Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Έτος: 2004
Καθαρισμός πεδίων
8 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 23/12/2004
Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται στους φόρους ει­ σοδήματος και ωφέλειας από κεφάλαιο που επιβάλλονται από το καθένα Συμβαλλόμενο Κράτος, ανεξάρτητα από τον τρόπο που επιβάλλονται.
Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Φόροι επί του εισοδήματος και επί της ωφέλειας από κεφάλαιο θεωρούνται όλοι οι φόροι που επιβάλλονται στο συνολικό εισόδημα, ή σε στοιχεία του εισοδήματος, συ­ μπεριλαμβανομένων των φόρων που επιβάλλονται στην ωφέλεια που προκύπτει από την εκποίηση κινητής ή ακί­ νητης περιουσίας, καθώς και των φόρων επί της υπερα­ ξίας που προκύπτει από την ανατίμηση του κεφαλαίου.
Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Οι υφιστάμενοι φόροι στους οποίους εφαρμόζεται η παρούσα Σύμβαση είναι: α) Στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας: ί) ο φόρος εισοδήματος των φυσικών προσώπων και ίί) ο φόρος εισοδήματος των νομικών προσώπων, (εφεξής αναφερόμενος ως «Ελληνικός φόρος»). β) Στην περίπτωση της Ιρλανδίας: ί) ο φόρος εισοδήματος, ίί) ο φόρος εταιρειών και ίίί) ο φόρος από την ωφέλεια κεφαλαίου (εφεξής αναφερόμενος
Άρθρο 9/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Αν α) επιχείρηση ενός Συμβαλλόμενου Κράτους συμμετέ­ χει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφά­ λαιο μιας επιχείρησης του άλλου Συμβαλλόμενου Κρά­ τους, ή β) τα ίδια πρόσωπα συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο μιας επιχείρησης του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους και μιας επιχείρησης άλ­ λου Συμβαλλόμενου Κράτους, και σε κάθε μια από τις περιπτώσεις
Άρθρο 23/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
της δραστηριότη­ τες. β) μια επιχείρηση θεωρείται ότι συνδέεται με μια άλλη επιχείρηση εάν συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, έλεγχο ή κεφάλαιο της άλλης επιχείρησης ή εάν τα ίδια πρόσωπα συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, έλεγχο ή κεφάλαιο και των δυο επιχειρήσεων.
Άρθρο 25/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Επιχειρήσεις ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, των οποίων το κεφάλαιο εν όλω ή εν μέρει ανήκει ή ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από ένα ή περισσότερους κατοίκους του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους δεν υπόκεινται στο πρώ­ το μνημονευόμενο Κράτος σε οποιαδήποτε φορολογία ή οποιαδήποτε σχετική με αυτή διαδικασία η οποία είναι διάφορη ή περισσότερο επαχθής από τη φορολογία και τη σχετική διαδικασία στην οποία
Άρθρο 29/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
ρους κατά ή μετά την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί το έτος κατά το οποίο η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ. β) Στην Ιρλανδία: ί) αναφορικά με φόρους εισοδήματος και φόρους από ωφέλεια από κεφάλαιο για οποιαδήποτε έτος κτήσης το οποίο αρχίζει κατά ή μετά την πρώτη ημέρα του Ιανουαρί­ ου του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί το έτος κατά το οποίο η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ. ίί
Άρθρο 30/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
που αποκτάται κατά το φορολογικό έτος που αρχίζει κατά ή μετά την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου του ημερολογια­ κού έτους που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία λήγει η περίοδος που ορίζεται στην αναφερόμενη γνω­ στοποίηση της καταγγελίας για παύση β) Στην Ιρλανδία: ί) αναφορικά με φόρο εισοδήματος και φόρο από ωφε­ λεία κεφαλαίου, για οποιοδήποτε έτος βεβαίωσης που αρχίζει ή τελειώνει κατά ή μετά την πρώτη
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 04/08/2004
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ/Άρθρο 38/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Με την καταβολή του προβλεπόμενου στην προη­ γούμενη παράγραφο φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του υποχρέου για τα κεφάλαια αυτά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ/Άρθρο 41/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι διατάξεις των κεφαλαίων Α , Β και Γ του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται από τη 15η Ιουλίου 2004.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ/Άρθρο 38/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Η καταβολή του φόρου νομιμοποιεί φορολογικά τη χρήση των κεφαλαίων αυτών στην Ελλάδα και απαλλάσ­ σει τον υπόχρεο από γεγεννημένες φορολογικές υποχρε­ ώσεις, καθώς και από τυχόν φορολογικά αδικήματα που προέβλεπε ή προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, αναφορικά με τα κεφάλαια αυτά και μόνο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζο­ νται οι λοιπές μη φορολογικού χαρακτήρα διατάξεις, ιδίως των Νόμων 2331/1995 και 3034
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ/Άρθρο 38/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Η εισαγωγή των κεφαλαίων θα γίνεται μέσω τραπε­ ζών ή άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εγκατεστη­ μένων στην ημεδαπή, με δήλωση ­ εξουσιοδότηση του εν­ διαφερομένου προς την τράπεζα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α/Άρθρο 1
Με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου καθορίζεται προαιρετικός, ειδικός τρόπος επίλυσης των φορολογι­ κών διαφορών που προκύπτουν από τις ανέλεγκτες φο­ ρολογικές υποθέσεις, με σκοπό την περαίωσή τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ/Άρθρο 29
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι­ κών μπορούν να ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμο­ γής, τα χρονικά διαστήματα ισχύος και κάθε ειδικότερο θέμα των κεφαλαίων Α , Β και Γ του παρόντος νόμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ/Άρθρο 38/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο­ μικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνή­ σεως, καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία μεταφοράς των κεφαλαίων αυτών στην Ελλάδα, ο τύπος και το περιε­ χόμενο της υποβαλλόμενης από τον υπόχρεο δήλωσης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ/Άρθρο 39/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή από κάθε είδους συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων, οι οποίες συνομολο­ γούνται ή έχουν συνομολογηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου με πιστωτικά ιδρύματα, δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του κατά περίπτωση ληφθέντος κεφαλαίου εκάστου δανείου ή πίστωσης ή του αθροίσματος των ληφθέντων κεφαλαίων περισσότερων δανείων ή πιστώσεων ή προκειμένου περί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ/Άρθρο 39/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Προκειμένου περί οφειλών κατά κύριο επάγγελμα αγροτών σχετικών με την επαγγελματική τους αυτή δρα­ στηριότητα, που υπάγονται στις διατάξεις του[ άρθρου 30 του Ν. 2789/2000], όπως ισχύει, το συνολικό ύψος τους δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του κατά περίπτω­ ση ληφθέντος κεφαλαίου ή προκειμένου περί αλληλό­ χρεων λογαριασμών το διπλάσιο του ποσού της οφειλής, όπως διαμορφώθηκε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ/Άρθρο 38/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Οι τράπεζες υποχρεούνται να παρακρατούν το φόρο κατά την εισαγωγή των κεφαλαίων και να τον αποδίδουν με ειδική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, τη­ ρώντας το τραπεζικό και φορολογικό απόρρητο όσον αφορά την ταυτότητα των ενδιαφερομένων. Ο τύπος και το περιεχόμενο της παραπάνω δήλωσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ/Άρθρο 39/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Στην περίπτωση απαιτήσεων από κάθε είδους συμ­ βάσεις δανείων ή πιστώσεων που είχαν συνομολογηθεί κατά την ισχύ του[ Ν. 2789/2000] και το ύψος των οποίων υπερβαίνει τα 2.201.000,00 ευρώ, όπως αυτές είχαν δια­ μορφωθεί την 31.12.1999 με το κεφάλαιο, τους συμβατι­ κούς τόκους χωρίς ανατοκισμό και λοιπά έξοδα ή το αρ­ χικό κεφάλαιο υπερβαίνει τις 400.000,00 ευρώ, δεν εφαρ­ μόζονται οι διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α/Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
για το οποίο έχει υπο­ γραφεί Διοικητική Επίλυση Διαφοράς, τότε για τις ανά­ γκες του παρόντος κεφαλαίου η περίπτωση αυτή θεωρεί­ ται μόνο ως παράβαση Κ.Β.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 5.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ/Άρθρο 18/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
/1961] (ΦΕΚ 81 Α ), εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. του εδαφίου β της περίπτωσης ζ της[ παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 4169/1961] και εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. του άρθρου 3 του Ν. 1066/1980 (ΦΕΚ 183 Α ), όπως ίσχυσαν. ι) Φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) του[ Ν. 2859/2000] (ΦΕΚ 248 Α ). ια) Εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. του[ άρθρου 31 του Ν. 2040/1992] (ΦΕΚ 70 Α ). ιβ) Φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων και ειδικού φόρου
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 14/12/2004
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. προστί­ θεται περίπτωση στ' ως εξής: «Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της δαπάνης που κα­ ταβλήθηκε από τον υπόχρεο για την αγορά μεριδίων με­ τοχικών και μεικτών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού, εφόσον αυτά δεν μεταβιβαστούν για τρία (3) έτη από την αγορά τους. Το ποσό της έκπτωσης αφαιρείται από το συνολικό ει­ σόδημα του έτους μέσα στο οποίο
Η περίπτωση ι' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «ι) Τα κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων του[ Ν. 3283/2004] (ΦΕΚ 210 Α') και του[ Ν. 2778/1999] (ΦΕΚ 295 Α'), καθώς και η πρόσθετη αξία που αποκτούν οι μεριδιούχοι αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων από την εξαγορά των μεριδίων τους σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης, επιφυλασσομέ­ νων των διατάξεων
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο­ μικών καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου του νόμου αυ­ τού, ο τύπος και το περιεχόμενο των υποβαλλόμενων δη­ λώσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.
Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ζ' της παραγρά­ φου 2 του άρθρου 19 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήμα­ τος αντικαθίσταται ως εξής : «Για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους από τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νό­ μιμα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, τα χρηματικά ποσά, τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β',γ',δ',ε
Η μείωση του συντελεστή φορολογίας παρέχεται για τα δύο (2) πρώτα οικονομικά έτη από το χρόνο της ολο­ κλήρωσης της συγχώνευσης με τις ακόλουθες προϋπο­ θέσεις: α) Η προερχόμενη από τη συγχώνευση εταιρεία έχει κα­ τά το χρόνο ολοκλήρωσης της συγχώνευσης το κάτωθι ποσό κεφαλαίου: αα) προκειμένου για προσωπική εταιρεία, τουλάχιστον εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, εκ των οποίων το ένα τρίτο (1/3
του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. χωρίς να τον δικαιούνται, για τις επιστροφές που διενερ­ γούνται από τη δημοσίευση του παρόντος και μετά, ε) για τις υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου για τις περιπτώσεις που η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από τη δημοσί­ ευση του παρόντος και μετά και στ) για τους λοιπούς φό­ ρους, τέλη και εισφορές, για πράξεις, συναλλαγές ή έγ­ γραφα, για τις οποίες η υποχρέωση γεννιέται
ή ζημίες, συντελεστής καθαρού κέρδους και ύψος δαπανών, δεδομένα από δηλώσεις άμεσης και έμμεσης φορολογίας, καθώς και η προέλευση κεφαλαίων. γ. Τα χωροταξικά και χρονικά δεδομένα, όπως τόπος παραγωγής και διακίνησης, εποχιακές δραστηριότητες και τοπικές ιδιαιτερότητες.
Κύριο έργο της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων είναι η αποκάλυψη και καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος, μεγάλης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίας, ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων, ο έλεγχος της διακίνη­ σης αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και της κατοχής και διακίνησης απαγορευμένων ή υπό ειδικό καθεστώς ειδών και ουσιών, ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διατά­ ξεων που σχετίζονται με τις εθνικές
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 10/02/2004
Κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου, που αντίκειται στις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού ή ρυθμίζει διαφορε­ τικά τα θέματα, που ρυθμίζονται από αυτόν, καταργείται. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται αρμοδιότητα άλλου οργάνου σε σχέση με τις επιχειρήσεις καζίνων, στο εξής αρμόδια για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής εί­ ναι η Επιτροπή.
Ο Πρόεδρος είναι πλήρους και αποκλειστικής απα­ σχόλησης και δεν επιτρέπεται να ασκεί άλλη επαγγελμα­ τική δραστηριότητα, αμειβόμενη, ή να συμμετέχει στην ίδρυση ή στο μετοχικό κεφάλαιο ή σε διοικητικό όργανο επιχείρησης που τελεί υπό τον κατά νόμο έλεγχο της Επι­ τροπής ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρίας κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920. Η απαγόρευση της συμμετοχής ισχύει
Πρότυπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 15 του Κ.Ν. 2190/1920, εξαιρούνται από την υποχρέωση εφαρμογής ειδικότερων διατάξεων του νόμου αυτού, στο βαθμό που οι διατάξεις αυτές είναι αντίθετες με τις ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920. 7. Διευκρινίζεται ότι ως υποκείμενα στις διατάξεις του νόμου αυτού λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων θεωρού­ νται τόσο τα τηρούμενα για σκοπούς εφαρμογής των Διε­ θνών
Στον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» προ­ στίθεται Κεφάλαιο 15, ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Δ.Λ.Π.) ΑΡΘΡΟ 134 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 1. Οι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων μετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματι­ στηριακή αγορά, συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Κα­ ταστάσεις και Τριμηνιαίες Ενδιάμεσες Οικονομικές Κατα­
Σελίδα 1 από 1