160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 232 - Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 232Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

1α) Στο άρθρο 2 του ν. 3581/2007 προστίθεται παρά- γραφος 4 ως εξής: «4. Όταν στις συμβάσεις της παραγράφου 1 του άρ- θρου 1 συμβάλλεται, ως μισθωτής, το Ελληνικό Δημό- σιο, χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό, οι πάσης φύσεως υ- ποχρεώσεις του ως μισθωτή, βαρύνουν το φορέα ο οποί- ος στεγάζεται στο μίσθιο και, εάν αυτό παραμένει κενό κατά την υπογραφή της σύμβασης, το φορέα στον οποίο είχε μεταβιβαστεί η χρήση του ακινήτου πριν από την υ- πογραφή αυτής και, εάν αυτός δεν υπάρχει, το φορέα που ήταν κύριος του ακινήτου. Εάν το μίσθιο, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, είναι κενό και δεν υπάρχει δυνα- τότητα καταγγελίας αυτής από το Ελληνικό Δημόσιο, οι υποχρεώσεις του μισθωτή συνεχίζουν να βαρύνουν το φορέα, ο οποίος είχε τελευταίος τη χρήση του ακινήτου. Εάν στο ίδιο μίσθιο στεγάζονται περισσότεροι φορείς, οι υποχρεώσεις επιμερίζονται κατ' αναλογία της χρήσης αυτού από τους εν λόγω φορείς. Η διάταξη της παρού- σας παραγράφου εφαρμόζεται και στις συμβάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 που έχουν υπογράφει μέχρι την έναρξη ισχύος του προηγούμενου εδαφίου.» 1β) Στο άρθρο 63 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, γίνο- νται οι ακόλουθες αλλαγές: Α) Στο τέλος της παρ. 1 προστίθεται νέο εδάφιο, ως ε- ξής: «Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου αναστέλλε- ται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου.» Β) Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: «Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου αναστέλλε- ται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγού- στου.» Γ) Οι διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου 1β τί- θενται σε ισχύ από 31 Ιουλίου 2014. 1γ) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ποσά φόρου μέχρι πέντε (5) ευρώ δεν είναι απαιτητά και είτε συμψηφίζονται έναντι απαιτήσεων του φορολο- γούμενου κατά της Φορολογικής Διοίκησης είτε συνυπο- λογίζονται κατά τον υπολογισμό οφειλών αυτού από την εκκαθάριση του ιδίου φόρου επόμενων ετών.» 2α) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38) τροποποιείται ως εξής: α. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής: «Το ενεργητικό του ΚΚΝΠΔΔ και Α.Φ. δύναται να επενδύεται και σε τίτλους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή του Ευρω- παϊκού Μηχανισμού Στήριξης, σύμφωνα με τα προβλε- πόμενα κατωτέρω.» β. Στο υφιστάμενο πέμπτο εδάφιο η φράση «να απευ- θύνεται στη δευτερογενή αγορά» αντικαθίσταται με τη φράση «να αγοράζει τίτλους του Ε.Δ. στη δευτερογενή αγορά ή τίτλους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπι- στωτικής Σταθερότητας ή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης.» γ. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ αντικαθί- σταται ως εξής: "«τις συναλλαγές αυτές περιλαμβάνο- νται και οι συμβάσεις αγοράς/πώλησης τίτλων του Ελλη- νικού Δημοσίου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπι- στωτικής Σταθερότητας ή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης με σύμφωνο επαναπώλησης/επαναγοράς (repos, reverse repos, buy/sell back, sell/buy back).» 2β) Στην περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 11 του άρ- θρου 15 του ν. 2469/1997 η φράση «σε τίτλους του Δη- μοσίου» αντικαθίσταται με τη φράση «στους οριζόμε- νους στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου τίτλους.» 3) Η διάταξη του άρθρου 15 του ν. 4110/2013, η οποία είχε καταργηθεί με την παράγραφο 6 του άρθρου 74 του ν. 4170/2013, αναβιώνει και τροποποιείται, ως εξής: στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, μετά τη λέξη «υπο- βοήθηση», προστίθενται οι λέξεις «του Υπουργού» και διαγράφονται οι λέξεις «των Γενικών Γραμματέων» και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2: α)μετά τις λέξεις «με απόφαση», προστίθενται οι λέξεις «του Υπουργού» και διαγράφονται οι λέξεις «του Γενικού Γραμματέα» και β) διαγράφονται οι λέξεις «λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα» και αντικαθίστανται από τις λέξεις «λήξη της θητείας του».