141 Α' 2012

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 85/2012

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών.

Άρθρο 7 - Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης
21 Ιουνίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141
21 Ιουνίου 2012

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 85
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
α) 24 παρ. 4 του ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137).
β) 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την υπ’ αριθμ. 102/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού , αποφα−
σίζουμε:

Άρθρο 7Υπουργείο Μακεδονίας και ΘράκηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επανιδρύεται το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης με το σύνολο των υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού που έχει η υφιστάμενη κατά την έκδοση του παρόντος Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των φορέων που αυτή επόπτευε, η οποία και καταργείται. Η Ειδική Υπηρεσία με τίτλο «Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης» του πρώην Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη (π.δ. 189/2009, άρθρο 2 περίπτ. δ΄, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 28/2010, Α΄ 28) καταργείται. Το Τμήμα Οικονομίας και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης της πρώην Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης, το οποίο είχε ενσωματωθεί στην καταργούμενη κατά το προηγούμενο εδάφιο Ειδική Υπηρεσία επαναφέρεται στην ανωτέρω Διεύθυνση μαζί με το προσωπικό που είχε μεταφερθεί με το Τμήμα αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης βαρύνουν έως 31/12/2012 τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί για το πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, οι πιστώσεις του οποίου μεταφέρονται στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης για τις υπηρεσίες που υπάγονται σ’ αυτό.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ