Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Εκδούσα Αρχή: Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων
Καθαρισμός πεδίων
6 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 26/04/2016
του Συστήματος Ελέγχου Εισαγωγών (ICS-1), που εφαρμόζεται από 1η Ιανουαρίου 2011. Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των οδηγιών και παύσης ισχύος του ανωτέρω σχετικού 1 εγγράφου είναι η ημερομηνία θέσης σε πλήρη εφαρμογή του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, ήτοι η 1η Μαΐου 2016. Κεφάλαιο 1 Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγών Φάση 1 (ICS- 1) 1.1. Γενικά Το Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγών (ICS) 1.0 καλύπτει από 01/01/2011 τη διαδικασία
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 26/04/2016
-ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ- ΕΞΟΔΟΥ .............................................................. 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 _______________________________________________________________ 8
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 23/10/2015
της εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα
Όσον αφορά την υποχρέωση του Τελωνείου Εξόδου/Φόρτωσης να τηρεί στο αρχείο του το Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής (ΣΕΕ), που είχε προβλεφθεί με την (α) ανωτέρω σχετική ΕΔΥΟ (Κεφάλαιο 5.6), σας γνωρίζουμε ότι από 1/11/2015 το ΣΕΕ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που αναφέρεται στο Κεφάλαιο 5.8 της εν λόγω ΕΔΥΟ και την αποστολή
Σελίδα 1 από 1