142 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4559/2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Άρθρο 35
03 Αυγούστου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142
3 Αυγούστου 2018

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4559
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 35

Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντι- καθίσταται ως εξής: «3.α) Οι αμοιβές των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 εισπράττονται μέσω του Ειδικού Λογα- ριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ιδρύματος όπου υπηρετούν και υπόκεινται σε παρακράτηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου ποσού. Η ανωτέρω παρακράτηση αποτελεί πόρο του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). β) Οι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι ασκούν επιχειρηματική δραστη- ριότητα, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, υποχρεού- νται να αποδίδουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., όπου υπηρετούν, ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήμα- τος που υπάγεται στην περίπτωση θ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Το εν λόγω ποσό αποτελεί πόρο του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. και αποδίδεται από τους υπόχρεους στον οικείο Ε.Λ.Κ.Ε.. Οφειλές που θα προκύψουν σύμφω- να με την παρούσα παράγραφο παραγράφονται μετά την πάροδο εικοσαετίας από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο θα δημιουργηθούν. Έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται η 1.1.2018. γ) Τα ποσά που οφείλουν έως τις 31.12.2017 οι καθηγη- τές και οι υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης που ασκούν ή ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότη- τα, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, παραγράφονται με την πάροδο εικοσαετίας από το τέλος του οικονομι- κού έτους μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε η οφειλή. Τα οφειλόμενα ποσά υπολογίζονται με ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων. δ) Τα ποσά των περιπτώσεων β΄ και γ΄ που οφείλουν οι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες των Α.Ε.Ι. αποτε- λούν έσοδο του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι.. Για τον προσδι- ορισμό της απαίτησης, η Α.Α.Δ.Ε. χορηγεί στους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. όλα τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει το ετήσιο καθαρό εισόδημα των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων που υπάγο- νται στις ανωτέρω περιπτώσεις. Εν συνεχεία, ο Ε.Λ.Κ.Ε. προσδιορίζει την απαίτηση και αποστέλλει στους οφει- λέτες το οφειλόμενο ποσό. Εάν οι οφειλέτες καθηγητές δεν αποδώσουν στον Ε.Λ.Κ.Ε. το ποσό που οφείλουν, η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. αποστέλλει όλα τα απαραίτητα στοιχεία των υπόχρεων στις Δ.Ο.Υ., προκειμένου αυτές να βεβαιώσουν και να εισπράξουν, υπέρ των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., τις οφειλές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. ε) Τα ποσά της περίπτωσης β΄ προσδιορίζονται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. μετά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογί- ας εισοδήματος του υπόχρεου καθηγητή και εισπράττο- νται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις έως το τέλος του επόμε- νου φορολογικού έτους. Το ποσό της περίπτωσης β΄ που καταβάλλεται κάθε έτος από τους υπόχρεους καθηγητές εκπίπτει στη φορολογική δήλωση που υποβάλλεται το επόμενο φορολογικό έτος. στ) Τα ποσά της περίπτωσης γ΄ που οφείλονται στους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. προσδιορίζονται, βεβαιώνονται και εισπράττονται ως εξής: αα) Η Α.Α.Δ.Ε. υποβάλλει στους Ε.Λ.Κ.Ε. με κάθε πρό- σφορο τρόπο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος όλα τα διαθέσιμα φορο- λογικά στοιχεία από τα οποία προκύπτουν τα καθαρά εισοδήματα ανά έτος των καθηγητών πλήρους απασχό- λησης και των υπηρετούντων λεκτόρων που οφείλουν, καθώς και τα ποσά που αυτοί έχουν καταβάλει από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας. ββ) Οι Ε.Λ.Κ.Ε. προσδιορίζουν το οφειλόμενο ποσό και κοινοποιούν την πράξη προσδιορισμού με κάθε πρό- σφορο τρόπο στους υπόχρεους καθηγητές. γγ) Το οφειλόμενο ποσό μπορεί να καταβληθεί σε μηνι- αίες δόσεις. Ο μέγιστος αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το λόγο του συνολικού οφειλόμενου πο- σού προς το ένα δωδέκατο (1/12) του ακαθάριστου μη- νιαίου εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους. δδ) Για τη ρύθμιση της οφειλής σε δόσεις, οι τελευταίοι υποβάλλουν δήλωση στον Ε.Λ.Κ.Ε., ύστερα από σχετική ενημέρωσή τους για το σύνολο της οφειλής τους. εε) Σε περίπτωση που οι οφειλέτες καθηγητές δεν κα- ταβάλουν το ποσό (ή κάποια δόση αυτού) στον Ε.Λ.Κ.Ε., η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου όλα τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου η τελευταία να εκδώσει σχετική πράξη βεβαίωσης και να εισπράξει το ποσό σύμφωνα με τη διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε.. Με την ίδια διαδικασία εισπράττονται και οφειλές που θα δημι- ουργηθούν μετά την 1.1.2018. στστ) Οι οφειλές καθηγητών και υπηρετούντων λε- κτόρων, οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι 31.12.2017 και αφορούν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρείας, υπόκεινται σε περαίωση. Η περαίωση πραγματοποιείται, εφόσον υποβληθεί αίτηση περαίω- σης, μέσα σε έξι (6) μήνες από τον προσδιορισμό των σχετικών οφειλών από τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.. Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για τη συντέλεση της περαίω- σης ανέρχεται στο είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής οφειλής που βεβαιώνεται επί του καθαρού εισοδήματος. Οι πράξεις προσδιορισμού των οφειλόμενων μπορούν, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου καθηγητή, να προβλέπουν τη ρύθμιση της καταβολής του οφειλόμε- νου ποσού σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν μπορούν να είναι περισσότερες από τριάντα έξι (36). Σε περίπτωση που οι οφειλέτες καθηγητές δεν κατα- βάλουν το ποσό (ή κάποια δόση αυτού) στον Ε.Λ.Κ.Ε., η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου όλα τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου η τελευταία να εκδώσει σχετική πράξη βεβαίωσης και να εισπράξει, υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε., το οφειλόμενο ποσό σύμφωνα με τη διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε.. ζ) Τα έσοδα που εισπράττει ο Ε.Λ.Κ.Ε. από τις οφει- λές, οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31.12.2017 και αφορούν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας καθηγητών, είτε ατομικά είτε μέσω εταιρείας, χρησιμο- ποιούνται για τη χρηματοδότηση ερευνητικών/εκπαι- δευτικών έργων/προγραμμάτων καθηγητών, οι οποίοι μέχρι τις 31.12.2017 απέδιδαν στον Ε.Λ.Κ.Ε. το ποσοστό από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και δεν είχαν οφειλές εξ αυτής της αιτίας. Η Επιτροπή Ερευ- νών αποφασίζει για τον τρόπο κατανομής των εν λόγω ποσών σε ερευνητικά/εκπαιδευτικά προγράμματα. η) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευ- νας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία αποστολής όλων των απαραίτητων φο- ρολογικών στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. στους Ε.Λ.Κ.Ε., η διαδικασία προσδιορισμού του οφειλόμενου ποσού, ο τρόπος είσπραξης ή συμψηφισμού του ποσού των ανωτέρω παραγράφων, ο τρόπος και το είδος ρύθμισης της οφειλής, ο αριθμός και το είδος των ρυθμιζόμενων δόσεων, η διαδικασία βεβαίωσης των οφειλόμενων πο- σών, η διαδικασία είσπραξης παλαιότερων οφειλών και απόδοσής τους στους Ε.Λ.Κ.Ε., η διαδικασία περαίωσης, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων των καθηγητών, και ρυθμίζεται κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα».».

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός
Οικονομικών Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.