160 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3877/2010

Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛ.Γ.Α.
Άρθρο 6 - Ελάχιστα όρια απαλλαγών, καλυπτόμενες ζημιές και ανώτατα όρια αποζημιώσεων λόγω της υποχρεωτικής ασφάλισης στον ΕΛ.Γ.Α.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
20 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
20 Σεπτεμβρίου 2010

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3877
Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δρα στηριότητας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ως ανώτατο όριο αποζημίωσης που μπορεί να καταβάλλει ο ΕΛ.Γ.Α. στους δικαιούχους ορίζεται η μεγαλύτερη αποζημίωση που μπορεί να δοθεί με βάση τους Κανονισμούς Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής και του Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α. που ισχύουν κάθε φορά και δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά ανά δικαιούχο τις εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Λ.−Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.