40 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4051/2012

Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012
Άρθρο 9 - Ρύθμιση θεμάτων ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων (Τροποποιήσεις του ν. 3864/2010)
29 Φεβρουαρίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 40
29 Φεβρουαρίου 2012

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4051
Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 9Ρύθμιση θεμάτων ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων (Τροποποιήσεις του ν. 3864/2010)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 2 του ν. 3864/2010 προστίθενται παράγραφοι 3, 4 και 5 ως εξής: «3. Το Ταμείο εξετάζει το κατά πόσον πιστωτικά ιδρύματα προς τα οποία έχει χορηγήσει κεφαλαιακή ενίσχυση και επί των οποίων εφαρμόζεται το άρθρο 7α, υλοποιούν τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους, διασφαλίζοντας και την επιχειρησιακή τους αυτονομία. Όπου το άρθρο 7α δεν εφαρμόζεται, το Ταμείο μεριμνά ώστε τα ενδιαφερόμενα πιστωτικά ιδρύματα να λειτουργούν με όρους αγοράς, με τρόπο ώστε να προάγεται η κατά διαφανή τρόπο συμμετοχή ιδιωτών στο κεφάλαιό τους.» «4. Το Ταμείο μεριμνά για την αποτελεσματική διαχείριση των επενδύσεων των μεταβατικών πιστωτικών ιδρυμάτων κατά την έννοια του άρθρου 63Ε του ν. 4021/2011, καθώς και για τη με όρους αγοράς λειτουργία τους, με τρόπο ώστε να προάγεται η κατά διαφανή τρόπο συμμετοχή ιδιωτών στο κεφάλαιό τους, να τηρούνται οι περί κρατικών ενισχύσεων κανόνες και να διασφαλίζεται η ισόρροπη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους. 5. Το Ταμείο επιτελεί τους σκοπούς των προηγούμενων παραγράφων βάσει μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής, η οποία αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 3864/2010 προστίθενται οι εξής λέξεις: «εκτός εάν υπάρχει ειδική περί αυτού πρόβλεψη στο νόμο».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το άρθρο 4 του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 4 Όργανα του Ταμείου 1. Ως όργανα Διοίκησης του Ταμείου ορίζονται το Γενικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή του. 2. Το Γενικό Συμβούλιο είναι πενταμελές. Δύο εκ των μελών του, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του, επιλέγονται μεταξύ προσώπων με διεθνή εμπειρία σε τραπεζικά θέματα. Τις θέσεις των υπολοίπων μελών του Γενικού Συμβουλίου συμπληρώνουν ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ένα πρόσωπο που ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και ένα ακόμη πρόσωπο. 3. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι τριμελής. Δύο εκ των μελών της, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, επιλέγονται μεταξύ προσώπων με διεθνή εμπειρία σε τραπεζικά θέματα ή σε θέματα εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων. Ένα εκ των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής υποδεικνύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. 4. Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής επιλέγονται από ειδική προς τούτο επιτροπή αποτελούμενη από ισάριθμους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών και της Τράπεζας της Ελλάδος, ύστερα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος. Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δύνανται να συμμετέχουν στην επιτροπή του προηγούμενου εδαφίου. 5. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου, τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής διορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για πενταετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης, μη δυνάμενη να υπερβεί την οριζόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 2 ημερομηνία. Σε περίπτωση κένωσης θέσεως μέλους του Γενικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής, η θέση πληρoύται εντός εξήντα (60) ημερών δια του διορισμού νέου μέλους μέχρις εξαντλήσεως της θητείας του αποχωρήσαντος μέλους. Εξαιρουμένου του εκπροσώπου, στο Γενικό Συμβούλιο, του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και του μέλους που έχει οριστεί από την Τράπεζα τη Ελλάδος, για το διορισμό των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και για την ανανέωση της θητείας τους, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Euro Working Group. 6. Μόνο ανεπίληπτα πρόσωπα δύνανται να επιλεγούν ως μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ουδείς δύναται να επιλεγεί ως μέλος του Γενικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής εφόσον: α. έχει καταδικαστεί για αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης με ή χωρίς τη δυνατότητα μετατροπής της ποινής αυτής σε χρηματική, β. έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, γ. λόγω οποιουδήποτε παραπτώματος δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την άσκηση επαγγέλματος ή έχει αποκλειστεί ή τεθεί σε διαθεσιμότητα από την αρμόδια αρχή ως προς την άσκηση επαγγέλματος ή του έχει απαγορευθεί να ασκεί καθήκοντα διευθυντή ή υπαλλήλου σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή σε ιδιωτική επιχείρηση, ή δ. έχει υποπέσει σε βαρύ παράπτωμα. 7. Οι ιδιότητες του Βουλευτή, μέλους της Κυβερνήσεως, στελέχους Υπουργείου ή άλλης δημόσιας αρχής, στελέχους, υπαλλήλου ή συμβούλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή προσώπου που κατέχει 5% ή άνω του μετοχικού κεφαλαίου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, είναι ασυμβίβαστες με εκείνην του μέλους του Γενικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής. Στέλεχος ή υπάλληλος πανεπιστημίου, οργανισμού ή ιδρύματος λειτουργικά αυτόνομου από την Κυβέρνηση, δεν λογίζεται ως στέλεχος της Κυβέρνησης ή υπάλληλος Υπουργείου ή άλλης δημόσιας αρχής. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, δεν είναι ασυμβίβαστη προς το διορισμό ως μέλους του Γενικού Συμβουλίου η ιδιότητα υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου περί του εκπροσώπου αυτού στο Γενικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 2. 8. Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής δύνανται να παύονται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, και πριν τη λήξη της θητείας τους, εφόσον κατά τη διάρκειά της συντρέξουν στο πρόσωπό τους παράγοντες που τους καθιστούν μη επιλέξιμους με βάση τα άρθρα 6 και 7. 9. Το Γενικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την επίβλεψη της άσκησης των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Ταμείου, καθώς και για τον έλεγχο της διοίκησης και των δραστηριοτήτων του. Ειδικότερα, τo Γενικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες: α. να επιβλέπει την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του Ταμείου και τη συμμόρφωσή του προς τις αρχές που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2, β. να λαμβάνει τις αποφάσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 6, καθώς και στο άρθρο 8, γ. να εγκρίνει την πολιτική, τις καταστατικές διατάξεις και τους εσωτερικούς κανόνες που εφαρμόζονται προκειμένου για τη διοίκηση και τις πράξεις του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένου και του Κώδικα Δεοντολογίας των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, δ. να εγκρίνει το διορισμό των ανώτατων στελεχών του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του Διευθυντή Εσωτερικής Επιθεώρησης, του Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων, του Διευθυντή Διαχείρισης Επενδύσεων και του Διευθυντή Νομικής Υπηρεσίας, ε. να εγκρίνει τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις απασχόλησης του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αμοιβών, στ. να εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Ταμείου, ζ. να εγκρίνει την ετήσια έκθεση και άλλες επίσημες εκθέσεις και τις λογιστικές καταστάσεις του Ταμείου, η. να εγκρίνει το διορισμό εξωτερικών ελεγκτών του Ταμείου, θ. να εγκρίνει τη σύσταση ενός ή περισσοτέρων συμβουλευτικών οργάνων, να καθορίζει τους όρους και προϋποθέσεις διορισμού των μελών τους και να καθορίζει τους όρους αναφοράς των εν λόγω οργάνων, ι. να συγκροτεί μία ή περισσότερες επιτροπές αποτελούμενες από μέλη του Γενικού Συμβουλίου και/ή άλλα πρόσωπα και να καθορίζει τις αρμοδιότητές τους, κ. να εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Γενικού Συμβουλίου και κα. να ασκεί οποιαδήποτε άλλη εξουσία ή αρμοδιότητα που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο ή την κείμενη νομοθεσία. 10. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την προπαρασκευή του έργου, την εφαρμογή των αποφάσεων και την εκτέλεση των πράξεων του Ταμείου. Ειδικότερα, η Εκτελεστική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες: α. να προτείνει και να θέτει σε εφαρμογή τις αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου, δυνάμει της προηγούμενης παραγράφου, β. με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, να λαμβάνει όλες τις πρόσφορες ή απαιτούμενες ενέργειες για τη διοίκηση του Ταμείου, την εκτέλεση των πράξεών του, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμει του άρθρου 2 εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, την ανάθεση συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, της ανάληψης συμβατικών υποχρεώσεων επ’ ονόματι του Ταμείου, το διορισμό των μελών του προσωπικού και των συμβούλων του Ταμείου και γενικότερα την εκπροσώπησή του, γ. να αναθέτει οποιαδήποτε εκ των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων της σε οποιοδήποτε εκ των μελών της ή σε στελέχη του Ταμείου, σύμφωνα με τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις που έχουν εγκριθεί από το Γενικό Συμβούλιο, υπό την προϋπόθεση ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί πρωτίστως τις εξουσίες του σύμφωνα προς την παράγραφο 7, και ότι τα λοιπά μέλη της Επιτροπής είναι πρωτίστως υπεύθυνα για τη διοίκηση ενός εκάστου των Τμημάτων του Ταμείου που είναι αρμόδια αφ’ ενός μεν για πιστωτικά ιδρύματα, αφ’ ετέρου δε για μεταβατικά πιστωτικά ιδρύματα, κατά την έννοια του άρθρου 63Ε του ν. 4021/2011,˙ δ. να ασκεί κάθε άλλη εξουσία και αρμοδιότητα που προβλέπεται στον παρόντα νόμο ή την κείμενη νομοθεσία. Όλες οι εξουσίες, δυνάμει του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, οι οποίες έχουν ανατεθεί στο Ταμείο, θεωρούνται ότι έχουν ανατεθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή, εκτός αν προορίζονται ρητά για το Γενικό Συμβούλιο. 11. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος έναντι του Γενικού Συμβουλίου για την εκτέλεση των αποφάσεών του και για τον έλεγχο της διοίκησης και των πράξεων του Ταμείου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος τηρεί ενήμερο το Γενικό Συμβούλιο, όσο συχνά απαιτείται από αυτό αλλά κατ’ ελάχιστον δέκα φορές ετησίως, για την εκτέλεση της πολιτικής και των πράξεων του Ταμείου, για όλα τα γεγονότα και συνθήκες που έχουν ή αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στην εκτέλεση της πολιτικής του Ταμείου και στη διοίκηση ή τις πράξεις του. 12. Οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής: α. καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ορίζονται στις εκάστοτε αποφάσεις διορισμού τους και δημοσιεύονται στην ετήσια έκθεση του Ταμείου, β. ορίζονται με τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατή η πρόσληψη και διατήρηση στις θέσεις τους, προσώπων με εξειδικευμένα προσόντα και επαγγελματική εμπειρία, γ. δεν δύνανται να τύχουν μειώσεως κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, δ. δεν αποτελούν συνάρτηση των κερδών ή εσόδων του Ταμείου, ε. αποτελούν αντικείμενο διαβούλευσης με το Euro Working Group. 13. Το Γενικό Συμβούλιο συνέρχεται όσο συχνά απαιτούν οι εργασίες του Ταμείου, σε κάθε δε περίπτωση δέκα (10) φορές κατ’ ημερολογιακό έτος. Οι συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου συγκαλούνται από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας του από το πρόσωπο που τον αναπληρώνει. Οι συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου συγκαλούνται με κοινοποίηση της ώρας, του τόπου και της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης σε όλα τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία για την οποία έχει οριστεί η συνεδρίαση, εκτός από περίπτωση επείγουσας ανάγκης ή έπειτα από συναίνεση όλων των μελών, οπότε στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να συγκληθεί σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα όπως ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Γενικού Συμβουλίου. Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δύνανται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο να συγκαλέσει συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου. Συνεδριάσεις μπορούν τέλος να συγκληθούν και κατόπιν αιτήματος δύο (2) μελών του Συμβουλίου. 14. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται όσο συχνά απαιτούν οι εργασίες του Ταμείου, σε κάθε δε περίπτωση άπαξ κατ’ εβδομάδα. Οι συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής συγκαλούνται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε περίπτωση απουσίας του από το πρόσωπο που τον αναπληρώνει. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκαλείται με κοινοποίηση της ώρας, του τόπου και της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης σε όλα τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία για την οποία έχει οριστεί η συνεδρίαση, πλην περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης ή έπειτα από συναίνεση όλων των μελών, οπότε και η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει σε συντομότερο χρονικό διάστημα όπως ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Γενικού Συμβουλίου. Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καλούνται με τον αυτό τρόπο. Συνεδριάσεις μπορούν τέλος να συγκληθούν και κατόπιν αιτήματος των δύο λοιπών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής. 15. Στις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής δύνανται να συμμετέχουν ένας (1) εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ένας (1) εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή οι αναπληρωτές τους. Στις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου δύνανται να συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως του προεδρεύοντος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο αναπληρωτής του. Εφόσον εκλήθησαν νομίμως, η απουσία των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή των αναπληρωτών τους δεν επηρεάζει τη νόμιμη συγκρότηση του Γενικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής. Οι προεδρεύοντες του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής δύνανται να καλούν στελέχη του Ταμείου και λοιπούς ειδικούς στις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, όπως ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας τους. 16. Το Γενικό Συμβούλιο τελεί σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Η Εκτελεστική Επιτροπή τελεί σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο (2) μέλη της, ένας εκ των οποίων είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, κατά περίπτωσιν, δύνανται να συγκαλέσουν έκτακτη συνεδρίαση, στην οποία οι αποφάσεις μπορεί να ληφθούν και χωρίς την ύπαρξη απαρτίας. Για να παράγουν έννομα αποτελέσματα, αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται χωρίς την ύπαρξη απαρτίας πρέπει να επικυρωθούν κατά την επόμενη τακτική συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου. 17. Κάθε μέλος του Γενικού Συμβουλίου έχει μία (1) ψήφο. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του προεδρεύοντα είναι καθοριστική. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, οι αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών. Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής δύνανται να επιτρέπουν τη διεξαγωγή συνεδριάσεων και την ψηφοφορία μέσω τηλεδιάσκεψης ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μέσω γραπτής διαδικασίας ή ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας. 18. Οι συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι εμπιστευτικές. Το Γενικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να δημοσιοποιήσει το αποτέλεσμα των συζητήσεών του επί οποιουδήποτε θέματος. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, καμία πράξη ή διαδικασία του Γενικού Συμβουλίου δεν καθίσταται άκυρη λόγω της κένωσης θέσεως ή θέσεων στο Γενικό Συμβούλιο. 19. Όλες οι ενέργειες οποιουδήποτε μέλους του Γενικού Συμβουλίου παραμένουν έγκυρες παρά την διαπίστωση ελαττώματος αναφορικά με το διορισμό, τη καταλληλότητα ή τα προσόντα του μέλους. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Γενικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης αυτής και τον Γραμματέα του Γενικού Συμβουλίου. 20. Ο Γραμματέας του Γενικού Συμβουλίου διορίζεται από το Γενικό Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως του Διευθύνοντα Συμβούλου. Ο Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής διορίζεται από το Γενικό Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως του Διευθύνοντα Συμβούλου. Οι Γραμματείς είναι στελέχη του Ταμείου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το άρθρο 6 του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 6 Διαδικασίες ενεργοποίησης του Ταμείου 1. Πιστωτικό ίδρυμα, του οποίου η βιωσιμότητα έχει αξιολογηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, μπορεί να υποβάλει αίτημα στο Ταμείο για κεφαλαιακή ενίσχυση δυνάμει του παρόντος νόμου, κατόπιν υπόδειξης της Τράπεζας της Ελλάδος. 2. Το αίτημα του πιστωτικού ιδρύματος για κεφαλαιακή ενίσχυση πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από: (α) επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο καθορίζει τους τρόπους με τους οποίους το πιστωτικό ίδρυμα θα διασφαλίσει κερδοφορία και βιωσιμότητα εντός τριών ετών βάσει συντηρητικών εκτιμήσεων και το οποίο έχει αξιολογηθεί ως βιώσιμο και αξιόπιστο από την Τράπεζα της Ελλάδος, στο οποίο στοιχειοθετείται το ύψος της αναγκαίας κεφαλαιακής ενίσχυσης και περιγράφονται αναλυτικά τα μέτρα, τα οποία το πιστωτικό ίδρυμα προτίθεται να λάβει, ώστε να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν η διασφάλιση και ενίσχυση της φερεγγυότητάς του, μέσω, μεταξύ άλλων, αύξησης κεφαλαίου (και μέσω της παροχής κεφαλαιακής ενίσχυσης από το Ταμείο), της πώλησης κλάδων του πιστωτικού ιδρύματος και/ή αποκατάστασης της κερδοφορίας του, μέσω μείωσης εξόδων, κινδύνων ή την εξασφάλιση στήριξης από άλλες εταιρίες του ομίλου, και (β) λεπτομερές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων που περιγράφονται στο επιχειρησιακό σχέδιο. 3. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή του επιχειρησιακού σχεδίου, το Ταμείο μπορεί, κατόπιν διαβούλευσης με την Τράπεζα της Ελλάδος, να ζητήσει από το πιστωτικό ίδρυμα τροποποιήσεις στο εν λόγω σχέδιο, οι οποίες θα πρέπει να υιοθετηθούν από το πιστωτικό ίδρυμα εντός δέκα (10) ημερών από της γνωστοποιήσεώς τους σε αυτό. 4. Μετά την οριστικοποίηση των όρων και προϋποθέσεων αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, το Ταμείο παρέχει την κατά το άρθρο 7 κεφαλαιακή ενίσχυση, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση της νομοθεσίας της Ε.Ε. περί κρατικών ενισχύσεων και των ακολουθούμενων πρακτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 5. Το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να εκπονήσει λεπτομερές σχέδιο αναδιάρθρωσης ή να τροποποιήσει σχέδιο που έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τη νομοθεσία της E.E. περί κρατικών ενισχύσεων και τις ακολουθούμενες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο εγκρίνεται από το Ταμείο. Εντός τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της κεφαλαιακής ενίσχυσης, το σχέδιο αναδιάρθρωσης πρέπει να υποβληθεί προς έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 6. Η υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια. Παράταση του χρόνου υλοποίησης μέχρι δύο (2) έτη μπορεί να χορηγηθεί με απόφαση του Ταμείου, κατόπιν διαβούλευσης με την Τράπεζα της Ελλάδος, κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας που περιγράφεται ανωτέρω και με την επιφύλαξη της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 7. Το Ταμείο παρακολουθεί και αξιολογεί την προσήκουσα εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης και οφείλει περαιτέρω να παράσχει στο Υπουργείο Οικονομικών κάθε αναγκαία πληροφόρηση και στοιχεία, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις ενημέρωσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Η κατά τον παρόντα νόμο κεφαλαιακή ενίσχυση παρέχεται μέσω συμμετοχής του Ταμείου σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος με την έκδοση κοινών μετοχών ή υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι μετατροπής των ομολογιών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο άρθρο 7 του ν. 3864/2010 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «Το Ταμείο εκδίδει τίτλους παραστατικούς δικαιωμάτων κτήσης μετοχών για τις κοινές μετοχές που αναλαμβάνει κατά την παράγραφο 1, όταν προβαίνει σε κεφαλαιακή ενίσχυση πιστωτικών ιδρυμάτων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7α. Τους τίτλους αυτούς δύνανται να αναλάβουν ο ιδιωτικός τομέας που συμμετέχει στην αύξηση κεφαλαίου της παραγράφου 1, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στην αύξηση. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο χρόνος έκδοσης των τίτλων, ο τρόπος έκδοσης των τίτλων, ο χρόνος άσκησης των δικαιωμάτων που ενσωματώνουν, ο τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων που ενσωματώνουν, ο τρόπος υπολογισμού της αξίας των μετοχών, ο αριθμός των μετοχών για τις οποίες παρέχει δικαίωμα κτήσης κάθε τίτλος, οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι τίτλοι δύνανται να μεταβιβάζονται και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Μετά το άρθρο 7 του ν. 3864/2010 προστίθεται άρθρο 7α ως εξής: «Άρθρο 7α Δικαίωμα ψήφου 1. Εάν η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι τουλάχιστον ίση με το ποσοστό που θα καθοριστεί με την απόφαση της παραγράφου 3 επί του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Ταμείο ασκεί το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο για τις αποφάσεις τροποποίησης του καταστατικού, περιλαμβανομένης της αύξησης ή μείωσης κεφαλαίου ή της παροχής σχετικής εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο, συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρίας μεταβίβασης στοιχείων του ενεργητικού, περιλαμβανομένης της πώλησης θυγατρικών, ή για όποιο άλλο θέμα απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών». Για τους σκοπούς υπολογισμού της απαρτίας και της πλειοψηφίας στη Γενική Συνέλευση, οι μετοχές του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων για θέματα άλλα από αυτά που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής. 2. Εάν διαπιστωθεί ουσιώδης παραβίαση των όρων του σχεδίου αναδιάρθρωσης, η οποία διαπιστώνεται μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών του Γενικού Συμβουλίου και του Εκτελεστικού του Συμβουλίου, το Ταμείο ασκεί πλήρως τα δικαιώματα ψήφου, χωρίς τους περιορισμούς της παραγράφου 1. 3. Το ποσοστό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ορίζεται σε 10% ή ανώτερο, το οποίο προσδιορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7. Κατά τον καθορισμό του ποσοστού αυτού λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη παροχής κινήτρων για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το δύο πρώτα εδάφια του άρθρου 8 του ν. 3864/2010 αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 8 Διάθεση μετοχών και ομολογιών Το Ταμείο αποφασίζει τον τρόπο και τη διαδικασία διάθεσης των μετοχών και των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών του, σε χρόνο που κρίνει σκόπιμο και πάντως εντός πενταετίας από τη συμμετοχή του στην αύξηση των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος εάν εφαρμόζεται το άρθρο 7α, εντός δε διετίας από τη συμμετοχή του στην αύξηση των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος, δυνάμενης να παραταθεί για άλλα δύο χρόνια με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, εάν δεν εφαρμόζεται το άρθρο 7α. Η διάθεση μπορεί να γίνεται τμηματικά ή άπαξ, κατά την κρίση του Ταμείου, υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές ή οι υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες διατίθενται εντός των χρονικών ορίων του πρώτου εδαφίου. Η διάθεση των μετοχών ή των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών, εντός των χρονικών ορίων του πρώτου εδαφίου, δεν μπορεί να γίνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο κράτος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 3864/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του, ο εκπρόσωπος του Ταμείου στο Γενικό Συμβούλιο, λαμβάνει υπόψη του την επιχειρηματική αυτονομία του πιστωτικού ιδρύματος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν. 3864/ 2010, μετά την περίπτωση γ΄ προστίθενται δύο νέες περιπτώσεις οι οποίες έχουν ως εξής: «δ) το δικαίωμα να ζητεί τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, ε) το δικαίωμα να εγκρίνει τον Οικονομικό Διευθυντή.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 10 προστίθενται οι λέξεις «με συμβούλους της επιλογής του».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Το άρθρο 16 του ν. 3864/2010 αναριθμείται σε άρθρο 16Γ και προηγούνται νέα άρθρα 16Α και 16Β που έχουν ως εξής: «Άρθρο 16Α Ευθύνη και αυτονομία του Ταμείου 1. Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και του Εκτελεστικού Συμβουλίου, πλην του εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομικών, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, λειτουργούν με πλήρη αυτονομία και δεν αναζητούν ή δέχονται οδηγίες από την Ελληνική Κυβέρνηση ή από άλλο κρατικό φορέα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και δεν υπόκεινται σε κανενός είδους επιρροή. Ωσαύτως, η Ελληνική Κυβέρνηση ή άλλος κρατικός φορέας δεν δίνει κανενός είδους οδηγίες στα μέλη των Συμβουλίων του Ταμείου. 2. Το Γενικό Συμβούλιο ενημερώνει, κατ’ ελάχιστον δύο φορές το χρόνο και σε όποιες άλλες περιπτώσεις αυτό παρίσταται αναγκαίο, τον Υπουργό Οικονομικών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σχετικά με την πορεία επίτευξης της αποστολής του. 3. Το Γενικό Συμβούλιο ενημερώνει, μέσω διμηνιαίων ενημερωτικών δελτίων, τον Υπουργό Οικονομικών και, μετά από αίτημά του, ο Υπουργός Οικονομικών ενημερώνεται περαιτέρω από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 4. Ο Υπουργός Οικονομικών και το Γενικό Συμβούλιο συνάπτουν μία Συμφωνία − Πλαίσιο, η οποία εξειδικεύει τη συχνότητα της ενημέρωσης, τη λήψη αποφάσεων στρατηγικής σημασίας από το Ταμείο και τον τρόπο συμμετοχής του Υπουργείου Οικονομικών σε αυτές, την επενδυτική πολιτική και το επιχειρησιακό σχέδιο του Ταμείου και την πολιτική αποδοχών του Ταμείου. Άρθρο 16Β Σύγκρουση συμφερόντων και υποχρέωση πίστεως 1. Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, το Εκτελεστικό Συμβούλιο και το προσωπικό του Ταμείου έχουν υποχρέωση πίστεως στο Ταμείο, ώστε να προκρίνουν τα συμφέροντα του Ταμείου έναντι των ιδίων αυτών συμφερόντων. 2. Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, του Εκτελεστικού Συμβουλίου και το προσωπικό του Ταμείου αποφεύγουν κάθε περίπτωση κατά την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν μέλη του Γενικού Συμβουλίου, του Εκτελεστικού Συμβουλίου και του προσωπικού έχουν ιδιωτικά ή προσωπικά συμφέροντα, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν ή φαίνεται ότι επηρεάζουν την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ως ιδιωτικά ή προσωπικά συμφέροντα των μελών του Γενικού Συμβουλίου, του Εκτελεστικού Συμβουλίου ή του προσωπικού νοούνται οποιαδήποτε πιθανά πλεονεκτήματα υπέρ των ιδίων, των οικογενειών τους ή άλλων συγγενών τους μέχρι δευτέρου βαθμού ή του κύκλου των φίλων ή γνωστών εις αυτά προσώπων. 3. Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου εκτελούν τα καθήκοντά τους υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Κανένα από αυτά τα μέλη δεν δύναται να έχει άλλη απασχόληση, αμοιβόμενη ή μη, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις για τις οποίες χορηγείται εξαίρεση από τον περιορισμό αυτόν από το Γενικό Συμβούλιο. 4. Κανένα μέλος του Γενικού Συμβουλίου, του Εκτελεστικού Συμβουλίου ή του προσωπικού δεν λαμβάνει ή δέχεται υπόσχεση από οποιαδήποτε πηγή για οποιαδήποτε, οικονομικά ή μη, ωφελήματα, ανταμοιβές, αμοιβές ή δώρα πέραν ενός συνήθους ή αμελητέου ποσού, τα οποία ωφελήματα, ανταμοιβές, αμοιβές ή δώρα συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τις δραστηριότητές τους στο Ταμείο. 5. Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, του Εκτελεστικού Συμβουλίου ή του προσωπικού δεν κάνουν χρήση εμπιστευτικής πληροφόρησης στην οποία έχουν πρόσβαση, με σκοπό να διενεργούν ιδιωτικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω τρίτων προσώπων, είτε αυτές διενεργούνται με κίνδυνο αυτών των ιδίων και για λογαριασμό τους είτε με κίνδυνο και για λογαριασμό τρίτου προσώπου. 6. Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και του Εκτελεστικού Συμβουλίου υποχρεούνται να γνωστοποιούν πλήρως, πριν την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του Ιανουαρίου κάθε έτους, στο Γενικό Συμβούλιο τυχόν σημαντικά οικονομικά συμφέροντα τα οποία έχουν τα ίδια ή τα οποία έχει συγγενής μέχρι δεύτερου βαθμού ή του κύκλου των επαγγελματικών ή οικονομικών τους επαφών, άμεσα ή έμμεσα, και οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι σύμφωνες με τους εσωτερικούς κανόνες που θα έχει υιοθετήσει το Γενικό Συμβούλιο για τέτοια ζητήματα. Το Γενικό Συμβούλιο υιοθετεί τέτοιους κανόνες για το προσωπικό του Ταμείου. 7. Οποτεδήποτε τίθεται οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με τέτοια συμφέροντα ενώπιον του Γενικού ή Εκτελεστικού Συμβουλίου, το μέλος το οποίο αυτά αφορούν, υποχρεούται να γνωστοποιήσει το συμφέρον του κατά την έναρξη της συζήτησης και να μην συμμετάσχει στη συζήτηση και στη λήψη απόφασης στο θέμα αυτό. Η παρουσία του μέλους του Γενικού ή Εκτελεστικού Συμβουλίου, το οποίο απέχει από τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της απαρτίας. 8. Τυχόν παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων από μέλος του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής ή του προσωπικού συνιστά σοβαρό παράπτωμα που δύναται να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής τους. 9. Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχουν υποχρέωση απορρήτου σχετικά με τις υποθέσεις του Ταμείου και δεσμεύονται από τις διατάξεις που αφορούν το επαγγελματικό απόρρητο. Η υποχρέωση απορρήτου δεν ισχύει έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος. 10. Μέχρι το διορισμό των μελών του Γενικού και του Εκτελεστικού Συμβουλίου και τη συγκρότηση των οργάνων αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3864/2010, το Ταμείο διοικείται από το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 του ν. 3864/2010, οι λέξεις «δύο (2) έτη» αντικαθίστανται με τις λέξεις «έξι (6) μήνες» και οι λέξεις «έξι (6) μήνες» αντικαθίστανται με τις λέξεις «τρεις (3) μήνες». 11. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του ν. 3864/2010 η φράση «μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το Προσωπικό του Ταμείου» αντικαθίσταται από τις λέξεις «μέλη του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και του προσωπικού του Ταμείου». 12. Για δώδεκα μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα καταβάλλει το ποσό που θα κατέβαλε το ΤΕΚΕ κατά την παράγραφο 13 του άρθρου 63Δ και την παράγραφο 7 του άρθρου 63Ε του ν. 3601/2007. Στην περίπτωση αυτή το Ταμείο θα αποκτά την αξίωση και το προνόμιο του ΤΕΚΕ κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 13Α του ν. 3746/2009.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Κάθε αναφορά στο ν. 3864/2010 στο «Διοικητικό Συμβούλιο» του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν, αντικαθίσταται από αναφορά στο «Εκτελεστικό Συμβούλιο», εκτός από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3864/2010, όπου η αναφορά στο «Διοικητικό Συμβούλιο» αντικαθίσταται από αναφορά στο «Γενικό Συμβούλιο».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Στο άρθρο 5 του ν. 3864/2010, κάθε αναφορά στον «Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου» αντικαθίσταται από αναφορά στον «Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ταμείου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Στο άρθρο 8 του ν. 3864/2010, οι λέξεις «Το Διοικητικό Συμβούλιο» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Το Γενικό Συμβούλιο».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3864/2010, οι λέξεις «την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου» αντικαθίστανται με τις λέξεις «έκθεση πεπραγμένων του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις εκθέσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου αναφορικά με τη διαχείριση του Ταμείου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του ν. 3864/2010, όπου αναφέρονται οι λέξεις «Διοικητικό Συμβούλιο» αυτές αντικαθίστανται από τις λέξεις «Γενικό Συμβούλιο».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και με την έγκριση του Γενικού Συμβουλίου ορίζεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και ελεγκτικής λογιστικής εμπειρίας ως επικεφαλής εσωτερικός ελεγκτής, ο οποίος προΐσταται της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου του Ταμείου, με πενταετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται και η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της ημερομηνίας που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2. Ο προϊστάμενος εσωτερικός ελεγκτής δεν υπάγεται στην υπηρεσιακή ιεραρχία, απολαμβάνει πλήρους ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, έχει πρόσβαση σε όλα τα βιβλία, στοιχεία και λογαριασμούς του Ταμείου και αναφέρεται απευθείας στο Γενικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή, όποτε δε κρίνεται απαραίτητο, μέσω της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου εποπτεύεται από Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου, που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου και αποτελείται από δύο (2) μέλη του Γενικού Συμβουλίου και έναν εξωτερικό ειδικό εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας σε θέματα ελεγκτικής λογιστικής. Αναφορικά με τη διάρκεια και την τυχόν πρόωρη λήξη της θητείας, τις υποχρεώσεις και τα ασυμβίβαστα του τελευταίου, ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Στην παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 3864/2010, οι λέξεις «το Διοικητικό Συμβούλιο» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Γενικό Συμβούλιο, Εκτελεστική Επιτροπή και την Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Στην παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 3864/2010, οι λέξεις «τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «η Εκτελεστική Επιτροπή».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

Στην παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3864/2010, οι λέξεις «του Διοικητικού Συμβουλίου» αντικαθίστανται με τις λέξεις «η Εκτελεστική Επιτροπή και το Γενικό Συμβούλιο».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Μετά την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3864/2010 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: «Το κεφάλαιο του Ταμείου δύναται να αυξηθεί, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.».»

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ
κ.α.α.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΠΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ.α.α.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ κ.α.α.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ κ.α.α. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ κ.α.α.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ