Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Θεματική Ενότητα: ---Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών
Καθαρισμός πεδίων
268 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 14
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 13/08/2014
Κατόπιν υποβολής ερωτημάτων από τελωνειακές αρχές αναφορικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων ειδών που εμπίπτουν στο Υποκεφάλαιο Ι του κεφαλαίου 99 του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Το κεφάλαιο 99 του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (κα[ν. 2658/87] όπως ισχύει για το έτος 2014 με τον κα[ν. 1001/2013]), περιλαμβάνει ορισμένους ειδικούς κωδικούς της Συνδυασμένης
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ17Α 5005746 ΕΞ 2014/2014 - Εισαγωγή και θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς Ειδικού Προορισμού εμπορευμάτων του Κεφαλαίου 27 Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν διατυπωθεί από Τελωνειακές Αρχές σχετικά με την διαδικασία εισαγωγής και θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων του Κεφαλαίου 27, υπό το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού με αναστολή των εισαγωγικών τους δασμών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Σύμφωνα με το Κοινό Δασμολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Κανονισμός 2658/87 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για το έτος 2014 με τον Καν. (Ε.Ε) 1001/2013 της Επιτροπής (Συνδυασμένη Ονοματολογία)], προβλέπεται ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση για ορισμένα προϊόντα του Κεφαλαίου 27, ήτοι ορυκτά καύσιμα, λάδια από πετρέλαιο και προϊόντα της απόσταξης αυτών, που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία, σύμφωνα με την Συμπληρωματική Σημείωση 5 του Κεφαλαίου 27, ή χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από αυτή που καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 5.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 05/03/2014
ΘΕΜΑ : Εισαγωγή και θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς Ειδικού Προορισμού εμπορευμάτων του Κεφαλαίου 27 Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν διατυπωθεί από Τελωνειακές Αρχές σχετικά με την διαδικασία εισαγωγής και θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων του Κεφαλαίου 27, υπό το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού με αναστολή των εισαγωγικών τους δασμών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Σύμφωνα
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 07/08/2018
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Δ19Γ 5006505 ΕΞ 2014/2014 - Κοινοποίηση Καν. (ΕΕ) 208/2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων ενόψει της κατάστασης στην Ουκρανία Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση και εφαρμογή τον Κανονισμό (ΕΕ) 208/2014 του Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 2014 «σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων ενόψει της κατάστασης στην Ουκρανίας» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ως άνω Κανονισμού, δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία, στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο οποιουδήποτε από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που απαριθμούνται στο παράρτημα I αυτού.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 14/03/2014
τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ως άνω Κανονισμού, δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία, στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο οποιουδήποτε από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που απαριθμούνται στο παράρτημα I αυτού.
Ως «οικονομικοί πόροι» νοούνται τα περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα, που δεν είναι κεφάλαια
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 09/01/2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΤΟΚ Α 5030518 ΕΞ 2014/2014 - Κοινοποίηση Εκτελεστικού κανονισμού (ΕE) αριθ. 1379/2014 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2014, για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων νήματος από ίνες γυαλιού καταγωγής Δημοκρατίας της Κίνας και την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 248/2011 του Συμβουλίου για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων συνεχούς νήματος από γυάλινες ίνες καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας .
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 31/12/2014
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 01/09/2015
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΤΟΚ Α 5029534 ΕΞ 2014/2014 - Κοινοποίηση Εκτελεστικού κανονισμού (ΕE) αριθ. 1313/2014 της Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 2014, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων παρασκευασμένων ή διατηρημένων εσπεριδοειδών (συγκεκριμένα, μανταρινιών κλπ) καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κατόπιν επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου .
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 15/12/2014
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΤΟΚ Α 5028621 ΕΞ 2014/2014 - Κοινοποίηση Εκτελεστικού κανονισμού (ΕE) αριθ. 1283/2014 της Επιτροπής της 2ας Δεκεμβρίου 2014, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων σωληνώσεων από σίδηρο ή χάλυβα καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας και Μαλαισίας μετά από επανεξέταση ενόψει λήξης της ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου .
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 04/12/2014
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Δ17Ε 5014405 ΕΞ 2014/2014 - Κοινοποίηση των Εκτελεστικών κανονισμών (ΕE) αριθ. 489/2014 και 493/2014 της Επιτροπής για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ.102/2012 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ σε εισαγωγές συρματόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα καταγωγής, μεταξύ άλλων, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, όπως επεκτάθηκε σε εισαγωγές συρματόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα που αποστέλλονται, μεταξύ άλλων, από τη Δημοκρατία της Κορέας, είτε δηλώνονται ως καταγωγής της Δημοκρατίας της Κορέας είτε όχι.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 13/06/2014
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 17/10/2013
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 21/03/2016
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 07/03/2016
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 26/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η αρχική εισφορά καθορίζεται ως το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο των διαθεσίμων του ΣΚΚ επί το λόγο των ιδίων κεφαλαίων του νέου μέλους προς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν ήδη στο ΣΚΚ. Ως ημερομηνία βάσης υπολογισμού των διαθεσίμων του ΣΚΚ και των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων λαμβάνεται υπόψη η 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 25/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
Η συμμετοχή στο ιδρυτικό κεφάλαιο, καθώς και τα πάσης φύσεως διαθέσιμα του ΣΚΚ, εκτός του ΠΚΚΚ, δεν επιστρέφονται στα πιστωτικά ιδρύματα για οποιονδήποτε λόγο.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 29/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Το ΣΚΚ δύναται σε κάθε περίπτωση να δανείζεται τα απαιτούμενα κεφάλαια, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, ώστε να είναι σε θέση να εξασφαλίσει βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις έναντι αυτού.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 26/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Η αρχική εισφορά προσαρμόζεται με βάση τον αναλαμβανόμενο από τα πιστωτικά ιδρύματα κίνδυνο κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις ετήσιες τακτικές εισφορές. Το ύψος της αρχικής εισφοράς δεν δύναται να υπερβαίνει το 8% των ιδίων κεφαλαίων του νέου μέλους του ΣΚΚ.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄/Άρθρο 53/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου συμμετέχουν στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών του[ ν. 2533/1997], εξακολουθούν να συμμετέχουν στο τελευταίο και δεν υπέχουν υποχρέωση συμμετοχής στο ΣΚΕ.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄/Άρθρο 31/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
που προκύπτει από το γινόμενο του ύψους των συσσωρευμένων πόρων του Ενεργητικού του ΣΚΕ επί το λόγο των ιδίων κεφαλαίων τους προς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν ήδη στο ΣΚΕ. Ως ημερομηνία βάσης υπολογισμού των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των συσσωρευμένων πόρων του Ενεργητικού του ΣΚΕ λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου της ένταξης
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 25/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11
Σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης σε καταθέτες κατά τις διατάξεις του παρόντος χρησιμοποιείται αρχικώς, μέχρι την εξάντλησή της, η ατομική μερίδα στο ΠΚΚΚ του πιστωτικού ιδρύματος, το οποίο περιήλθε σε αδυναμία. Αν η μερίδα αυτή δεν επαρκεί, για το υπόλοιπο καταβλητέο ποσό, χρήση των κεφαλαίων του ΠΚΚΚ γίνεται κατά τα οριζόμενα από το ΔΣ.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 11/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15
Κατά την ενεργοποίηση της διαδικασίας αποζημίωσης καταθετών, τα κεφάλαια του ΣΚΚ που είναι κατατεθειμένα στο περιελθόν σε αδυναμία πιστωτικό ίδρυμα, οι προκύπτοντες δεδουλευμένοι τόκοι, καθώς και κάθε τυχόν οφειλόμενη εισφορά προς το ΣΚΚ αποδίδονται αμέσως στο τελευταίο από τους ασκούντες τη διοίκηση του πιστωτικού ιδρύματος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης ουσιαστικού ή δικονομικού δικαίου
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 15/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
Κατά την ενεργοποίηση της διαδικασίας αποζημίωσης επενδυτών, τα κεφάλαια του ΣΚΕ που είναι κατατεθειμένα στο περιελθόν σε αδυναμία πιστωτικό ίδρυμα, οι προκύπτοντες δεδουλευμένοι τόκοι, καθώς και κάθε τυχόν οφειλόμενη εισφορά προς το ΣΚΕ αποδίδονται αμέσως στο τελευταίο από τους ασκούντες τη διοίκηση του περιελθόντος σε αδυναμία πιστωτικού ιδρύματος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄/Άρθρο 33/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
εγκαίρως στους δικαιούχους οι οφειλόμενες σε αυτούς αποζημιώσεις, ιδίως εφόσον δεν επαρκούν τα κεφάλαια του Ενεργητικού του ΣΚΕ.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄/Άρθρο 53/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
της παραγράφου 2 του άρθρου 5, δεν υπέχουν δε οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών του[ ν. 2533/1997](Α΄228).
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 25/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Τα διαθέσιμα του ΣΚΚ σχηματίζονται από τακτικές, έκτακτες και αρχικές εισφορές τις οποίες καταβάλλουν υποχρεωτικά τα συμμετέχοντα στο ΣΚΚ πιστωτικά ιδρύματα κατά το άρθρο 5 του παρόντος. Στα διαθέσιμα του ΣΚΚ περιλαμβάνεται το ιδρυτικό του κεφάλαιο και το ΠΚΚΚ, προστίθενται δε και έσοδά του από άλλες πηγές, όπως από τη διαχείριση των διαθεσίμων του, από την είσπραξη ή και ρευστοποίηση απαιτήσεών
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄/Άρθρο 39/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Τα διαθέσιμα κεφάλαια του ΣΚΚ που τηρούνται σε λογαριασμούς τρίμηνων προθεσμιακών καταθέσεων του ΤΕΚΕ στα συμμετέχοντα σε αυτό πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν σχηματισθεί από καταβληθείσες κάθε είδους εισφορές και πόρους από την αξιοποίηση της περιουσίας του, μεταφέρονται σταδιακά, με απόφαση του ΔΣ του ΤΕΚΕ, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης του ελληνικού τραπεζικού τομέα και, ιδίως, θεμάτων
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
ορίζεται με απόφαση του ΔΣ, γ) εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών, δ) δεν αποτελεί δημόσιο οργανισμό ή δημόσιο νομικό πρόσωπο και ευρίσκεται εκτός του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται, ε) διαθέτει ιδρυτικό κεφάλαιο το οποίο ανέρχεται στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εννέα (8.804.109) ευρώ. Για τις σχέσεις του με την αλλοδαπή το ΤΕΚΕ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 29/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα του ΣΚΚ δεν επαρκούν για την καταβολή αποζημιώσεων καταθετών ή για τη χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο εσωτερικό άρθρο 104 του[ άρθρου 2 του ν. 4335/2015], με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΕ, το ΣΚΚ δανείζεται τα απαιτούμενα κεφάλαια από τα συμμετέχοντα σε αυτό πιστωτικά ιδρύματα ή από άλλες πηγές
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄/Άρθρο 34
Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα του ΣΚΕ που προκύπτουν από τους πόρους των άρθρων 31, 32 και 33 δεν επαρκούν για την καταβολή αποζημιώσεων των πελατών – επενδυτών και ιδίως προς διασφάλιση της ρευστότητας που απαιτείται για την καταβολή οφειλόμενων αποζημιώσεων, με απόφαση του ΔΣ, το ΣΚΕ δανείζεται τα απαιτούμενα κεφάλαια από τα συμμετέχοντα σε αυτό πιστωτικά ιδρύματα ή και από άλλες πηγές
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄/Άρθρο 39/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
Τα διαθέσιμα του ΣΚΚ και του ΣΚΕ τα οποία είναι τοποθετημένα σε λογαριασμούς τρίμηνης προθεσμιακής κατάθεσης στα πιστωτικά ιδρύματα εκτοκίζονται με επιτόκιο ίσο με αυτό που ισχύει για τοποθετήσεις κεφαλαίων σε Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής Ε.Γ.Ε.Δ.), τρίμηνης διάρκειας της τελευταίας έκδοσης πριν την ημερομηνία τοποθέτησής τους. Το επιτόκιο των καταθέσεων αυτών αναπροσαρμόζεται ανά
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 12/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του συμμετέχοντος στο ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματος που περιέρχεται σε αδυναμία και των ανώτερων διοικητικών στελεχών του. ι) Οι απαιτήσεις των μετόχων του συμμετέχοντος στο ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματος που περιέρχεται σε αδυναμία, των οποίων η συμμετοχή άμεσα ή έμμεσα στο κεφάλαιό του ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού του κεφαλαίου
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 3/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
υπολογίζεται επίσης το καλυπτόμενο ανά συνδικαιούχο ποσό, βάσει των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14. 2) «απαίτηση από καλυπτόμενη επενδυτική υπηρεσία»: Απαίτηση η οποία προκύπτει είτε από την αδυναμία απόδοσης στους επενδυτές – πελάτες των κεφαλαίων που τους οφείλει το πιστωτικό ίδρυμα ή κεφαλαίων τους που βρίσκονται στην κατοχή του πιστωτικού ιδρύματος, άμεσα ή έμμεσα, στο πλαίσιο της εκ μέρους
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 8/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Επιλέξιμες είναι όλες οι καταθέσεις πλην των κατωτέρω, οι οποίες δεν καλύπτονται και εξαιρούνται από την εγγύηση και επομένως την καταβολή αποζημιώσεων από το ΤΕΚΕ: α) με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 10, οι καταθέσεις που τηρούνται από άλλα πιστωτικά ιδρύματα στο όνομά τους και για ίδιο λογαριασμό, β) τα ίδια κεφάλαια του πιστωτικού ιδρύματος, όπως ορίζονται στην περίπτωση 118
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄/Άρθρο 48/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
ή σε ιδιωτική επιχείρηση. Οι ιδιότητες του μέλους της διοίκησης ή του στελέχους, του συμβούλου ή του μέλους του προσωπικού πιστωτικού ιδρύματος που συμμετέχει στο ΤΕΚΕ, ή προσώπου που κατέχει τουλάχιστον 1% του μετοχικού κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύματος που συμμετέχει στο ΤΕΚΕ, είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ.
Σελίδα 1 από 14