Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Θεματική Ενότητα: ---Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών
Καθαρισμός πεδίων
267 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 14
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 13/08/2014
Κατόπιν υποβολής ερωτημάτων από τελωνειακές αρχές αναφορικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων ειδών που εμπίπτουν στο Υποκεφάλαιο Ι του κεφαλαίου 99 του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Το κεφάλαιο 99 του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (κα[ν. 2658/87] όπως ισχύει για το έτος 2014 με τον κα[ν. 1001/2013]), περιλαμβάνει ορισμένους ειδικούς κωδικούς της Συνδυασμένης
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ17Α 5005746 ΕΞ 2014/2014 - Εισαγωγή και θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς Ειδικού Προορισμού εμπορευμάτων του Κεφαλαίου 27 Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν διατυπωθεί από Τελωνειακές Αρχές σχετικά με την διαδικασία εισαγωγής και θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων του Κεφαλαίου 27, υπό το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού με αναστολή των εισαγωγικών τους δασμών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Σύμφωνα με το Κοινό Δασμολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Κανονισμός 2658/87 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για το έτος 2014 με τον Καν. (Ε.Ε) 1001/2013 της Επιτροπής (Συνδυασμένη Ονοματολογία)], προβλέπεται ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση για ορισμένα προϊόντα του Κεφαλαίου 27, ήτοι ορυκτά καύσιμα, λάδια από πετρέλαιο και προϊόντα της απόσταξης αυτών, που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία, σύμφωνα με την Συμπληρωματική Σημείωση 5 του Κεφαλαίου 27, ή χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από αυτή που καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 5.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 05/03/2014
ΘΕΜΑ : Εισαγωγή και θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς Ειδικού Προορισμού εμπορευμάτων του Κεφαλαίου 27 Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν διατυπωθεί από Τελωνειακές Αρχές σχετικά με την διαδικασία εισαγωγής και θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων του Κεφαλαίου 27, υπό το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού με αναστολή των εισαγωγικών τους δασμών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Σύμφωνα
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 07/08/2018
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Δ19Γ 5006505 ΕΞ 2014/2014 - Κοινοποίηση Καν. (ΕΕ) 208/2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων ενόψει της κατάστασης στην Ουκρανία Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση και εφαρμογή τον Κανονισμό (ΕΕ) 208/2014 του Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 2014 «σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων ενόψει της κατάστασης στην Ουκρανίας» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ως άνω Κανονισμού, δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία, στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο οποιουδήποτε από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που απαριθμούνται στο παράρτημα I αυτού.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 14/03/2014
τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ως άνω Κανονισμού, δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία, στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο οποιουδήποτε από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που απαριθμούνται στο παράρτημα I αυτού.
Ως «οικονομικοί πόροι» νοούνται τα περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα, που δεν είναι κεφάλαια
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 09/01/2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΤΟΚ Α 5030518 ΕΞ 2014/2014 - Κοινοποίηση Εκτελεστικού κανονισμού (ΕE) αριθ. 1379/2014 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2014, για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων νήματος από ίνες γυαλιού καταγωγής Δημοκρατίας της Κίνας και την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 248/2011 του Συμβουλίου για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων συνεχούς νήματος από γυάλινες ίνες καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας .
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 31/12/2014
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 01/09/2015
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΤΟΚ Α 5029534 ΕΞ 2014/2014 - Κοινοποίηση Εκτελεστικού κανονισμού (ΕE) αριθ. 1313/2014 της Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 2014, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων παρασκευασμένων ή διατηρημένων εσπεριδοειδών (συγκεκριμένα, μανταρινιών κλπ) καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κατόπιν επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου .
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 15/12/2014
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΤΟΚ Α 5028621 ΕΞ 2014/2014 - Κοινοποίηση Εκτελεστικού κανονισμού (ΕE) αριθ. 1283/2014 της Επιτροπής της 2ας Δεκεμβρίου 2014, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων σωληνώσεων από σίδηρο ή χάλυβα καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας και Μαλαισίας μετά από επανεξέταση ενόψει λήξης της ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου .
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 04/12/2014
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Δ17Ε 5014405 ΕΞ 2014/2014 - Κοινοποίηση των Εκτελεστικών κανονισμών (ΕE) αριθ. 489/2014 και 493/2014 της Επιτροπής για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ.102/2012 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ σε εισαγωγές συρματόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα καταγωγής, μεταξύ άλλων, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, όπως επεκτάθηκε σε εισαγωγές συρματόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα που αποστέλλονται, μεταξύ άλλων, από τη Δημοκρατία της Κορέας, είτε δηλώνονται ως καταγωγής της Δημοκρατίας της Κορέας είτε όχι.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 13/06/2014
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 17/10/2013
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 21/03/2016
Σελίδα 1 από 14