40 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4051/2012

Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012
Άρθρο 2 - Τροποποίηση Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2012
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
29 Φεβρουαρίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 40
29 Φεβρουαρίου 2012

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4051
Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες φοιτητικής μέριμνας (Κ.Α.Ε. 2425) κατά έξι εκατομμύρια (6.000.000) ευρώ. ζ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών για δαπάνες εκλογών (Κ.Α.Ε. της ομάδας 5260) αυξάνονται κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ και οι πιστώσεις για απόδοση εσόδων σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (Κ.Α.Ε. της ομάδας 3210) μειώνονται κατά πενήντα εννέα εκατομμύρια (59.000.000) ευρώ. η) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών για συντάξεις δημοσίων λειτουργών (Κ.Α.Ε. της υποκατηγορίας 0600) μειώνονται κατά εξήντα έξι εκατομμύρια (66.000.000) ευρώ, οι πιστώσεις για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κ.Α.Ε. υποκατηγορίας 3400) μειώνονται κατά διακόσια πενήντα ένα εκατομμύρια (251.000.000) ευρώ. θ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για επιχορήγηση στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για τον κλάδο σύνταξης του ΤΑΠ – ΟΤΕ (Κ.Α.Ε. 2361) μειώνονται κατά δεκαπέντε εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (15.400.000) ευρώ, οι πιστώσεις για αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ Α.Ε. περιουσίας των τομέων ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ (Κ.Α.Ε. 7293) μειώνονται κατά είκοσι ένα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (21.300.000) ευρώ, οι πιστώσεις για επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Κ.Α.Ε. 2365) μειώνονται κατά πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) ευρώ και οι πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης (Κ.Α.Ε. 2369) αυξάνονται κατά διακόσια πενήντα ένα εκατομμύρια (251.000.000) ευρώ. ι) Οι κατά φορέα πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων για την υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων, αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, τροποποιούνται ως ακολούθως: 1. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών μειώνονται κατά εκατόν σαράντα εκατομμύρια (140.000.000) ευρώ. 2. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μειώνονται κατά εννέα εκατομμύρια (9.000.000) ευρώ. 3. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών μειώνονται κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ. 4. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών μειώνονται κατά τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) ευρώ. 5. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μειώνονται κατά ογδόντα δύο εκατομμύρια (82.000.000) ευρώ. 6. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μειώνονται κατά οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) ευρώ.

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ
κ.α.α.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΠΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ.α.α.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ κ.α.α.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ κ.α.α. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ κ.α.α.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ