142 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4559/2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.

03 Αυγούστου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142
3 Αυγούστου 2018

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4559
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Άρθρο 1Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από 1.10.2018 το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου (Τ.Ε.Ι. Ηπείρου), με έδρα την Άρτα καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Πα- νεπιστήμιο Ιωαννίνων, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδι- καίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προ- σώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου μεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4, Τμήματα και Σχολές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αν ανήκουν σε Τομείς μεταφέρονται στα αντίστοιχα Τμήματα. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου συνεχίζονται από το Πανεπι- στήμιο Ιωαννίνων χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ισχύουν έναντι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπι- στημίου Ιωαννίνων, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, και τις υποχρεώσεις του και ο οποίος συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα-προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου που αυτός έχει αναλάβει, συμπεριλαμβανομένων των χρη- ματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηματοδοτούν έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμ- βάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους. Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) εν- σωματώνεται στην αντίστοιχη μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και χρέη προϊσταμένου της μονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. τελεί ο οικείος προϊστά- μενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι επι- στημονικά υπεύθυνοι των προγραμμάτων-έργων εξακο- λουθούν να ευθύνονται για την ολοκλήρωση του έργου τους. Η επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ανασυγκροτείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη της διοικητικής λειτουργίας των Τμημάτων και προστίθενται ως μέλη εκπρόσωποι των νέων Τμημάτων με θητεία έως τη λήξη της θητείας των ήδη ορισμένων μελών. Στην επιτροπή ερευνών και διαχείρισης μετέχει έως την 31.12.2020, ως επιπλέον μέλος, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόεδρος της επιτρο- πής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπεί- ρου. Σε περίπτωση απουσίας του για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει, τον αναπληρώνει ένα εκ των μελών Δ.Ε.Π. της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, το οποίο επιλέγεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λειτουργεί από την 1.10.2018 έως την 31.8.2022 Συμβούλιο Ένταξης, στo οποίο μετέχουν ο υπηρετών κατά την 1.10.2018 Πρύτα- νης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, ως πρόεδρος, οι υπηρετούντες κατά την 1.10.2018 Αντιπρυτάνεις του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, καθώς και ο εκάστοτε εκλεγμένος Αντιπρύτανης ακα- δημαϊκών υποθέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως μέλη. Το Συμβούλιο Ένταξης είναι αρμόδιο για τη διευθέτηση θεμάτων που αφορούν την ένταξη του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, κατά τη μεταβατική περίοδο, σύμφωνα με το άρθρο 5, όπως: α) την εισήγηση προς τη Σύγκλητο για την εύρυθμη λειτουργία και ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπου- δών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, β) την εισήγηση προς τη Σύγκλητο και την εφαρμογή των αποφάσεων της Συγκλήτου για την πρόσληψη του αναγκαίου έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο υπηρετών κατά την 1.10.2018 πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου συμμετέχει έως την 31.8.2022: α) στη Σύγκλητο χωρίς δικαίωμα ψήφου και ως εισηγη- τής στα θέματα αρμοδιότητας του Συμβουλίου Ένταξης και β) στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιω- αννίνων, με δικαίωμα ψήφου μόνο όταν το Πρυτανικό Συμβούλιο ασκεί τις γνωμοδοτικές του αρμοδιότητες. Σε περίπτωση απουσίας του για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει, τον αναπληρώνει ένα εκ των μελών του Συμ- βουλίου Ένταξης, που υποδεικνύεται με τον αναπληρω- τή του από το ίδιο το Συμβούλιο.

Άρθρο 2Ίδρυση Σχολών στο Πανεπιστήμιο ΙωαννίνωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιδρύονται την 1.10.2018 οι εξής Σχολές: α) Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με έδρα την πόλη της Άρτας. β) Γεωπονίας, με έδρα την πόλη της Άρτας. γ) Κοινωνικών Επιστημών, με έδρα την πόλη των Ιω- αννίνων. δ) Μουσικών Σπουδών, με έδρα την πόλη της Άρτας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετονομάζεται σε Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ακαδημαϊκή λειτουργία των ιδρυόμενων Σχολών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019- 2020.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Σχολών που ιδρύονται με την παράγραφο 1 οργανώνεται Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με την περίπτωση Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι διαδικασίες συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των Σχολών που ιδρύονται με την παράγραφο 1 ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι τις 31.1.2019. Οι εκλογές για ανάδειξη Κοσμήτορα προκη- ρύσσονται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννί- νων έως τις 31.10.2018. Αν ο Πρύτανης δεν προκηρύξει εκλογές μέχρι την ημερομηνία αυτή, η αρμοδιότητά του αυτή περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να δοθεί παράταση έως δύο (2) φορές στις προθεσμίες της παραγράφου 5.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότη- σης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Σχολής, οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από προσωρινή Κοσμητεία, η οποία ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και απο- τελείται από: α) τον προσωρινό Κοσμήτορα, στη θέση του οποίου ορίζεται, με όμοια απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπι- στημίου Ιωαννίνων, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας ή Αναπλη- ρωτής Καθηγητής Τμήματος της Σχολής, β) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής, και γ) τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. από κάθε Τμήμα. Στις Σχολές που έχουν μόνο ένα Τμήμα, αντί του Προ- έδρου Τμήματος της περίπτωσης β΄ μετέχει ο Κοσμή- τορας.

Άρθρο 3Ίδρυση Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο ΙωαννίνωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιδρύονται την 1.10.2018 τα εξής Τμήματα: α) Νοσηλευτικής, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας. β) Λογοθεραπείας, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας. γ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. δ) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα την πόλη της Πρέβεζας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οι- κονομικών και Διοικητικών Επιστημών. ε) Μουσικών Σπουδών, με έδρα την πόλη της Άρτας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μουσικών Σπουδών. στ) Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με έδρα την πόλη της Άρτας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Πληρο- φορικής και Τηλεπικοινωνιών. ζ) Γεωπονίας, με έδρα την πόλη της Άρτας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονίας. η) Ψυχολογίας, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. θ) Μετάφρασης και Διερμηνείας, με έδρα την πόλη της Ηγουμενίτσας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοι- νωνικών Επιστημών. ι) Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής, με έδρα την πόλη της Άρτας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεω- πονίας. ια) Μηχανολόγων Μηχανικών, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων των περιπτώσεων α΄ έως η΄ της παραγράφου 1 και η ει- σαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρ- ξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Τμημάτων των περι- πτώσεων θ΄ έως ια΄ της παραγράφου 1 καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι αργότερα από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου του προηγούμενου έτους από το έτος έναρξης της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι απο- κλειστική. Κατ’ εξαίρεση για την έναρξη της εκπαιδευτικής λει- τουργίας και την εισαγωγή των πρώτων φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020, η απόφαση της Συγκλή- του εκδίδεται έως την 31 Δεκεμβρίου 2018.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στα Τμήματα της παραγράφου 1 λειτουργεί από την 1.10.2018 προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσω- ρινός Πρόεδρος, με εφαρμογή των διατάξεων του άρ- θρου 24 του ν. 4485/2017, έως την 31η.12.2018, οπότε και αναδεικνύεται Πρόεδρος με εκλογική διαδικασία, διαφορετικά έως να καταστούν αυτοδύναμα, σύμφω- να με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Οι Πρόεδροι των Τμημάτων, προσωρινοί ή μη, καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. αυτών, συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με όσα ορίζο- νται στο ν. 4485/2017. Κατ’ εξαίρεση οι Πρόεδροι των Τμημάτων των περιπτώσεων θ΄ έως ια΄ μετέχουν στη Σύγκλητο από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους έναρξης της εκπαιδευτικής τους λειτουργίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε κάθε Τμήμα οργανώνεται Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος σύμφωνα με την περί- πτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Σε καθένα από τα Τμήματα Ψυχολογίας, Μετάφρα- σης και Διερμηνείας, Επιστημών Τροφίμων και Διατρο- φής και Μηχανολόγων Μηχανικών συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις μελών Δ.Ε.Π.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων του παρόντος άρθρου έχει διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Εξαιρούνται τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών, Γεωπονίας, Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής και Μηχανολόγων Μηχανικών, στα οποία η απαιτούμενη διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του παρόντος γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195). Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72 και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.

Άρθρο 4ΠροσωπικόΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πάσης φύσεως προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται αυτοδικαίως, την 1.10.2018, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννί- νων, σύμφωνα με όσα ορίζονται κατωτέρω. Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται με σχετικές πράξεις του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι οποίες εκδίδονται έως την 31.12.2018, μνημονεύουν τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανατρέχουν στην 1η.10.2018.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως εξής: α) τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πα- νεπιστημίου Ιωαννίνων, β) τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται στο Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, γ) τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστη- μίου Ιωαννίνων, δ) τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρημα- τοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ε) τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσια- κής Μουσικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στ) τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληρο- φορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ζ) τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η) τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσε- ων εντάσσονται στο Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αποκτούν τους ακα- δημαϊκούς τίτλους των μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατ’ αντιστοίχιση των κατεχόμενων θέσεων, δηλαδή Α΄ βαθμίδας, Αναπληρωτές, Επίκουροι, υπηρε- τούντες Λέκτορες, και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων, κατά πα- ρέκκλιση κάθε άλλης ειδικότερης διάταξης, σύμφωνα με την παράγραφο 4.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Όσοι κατέχουν, κατά την 1.10.2018, προσωποπα- γή θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και όσοι κατέχουν τακτική θέση, επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας οργανική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης ε΄. β) Οι Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουροι Καθηγη- τές οι οποίοι κατέχουν τακτική θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου κατά την 1.10.2018 εντάσσονται, επίσης, σε προσωποπαγείς θέσεις μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστη- μίου Ιωαννίνων, οι οποίες μετατρέπονται σε οργανικές της ίδιας βαθμίδας, ύστερα από αίτησή τους, με απόφα- ση της Συγκλήτου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 31.2.2018 και η πράξη μετατροπής εκδίδεται χωρίς τή- ρηση άλλης διαδικασίας. Η έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής ανατρέχει στην 1.10.2018. γ) Οι Καθηγητές Α΄ βαθμίδας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσ- σονται ομοίως σε προσωποπαγείς θέσεις μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ζητούν τη μετατρο- πή της θέσης τους σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, η οποία διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής διάταξης, σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια. Για τη μετατροπή θέσης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσεται, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και βιογραφικό σημείωμα. Αιτήσεις υπο- βάλλονται μέχρι την 31η Αυγούστου 2024 και κρίνονται από επταμελείς επιτροπές κρίσης, με ισάριθμα αναπλη- ρωματικά μέλη, που αποτελούνται από Καθηγητές Πανε- πιστημίου Α΄ βαθμίδας και συναφούς γνωστικού αντικει- μένου με το γνωστικό πεδίο κάθε Τμήματος. Με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, συγκροτείται μία επιτροπή κρί- σης σε καθένα από τα Τμήματα της παραγράφου 2. Η Σύγκλητος συντάσσει έναν κατάλογο είκοσι (20) εκλεκτό- ρων για κάθε Τμήμα, τον οποίο υποβάλλει στη Συνέλευ- ση του Τμήματος. Μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή, η Συνέλευση ή και μεμονωμένα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος μπορούν να ζητούν την εξαίρεση εκλέκτορα, αν συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), καθώς και αν αντιλέ- γουν για τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των εκλεκτόρων. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η Σύγκλητος συγκροτεί την επι- τροπή επιλέγοντας από τον κατάλογο τα τακτικά και ανα- πληρωματικά μέλη της. Η απόφαση συγκρότησης φέρει ειδική αιτιολογία σε περίπτωση υποβολής αίτησης εξαί- ρεσης. Αν εξαιρεθούν τόσα μέλη από τον κατάλογο ώστε τα εναπομείναντα να μην επαρκούν για τη συγκρότηση της επιτροπής, η Σύγκλητος συντάσσει νέο κατάλογο και τον κοινοποιεί εκ νέου στη Συνέλευση Τμήματος. Τα μέλη των επιτροπών έχουν ετήσια θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Οι αιτήσεις εξετάζονται και αξιολογού- νται για να διαπιστωθεί η συνδρομή των προσόντων που προβλέπονται στο στοιχείο iii της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011. Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο μέσα σε ένα δίμηνο από την υποβολή τους με πλήρη φάκελο. Οι αποφάσεις των επιτροπών υποβάλλονται στον Πρύτα- νη για τον έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος πραγματοποιεί- ται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παρέλευση της τριακονθήμερης προθεσμίας για τον έλεγχο νομιμότη- τας. Η πράξη μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά- των. Η έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής ανατρέχει στην 1.10.2018, εφόσον η αίτηση υποβληθεί έως την 30.12.2018. Αιτήσεις μετατροπής θέσης υποβάλλονται έως δύο (2) φορές. Η δεύτερη αίτηση υποβάλλεται μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την έκδοση της αρ- νητικής απόφασης. Σε περίπτωση απόρριψης και της δεύτερης αίτησης το μέλος Δ.Ε.Π. παραμένει στη θέση την οποία κατέχει. δ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. των περιπτώσεων α΄ έως γ΄ που παραμένουν σε προσωποπαγείς θέσεις διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όσοι εντάσσονται σε τακτικές θέσεις υπάγονται στο μισθολογικό καθεστώς μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου από 1.1.2020, εφόσον η πράξη μετατροπής εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης. ε) Οι υπηρετούντες Λέκτορες (πρώην Καθηγητές Εφαρ- μογών) εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητεία ή σε προσωποπαγείς θέσεις Λεκτόρων Εφαρμογών, ανάλογα με τη θέση που κατέχουν την 1.10.2018, διατηρώντας το μισθολογικό καθεστώς Καθηγητή εφαρμογών Τ.Ε.Ι. και στα αντίστοιχα Τμήματα, σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κατηγορία αυτή ανήκει στα μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου και υπάγεται: α) στις κείμενες διατάξεις πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 για τους Καθηγητές Εφαρμογών, β) στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν τους υπηρετούντες Λέκτορες ως προς το δικαίωμα εκλέγειν, καθώς και συμμετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης του ιδρύματος. Για το ωράριο διδακτικής απασχόλησης ισχύει η νομοθεσία που διέπει τους υπηρετούντες Λέκτο- ρες Πανεπιστημίου. Όποιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος υποβάλλει αίτηση έως την 31.12.2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τη μετατροπή της θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή σε προσωποπαγή θέση Λέκτορα. Για γνωστικό αντικείμενο εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπου δεν είναι δυνατή ή συνήθης, η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σύμ- φωνα με τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης, για την τροπή της θέσης αποφασίζει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, πενταμελής επιτροπή που αποτε- λείται από μέλη Δ.Ε.Π. τουλάχιστον της βαθμίδας του Επίκουρου, ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του αιτούμενου τη μετατροπή. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και δύο (2) του- λάχιστον από τα μέλη της προέρχονται από άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι αποφάσεις της επι- τροπής υποβάλλονται στον Πρύτανη για τον έλεγχο νο- μιμότητας, ο οποίος πραγματοποιείται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης με συνημμένο το απαιτούμενο δικαιολογητικό, σε περίπτωση τροπής της θέσης με προσκόμιση διδακτορικού διπλώματος, δι- αφορετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παρέλευση της τριακονθήμερης προθεσμίας για τον έλεγχο νομιμό- τητας. Η πράξη μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι πράξεις μετατροπής έχουν έναρξη ισχύος την 1.10.2018, εφόσον ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ή κατέχει τα προσόντα κατά την ημερομηνία αυτή, δια- φορετικά την ημερομηνία έκδοσης της πράξης. Η υπα- γωγή στο ακαδημαϊκό καθεστώς Λέκτορα Πανεπιστημί- ου γίνεται με την έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής, ενώ η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1.1.2020, εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης. στ) Η ένταξη των μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και η υπαγωγή στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου, γίνεται απο- κλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης ειδικής διάταξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως την 1.10.2018, και οι διαδικασίες εξέλιξης ή μονιμο- ποίησης για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το εν- διαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Δ.Ε.Π. έως την 1.10.2018, καθώς και οι διαδικασίες μετακίνησης που εκκρεμούν κατά την 1.10.2018, συνεχίζονται κανονικά από το σημείο που βρίσκονται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα των αντίστοιχων, σύμφωνα με την παράγραφο 2, Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σύμφω- να με τις διατάξεις και τα πραγματικά περιστατικά που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης ή υποβολής της αίτησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας πέντε (5) τουλά- χιστον ετών στο ίδιο Τμήμα, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. σε Τμήματα του άρθρου 3. Αυτό ισχύει για την πρώτη μετακίνηση μετά την ένταξη των καθηγητών σε Τμήμα του Πανεπιστη- μίου Ιωαννίνων και αφορά και τους ήδη υπηρετούντες καθηγητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για μετακίνηση προς τα Τμήματα του άρθρου 3. Οι διατάξεις της παρού- σας ισχύουν μόνο για αιτήσεις που κατατίθενται έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους έναρξης της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Τμήματος υποδοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Τα έτη που τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν διανύσει στην εκά- στοτε βαθμίδα ως μέλη Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι. συνυπολογίζονται, μετά την ένταξή τους στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σαν να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα Καθηγητή πανε- πιστημίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

α) Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προ- σωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εντάσσονται σε Τμήματα-Σχολές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμ- φωνα με την αντιστοιχία της παραγράφου 2, διαφορε- τικά στο Ίδρυμα, αναλόγως με το που ανήκουν οι θέσεις τους. Αν οι θέσεις τους είναι κατανεμημένες σε Τομείς, εντάσσονται στο αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται και τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τ.Ε.Ι. στο οποίο ανήκε ο Τομέας. Τα μέλη της παρούσας εντάσσονται με την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχουν, οργανική θέση ή προσωποπαγή, και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Πανεπιστημίου, καθώς και στο αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς. Η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1.1.2020. Αν προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόμε- νοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών, πλην της χορήγησης παροχών και επιδομάτων που προβλέπονται στο άρθρο 155 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83). β) Οι εκκρεμείς διαδικασίες κρίσης και μονιμοποίησης μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο οποίο εντάσσονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κατά την 1.10.2018 στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, μεταφέρεται αυτο- δικαίως στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε αντίστοιχη θέση αυτής που κατέχει, οργανική θέση ή προσωποπαγή, με την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία-εκπαι- δευτική βαθμίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και με το βαθμό που κατέχει, παραμένοντας στην ίδια έδρα (πόλη εργασίας). Είναι δυνατή η μετακίνησή τους σε άλλη πόλη εργασίας, μετά από αίτησή τους. Η μετακί- νηση και η τοποθέτηση γίνονται με απόφαση του Πρυτα- νικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και συνεκτιμώντας την οικογενειακή κατάσταση, λόγους υγείας, καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικονομικά κρι- τήρια. Οι δικηγόροι με σύμβαση αορίστου χρόνου και πάγια έμμισθη εντολή μεταφέρονται αυτοδίκαια και εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με την ίδια εργασιακή σχέση, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με σχέση εργασί- ας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επιστημονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδημαϊ- κοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για τις συναφθείσες συμβάσεις έργου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Οι κενές θέσεις πάσης φύσεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου μεταφέρονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννί- νων. Θέσεις μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. για την προ- κήρυξη των οποίων έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280) προκηρύσσονται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Άρθρο 5Φοιτητές του Τ.Ε.Ι. ΗπείρουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύος του πα- ρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδικαίως στα αντίστοιχα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4, Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με δικαίωμα να ολοκλη- ρώσουν τις σπουδές τους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 5. Οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρή- σεων εντάσσονται αυτοδικαίως στο Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας, αλλά ολοκληρώνουν τις σπουδές τους μόνο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου συνεχίζεται μεταβατικώς μέχρι την αποφοίτη- ση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την 1.10.2018, φοι- τητών και όσων εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου συνεχίζονται έως την ολο- κλήρωση του προγράμματος από εγγεγραμμένους έως και το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018- 2019 φοιτητές. Οι φοιτητές των προηγούμενων εδαφίων συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστι- κών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτη- τών, αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα αντίστοιχα Τμήματα Τ.Ε.Ι. και τα οποία συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειμένα σε αυτούς διδακτικά καθήκοντα στο Τμήμα προέλευσης, σε προπτυχιακές και μεταπτυ- χιακές σπουδές, καθώς και όσα τους ανατεθούν με από- φαση των οργάνων του Τμήματος του Πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται. Σχετικές αρμοδιότητες μπορεί να ανατίθενται και σε άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητι- κών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορή- γηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τμημάτων αυτών αρμόδια είναι τα όργανα των αντί- στοιχων, σύμφωνα με την παράγραφο 1, Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, έχουν τη δυνατότητα με αίτηση, που καταθέτουν στη γραμματεία του Τμήμα- τος στο οποίο εντάσσονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με την παράγραφο 2, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος Πανεπιστημίου και να λάβουν πτυχίο πανεπι- στημιακής εκπαίδευσης. Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 15.9.2019, διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα και είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδι- αφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής δήλωσης. Τα επιπλέον μαθήματα καθορίζονται με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευ- σης Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και με την οποία γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων του προ- γράμματος σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος του Πανεπι- στημίου. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, του προηγούμενου εδαφίου, με τους πρόσθετους όρους λή- ψης πτυχίου Πανεπιστημίου, εκδίδεται έως την 31.6.2019 και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτη- σης από τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται με μάθημα και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πα- νεπιστημιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, εκτός αν περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Για τα μαθήματα που ολοκλήρωσε επιτυχώς ο φοιτητής και την πρακτική άσκηση, που δεν λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμή- νων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προ- σαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν μόνο το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Εγγραφές και μετεγγραφές φοιτητών στα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και οι φοιτητές λαμ- βάνουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 5.

Άρθρο 6Μετονομασία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου ΙωαννίνωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το Τμήμα Φι- λοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με- τονομάζεται σε Τμήμα Φιλοσοφίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

To Τμήμα Φιλοσοφίας χορηγεί πτυχίο το οποίο θεω- ρείται ως προς κάθε συνέπεια αντίστοιχο και ισότιμο με το πτυχίο Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και οι απόφοιτοί του εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολό- γων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄38).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος Φιλοσο- φίας και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο πρώτος κύκλος σπουδών διαρκεί οκτώ (8) ακαδη- μαϊκά εξάμηνα. Η διαμόρφωση του προγράμματος σπου- δών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011 και θεωρείται πιστοποιημένο έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Α.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72 και το δεύτερο εδάφιο της περί- πτωσης δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο Τμήμα παρέχει διοικητική και γραμματεια- κή υποστήριξη Γραμματεία, η οποία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με την έν- νοια της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τα εργαστήρια και λοιπές εκπαιδευτικές μονάδες του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολο- γίας, που έχουν κατανεμηθεί στον Τομέα Ψυχολογίας εντάσσονται στο Τμήμα Ψυχολογίας, με διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφη- μερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το Τμήμα Φιλοσοφίας διοικείται από τα όργανα διοίκησης του Τμήματος Φ.Π.Ψ. Τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., καθώς και οι φοιτητές που συμμετέ- χουν στα όργανα διοίκησης και μεταφέρονται στο Τμήμα Ψυχολογίας, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους αντικαθίστανται με ορισμό ή εκλογή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 4485/2017.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.), το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), το Εργαστηρι- ακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) και το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), το οποίο υπηρετεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος στον Τομέα Ψυχο- λογίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ., εντάσσεται στο Τμήμα Ψυ- χολογίας, με πράξη του Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι θέσεις που κατέχουν μεταφέρονται ταυτοχρόνως με την πράξη κατανομής και ένταξής τους στο νέο Τμήμα. Εκκρεμείς διαδικασίες διορισμού, εξέλιξης ή μετακίνησης συνεχίζονται από ένα από τα δύο Τμήματα Φιλοσοφίας ή Ψυχολογίας, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο, ύστερα από ειδικά αιτιολο- γημένη απόφαση του Πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εκλεκτορικά που έχουν ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατη- γορίες έκτακτου προσωπικού, η σύμβαση των οποίων δεν λήγει μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ακαδημαϊ- κού έτους 2019-2020, μπορεί να εντάσσονται στο Τμήμα Ψυχολογίας, με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση των ενδιαφερομένων και γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας. Το προσωπικό αυτό εξακολουθεί να διέπεται από το καθεστώς με το οποίο είχε προσληφθεί ως τη λήξη της σύμβασής του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017, 2017-2018 και όσοι εγ- γραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, εντάσσο- νται σε ένα από τα Τμήματα Φιλοσοφίας ή Ψυχολογίας ως εξής: α) Οι φοιτητές των κατευθύνσεων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, που έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τμήμα Φιλο- σοφίας. β) Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Ψυχολογίας, που έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, καθώς και οι φοιτητές του Τμήματος Φ.Π.Ψ. που έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και όσοι εισάγονται το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 εντάσσονται σε οποιοδήπο- τε από τα δύο Τμήματα, ύστερα από δήλωση προτίμησης και απόφαση της Συγκλήτου. Η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και δεν ανακαλείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί έως και το ακαδημαϊ- κό έτος 2015-2016 και όσοι από τους φοιτητές της παρα- γράφου 10 δεν υποβάλουν δήλωση προτίμησης έχουν δικαίωμα να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φ.Π.Ψ. και να λάβουν το αντίστοιχο πτυχίο. Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος Φ.Π.Ψ. συνεχί- ζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των φοιτητών αυτών. Τα όργανα του Τμήματος Φιλοσοφίας είναι αρμό- δια για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φ.Π.Ψ., την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους του Τμήματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Φ.Π.Ψ. μπορεί να εντάσσονται στο Τμήμα Ψυχολογίας ύστερα από αίτησή τους και απόφαση της Συγκλήτου.

Άρθρο 7Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου ΙωαννίνωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιδρύεται Πανεπιστη- μιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπό την εποπτεία της Συγκλήτου και του Πανεπιστημίου Ιω- αννίνων. 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Έδρα του Π.Ε.Κ. είναι η έδρα του Πανεπιστημίου Ιω- αννίνων, στις εγκαταστάσεις του οποίου στεγάζεται και λειτουργεί, χρησιμοποιώντας τις υλικοτεχνικές υποδομές του Πανεπιστημίου που του παραχωρούνται με απόφα- ση της Συγκλήτου, μέχρις ότου αποκτήσει ιδιόκτητους χώρους εγκατάστασης. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. και έγκριση της Συγκλήτου μπορεί να ιδρύονται γραφεία και παραρτήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι: Η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, η συμβολή στην εξειδί- κευση νέων επιστημόνων, η παροχή υπηρεσιών σε δημό- σιους και ιδιωτικούς φορείς, η διαμεσολάβηση ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη ερευνητικών μονάδων στις επιχειρήσεις, καθώς και η προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πο- λιτισμού στο εξωτερικό, ιδίως στους τομείς: α) των βιοεπιστημών, β) του περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, γ) του υδάτινου περιβάλλοντος και στήριξης της αλι- ευτικής παραγωγής, δ) των επιστημών υλικών και υπολογισμών, ε) οικονομικής ανάλυσης και αλληλέγγυας οικονομίας, στ) των νεοελληνικών σπουδών, της ελληνικής γραμ- ματείας, ιστορίας, τεχνών, γλωσσολογίας, της ψυχολογί- ας, των παιδαγωγικών, της λαογραφίας και της κοινωνι- κής ανθρωπολογίας και ζ) της ψηφιακής καινοτομίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ.: α) εκπονεί μελέτες κάθε φύσης και εκτελεί ή διαχει- ρίζεται εγκεκριμένα ερευνητικά ή αναπτυξιακά προ- γράμματα και έργα, τα οποία εμπίπτουν στους τομείς της παραγράφου 3, β) συνεργάζεται με παραγωγικούς φορείς της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και προωθεί την οικονομική αξιοποίη- ση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, γ) συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, το Ελληνι- κό Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τους Ο.Τ.Α., τις κατά τόπους Περιφέρειες, συ- νεταιρισμούς, επιστημονικές ενώσεις, φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και Α.Ε.Ι. και επιστημονικά ή τεχνο- λογικά πάρκα, διαμεσολαβώντας στη διασύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση και την παραγωγή αγαθών, δ) συνεργάζεται με έλληνες και ξένους εμπειρογνώ- μονες σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου του για την προώθηση των σκοπών του, ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συ- ναφή με τους παραπάνω σκοπούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα: α) βιοεπιστημών, το οποίο λειτουργεί στην πόλη των Ιωαννίνων, με εξειδίκευση σε θέματα λειτουργικής γονι- διωματικής, βιολογίας της ανάπτυξης, καθώς και έρευνας σχετικής με τη διάγνωση ή τη θεραπεία ανθρώπινων νόσων, β) επιστήμης υλικών και υπολογισμών, το οποίο λει- τουργεί στην πόλη των Ιωαννίνων, με εξειδίκευση στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στις εφαρμογές των επι- στημών και των τεχνολογιών νέων υλικών, καθώς και σε ψηφιακές καινοτομίες αξιοποίησης τεχνολογιών πληρο- φορικής και τηλεπικοινωνιών, γ) ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, το οποίο λειτουργεί στην πόλη των Ιωαννίνων, με εξειδίκευση στις νεοελληνικές σπουδές, στην ελληνική γραμματεία, την εκπαίδευση, την ιστορία, τις τέχνες και τη γλωσσολογία, δ) οικονομικής ανάλυσης και αλληλέγγυας οικονομί- ας, το οποίο λειτουργεί στην πόλη των Ιωαννίνων, με εξειδίκευση στην ανάλυση οικονομικών και κοινωνικών φαινομένων, με σκοπό την προώθηση εναλλακτικών μορφών ανάπτυξης με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον, ε) περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, το οποίο λειτουργεί στην πόλη των Ιωαννίνων, με εξειδίκευση στις τεχνολογίες ελέγχου και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην εφαρμογή μοντέλων ανάπτυξης βασισμένων στην αειφορία με έμφαση στην προστασία των υδατικών και εδαφικών πόρων και στα χαρακτηριστικά της αγροδι- ατροφής. Στο Ινστιτούτο περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης ιδρύεται παράρτημα (σταθμός) υδάτινου πε- ριβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, με εξειδίκευση στην στήριξη της αλιευτικής παραγωγής, την ανάδειξη και προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος, καθώς και την παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε θέματα αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και προστασίας. Με απόφαση της Συγκλήτου καθορίζεται η έδρα του παραρτήματος. στ) Ινστιτούτο Ψηφιακής Καινοτομίας, το οποίο λει- τουργεί στην πόλη των Ιωαννίνων, αναφέρεται στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τη- λεπικοινωνιών (ΤΠΕ) για τον ευρύτερο ψηφιακό μετα- σχηματισμό που υφίσταται η σύγχρονη κοινωνία στις περισσότερες δραστηριότητές της, όπως οικονομία, πο- λιτισμός, βιομηχανία και επιστήμες. Oι δραστηριότητες του Ινστιτούτου περιλαμβάνουν τη βασική και εφαρ- μοσμένη πληροφορική και τη μηχανική υπολογιστών, στο πλαίσιο ενός ευρέως φάσματος εφαρμογών, όπως η επιχειρηματικότητα, η διοίκηση, ο πολιτισμός, το πε- ριβάλλον, η υγεία και η διεπιστημονικότητα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Πόροι του Π.Ε.Κ. είναι: α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που χορηγούνται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, β) χρηματοδοτήσεις από ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανισμούς, το Ελ- ληνικό Δημόσιο, καθώς και χορηγίες από ιδιωτικές επι- χειρήσεις και ιδιώτες, γ) δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, καθώς και κάθε είδους τακτικές και έκτακτες εισφορές ή παροχές ημε- δαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων, δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων για λο- γαριασμό τρίτων, όπως δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., διεθνών οργανισμών καθώς και ιδιωτών, ή τη διάθεση πνευματικών προϊόντων που παράγει το Π.Ε.Κ., ε) τόκοι από καταθέσεις, στ) πρόσοδοι από την εκμετάλλευση της περιουσίας του Π.Ε.Κ. και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές, ζ) λοιπά πάσης φύσεως έσοδα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρό του και τους Δι- ευθυντές των Ινστιτούτων, ως μέλη. Ο Πρόεδρος και οι Διευθυντές επιλέγονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 9. β) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Διοικη- τικού Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τα καθήκοντά του ασκούνται από Αντιπρόεδρο, ο οποίος ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέ- ματα που αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, τη διαχείριση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων από τις δραστηριότη- τές του, τη διάθεση των πόρων του και γενικά, για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτε- ρικό κανονισμό λειτουργίας της παραγράφου 12.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριμελή συντονιστική επιτροπή, στην οποία μετέχει ως Πρόεδρος ο Διευθυντής του Ινστιτούτου. α) Η τριμελής επιτροπή είναι αρμόδια για την κατάρ- τιση του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος του Ινστιτούτου, την κατάρτιση σχεδίου για τα κονδύλια του ετήσιου προϋπολογισμού του ερευνητικού κέντρου που αφορούν τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου και κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται στον κανονισμό της παραγράφου 12. β) Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτούτου, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ινστιτούτου, προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα ανωτέρω καθήκοντά του ή τα καθήκοντά του ως μέλους του Διοικητικού Συμ- βουλίου, τα καθήκοντα αυτά ασκούνται από μέλος της τριμελούς συντονιστικής επιτροπής, το οποίο ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής αυτής, ύστε- ρα από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθή- κοντά του ως μέλους της τριμελούς συντονιστικής επι- τροπής, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευ- θυντές των Ινστιτούτων και τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιωαν- νίνων, επιστήμονες με διεθνές κύρος, οι οποίοι έχουν διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική με τα αντικείμενα των ινστιτούτων του ερευνητικού κέ- ντρου, με εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων για ερευνητικά προγράμματα ή έργα και στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας. Για την επιλογή τους εκδίδεται προκήρυξη από τον Πρύτανη. Με την προκή- ρυξη μπορεί να οριστούν πρόσθετα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Π.Ε.Κ. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γί- νεται από πενταμελή επιτροπή, η οποία που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συγκροτείται με απόφαση της Συ- γκλήτου. Ο ορισμός αυτών που επιλέχθηκαν από την επιτροπή γίνεται με πράξη του Πρύτανη, η οποία δη- μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, στις ανωτέρω θέσεις τοποθε- τούνται μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, που επιλέγονται από τη Σύγκλητο και ορίζονται με πράξη του Πρύτανη, και γίνεται εκ νέου προκήρυξη μέσα σε ένα (1) έτος. Η θητεία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυ- ντών των Ινστιτούτων και των μελών της συντονιστικής επιτροπής είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης. Η κατοχή των ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή θέσης μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο Α.Ε.Ι.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Στο Π.Ε.Κ. τοποθετείται προσωπικό του Πανεπιστη- μίου Ιωαννίνων, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Στο Π.Ε.Κ. απασχολείται και προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου ή με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο των προγραμμάτων-έργων που αυτό διαχειρίζεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Για ζητήματα που αφορούν την οικονομική δια- χείριση των ερευνητικών προγραμμάτων, τις προμή- θειες, τον τρόπο απασχόλησης και τις μετακινήσεις του προσωπικού του Π.Ε.Κ., καθώς και των ερευνητικών προγραμμάτων-έργων που αυτό διαχειρίζεται εφαρμό- ζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 60 έως 67 του ν. 4485/2017. Η οικονομική διαχείριση των έργων- προγραμμάτων των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. ασκείται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου. Οι προβλεπόμενες κρατήσεις του Ε.Λ.Κ.Ε. από τη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων και έργων των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. διατίθενται υπέρ της λειτουργίας και των σκοπών του Κέντρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται μέσα σε εννέα (9) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου. Με τον εσωτερικό κανονισμό λει- τουργίας καθορίζονται ιδίως τα εξής θέματα: α) οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου και ο τρόπος λειτουργίας του, β) οι αρμοδιότητες των Διευθυντών και των τριμελών επιτροπών διοίκησης των ερευνητικών Ινστιτούτων και ο τρόπος λειτουργίας τους, γ) η εξειδίκευση των προσόντων που πρέπει να δι- αθέτουν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα μέλη των τριμελών επιτροπών, δ) η διαδικασία παύσης μελών του Διοικητικού Συμ- βουλίου, ε) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του ερευ- νητικού κέντρου, στ) οι λεπτομέρειες σχετικά με την οικονομική διαχεί- ριση του ερευνητικού κέντρου, ζ) οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστημο- νικών υπευθύνων και λοιπού προσωπικού, η) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την απασχόληση, τις αμοιβές και τις μετακινήσεις των απα- σχολουμένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου, θ) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελε- σμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων του, ι) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωμάτων δι- ανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας, ια) θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, ιβ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση του ερευ- νητικού κέντρου, την εύρυθμη λειτουργία του και την εκπλήρωση του σκοπού του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της παραγρά- φου 7 και της συντονιστικής επιτροπής της παραγράφου 8 δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ημερή- σια αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και ιδιαίτερα με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 του ιδίου νόμου.

Άρθρο 8Πρότυπο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου (Π.Α.ΤΕ.Π.Η.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δημιουργείται Πρό- τυπο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου (Π.Α.ΤΕ.Π.Η.) στην ευρύτερη εδαφική περιφέρεια της πόλης της Άρτας. Η οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία του πάρκου αυτού ανατίθεται στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννί- νων που ιδρύθηκε με το π.δ. 264/2001 (Α΄ 190). Για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων του πάρκου παραχωρεί- ται κατά χρήση, στην Εταιρεία αυτή έκταση του Πανεπι- στημίου, με απόφαση του Πρύτανη, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο Π.Α.ΤΕ.Π.Η., σχεδιάζονται και πραγματοποιού- νται, σε συνεργασία με τη Γεωπονική Σχολή, παραγωγι- κές δραστηριότητες αγροτικής και οικολογικής κατεύ- θυνσης, που ενσωματώνουν καινοτόμα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα, διατηρώντας μια διαρκή λειτουργική διασύνδεση με την επιστημονική κοινό- τητα, την αγορά, τον καταναλωτή και την κοινωνία, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, στο Π.Α.ΤΕ.Π.Η. πραγματοποιείται: α) στοχευμένη έρευνα, ενίσχυση, δημιουργία και ανά- πτυξη καινοτόμων εφαρμογών στον τομέα της αγροδι- ατροφής, παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων και τροφίμων ζωικής και φυτικής προέλευσης με ταυτόχρο- νη διατήρηση, καθώς και ανάδειξη και εμπλουτισμό των φυσικών πόρων και αποκατάσταση του φυσικού περι- βάλλοντος με πρότυπες δράσεις, β) εκπαίδευση σπουδαστών της Γεωπονικής Σχολής, καθώς και επιμόρφωση και κατάρτιση, μέσω του Κέ- ντρου Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ή του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) του Ιδρύματος, σε θέματα όπως οι εναλλακτικές μορφές παραγωγής και οι νέες τεχνολογίες βέλτιστης αγροτικής παραγωγής, η διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, η εφαρ- μογή επιστημονικών ανακαλύψεων για την παραγωγή προϊόντων με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η αναγνώριση και η αναπαραγωγή γηγενών αυτοφυών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, η παραγωγή και η ανάδειξη καινοτόμων προϊόντων με ιδιαίτερα και ευεργετικά χαρακτηριστικά για την υγεία του ανθρώπου, η εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων καλλιέργειας και η ανάπτυξη τεχνικών γενετικής βελτίωσης, γ) ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και εξοικείωσης με τον αγροδιατροφικό κλάδο και τις επιμέρους δραστη- ριότητες του πρωτογενή τομέα, στις οποίες περιλαμβά- νονται και δράσεις αναψυχής, όπως θεματικές εκθέσεις και ημερίδες, οργανωμένες επισκέψεις, επιδείξεις και ξεναγήσεις στους χώρους του Π.Α.ΤΕ.Π.Η.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο Π.Α.ΤΕ.Π.Η. μπορεί να δημιουργούνται δομές κα- τάλληλες για την επίτευξη των σκοπών της παραγράφου 2, όπως κέντρο ολοκληρωμένης αγροτικής εκπαίδευσης και παραγωγής πρότυπων τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων, πρότυπες βιοκλιματικές μονάδες εκτροφών για την παραγωγή τοπικών αγροτικών προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και καινοτόμες ιδιότητες στο πλαίσιο πρότυπης παραγωγής ελαχιστοποιημένου περι- βαλλοντικού αποτυπώματος, πρότυπο θερμοκήπιο και μονάδα αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Η δημι- ουργία των δομών αυτών αποφασίζεται από τη Σύγκλη- το του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαν- νίνων, η οποία διαμορφώνεται κατόπιν εισήγησης της επιτροπής της παραγράφου 4.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση της Συγκλήτου συγκροτείται πενταμε- λής επιτροπή που αποτελείται από τον Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονίας και τέσσερα (4) μέλη Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δύο (2) τουλάχιστον από τα οποία είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γεωπονίας. Η θητεία των μελών της επιστημονικής επιτροπής είναι τετραετής, με δυνατότητα ανανέωσης. Η επιτροπή ει- σηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Αξιο- ποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για κάθε θέμα σχετικά με τη λειτουργία του Π.Α.ΤΕ.Π.Η. Στην επιτροπή αυτή μπορεί να ανατίθεται, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο συντονισμός και η υλοποίηση των επιστημονικών, ερευ- νητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του Π.Α.ΤΕ.Π.Η.. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σ’ αυτή, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπο- παραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και ιδιαίτερα με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του ιδίου νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Άρθρο 9Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Τ.Ε.Ι. Ιονίων ΝήσωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από 1.10.2018 το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων (Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων), με έδρα το Αργο- στόλι καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το οποίο υπεισέρ- χεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώ- σεων δημοσιότητας για τα ακίνητα. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων μεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12, Τμήματα και Σχολές του Ιονίου Πανεπιστημίου. Αν ανήκουν σε Τομείς μεταφέρονται στα αντίστοιχα Τμήμα- τα. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων συ- νεχίζονται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων ισχύουν έναντι του Ιονίου Πανεπιστημίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονί- ου Πανεπιστημίου, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα και τις υποχρεώσεις του και ο οποίος συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα-προγράμματα που έχει αναλάβει ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, συμπεριλαμβανομένων των χρη- ματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηματοδοτούν έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμ- βάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους. Η μονάδα οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης ενσωματώ- νεται στην αντίστοιχη μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου Πανεπιστημίου και χρέη Προϊσταμένου της μονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσι- ών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. τελεί ο σχετικός Προϊστάμενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου Πανεπιστημίου. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των προγραμμάτων-έργων εξακολουθούν να ευθύνονται για την ολοκλήρωση του έργου τους. Η επι- τροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ανασυγκρο- τείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη της διοικητικής λειτουργίας των Τμημάτων και προστίθενται ως μέλη εκπρόσωποι των νέων Τμημάτων με θητεία έως τη λήξη της θητείας των ήδη ορισμένων μελών. Στην Επι- τροπή Ερευνών μετέχει έως τις 31.12.2020 χωρίς δικαίω- μα ψήφου ένα από τα μέλη του Συμβουλίου Ένταξης της παραγράφου 3, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από το ίδιο το Συμβούλιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο λειτουργεί από την 1.10.2018 έως την 31.8.2022 Συμβούλιο Ένταξης, με έδρα στην Αθήνα, στο οποίο μετέχουν ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων που υπηρετεί κατά την 1.10.2018, οι Αντιπρόεδροι της Διοικούσας Επιτρο- πής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων που υπηρετούν κατά την 1.10.2018, καθώς και ο εκάστοτε Αντιπρύτανης ακαδη- μαϊκών υποθέσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου, ως μέλη. Το Συμβούλιο Ένταξης είναι αρμόδιο για τη διευθέτη- ση θεμάτων που αφορούν την ένταξη του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων και τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ιονί- ων Νήσων, που παρέχονται μεταβατικά, σύμφωνα με το άρθρο 13, όπως: α) την εισήγηση προς τη Σύγκλητο για την εύρυθμη λειτουργία και την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, β) την εισήγηση προς τη Σύγκλητο και την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεών της για την πρόσληψη του αναγκαίου έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιο- νίων Νήσων, που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συμμετέχει, έως την 31.8.2022, στο Πρυτανικό Συμβούλιο και στη Σύγκλητο χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση απουσίας του για οποιονδήποτε λόγο ή προ- σωρινού κωλύματος, καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλεί- ψει, τον αναπληρώνει ένα εκ των μελών του Συμβουλίου Ένταξης, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από το ίδιο το Συμβούλιο.

Άρθρο 10Ίδρυση Σχολών στο Ιόνιο ΠανεπιστήμιοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ιδρύονται την 1.10.2018 οι εξής Σχολές: α) Περιβάλλοντος, με έδρα την πόλη της Ζακύνθου. β) Οικονομικών Επιστημών, με έδρα την πόλη της Κέρκυρας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ακαδημαϊκή λειτουργία των ιδρυόμενων Σχολών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019- 2020. Κατ’ εξαίρεση η ακαδημαϊκή λειτουργία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών αρχίζει όταν αρχίσει η εκπαι- δευτική λειτουργία ενός από τα Τμήματά της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 11.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Σχολών που ιδρύονται με την παράγραφο 1 οργανώνεται Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι διαδικασίες συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των Σχολών που ιδρύονται με την παράγραφο 1 ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι τις 31.1.2019. Οι εκλογές για ανάδειξη Κοσμήτορα προκη- ρύσσονται από τον Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημί- ου έως τις 31.10.2018. Αν ο Πρύτανης δεν προκηρύξει εκλογές μέχρι την ημερομηνία αυτή, η αρμοδιότητά του αυτή περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Κατ’ εξαίρεση, στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών εκλογές διενεργούνται και η εκλογική διαδι- κασία ολοκληρώνεται έως την 31η Ιανουαρίου του έτους έναρξης της ακαδημαϊκής λειτουργίας της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να δοθεί παράταση έως δύο (2) φορές, στις προθεσμίες της παραγράφου 4.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότη- σης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Σχολής, οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από προσωρινή Κοσμητεία, η οποία ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου και αποτελεί- ται από: α) τον προσωρινό Κοσμήτορα, στη θέση του οποίου ορίζεται, με όμοια απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας ή Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος της Σχολής, β) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής και γ) τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. από κάθε Τμήμα. Στις Σχολές που έχουν μόνο ένα Τμήμα, αντί του Προ- έδρου Τμήματος της περίπτωσης β΄ μετέχει ο Κοσμή- τορας.

Άρθρο 11Ίδρυση Τμημάτων στο Ιόνιο ΠανεπιστήμιοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ιδρύονται την 1.10.2018 τα εξής Τμήματα: α) Εθνομουσικολογίας, με έδρα την πόλη του Ληξουρί- ου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μουσικής και Οπτι- κοακουστικών Τεχνών. β) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα την πόλη του Αργοστολίου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος. γ) Περιβάλλοντος, με έδρα την πόλη της Ζακύνθου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος. δ) Περιφερειακής Ανάπτυξης, με έδρα την πόλη της Λευκάδας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. ε) Τουρισμού, με έδρα την πόλη της Κέρκυρας το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. στ) Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, με έδρα την πόλη του Αργοστολίου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων των περι- πτώσεων β΄, γ΄ και στ΄ της παραγράφου 1 και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακα- δημαϊκού έτους 2019-2020. Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Τμημάτων των περιπτώσεων α΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προ- σωπικού και πάντως όχι αργότερα από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου του προηγούμενου έτους από το έτος έναρξης της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Η προθεσμία του προ- ηγούμενου εδαφίου είναι αποκλειστική. Κατ’ εξαίρεση για την έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας και την εισαγωγή των πρώτων φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, η απόφαση της Συγκλήτου εκδίδεται έως την 31 Δεκεμβρίου 2018.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στα Τμήματα της παραγράφου 1 λειτουργεί από την 1.10.2018 προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρι- νός Πρόεδρος, με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4485/2017, έως την 31.1.2019, οπότε και αναδει- κνύεται Πρόεδρος με εκλογική διαδικασία, άλλως έως να καταστούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Οι Πρόεδροι των Τμημάτων, προσωρινοί ή μη, καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. αυτών, συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 4485/2017. Κατ’ εξαί- ρεση οι Πρόεδροι των Τμημάτων των περιπτώσεων α΄, δ΄ και ε΄ μετέχουν στη Σύγκλητο από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους έναρξης της εκπαιδευτικής τους λειτουργίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε κάθε Τμήμα οργανώνεται Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με την πε- ρίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Σε καθένα από τα Τμήματα Εθνομουσικολογίας, Πε- ριφερειακής Ανάπτυξης και Τουρισμού συστήνονται από την ίδρυσή τους οκτώ (8) θέσεις μελών Δ.Ε.Π.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων του πα- ρόντος άρθρου διαρκεί οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του παρόντος γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Α.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.

Άρθρο 12ΠροσωπικόΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πάσης φύσεως προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νή- σων, με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, με- ταφέρεται αυτοδικαίως, την 1.10.2018, στο Ιόνιο Πα- νεπιστήμιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται κατωτέρω. Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται με σχετικές πράξεις του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, οι οποίες εκδίδονται έως τις 31.12.2018, μνημονεύουν τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανατρέχουν στην 1.10.2018.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται στα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου ως εξής: α) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου, με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από αίτησή τους, γνώμη του Τμήματος υποδοχής και αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες των Τμημάτων. Η αίτηση κατατίθεται έως τις 31.10.2018, η απόφαση ένταξης εκ- δίδεται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή- σεως και ανατρέχει στην 1.10.2018. β) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται στο Τμήμα Επιστή- μης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιονίου Πανεπιστη- μίου. γ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλ- λοντος Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται στο Τμή- μα Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου. δ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. ε) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρή- σεων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται στο Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου ή στο Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου, με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από αίτησή τους, γνώμη του Τμήματος υποδοχής και αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες των Τμημάτων. Η αίτηση κατατίθεται έως τις 31.10.2018 και η απόφαση ένταξης εκδίδεται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή- σεως και ανατρέχει στην 1.10.2018.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων αποκτούν τους ακαδημαϊκούς τίτλους των μελών Δ.Ε.Π. του Ιονί- ου Πανεπιστημίου κατ’ αντιστοίχιση των κατεχόμενων θέσεων, δηλαδή Α΄ βαθμίδας, αναπληρωτές, επίκουροι, υπηρετούντες λέκτορες, και υποβάλλονται στο ακαδη- μαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικότερης διάταξης, σύμφωνα με την παράγραφο 4.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Όσοι κατέχουν, κατά την 1.10.2018, προσωποπα- γή θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, εντάσσο- νται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μέ- λους Δ.Ε.Π. του Ιονίου Πανεπιστημίου και όσοι κατέχουν τακτική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας οργανική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του Ιονίου Πανεπιστημίου, με την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης ε΄. β) Οι Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουροι Καθη- γητές, οι οποίοι κατέχουν τακτική θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων κατά την 1.10.2018 εντάσσονται επίσης σε προσωποπαγείς θέσεις μελών Δ.Ε.Π. του Ιονίου Πανεπιστημίου, οι οποίες μετατρέπονται σε οργανικές της ίδιας βαθμίδας, ύστερα από αίτησή τους, με από- φαση της Συγκλήτου, που δημοσιεύεται στην Εφημε- ρίδα της Κυβερνήσεως. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 31.12.2018 και η πράξη μετατροπής εκδίδεται χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας. Η έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής ανατρέχει στην 1.10.2018. γ) Οι Καθηγητές Α΄ βαθμίδας του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται ομοίως σε προσωποπαγείς θέσεις μελών Δ.Ε.Π. του Ιονίου Πανεπιστημίου και ζητούν τη μετατρο- πή της θέσης τους σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, η οποία διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής διάταξης, σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια. Για τη μετατροπή θέσης ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσεται, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και βιογραφικό σημείωμα. Αιτήσεις υπο- βάλλονται μέχρι την 31η Αυγούστου 2024 και κρίνονται από επταμελείς επιτροπές κρίσης, με ισάριθμα ανα- πληρωματικά μέλη, που αποτελούνται από Καθηγητές Πανεπιστημίου Α΄ βαθμίδας και συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό πεδίο κάθε Τμήματος. Με πράξη του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, συγκροτείται μία επιτροπή κρίσης σε καθένα από τα Τμήματα της παραγράφου 2. Η Σύγκλητος συντάσσει έναν κατάλογο είκοσι (20) εκλεκτό- ρων για κάθε Τμήμα, τον οποίο υποβάλλει στη Συνέλευ- ση του Τμήματος. Μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή, η Συνέλευση ή και μεμονωμένα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος μπορούν να ζητούν την εξαίρεση εκλέκτορα αν συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), καθώς και αν αντιλέγουν για τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των εκλεκτόρων. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου η Σύγκλητος συγκροτεί την επιτροπή επιλέγοντας από τον κατάλογο τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της. Η απόφαση συγκρότησης φέρει ειδική αιτιολογία σε περίπτωση υποβολής αίτη- σης εξαίρεσης. Αν εξαιρεθούν τόσα μέλη από τον κα- τάλογο ώστε τα εναπομείναντα να μην επαρκούν για τη συγκρότηση της επιτροπής, η Σύγκλητος συντάσσει νέο κατάλογο και τον κοινοποιεί εκ νέου στη Συνέλευση Τμήματος. Τα μέλη των επιτροπών έχουν ετήσια θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Οι αιτήσεις εξετάζο- νται και αξιολογούνται για να διαπιστωθεί η συνδρομή των προσόντων που προβλέπονται στο στοιχείο iii της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011. Οι αιτήσεις εξετάζονται μέσα σε ένα δίμηνο το αργότερο, από την υποβολή τους με πλήρη φάκελο. Οι αποφάσεις των επιτροπών υποβάλ- λονται στον Πρύτανη για έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος πραγματοποιείται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης πράξη μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παρέ- λευση της τριακονθήμερης προθεσμίας για τον έλεγχο νομιμότητας. Η πράξη μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευ- νας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Η έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής ανατρέχει στην 1.10.2018, εφόσον η αίτηση υποβληθεί ως τις 30.12.2018. Αιτήσεις μετατρο- πής θέσης υποβάλλονται έως δύο (2) φορές. Η δεύτερη αίτηση υποβάλλεται μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την έκδοση της αρνητικής απόφασης. Σε περίπτωση απόρριψης και της δεύτερης αίτησης το μέλος Δ.Ε.Π. παραμένει στη θέση την οποία κατέχει. δ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. των περιπτώσεων α΄ έως γ΄, που παραμένουν σε προσωποπαγείς θέσεις, διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όσοι εντάσσονται σε τακτικές θέσεις υπάγονται στο μισθολογικό καθεστώς μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου από την 1.1.2020, εφόσον η πράξη μετατροπής εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης. ε) Οι υπηρετούντες Λέκτορες (πρώην Καθηγητές Εφαρ- μογών) εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητεία ή σε προσωποπαγείς θέσεις Λεκτόρων Εφαρμογών, ανάλογα με τη θέση που κατέχουν την 1.10.2018, διατηρώντας το μισθολογικό καθεστώς Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι. και στα αντίστοιχα Τμήματα, σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κατηγορία αυτή ανήκει στα μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου και υπάγεται: α) στις κείμενες πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις για τους Καθηγητές Εφαρμογών, β) στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν τους υπηρετούντες Λέκτορες για το δικαίωμα εκλέγειν, καθώς και για το δικαίωμα συμμετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης του ιδρύματος. Για το ωράριο διδακτικής απασχόλησης ισχύει η νομο- θεσία που διέπει τους υπηρετούντες Λέκτορες Πανεπι- στημίου. Όποιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος υποβάλλει αίτηση έως τις 31.12.2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τη μετατροπή της θέσης σε οργα- νική θέση επί θητεία ή σε προσωποπαγή θέση Λέκτορα. Για γνωστικό αντικείμενο εξαιρετικής και αδιαμφισβήτη- της ιδιαιτερότητας, όπου δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με τους κα- νόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης, για την τροπή της θέσης αποφασίζει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην πε- ρίπτωση Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, πενταμελής επιτροπή που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. τουλάχιστον της βαθμίδας του Επίκουρου, ίδιου ή συ- ναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του αιτουμέ- νου τη μετατροπή. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη της προέρχονται από άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι αποφάσεις της επιτροπής υποβάλ- λονται στον Πρύτανη για έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος πραγματοποιείται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης με συνημμένο το απαιτούμενο δικαιολογητικό, σε περίπτωση τροπής της θέσης με προ- σκόμιση διδακτορικού διπλώματος, διαφορετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παρέλευση της τριακονθή- μερης προθεσμίας για τον έλεγχο νομιμότητας. Η πράξη μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημο- σίευσή της. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουρ- γείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι πράξεις μετατροπής έχουν έναρξη ισχύος την 1.10.2018, εφόσον ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ή κατέ- χει τα προσόντα κατά την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά την ημερομηνία έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγή στο ακαδημαϊκό καθεστώς Λέκτορα Πανεπιστημίου γίνεται με την έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής, ενώ η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1.1.2020, εφό- σον η πράξη εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης. στ) Η ένταξη των μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και η υπαγωγή στο ακαδημαϊ- κό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης ειδικής διάταξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, για τις οποίες έχει εκδοθεί προ- κήρυξη έως την 1.10.2018 και οι διαδικασίες εξέλιξης ή μονιμοποίησης για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Δ.Ε.Π. έως την 1.10.2018, καθώς και οι διαδικασίες μετακίνησης που εκκρεμούν κατά την 1.10.2018, συνεχίζονται κανονικά από το σημείο που βρίσκονται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα των αντίστοιχων, σύμφωνα με την παράγραφο 2, Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου και σύμφωνα με τις διατάξεις και τα πραγματικά περιστατι- κά που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης ή υποβολής της αίτησης. Μετά την ολοκλήρωση της δια- δικασίας, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην παράγραφο 4. Εκλεκτορικά που έχουν ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας πέντε (5) τουλά- χιστον ετών στο ίδιο Τμήμα, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, δεν απαιτείται στις περιπτώσεις μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. σε Τμήματα του άρθρου 11. Αυτό ισχύει για την πρώτη μετακίνηση μετά την ένταξη των καθηγητών σε Τμήμα του Ιονίου Πανεπι- στημίου, αφορά και τους ήδη υπηρετούντες Καθηγητές του Ιονίου Πανεπιστημίου για μετακίνηση προς τα Τμή- ματα του άρθρου 11. Οι διατάξεις της παρούσας παρα- γράφου ισχύουν μόνο για αιτήσεις που κατατίθενται έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους έναρξης της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Τμήματος υποδοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Τα έτη που τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν διανύσει στην εκά- στοτε βαθμίδα ως μέλη Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι. συνυπολογίζονται, μετά την ένταξή τους στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σαν να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα Καθηγητή Πανε- πιστημίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

α) Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω- πικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ- σωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται σε Τμήματα/Σχολές του Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την αντιστοιχία της παραγράφου 2, ή στο ίδρυμα, ανά- λογα με το που ανήκουν οι θέσεις τους. Αν οι θέσεις τους είναι κατανεμημένες σε Τομείς, εντάσσονται στο αντί- στοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται και τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τ.Ε.Ι. στο οποίο ανήκε ο Τομέας. Αν οι θέσεις τους είναι στο Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων εντάσσονται σε Τμήμα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2 για τα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος. Εάν οι θέσεις τους εί- ναι στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων εντάσσονται στο Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστη- μίου ή στο Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2 για τα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος. Τα μέλη της παρούσας εντάσσονται με την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχουν, οργανική θέση ή προσωποπαγή, και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Πανεπιστημίου, καθώς και στο αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς. Η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1.1.2020. Αν προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόμε- νοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών, πλην της χορήγησης παροχών και επιδομάτων που προβλέπονται στο άρθρο 155 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83). β) Οι εκκρεμείς διαδικασίες κρίσης και μονιμοποίησης μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ολοκληρώνονται από τα όργα- να του Τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κατά την 1.10.2018 στο Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε αντίστοιχη θέση αυτής που κατέχει (οργανική θέση ή προσωποπαγή) με την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία/εκπαι- δευτική βαθμίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και με το βαθμό που κατέχει, παραμένοντας στην ίδια έδρα (πόλη εργασίας). Είναι δυνατή η μετακίνησή τους σε άλλη πόλη εργασίας, μετά από αίτησή τους. Η με- τακίνηση και η τοποθέτηση γίνονται με απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και συνεκτιμώντας την οικογενειακή κατάστα- ση, λόγους υγείας, καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικονο- μικά κριτήρια. Οι δικηγόροι με σύμβαση αορίστου χρό- νου και πάγια έμμισθη εντολή μεταφέρονται αυτοδίκαια και εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με την ίδια εργασιακή σχέση, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων με σχέση εργα- σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επιστημονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδημαϊ- κοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Ιόνιο Πα- νεπιστήμιο με το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για τις συναφθείσες συμβάσεις έργου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Οι κενές θέσεις πάσης φύσεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων μεταφέρονται στο Ιόνιο Πανεπιστή- μιο. Θέσεις μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. για την προ- κήρυξη των οποίων έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), προκηρύσσονται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Άρθρο 13Φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Ιονίων ΝήσωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Ιο- νίων Νήσων, δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδικαίως στα αντίστοιχα, σύμ- φωνα με τις περιπτώσεις ββ΄, γγ΄ ή δδ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12, Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου, με δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμ- φωνα με τις παραγράφους 2 και 5. Οι φοιτητές του Τμή- ματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται με αίτησή τους που κατατίθεται έως τις 30.11.2018 και απόφαση της Συγκλήτου σε Τμήμα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστη- μίου, με δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 5. Οι φοιτητές του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων εντάσσονται αυτοδικαίως στο Τμήμα Εθνομουσικολο- γίας, αλλά ολοκληρώνουν τις σπουδές τους μόνο σύμ- φωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την απο- φοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την 1.10.2018, φοιτητών και όσων εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Οι φοιτητές των προηγούμενων εδαφίων συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστι- κών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτη- τών, αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα αντίστοιχα Τμήματα Τ.Ε.Ι. και συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειμένα σε αυτά διδακτικά καθήκοντα στο Τμήμα προέλευσης, σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπου- δές, καθώς και όσα τους ανατεθούν με απόφαση των οργάνων του Τμήματος του Πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται. Σχετικές αρμοδιότητες μπορεί να ανατί- θενται και σε άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τμη- μάτων αυτών, αρμόδια είναι τα όργανα των αντίστοιχων, σύμφωνα με την παράγραφο 1, Τμημάτων του Ιονίου Πα- νεπιστημίου. Για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, η ευ- θύνη ολοκλήρωσης του προγράμματος σπουδών και οι αρμοδιότητες του προηγούμενου εδαφίου ανατίθενται σε Τμήμα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Για το Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων την ευθύνη ολοκλήρωσης του προγράμματος σπουδών και τις αρμοδιότητες του προηγούμενου εδαφίου έχουν τα όργανα του Τμήματος Εθνομουσικολογίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, έχουν τη δυνατότητα με αίτηση, που καταθέτουν στη γραμματεία του Τμήμα- τος στο οποίο εντάσσονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι σύμφωνα με την παράγραφο 3, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα θεωρητικού χαρακτήρα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος Πανεπιστημίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η αίτη- ση υποβάλλεται έως τις 15.9.2019, διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα και είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής δήλωσης. Τα επιπλέον μαθήματα καθορίζονται με πρά- ξη του προέδρου του Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και με την οποία γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμή- ματος του Πανεπιστημίου. Η απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος του προηγούμενου εδαφίου, με τους πρόσθε- τους όρους λήψης πτυχίου Πανεπιστημίου, εκδίδεται έως τις 31.6.2019 και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησης από τους φοιτητές. Η πρακτική άσκηση δεν αντιστοιχείται με μάθημα και δεν λαμβά- νεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, εκτός αν περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Για τα μαθήματα που ολοκλήρωσε επιτυχώς ο φοιτητής και την πρακτική άσκηση, που δεν λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπι- στημιακής εκπαίδευσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμή- νων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προ- σαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν μόνο το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Εγγραφές και μετεγγραφές φοιτητών στα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και οι φοιτητές λαμβάνουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 5.

Άρθρο 14Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Ιονίου ΠανεπιστημίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ιδρύεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.), ως νομικό πρόσωπο ιδιω- τικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπό την εποπτεία της Συγκλήτου και του Ιονίου Πανεπιστημίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Έδρα του Π.Ε.Κ. είναι η έδρα του Ιονίου Πανεπιστη- μίου, στις εγκαταστάσεις του οποίου στεγάζεται και λει- τουργεί, χρησιμοποιώντας τις υλικοτεχνικές υποδομές του Πανεπιστημίου που του παραχωρούνται με απόφα- ση της Συγκλήτου, μέχρις ότου αποκτήσει ιδιόκτητους χώρους εγκατάστασης. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Π.Ε.Κ. και έγκριση της Συγκλήτου μπορεί να ιδρύονται γραφεία και παραρτήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι: η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, η συμβολή στην εξειδί- κευση νέων επιστημόνων, η παροχή υπηρεσιών σε δημό- σιους και ιδιωτικούς φορείς, η διαμεσολάβηση ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη ερευνητικών μονάδων στις επιχειρήσεις, η προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό, ιδίως στους τομείς: α) των βιοεπιστημών, β) των επιστημών τροφίμων, γ) του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, δ) της μουσικής και καλλιτε- χνικής δημιουργίας και ε) της ιστορίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ.: α) εκπονεί μελέτες κάθε φύσης και εκτελεί ή διαχει- ρίζεται εγκεκριμένα ερευνητικά ή αναπτυξιακά προ- γράμματα και έργα, τα οποία εμπίπτουν στους τομείς της παραγράφου 3, β) συνεργάζεται με παραγωγικούς φορείς της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και προωθεί την οικονομική αξιοποίη- ση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, γ) συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, το Ελληνι- κό Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τους Ο.Τ.Α., τις κατά τόπους Περιφέρειες, συ- νεταιρισμούς, επιστημονικές ενώσεις, φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και Α.Ε.Ι. και επιστημονικά ή τεχνο- λογικά πάρκα, διαμεσολαβώντας στη διασύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση και την παραγωγή αγαθών, δ) συνεργάζεται με Έλληνες και ξένους εμπειρογνώ- μονες σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου του για την προώθηση των σκοπών του, ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συ- ναφή με τους παραπάνω σκοπούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα: α) βιοεπιστημών, βιοτεχνολογίας, επιστήμης τροφίμων και περιβάλλοντος, με έδρα την πόλη της Ζακύνθου, με εξειδίκευση στη βιοτεχνολογία τροφίμων, στην περιβαλ- λοντική βιοτεχνολογία, στις εφαρμογές της βιοπληροφο- ρικής στη βιοϊατρική, στην ποιότητα και ασφάλεια τροφί- μων, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών και στις χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων, στη μετεω- ρολογία και την κλιματική αλλαγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη χημεία και τον έλεγχο ποιότητας περιβάλλοντος και στη διαχείριση περιβάλλοντος και την οικολογία, β) μουσικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας, με έδρα την πόλη της Κέρκυρας, με εξειδίκευση σε θέματα νέας μουσικής δημιουργίας και δημιουργικότητας, έρευνας των οπτικοακουστικών και υβριδικών τεχνών και της τέχνης της παράστασης και της εφαρμογής αυτών σε πεδία, όπως η καλλιτεχνική έκφραση, η ψυχαγωγία και η εκπαίδευση, γ) ιστορικών μελετών, με έδρα την πόλη της Κέρκυ- ρας, με εξειδίκευση σε θέματα αρχειακής έρευνας σε όλες τις περιόδους της αρχαίας, μεσαιωνικής, νεότερης και σύγχρονης ιστορίας, καθώς σε διεπιστημονικές προσεγγίσεις της ιστορίας με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την εφαρμογή αυτών σε πεδία όπως η εκπαίδευση και ο πολιτισμός. Στο ινστιτούτο ιστορικών μελετών ιδρύεται παράρτημα οικονομικής και κοινωνι- κής ιστορίας «Νίκος Σβορώνος», με έδρα την πόλη της Λευκάδας, με εξειδίκευση στην οικονομική και κοινωνική ιστορία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Πόροι του Π.Ε.Κ. είναι: α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που χορηγούνται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ειδικά για τη λει- τουργία του ερευνητικού κέντρου, β) χρηματοδοτήσεις από ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανισμούς, το Ελ- ληνικό Δημόσιο, καθώς και χορηγίες από ιδιωτικές επι- χειρήσεις και ιδιώτες, γ) δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε είδους τακτικές και έκτακτες εισφορές ή παροχές ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων, δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων για λο- γαριασμό τρίτων, όπως δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., διεθνών και μη οργανισμών, καθώς και ιδιωτών, ή τη διάθεση πνευματικών προϊόντων που παράγει το Π.Ε.Κ., ε) τόκοι από καταθέσεις, στ) πρόσοδοι από την εκμετάλλευση της περιουσίας του Π.Ε.Κ. και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές, ζ) λοιπά πάσης φύσεως έσοδα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρό του και τους Δι- ευθυντές των Ινστιτούτων, ως μέλη. Ο Πρόεδρος και οι Διευθυντές επιλέγονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 9. β) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Διοικη- τικού Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τα καθήκοντά του ασκούνται από Αντιπρόεδρο, ο οποίος ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία του ερευ- νητικού κέντρου, τη διαχείριση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων από τις δραστηριότητές του, τη διάθεση των πόρων του και, γενικά, για κάθε ενέρ- γεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παραγράφου 12.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριμελή συντονιστική επιτροπή, στην οποία μετέχει ως Πρόεδρος ο Διευθυντής του Ινστιτούτου. α) Η τριμελής επιτροπή είναι αρμόδια για την κατάρ- τιση του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος του Ινστιτούτου, την κατάρτιση σχεδίου για τα κονδύλια του ετήσιου προϋπολογισμού του ερευνητικού κέντρου που αφορούν στις δραστηριότητες του ινστιτούτου και κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται στον κανονισμό της παραγράφου 12. β) Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του ινστιτούτου, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του ινστιτούτου, προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα ανωτέρω καθήκοντά του ή τα καθήκοντά του ως μέλους του Διοικητικού Συμ- βουλίου, τα καθήκοντα αυτά ασκούνται από μέλος της τριμελούς συντονιστικής επιτροπής, το οποίο ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής αυτής, ύστε- ρα από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκο- ντά του ως μέλος της τριμελούς συντονιστικής επιτρο- πής, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευ- θυντές των Ινστιτούτων και τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Ιονίου Πανεπιστημίου, επιστήμονες με διεθνές κύρος, οι οποίοι έχουν διοικη- τική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική με τα αντικείμενα των ινστιτούτων του ερευνητικού κέντρου, με εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων για ερευνητικά προγράμματα ή έργα και στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας. Για την επιλογή τους εκδίδεται προκήρυξη από τον Πρύτανη. Με την προκή- ρυξη μπορεί να οριστούν πρόσθετα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Π.Ε.Κ. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από πενταμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συγκροτείται με απόφαση της Συ- γκλήτου. Ο ορισμός αυτών που επιλέχθηκαν από την επιτροπή γίνεται με πράξη του Πρύτανη, η οποία δη- μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, στις ανωτέρω θέσεις τοποθε- τούνται μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, που επιλέγονται από τη Σύγκλητο και ορίζονται με πράξη του Πρύτανη, και γίνεται εκ νέου προκήρυξη μέσα σε ένα (1) έτος. Η θητεία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυ- ντών των Ινστιτούτων και των μελών της συντονιστικής επιτροπής είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης. Η κατοχή των ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή θέσης μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο Α.Ε.Ι.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Στο Π.Ε.Κ. τοποθετείται προσωπικό του Ιονίου Πανεπιστημίου, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Στο Π.Ε.Κ. απασχολείται και προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου ή με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο των προγραμμάτων/έργων που αυτό διαχειρίζεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Για ζητήματα που αφορούν την οικονομική δια- χείριση των ερευνητικών προγραμμάτων, τις προμή- θειες, τον τρόπο απασχόλησης και τις μετακινήσεις του προσωπικού του Π.Ε.Κ., καθώς και των ερευνητικών προγραμμάτων/έργων που αυτό διαχειρίζεται, εφαρ- μόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 60 έως 67 του ν. 4485/2017. Η οικονομική διαχείριση των έργων/ προγραμμάτων των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. ασκείται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου. Οι προβλεπόμενες κρατήσεις του Ε.Λ.Κ.Ε. από τη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων και έργων των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. διατίθενται υπέρ της λειτουργίας και των σκοπών του Κέντρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται μέσα σε εννέα (9) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου. Με τον εσωτερικό κανονισμό λει- τουργίας καθορίζονται ιδίως τα εξής θέματα: α) οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου και ο τρόπος λειτουργίας του, β) οι αρμοδιότητες των Διευθυντών και των τριμελών επιτροπών διοίκησης των ερευνητικών Ινστιτούτων και ο τρόπος λειτουργίας τους, γ) η εξειδίκευση των προσόντων που πρέπει να δι- αθέτουν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα μέλη των τριμελών επιτροπών, δ) η διαδικασία παύσης μελών του Διοικητικού Συμ- βουλίου, ε) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του ερευ- νητικού κέντρου, στ) οι λεπτομέρειες σχετικά με την οικονομική διαχεί- ριση του ερευνητικού κέντρου, ζ) οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστημο- νικών υπευθύνων και λοιπού προσωπικού, η) οι διαδικασίες και κάθε ειδικό ζήτημα σχετικά με την απασχόληση, τις αμοιβές και τις μετακινήσεις των απασχολουμένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου, θ) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελε- σμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων του, ι) η διαχείριση και προστασία των δικαιωμάτων δια- νοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας, ια) θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, ιβ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση του ερευ- νητικού κέντρου, την εύρυθμη λειτουργία του και την εκπλήρωση του σκοπού του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της παραγρά- φου 7 και της Συντονιστικής Επιτροπής της παραγράφου 8 δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ημερή- σια αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και ιδιαίτερα με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του ιδίου νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄
Άρθρο 15ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες, που ανακύ- πτουν από την ένταξη των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αντίστοιχα, τη μετονομασία του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών των Τμημάτων και την κατανομή σε αυτές του προσωπικού, ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννί- νων και του Ιονίου Πανεπιστημίου αντίστοιχα, σύμφωνα και με όσα ορίζονται στον οργανισμό και τον εσωτερικό κανονισμό του Ιδρύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Εκκρεμείς υποθέσεις μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων ενώπιον του οικείου πειθαρ- χικού συμβουλίου παραπέμπονται και κρίνονται από το αρμόδιο πλέον πειθαρχικό συμβούλιο μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Εκκρεμείς διαδικασίες, όπως μετατάξεις, συνεχίζο- νται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Ιονίου Πανεπιστημίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μέλος Δ.Ε.Π. που κατέχει τακτική θέση ως μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ή του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων και εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αντίστοιχα, έχει δικαίωμα να εκλεγεί ή να οριστεί κοσμήτορας, πρόεδρος Τμήματος ή διευθυντής Τομέα, σύμφωνα με όσα ειδικό- τερα ορίζονται στο ν. 4485/2017. Σε θέση πρύτανη και αντιπρύτανη εκλέγονται μόνο όσοι κατέχουν οργανική θέση στα αντίστοιχα πανεπιστήμια. Αν μέλος Δ.Ε.Π. επι- θυμεί να θέσει υποψηφιότητα για πρύτανης ή αντιπρύτα- νης, η αίτηση μετατροπής της θέσης του εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν, κατά την 1.10.2018, προσωποπαγή θέση στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και στο Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων και παραμένουν σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο Ιόνιο Πανε- πιστήμιο, αντίστοιχα, δεν έχουν δικαίωμα εκλογής σε θέση μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης. Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τμημάτων και Τομέων και στα εκλεκτορικά σώματα για ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Mέλη Δ.Ε.Π. που κατείχαν τακτικές θέσεις ως μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων και εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, μετέχουν στα εκλεκτορικά σώ- ματα του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, εκτός αν για τη συμμετοχή απαιτείται η ιδιότητα του Καθηγητή Α΄ βαθ- μίδας, οπότε μετέχουν μόνο οι Καθηγητές Α΄ βαθμίδας που κατέχουν τακτική θέση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Εκλεκτορικά σώματα που έχουν ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Καταργούνται από την 1.10.2018 τα προεδρικά δια- τάγματα 343/1994 (Α΄ 181) και 84/2013 (Α΄ 124), με την επιφύλαξη της παροχής των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, σύμφωνα με όσα ορί- ζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 και την εγγρα- φή και μετεγγραφή φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Καταργούνται από την 1.10.2018 τα προεδρικά δια- τάγματα 195/2003 (Α΄ 156) και 103/2013 (Α΄ 136) και το άρθρο 56 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118), με την επιφύλαξη της παροχής των προγραμμάτων σπουδών των Τμημά- των του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 και την εγγραφή και μετεγγραφή φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 16Τροποποιήσεις του ν. 4009/2011ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο ν. 4009/2011 τροποποιείται ως εξής: α) Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου τετάρτου του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), αντικαθίστανται ως εξής: «Τα ανωτέρω ισχύουν και για τη μονιμοποίηση των επί θητεία υπηρετούντων Λεκτόρων και Επίκουρων Κα- θηγητών. Οι μόνιμοι Λέκτορες και οι μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα οποτεδήποτε μετά τη δημοσίευση της πράξης μονιμοποίησής τους, διατηρώντας τη μονιμό- τητά τους.». β) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 29, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης, το διδακτικό έργο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαέξι (16) ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης, από τις οποίες το μέγιστο έξι (6) ώρες μπορεί να αφορά διδασκαλία θεωρητικού μαθήματος, ενώ στην περίπτωση μερικής απασχόλησης η υποχρέωση παροχής διδακτικού έργου μειώνεται ανά- λογα με το ποσοστό της απασχόλησης.». γ) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 καταργείται. δ) Η περίπτωση β΄ της παρ. 5 του άρθρου 77, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρ- θρου 34 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), αντικαθίσταται ως εξής: «β) οι Λέκτορες με θητεία που υπηρετούν ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορι- σμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή εκλεγούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε θέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη, έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν να ζητή- σουν τη μονιμοποίησή τους στη βαθμίδα του Λέκτορα ή την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή μέχρι δύο φορές έως τη λήξη επταετίας από τη δημοσί- ευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3.». ε)αα) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της πα- ραγράφου 3 του άρθρου 79, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 21 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), αντικαθίσταται ως εξής: «Η ένταξη πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευ- σης του Τμήματος ή της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ή της Συγκλήτου, ανάλογα με τη μονάδα στην οποία ανή- κει το μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 2 του π.δ. 118/2002 (Α΄ 99), ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από δύο (2) Καθηγητές και ένα (1) μέλος Ε.ΔΙ.Π., που ορίζονται από το όργανο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα ανωτέρω, και σχετική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.». ββ) Η υποπερίπτωση αα΄ καταλαμβάνει και τις εκκρε- μείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποθέσεις, για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι ακαδημαϊκές δι- αδικασίες, αλλά δεν έχουν δημοσιευθεί οι αποφάσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επί θητεία Λέκτορες, που έχουν αιτηθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος την εξέλιξή τους στην επό- μενη βαθμίδα και εκκρεμεί η κρίση ή απορρίφθηκε το αί- τημά τους και έληξε η θητεία τους, μπορούν να ζητήσουν τη μονιμοποίησή τους στη βαθμίδα του Λέκτορα, εντός τριάντα (30) ημερών από όταν λάβουν αποδεδειγμένα γνώση της αρνητικής κρίσης, άλλως εντός τριάντα (30) ημερών την έναρξη ισχύος του παρόντος και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει δημοσιευθεί η σχετική πράξη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 17Τροποποιήσεις του ν. 4485/2017

Στο ν. 4485/2017 (Α΄ 114) γίνονται οι εξής τροποποι- ήσεις: α) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 30 προ- στίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Ιόνιο Πα- νεπιστήμιο το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%).». β) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39 δι- αγράφονται οι λέξεις «Α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου». γ)αα) Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 45 αντι- καθίσταται ως εξής: «δ) ο αριθμός και ο τρόπος επιλογής των εισακτέων στο Π.Μ.Σ., ο αριθμός των οποίων δεν είναι μικρότερος των δέκα (10) ατόμων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, στα οποία περιλαμβάνονται οι γλώσσες, των οποίων απαιτείται η γνώση, και τα επίπεδα της γλωσ- σομάθειας,». ββ) Η διάταξη της υποπερίπτωσης αα΄ ισχύει για την εισαγωγή φοιτητών από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής. δ) στην περίπτωση Α΄ της παραγράφου 21 του άρ- θρου 84: αα) οι λέξεις «πρόταση της Συγκλήτου» αντικαθίστα- νται από τις λέξεις «εισήγηση της Συγκλήτου», ββ) οι λέξεις «σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.  2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει» αντικαθίστανται από τις λέξεις «και τα κριτήρια του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες εξειδικευμένες ανάγκες για τη λειτουργία του φορέα». ε) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρα- γράφου 21 του άρθρου 84 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη ανα- γκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με την κοινή απόφαση της περίπτωσης Α΄.».

Άρθρο 18Ζητήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα εδάφια πέμπτο, έκτο και έβδομο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4521/2018 αντικαθί- στανται ως εξής: «Για γνωστικό αντικείμενο εξαιρετικής και αδιαμφι- σβήτητης ιδιαιτερότητας, όπου δεν είναι δυνατή ή συ- νήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης, για την τροπή της θέσης αποφασίζει, σύμφωνα με όσα ορίζο- νται στην περίπτωση Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, πενταμελής επιτροπή που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. τουλάχιστον της βαθμίδας του Επίκουρου, ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του αιτούμενου τη μετατροπή. Η επιτροπή αυτή συγκροτεί- ται με απόφαση της Συγκλήτου και δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη της προέρχονται από άλλο Α.Ε.Ι. της ημε- δαπής ή της αλλοδαπής. Οι αποφάσεις της επιτροπής υποβάλλονται στον Πρύτανη για έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος πραγματοποιείται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετα- τροπή της θέσης σχετική πράξη μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης με συνημμένο το απαιτούμενο δικαιολογητικό, σε περίπτωση τροπής της θέσης με προσκόμιση διδακτορικού διπλώματος, διαφο- ρετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παρέλευση της τριακονθήμερης προθεσμίας για τον έλεγχο νομιμότη- τας. Η πράξη μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι πράξεις μετατροπής έχουν έναρξη ισχύος την ημερομη- νία ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εφόσον ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ή κατέ- χει τα προσόντα κατά την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4521/2018, η φράση «σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν» αντικαθίσταται από τη φράση «σύμφωνα με τις διατάξεις και τα πραγματικά περιστα- τικά που ίσχυαν». β) Η διάταξη της προηγούμενης περίπτωσης α΄ ισχύει από 2.3.2018.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Η εκλογή, εξέλιξη, μετακίνηση και κάθε υπηρε- σιακή μεταβολή των περιλαμβανομένων στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 ειδικών κατηγοριών εργαστηριακού και διδακτικού προσωπικού υπόκειται σε έλεγχο νομιμό- τητας από τον Πρύτανη, που ασκείται μέσα σε αποκλει- στική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη διαβίβαση του φακέλου από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο, με δικαίωμα του Πρύτανη να αναπέμψει το φάκελο μία (1) μόνο φορά. Αν για δεύτερη φορά κρίνει τη διαδικασία μη νόμιμη, παραπέμπει το φάκελο για έλεγχο νομιμότητας, στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στον οποίο μεταβιβάζεται στην περίπτωση αυτή και η αρμοδιότητα για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης. Η μη ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ή η μη αναπο- μπή μέσα στην προθεσμία του πρώτου εδαφίου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τον Πρύτανη. β) Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ελέγχει, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την παραλαβή του φακέλου, τη νομιμότητα οποιασδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις είτε αυτεπαγ- γέλτως είτε ύστερα από υποβολή ένστασης, που κα- τατίθεται μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών που ξεκινά από την επομένη της λήξης της αποκλειστικής προθεσμίας της περίπτωσης α΄. γ) Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπο- θέσεις, για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες από τα αρμόδια ακαδημαϊκά όργανα, αλλά δεν έχουν δημοσιευθεί οι αποφάσεις στην Εφημερίδα της Κυβερ- νήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Μετά την περίπτωση α΄ του άρθρου 66 του ν. 4415/2016 (Α΄159) προστίθεται περίπτωση β΄ ως εξής: «β) Ο έλεγχος νομιμότητας της ένταξης της περίπτω- σης α΄ γίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την παραλαβή του φακέλου, είτε αυτεπαγ- γέλτως είτε ύστερα από υποβολή ένστασης.». β) Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ του άρθρου 66 του ν. 4415/2016 αναριθμούνται σε περιπτώσεις γ΄ και δ΄, αντίστοιχα. γ) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου αυτής καταλαμβά- νει τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υποθέσεις, για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι διαδι- κασίες από τα αρμόδια ακαδημαϊκά όργανα αλλά δεν έχουν δημοσιευθεί οι αποφάσεις στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ένσταση κατατίθεται εντός αποκλει- στικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην κατανομή νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. στο ίδρυ- μα, η Σύγκλητος οφείλει να στελεχώνει κατά προτεραι- ότητα τα Τμήματα μέχρι τη συμπλήρωση των οκτώ (8) μελών Δ.Ε.Π.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α) Οι θητείες των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. υπολογίζονται σε ακαδημαϊκά έτη. β) Οι θητείες των υπηρετούντων κατά την έναρξη ισχύ- ος του παρόντος νόμου μονομελών οργάνων διοίκησης λήγουν την 31η Αυγούστου του ακαδημαϊκού έτους στη διάρκεια του οποίου πρόκειται να λήξει η θητεία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο εκλογής τους. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει αν, με την εφαρμογή της, Πρύτανης παραμένει στη διοίκηση Α.Ε.Ι. για περισσότερα από πέντε (5) συνεχό- μενα έτη. Στην περίπτωση αυτή η θητεία του Πρύτανη δεν παρατείνεται και η θητεία του νέου Πρύτανη λήγει την 31η Αυγούστου του ακαδημαϊκού έτους, κατά τη διάρκεια του οποίου επρόκειτο να λήξει η τετραετής θητεία του.

Άρθρο 19Εισαγωγή σπουδαστών στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου ΜακεδονίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι σπουδαστές των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εισάγονται στα ανωτέρω Τμήματα ύστερα από κοινές εισιτήριες εξετάσεις σε καλλιτεχνικά αντικείμενα που διοργανώ- νονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, κατά παρέκκλιση από το σύστημα πανελληνίων εξετάσεων του άρθρου 2 του ν. 2525/1997. Για την εξαγωγή της τε- λικής βαθμολογίας του υποψηφίου συνυπολογίζονται ο βαθμός του απολυτηρίου λυκείου και ο βαθμός που έλαβε ο υποψήφιος στις πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο μάθημα «Ελληνική Γλώσσα».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Δικαίωμα συμμετοχής στις κοινές εισιτήριες εξετά- σεις για την εισαγωγή σπουδαστών στο Τμήμα Μουσι- κών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυ- κείου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται: α) οι ειδικότερες προϋποθέσεις και όροι εισαγωγής και εγγραφής φοιτητών στα ανωτέρω Τμήματα, οι διαδικα- σίες διενέργειας των κοινών εισιτηρίων εξετάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα, β) η συγκρότηση, η σύνθεση, το πλαίσιο λειτουργί- ας και οι αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής των κοινών εισιτηρίων εξετάσεων, γ) τα εξεταστέα καλλιτεχνικά αντικείμενα και οι συντε- λεστές βαρύτητας βάσει των οποίων εξάγεται η τελική βαθμολογία του υποψηφίου. Με την ίδια απόφαση κα- θορίζεται ο συντελεστής βαρύτητας του απολυτηρίου Λυκείου και ο συντελεστής βαρύτητας του βαθμού στο μάθημα «Ελληνική Γλώσσα» που έλαβε ο υποψήφιος στις πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή στην τρι- τοβάθμια εκπαίδευση, δ) η αντιστοίχιση των καλλιτεχνικών αντικειμένων στα οποία θα επιλέξει να εξεταστεί ο υποψήφιος με τις κατευ- θύνσεις των Τμημάτων στις οποίες μπορεί να εισαχθεί.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του οικείου Τμήμα- τος, μπορεί να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του παρόντος και άλλα Τμήματα συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 20ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: «δ) Με την κατοχή πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχο- λογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Παι- δαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής), καθώς και με την κατοχή πτυχίου της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει από τις 12.6.2018.

Άρθρο 21Σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Πανεπιστήμιο ΠειραιώςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς συνιστάται Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο Δικαστικό Γραφείο προΐσταται Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ., ο οποίος είναι αρμόδιος για: α) τη γενική εποπτεία του Γραφείου, την επιμέλεια για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του, καθώς και τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως υποθέσεων αρμο- διότητάς του, β) τη γνωμοδότηση σε νομικής φύσεως ερωτήματα που υποβάλλουν ο Πρύτανης και, μέσω του γραφείου του Πρύτανη, η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συμβούλιο και οι Αντιπρυτάνεις του ιδρύματος, γ) τη δικαστική εκπροσώπηση του ιδρύματος ενώπι- ον όλων των δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, διαιτητικών δικαστηρίων και κάθε άλλης δικαστικής ή διοικητικής αρχής, δ) την εισήγηση στη Σύγκλητο για την άσκηση ή μη ένδικων βοηθημάτων ή μέσων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η δικαστική εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου δι- ενεργείται είτε από τον προϊστάμενο του Γραφείου είτε από δικηγόρους, στους οποίους κατανέμονται οι υπο- θέσεις με ευθύνη του Προϊσταμένου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι οργανικές θέσεις των Παρέδρων του Ν.Σ.Κ. αυ- ξάνονται κατά μία (1).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο Δικαστικό Γραφείο του Πανεπιστημίου συνι- στώνται δύο (2) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή, οι οποίοι επικουρούν τον Προϊστάμενο του Γραφείου στο έργο του. Για την πρόσληψή τους εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208). Μέχρι την πρόσληψη των δικηγόρων αυτών, η νομική υποστήριξη του Πανεπιστημίου μπορεί να ανατίθεται σε δικηγόρους που αμείβονται κατά υπόθεση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ο Πρύτανης, ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου και σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου του Γραφείου, μπορεί να αναθέσει την υπεράσπιση του πανεπιστημίου σε οποιουδήποτε βαθμού δικαστήριο της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, για συγκεκριμένη υπόθεση, σε δικηγόρο ή δικηγόρους που δεν ανήκουν στο Δικαστικό Γραφείο, αν αυτό επιβάλλεται από το φόρτο των υποθέσεων που εκκρεμούν στο Δικαστικό Γραφείο ή λόγω της βαρύτη- τας της υπόθεσης και της πολυπλοκότητας των νομικών ζητημάτων της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου, τα όργα- να των Σχολών και των Τμημάτων, το προσωπικό κάθε κατηγορίας του Ιδρύματος και τα όργανα διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) υποχρεούνται να παρέχουν στο Δικαστικό Γραφείο κάθε έγγραφο που κατέχουν ή τους ζητηθεί από αυτό για την υπεράσπιση του πανεπιστημίου στις εκκρεμούσες στο Δικαστικό Γραφείο υποθέσεις της αρμοδιότητάς του, καθώς και να παρέχουν σε αυτό εγγράφως το ιστορικό (πραγματικό) της υπόθεσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς υποχρεούται να παρέχει στο Δικαστικό Γραφείο την απαραίτητη για τη λειτουργία του υλικοτεχνική υποδομή. Για τη γραμματειακή υποστή- ριξη του Γραφείου, ο πρύτανης διαθέτει μέχρι δύο (2) διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου για χρονι- κό διάστημα έως δύο (2) έτη που μπορεί να παραταθεί.

Άρθρο 22Πρακτική άσκηση φοιτητών Α.Ε.Ι. και σπουδαστών Ι.Ε.Κ. σε σχολικές μονάδεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές των Α.Ε.Ι. και σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. μπορούν, στο πλαίσιο των μα- θημάτων του προγράμματος σπουδών, να ασκούνται σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε δομές του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ- νας και Θρησκευμάτων. 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθορίζο- νται η διαδικασία, οι όροι, τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις υλοποίησης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την πρακτική άσκηση της παραγράφου 1.

Άρθρο 23Τροποποιήσεις του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109)

Το π.δ. 79/2017 τροποποιείται ως εξής: α) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Το ευέλικτο ωράριο καθορίζεται από τον εκπαιδευτι- κό της τάξης και το σύλλογο διδασκόντων, σε συνεργα- σία με τους γονείς ή τους κηδεμόνες του νηπίου.». β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Μετά το τέλος των εορταστικών εκδηλώσεων, οι μαθητές αποχωρούν και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παραμένουν στο σχολείο για να συμμετέχουν σε έκτα- κτες ή τακτικές συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων ή και σε συνεδριάσεις του σχολικού συμβουλίου ή σε επιμορφωτικές/ενημερωτικές συναντήσεις με τους συ- ντονιστές εκπαιδευτικού έργου ή για να διεκπεραιώνουν οποιοδήποτε άλλο διοικητικό έργο τους έχει ανατεθεί.». γ) Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Η σχολική περιφέρεια των τμημάτων ένταξης στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία καθορίζεται με απόφαση του οικείου διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαί- δευσης, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου εκπαι- δευτικών θεμάτων.». δ) Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής: αα) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθί- σταται ως εξής: «Η Επιτροπή αποτελείται από τον προϊστάμενο εκπαι- δευτικών θεμάτων, ως πρόεδρο, και δύο (2) διευθυντές ή προϊσταμένους νηπιαγωγείου, ως μέλη.». ββ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Α΄ της παρα- γράφου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλ- λουν γνωμάτευση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμ- βουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή δημόσιο ιατροπαι- δαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.». γγ) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο για ένα (1) ακόμη έτος μπορεί να γίνει με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων, όταν βεβαιώνεται με γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σχε- τική βεβαίωση του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου ει- δικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης ή του συντο- νιστή εκπαιδευτικού έργου νηπιαγωγών ότι ο μαθητής παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες για να παρακολουθήσει την Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου.». ε) Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής: αα) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθί- σταται ως εξής: «Η επιτροπή αποτελείται από τον προϊστάμενο εκπαι- δευτικών θεμάτων ως Πρόεδρο, και δύο (2) Διευθυντές ή Προϊσταμένους δημοτικού σχολείου, ως μέλη.». ββ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρα- γράφου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλ- λουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγω- γικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.». γγ) Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής: «8. Καθυστέρηση εγγραφής στην Α΄ τάξη, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 6, μπορεί να γίνει για σοβαρούς λόγους που πιστοποιού- νται με βεβαίωση Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιας ιατροπαιδαγωγι- κής υπηρεσίας ή δημόσιου νοσοκομείου, με την οποία προσδιορίζεται και η διάρκεια της δικαιολογημένης καθυστέρησης.». στ) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής: «β) όσοι προέρχονται από Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και οι γονείς/κηδε- μόνες τους επιθυμούν την κατάταξή τους σε τάξη του γενικού σχολείου, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ. με την οποία συστήνεται η εγγραφή του μαθητή σε γε- νικό σχολείο,». ζ) Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής: αα) Η περίπτωση ι΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «ι) στη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων και συ- ναντήσεων με τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του οικείου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Συντο- νισμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.),». ββ) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ο Διευθυντής του σχολείου αποστέλλει για ενημέ- ρωση, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του κάθε σχολικού έτους, στον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων τον ετήσιο ή τριμηνιαίο προγραμματισμό των σχολικών δράσεων, την κατανομή τμημάτων/τάξεων και το πρό- γραμμα εφημεριών.». γγ) Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «δ) τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων και συ- ναντήσεων με τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,». η) Το Κεφάλαιο Α΄ του άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής: αα) Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5 αντικαθίστανται ως εξής: «Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον Προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων για έγκριση. Ο Προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα αντίγραφο στον οικείο Διευθυντή πρω- τοβάθμιας εκπαίδευσης.». ββ) Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής: «9. Ο οικείος Προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων εισηγείται εγγράφως μέσω του Διευθυντή εκπαίδευσης, στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Π.Ε.), προ- τείνοντας την αξιοποίηση των διδακτικών ωρών που πλεονάζουν στα σχολεία.». γγ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρα- γράφου 10 αντικαθίσταται ως εξής: «Η ανάληψη του ίδιου τμήματος από εκπαιδευτικό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, παιδαγωγικά τεκμηριωμένη, ύστερα από σύμφωνη γνώ- μη του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου.». δδ) Η παράγραφος 11 αντικαθίσταται ως εξής: «11. Αν υπάρχουν σημαντικές διαφορές απόψεων και προκύπτουν δυσκολίες στην κατανομή των τάξεων/ τμημάτων, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος ορίζει μια έκτακτη συνεδρίαση σε μια προσπάθεια σύνθεσης των διαφορετικών απόψεων, στην οποία καλείται και ο προ- ϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων.». εε) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 αντικαθί- σταται ως εξής: «Έως ότου τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα το σύ- νολο του εκπαιδευτικού προσωπικού για την πλήρη ανάπτυξη του Εβδομαδιαίου Ωρολόγιου Προγράμμα- τος Διδασκαλίας, αυτό αναμορφώνεται προσωρινά, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων και ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή. Συγκεκριμένα, αξιοποι- είται πλήρως το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο από τις διδακτικές ώρες των εκπαιδευτικών που είναι ήδη τοποθετημένοι στη σχολική μονάδα.». στστ) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 16 αντικαθί- σταται ως εξής: «γ) Αντίγραφο του πρακτικού συλλόγου διδασκόντων, στο οποίο αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδά- σκουν στο ολοήμερο πρόγραμμα, καθώς και η ημέρα για την οποία έχει οριστεί ο κάθε εκπαιδευτικός που έχει την ευθύνη λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος, κοι- νοποιείται στον οικείο Διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαί- δευσης και στον Προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων, επισυνάπτεται στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας ολοήμερου προγράμματος και αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών.». ζζ) Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης ζ΄ της παρα- γράφου 16 αντικαθίσταται ως εξής: «Η συγκρότηση και η λειτουργία τμήματος πρωινής ζώνης μαθητών γίνεται ύστερα από σχετική αιτιολογη- μένη πρόταση του συλλόγου διδασκόντων και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Προϊσταμένου εκπαιδευτικών θε- μάτων, με απόφαση του οικείου Διευθυντή πρωτοβάθμι- ας εκπαίδευσης και έγκριση του οικείου περιφερειακού Διευθυντή εκπαίδευσης.». ηη) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης θ΄ της παραγρά- φου 16 αντικαθίσταται ως εξής: «Μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, με ευθύνη του διευθυντή της σχολικής μονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία διεύθυνση αναλυτική κατά- σταση μαθητών που φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμ- μα.». θθ) Η περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 16 αντικαθί- σταται ως εξής: «ιβ) Η ώρα της σίτισης-χαλάρωσης εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και θεωρείται ως διδακτική ώρα για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ορίζονται με σχετική πράξη του συλλόγου διδασκόντων ως υπεύθυνοι ολοή- μερου προγράμματος τη συγκεκριμένη ημέρα, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν την επίβλε- ψη της διαδικασίας σίτισης των μαθητών και διδάσκουν την επόμενη 2η ώρα του ολοήμερου προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των εκπαιδευτικών, συ- μπεριλαμβανομένου και του υπευθύνου του ολοήμερου προγράμματος, στους οποίους ανατίθεται η ώρα της σί- τισης-χαλάρωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των λειτουργούντων τμημάτων της 2ης διδακτικής ώρας (14:15-15:00) του ολοήμερου προγράμματος.». θ) Το Κεφάλαιο Β΄ του άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής: αα) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Το Ε.Ω.Π.Δ. καταρτίζεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του νηπιαγωγείου, σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων. Το Ε.Ω.Π.Δ. βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια, και στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιείται το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, καθώς και οι διδακτικές ώρες για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα. Το Ε.Ω.Π.Δ. υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον Προϊστά- μενο εκπαιδευτικών θεμάτων για θεώρηση, ο οποίος επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα στέλνει για ενημέρωση στον οικείο Διευθυντή πρω- τοβάθμιας εκπαίδευσης. Αντίγραφο του πρακτικού του συλλόγου διδασκόντων: α) Επισυνάπτεται στο Ε.Ω.Π.Δ. του σχολείου, β) αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκ- παιδευτικών. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε νηπιαγωγείου το ωρολόγιο πρόγραμμα μπορεί να αναπροσαρμόζεται από τους νηπιαγωγούς, ύστερα από συνεργασία με τον Προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμά- των.», ββ) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ορίζονται οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο υποχρεωτικό πρό- γραμμα και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ολοή- μερο πρόγραμμα. Σε περίπτωση διαφωνίας την οριστική λύση δίνει ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων. Το Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής μαθητών αναλαμβάνει ο εκ- παιδευτικός που διδάσκει στο υποχρεωτικό πρόγραμμα. Αντίγραφο της παραπάνω απόφασης του συλλόγου δι- δασκόντων, στην οποία αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν στο υποχρεωτικό και στο ολοήμερο πρόγραμμα: α) Κοινοποιείται στον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων και στον οικείο διευθυντή πρωτοβάθμιας εκ- παίδευσης, β) επισυνάπτεται στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρό- γραμμα διδασκαλίας ολοήμερου προγράμματος, γ) αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκ- παιδευτικών.», γγ) η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Όταν ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα είναι χαμηλότερος των όσων προ- βλέπονται παραπάνω, τότε αναστέλλεται η λειτουργία του τμήματος με απόφαση του Διευθυντή εκπαίδευσης.», δδ) η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «ε) Μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, με ευθύνη του Διευθυντή - προϊσταμένου της σχολικής μονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία διεύθυνση αναλυτική κατάσταση μαθητών που φοιτούν στο ολο- ήμερο πρόγραμμα και στο τμήμα πρόωρης υποδοχής μαθητών.», ι) το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής: αα) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η εφημερία αφορά την επιτήρηση των μαθητών κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και της αποχώρη- σής τους από το σχολείο, την ώρα των διαλειμμάτων, τη μέριμνα για την προστασία και τη σωματική τους ακεραιότητα, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και οτιδήποτε έχει σχέση με την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών.», ββ) το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Το πρόγραμμα των εφημεριών αναρτάται στον πίνα- κα ανακοινώσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού και υποβάλλεται στον Προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμά- των.», ια) το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής: αα) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθί- σταται ως εξής: «Στις συναντήσεις αυτές μπορεί να συμμετέχει ο συ- ντονιστής εκπαιδευτικού έργου ύστερα από πρόσκληση του συλλόγου διδασκόντων.», ββ) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Για την αντιμετώπιση των μαθητών που παρουσιά- ζουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες ή και προβλήματα συμπεριφοράς, ο εκπαιδευτικός της τάξης συνεργάζεται με το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου, τον εκπαιδευτικό του τμήματος ένταξης, τους γονείς/κηδε- μόνες στο πλαίσιο της λειτουργίας της ομάδας εκπαιδευ- τικής υποστήριξης των μαθητών ή των Ε.Δ.Ε.Α.Υ., όπου αυτές λειτουργούν, με τα οικεία Κ.Ε.Σ.Υ., τον αρμόδιο συντονιστή εκπαιδευτικού έργου και το συντονιστή εκ- παιδευτικού έργου ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαί- δευσης, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φο- ρείς για την προστασία και την υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους. Η αλλαγή περιβάλλοντος του μαθητή είναι μέτρο παιδαγωγικού ελέγχου και μπορεί να γίνει με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων: α) όταν πρόκειται για αλλαγή τμήματος, β) με τη συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα όταν πρόκει- ται για αλλαγή σχολείου.», ιβ) το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής: αα) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθί- σταται ως εξής: «Στη συνέχεια υποβάλλονται για ενημέρωση στον Προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων, ο οποίος μπορεί να διατυπώνει τις δικές του παρατηρήσεις και προτά- σεις.», ββ) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 αντικαθίστα- ται ως εξής: «Οι σχολικές δράσεις της περίπτωσης γ΄ της παραγρά- φου 2 μπορεί να μην εντάσσονται στον ετήσιο ή τριμηνι- αίο προγραμματισμό του σχολείου, αλλά να είναι έκτα- κτες μετακινήσεις των μαθητών, οπότε εγκρίνονται από το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου, ύστερα από εισήγηση των διδασκόντων που είναι υπεύθυνοι για την εκάστοτε σχολική δράση και θα συνοδεύουν τους μαθητές σε αυτή, τη γραπτή ή προφορική ενημέρωση του προϊσταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων και αφού ληφθούν υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται από το Ιν- στιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).», γγ) το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 αντικαθί- σταται ως εξής: «Αντίγραφο του πρακτικού υποβάλλεται στον οικείο διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για έγκριση.», δδ) το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 αντικαθί- σταται ως εξής: «Κάθε διδακτική επίσκεψη πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι συμμετέχουν σ’ αυτή τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των μαθητών κάθε τμήματος/τάξης.», εε) το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 αντικαθί- σταται ως εξής: «Μεταφορά ωραρίου εργασίας σε απογευματινές ώρες για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί έως δύο (2) φορές ανά διδακτικό έτος με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων για την οποία ενημερώνεται ο οικείος Διευθυντής πρωτοβάθμιας εκ- παίδευσης.», στστ) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 αντικα- θίσταται ως εξής: «Η παρουσία τρίτων προσώπων στο σχολείο, στο πλαί- σιο των δράσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2, προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων και την ενημέρωση του Προϊ- σταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων.», ιγ) το άρθρο 17 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 17 Επιμορφωτικές δράσεις 1. Με απόφαση του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου και χωρίς να απαιτείται άδεια άλλης αρχής μπορεί να χρησιμοποιηθούν μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες το χρόνο ανά τάξη για την πραγματοποίηση επιμορφωτι- κών σεμιναρίων και ημερίδων. Στα επιμορφωτικά αυτά σεμινάρια και τις ημερίδες συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι εκπαιδευτικοί της περιφέρειας ή ομάδες εκπαι- δευτικών κατά σχολεία ή τάξεις, σύμφωνα με την περί- πτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 1566/1985. 2. Σκοπός των επιμορφωτικών αυτών συναντήσεων είναι η εξέταση των θεμάτων που έχουν σχέση με την επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαι- δευτικών, την εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών, το συντονισμό, τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου ή την αντιμετώπιση προβλη- μάτων που παρακωλύουν την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Σε κάθε περίπτωση, για τη διαμόρφωση του θεματικού περιεχομένου των επιμορφωτικών αυτών συ- ναντήσεων ο οικείος συντονιστής εκπαιδευτικού έργου λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των εκπαιδευτικών της περιφέρειας ή ομάδων εκπαιδευτικών κατά σχολεία ή τάξεις. 3. Μέσα στα χρονικά διαστήματα από την 1η έως την 10η Σεπτεμβρίου και από την 15η έως την 21η Ιουνίου μπορεί να διοργανώνονται από το συντονιστή εκπαι- δευτικού έργου επιμορφωτικές δράσεις, σε συνεργασία με τις αρμόδιες δομές υποστήριξης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.», ιδ) το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής: αα) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Διαφοροποίηση των συνθηκών λειτουργίας συστε- γαζόμενων σχολείων επιτρέπεται ύστερα από γνώμη των διευθυντών ή των προϊσταμένων των σχολείων, του συλ- λόγου διδασκόντων και του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους μαθητές και τους γονείς /κηδεμόνες τους.», ββ) το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 αντικαθί- σταται ως εξής: «Σε περίπτωση διαφωνίας, εκδίδεται απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.», ιε) στα Παραρτήματα, όπου γίνεται αναφορά σε «ΚΕ.Δ.Δ.Υ.» νοείται «Κ.Ε.Σ.Υ.».

Άρθρο 24Ρυθμίσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο ν. 4186/2013 (Α΄ 193) τροποποιείται ως εξής: α) Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 2, αντικα- θίστανται ως εξής: «1. Η Α΄ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρ- μόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συ- νολικά ωρών εβδομαδιαίως. 2. Στη Β΄ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρμόζε- ται πρόγραμμα μαθημάτων που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας τριάντα (30) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και δύο (2) Ομάδες Μαθημάτων Προσανα- τολισμού, Ανθρωπιστικών και Θετικών Σπουδών, πέντε (5) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως έκαστη ομάδα, όπου οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν τη μία. 3.α) Η Γ΄ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και η Δ΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου χωρίζονται σε τρεις Ομάδες Προσανατολισμού: Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ομάδα Θετικών Σπουδών και Ομάδα Σπουδών Οικονο- μίας και Πληροφορικής. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Γ΄ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου περιλαμβάνει μαθήματα Γενικής Παιδείας και Μαθήματα Προσανατολισμού. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που επιλέγουν, καθώς και τα Μαθήματα Γενικής Παιδείας. Ειδικά οι μαθητές της Γ΄ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου παρακολουθούν και ένα (1) Μάθημα Επιλογής. β) Όσοι μαθητές επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων Ελεύθερου Σχε- δίου και Γραμμικού Σχεδίου, μπορούν να δηλώσουν ότι θέλουν να παρακολουθήσουν και τα δύο (2) μαθήματα, από τα οποία το ένα θα διδάσκεται μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος. 4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ι.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή- σεως, καθορίζονται τα μαθήματα και το ωρολόγιο πρό- γραμμα ανά τάξη στα Ημερήσια και Εσπερινά Γενικά Λύκεια, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.». β) Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄ της παρα- γράφου 2 του άρθρου 42 αντικαθίσταται ως εξής: «β) αα) Καθορίζονται τα διδασκόμενα μαθήματα, κα- θώς και τα ωρολόγια προγράμματα όλων των τάξεων του Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου από το σχολικό έτος 2018-2019,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η προθεσμία που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαράγραφου Θ.3 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (Α΄118) παρατείνεται για το σχολικό έτος 2018-2019 έως τις 25.9.2018, για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης ή τροποποίησης άδειας από ιδιωτικά συστε- γαζόμενα νηπιαγωγεία, τα οποία πρόκειται να λειτουργή- σουν στους δήμους, στους οποίους εφαρμόζονται για το σχολικό έτος 2018-2019 οι διατάξεις της υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α΄167), όπως αντικαταστά- θηκε με την περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 (Α΄38). Η άδεια χορηγείται ύστερα από υποβολή πλήρους φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 25Ρυθμίσεις για θέματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 7 του ν. 4186/2013, όπως αυτό αντικατα- στάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 και τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρ- θρου 4 του ν. 4473/2017 (Α΄ 78), προστίθεται παράγρα- φος 4 ως εξής: «4. Στα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρό- γραμμα με τον τίτλο «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ», το οποίο περιλαμβάνει: α) την εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία που παρέχεται σε μαθητές των επαγγελματικών λυκεί- ων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), β) τη ψυχοκοινωνική και συναισθηματική στήριξη μα- θητών, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), γ) την επιμόρ- φωση των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο του προγράμματος, δ) σχέδια δράσης που προάγουν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα και συνδέονται εν- δεικτικά με τις επιστήμες, την τεχνολογία, τον πολιτισμό και την επιχειρηματικότητα, ε) τον εξοπλισμό των ΕΠΑ.Λ. με υποδομές τηλεδιάσκεψης, στ) το θεσμό του σύμβου- λου καθηγητή και του συμβουλίου τάξης, ζ) τη δικτύωση των σχολικών μονάδων.  Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται τα σχέδια δράσης του προγράμματος και οι αρμοδιότητες του σύμβουλου - καθηγητή και του συμβουλίου τάξης, καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του προ- γράμματος, μπορεί να συνιστώνται όργανα και επιτροπές για την εποπτεία και την υποστήριξη του προγράμματος και να καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τη συγκρότησή τους. Οι δαπάνες του προγράμματος μπορούν να καλύπτονται από πράξεις που συγχρημα- τοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη διαχείριση κονδυλίων, τα οποία διατίθενται για τα σχέδια δράσης, μπορεί να αναλαμβάνει η οικεία σχολική επιτροπή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα με τη συγκεκριμένη διαχείριση κονδυλίων.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Μετά την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4186/2013, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προ- σανατολισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατή η χορήγηση αντιστοιχίας στους κατόχους τίτλων ειδικοτήτων του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας» των επαγγελματικών δικαιω- μάτων και των αδειών των κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου 5.». β) Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4186/2013, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστά- θηκε με την παρ. 11 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 και τροποποιήθηκε με την περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 4547/2018, η φράση «Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζεται το πλαίσιο ποιότητας μαθητείας και» αντικαθίσταται από τη φράση «Με την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125) καθορί- ζεται το πλαίσιο ποιότητας μαθητείας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017, η ημε- ρομηνία «6.9.2016» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1.9.2018».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο άρθρο 239 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 244 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ζ΄ της παρα- γράφου 2, πριν τις λέξεις «Κέντρο Διά Βίου Μάθησης», διαγράφεται η λέξη «πιστοποιημένο». β) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρα- γράφου 3, πριν τις λέξεις «Κέντρο Διά Βίου Μάθησης», διαγράφεται η λέξη «πιστοποιημένο». γ) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρα- γράφου 3, μετά τις λέξεις «σε κομμωτήριο ή κουρείο» προστίθεται η φράση «ή επιχείρηση που παρέχει υπη- ρεσίες περιποίησης χεριών - ποδιών». δ) Μετά την παράγραφο 3 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευ- νας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα- νατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και δημοσιεύεται στην Εφημε- ρίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται οι όροι, οι προϋπο- θέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του παρόντος, καθώς και α) ο χρόνος διεξαγωγής και η διαδικασία των εξετάσεων, β) η οργανωτική δομή των εξετάσεων, γ) ο τύπος των χορηγούμενων βεβαιώσεων σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, δ) το ύψος και ο τρόπος καταβολής των εξέταστρων πιστοποίησης, ε) οι επιμέρους αρμο- διότητες της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστο- ποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) για τη διενέργεια των εξετάσεων, στ) η σύσταση οργάνων και επιτροπών πρόσκαιρου χαρακτήρα για την υποβοήθηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διενέργεια των εξετάσεων, καθώς και ζ) ο καθορισμός του ύψους, του τρόπου, της διαδι- κασίας αποζημίωσης των οργάνων αυτών και ο τρόπος λειτουργίας τους και η) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τις συγκεκριμένες εξετάσεις πιστοποίησης. Η συγκρότηση των οργάνων και των επιτροπών πρόσκαιρου χαρακτή- ρα γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ύστερα από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.. Άρθρο 26 Διατάξεις για τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) 1. Το δέκατο πέμπτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), αντικαθίσταται ως εξής: «Η φοίτηση στο Λύκειο του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. είναι τετρα- ετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄ Γ΄ και Δ΄. Η Α΄ τάξη Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. έχει ενιαίο πρόγραμμα και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα προσανατολισμού και μαθήματα επιλογής. Οι Β΄ και Γ΄ τάξεις του Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. διαχωρίζονται σε τομείς σπουδών και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και τεχνολογικά – επαγγελματικά μαθήματα του τομέα (θεωρητικά και εργαστηριακά). Η Δ΄ τάξη δι- αχωρίζεται σε ειδικότητες και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα ειδικότητας (θεωρητι- κά και εργαστηριακά). Οι τομείς σπουδών των Β΄ και Γ΄ τάξεων και οι επιμέρους ειδικότητες της Δ΄ τάξης συ- στήνονται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193). Δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσω των ειδικών διατάξεων που προβλέπονται για τους υποψηφίους των Ημερήσι- ων Επαγγελματικών Λυκείων, έχουν όσοι φοίτησαν επί τέσσερα (4) πλήρη σχολικά έτη στο τετραετές Λύκειο του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα αναλυτικά προγράμματα των μαθη- μάτων, τα ωρολόγια προγράμματα, η αντιστοιχία των διδασκομένων μαθημάτων και των κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄, ανάθεση όλων των τάξεων του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ και ρυθμίζονται θέματα λε- πτομερειακού χαρακτήρα που αφορούν στην οργάνωση αυτών. Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του Λυκεί- ου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. καταρτίζονται από το Ι.Ε.Π., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 4186/2013.». 2. Το δέκατο έκτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016, αντικαθίσταται ως εξής: «Στην Α΄ τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελμα- τικού Γυμνασίου-Λυκείου εγγράφονται, κατόπιν γνωμά- τευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή του Κ.Ε.Σ.Υ., κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασί- ου-Λυκείου, καθώς και κάτοχοι απολυτηρίου των Ειδικών και Γενικών Γυμνασίων. Επιπλέον: α) Μαθητές που έχουν προαχθεί έως και κατά το σχολι- κό έτος 2017-2018 από την Α΄ τάξη Ημερησίου ή Εσπερι- νού ΓΕ.Λ. ή της Α΄ τάξης Ημερησίου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Β΄ τάξη του Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., η λειτουργία της οποίας αρχίζει το σχολικό έτος 2018-2019, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή του Κ.Ε.Σ.Υ., ύστερα από την έναρξη λειτουργίας αυτών, β) μαθητές που προήχθησαν από την Α΄ Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. του ν. 4415/2016 έχουν δικαίωμα εγ- γραφής στη Β΄ τάξη του νέου τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., η λειτουργία της οποίας αρχίζει το σχολικό έτος 2018-2019, γ) μαθητές που έχουν προαχθεί από την Β΄ και Γ΄ τάξη του τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., κατά το σχολι- κό έτος 2017-2018, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την τετραετή φοίτησή τους με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται στην υπουργική απόφαση 68755/ Δ3/26.4.2017 (Β΄ 1606), όπως κάθε φορά ισχύει, δ) η Δ΄ τάξη του τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. του ν. 4415/2016 θα λειτουργήσει έως το σχολικό έτος 2019-2020, ε) τα πρώτα απολυτήρια του νέου τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. και τα πρώτα πτυχία του νέου τετραε- τούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. θα δοθούν στη λήξη του σχολικού έτους 2020-2021.». 3. Το δέκατο όγδοο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016, αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προ- ϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαραίτητα πιστοποιη- τικά για την εγγραφή και μετεγγραφή, των νυν και των πρώην μαθητών του τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. του ν. 4415/2016 στις τάξεις του νέου τετραετούς Λυκεί- ου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., καθώς και των νυν και των πρώην μαθητών του τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ., κατό- πιν γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή του Κ.Ε.Σ.Υ., στις τάξεις του νέου τετραετούς λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., σύμφωνα με την αντιστοίχιση των τάξεων του τετραετούς και του τριετούς εσπερινού ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. και του νέου τετραε- τούς λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., όπως αυτή προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις και τα προγράμματα σπουδών.».

Άρθρο 27

Στην αρχή της παραγράφου 3 του άρθρου 9 της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), όπως προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017 (Α΄ 78), οι λέξεις «στους εκπαιδευτικούς» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Στα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων ή ΠΕ30 Κοινωνικών Λει- τουργών και στους εκπαιδευτικούς».

Άρθρο 28Εξασφάλιση πιστώσεων για απασχόληση εκπαιδευτικών

Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189), όπως αντικα- ταστάθηκε με το άρθρο 82 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής: «Για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκ- παιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ει- δικού Βοηθητικού Προσωπικού, μπορεί να γίνει χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημο- σίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η σχετική δαπάνη μπορεί να βαρύνει τη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 047 με Κωδικό έρ- γου 2014ΣΕ04700000 και τίτλο «Πληρωμή αναπληρω- τών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων βάσει της παρ. 6 του άρθρου 82 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)» του έτους 2018 έως το ποσό των είκοσι δύο εκα- τομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (22.300.000,00) ευρώ και την οικεία Συλλογική Απόφαση του έτους 2019 έως του ποσού των δεκατριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (13.500.000) ευρώ.».

Άρθρο 29Ξενώνες φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) τρο- ποποιείται ως εξής: α) προστίθεται περίπτωση ι΄ ως εξής: «ι) Είναι αρμόδιο για τη διαχείριση θεμάτων που σχε- τίζονται με τη λειτουργία του ξενώνα φιλοξενίας ασυνό- δευτων ανηλίκων στο Δήμο Ανωγείων Κρήτης και του ξενώνα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων και μονογο- νεϊκών οικογενειών στο Πάρκο Τρίτση στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Αττικής και για την κάλυψη των λειτουργι- κών εξόδων και λοιπών δαπανών, όπως ιδίως δαπανών για τη σίτιση των μεταναστών, την κοινωνικοψυχολογική τους στήριξη, τη διενέργεια προπαρασκευαστικών εκ- παιδευτικών δράσεων. Επίσης, μεριμνά σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την ένταξη των ανηλίκων που φιλοξενούνται στους ως άνω ξενώνες στο εκπαιδευ- τικό σύστημα.». β) Η περίπτωση ι΄ αναριθμείται σε ια΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να λειτουργούν και σε άλλα ακί- νητα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ξενώνες φιλοξενίας και να υπάγο- νται στην αρμοδιότητά του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1.7.2017.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ π.δ. 18/2018 (Α΄ 31)
Άρθρο 30ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) Η υποπερίπτωση η΄ της περίπτωσης Α΄ αντικαθί- σταται ως εξής: «η) το Γραφείο του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Νέας Γενιάς», β) στην περίπτωση Α΄ προστίθεται υποπερίπτωση θ΄ ως εξής: «θ) το Γραφείο του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Δία Βίου Μάθησης», γ) περίπτωση Η΄ αντικαθίσταται ως εξής: «Η. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς: α) Διεύθυνση Νέας Γενιάς. β) Αυτοτελές τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών θεμά- των. γ) Διεύθυνση Εθνικής Στρατηγικής.». δ) Προστίθεται περίπτωση Θ΄ ως εξής: «Θ. Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης: α) Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης. β) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Συμβουλίου Ανα- γνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) και εφαρ- μογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος του άρθρου 8 του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: «Στο Γραφείο Επιστημονικών Συμβούλων μπορεί να τοποθετούνται: α) το προσωπικό της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), και β) το προσωπικό, το οποίο έχει υπηρετήσει σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Δι- εύθυνσης ή Διεύθυνσης των γενικών γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο τίτλος του μέρους Α΄ «VII. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» του π.δ. 18/2018 αντικαθίσταται ως εξής: «VII. ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το άρθρο 10 του π.δ. 18/2018 τροποποιείται ως εξής: α) Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 διαγράφο- νται οι λέξεις «Νέας Γενιάς και». β) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 η φράση «της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Δία Βίου Μάθησης» αντικαθίσταται ως εξής: «Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Γενικής Γραμμα- τείας Δία Βίου Μάθησης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στις περιπτώσεις γ΄ και στ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 11 η φράση «της Γενικής Γραμματείας Νέας Γε- νιάς και Δία Βίου Μάθησης» αντικαθίσταται ως εξής: «της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραμματείας Δία Βίου Μάθησης,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρ- θρου 19 η φράση «της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Δία Βίου Μάθησης» αντικαθίσταται ως εξής: «της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραμματείας Δία Βίου Μάθησης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στην παράγραφο 1 και στην περίπτωση α΄ της παρα- γράφου 3 του άρθρου 21 η φράση «της Γενικής Γραμμα- τείας Νέας Γενιάς και Δία Βίου Μάθησης» αντικαθίσταται ως εξής: «της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραμματείας Δία Βίου Μάθησης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στην παράγραφο 1 και στην περίπτωση α΄ της παρα- γράφου 3 του άρθρου 22 η φράση «της Γενικής Γραμμα- τείας Νέας Γενιάς και Δία Βίου Μάθησης» αντικαθίσταται ως εξής: «της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραμματείας Δία Βίου Μάθησης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 η φράση «Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δία Βίου Μάθησης» αντικα- θίσταται ως εξής: «Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Γενική Γραμματεία Δία Βίου Μάθησης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 25 η φράση «Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δία Βίου Μάθησης» αντικαθίσταται ως εξής: «Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Γενική Γραμματεία Δία Βίου Μάθησης». β) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής: «β) Τμήμα Β΄ Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμ- ματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Γενικής Γραμμα- τείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης. γ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Το Τμήμα Β΄ Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Γενικής Γραμ- ματείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης είναι αρμόδιο για: α) Το χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κα- τάστασης του πάσης φύσεως προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Γενικής Γραμ- ματείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, πλην των πειθαρχικών θεμάτων και των θε- μάτων κινητικότητας. β) Το χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατά- στασης του πάσης φύσεως προσωπικού των γραφείων του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολο- γίας και του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Νέας Γενιάς και του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης, καθώς και των πολιτικών γραφείων με βάση τις αρμοδι- ότητες που τους ανατίθενται. γ) Το χειρισμό κάθε συναφούς θέματος.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Το άρθρο 66 του π.δ. 18/2018 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 66 Αποστολή και διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης 1. Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Ν.Γ.) είναι η παρακολούθηση της εθνικής στρατηγι- κής, ο συντονισμός και η αξιολόγηση της πολιτικής για τη Νέα Γενιά, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση δράσεων και προγραμμάτων για νέους και νέες. 2. Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Διεύθυνση Νέας Γενιάς. β) Διεύθυνση Εθνικής Στρατηγικής. γ) Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών θεμά- των. 3. Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθη- σης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) είναι ο σχεδιασμός της πολιτικής για τη Δία Βίου Μάθηση. 4. Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης συγκροτεί- ται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης. β) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Συμβουλίου Ανα- γνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) και εφαρ- μογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. 5. Τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. συνιστούν περιφερειακές υπη- ρεσίες που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη- σκευμάτων και η αρμοδιότητα της οργάνωσης και λει- τουργίας τους ανήκει στο Υπουργείο ή στην Περιφέρεια ή στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που τα συ- στήνει, ενώ η αρμοδιότητα διαμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου τους ανήκει στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (Α΄ 163) και του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

α) Ο τίτλος του άρθρου 67 του π.δ. 18/2018 αντι- καθίσταται ως εξής: «Άρθρο 67 Διευθύνσεις και αυτοτελή τμήματα της Γ.Γ.Ν.Γ.» β) Οι περιπτώσεις στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 67 καταργούνται. γ) Στις περιπτώσεις α΄, β΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 67 διαγράφονται οι λέξεις «και Δία Βίου Μάθησης». δ) Στο άρθρο 67 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 8 και 9 και προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής: «8. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Εθνικής Στρατηγικής είναι ο συντονισμός των συναρμόδιων φορέων, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση πολιτι- κών, προγραμμάτων και δράσεων για νέους και νέες. Η εξασφάλιση της ανεμπόδιστης και έγκαιρης ενημέρωσης των νέων για θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων τους, των δικαιωμάτων και των δυνατοτήτων τους, κα- θώς και η εποπτεία και υποστήριξη του χώρου όσων δραστηριοποιούνται για τη νεολαία ή και με αυτή. 9. Η Διεύθυνση Εθνικής Στρατηγικής συγκροτείται από τα εξής τμήματα: α) Το Τμήμα Συντονισμού και Αξιολόγησης δράσεων και πολιτικών για τη Νέα Γενιά, το οποίο είναι αρμόδιο για: αα) Το συντονισμό Υπουργείων, Υπηρεσιών, Οργανι- σμών, Φορέων και νομικών προσώπων ιδιωτικού ή και δημοσίου δικαίου, καθώς και διευθύνσεων και τμημά- των της υπηρεσιακής δομής όλων των ανωτέρω, κατά την ανάπτυξη συνεργειών ή και την υλοποίηση κοινών προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα της Νέας Γενιάς, ββ) τη σύγκληση, ενημέρωση και υποστήριξη μονο- πρόσωπων ή πολυπρόσωπων οργάνων που συμμετέ- χουν στο πλαίσιο διυπουργικών συνεργασιών ή συνερ- γιών για τη Νέα Γενιά, γγ) τη συλλογή προτάσεων ή εισηγήσεων Υπουργείων, φορέων, οργανώσεων νέων και κάθε θεσμικού άλλου οργάνου ή συλλογικότητας σχετικών με τους νέους με σκοπό τη σύσταση τουλάχιστον ετήσιας περιοδικότητας έκθεσης αξιολόγησης πολιτικών για τη Νέα Γενιά, δδ) την παρακολούθηση του συνόλου ίδιων προ- γραμμάτων και δράσεων, καθώς και αυτών των άλλων Υπουργείων επί θεμάτων Νέας Γενιάς, τον καθορισμό δεικτών και την παρακολούθησή τους, τον καθορισμό, την συγκέντρωση, την ανάλυση και ερμηνεία στατιστι- κών στοιχείων και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου και μεθόδου για τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας δράσεων και προγραμμάτων που υλοποιούνται εντός Πλαισίου Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων ή που θα όφειλαν να εναρμονιστούν με αυτό, εε) τη σύνθεση εξαμηνιαίας έκθεσης αξιολόγησης προγραμμάτων και δράσεων που πραγματοποιούνται εντός Πλαισίου Στρατηγικής και Δράσεων για την Εν- δυνάμωση των Νέων και την εισήγηση από τον Γενικό Γραμματέα Νέας Γενιάς για την ανακατεύθυνση κονδυ- λίων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή Τακτικού Προϋπολογισμού με βάση το μέγεθος της απορρόφησής τους και τον δείκτη αποτελεσματικότητας των υλοποι- ημένων δράσεων και προγραμμάτων κατά την περίοδο αξιολόγησης, στστ) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. β) Το Τμήμα Πληροφόρησης, Διάχυσης και Επικοινω- νίας για τη Νέα Γενιά, το οποίο είναι αρμόδιο για: αα) Τη διαμόρφωση και προώθηση δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων, συνεντεύξεων, παραγωγών και εκπο- μπών που δημιουργούν νέοι ή άλλες κοινωνικές ομάδες αλλά αφορούν τους νέους, μέσω του τύπου, των ηλε- κτρονικών ΜΜΕ, της δημόσιας Τηλεόρασης και Ραδιο- φωνίας, των ψηφιακών Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου, ββ) την επικοινωνία μεταξύ της Γ.Γ.Ν.Γ., των οργανι- σμών νεολαίας, των ανένταχτων νέων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων κεντρικής κυ- βέρνησης για την προώθηση θεμάτων Νέας Γενιάς και διεκδικήσεων των νέων, γγ) την παραγωγή οπτικοακουστικού, έντυπου ή άλ- λου υλικού και τη διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, διημερίδων, συνεδρίων, μεμονωμένων γεγονότων ή και φεστιβάλ με σκοπό την ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα που τους αφορούν, τη σύσφιξη των σχέσεών τους, την κοινωνική τους ένταξη, την πολιτιστική τους καλλιέργεια και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ενδυνά- μωσή τους και την ανάπτυξη του χαρακτήρα τους, δδ) την οργάνωση και λειτουργία εκτάκτων ή μονίμων Σημείων Πληροφόρησης, εε) την έκδοση δελτίων τύπου για λογαριασμό του γραφείου Γενικού Γραμματέα, στστ) τη διαχείριση των ιστοσελίδων και των λογα- ριασμών στα κοινωνικά δίκτυα που ανήκουν στη Γενική Γραμματεία ή εξυπηρετούν τους σκοπούς τους και την ενημέρωση των νέων, ζζ) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. γ) Το Τμήμα Υποστήριξης και Εποπτείας, το οποίο είναι αρμόδιο για: αα) Τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Επι- καιροποίησης Εθνικής Στρατηγικής (Ε.Ε.Ε.Σ.) για την εν- δυνάμωση των νέων, ββ) την εποπτεία των φορέων υλοποίησης που υπά- γονται στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και ειδικότερα του Οργανισμού Νέας Γενιάς από τη σύστασή του, γγ) τη Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη του Ει- δικού Λογαριασμού Κονδυλίων Νέας Γενιάς, συμπερι- λαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμη- θειών, παροχής υπηρεσιών και έργων, την κατάρτιση και παρακολούθηση προϋπολογισμών, τη διενέργεια διαγωνισμών, τη διενέργεια των δημοσιονομικών δε- σμεύσεων και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων, τον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση ενταλμάτων πληρω- μής των δαπανών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Νέας Γενιάς, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και όσων ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και αφορούν την λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Νέας Γενιάς, δδ) τη διατήρηση και επικαιροποίηση μητρώων συλ- λόγων, σωματείων, συμβουλίων και οργανώσεων νέων, εε) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 10. Το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θε- μάτων είναι αρμόδιο για: α) Την παρακολούθηση, τη συμμετοχή στην ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών για τη νεολαία σε Ευρωπα- ϊκό και Διεθνές επίπεδο, β) την εκπροσώπηση για θέματα νεολαίας σε Όργανα και Επιτροπές των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών (Ε.Ε., Συμβούλιο της Ευρώπης, ΟΗΕ, ΟΥΝΕΣΚΟ, κ.λπ.), γ) την ανάπτυξη συνεργασιών με ομόλογους φορείς σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, με σκοπό τον συντονι- σμό, την προετοιμασία, παρακολούθηση και υλοποίηση των πρωτοκόλλων συνεργασίας ή των διμερών συμφω- νιών σε θέματα νεολαίας, δ) την ενεργοποίηση των διακρατικών μορφωτικών συμφωνιών σε θέματα νεολαίας, ε) την προβολή της εθνικής πολιτικής σε θέματα νεο- λαίας στο εξωτερικό, στ) την προώθηση των περιφερειακών και πολυμερών συνεργασιών και τη διαμόρφωση διακρατικών συνεργα- σιών σε θέματα νεολαίας, ζ) την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με Διεθνείς Οργανισμούς σε θέματα νεολαίας, η) τη συμμετοχή, σε διεθνές επίπεδο, σε Συνέδρια, Συ- ναντήσεις, Σεμινάρια και Ομάδες Εργασίας και τη διορ- γάνωση, σε εθνικό επίπεδο, αντίστοιχων συναντήσεων, εκδηλώσεων και ομάδων, θ) τη συνεργασία με δομές Οργανώσεων Νέων σε δι- εθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, ι) τη συγκέντρωση και την επεξεργασία στοιχείων που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις και από τη συνεργασία με διεθνείς Οργανισμούς και τη διάχυση της σχετικής πληροφόρησης στις αρμόδιες υπηρεσίες, ια) την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών για τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες και τα Προγράμματα που δι- αμορφώνονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ιβ) την κατάρτιση και την υποβολή προτάσεων και σχεδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλους Διεθνείς Οργανισμούς και την παρακολούθηση και υλοποίηση των σχετικών Προγραμμάτων συνεργασίας, ιγ) τη σύνταξη και την υποβολή των περιοδικών και εθνικών εκθέσεων και ερωτηματολογίων για θέματα νεολαίας, τα οποία προκύπτουν από τη συμμετοχή της χώρας μας στους Διεθνείς Οργανισμούς και στην Ευρω- παϊκή Ένωση, ιδ) την έκδοση σχεδίων αποφάσεων μετακίνησης για συμμετοχή σε συναντήσεις και επιτροπές στο εξωτερικό, ιε) την υλοποίηση ή την εισήγηση ανάθεσης υλοποί- ησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων νεολαίας όπως το Erasmus + Youth, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, το Ευρω- παϊκό Σώμα Αλληλεγγύης κ.α., ιστ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

α) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 69 του π.δ. 18/2018 διαγράφονται οι λέξεις «Νέας Γενιάς και», β) στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 69 του π.δ. 18/2018 διαγράφονται οι λέξεις «νέας γενιάς και».

Άρθρο 31Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Ε΄ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Γενικός/Τομεακός Γραμματέας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, ο οποίος, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προΐσταται της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, μετονομάζεται σε Γενικό/ Τομεακό Γραμματέα Νέας Γενιάς και προΐσταται της Γε- νικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μέχρι την πλήρωση της θέσης του Γενικού/Τομεα- κού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης, σύμφωνα με τις δια- τάξεις του ν. 4369/2016, ο Γενικός/Τομεακός Γραμματέας Νέας Γενιάς της παραγράφου 1 προΐσταται της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.

Άρθρο 32ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς, συστήνονται οι ακόλουθες θέσεις: α) δύο (2) θέσεις ειδικών συμβούλων, β) δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών, γ) επτά (7) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, δ) δύο (2) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) για τους ειδικούς συμβούλους, ειδικούς συνεργάτες και διοικητικούς υπαλλήλους των Γενικών Γραμματέων και του άρθρου 33 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό των Γενικών Γραμματειών, αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η πλήρωση των θέσεων των υπηρεσιών της Γενι- κής Γραμματείας Νέας Γενιάς γίνεται με μετάταξη ή από- σπαση προσωπικού από θέση του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή νομικού προσώπου ιδι- ωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα ή με σχέση ιδιωτι- κού δικαίου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων για το ΕΣΚ (ν. 4440/2016, Α΄ 124) και κάθε αντίθετης, γενικής ή ειδι- κής διάταξης, με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Άρθρο 33Οικονομική διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4485/2017 (Α΄114) προστίθεται περίπτωση ι΄ ως εξής: «ι. Έσοδα από την απόδοση ποσοστού επί των αμοι- βών που εισπράττονται από τα νοσοκομεία κατά την ολοήμερη λειτουργία τους για ιατρικές επισκέψεις ή πράξεις που γίνονται από πανεπιστημιακούς ιατρούς, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3868/2010.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Με απόφασή της, η Επιτροπή Ερευνών μπορεί να ορίζει αναπληρωτή επιστημονικό υπεύθυνο.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017 προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: «Ειδικά για τα ταμειακά διαθέσιμα έργων/προγραμ- μάτων, των οποίων το φυσικό αντικείμενο έχει επιτυ- χώς ολοκληρωθεί και για τα οποία δεν προκύπτει άλλη συμβατική υποχρέωση, επιτρέπεται η διάθεσή τους για χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων της ίδιας ερευνητικής ομάδας. Για τον σκοπό αυτό, ο επιστημονι- κός υπεύθυνος, μετά την ολοκλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, η οποία αποδεικνύεται από βεβαίωση ολοκλήρωσης του χρηματοδότη, καταθέτει προς έγκρι- ση στην Επιτροπή Ερευνών ετήσιο προϋπολογισμό και πρόταση χρήσης του αδιαθέτου υπόλοιπου για δράσεις με στόχο την υποστήριξη της έρευνας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο άρθρο 59 του ν. 4485/2017 προστίθεται παρά- γραφος 9, η οποία έχει ως εξής: «9.α) Οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του επιστημονικά υπευθύνου έργου/προ- γράμματος, χορηγούν προκαταβολές με την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ), με σκοπό την υλοποίηση των έργων/προγραμμάτων που διαχειρί- ζονται. Το ΧΕΠ εκδίδεται από τη ΜΟΔΥ των Ε.Λ.Κ.Ε. μετά από έγκριση της Επιτροπής Ερευνών. Το ΧΕΠ χορηγείται προκειμένου να καλυφθούν: α) έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας, β) απαιτήσεις προμήθειας οργάνων, αναλωσίμων ή εξειδικευμένων υπηρεσιών από το εξωτερικό, γ) ανά- γκες μικροεξόδων λοιπών δαπανών μέχρι το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ. Δικαιούχος της προκαταβολής μπορεί να είναι ο επι- στημονικός υπεύθυνος του έργου/προγράμματος, εφό- σον έχει μόνιμη ή αορίστου χρόνου εργασιακή σχέση με το Α.Ε.Ι., καθώς και το μόνιμο ή αορίστου χρόνου προ- σωπικό του οικείου φορέα και της ΜΟΔΥ για δαπάνες μετακινήσεων. Η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών θα ορίζει και την προθεσμία απόδοσης της προκαταβολής, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρίμηνο και σε κάθε περίπτωση την 31η Δεκεμβρίου του οικονομικού έτους. Μετά τη διενέργεια των δαπανών ο δικαιούχος υποβάλ- λει στη ΜΟΔΥ όλα τα σχετικά παραστατικά (εξοφλημένα τιμολόγια κ.λπ.) και δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως όλου του ποσού του Χ.Ε.Π. ο δικαιούχος κα- ταθέτει το υπόλοιπο ποσό στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης του έργου/προγράμματος. Δεν επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε.Π. σε δικαιούχο που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχει αποδώσει λογαριασμό για προηγούμενη προκαταβολή. β) Οι κάθε είδους αποζημιώσεις που δίνονται σε δι- καιούχους (φοιτητές, νέοι ερευνητές κ.λπ.) στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων έργων κινητι- κότητας (Erasmus κ.λπ.) ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και καταβάλλονται, σύμφωνα με τους όρους του εκάστοτε προγράμματος, με την έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η περίπτωση α΄ της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4521/2018 αντικαθίσταται ως εξής: «7.α) Το άρθρο 62 και η υπουργική απόφαση της παρα- γράφου 2 του άρθρου 63 του ν. 4485/2017 ισχύουν από την 1.1.2019. Από 1.1.2018 έως 31.12.2018 για δαπάνες που διενεργούνται σε βάρος του προϋπολογισμού των Ε.Λ.Κ.Ε., των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων δεν απαιτείται έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και η έλλειψη αυτή δεν καθιστά τις ανωτέρω δαπάνες μη κανονικές. Έως τις 31.12.2018 η διαδικασία και ο τρόπος ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και εξόφλη- σης των δαπανών διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύου- σες, έως την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, διατάξεις.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 98 του ν. 4547/2018, διαγράφεται η φράση «εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από τη λήψη του διδακτορικού τίτλου σπουδών τους. Διαγράφεται, επί- σης, το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 και η φράση «για αξία μεγαλύτερη του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ» από την περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρ- θρου 55 του ν. 4485/2017.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Είναι δυνατή η επιχορήγηση των Ε.Λ.Κ.Ε. του Εθνι- κού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργεί- ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις δρά- σεις, εργασίες και προμήθειες που σχετίζονται με την προετοιμασία των εξετάσεων του 2018 για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

Άρθρο 34Ρυθμίσεις για τα ερευνητικά κέντρα και τους τεχνολογικούς φορείςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών κέ- ντρων και των τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 εγγράφεται, κατόπιν αίτησής του, στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης διαδικασιών εκλο- γής και εξέλιξης καθηγητών (σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»). Από 1.1.2019 τα μέλη των επιτροπών κρίσης και των ειση- γητικών επιτροπών του ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και των τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 επιλέγονται μέσω του ανωτέρω συστήματος. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται η λει- τουργία του ηλεκτρονικού συστήματος όσον αφορά τα ερευνητικά κέντρα και τους τεχνολογικούς φορείς. Έως τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης, η διαδικα- σία εκλογής και εξέλιξης του ερευνητικού προσωπικού πραγματοποιείται σύμφωνα με το ν. 4310/2014, όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 29 του ν. 4310/2014 προστίθεται παρά- γραφος 5, η οποία έχει ως εξής: «5. Οι επιτροπές κρίσης είναι δυνατό να συνεδριάζουν και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη)».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 9 της περίπτωσης Α΄ του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «9.α. Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» (Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμινγκ), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα: αα. Ινστιτούτο Βασικής Βιοϊατρικής Έρευνας (ΙΒΒΕ), ββ. Ινστιτούτο Βιοκαινοτομίας (ΙΒΚ). β. Το Ελληνικό Ίδρυμα Βασικής Βιολογικής Έρευνας «Αλέξανδρος Φλέμινγκ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην υποπαράγραφο γ΄ της παρ. Γ΄ του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4521/2018, μετά τις λέξεις «προγραμ- μάτων/έργων» προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου ασκεί το διοικητικό συμβούλιο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, το οποίο συγκροτείται όπως προβλέπει το ειδικό θεσμικό πλαίσιο του Οργανισμού».

Άρθρο 35

Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντι- καθίσταται ως εξής: «3.α) Οι αμοιβές των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 εισπράττονται μέσω του Ειδικού Λογα- ριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ιδρύματος όπου υπηρετούν και υπόκεινται σε παρακράτηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου ποσού. Η ανωτέρω παρακράτηση αποτελεί πόρο του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). β) Οι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι ασκούν επιχειρηματική δραστη- ριότητα, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, υποχρεού- νται να αποδίδουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., όπου υπηρετούν, ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήμα- τος που υπάγεται στην περίπτωση θ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Το εν λόγω ποσό αποτελεί πόρο του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. και αποδίδεται από τους υπόχρεους στον οικείο Ε.Λ.Κ.Ε.. Οφειλές που θα προκύψουν σύμφω- να με την παρούσα παράγραφο παραγράφονται μετά την πάροδο εικοσαετίας από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο θα δημιουργηθούν. Έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται η 1.1.2018. γ) Τα ποσά που οφείλουν έως τις 31.12.2017 οι καθηγη- τές και οι υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης που ασκούν ή ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότη- τα, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, παραγράφονται με την πάροδο εικοσαετίας από το τέλος του οικονομι- κού έτους μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε η οφειλή. Τα οφειλόμενα ποσά υπολογίζονται με ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων. δ) Τα ποσά των περιπτώσεων β΄ και γ΄ που οφείλουν οι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες των Α.Ε.Ι. αποτε- λούν έσοδο του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι.. Για τον προσδι- ορισμό της απαίτησης, η Α.Α.Δ.Ε. χορηγεί στους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. όλα τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει το ετήσιο καθαρό εισόδημα των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων που υπάγο- νται στις ανωτέρω περιπτώσεις. Εν συνεχεία, ο Ε.Λ.Κ.Ε. προσδιορίζει την απαίτηση και αποστέλλει στους οφει- λέτες το οφειλόμενο ποσό. Εάν οι οφειλέτες καθηγητές δεν αποδώσουν στον Ε.Λ.Κ.Ε. το ποσό που οφείλουν, η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. αποστέλλει όλα τα απαραίτητα στοιχεία των υπόχρεων στις Δ.Ο.Υ., προκειμένου αυτές να βεβαιώσουν και να εισπράξουν, υπέρ των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., τις οφειλές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. ε) Τα ποσά της περίπτωσης β΄ προσδιορίζονται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. μετά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογί- ας εισοδήματος του υπόχρεου καθηγητή και εισπράττο- νται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις έως το τέλος του επόμε- νου φορολογικού έτους. Το ποσό της περίπτωσης β΄ που καταβάλλεται κάθε έτος από τους υπόχρεους καθηγητές εκπίπτει στη φορολογική δήλωση που υποβάλλεται το επόμενο φορολογικό έτος. στ) Τα ποσά της περίπτωσης γ΄ που οφείλονται στους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. προσδιορίζονται, βεβαιώνονται και εισπράττονται ως εξής: αα) Η Α.Α.Δ.Ε. υποβάλλει στους Ε.Λ.Κ.Ε. με κάθε πρό- σφορο τρόπο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος όλα τα διαθέσιμα φορο- λογικά στοιχεία από τα οποία προκύπτουν τα καθαρά εισοδήματα ανά έτος των καθηγητών πλήρους απασχό- λησης και των υπηρετούντων λεκτόρων που οφείλουν, καθώς και τα ποσά που αυτοί έχουν καταβάλει από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας. ββ) Οι Ε.Λ.Κ.Ε. προσδιορίζουν το οφειλόμενο ποσό και κοινοποιούν την πράξη προσδιορισμού με κάθε πρό- σφορο τρόπο στους υπόχρεους καθηγητές. γγ) Το οφειλόμενο ποσό μπορεί να καταβληθεί σε μηνι- αίες δόσεις. Ο μέγιστος αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το λόγο του συνολικού οφειλόμενου πο- σού προς το ένα δωδέκατο (1/12) του ακαθάριστου μη- νιαίου εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους. δδ) Για τη ρύθμιση της οφειλής σε δόσεις, οι τελευταίοι υποβάλλουν δήλωση στον Ε.Λ.Κ.Ε., ύστερα από σχετική ενημέρωσή τους για το σύνολο της οφειλής τους. εε) Σε περίπτωση που οι οφειλέτες καθηγητές δεν κα- ταβάλουν το ποσό (ή κάποια δόση αυτού) στον Ε.Λ.Κ.Ε., η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου όλα τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου η τελευταία να εκδώσει σχετική πράξη βεβαίωσης και να εισπράξει το ποσό σύμφωνα με τη διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε.. Με την ίδια διαδικασία εισπράττονται και οφειλές που θα δημι- ουργηθούν μετά την 1.1.2018. στστ) Οι οφειλές καθηγητών και υπηρετούντων λε- κτόρων, οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι 31.12.2017 και αφορούν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρείας, υπόκεινται σε περαίωση. Η περαίωση πραγματοποιείται, εφόσον υποβληθεί αίτηση περαίω- σης, μέσα σε έξι (6) μήνες από τον προσδιορισμό των σχετικών οφειλών από τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.. Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για τη συντέλεση της περαίω- σης ανέρχεται στο είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής οφειλής που βεβαιώνεται επί του καθαρού εισοδήματος. Οι πράξεις προσδιορισμού των οφειλόμενων μπορούν, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου καθηγητή, να προβλέπουν τη ρύθμιση της καταβολής του οφειλόμε- νου ποσού σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν μπορούν να είναι περισσότερες από τριάντα έξι (36). Σε περίπτωση που οι οφειλέτες καθηγητές δεν κατα- βάλουν το ποσό (ή κάποια δόση αυτού) στον Ε.Λ.Κ.Ε., η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου όλα τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου η τελευταία να εκδώσει σχετική πράξη βεβαίωσης και να εισπράξει, υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε., το οφειλόμενο ποσό σύμφωνα με τη διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε.. ζ) Τα έσοδα που εισπράττει ο Ε.Λ.Κ.Ε. από τις οφει- λές, οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31.12.2017 και αφορούν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας καθηγητών, είτε ατομικά είτε μέσω εταιρείας, χρησιμο- ποιούνται για τη χρηματοδότηση ερευνητικών/εκπαι- δευτικών έργων/προγραμμάτων καθηγητών, οι οποίοι μέχρι τις 31.12.2017 απέδιδαν στον Ε.Λ.Κ.Ε. το ποσοστό από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και δεν είχαν οφειλές εξ αυτής της αιτίας. Η Επιτροπή Ερευ- νών αποφασίζει για τον τρόπο κατανομής των εν λόγω ποσών σε ερευνητικά/εκπαιδευτικά προγράμματα. η) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευ- νας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία αποστολής όλων των απαραίτητων φο- ρολογικών στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. στους Ε.Λ.Κ.Ε., η διαδικασία προσδιορισμού του οφειλόμενου ποσού, ο τρόπος είσπραξης ή συμψηφισμού του ποσού των ανωτέρω παραγράφων, ο τρόπος και το είδος ρύθμισης της οφειλής, ο αριθμός και το είδος των ρυθμιζόμενων δόσεων, η διαδικασία βεβαίωσης των οφειλόμενων πο- σών, η διαδικασία είσπραξης παλαιότερων οφειλών και απόδοσής τους στους Ε.Λ.Κ.Ε., η διαδικασία περαίωσης, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων των καθηγητών, και ρυθμίζεται κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα».».

Άρθρο 36Τροποποίηση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49) αντι- καθίσταται ως εξής: «1. Τα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του ποδο- σφαίρου είτε λειτουργούν στο πλαίσιο της ΕΠΟ είτε στο πλαίσιο Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών, αποτελούνται από τακτικούς δικαστές με βαθμό, κατά τον αρχικό διορισμό τους, Πρωτοδίκη στα πρωτοβάθμια όργανα και Εφέτη στα δευτεροβάθμια όργανα, με τριετή θητεία ανανεώσιμη. Αμφότεροι επιλέγονται και ορίζονται από την ΕΠΟ από καταλόγους που αποστέλλονται από τον Προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Αθηνών και τον Πρόεδρο του Τρι- μελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσί- ευση του παρόντος, καθώς και από τους ήδη υπηρετού- ντες στα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα τακτικούς δικαστές. Σε περίπτωση επιλογής ήδη υπηρετούντων στα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα τακτικών δικα- στών, η θητεία τους με τους ανωτέρω βαθμούς κατά τον αρχικό διορισμό τους θεωρείται ανανέωση του αρχικού τους διορισμού. Η ΕΠΟ, από την έναρξη λειτουργίας του προβλεπό- μενου από το Καταστατικό της και τον οικείο Κανονι- σμό Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου, επιλέγει και ορίζει τους δικαστικούς λειτουργούς που μετέχουν στη σύνθεση αυτού, με τριετή θητεία ανανεώσιμη, με βαθμό, κατά τον αρχικό διορισμό τους, Αρεοπαγίτη και Προέδρου Εφετών, από καταλόγους που συγκροτούν και αποστέλλουν σε αυτήν, κατά περίπτωση, ο Πρόε- δρος του Αρείου Πάγου και ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών, καθώς και από τους ήδη υπηρετούντες στα πειθαρχικά και δι- καιοδοτικά όργανα τακτικούς δικαστές. Σε περίπτωση επιλογής ήδη υπηρετούντων στα πειθαρχικά και δικαι- οδοτικά όργανα τακτικών δικαστών, η θητεία τους με τους ανωτέρω βαθμούς κατά τον αρχικό διορισμό τους θεωρείται ανανέωση του αρχικού τους διορισμού.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49) αντι- καθίσταται ως εξής: «2. Μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και κατόπιν απόφασης του αρμοδίου οργάνου της ΕΠΟ, η οποία πρέπει να ληφθεί εντός της ίδιας προθεσμίας, υπεύθυνος άσκησης δίωξης πειθαρχικών ποδοσφαιρικών αδικημάτων αναλαμβάνει εν ενεργεία εισαγγελικός λειτουργός με βαθμό, κατά τον αρχικό διορισμό του, εισαγγελέα πρωτοδικών, ο οποίος αναπληρώνεται από εν ενεργεία εισαγγελικό λειτουργό με βαθμό, κατά τον αρχικό διορισμό του, αντεισαγγελέα πρωτοδικών, με τριετή θητεία ανανεώσιμη. Αμφότεροι επιλέγονται και ορίζονται από την ΕΠΟ, από κατάλογο που συγκροτεί και αποστέλλει σε αυτήν ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών ή άλλο αρμόδιο δι- καστικό όργανο, καθώς και από τους ήδη υπηρετούντες στα πειθαρχικά όργανα εισαγγελικούς λειτουργούς. Σε περίπτωση επιλογής ήδη υπηρετούντων στα πειθαρχικά όργανα εισαγγελικών λειτουργών, η θητεία τους με τους ανωτέρω βαθμούς κατά τον αρχικό διορισμό τους θεω- ρείται ανανέωση του αρχικού τους διορισμού.».

Άρθρο 37Ρύθμιση ζητημάτων διακριθέντων αθλητώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αθλητές που πέτυχαν μία ή περισσότερες από τις αγωνιστικές διακρίσεις της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, κατά τα έτη 2012 έως 2016, καθώς και οι προπονητές αυτών, που δεν υπέβαλαν την αίτηση και τα δικαιολογητικά εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, δικαιούνται την οικο- νομική επιβράβευση της παρ. 4 του άρθρου 34 και της παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999, εφόσον έχουν υποβάλει την αίτηση καταβολής οικονομικής επιβρά- βευσης και τα δικαιολογητικά πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Αθλητές που πέτυχαν, πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, αγωνιζόμενοι με αθλητικό σωματείο που δεν είχε, κατά το χρόνο επίτευξης της διάκρισης, την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, αποκτούν δικαίωμα εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) το σωματείο με το οποίο αγωνίστηκαν οι διακριθέντες αθλητές ήταν, κατά το χρόνο επίτευξης της διάκρισης, μέλος εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας με ειδική αθλητι- κή αναγνώριση, κατά το άρθρο 28 του ν. 2725/1999 και είχε υποβάλει αίτηση για να λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 πριν από τον τελικό αγώνα της διοργάνωσης, κατά την οποία ση- μειώθηκε η διάκριση και (β) το σωματείο με το οποίο αγωνίστηκαν οι διακριθέντες αθλητές έλαβε την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. β. Η εγγραφή στον ειδικό πίνακα της παρ. 3 του άρ- θρου 34 του ν. 2725/1999 των διακριθέντων αθλητών της περιπτωσης α΄ γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από αίτηση των εν- διαφερόμενων αθλητών που υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εντός αποκλειστικής προθε- σμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Άρθρο 38Μετεγκατάσταση υπηρεσιών

Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης Επιτρέπεται η μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης, οι οποίες βρίσκο- νται εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, στα οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) 90 και 90α του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ελληνικού - Αργυρού- πολης (π.δ. από 30.5.1979, Δ΄342, β.δ. από 21.12.1964, Δ΄8 και β.δ. από 21.7.1963, Δ΄129) μέχρι την τροποποί- ηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και του Ρυμο- τομικού Σχεδίου και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) ετών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 39Προσθήκη άρθρου 29Α στο ν. 4521/2018 (Α΄38)

Μετά το άρθρο 29 του ν. 4521/2018 (Α΄38) προστίθεται νέο άρθρο 29Α ως εξής: «Άρθρο 29Α Ειδικότητες εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ 1. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΔΕ Εμπειροτεχνιτών των σχολών του ΟΑΕΔ, οι οποίοι μονιμοποιήθηκαν σύμ- φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως αυτό ερμηνεύεται με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3552/2007 (Α΄ 77), και για τους οποίους δεν είναι δυνατή η ένταξη σε κλάδους και ειδικότητες με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 29, διατηρούν τις θέσεις και τις ειδικότητες που κατέχουν. Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους, οι θέσεις αυτές μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. 2. Στον κλάδο ΤΕ και ΔΕ του εκπαιδευτικού προσω- πικού του ΟΑΕΔ, προβλέπονται, πέραν του άρθρου 29, και οι παρακάτω κλάδοι με τις αντίστοιχες ειδικότητες: ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ.03 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕ.03.01 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕ.03.02 ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ ΤΕ.04 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕ.04.01 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕ.04.02 ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΤΕ.04.03 ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΗ ΤΕ.04,04 ΓΟΥΝΟΠΟΙΟΥ ΤΕ.04.05 ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΥ ΔΕ.03 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΔΕ.03.01 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΕ.03.02 ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΗ ΔΕ.03.03 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΔΕ.03.04 ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΕ.04.01 ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ ΔΕ.04.02 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΔΕ.05 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΕ.05.01 ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΕ.05.02 ΒΑΦΕΑ ΔΕ.05.03 ΧΑΛΚΟΥΡΓΟΥ ΔΕ.05.04 ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ ΔΕ.05.05 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΔΕ 05.06 ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ - ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΩΝ ΔΕ 05.07 ΓΕΩΤΕΧΝΙΤΩΝ 3. Τα προσόντα και τα κριτήρια διορισμού των εκπαι- δευτικών για τις ειδικότητες της προηγούμενης παρα- γράφου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουρ- γών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.».

Άρθρο 40ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις περιπτώσεις που η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182) λήγει στις 31.7.2018, η προθεσμία αυτή παρατείνεται από την ημερομηνία λή- ξης της έως τις 10.9.2018. Η ίδια καταληκτική προθεσμία ισχύει και για τους κατοίκους του εξωτερικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4519/2018 (Α΄ 25) εξακολουθεί να ισχύει από την ημερομηνία λήξης της έως τις 27.8.2018.

Άρθρο 41ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 143Δ του ν. 4001/2011 (Α΄179) αντικαθί- σταται ως εξής: «1. Θεσπίζεται και τίθεται σε εφαρμογή μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας (εφεξής Μηχανι- σμός). Η διάρκεια ισχύος του μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας ορίζεται, κατά μέγιστο, έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, ή, εάν αυτό συμβεί νωρίτερα, μέ- χρι την εφαρμογή του Μακροχρόνιου Μηχανισμού Απο- ζημίωσης Επάρκειας Ισχύος του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ, κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Η διάρ- κεια ισχύος του ανωτέρω Μηχανισμού χωρίζεται σε δύο περιόδους, εντός των οποίων διεξάγεται τουλάχιστον μία Διαγωνιστική Διαδικασία, σύμφωνα με τα κατωτέ- ρω. Η πρώτη περίοδος εκκινεί από τη θέση σε ισχύ του παρόντος και λήγει την 31η Μαρτίου 2019 και η δεύτερη από την 1η Απριλίου 2019, ημερομηνία προβλεπόμενης έναρξης λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργει- ας, σύμφωνα με τα άρθρα 73 έως 99 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019. 2. Ως μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελι- ξίας ορίζεται η διαθεσιμότητα παροχής της Υπηρεσίας Ευελιξίας στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ κατα- βάλλει αποζημίωση στους επιλεγέντες Παρόχους για την παροχή της ανωτέρω Υπηρεσίας. 3. Ως Υπηρεσία Ευελιξίας ορίζεται η ταχεία αύξηση ή μείωση της ισχύος του επιλεγέντος Παρόχου ώστε να κα- λύπτει τη ζήτηση του ΕΣΜΗΕ, ακολουθώντας τις Εντολές Κατανομής του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Οι Πάροχοι πρέ- πει να έχουν την ικανότητα ανταπόκρισης εντός τριών (3) ωρών από την έκδοση σχετικής Εντολής Κατανομής του Διαχειριστή, με μετρούμενο ρυθμό μεταβολής της ισχύος παραγωγής/έγχυσης ή κατανάλωσης/απορρό- φησης τουλάχιστον οχτώ (8) ΜW/min και δυνατότητα απόκρισης για τουλάχιστον τρεις (3) συνεχόμενες ώρες. Ειδικότερα η ικανότητα ανταπόκρισης των Κατανεμόμε- νων θερμικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής ορίζεται από θερμή κατάσταση. 4. Ως Πάροχοι ορίζονται οι Κατανεμόμενες μονάδες παραγωγής που έχουν την δυνατότητα παροχής της Υπηρεσίας Ευελιξίας. Ειδικότερα οι Κατανεμόμενες μο- νάδες ΣΗΘΥΑ που έχουν την δυνατότητα παροχής της Υπηρεσίας Ευελιξίας ορίζονται ως Πάροχοι μόνο για το μέρος της ισχύος τους που δεν αμείβεται από μηχανισμό στήριξης ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ. Μετά την έναρξη λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας που προβλέπονται στα άρθρα 73 έως 99 του ν. 4512/2018 και με την επιφύλαξη τήρησης των οριζομένων στην παράγραφο 3 του πα- ρόντος, ως Πάροχοι ορίζονται επιπλέον τα συστήματα απόκρισης ζήτησης και τα συστήματα αποθήκευσης. 5. Ως Διαγωνιστική Διαδικασία ορίζεται η δημοπρασία για τη διαθεσιμότητα ισχύος για την παροχή της Υπηρε- σίας Ευελιξίας που διενεργείται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Η πρώτη δημοπρασία διεξάγεται το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2018. Κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας οι Πάροχοι δύνανται να υποβάλλουν διακριτές προσφορές μέχρι δέκα (10) βήματα ισχύος, με ελάχιστη διακριτή ισχύ ένα (1) ΜW. Η ανώτατη τιμή προ- σφοράς ορίζεται σε τριάντα εννέα (39) ευρώ/kW/έτος. Οι Κατανεμόμενες μονάδες παραγωγής υποχρεούνται να συμμετέχουν στις δημοπρασίες με το σύνολο της ισχύος τους, όπως ορίζεται παρακάτω. 6. Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες έχουν οι Πάροχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ευέλι- κτων Παρόχων το οποίο τηρεί ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ. Προκειμένου οι Πάροχοι να εγγραφούν στο Μητρώο, υποβάλλουν αίτηση στο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, μετά από σχετική ανακοίνωσή του. Απαραίτητες προϋποθέ- σεις για την εγγραφή ενός Παρόχου είναι η δυνατότητα παροχής της Υπηρεσίας Ευελιξίας, η σύνδεση στο ΕΣΜΗΕ ή στο Δίκτυο Μέσης Τάσης ή Χαμηλής Τάσης εκτός των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και η μη συμμετοχή σε άλλο σχήμα κρατικής ενίσχυσης. Ειδικότερες προϋπο- θέσεις καθώς και η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ. 7. Η ισχύς των Κατανεμόμενων θερμικών μονάδων η οποία καταχωρίζεται στο Μητρώο, ισούται με τη Δια- θέσιμη Ισχύ των μονάδων, όπως υπολογίζεται και ανα- κοινώνεται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ. Η ισχύς των Κατανεμόμενων υδροηλεκτρικών μονά- δων η οποία καταχωρίζεται στο Μητρώο, υπολογίζεται με τρόπο ώστε να αντανακλά τη συνδρομή και ικανότητα παροχής της Υπηρεσίας Ευελιξίας, όταν οι απαιτήσεις ευελιξίας του συστήματος υπερβαίνουν τη μέση ενερ- γειακή διαθεσιμότητά τους, λαμβάνοντας υπόψη τις συν- θήκες υδραυλικότητας και διαθεσιμότητας πόρων. Για τον υπολογισμό της εν λόγω ισχύος λαμβάνονται υπό- ψη απολογιστικά δεδομένα λειτουργίας προηγούμενων υδρολογικών ετών, όπως καταγράφονται από τον Δια- χειριστή του ΕΣΜΗΕ. Ειδικότερα, ο υπολογισμός της ως άνω ισχύος βασίζεται στη μέση μεταβολή της ενέργειάς τους, ανά τρίωρη περίοδο κατανομής, κατά τις οποίες οι απαιτήσεις της αντίστοιχης τρίωρης αυξητικής μετα- βολής του συστήματος, ήτοι το καθαρό φορτίο, υπερ- βαίνουν τη μέση τρίωρη ενεργειακή διαθεσιμότητα των υδροηλεκτρικών. Σε περίπτωση νέων Κατανεμόμενων υδροηλεκτρικών μονάδων, οι οποίες κατά την εξεταζό- μενη απολογιστική περίοδο δεν λειτούργησαν, λειτούρ- γησαν δοκιμαστικά ή για χρόνο μικρότερο του ήμισυ της απολογιστικής περιόδου, η ισχύς τους υπολογίζεται σε αναλογία προς την εγκατεστημένη ισχύ τους βάσει του συντελεστή της συνολικής επιλέξιμης ισχύος των υδρο- ηλεκτρικών μονάδων ως προς τη συνολική εγκατεστη- μένη ισχύ των υδροηλεκτρικών μονάδων. Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η ισχύς των Κατανεμόμενων υδροηλεκτρικών μονάδων καθώς και οι λεπτομέρειες του τρόπου υπολογισμού της ως άνω ισχύος. Η ισχύς των συστημάτων απόκρισης ζήτησης και απο- θήκευσης, η οποία καταχωρίζεται στο Μητρώο, υπο- λογίζεται βάσει μεθοδολογίας που περιγράφεται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ. 8. Ως Αποζημίωση για την Υπηρεσία Ευελιξίας ορίζεται η αμοιβή που καταβάλλεται από τον Διαχειριστή του προς τους επιλεγέντες Παρόχους για την παροχή της Υπηρεσίας Ευελιξίας και καθορίζεται στη βάση της τιμής προσφοράς των Παρόχων στη Διαγωνιστική Διαδικασία («pay - as - bid»). Δικαίωμα Αποζημίωσης έχουν οι επιλε- γέντες Πάροχοι με την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ καταβάλλει Αρχική Αποζημίωση στους επιλεγέντες Παρόχους για την παροχή της ανωτέρω Υπηρεσίας σε μηνιαία βάση και Τελική Αποζημίωση στους επιλεγέντες Παρόχους, η οποία υπολογίζεται μετά το πέρας του Μηχανισμού βάσει της Πραγματικά Διαθέσιμης Ισχύος κάθε Παρό- χου όπως αυτή καταγράφεται κατά τη διάρκεια ισχύος του Μηχανισμού. Το συνολικό κόστος της Αποζημίωσης επιμερίζεται σε μηνιαία βάση και μετά τη λήξη του Μη- χανισμού στους Εκπροσώπους Φορτίου. Η διενέργεια των αναγκαίων εκκαθαρίσεων και χρεοπιστώσεων στο πλαίσιο του εν λόγω Μηχανισμού, πραγματοποιείται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ. Ειδικότερες λε- πτομέρειες εφαρμογής καθορίζονται στον Κώδικα Δια- χείρισης του ΕΣΜΗΕ. 9. Η δημοπρατούμενη ισχύς ορίζεται στα τέσσερις χι- λιάδες πεντακόσια (4.500) MW. Ο Διαχειριστής του ΕΣ- ΜΗΕ δύναται να μειώνει την ανωτέρω δημοπρατούμενη ισχύ εκάστης Διαγωνιστικής Διαδικασίας προκειμένου να διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα αυτών. 10. Η εγγραφή στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων απο- τελεί πρόταση σύναψης Σύμβασης παροχής Υπηρεσί- ας Ευελιξίας, η οποία συνάπτεται για κάθε επιλεγέντα Πάροχο με την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας που διενεργεί ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ και η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Δια- χείρισης του ΕΣΜΗΕ. 11. Ειδικότερα θέματα που αφορούν στη λειτουργία και εφαρμογή του Μηχανισμού Ευελιξίας, εξειδικεύονται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ ή/και στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το άρθρο 143Ε του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) αντικαθί- σταται ως εξής: «Η μη συμμόρφωση των επιλεγέντων Παρόχων με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση παροχής Υπηρεσίας Ευελιξίας συνεπάγεται την επιβολή κυρώσε- ων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ ή/και του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ. Κατά τη διάρκεια και ιδίως κατά τη λήξη του Μηχανι- σμού, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ και η ΡΑΕ ελέγχουν τη συμμόρφωση των επιλεγέντων Παρόχων με τις υποχρε- ώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση παροχής Υπη- ρεσίας Ευελιξίας και από την άδεια παραγωγής τους. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η μη εκπλήρωση από τον επιλεγέντα Πάροχο των σχετικών όρων ή/και υποχρεώ- σεων, δύναται να επιβάλλονται κυρώσεις σε ποσοστό από 10% έως και 100% της εκκαθαρισθείσας Αποζημί- ωσης, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παραβιαζόμενης υποχρέωσης και τη διάρκεια της παράβασης. Ειδικότερα θέματα δύναται να καθορίζονται στον Κώ- δικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ ή/και στον Κώδικα Διαχεί- ρισης του ΕΔΔΗΕ.».

Άρθρο 42Επιδότηση ανεργίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018

Στο άρθρο 4 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91) προστίθεται παρ. 6 ως εξής: «6. Κατ’ εξαίρεση, οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που καταστράφηκαν ολικά ή μερικά από τις πυρκαγιές που έπληξαν την Περιφέρεια Αττικής στις 23 και 24 Ιουλί- ου 2018, και οι οποίοι κατέστησαν εξ αυτού του λόγου άνεργοι, εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων, δικαιούνται να λάβουν την ελάχιστη διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας των κοινών ανέργων.».

Άρθρο 43ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι ρυθμίσεις της υπ’ αριθμ. 2673/2001 (Β΄ 1185) κοι- νής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, εφαρμόζονται για κάθε κατοικία φυσικών προσώπων που επλήγη από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου φορολογικής δήλωσης ή Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 θεω- ρημένης από την οικεία Εφορία, που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ειδικά για τα πρόσωπα της παραγράφου 1, προσκο- μίζεται το πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπως αυτό προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1 ή η έκθεση αυτοψίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η τελευταία γίνεται αποδεκτή στις εξής πε- ριπτώσεις: α) για κατοικίες, οι οποίες σύμφωνα με την «Εκτίμηση καταλληλόλητας κτιρίου για χρήση» κρίνονται ως «κτίρια προσωρινά ακατάλληλα για χρήση» (κίτρινο) του Δελτίου Επανελέγχου, οι οποίες θα εντάσσονται στην περίπτωση 2.2 «Κατηγορία Β» του «Κριτηρίου 2 «Βαθμός ζημιών»», της παραγράφου 2 «2. Κριτήρια υπολογισμού της ενίσχυσης» και β) για κατοικίες, οι οποίες σύμφωνα με την «Εκτίμηση καταλληλόλητας κτιρίου για χρήση» κρίνονται ως «κτίρια επικίνδυνα για χρήση» (κόκκινο) του Δελτίου Επανελέγχου, οι οποίες θα εντάσσονται και στην περίπτωση 2.3 «Κατηγορία Γ», του «Κριτηρίου 2 «Βαθμός ζημιών»», της παραγράφου 2 «2. Κριτήρια υπολογισμού της ενίσχυσης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ειδικά για τα πρόσωπα της παραγράφου 1 ο πίνακας ΙΙ.2 με τίτλο «Κριτήριο: «Βαθμός Ζημιών»» του Παραρτή- ματος της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγρά- φου 1, ισχύει ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ.2 ΚΡΙΤΗΡΙΟ: «ΒΑΘΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ» ΒΑΘΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ Α Β Γ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 0,5 1 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στις ανωτέρω οικονομικές ενισχύσεις εφαρμόζεται το άρθρο 271 του ν. 4555/2018 (A΄ 133)».

Άρθρο 44Ζητήματα Α.Ε.Ι.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι προβλεπόμενες στην παρ. 3 του άρθρου 7 και στην παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) προ- θεσμίες, παρατείνονται μέχρι τις 31.12.2018.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση α΄ της παρ. 12 του άρθρου 18 του ν.  4310/2014 (Α΄ 258), όπως το άρθρο αυτό αντικα- ταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), εφαρμόζεται και στους μεταδιδακτορικούς συνεργάτες που απασχολούνται στα ερευνητικά και λοιπά έργα και προγράμματα που διαχειρίζονται οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι..

Άρθρο 45Μεταπτυχιακά σεμινάρια ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων

Ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένου του Ιδρύμα- τος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, μπορούν, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου, να διοργανώνουν σεμινάρια μεταπτυχιακού επιπέδου. Με την ίδια απόφαση, ύστερα από πρόταση του Επι- στημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου (Ε.Σ.Ι.), η οποία αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ερευνητικού κέντρου, καθορίζονται η δομή του μαθήματος και οι διδάσκοντες, ο αριθμός των πτυχιούχων φοιτητών και τα κριτήρια επιλογής τους, η χρονική διάρκεια παρακο- λούθησης του σεμιναρίου και οι κανόνες των εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικά με την ορ- γάνωση και τη λειτουργία του σεμιναρίου μεταπτυχιακού επιπέδου. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τυχόν τέλη φοίτησης αποκλειστικά και μόνο για κάλυψη εξοπλισμού και αναλωσίμων και όχι για αμοιβές διδασκόντων και λοιπά έξοδα. Στην περίπτωση αυτή αναρτάται στο δια- δικτυακό τόπο του ερευνητικού κέντρου και αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας. Η πρόταση του Ε.Σ.Ι. συνοδεύεται από μελέτη σκοπι- μότητας, στην οποία εκτίθενται αναλυτικά οι επιστημο- νικοί και κοινωνικοί λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη διδασκαλία του μαθήματος μεταπτυχιακού επιπέδου, η συνάφεια του μαθήματος με το αντικείμενο του ερευ- νητικού κέντρου, η επιστημονική επάρκεια του ερευνη- τικού προσωπικού ως προς το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, η υλικοτεχνική υποδομή και ο εξοπλισμός του ερευνητικού κέντρου και ο αναλυτικός προϋπολο- γισμός λειτουργίας του κατ’ έτος. Στους φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς την παρακολούθηση και τις εξετάσεις του μαθήματος, τα ερευνητικά κέντρα χορηγούν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης.

Άρθρο 46Μεταπτυχιακά διπλώματα διεθνών οργανισμών

Τα μεταπτυχιακά διπλώματα που χορηγεί το Διεθνές Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών, είναι ισότιμα προς τα μεταπτυχιακά διπλώματα των ελληνικών δημοσίων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυ- μάτων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 11 του ν. 3328/2005 (Α’ 80).

Άρθρο 47Μητρώο Θρησκευτικών Λειτουργών του άρθρου 14 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223)

Στο ηλεκτρονικό μητρώο θρησκευτικών λειτουργών που τηρεί το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ- μάτων δυνάμει του άρθρου 14 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223) καταχωρίζονται υποχρεωτικά όλοι οι θρησκευτικοί λει- τουργοί της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης, των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου, των Μουφτειών της Θράκης και των Ισραηλιτικών Κοινοτή- των. Εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι ανωτέρω φορείς υποχρεούνται να ενημερώσουν το μητρώο με το σύνολο των υπηρε- τούντων θρησκευτικών λειτουργών.

Άρθρο 48Θέματα ΜουφτειώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος του άρθρου 7 της από 24 Δεκεμβρίου 1990 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί Μου- σουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 1920/1991 (Α’ 11) προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Οι λοιπές εν γένει δαπάνες λειτουργίας τους βαραί- νουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο οικονομικός και διαχει- ριστικός έλεγχος των Μουφτειών διενεργείται από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουρ- γείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ύστερα από απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, με την οποία απο- φασίζεται η ένταξή τους στους φορείς του άρθρου 3 του ν. 3492/2006, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 3 της από 24 Δεκεμβρίου 1990 Πρά- ξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 1920/1991 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής: «4. Οι Μουφτήδες ή οι Τοποτηρητές Μουφτήδες απο- χωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία μόλις συμπλη- ρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους, θεωρουμένης σε κάθε περίπτωση ως ημερομηνίας συμπλήρωσης του ορίου αυτού η 30η Ιουνίου του έτους αποχώρησης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη- σκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ- βερνήσεως, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπη- ρεσιακής σχέσης λόγω παρέλευσης του ορίου ηλικίας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ- νήσεως, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απόλυση των υπη- ρετούντων Μουφτήδων και Τοποτηρητών Μουφτήδων που έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου οι Μου- φτήδες και Τοποτηρητές Μουφτήδες διατηρούν τη θέση τους και συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3536/2007 (Α΄ 42) προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να παρατείνεται έως τρεις (3) φορές η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, για ένα (1) έτος κάθε φορά.».

Άρθρο 49Υποστήριξη επιστημονικού έργου για το διάλογο μεταξύ θρησκευτικών κοινοτήτων, τη θρησκευτική ελευθερία και την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας, του ρατσισμού και του αντισημιτισμούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 73 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124) μετά τις λέξεις «της Γενεύης» προστίθενται οι λέξεις «μπορεί να» και μετά τις λέξεις «με σκοπό την ίδρυση» προστίθενται οι λέξεις «και λειτουργία».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα ερευνητικά κέντρα και φορείς της παρ. 2 του άρ- θρου 3 του ν. 4310/2014 μπορούν να επιχορηγούνται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ- νας και Θρησκευμάτων για την υλοποίηση ερευνητικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων που αφορούν την προώθηση του διαλόγου μεταξύ των θρη- σκευτικών κοινοτήτων, τη διασύνδεση θρησκείας και πολιτισμού και την καταπολέμηση της θρησκευτικής μισαλλοδοξίας, του ρατσισμού και του αντισημιτισμού.

Άρθρο 50Θέματα Εκκλησίας της ΕλλάδοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 38 του ν. 590/1977 (Α΄ 146) προστίθεται παράγραφος 3, η οποία έχει ως εξής : «3. Η Ιερά Σύνοδος προβαίνει σε κατάρτιση διαρκούς μητρώου των εν ενεργεία εφημερίων, διακόνων και ιερο- κηρύκων των Ιερών Μητροπόλεων, το οποίο επικαιρο- ποιείται από τις Ιερές Μητροπόλεις με τις αποχωρήσεις ή χειροτονίες κληρικών και τις μεταβολές στην προσωπική τους κατάσταση. Κανονισμός, που εγκρίνεται από την Ι.Σ.Ι. κατόπιν εισηγήσεως της Δ.Ι.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τα καταχωριζό- μενα στοιχεία και δεδομένα του μητρώου, καθώς και τις αρμοδιότητες, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο τήρησης, διάρθρωσης, λειτουργίας, ενημέρωσης, διασύνδεσής του με άλλα αρχεία και της δημοσίευσης στοιχείων του. Οι Ιερές Μητροπόλεις υποχρεούνται να ενημερώνουν σχετικά με τους θρησκευτικούς λειτουργούς τους το μητρώο θρησκευτικών λειτουργών του άρθρου 14 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223), ανεξάρτητα από τη λειτουργία του Μητρώου της Ιεράς Συνόδου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Στην παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 590/1977 (Α΄ 146) η φράση «και εκκλησιαστικά Μουσεία» αντικαθίσταται από τη φράση «, τα εκκλησιαστικά Μουσεία και τα Ιερά Ησυχαστήρια». β. Στην παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 590/1977 (Α΄ 146) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Τα ανωτέρω ισχύουν και ως προς τα Ιερά Ησυχαστή- ρια ασχέτως νομικής μορφής.». γ. Η διάταξη της προηγούμενης περίπτωσης εφαρμό- ζεται και στα υφιστάμενα Ιερά Ησυχαστήρια ασχέτως αντίθετων προβλέψεων στα ιδρυτικά τους κείμενα και του έως σήμερα καθεστώτος λειτουργίας τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο άρθρο 4 του ν. 590/1977 (Α΄ 146) προστίθεται περίπτωση ιδ΄, η οποία έχει ως εξής: «ιδ) ψηφίζει ύστερα από εισήγηση της Δ.Ι.Σ. κανο- νισμούς που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυ- βερνήσεως και καθορίζουν, σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες και κατ’ αναλογία προς τα ισχύοντα για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου: α) τους γενικούς κανόνες διοικητικής λειτουργίας των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων, σχετικά με τις προθεσμίες και τις προϋποθέσεις αυτεπάγγελτης ενέργειας, β) τις αιτήσεις και εισηγήσεις για έκδοση διοικητικών πράξεων, γ) τη διεκπεραίωση υποθέσεων και τη συνεργασία και επικοι- νωνία των εκκλησιαστικών φορέων, δ) τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και την προθεσμία άσκησης του δικαιώ- ματος πρόσβασης στα έγγραφα και λοιπά στοιχεία που παράγονται ή τηρούνται από τις εκκλησιαστικές αρχές, ε) την άσκηση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης, στ) την αμεροληψία των εισηγητικών και αποφασιστι- κών οργάνων, ζ) την αναπλήρωση των εκκλησιαστικών οργάνων, η) τη δυνατότητα μεταβίβασης αρμοδιότητας ή εξουσιοδότησης υπογραφής, θ) τις προθεσμίες προς ενέργεια των εκκλησιαστικών αρχών, ι) την αρμοδιότη- τα βεβαίωσης υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, ια) τους κανόνες τήρησης πρωτοκόλλου των εκκλησιαστικών αρχών, ιβ) τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, τις προσκλήσεις μελών και τη λειτουρ- γία των συλλογικών οργάνων, ιγ) τη διαδικασία λήψης και κατάρτισης των αποφάσεων συλλογικών οργάνων, ιδ) τις προϋποθέσεις νόμιμης έκδοσης, υπογραφής, αιτιολογί- ας, ιε) τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ανάκλησης, δημοσίευσης και εν γένει νόμιμης υπόστασης, ιστ) τα όργανα επίδοσης, τις προϋποθέσεις και τους τρόπους κοινοποίησης των διοικητικών πράξεων στους παρα- λήπτες τους, ιζ) τα είδη, τις προϋποθέσεις άσκησης δι- οικητικών προσφυγών, τα αποφαινόμενα όργανα και τη διαδικασία κρίσης επί των προσφυγών. Με κανονισμό σύμφωνα με τα ανωτέρω καθορίζει την πολιτική δια- χείρισης και επεξεργασίας προσωπικών και μη δεδο- μένων και τήρησης αρχείων από εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε συμμόρφωση προς την κείμενη νομοθεσία. Στο πεδίο εφαρμογής των παραπά- νω κανονισμών επιτρέπεται να συμπεριληφθούν και τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, για όσα θέματα δεν αντίκεινται στη φύση τους ως νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.».

Άρθρο 51ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο ν. 4485/2017 (A΄ 114) ο τίτλος του Κεφαλαίου Ε΄ αντικαθίσταται ως εξής: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο ν. 4485/2017 προστίθεται άρθρο 28Α, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 28Α Σύσταση, οργάνωση και λοιπά θέματα κλινικών 1. Οι κλινικές ανήκουν σε Τομέα ή Τμήμα. Μπορεί να ανήκουν και σε Σχολή, εφόσον υπάρχει: α) τεκμηριωμένο ενδιαφέρον συμμετοχής από μέλη Δ.Ε.Π. διαφορετικών Τμημάτων της ίδιας Σχολής και β) απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης των οικείων Τμημά- των. Τα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας των κλινι- κών ρυθμίζονται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς τους. 2. Κλινικές ιδρύονται, με την προϋπόθεση τήρησης των δημοσιονομικών στόχων του εκάστοτε ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη- γικής (Μ.Π.Δ.Σ.), με πράξη του Πρύτανη ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα ή της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Κοσμητείας της Σχο- λής, ανάλογα με το αν η υπό ίδρυση μονάδα πρόκειται να ενταχθεί σε Τομέα, Τμήμα ή Σχολή. Την εισήγηση πρέπει να συνοδεύει ο Εσωτερικός Κανονισμός της υπό ίδρυση μονάδας και εισήγηση υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο των αρμόδιων οικονομικών υπηρεσιών. Η πράξη του Πρύτανη, στην οποία περιλαμβάνεται και ο παραπάνω Εσωτερικός Κανονισμός, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Με τη διαδικασία της παραγράφου 2 είναι δυνατή η μετονομασία, συγχώνευση, κατάργηση ή όποια άλλη μεταβολή των κλινικών, καθώς και η τροποποίηση των Εσωτερικών Κανονισμών τους. 4. Τα μέλη Δ.Ε.Π. τοποθετούνται σε κλινικές και μετα- κινούνται από αυτές με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής, όταν η κλινική ανήκει σε Σχολή, και με απόφα- ση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, σε κάθε άλλη περίπτωση. Όταν η κλινική ανήκει σε Τομέα, η απόφαση τοποθέτησης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος εκ- δίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου Τομέα, ενώ όταν πρόκειται για μετακίνηση εκδίδεται μετά από ει- σήγηση και των δύο εμπλεκόμενων Τομέων. Καθένας μπορεί να είναι μέλος μόνο μίας (1) κλινικής, ανεξάρτητα από το αν προσφέρει τις υπηρεσίες του σε περισσότερες. 5. Η τοποθέτηση σε κλινικές των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. γίνεται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής, όταν η κλινική ανήκει σε Σχολή, και ύστερα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, σε κάθε άλλη περίπτωση. 6. Σε περίπτωση κατάργησης, κατάτμησης ή συγχώ- νευσης των κλινικών, η μετακίνηση των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., τα οποία υπηρετούσαν σε αυτές, γί- νεται, με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής, αν η κλινική ανήκει σε Σχολή, και ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, σε κάθε άλλη περίπτωση. 7. Σε περίπτωση κατάργησης κλινικής τα όργανα και ο εξοπλισμός κατανέμονται με απόφαση της Κοσμητεί- ας της Σχολής, όταν η κλινική ανήκει σε Σχολή, και με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, σε κάθε άλλη περίπτωση, σε αντίστοιχες μονάδες που λειτουργούν στη Σχολή, στο Τμήμα ή στον Τομέα. 8. Διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις που διενεργού- νται, στο πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) σε πανεπιστημιακές κλινικές, αποζημι- ώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά από σύναψη σύμβασης με τις Ιατρικές Σχολές. Στη σύμβαση περιγράφεται το είδος των εξετάσεων και των πράξεων που αποζημιώνο- νται και η τιμή της αποζημίωσής τους. Οι προϋποθέσεις για την παροχή των άνω υπηρεσιών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη- σκευμάτων, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης της οικείας Ιατρικής Σχολής. 9.α) Πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια και ειδικές μονάδες μπορεί να εγκαθίστανται και να λειτουργούν σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία ή στο Ευγενίδειο Θερα- πευτήριο. Η εγκατάσταση γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά- των, ύστερα από γνώμη του οικείου Τμήματος Ιατρικής. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η μετακίνηση πανεπι- στημιακών κλινικών, εργαστηρίων και ειδικών μονάδων. β) Το πανεπιστημιακό προσωπικό που υπηρετεί σε κλι- νικές, εργαστήρια και ειδικές μονάδες εγκαταστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., σε ότι αφορά την υπηρεσία του στο νοσοκομείο, θεωρείται ότι βρίσκεται σε οργανική σχέση με αυτό και υπάγεται στη δικαιοδοσία και στον ιεραρχικό έλεγχο των αρμόδιων οργάνων του νοσοκο- μείου, όπως και το λοιπό προσωπικό της ιατρικής υπη- ρεσίας. Οι διοικήσεις των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., στα οποία είναι εγκαταστημένες πανεπιστημιακές κλινικές, οφείλουν να διευκολύνουν το διδακτικό, ερευνητικό, κλινικό και διοικητικό έργο των μελών Δ.Ε.Π. που υπη- ρετούν σε αυτές.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο ν. 4485/2017 προστίθεται άρθρο 29Α, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 29Α Διευθυντής Κλινικής 1.α) Κάθε κλινική διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π., αντί- στοιχου γνωστικού αντικειμένου, το οποίο υπηρετεί στην ακαδημαϊκή μονάδα (Τομέα, Τμήμα ή Σχολή), στην οποία υπάγεται η κλινική, και ανήκει κατά προτεραιότητα στις βαθμίδες του Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή και ελλείψει αυτών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριών (3) ετών. Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσό- τερες από μία θητείες. Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι.. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη δι- άρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. Το προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύει, όταν στην κλινική υπηρετεί ένα μόνο μέλος Δ.Ε.Π. ή δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος. β) Ο Διευθυντής αναπληρώνεται, σε περίπτωση απου- σίας ή κωλύματος, από μέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστι- κού αντικειμένου με αποδεδειγμένη κλινική εμπειρία, της ίδιας κλινικής, και ειδικότερα από το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώ- ντας τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου. 2. Τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή, με απόφαση του επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει η κλινική, προκηρύσσεται υποχρεωτικά η θέση του Διευθυντή. Η απόφαση κοινοποιείται στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος, το οποίο απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. που μετέχουν στη Γενική Συνέλευση του Τομέα ή στη Συνέ- λευση του Τμήματος ή στη Γενική Συνέλευση της Σχο- λής, ανάλογα με το αν η κλινική ανήκει σε Τομέα, Τμήμα ή Σχολή. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της κοινοποίησης της προκήρυξης υποβάλλονται στη Γραμματεία της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμε- νου εδαφίου καλείται, από τον επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας, το εκλεκτορικό σώμα, να προ- βεί στην εκλογή του Διευθυντή, με άμεση και μυστική ψηφοφορία. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβά- νεται την ίδια ημέρα μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψή- φους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας παρουσία των ισοψη- φισάντων. Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό από τον επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας. Όταν η κλινική ανήκει σε Τομέα το πρακτικό κοινοποιείται στον Πρόεδρο του Τμήματος. Ο τελευταίος το διαβιβάζει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη κοινοποιείται στη Διοίκηση του οικείου νοσοκομείου με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος, εάν η κλινική ανήκει σε Τομέα ή Τμήμα ή με ευθύνη του Κοσμήτορα, εάν η κλινική ανήκει σε Σχολή. Μέχρι την εκλογή και την ανάληψη καθηκόντων του νέου Διευθυντή εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του ο έως τότε Διευθυντής, ακόμη και αν έχει λήξει η θητεία του. Αν ο Διευθυντής εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει η κλινική αναθέτει καθήκο- ντα προσωρινού Διευθυντή στον Αναπληρωτή Διευθυ- ντή και προκηρύσσει αμέσως τη θέση του Διευθυντή. 3. Αν στην ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η κλινική υπηρετεί ένας μόνο καθηγητής πρώτης βαθμίδας που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του πα- ρόντος, αυτός τοποθετείται με απόφαση του επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας, υποχρεωτικά χωρίς εκλογές στη θέση του Διευθυντή, για πλήρη θητεία ή για το διά- στημα μέχρι την αποχώρησή του, αν συντρέχει η περί- πτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1α του παρόντος. Όταν η κλινική ανήκει σε Τομέα η απόφαση κοινοποιείται στον Πρόεδρο του Τμήματος. Ο τελευταίος τη διαβιβάζει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη κοινοποιείται στη Διοίκηση του οικείου νοσοκομείου με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος, εάν η κλινική ανήκει σε Τομέα ή Τμήμα, ή με ευθύνη του Κοσμήτορα, εάν η κλινική ανήκει σε Σχολή. 4. Αν στην ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η κλινική δεν υπηρετεί ή δεν υποβάλει αίτηση εκδήλω- σης ενδιαφέροντος καθηγητής πρώτης βαθμίδας, στη θέση του Διευθυντή εκλέγεται ή τοποθετείται, κατά τους όρους των παραγράφων 2 ή 3 του παρόντος, αναπλη- ρωτής καθηγητής που πληροί τις προϋποθέσεις της πα- ραγράφου 1 του παρόντος. Η θητεία του αναπληρωτή καθηγητή λήγει αυτοδικαίως μόλις διοριστεί καθηγητής πρώτης βαθμίδας που πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή, με ευθύνη του επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει η κλινική, εκλέγεται, αν έχουν διοριστεί περισσότεροι του ενός καθηγητές πρώτης βαθμίδας, ή τοποθετείται στη θέση του Διευθυντή κατά τους όρους των παραγράφων 2 ή 3 του παρόντος, καθηγητής πρώτης βαθμίδας. Η θητεία του τελευταίου είναι πλήρης. 5. Αν στην ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η κλινική δεν υπηρετεί ή δεν υποβάλει αίτηση εκδήλω- σης ενδιαφέροντος ούτε καθηγητής πρώτης βαθμίδας ούτε αναπληρωτής καθηγητής, στη θέση του Διευθυ- ντή εκλέγεται ή τοποθετείται, κατά τους όρους των παραγράφων 2 ή 3 του παρόντος, μόνιμος επίκουρος καθηγητής ή ελλείψει αυτού επίκουρος καθηγητής επί θητεία, που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος. Η θητεία του επίκουρου καθηγητή λήγει αυτοδικαίως μόλις διοριστεί καθηγητής πρώτης βαθμί- δας ή αναπληρωτής καθηγητής που πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του παρόντος εφαρμόζεται ανάλογα και στη συγκεκριμένη περίπτωση. 6. Αν δεν υπηρετεί ή δεν υποβάλει υποψηφιότητα κα- θηγητής πρώτης βαθμίδας, ή αναπληρωτής καθηγητής ή επίκουρος καθηγητής, στη θέση του Διευθυντή τοπο- θετείται ο αρχαιότερος με βαθμό Διευθυντή υπηρετών ιατρός του Ε.Σ.Υ., ο οποίος διατηρεί τη θέση αυτή μέχρι τον διορισμό καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή που πληροί τις προϋ- ποθέσεις του νόμου.».

Άρθρο 52Επείγουσες ρυθμίσεις για κατεδαφίσεις αυθαίρετων κτισμάτων σε αιγιαλό και δασικές εκτάσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μέχρι τη συγκρότηση των Υπηρεσιών Ελέγχου Δό- μησης του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), σε περιπτώσεις: α) περιφράξεων σε ζώνη αιγιαλού κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33), β) αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών σε δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται συνεπεία πυρκαγιάς και έχουν κηρυχτεί αναδασωτέες σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 998/1979 και γ) αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών σε περιο- χές που περιλαμβάνονται σε ρέματα που έχουν οριοθε- τηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και βρίσκονται εντός Ζώνης Δυνητικού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΚΠ), σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από την Εθνική Επιτρο- πή Υδάτων Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, δ) επικίνδυνων οικοδομών, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 13/22.4.1929 (Α΄ 153), είναι δυνατή η έκδοση πράξης κατεδάφισης με απόφαση των Υπουργών Περι- βάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών, κατόπιν σύ- νταξης έκθεσης αυτοψίας των Επιθεωρητών Δόμησης του Σώματος Επιθεώρησης της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατά της πράξης κατεδάφισης της παραγράφου 1 είναι δυνατή η άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας. Μετά το πέρας δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση της πράξης κατεδάφισης της παραγράφου 1 στον ενδιαφερόμενο, αυτή είναι άμε- σα εκτελεστή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η εκτέλεση των πράξεων κατεδάφισης της παρα- γράφου 1 γίνεται κατά τις διατάξεις της υποπαρ. 45 της παραγράφου II του άρθρου 280 του ν. 3852/2010, με εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 267/1998 (Α΄ 195).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών που εμπίπτουν στις περιπτώ- σεις της παραγράφου 1 του παρόντος, ανεξαρτήτως της διαδικασίας έκδοσης τους, επιτρέπεται η σύναψη σύμ- βασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά παρέκκλιση του ορίου της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και μέχρι τα όρια της περίπτωσης β΄ του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Για τις κατεδαφίσεις του προηγούμενου εδαφίου, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επεκτείνει υφιστάμενη σύμβαση που έχει συναφθεί με σκοπό την παροχή υπηρεσιών κατεδάφισης, μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) επιπλέον του οικονομικού αντι- κειμένου της σύμβασης, εφόσον επεκτείνεται ανάλογα και το φυσικό αντικείμενο αυτής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα έξοδα της εκτέλεσης των πράξεων κατεδάφισης της παραγράφου 4, καλύπτονται από το Πράσινο Ταμείο, καταλογίζονται σε βάρος του υπόχρεου μετά από από- φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, και βεβαιώνονται στην αρμόδια ΔΟΥ, εισπράττονται ως δημόσιο έσοδο και αποδίδονται στο Πράσινο Ταμείο. Τα παραπάνω έξοδα κατεδάφισης καταβάλλονται από τον υπόχρεο εφάπαξ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για το σκοπό της χρηματοδότησης της εκτέλεσης πράξεων κατεδάφισης της παραγράφου 4 του παρόντος, το Πράσινο Ταμείο μπορεί να διαθέτει πόρους στις Απο- κεντρωμένες Διοικήσεις, κατά παρέκκλιση των περιορι- σμών της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 13/22.4.1929 (Α΄153) οι, εντός παρενθέσεως, λέξεις «(άρθρα 1 παρ. 2)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «(άρθρα 1 παρ. 2 και 4)».

Άρθρο 53Ρυθμίσεις για την προστασία του ιστορικού τόπου της ΜακρόνησουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η εκτέλεση τελεσίδικων πρωτοκόλλων κατεδάφι- σης αυθαίρετων κατασκευών που βρίσκονται στον χα- ρακτηρισμένο ιστορικό τόπο της νήσου Μακρονήσου σύμφωνα με την υπ’αριθμ. ΥΠΠΟ /ΔΙΛΑΠ/Γ/1285/24225/ 16.5.1989 (Β΄ 436) υπουργική απόφαση, πραγματοποιεί- ται από το Σώμα Επιθεώρησης της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργεί- ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η εκτέλεση της κατεδάφισης των ανωτέρω αυθαι- ρέτων κατασκευών γίνεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του π.δ. 267/1998 (Α΄ 195) με την επίβλεψη του Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων του Σώματος Επιθεώρησης της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθε- ωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ, και με την εποπτεία της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αστυνομικές αρχές παρέχουν τη συνδρομή τους για την πραγματοποίηση της κατεδάφισης, εφόσον τους ζητηθεί. Υποχρέωση συνδρομής έχει και κάθε άλλη δη- μόσια αρχή, όπως ιδίως οι κτηματικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των οικείων ΟΤΑ, με τη διάθεση μηχανικών μέσων, αλλά και για τη διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο του έργου της κατεδάφισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα έξοδα κατεδάφισης του αυθαιρέτου καλύπτονται από το Πράσινο Ταμείο, καταλογίζονται σε βάρος του υπόχρεου μετά από σχετική απόφαση του Σώματος Επι- θεώρησης της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρη- τών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ και βεβαιώνονται στην αρμόδια ΔΟΥ, εισπράττονται ως δημόσιο έσοδο και αποδίδονται στο Πράσινο Ταμείο. Τα παραπάνω έξοδα κατεδάφισης καταβάλλονται από τον υπόχρεο εφάπαξ.

Άρθρο 54Προστασία υγρότοπων της Αττικής

Στις περιοχές των υγροτόπων Α΄ προτεραιότητας της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4277/2014 (Α’ 156), όπως αυτές φαί- νονται εντός των περιγραμμάτων τους με διακεκομμέ- νη γραμμή στα σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και που αντίτυπό τους σε φωτοσμίκρυνση προσαρτάται ως Παράρτημα Α’ στον παρόντα νόμο, και μέχρι την οριοθέτησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3937/2011 (Α’ 60), απαγορεύεται η δόμηση, η επιχωμάτωση, η άσκηση οχλουσών δρα- στηριοτήτων και κάθε δραστηριότητα που υποβαθμίζει την οικολογική κατάστασή τους, καθώς και η έκδοση αδειών δόμησης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

Άρθρο 55Επέκταση Κοιμητηρίου Νέας ΜάκρηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Καθορίζεται χώρος Κοιμητηρίου κατ’ επέκταση του υφιστάμενου Κοιμητηρίου Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος (Ν. Αττικής), στη θέση Ξυλοκέριζα, όπως φαίνεται με στοιχεία Α’,Β’,Γ’,Δ’,Ε’,Α’ στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 που αντίτυπό τους σε φωτοσμίκρυνση προσαρτάται ως Παράρτημα Β’ στον παρόντα νόμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το όριο του χώρου στις πλευρές Α΄ Β΄ και Γ΄ Δ΄ υλοποιείται σε απόσταση οκτώ (8) μέτρων εσώτερον του ορίου της ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 051017708002, όπως αυτή εμφαίνεται στο οικείο κτηματογραφικό διάγραμμα του ΟΤΑ Νέας Μάκρης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

Άρθρο 56Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4508/2017

Στο άρθρο 36 του ν. 4508/2017 (Α΄ 200) προστίθεται τέταρτη παράγραφος ως εξής: «4.α) Ποσό ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ από το συνολικό μεταφερθέν ποσό στον ειδικό λογαριασμό της παραγράφου 2, διατίθεται για την κάλυψη των εξό- δων έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης αδειούχου ηλεκτρο- λόγου εγκαταστάτη, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4483/1965 (Α΄ 118), όπως ισχύει και τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις, κατόπιν ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτισμάτων που βρίσκο- νται εντός της Περιφέρειας Αττικής και που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018. Για τη δι- άθεση του ποσού αυτού δεν έχει εφαρμογή η υπουργική απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 3. β) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι δικαιούχοι, η διαδικασία, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητές τους, ο χρόνος και ο τρόπος κάλυψης των εξόδων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου. Η από- φαση του προηγούμενου εδαφίου δύναται να έχει ανα- δρομική ισχύ τριών (3) μηνών από τη δημοσίευσή της.».

Άρθρο 57ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για όλες τις μονάδες/δομές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθίσταται υποχρεω- τική εντός διαστήματος έξι (6) μηνών, η Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, το οποίο περιλαμβάνει Ειδικά Σχέδια για την Αντιμετώπιση: α) Ακραίων Καιρικών Φαινομένων, β) Σεισμού και γ) Πυρκαγιάς. Με την έναρξη κάθε σχολι- κού έτους υποχρεωτικά, πραγματοποιούνται Εκπαιδευτι- κά Σεμινάρια και διοργανώνονται Ασκήσεις Ετοιμότητας, ανά θεματική ενότητα του πρώτου εδαφίου, στα οποία συμμετέχει όλη η σχολική κοινότητα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια και οι Ασκήσεις Ετοιμό- τητας γίνονται τουλάχιστον δύο (2) φορές κατ’ έτος, μία (1) φορά στο πρώτο τετράμηνο και μία (1) φορά στο δεύτερο τετράμηνο. Τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια και οι Ασκήσεις Ετοιμότη- τας έχουν ως σκοπό την κατάλληλη προετοιμασία, την αντιμετώπιση και την εκμάθηση μέτρων προφύλαξης προς τους μαθητές και όλη την σχολική κοινότητα, για την αποφυγή τραυματισμού, την αποτελεσματική συ- νεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά την ώρα του συμβάντος έκτακτης ανάγκης, τους τρόπους διαφυγής, καθώς και τη διάθεση και χρήση του απαραίτητου εξο- πλισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αρμόδιος φορέας για τη διεξαγωγή και τον καθο- ρισμό των σχετικών διαδικασιών ορίζεται το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το οποίο και συ- νεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστα- σίας και τους άλλους κατά περίπτωση φορείς. Λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος θα εξειδικευ- τούν με υπουργική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί σε διάστημα τριών (3) μηνών από τη δημοσίευ- ση του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Εξαιρετικά και μόνο κατά την πρώτη εφαρμογή του εν λόγω άρθρου, τα προβλεπόμενα της παραγράφου 1 δύνανται να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2019, προκειμένου να ισχύουν τα οριζόμενα της παραγράφου 2.

Άρθρο 58

Τα μέλη ΔΕΠ, που τελούν σε αναστολή καθηκόντων λόγω βουλευτικής ιδιότητας αλλά συνεχίζουν να προ- σφέρουν αμισθί το διδακτικό και ερευνητικό τους έργο στον οικείο φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ- θρου 34 παρ. 10 του ν. 4115/2013, μπορούν να αναλαμ- βάνουν και την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών, βάσει των διατάξεων του ν. 4485/2017.

Άρθρο 59

Στο τέλος του στοιχείου δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 προστίθενται δύο εδάφια ως εξής: «Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, ενεργώντας ως «Αρχή Σχεδιασμού», διαβιβάζει το αίτη- μα χωροθέτησης και το σχετικό φάκελο της κατατιθέμε- νης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσε- ων (Σ.Μ.Π.Ε.) στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διακινεί τη σχετική αλλη- λογραφία που αφορά την πληρότητα του φακέλου και ακολουθεί την κανονιστικά προβλεπόμενη διαδικασία διαβούλευσης με το κοινό. Τυχόν έξοδα δημοσίευσης καταβάλλονται από τον αιτούντα τη χωροθέτηση.».

Άρθρο 60

Η παρ. 5 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017 (Α΄114) αντι- καθίσταται ως εξής: «5. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζο- νται για τους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής, σύμφωνα με τις διατά- ξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.».

Άρθρο 61Διατάξεις για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης ΟφειλώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4469/2017 (Α΄ 62) προστίθεται νέα περίπτωση ε΄, ως εξής: «ε) οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4469/2017 προστίθεται η φράση «, όπως αυτό ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, ανεξάρτητα από το χρόνο επιβολής κατάσχεσης ή επίδοσης επιταγής προς εκτέλεση».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4469/2017 προστίθεται η φράση «, όπως αυτό ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, ανεξάρτητα από το χρόνο επιβολής κατάσχεσης ή επίδοσης επιταγής προς εκτέλεση».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Αν η ρύθμιση ως προς τους ιδιώτες πιστωτές έχει με- γαλύτερη διάρκεια από τη μέγιστη διάρκεια της ρύθμι- σης ως προς το Δημόσιο, τότε οι υποχρεωτικοί κανόνες του άρθρου 9 εφαρμόζονται αναφορικά με την καθαρή παρούσα αξία των καταβολών που πραγματοποιούνται κατά τη μεγίστη διάρκεια της ρύθμισης ως προς το Δη- μόσιο.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Ύστερα από αίτηση οφειλετών τους, οι οποίοι εξαι- ρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου επειδή, σωρευτικά ή διαζευκτικά: α) δεν εμπίπτουν στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, β) εμπίπτουν στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2, γ) εμπίπτουν στην παράγραφο 5 του άρθρου 2, δ) αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με το ν. 4172/2013, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανό- τητα, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να προτείνουν στους εν λόγω οφειλέτες λύσεις ρύθμισης των οφειλών τους προς αυτούς, εφαρμοζο- μένης αναλογικά της παραγράφου 3 του παρόντος άρ- θρου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4 του παρό- ντος άρθρου καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του, αιτήσεις. Οι κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις εφαρμόζονται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, και για τις αιτήσεις οφειλετών που εμπίπτουν στη νέα περίπτωση β΄ της ως άνω παραγρά- φου, όπως αυτή προστίθεται με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 62ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 (Α΄ 141) ως προς τα δικαιολογητικά της πε- ρίπτωσης β΄ και ως προς την απόφαση παραχώρησης των χώρων ή το παραχωρητήριο της περίπτωσης γ΄, πα- ρατείνεται έως τις 31.12.2018. Σε περίπτωση μη προσκό- μισής τους εντός της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας, η άδεια που εκδόθηκε κατά την παρ.1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ανακαλείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 ισχύουν από 31.7.2018.

Άρθρο 63

Τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των φορέ- ων του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) και οι οποίοι: α. περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έλαβαν χώρα στις 23 και 24 Ιουλί- ου 2018, ή β. είναι σύζυγοι ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμ- φωνο συμβίωσης προσώπων που περιέρχονται ή περι- ήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης, ή απεβίωσαν εξαιτίας των πυρκαγιών που έλαβαν χώρα στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, ή γ. είναι συγγενείς μέχρι β΄ βαθμού προσώπων που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κα- τάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης, ή απεβίωσαν εξαιτίας των πυρκαγιών που έλαβαν χώρα στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να αποσπώνται ή μετατάσσονται, σε φορείς του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 με αίτησή τους που υποβάλλεται στον οικείο φορέα υποδοχής και από- φαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του φορέα αυτού, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η διάρκεια των αποσπάσεων του προ- ηγούμενου εδαφίου είναι δύο (2) έτη, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης.

Άρθρο 64Διαδικασία εισαγωγής σπουδαστών στις Ανώτερες Σχολές Δραματικής ΤέχνηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 1158/1981 (Α΄127) προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής: «2Α. Ειδική Επιτροπή που διορίζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού παρίσταται στις προαγωγι- κές εξετάσεις των κυρίων μαθημάτων της β΄ περιόδου του Α΄ και Β΄ έτους σπουδών των Ανωτέρων Σχολών Δρα- ματικής Τέχνης. Η Ειδική Επιτροπή συντάσσει Έκθεση, η οποία αναφέρεται στο επίπεδο των σπουδαστών και της Σχολής, χωρίς να προχωράει σε βαθμολόγηση. Η Έκθε- ση της Ειδικής Επιτροπής κοινοποιείται στη Σχολή, στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και στην Επιτροπή του άρθρου 25. Η Ειδική Επιτροπή στελεχώνεται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και ειδικούς πάνω στα εξεταζόμενα μαθήματα και λειτουργεί σε κλιμάκια με τρι- μελή σύνθεση, προκειμένου να καλύψει όλες τις Σχολές. Σε κάθε κλιμάκιο διορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Γραμματέας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 1158/1981 προστίθεται παράγραφος 3Α ως εξής: «3Α. Οι εισαγωγικές και κατατακτήριες εξετάσεις διε- ξάγονται για μεν την Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου και για την Ανώτερη Σχολή Δρα- ματικής Τέχνης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλά- δος ενώπιον Επιτροπών αποτελούμενων από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας περί τα εξεταζόμενα μαθήματα, για δε τις υπόλοιπες Ανώτερες Σχολές Δρα- ματικής Τέχνης ενώπιον Επιτροπής που συγκροτείται μετά από πρόταση της οικείας Σχολής και ορίζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι προτεινό- μενοι ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα για τον Διευθυντή των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης, ενώ οι προτεινόμενοι ως μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα για τη διδασκαλία ενός από τα εξεταζόμενα μαθήματα. Στις Επιτροπές για την Εισαγωγή και την Κατάταξη στις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης, πλην των Ανω- τέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης του Εθνικού Θεά- τρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, με- τέχει χωρίς δικαίωμα βαθμολογήσεως εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο Γραμματέας της Επιτροπής προέρχεται από την οικεία Σχολή.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 8 του π.δ. 370/ 1983 (Α΄ 130) αντικαθίστανται ως εξής: «1. Εισαγωγικές εξετάσεις: α) Οι εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται κατά το χρονικό διάστημα των θερινών διακοπών και μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Το διδακτικό έτος για τους πρωτοετείς ξεκινάει τη δεύτερη Δευτέρα του Οκτωβρί- ου. Με προκήρυξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη- τισμού που εκδίδεται μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 25 του ν. 1158/1981 και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσδιορίζεται κάθε έτος το διάστημα υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων και της διεξαγωγής των εξετάσεων, ο τύπος της αίτησης, τα συνοδευτικά δικαιολογητικά και τα εξεταζόμενα μα- θήματα. Στα εξεταζόμενα μαθήματα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα μαθήματα «υποκριτική», «απαγγελία και τραγούδι» και «στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις ιστορίας θεάτρου και λογοτεχνίας» και τυχόν επιπλέον μαθήματα, συναφή με αυτά, τα οποία καθίστανται υπο- χρεωτικά για τους υποψηφίους. β) Η οικεία Σχολή δέχεται τις αιτήσεις των υποψηφίων σπουδαστών και ανακοινώνει το Πρόγραμμα των Εξε- τάσεων, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξή τους. γ) Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έχουν ουσιαστι- κά προσόντα θεατρικής τέχνης, δηλαδή καλή άρθρωση και καθαρότητα φωνής, εκφραστικότητα και σκηνική εμφάνιση και έλαβαν στα προβλεπόμενα από το δεύτερο εδάφιο μαθήματα τουλάχιστον το βαθμό πέντε (5). δ) Αν υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση σε μαθή- ματα του προγράμματος ή αποκλειστεί από την Επιτρο- πή για οποιαδήποτε αιτία, λαμβάνει μονάδα. ε) Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται και ανακοινώνονται από την οικεία Σχολή, με βάση τους ονομαστικούς πίνακες των εισαγομένων που καταρτίζει η οικεία Επιτροπή Εξετάσεων. Τα αποτελέσματα των εξε- τάσεων και τα πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. στ) Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα από την Επιτροπή του άρθρου 12 παρ. 3 του ν. 1158/1981 και με την ίδια διαδικασία διεξάγονται και οι εισαγωγικές εξετάσεις των υποψηφίων που δεν έχουν απολυτήριο Λυκείου ή εξα- ταξίου Γυμνασίου παλαιού τύπου. ζ) Η υποβολή αίτησης συμμετοχής υποψηφίου από άλλο πρόσωπο επιτρέπεται μόνον εφόσον το πρόσωπο αυτό φέρει εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, από την οικεία αστυνομική αρχή. 2. Κατατακτήριες Εξετάσεις: α) Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται τους μή- νες Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο εκάστου σχολικού έτους από Επιτροπή Εξετάσεων αντίστοιχη με την Επιτροπή των Εισαγωγικών Εξετάσεων. Στις κατατακτήριες εξε- τάσεις συμμετέχουν πτυχιούχοι και σπουδαστές Ανω- τάτων ή Ανωτέρων Σχολών, ισοτίμων ή συναφών της αλλοδαπής. β) Οι αιτήσεις αυτών που επιθυμούν κατάταξη, υπο- βάλλονται στη Σχολή που επιλέγουν να φοιτήσουν από 1 μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και συνοδεύονται από τους τίτ- λους σπουδών και τα σχετικά πιστοποιητικά. Η ενδιαφερόμενη Σχολή υποβάλλει τα δικαιολογητικά αυτά στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτι- σμού και Αθλητισμού μέχρι 20 Σεπτεμβρίου. γ) Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα κύρια μαθήματα του έτους σπουδών, που ορίζει η Επιτροπή του άρθρου 25 του ν. 1158/1981 και εγγράφονται στο αντίστοιχο έτος σπουδών, εφόσον λάβουν από την Επιτροπή Κατατακτή- ριων Εξετάσεων τουλάχιστον τη βάση σε όλα τα εξετα- ζόμενα μαθήματα.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ειδικά για το σχολικό έτος 2018-2019 οι Εισαγωγικές Εξετάσεις των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης ολοκληρώνεται έως τις 11 Οκτωβρίου 2018 και το διδα- κτικό έτος για τους πρωτοετείς ξεκινάει στις 22 Οκτω- βρίου 2018.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Καταργείται το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1, η περίπτωση ζ΄ και η περίπτωση θ΄, της παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 370/1983 (Α΄ 130).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η απόφαση υπ’ αριθμ. 16984/3.4.1998 «Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας υποβολής αιτήσεων υποψηφίων σπουδαστών εισαγωγικών εξετάσεων Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και Χορού» (Β΄ 386), όπως τροπο- ποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 65532/29.7.2005 απόφαση (Β΄1149) παύει να ισχύει για την εισαγωγή αποφοίτων Λυκείου στις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης, ενώ εξακολουθεί να ισχύει για τα «Εξαιρετικά Ταλέντα» της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν.1158/1981 και την εισαγωγή στις Ανώτερες Σχολές Χορού.

Άρθρο 65

Η μεταφορά του διδακτικού προσωπικού από τα κα- ταργούμενα ΤΕΙ (Ηπείρου και Ιονίων νήσων) στα Πανε- πιστήμια (Ιωαννίνων και Ιονίου αντίστοιχα), συμπερι- λαμβάνει και τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού που τελούν σε αναστολή καθηκόντων ή έχουν παραιτηθεί με δυνατότητα επανόδου, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 1735/1987.

Άρθρο 66Τροποποιήσεις στο Μέρος Τέταρτο του ν. 4547/2018 (Α΄ 102)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 72 του ν. 4547/2018 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η εκπαίδευση των ανηλίκων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 71, παρέχεται από τις σχο- λικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενταγμένες στο τυπικό εκπαιδευτικό σύ- στημα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της κείμενης νομοθεσίας. 2. Κατ’ εξαίρεση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες του προσφυγικού πληθυσμού που προκύπτουν από την κινητικότητα, το χρόνο άφιξης και τη χρονική διάρκεια παραμονής στη δομή φιλοξενίας, καθώς και το μέγεθος του μαθητικού πληθυσμού, μπορεί να ιδρύονται Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαί- δων (Δ.Υ.Ε.Π.), που λειτουργούν στο πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και εφαρμόζουν εξειδικευ- μένα προγράμματα σπουδών, περιορισμένης χρονικής διάρκειας. 3. Οι κατά τα ανωτέρω ιδρυόμενες Δ.Υ.Ε.Π. λειτουρ- γούν: α) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτερο- βάθμιας Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Διευθύνσε- ων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσα στα όρια των οποίων υφίστανται κέντρα φιλοξενίας προσφύγων ή και κάθε είδους κατάλυμα, όπως ξενώνας φιλοξενίας, διαμέρισμα και δωμάτιο ξενοδοχείου, που χρησιμοποιείται από το Ελληνικό Κράτος ή την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. ή άλλους διεθνείς φορείς για τη διαμονή προσφύγων (εφεξής «δομές φιλοξενίας»), β) στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων, ως παραρτήμα- τα όμορων νηπιαγωγείων, στα οποία φοιτούν τα παιδιά ηλικίας τεσσάρων (4) έως πέντε (5) ετών που διαμένουν στα κέντρα φιλοξενίας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 4547/2018 αντικα- θίσταται ως εξής: «3. Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, μετά από εισήγηση του υπευθύνου της Δ.Υ.Ε.Π. και των εκπαιδευ- τικών που υπηρετούν στη Δ.Υ.Ε.Π., που λαμβάνεται σε συνεργασία με τον οικείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Προ- σφύγων (Σ.Ε.Π.), οι οποίοι παρακολουθούν την πορεία φοίτησης και την προσαρμογή των μαθητών σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, είναι δυνατή η ταχύτε- ρη εγγραφή του μαθητή σε τάξη της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικής μονάδας, αν διαπιστωθεί ότι μπορεί απρόσκοπτα να παρακολουθεί όλα τα μαθήματα. Αν η απόφαση του συλλόγου διδα- σκόντων αποκλίνει από την εισήγηση, απαιτείται ειδική αιτιολογία.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 75 του ν. 4547/2018 μετά τη φράση «Υπεύθυνος εκπαιδευτικός ορίζεται μόνιμος εκπαιδευτικός από όσους υπηρετούν» προστίθεται η φράση «με πλήρες ωράριο».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 77 διαγράφε- ται η φράση «με εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων προς τον Γενικό/Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος αποφασίζει».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 78 διαγράφεται η φράση «και γνώμη του ΑΠΥΣΠΕ ή ΑΠΥΣΔΕ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 79 διαγράφονται οι εντός παρενθέσεως λέξεις «(αραβική γλώσσα, γλώσσα φαρσί ή γλώσσα ούρντου)».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 81 αντικαθίσταται ως εξής: «υλοποιούν εκπαιδευτικές δράσεις στους χώρους φι- λοξενίας των προσφύγων και στις πλησιέστερες σχολι- κές μονάδες. Τα κριτήρια και η διαδικασία έγκρισης της υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων από το σύλλογο διδασκόντων και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη- σκευμάτων.».

Άρθρο 67Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί- ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός
Οικονομικών Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.