Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Εισόδημα
Θεματική Ενότητα: ---Οργάνωσης Υπηρεσιών
Καθαρισμός πεδίων
10 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 26/07/2013
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ/Άρθρο 13/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί βιβλία και στοιχεία που απεικονίζουν πλήρως τις συναλλαγές της επιχείρησης, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 07/06/2010
ΜΕΡΟΣ Η΄/Άρθρο 261/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Οι δήμοι δύνανται να ζητούν από τις αρμόδιες υπη- ρεσίες στοιχεία που αφορούν στην ακίνητη περιουσία και στο εισόδημα των υπόχρεων εντός των ορίων της δι- οικητικής τους περιφέρειας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υπο- χρεούνται να παρέχουν στους δήμους τα στοιχεία που ζητούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και της δικαιοδοσίας τους.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 05/04/2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 43/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Η παράγραφος 8β του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την [παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3943/ 2011] (Α΄ 66), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε η ως άνω τροποποιούμενη διάταξη, ως εξής: «Όσοι έχουν δηλώσει τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην αλλοδαπή και υπόκεινται, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, σε φόρο μόνο για το εισόδημά τους που προκύπτει στην Ελλάδα, υποχρεούνται
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 40/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Καταβάλλεται ειδικά στις οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων, το οποίο ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ κατ’ έτος για κάθε τέκνο, εφόσον το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα είναι μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ για τις τρίτεκνες οικογένειες. Το ως άνω όριο οικογενειακού εισοδήματος προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 43/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η παράγραφος 7 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. ([ν. 2238/ 1994], Α΄ 151), όπως τροποποιήθηκε με την [παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3943/2011] (Α΄ 66), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε η ως άνω τροποποιούμενη διάταξη, ως εξής: «Το φυσικό πρόσωπο που δηλώνει κάτοικος εξωτερικού και αποκτά πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλει μαζί με τη δήλωση φορολογίας του εισοδήματός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 45
των ως άνω επιχειρήσεων, φυσικού προσώπου, για το εισόδημα που αποκτά με τη μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων, εξαιρουμένου από οποιονδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση, είτε απευθείας είτε από εταιρίες χαρτοφυλακίου, ανεξαρτήτως του αριθμού των εταιριών χαρτοφυλακίου που παρεμβάλλονται μεταξύ της επιχείρησης και του τελικού μετόχου ή εταίρου. Τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 05/05/2014
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 58/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
είναι μετρήσιμο, στ) αναστολή του δικαιώματος ψήφου των μετόχων που ευθύνονται για τις παραβάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που η προβλεπόμενη στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου επιχείρηση είναι θυγατρική μητρικής επιχείρησης, το σχετικό ακαθάριστο εισόδημα είναι το ακαθάριστο εισόδημα που προκύπτει από τις ενοποιημένες καταστάσεις της ανώτατης μητρικής επιχείρησης
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 175/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
ή σε υποθέσεις μείζονος σπουδαιότητας. Οι δικηγόροι του Δημοσίου για τις υπηρεσίες που παρέχουν προς αυτό, φορολογούνται με βάση τις αμοιβές που τους καταβάλλονται από το Δημόσιο. Διατάξεις που θεσπίζουν τεκμαρτό εισόδημα ανώτερο των καταβληθέντων από το Δημόσιο ποσών, δεν εφαρμόζονται ως προς το εισόδημα που προκύπτει από τις συγκεκριμένες αμοιβές.»
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 183/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
έναρξης και λήξης εργασιών και της επαγγελματικής εγκατάστασης των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, καθώς και κάθε φυσικού προσώπου με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Η περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του προηγούμενου εδαφίου γίνεται πάντοτε με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ([ν.2472/1997], Α΄ 50
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 183/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
. παρέχουν πρόσβαση και συνδρομή για την ακώλυτη διενέργεια της ειδικής διαχείρισης και την εκπλήρωση του σκοπού της. Άρθρο 184 Τροποποιήσεις των νόμω[ν 2238/1994], 4174/2013, 4238/2014, 2960/2001, 2961/2001 και άλλες διατάξεις 1. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της [παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994] (Α΄ 151) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων κατά το οικονομικό
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 62/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
) η οικονομική επιφάνεια του φυσικού ή νομικού προσώπου, όπως προκύπτει ιδίως από τον συνολικό κύκλο εργασιών νομικού προσώπου ή από το ετήσιο εισόδημα φυσικού προσώπου, δ) η σπουδαιότητα των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση, στο βαθμό που μπορούν να προσδιοριστούν, ε) οι ζημίες τρίτων που προκλήθηκαν από την παράβαση
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 23/11/2017
Άρθρο 43/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εισοδημα- τικής Πολιτικής είναι οι ακόλουθοι: (α) Η ανάλυση και ο σχεδιασμός μιας δίκαιης και δη- μοσιονομικά βιώσιμης μισθολογικής πολιτικής για τους εργαζόμενους των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, η οποία θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της κυ- βερνητικής πολιτικής για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της. (β) Η σύνταξη απλής και σαφούς
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 03/08/2018
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 61/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
) αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με το[ ν. 4172/2013], αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανό- τητα, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να προτείνουν στους εν λόγω οφειλέτες λύσεις ρύθμισης των οφειλών τους προς αυτούς, εφαρμοζο- μένης αναλογικά της παραγράφου 3 του παρόντος άρ- θρου.».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 35
αποτελεί πόρο του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). β) Οι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι ασκούν επιχειρηματική δραστη- ριότητα, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, υποχρεού- νται να αποδίδουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., όπου υπηρετούν, ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήμα- τος
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 22/08/2011
ΜΕΡΟΣ Δ΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ H΄/Άρθρο 50/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
Τα ποσά που καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατά- ξεις των παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου αυτού, θε- ωρούνται δαπάνη της επιχείρησης και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων στις περιπτώσεις που το καθαρό εισόδημα αυτών προσδιορίζεται λογιστι- κά, ή από τα συνολικά κέρδη των επιχειρήσεων στις πε- ριπτώσεις που το καθαρό εισόδημα αυτών προσδιορίζε- ται εξωλογιστικά, σύμφωνα με τις
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 3/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Το στοιχείο γ΄ της[ παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3232/2004] (Α΄ 48) τροποποιείται ως εξής: «γ. Δέκα (10) έτη εγγάμου βίου μέχρι τη λύση του γά- μου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.» 3.Το στοιχείο ε΄ της[ παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3232/2004] (Α΄ 48) τροποποιείται ως εξής: «ε. Συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα το οποίο να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού των εκάστοτε
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 09/05/2013
Άρθρο πρώτο/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16
της κύριας και ιδιοκατοικούμενης κατοικίας κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών είναι ένα ή περισσότερα από τα προστατευόμενα τέκνα, λόγω θανάτου του ενός εκ των γονέων τους. Για την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή απαιτείται να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: α) η τιμή ζώνης του ακινήτου να μην υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, β) το οικογενειακό εισόδημα κατά το οικονομικό έτος
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 08/04/2014
Οικονομικών Σχέσεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως : I. Τμήμα Α΄- Φορολογικών Θεμάτων i.- (α) Η μέριμνα για την δημιουργία μητρώου αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα ή από την Ελλάδα, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης και Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης ή και με άλλες αρμόδιες
Σελίδα 1 από 1