17 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4110/2013

Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 13 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2343/1995 για την Οικονομική Επιθεώρηση
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
23 Ιανουαρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 17
23 Ιανουαρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4110
Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μετά την παρ. 22 του άρθρου 2 του ν. 2343/ 1995 (Α΄ 211), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), προστίθεται νέα παράγραφος 23, που έχει ως εξής: «23. α) Συστήνεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης μη αμειβόμενη Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία αποτελείται από: αα) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσωπικού Επιθεώρησης, ββ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου, γγ) τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, δδ) έναν Εσωτερικό Ελεγκτή, με τον αναπληρωτή του, μέλη του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι υποδεικνύονται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών και εε) έναν υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, μόνιμο ή μετακλητό, κατηγορίας ΠΕ, με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών και εσωτερικού ελέγχου, με τον αναπληρωτή του. β) Η θητεία του προέδρου και των μελών της Επιτροπής είναι τριετής. γ) Η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου: αα) Εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα εσωτερικών ελέγχων και παρακολουθεί την εκτέλεσή του. ββ) Εγκρίνει και υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών ετήσια έκθεση στην οποία καταγράφονται οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τα στοιχεία από την πρόοδο της υλοποίησης των προτάσεών του. γγ) Παρακολουθεί τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου και υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και της μεθοδολογίας του. δ) Η συγκρότηση της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως Γραμματέας υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, από αυτούς που υπηρετούν στην Οικονομική Επιθεώρηση με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. ε) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζονται τα ειδικά θέματα λειτουργίας της Επιτροπής.»

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ