179 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 112/2014

Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - Αποστολή Υπουργείου Τουρισμού, Σύσταση και Διάρθρωση Υπηρεσιών
Άρθρο 2 - Διάρθρωση Υπηρεσιών
29 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179
29 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 112
Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), του άρθρου 55 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), του άρθρου 46 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και του άρθρου 7 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149). β. Του άρθρου 17 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». γ. Του άρθρου 17 του ν. 4179/2013 (Α΄ 175) «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις». δ. Του άρθρου 4 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». ε. Του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση. Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και του άρθρου 14 του Ν. 4179/2013 (Α΄ 175) στ. Του άρθρου 35, παρ. 4 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 254). ζ. Του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄ 34). η. Του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210). θ. Της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107 Α)». ι. Του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». ια. Του ν. 3270/2004 (Α΄ 174) «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού». ιβ. Του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις». ιγ. Της υποπαραγράφου ΙΔ2 της Παραγράφου ΙΔ του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (Α΄ 85). ιδ. Του Ν. 4276/2014 (Α΄ 155) «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών Υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις». ιε. Του π.δ/τος 313/2001 (Α΄ 211) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον Ε.Ο. Τ., στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες, σύσταση υπηρεσιών και θέσεων προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού και στις Περιφέρειες, μεταφορά πόρων και ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών». ιστ. Του π.δ/τος 86/2012 (Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». ιζ. Του άρθρου 6 του π.δ/τος 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως ισχύει. ιη. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (153 Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. Υ278/16−4−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄ 937) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών».
4. Την υπ’ αριθμ. Υ301/25.6.2013 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων (Β΄ 1594).
5. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (2105 Β΄).
6. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Τις από 1/3/2013, 26/11/2013 και 27/3/2014 αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που
αφορούν σε μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Τουρισμού.
8. Την υπ’ αριθμ. 162/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Τουρισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 2Διάρθρωση Υπηρεσιών

Το Υπουργείο Τουρισμού διαρθρώνεται ως ακολούθως: Α)Κεντρική Υπηρεσία α) Γραφείο Υπουργού β) Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού γ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Τουρισμού δ)Γενική Διεύθυνση Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ε) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, υπαγόμενο στον Υπουργό στ) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, υπαγόμενο στον Υπουργό ζ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, αυτοτελές Τμήμα υπαγόμενο απευθείας στον Υπουργό. Β. Στο Υπουργείο Τουρισμού υπάγεται και η Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, η οποία διαρθρώνεται ως ακολούθως: α) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης. β) Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής. γ) Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων. δ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΣΠΑ. Για την οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2860/2000 και του Ν. 3614/2007. Γ. Στο Υπουργείο Τουρισμού λειτουργούν επίσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις: α. Γραφείο Νομικού Συμβούλου. β. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου γ. Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου δ. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, υπαγόμενο στον Υπουργό Δ. Περιφερειακές Υπηρεσίες Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού είναι: α) Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ), του άρθρου 19 του παρόντος οι οποίες υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής β) Οι κατά το άρθρο 4 του ν. 4109/2013 εκπαιδευτικές μονάδες, οι οποίες υπάγονται απευθείας στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως ακολούθως: βα) Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ. Τ.ΕΡ.) και η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ. Τ.Ε.Κ), οι οποίες αποτελούν Διευθύνσεις χωρίς εσωτερική διάρθρωση. ββ) Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) του ν. 4186/2013, οι οποίες αποτελούν Διευθύνσεις χωρίς εσωτερική διάρθρωση. βγ) Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ν. 4186/2013, τα οποία αποτελούν Διευθύνσεις χωρίς εσωτερική διάρθρωση. βδ) Οι Σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας και Ηρακλείου Κρήτης οι οποίες αποτελούν αυτοτελή Γραφεία υπαγόμενα ως εξής: − Η Σχολή Ξεναγών Αθήνας στη Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης − Η Σχολή Ξεναγών Κέρκυρας στο ΙΕΚ Κέρκυρας − Η Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης στο ΙΕΚ Θεσσαλονίκης και − Η Σχολή Ξεναγών Κρήτης στο ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ