216 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4199/2013

Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 132 - Συγχώνευση των εταιριών Δ.ΕΠ.A.NO.Μ. Α.Ε., ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
11 Οκτωβρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216
11 Οκτωβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4199
Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Διαπιστωτική πράξη περί συγχώνευσης 4.1. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, περί συγχώνευσης, η οποία έχει το περιεχόμενο της παρ. 2 του άρθρου 69 του κ.ν. 2190/1920, και συμπεριλαμβάνει επιπροσθέτως και το κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού της νέας εταιρίας. 4.2. Με την ως άνω διαπιστωτική πράξη περί συγχώνευσης μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια της συγχώνευσης και κάθε άλλο θέμα που αφορά την πραγματοποίηση της παρούσας συγχώνευσης, ως και της εν γένει λειτουργίας της νέας εταιρίας. 4.3. Η ως άνω διαπιστωτική πράξη περί συγχώνευσης καταχωρίζεται αμελλητί στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών για κάθε συγχωνευόμενη εταιρία και δημοσιεύεται νόμιμα, χωρίς να απαιτείται άλλη εγκριτική πράξη της εποπτεύουσας ή άλλης αρμόδιας αρχής. 4.4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υγείας και Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται αμέσως μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της παραγράφου 4.1. ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο της νέας εταιρίας, με επταμελή σύνθεση, στο οποίο μετέχουν πρόσωπα ειδικών γνώσεων και εμπειρίας που μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών της και ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του εκπροσώπου των εργαζομένων διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 3429/2005 περί ΔΕΚΟ, όπως ισχύει. Κατά την πρώτη εφαρμογή οι αρχαιρεσίες αυτές διενεργούνται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η θητεία του νέου διοικητικού συμβουλίου αρχίζει από την καταχώρηση της διαπιστωτικής πράξης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Μέχρι την καταχώρηση της διαπιστωτικής πράξης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου της νέας εταιρείας, τα υπάρχοντα Διοικητικά Συμβούλια των τριών συγχωνευόμενων εταιρειών εξακολουθούν να λειτουργούν. 4.5. Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης νόμου, για την πραγματοποίηση της συγχώνευσης δεν απαιτούνται αποφάσεις εταιρικών οργάνων των συγχωνευόμενων εταιριών, εγκρίσεις οποιασδήποτε διοικητικής, εποπτικής ή άλλης αρχής ή άλλες πράξεις κάθε είδους, πλην των εδώ ρητά αναφερομένων. 4.6. Από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διαπιστωτικής πράξης περί συγχώνευσης της παραγράφου 4.1 του παρόντος άρθρου, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1.3 του παρόντος, επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα χωρίς καμία άλλη διατύπωση, τόσο για τις συγχωνευόμενες εταιρίες όσο και έναντι τρίτων, τα αποτελέσματα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920 και τα αποτελέσματα του παρόντος άρθρου. 4.7. Τα υφιστάμενα διοικητικά συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιριών υποχρεούνται αμελλητί να προβούν σε κάθε πρόσφορη ενέργεια και να συμπράξουν κατάλληλα για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ