179 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 112/2014

Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - Διάρθρωση και αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Άρθρο 14 - Επιχειρησιακός στόχος Διεύθυνσης Στρατηγικού
29 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179
29 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 112
Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), του άρθρου 55 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), του άρθρου 46 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και του άρθρου 7 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149). β. Του άρθρου 17 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». γ. Του άρθρου 17 του ν. 4179/2013 (Α΄ 175) «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις». δ. Του άρθρου 4 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». ε. Του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση. Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και του άρθρου 14 του Ν. 4179/2013 (Α΄ 175) στ. Του άρθρου 35, παρ. 4 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 254). ζ. Του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄ 34). η. Του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210). θ. Της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107 Α)». ι. Του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». ια. Του ν. 3270/2004 (Α΄ 174) «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού». ιβ. Του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις». ιγ. Της υποπαραγράφου ΙΔ2 της Παραγράφου ΙΔ του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (Α΄ 85). ιδ. Του Ν. 4276/2014 (Α΄ 155) «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών Υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις». ιε. Του π.δ/τος 313/2001 (Α΄ 211) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον Ε.Ο. Τ., στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες, σύσταση υπηρεσιών και θέσεων προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού και στις Περιφέρειες, μεταφορά πόρων και ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών». ιστ. Του π.δ/τος 86/2012 (Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». ιζ. Του άρθρου 6 του π.δ/τος 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως ισχύει. ιη. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (153 Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. Υ278/16−4−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄ 937) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών».
4. Την υπ’ αριθμ. Υ301/25.6.2013 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων (Β΄ 1594).
5. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (2105 Β΄).
6. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Τις από 1/3/2013, 26/11/2013 και 27/3/2014 αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που
αφορούν σε μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Τουρισμού.
8. Την υπ’ αριθμ. 162/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Τουρισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 14Επιχειρησιακός στόχος Διεύθυνσης Στρατηγικού

Σχεδιασμού − Αρμοδιότητες Τμημάτων Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού έχει ως επιχειρησιακό στόχο τη συγκεκριμενοποίηση των γενικών στόχων της τουριστικής πολιτικής και την επιλογή των επιμέρους σχεδιασμών και μέσων εφαρμογής της σε θεσμικό και τεχνικό επίπεδο. Οι αρμοδιότητες των τμημάτων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού κατανέμονται σε αυτά, ως ακολούθως: 1) το Τμήμα Ανίχνευσης Τουριστικού Περιβάλλοντος, Μελετών και Τεκμηρίωσης είναι αρμόδιο για: α) Τη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων και δεδομένων συναφών με τουριστικά θέματα. β) Τη συγκριτική μελέτη και ανάλυση των προγραμμάτων τουρισμού που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες. γ) Τη διαχείριση του Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού και την υποστήριξη του Παρατηρητηρίου Τουρισμού του άρθρου 18 του ν. 4179/2013. 2) Το Τμήμα Τουριστικής Πολιτικής, Νομοθετικών Ρυθμίσεων και Μέτρων είναι αρμόδιο για: α) Τη λήψη των αναγκαίων θεσμικών μέτρων για την εφαρμογή της τουριστικής πολιτικής. β) Τη διαμόρφωση των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, σε συμφωνία με τον εκάστοτε ισχύοντα Επενδυτικό Νόμο. γ) Την έκδοση των προβλεπόμενων από την υφισταμένη νομοθεσία αποφάσεων που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας, στην οργάνωση, στη στελέχωση, στη διαχείριση και γενικά στον έλεγχο των πράξεων των οργάνων και των υπηρεσιών των εποπτευόμενων νομικών προσώπων, φορέων και οργανισμών. δ) Την προετοιμασία σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων που προτείνονται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου. ε) Τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, σε εφαρμογή του ν. 3919/2011. 3) Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο για: α) Τη διμερή και πολυμερή συνεργασία και την ενίσχυση των προγραμμάτων διακρατικής συνεργασίας σε τουριστικά θέματα με χώρες προέλευσης τουριστών. β) Τη συμμετοχή στις εργασίες και δραστηριότητες διεθνών οργανισμών, η συμμετοχή στις εργασίες και η στήριξη των θέσεων της χώρας στα όργανα, στις επιτροπές και στις ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα τουρισμού, σε συνεργασία με τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία. γ) Την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και την παρακολούθηση υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών από τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα. δ) Την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ε) Την επεξεργασία συμβάσεων διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους στην Ελλάδα.

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ