133 Α' 2015

ΝΟΜΟΣ 4339/2015

Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) − Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης − Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ), ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4070/2012 (Α΄ 82)
Άρθρο 17
29 Οκτωβρίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 133
29 Οκτωβρίου 2015

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4339
Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) − Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης − Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 17

Το άρθρο 6 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως τροποποιή- θηκε με την παρ. 2 του άρθρου 123 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 6 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4, ο έ- λεγχος, η ρύθμιση και η εποπτεία της αγοράς των ηλε- κτρονικών επικοινωνιών ασκούνται από την Εθνική Επι- τροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η οποία αποτελεί την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή (National Regulatory Authority) σε θέματα παροχής δικτύων και υ- πηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκο- λιών και συναφών υπηρεσιών και έχει συσταθεί με το ν. 2246/1994 (Α΄ 172). Λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και έδρα την Α- θήνα. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. απολαύουν προσωπικής και λειτουργικής α- νεξαρτησίας. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρ- θρου 4 του ν. 4070/2012 η Ε.Ε.Τ.Τ εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. συγκροτείται από εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων ένας είναι Πρόεδρος και δύο Αντιπρόεδροι. Εκ των δύο Αντιπροέδρων, ο ένας είναι αρμόδιος για τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ο άλλος για τον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ως μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. επιλέγονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, με ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εξειδίκευση στους κλάδους θετικών επι- στημών οικονομικής επιστήμης και νομικής επιστήμης, ι- δίως στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομεί- ων. 3. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι επιλέγονται και διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. διορίζονται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Οι πράξεις διορισμού όλων των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. δη- μοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θη- τεία του Προέδρου και των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. είναι τε- τραετής. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. για περισσότερο από δύο θητείες, διαδοχικές ή μη. 4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί, με απόφασή της, να εγκαθιστά και λειτουργεί γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλά- δας. Οι αποφάσεις, πράξεις και λοιπά διοικητικά ή μη έγ- γραφα της Ε.Ε.Τ.Τ., που αφορούν στην άσκηση των αρ- μοδιοτήτων του άρθρου 4 του ν. 4070/2012 γνωστοποι- ούνται στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων. Έκθεση πεπραγμένων της Ε.Ε.Τ.Τ. υποβάλλεται κατ’ έτος στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων και στον Πρόεδρο της Βουλής. Η Ε.Ε.Τ.Τ. υπο- βάλλει στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων, κατόπιν αιτήματος αυτού, εκθέσεις για την κατά- σταση στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 5. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Ε.Ε.Τ.Τ. υπηρε- τούν με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχό- λησης, τελούν δε για το λόγο αυτόν σε αναστολή άσκη- σης οποιουδήποτε άμισθου ή έμμισθου δημοσίου ή δικη- γορικού λειτουργήματος ή οποιασδήποτε επαγγελματι- κής δραστηριότητας. Εφόσον τα μέλη πλήρους και απο- κλειστικής απασχόλησης είναι μέλη διδακτικού ερευνη- τικού προσωπικού ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τότε, σε σχέση με την αναστολή ασκήσεως των καθηκό- ντων τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ι- σχύει. 6. Οι αποδοχές του Προέδρου και των Αντιπροέδρων και η αποζημίωση των υπόλοιπων μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. κα- θορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομι- κών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 7. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα λοιπά μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ., που δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής α- πασχόλησης, δεν επιτρέπεται να ασκούν οποιοδήποτε έμμισθο ή άμισθο δημόσιο λειτούργημα ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, επιχειρηματική ή μη, που δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητα και τα καθήκο- ντα μέλους της Ε.Ε.Τ.Τ.. Ιδίως δεν επιτρέπεται να παρέ- χουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος ή λειτουργήματος σε φορείς, ιδιωτικούς ή δημόσιους, και φυσικά πρόσωπα, τα οποία καθοιονδή- ποτε τρόπο εμπλέκονται με την άσκηση των αρμοδιοτή- των του άρθρου 12 του παρόντος. Δεν συνιστά ασυμβί- βαστο για τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. η άσκηση διδακτικών κα- θηκόντων μέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης και η άσκηση καθηκόντων μέλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 8. Ο Πρόεδρος, οι αντιπρόεδροι και τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ., δεν επιτρέπεται για πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους να παρέχουν υπηρεσία με έμμισθη ε- ντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε εταιρία ή επι- χείρηση επί των υποθέσεων εκείνων, τις οποίες οι ίδιοι χειρίστηκαν ή επί των οποίων είχαν συμμετάσχει στη λή- ψη απόφασης κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Ο Πρό- εδρος, οι αντιπρόεδροι και τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. δεν επι- τρέπεται για πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους να αναλαμβάνουν γενικώς την υπεράσπιση υποθέσεων ενώπιον της Ε.Ε.Τ.Τ. ή την προσφυγή ενώπιον των δικα- στηρίων κατά αποφάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ.. Σε όσους παρα- βαίνουν τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου επι- βάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων πρό- στιμο ίσο με το τριπλάσιο έως δεκαπλάσιο των συνολι- κών αποδοχών και αποζημιώσεων που έλαβε το μέλος της Ε.Ε.Τ.Τ. κατά τη διάρκεια της θητείας του, το οποίο βεβαιώνεται και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο κατά τις διατάξεις περί ΚΕΔΕ, όπως ισχύει. 9. Οι δημόσιοι λειτουργοί, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλ- ληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το κράτος ή δικηγόροι με έμμισθη εντολή, εφόσον διορίζονται μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ., μπορούν να απαλλάσσονται με κοινή απόφαση του Υ- πουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του αρ- μόδιου κατά περίπτωση Υπουργού από τα άλλα υπηρε- σιακά τους καθήκοντα για το χρόνο που συμμετέχουν στην Ε.Ε.Τ.Τ., λαμβάνοντας το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, με τις προϋποθέσεις καταβο- λής τους, σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Τ.Τ.. Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύουν για τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. που είναι πλήρους και αποκλειστι- κής απασχόλησης. Ο χρόνος αυτός, για όλα τα παραπά- νω μέλη, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε μισθολογική ή άλλη μεταβολή, σε καμία δε πε- ρίπτωση η συμμετοχή τους δεν μπορεί να επηρεάσει δυ- σμενώς την υπηρεσιακή τους κατάσταση ή θέση. 10. Τα μέλη και το προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ. δεν διώκο- νται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν εκ δόλου ή παραβίασαν το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την ά- σκηση των καθηκόντων τους υπό την επιφύλαξη των δια- τάξεων του άρθρου 14 του παρόντος νόμου ή παρέβη- σαν το καθήκον εχεμύθειας του άρθρου 26 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή- λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26), ό- πως ισχύει. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. μπορούν να απολυθούν μόνον εφόσον δεν καλύπτουν, πλέον, τους απαιτούμενους όρους για την ε- κτέλεση των καθηκόντων τους, όπως αυτοί καθορίζονται επακριβώς στα άρθρα 7, 8, 9 και 12 του παρόντος νόμου. Η απόφαση απόλυσής τους πρέπει να είναι πλήρως αι- τιολογημένη, επι ποινή ακυρότητας και τους κοινοποιεί- ται, πρέπει δε απαραίτητα να λαμβάνει δημοσιότητα κα- τά τη χρονική στιγμή της απόλυσής τους. Ομοίως, οι ίδι- οι δικαιούνται να ζητήσουν τη δημοσίευσή της, σε περί- πτωση που αυτό δεν θα συνέβαινε διαφορετικά. 11. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να χρηματοδοτείται από την Ευ- ρωπαϊκή Ένωση για την εκτέλεση έργων που πραγματο- ποιεί. Άρθρο 18 Α. Το άρθρο 10 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 10 Πειθαρχική διαδικασία 1. Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους που α- πορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος περί ηλεκτρο- νικών επικοινωνιών, καθώς και από τις διατάξεις του ν. 4053/2012 (Α΄ 44), περί λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, καθώς και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδο- νται κατ΄εξουσιοδότηση αυτών, τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. υ- πέχουν πειθαρχική ευθύνη. 2. Το πειθαρχικό συμβούλιο αποτελείται από έναν Σύμ- βουλο Επικρατείας, έναν Αρεοπαγίτη και τρεις Καθηγη- τές Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο τους τομείς των τη- λεπικοινωνιών, της ηλεκτρονικής ή του δημοσίου, εμπο- ρικού ή ενωσιακού δικαίου, η δε θητεία τους είναι τριε- τής. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος των δι- καστικών λειτουργών. Για τα μέλη του συμβουλίου που είναι δικαστικοί λειτουργοί απαιτείται απόφαση του οι- κείου ανώτατου δικαστικού συμβουλίου. Χρέη γραμμα- τέα του συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ο Πρόεδρος, τα μέ- λη και ο γραμματέας του συμβουλίου ορίζονται με ισά- ριθμους αναπληρωτές. 3.Το συμβούλιο συγκροτείται με κοινή απόφαση του Υ- πουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υ- πουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι- καιωμάτων, στην οποία καθορίζεται και η αμοιβή του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4024/2011. Η απόφα- ση εκδίδεται εντός εξήντα (60) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 4. Το συμβούλιο συνεδριάζει κατά τις επόμενες παρα- γράφους του παρόντος, με την παρουσία τεσσάρων του- λάχιστον μελών, μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε ο πρό- εδρος ή ο αναπληρωτής του, και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υ- περισχύει η ψήφος του προέδρου. Αν υπάρχουν περισ- σότερες από δύο γνώμες, οι ακολουθούντες την ασθε- νέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις επι- κρατέστερες. Το πειθαρχικό συμβούλιο αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό την απαλλαγή ή την παύση του μέλους. 5. Ως πειθαρχικά παραπτώματα θεωρούνται: α) η, κατά την άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, παράβα- ση του παρόντος νόμου και της κείμενης νομοθεσίας ι- δίως δε σε θέματα παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλε- κτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων, συναφών ευ- κολιών και συναφών υπηρεσιών, β) η αποδεδειγμένη πλημμέλεια περί την εκτέλεση των καθηκόντων και υπο- χρεώσεων, γ) η παραβίαση της αρχής της αμεροληψίας, δ) η απόκτηση οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου του μέλους ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυ- τών. Οι επιβαλλόμενες από το πειθαρχικό συμβούλιο ποι- νές είναι: α) έγγραφη επίπληξη και β) οριστική παύση. 6. Σε περίπτωση εκδόσεως εντός διετίας δύο πειθαρχι- κών αποφάσεων για επίπληξη στο αυτό μέλος της Ε.Ε.Τ.Τ. για ίδιο ή διαφορετικό πειθαρχικό παράπτωμα, το μέλος εκπίπτει της θέσεώς του. 7. Η διαπιστωθείσα, δια αποφάσεως του πειθαρχικού συμβουλίου, παράβαση των άρθρων 7, 8 και 9 συνεπάγε- ται την οριστική παύση και έκπτωση από θέση του μέ- λους της Ε.Ε.Τ.Τ.. 8. Το πειθαρχικό συμβούλιο, επιλαμβάνεται της διαδι- κασίας κατόπιν έγγραφης ανακοίνωσης Δημόσιας Αρχής ή του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή από την Ε.Ε.Τ.Τ. χωρίς τη συμμετοχή του ελεγχόμενου μέλους. Ο Πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου υπο- χρεούται να καλέσει σε προηγούμενη ακρόαση και πα- ροχή έγγραφων εξηγήσεων το μέλος, με κλήση στην ο- ποία γνωστοποιούνται οι αιτιάσεις, η οποία επιδίδεται σε αυτό με δικαστικό επιμελητή. Στην κλήση αναφέρεται η ημερομηνία παρουσίας του μέλους ενώπιον του πειθαρ- χικού συμβουλίου, η οποία δεν μπορεί να είναι συντομό- τερη των δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομη- νία επίδοσης σε αυτόν της κλήσεως. Προ της ακροάσε- ως και της παροχής έγγραφων εξηγήσεων, κατά την ορι- σθείσα ημερομηνία, το μέλος δικαιούται να λάβει γνώση του μέχρι τούδε σχηματισθέντος πειθαρχικού φακέλου. 9. Το πειθαρχικό συμβούλιο συνέρχεται κατά την ορι- ζόμενη ημερομηνία, κατά την οποία το μέλος καταθέτει ενώπιον του συμβουλίου τις έγγραφες εξηγήσεις του, δίδει τις απαιτούμενες διευκρινίσεις, δέχεται ερωτήσεις και εν γένει διευκολύνει το έργο του πειθαρχικού συμ- βουλίου για τη διαλεύκανση της υποθέσεως. Μετά την ο- λοκλήρωση της διαδικασίας, το πειθαρχικό συμβούλιο διασκέπτεται και εκδίδει απόφαση, σύμφωνα με την ο- ποία είτε: α) κρίνονται ικανοποιητικές και επαρκείς οι ε- ξηγήσεις και παύει οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία, β) εντέλλει τον Πρόεδρο σε σύνταξη έκθεσης πειθαρχι- κού παραπτώματος στο οποίο αναφέρονται τα πραγματι- κά περιστατικά, το κατά την παράγραφο 5 πειθαρχικό παράπτωμα και ορίζεται ημέρα και ώρα συνεδριάσεως του πειθαρχικού συμβουλίου για τη συζήτηση της υποθέ- σεως, στην οποία καλείται να παραστεί ο εγκαλούμενος, εφόσον δε, το επιθυμεί και μετά πληρεξουσίου δικηγό- ρου. Στις ανωτέρω α΄ και β΄ περιπτώσεις, επιδίδεται α- πόφαση με δικαστικό επιμελητή προς το μέλος της Ε.Ε.Τ.Τ.. Οι κατά τα ανωτέρω επιδόσεις των παραγρά- φων 8 και 9 δύνανται να γίνουν νομίμως και στην έδρα της Ε.Ε.Τ.Τ.. 10. Το πειθαρχικό συμβούλιο, για την περίπτωση β΄ του εδαφίου β΄ της παραγράφου 9, κατά την προσδιορι- σθείσα ημέρα, δύναται κατά την κρίση του και να εξετά- σει ή επανεξετάσει μάρτυρες, μετά δε την προφορική ε- νώπιόν του απολογία του εγκαλουμένου ή σε περίπτωση μη εμφανίσεώς του, μετά τη διαπίστωση της νομίμου κλητεύσεως αυτού, εκδίδει παραχρήμα την απόφασή του, δύναται όμως, αν κρίνει αναγκαίο, να διατάξει τη συμπλήρωση της έκθεσης πειθαρχικού παραπτώματος και επανάληψη της συζητήσεως. Στην περίπτωση αυτή καλείται με νέα κλήση ο εγκαλούμενος στην οποία ορί- ζεται νέα ημέρα και ώρα συζητήσεως, η οποία επιδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 8. Η επίδοση αυτή μπορεί να παραληφθεί, εφόσον ο διωκόμενος ήταν παρών και του γνωστοποιείται η νέα ημερομηνία συζητήσεως. Το πειθαρχικό συμβούλιο δύναται επίσης άπαξ να αναβάλει τη λήψη αποφάσεως, προκειμένου ενώπιόν του να εξε- τάσει ή επανεξετάσει μάρτυρες, ορίζοντας για το λόγο αυτόν νέα ημερομηνία συζήτησης της υποθέσεως. Στην περίπτωση αυτή, κλήση του εγκαλούμενου απαιτείται μόνο εάν αυτός ήταν απών. Οι μάρτυρες προσέρχονται με επιμέλεια των ενδιαφερομένων. Η μη προσέλευση των μαρτύρων δεν κωλύει τη λήψη αποφάσεως. 11. Η απόφαση, ειδικώς αιτιολογημένη συντάσσεται εγγράφως, κατά, δε τη διαδικασία, ενώπιον του Συμβου- λίου τηρούνται συνοπτικά πρακτικά. 12. Οι αποφάσεις του πειθαρχικού συμβουλίου είναι ά- μεσα εκτελεστές, κοινοποιούνται δε αμελλητί με επιμέ- λεια του Προέδρου αυτού στον Υπουργό Υποδομών, Με- ταφορών και Δικτύων προς εκτέλεσή τους. 13. Η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανε- ξάρτητη. Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική διαδικασία, δύναται όμως το πειθαρχικό συμβούλιο δι’ α- ποφάσεώς του, να διατάξει για εξαιρετικούς λόγους την αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας μέχρι πέρατος της ποινικής δίκης. Πραγματικά γεγονότα, όπως η ύπαρ- ξη ή ανυπαρξία αυτών, τα οποία διαπιστώθηκαν δια τελε- σιδίκου αποφάσεως ποινικού δικαστηρίου, λαμβάνονται υπόψη στην πειθαρχική διαδικασία, ουδόλως όμως κω- λύεται εντεύθεν το πειθαρχικό συμβούλιο να εκδώσει α- πόφαση διαφορετική της ποινικής. Σε περίπτωση αμετά- κλητης δικαστικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου για αδίκημα σχετιζόμενο με παραβάσεις των άρθρων 7, 8 και 9 του ν. 4070/2012 ή για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυ- μα διορισμού ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007, εκδίδεται απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου με την οποία διαπιστώνεται η οριστική παύση του μέλους, εντός αποκλειστικής προ- θεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της α- μετάκλητης δικαστικής απόφασης. 14. Τα πειθαρχικά παραπτώματα, παραγράφονται μετά την πενταετία από της τελέσεως αυτών, πάσα όμως πρά- ξη πειθαρχικής διαδικασίας, ως και η κλήση για ακρόαση και για έγγραφες εξηγήσεις και κάθε πράξη ποινικής διώξεως, διακόπτει την παραγραφή. Σε κάθε περίπτωση, η προς παραγραφή προθεσμία ουδέποτε δύναται να υ- περβεί τα πέντε (5) έτη από της τελέσεως της πράξεως, πλην της περιπτώσεως κατά την οποία διετάχθη η ανα- στολή της πειθαρχικής διαδικασίας οπότε και ο χρόνος της παραγραφής του πειθαρχικού παραπτώματος δεν συμπληρώνεται προ της παρόδου έτους από της τελεσι- δικίας της αποφάσεως του Ποινικού Δικαστηρίου. 15. Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων είναι ειδι- κές και κατισχύουν κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, ερμη- νεύονται δε στενά υπό το πρίσμα του επιδιωκόμενου σκοπού του παρόντος και της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος που κυρίως καλείται να υπηρετήσει η Ε.Ε.Τ.Τ.. 16. Μέλος της Ε.Ε.Τ.Τ. που, σε αντίθεση με τον παρό- ντα νόμο και την κείμενη νομοθεσία, εκ προθέσεως γνω- στοποιεί, κατά παράβαση του απορρήτου και της εμπι- στευτικότητας πληροφοφίες, των οποίων λαμβάνει γνώ- ση ως εκ της θέσεως και της υπηρεσίας του ή επιτρέπει σε τρίτο να λάβει γνώση αυτών, διαπράττει ειδικό ποινι- κό αδίκημα και τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. Αν όμως τέλε- σε την πράξη με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον αθέμιτο όφελος ή να βλάψει άλλον, επιβάλλε- ται κάθειρξη. Αν η πράξη του πρώτου εδαφίου τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή.» Β. Από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω παραγράφου, καταργείται το π.δ. 140/2014 (Α΄ 230).

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ