Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Θεματική Ενότητα: ---Τελωνειακών Διαδικασιών
Καθαρισμός πεδίων
46 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 3
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 10/11/1953
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 10/12/2010
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο τέταρτο/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Το ανά ακεραία μετοχή εισφερόμενο κεφάλαιο ποσού 90.561,48€ ή σύνολο ποσό 271.684,44€ για την χορήγηση των 3 ακεραίων μετοχών στην Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης Α.Ε., ορίζεται και καταβάλλεται από την Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. ως εξής: α. Ποσό 71.684,44€ με την απόκτηση των μετοχών απ’ την Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης Α.Ε. β. Ποσό 200.000,00€ σε δύο (2) συνεχείς χρήσεις από την επόμενη χρήση αυτής της χορήγησης των 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο τέταρτο/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Το ανά ακεραία μετοχή εισφερόμενο κεφάλαιο ποσού 90.561,48€ ή σύνολο ποσό 271.684,44€ για την χορήγηση των 3 ακεραίων μετοχών στον Συνεταιρισμό Εργαζομένων Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης, καταβάλλεται από τον Συνεταιρισμό στον Ο.Α.Σ.Θ. σε τρεις (3) συνεχείς χρήσεις από της χορήγησης των 3 ακεραίων μετοχών (ήτοι εντός των χρήσεων 2011, 2012 και 2013). Τα ως άνω ποσά θα παρακρατούνται
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 5/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Το[ άρθρο 41 του ν. 2963/2001] (ΦΕΚ 268 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του ενδέκατου άρθρου του[ ν. 3082/2002] (ΦΕΚ 316 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 41 Διοικητικές κυρώσεις 1. Σε περιπτώσεις παράβασης των σχετικών με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων στη Χώρα διατάξεων των νόμων 1350/1983 (ΦΕΚ 55 Α΄) και 3446/2006 (ΦΕΚ 49 Α΄) και των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του νόμου αυτού, καθώς
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 07/04/2015
Άρθρο 1
Υποβολή Αίτησης
Η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης των διατάξεων του άρθρου 1 του πρώτου κεφαλαίου «Ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση» του
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Δ19Γ 5006505 ΕΞ 2014/2014 - Κοινοποίηση Καν. (ΕΕ) 208/2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων ενόψει της κατάστασης στην Ουκρανία Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση και εφαρμογή τον Κανονισμό (ΕΕ) 208/2014 του Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 2014 «σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων ενόψει της κατάστασης στην Ουκρανίας» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ως άνω Κανονισμού, δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία, στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο οποιουδήποτε από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που απαριθμούνται στο παράρτημα I αυτού.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 14/03/2014
τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ως άνω Κανονισμού, δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία, στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο οποιουδήποτε από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που απαριθμούνται στο παράρτημα I αυτού.
Ως «οικονομικοί πόροι» νοούνται τα περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα, που δεν είναι κεφάλαια
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 26/04/2016
του Συστήματος Ελέγχου Εισαγωγών (ICS-1), που εφαρμόζεται από 1η Ιανουαρίου 2011. Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των οδηγιών και παύσης ισχύος του ανωτέρω σχετικού 1 εγγράφου είναι η ημερομηνία θέσης σε πλήρη εφαρμογή του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, ήτοι η 1η Μαΐου 2016. Κεφάλαιο 1 Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγών Φάση 1 (ICS- 1) 1.1. Γενικά Το Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγών (ICS) 1.0 καλύπτει από 01/01/2011 τη διαδικασία
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 31/01/2014
και 30.4.2014 οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων και τελών κεφαλαίου, τελών χαρτοσήμου και άλλων φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, για τους υπόχρεους (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που λήγουν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 10/07/2007
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 07/03/2016
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 26/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η αρχική εισφορά καθορίζεται ως το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο των διαθεσίμων του ΣΚΚ επί το λόγο των ιδίων κεφαλαίων του νέου μέλους προς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν ήδη στο ΣΚΚ. Ως ημερομηνία βάσης υπολογισμού των διαθεσίμων του ΣΚΚ και των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων λαμβάνεται υπόψη η 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 25/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
Η συμμετοχή στο ιδρυτικό κεφάλαιο, καθώς και τα πάσης φύσεως διαθέσιμα του ΣΚΚ, εκτός του ΠΚΚΚ, δεν επιστρέφονται στα πιστωτικά ιδρύματα για οποιονδήποτε λόγο.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 29/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Το ΣΚΚ δύναται σε κάθε περίπτωση να δανείζεται τα απαιτούμενα κεφάλαια, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, ώστε να είναι σε θέση να εξασφαλίσει βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις έναντι αυτού.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 26/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Η αρχική εισφορά προσαρμόζεται με βάση τον αναλαμβανόμενο από τα πιστωτικά ιδρύματα κίνδυνο κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις ετήσιες τακτικές εισφορές. Το ύψος της αρχικής εισφοράς δεν δύναται να υπερβαίνει το 8% των ιδίων κεφαλαίων του νέου μέλους του ΣΚΚ.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄/Άρθρο 53/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου συμμετέχουν στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών του[ ν. 2533/1997], εξακολουθούν να συμμετέχουν στο τελευταίο και δεν υπέχουν υποχρέωση συμμετοχής στο ΣΚΕ.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄/Άρθρο 31/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
που προκύπτει από το γινόμενο του ύψους των συσσωρευμένων πόρων του Ενεργητικού του ΣΚΕ επί το λόγο των ιδίων κεφαλαίων τους προς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν ήδη στο ΣΚΕ. Ως ημερομηνία βάσης υπολογισμού των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των συσσωρευμένων πόρων του Ενεργητικού του ΣΚΕ λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου της ένταξης
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 25/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11
Σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης σε καταθέτες κατά τις διατάξεις του παρόντος χρησιμοποιείται αρχικώς, μέχρι την εξάντλησή της, η ατομική μερίδα στο ΠΚΚΚ του πιστωτικού ιδρύματος, το οποίο περιήλθε σε αδυναμία. Αν η μερίδα αυτή δεν επαρκεί, για το υπόλοιπο καταβλητέο ποσό, χρήση των κεφαλαίων του ΠΚΚΚ γίνεται κατά τα οριζόμενα από το ΔΣ.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 11/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15
Κατά την ενεργοποίηση της διαδικασίας αποζημίωσης καταθετών, τα κεφάλαια του ΣΚΚ που είναι κατατεθειμένα στο περιελθόν σε αδυναμία πιστωτικό ίδρυμα, οι προκύπτοντες δεδουλευμένοι τόκοι, καθώς και κάθε τυχόν οφειλόμενη εισφορά προς το ΣΚΚ αποδίδονται αμέσως στο τελευταίο από τους ασκούντες τη διοίκηση του πιστωτικού ιδρύματος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης ουσιαστικού ή δικονομικού δικαίου
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 15/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
Κατά την ενεργοποίηση της διαδικασίας αποζημίωσης επενδυτών, τα κεφάλαια του ΣΚΕ που είναι κατατεθειμένα στο περιελθόν σε αδυναμία πιστωτικό ίδρυμα, οι προκύπτοντες δεδουλευμένοι τόκοι, καθώς και κάθε τυχόν οφειλόμενη εισφορά προς το ΣΚΕ αποδίδονται αμέσως στο τελευταίο από τους ασκούντες τη διοίκηση του περιελθόντος σε αδυναμία πιστωτικού ιδρύματος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄/Άρθρο 33/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
εγκαίρως στους δικαιούχους οι οφειλόμενες σε αυτούς αποζημιώσεις, ιδίως εφόσον δεν επαρκούν τα κεφάλαια του Ενεργητικού του ΣΚΕ.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄/Άρθρο 53/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
της παραγράφου 2 του άρθρου 5, δεν υπέχουν δε οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών του[ ν. 2533/1997](Α΄228).
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 25/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Τα διαθέσιμα του ΣΚΚ σχηματίζονται από τακτικές, έκτακτες και αρχικές εισφορές τις οποίες καταβάλλουν υποχρεωτικά τα συμμετέχοντα στο ΣΚΚ πιστωτικά ιδρύματα κατά το άρθρο 5 του παρόντος. Στα διαθέσιμα του ΣΚΚ περιλαμβάνεται το ιδρυτικό του κεφάλαιο και το ΠΚΚΚ, προστίθενται δε και έσοδά του από άλλες πηγές, όπως από τη διαχείριση των διαθεσίμων του, από την είσπραξη ή και ρευστοποίηση απαιτήσεών
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄/Άρθρο 39/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Τα διαθέσιμα κεφάλαια του ΣΚΚ που τηρούνται σε λογαριασμούς τρίμηνων προθεσμιακών καταθέσεων του ΤΕΚΕ στα συμμετέχοντα σε αυτό πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν σχηματισθεί από καταβληθείσες κάθε είδους εισφορές και πόρους από την αξιοποίηση της περιουσίας του, μεταφέρονται σταδιακά, με απόφαση του ΔΣ του ΤΕΚΕ, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης του ελληνικού τραπεζικού τομέα και, ιδίως, θεμάτων
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
ορίζεται με απόφαση του ΔΣ, γ) εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών, δ) δεν αποτελεί δημόσιο οργανισμό ή δημόσιο νομικό πρόσωπο και ευρίσκεται εκτός του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται, ε) διαθέτει ιδρυτικό κεφάλαιο το οποίο ανέρχεται στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εννέα (8.804.109) ευρώ. Για τις σχέσεις του με την αλλοδαπή το ΤΕΚΕ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 29/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα του ΣΚΚ δεν επαρκούν για την καταβολή αποζημιώσεων καταθετών ή για τη χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο εσωτερικό άρθρο 104 του[ άρθρου 2 του ν. 4335/2015], με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΕ, το ΣΚΚ δανείζεται τα απαιτούμενα κεφάλαια από τα συμμετέχοντα σε αυτό πιστωτικά ιδρύματα ή από άλλες πηγές
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄/Άρθρο 34
Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα του ΣΚΕ που προκύπτουν από τους πόρους των άρθρων 31, 32 και 33 δεν επαρκούν για την καταβολή αποζημιώσεων των πελατών – επενδυτών και ιδίως προς διασφάλιση της ρευστότητας που απαιτείται για την καταβολή οφειλόμενων αποζημιώσεων, με απόφαση του ΔΣ, το ΣΚΕ δανείζεται τα απαιτούμενα κεφάλαια από τα συμμετέχοντα σε αυτό πιστωτικά ιδρύματα ή και από άλλες πηγές
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄/Άρθρο 39/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
Τα διαθέσιμα του ΣΚΚ και του ΣΚΕ τα οποία είναι τοποθετημένα σε λογαριασμούς τρίμηνης προθεσμιακής κατάθεσης στα πιστωτικά ιδρύματα εκτοκίζονται με επιτόκιο ίσο με αυτό που ισχύει για τοποθετήσεις κεφαλαίων σε Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής Ε.Γ.Ε.Δ.), τρίμηνης διάρκειας της τελευταίας έκδοσης πριν την ημερομηνία τοποθέτησής τους. Το επιτόκιο των καταθέσεων αυτών αναπροσαρμόζεται ανά
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 12/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του συμμετέχοντος στο ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματος που περιέρχεται σε αδυναμία και των ανώτερων διοικητικών στελεχών του. ι) Οι απαιτήσεις των μετόχων του συμμετέχοντος στο ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματος που περιέρχεται σε αδυναμία, των οποίων η συμμετοχή άμεσα ή έμμεσα στο κεφάλαιό του ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού του κεφαλαίου
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 3/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
υπολογίζεται επίσης το καλυπτόμενο ανά συνδικαιούχο ποσό, βάσει των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14. 2) «απαίτηση από καλυπτόμενη επενδυτική υπηρεσία»: Απαίτηση η οποία προκύπτει είτε από την αδυναμία απόδοσης στους επενδυτές – πελάτες των κεφαλαίων που τους οφείλει το πιστωτικό ίδρυμα ή κεφαλαίων τους που βρίσκονται στην κατοχή του πιστωτικού ιδρύματος, άμεσα ή έμμεσα, στο πλαίσιο της εκ μέρους
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 8/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Επιλέξιμες είναι όλες οι καταθέσεις πλην των κατωτέρω, οι οποίες δεν καλύπτονται και εξαιρούνται από την εγγύηση και επομένως την καταβολή αποζημιώσεων από το ΤΕΚΕ: α) με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 10, οι καταθέσεις που τηρούνται από άλλα πιστωτικά ιδρύματα στο όνομά τους και για ίδιο λογαριασμό, β) τα ίδια κεφάλαια του πιστωτικού ιδρύματος, όπως ορίζονται στην περίπτωση 118
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄/Άρθρο 48/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
ή σε ιδιωτική επιχείρηση. Οι ιδιότητες του μέλους της διοίκησης ή του στελέχους, του συμβούλου ή του μέλους του προσωπικού πιστωτικού ιδρύματος που συμμετέχει στο ΤΕΚΕ, ή προσώπου που κατέχει τουλάχιστον 1% του μετοχικού κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύματος που συμμετέχει στο ΤΕΚΕ, είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 22/10/2012
για τη διαδικασία διενέργειας Ανάλυσης Κινδύνου κυρίως για λόγους ασφάλειας και προστασίας στα τελωνεία εισόδου, εξαγωγής και εξόδου.
Κεφάλαιο 1
Σελίδα 1 από 3