτήσεων θεραπείας κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. ηη. Η προεργασία, η ένταξη και η παρακολούθηση των επενδύσεων που συγχρηματοδοτούνται από Επιχειρησιακά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η υποβολή προτάσεων για ένταξη εγκεκριμένων επενδύσεων σε επιχειρησιακά προγράμματα συγχρηματοδότησης από την Ε.Ε. και η παροχή στοιχείων προόδου υλοποίησης αυτών. θθ. Η εισαγωγή και ο έλεγχος των στοιχείων παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδύσεων, η περιοδική έκδοση αποτελεσμάτων παρακολούθησης και προόδου υλοποίησης των επενδύσεων, και η εισήγηση διορθωτικών μέτρων για την επίτευξη των στόχων του τμήματος. δ) Τμήμα Νομικής Υποστήριξης. αα. Η παρακολούθηση και η μελέτη του εν γένει θεσμικού πλαισίου που σχετίζεται με τα καθεστώτα κινήτρων των επενδυτικών νόμων και η εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την προσαρμογή τους. ββ. Η επεξεργασία και κατάρτιση των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων και λοιπών διοικητικών εγγράφων παροχής οδηγιών και διευκρινίσεων για την ενιαία εφαρμογή των επενδυτικών νόμων. γγ. Η παρακολούθηση θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικών με την παροχή κινήτρων στις ιδιωτικές επενδύσεις και τα καθεστώτα ενισχύσεων. δδ. Η σύνταξη ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους καθώς και η σύνταξη των εκθέσεων με τις απόψεις της υπηρεσίας και αποστολή του σχετικού φακέλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τα Διοικητικά Δικαστήρια επί διαφορών του τομέα ευθύνης της Διεύθυνσης. εε. Η αποστολή στοιχείων και η παροχή διευκρινίσεων με τη συνδρομή των αρμόδιων τμημάτων της Διεύθυνσης επί θεμάτων του τομέα ευθύνης αυτής, στις δικαστικές αρχές και τα θεσμοθετημένα ελεγκτικά όργανα της Διοίκησης. στστ. Η ανταπόκριση στα μέσα άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου (ερωτήσεων, αναφορών, επερωτήσεων, αιτήσεων κατάθεσης εγγράφων, επίκαιρων ερωτήσεων, επίκαιρων επερωτήσεων) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων. ζζ. Η συνδρομή στη διαμόρφωση του περιεχομένου ατομικών διοικητικών πράξεων επιβολής κυρώσεων για μη τήρηση όρων υπαγωγής και συμμόρφωσης της Διοίκησης προς δικαστικές αποφάσεις. ε) Τμήμα Στατιστικής και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης. αα. Η ηλεκτρονική στατιστική παρακολούθηση των επενδυτικών προτάσεων και των επενδύσεων που υπάγονται στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων. ββ. Η ανάλυση και τεκμηρίωση των στατιστικών στοιχείων και η εσωτερική αξιολόγηση των παρεχομένων κινήτρων. Η παρουσίαση και έκδοση στατιστικών στοιχείων κατά τακτά χρονικά διαστήματα και η εκπόνηση μελετών καθώς και η υποβολή προτάσεων σχετικών με τα παρεχόμενα κίνητρα. γγ. Η μέριμνα για την έκδοση Οδηγιών λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος καθώς και η ανάρτηση στο διαδίκτυο των ανακοινώσεων, προσκλήσεων και εν γένει ενημερωτικών σημειωμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων ως φορέα υλοποίησης των επενδυτικών νόμων, και η διαχείριση του περιεχομένου της οικείας ιστοσελίδας. δδ. Η τήρηση αρχείου κλαδικών μελετών και η τήρηση και συνεχής ενημέρωση αρχείου τεχνικών εκθέσεων κατά κλάδο και πινάκων τυποποιημένων μεγεθών καθώς και τιμών κόστους για κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις των επενδυτικών μονάδων για τις ανάγκες τόσο της Κεντρικής όσο και των λοιπών υπηρεσιών εφαρμογής των αναπτυξιακών κινήτρων. εε. Η επεξεργασία θεμάτων που προκύπτουν από αλλαγές ή τροποποιήσεις των διατάξεων του νόμου ή άλλων αποφάσεων με σκοπό την προσαρμογή τους στο σύστημα μηχανογράφησης με την ανάπτυξη νέων εφαρμογών ή αναβάθμιση του ήδη υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος. στστ. Η γενική διοικητική – γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων. στ) Τμήμα Ενημέρωσης Επενδυτών και Επικοινωνίας. αα. Η παραλαβή αιτήσεων, δικαιολογητικών και στοιχείων για τα στάδια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων όλων των επενδυτικών νόμων καθώς και λοιπών εγγράφων που απευθύνονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ως φορέα υλοποίησης τους. ββ. Η επικοινωνία μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, ως φορέα υλοποίησης των επενδυτικών νόμων και των επιχειρηματικών φορέων για όλα τα θέματα που αφορούν τα επενδυτικά τους σχέδια. γγ. Η υποδοχή του επενδυτικού κοινού και η παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων για τον τρόπο εφαρμογής των επενδυτικών νόμων σύμφωνα με τη νομοθεσία, το λοιπό θεσμικό πλαίσιο που τους διέπει και τις οδηγίες της αρμόδιας Υπηρεσίας. δδ. Η διενέργεια του προελέγχου πληρότητας των αιτήσεων των επενδυτικών σχεδίων του νόμου 3908/2011, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του π.δ. 33/2011 (Α΄ 83). εε. Η σύνταξη σε συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης ενημερωτικών εντύπων για τα παρεχόμενα κίνητρα των επενδυτικών νόμων.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ