22 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4233/2014

Eθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις.

29 Ιανουαρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22
29 Ιανουαρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4233
Eθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΤΗΣΕΩΝ
Άρθρο 1Σύσταση Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων (ΕΑΣΠ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται «Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων» (στο εξής: «Αρχή») με έδρα τα Σπάτα Αττικής, η οποία αποτελεί τον Εθνικό Συντονιστή Πτήσεων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 95/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 1993 «σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες» (ΕΕ L 14/22.1.1993), όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σκοπός της Αρχής είναι η κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης των αερολιμένων της ελληνικής επικράτειας στους αερομεταφορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς και η εξασφάλιση των ευκολιών προγραμματισμού στα αεροδρόμια που έχουν χαρακτηρισθεί ως «αεροδρόμια με ευκολίες προγραμματισμού», σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό, με την τήρηση των αρχών της διαφάνειας, αντικειμενικότητας και αποτελεσματικότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Αρχή αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του παρόντος και τις διατάξεις στις οποίες παραπέμπει ο νόμος αυτός.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Αρχή απολαύει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλη ανεξάρτητη ή διοικητική αρχή, εκτός από την εποπτεία σχετικά με την τήρηση της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης των αερολιμένων, όπως ασκείται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Άρθρο 2Αρμοδιότητες της ΑρχήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Αρχή έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) Ασκεί καθήκοντα προγραμματιστή και συντονιστή όλων των αερολιμένων της χώρας, σύμφωνα με τον Κανονισμό 95/1993/ΕΟΚ. β) Παρακολουθεί τη συμμόρφωση των πραγματοποιούμενων πτήσεων των αερομεταφορέων με τους χρόνους χρήσης που τους διατίθενται και μεριμνά, σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, για την προσήκουσα τήρηση των σχετικών όρων χρήσης εκ μέρους των αερομεταφορέων. γ) Εκπροσωπεί την Ελλάδα ως Εθνικός Συντονιστής Πτήσεων στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε κάθε άλλο αρμόδιο διεθνή οργανισμό, καθώς και στις διεθνείς διοργανώσεις. δ) Συνεργάζεται για θέματα αρμοδιότητάς της με αντίστοιχες αρχές, πρόσωπα, διεθνείς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ε) Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους Συντονιστές Πτήσεων που λειτουργούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη κοινών δράσεων, ιδίως στον τομέα της διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών συστημάτων, τη θέσπιση κοινής βάσεως ηλεκτρονικών δεδομένων και της κοινής αντιμετώπισης τεχνικών και λειτουργικών ζητημάτων, με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους αερομεταφορείς και τους αερολιμένες. στ) Συλλέγει, επεξεργάζεται και αξιολογεί πληροφορίες που αφορούν την αποστολή της και υποβάλλει προτάσεις βελτίωσης του υφιστάμενου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου προς τα αρμόδια εθνικά και διεθνή όργανα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ι΄ της παρούσας παραγράφου. ζ) Συλλέγει, επεξεργάζεται και παρέχει προς τρίτους πληροφορίες, δεδομένα και στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τη χωρητικότητα των αεροδρομίων της ελληνικής επικράτειας, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί κρατικού απορρήτου για την προστασία της άμυνας και ασφάλειας της χώρας. η) Συλλέγει, επεξεργάζεται και αξιολογεί υπό τον όρο της εχεμύθειας και της προστασίας του επιχειρηματικού και άλλων απορρήτων, καθώς και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα αναγκαία για την εκπλήρωση της αποστολής της στοιχεία, που αφορούν στα πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα στον τομέα των αερομεταφορών. θ) Τηρεί την επίσημη ψηφιακή βάση δεδομένων κατανομής των χρόνων χρήσης των αερολιμένων της ελληνικής επικράτειας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 8 του παρόντος. ι) Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στην οποία αναφέρονται τα μέτρα που ελήφθησαν και τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων της, τυχόν προτάσεις για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής της, καθώς και ο τρόπος και τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της. Η έκθεση υποβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής. Περίληψη της έκθεσης στην αγγλική γλώσσα διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορέων (ΙΑΤΑ).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρμοδιότητες της Αρχής εξειδικεύονται περαιτέρω στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 8 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κάθε φορέας, του οποίου οι δραστηριότητες υπάγονται στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, υποχρεούται να παρέχει αμέσως τα στοιχεία ή τις πληροφορίες που ζητούνται από την Αρχή για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Επιτροπή Συντονισμού του άρθρου 5 του Κανονισμού 95/93/ΕΟΚ, όπως ισχύει, μπορεί να υποβάλει στην Αρχή και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προτάσεις και εισηγήσεις αναφορικά με την εκτέλεση του έργου της Αρχής, την περαιτέρω ενίσχυση της ανεξαρτησίας της και αναβάθμιση της λειτουργίας της, τη διασφάλιση των αρχών της διαφάνειας, αντικειμενικότητας και αποτελεσματικότητας κατά τη διαδικασία κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης των αερολιμένων και την ισότιμη μεταχείριση των αερομεταφορέων.

Άρθρο 3Σύνθεση και συγκρότηση της ΑρχήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Αρχή απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της, τα οποία διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση, την επαγγελματική τους ικανότητα, διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία στην άσκηση διοίκησης ή σε θέματα αρμοδιότητας της Αρχής, καθώς και εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα μέλη της Αρχής, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η θητεία των μελών της Αρχής είναι τριετής. Τα μέλη της Αρχής δεν επιτρέπεται να επιλέγονται για περισσότερες από δύο (2) θητείες, διαδοχικές ή μη, ούτε να ανακαλούνται κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος. Εάν κενωθεί η θέση οποιουδήποτε μέλους της Αρχής κατά τη διάρκεια της θητείας του, διορίζεται νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους του οποίου η θέση κενώθηκε. Σε περίπτωση ανανέωσης της θητείας μέλους που διορίστηκε για περιορισμένη θητεία σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, η ανανέωση χωρεί άπαξ για πλήρη θητεία τριών (3) ετών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η θητεία των μελών παρατείνεται μέχρι το διορισμό νέων. Ο χρόνος παράτασης της θητείας δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες. Η Αρχή εξακολουθεί να λειτουργεί, όχι πέραν του εξαμήνου, εάν κάποια από τα μέλη της για οποιονδήποτε λόγο εκλείψουν ή αποχωρήσουν, εφόσον τα λοιπά μέλη επαρκούν για την επίτευξη απαρτίας κατά τις συνεδριάσεις της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η Αρχή συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης διορισμού των μελών της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Κάθε θέμα σχετικά με τη συγκρότηση, αναπλήρωση και λειτουργία της Αρχής, προσδιορίζεται με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 8.

Άρθρο 4Προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία ΑσυμβίβασταΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα μέλη της Αρχής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους απολαύουν προσωπικής ανεξαρτησίας, δεσμεύονται μόνον από το νόμο και τη συνείδησή τους και οφείλουν να ενεργούν αμερόληπτα και ανεξάρτητα από οποιοδήποτε οικονομικό συμφέρον και να μη ζητούν ούτε να λαμβάνουν απευθείας οδηγίες από κυβερνητικά ή διοικητικά όργανα ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή φορέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Δεν επιτρέπεται ο διορισμός, ως μελών της Αρχής, προσώπων τα οποία είτε έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που συνιστά κώλυμα διορισμού ή συνεπάγεται έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26), είτε έχουν την ιδιότητα του εταίρου, μετόχου, μέλους διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστή, υπαλλήλου, τεχνικού ή άλλου συμβούλου ή μελετητή σε επιχείρηση, που δραστηριοποιείται στον τομέα των αερομεταφορών είτε διατηρούν άμεσα ή έμμεσα οικονομικά συμφέροντα σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των αερομεταφορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη της Αρχής προβαίνουν σε πράξεις ή αναλαμβάνουν εργασία ή έργο που δεν συμβιβάζονται με την υποχρέωση ανεξαρτησίας και αμεροληψίας κατά τη λειτουργία της Αρχής, ο διορισμός τους ανακαλείται αζημίως για το Δημόσιο και την Αρχή, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η ανάκληση του διορισμού συντρέχει ανεξάρτητα από τυχόν αστική ή ποινική ευθύνη που ενδεχομένως υπέχουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η διαδικασία της ανάκλησης κινείται αυτεπαγγέλτως από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν περιέλευσης σε γνώση του επαρκών στοιχείων για τη συνδρομή των λόγων ανάκλησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα μέλη της Αρχής εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους, εάν κατά τη διάρκεια της θητείας τους καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που συνιστά κώλυμα διορισμού ή συνεπάγεται έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. Η έκπτωση των μελών της Αρχής συνεπεία αμετάκλητης δικαστικής απόφασης διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τα μέλη της Αρχής δεν επιτρέπεται, για ένα (1) έτος μετά τη λήξη της θητείας τους με οποιονδήποτε τρόπο, να αποκτήσουν την ιδιότητα εταίρου, μετόχου, μέλους διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστή ή άλλη θέση ευθύνης, με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε επιχείρηση η δραστηριότητα της οποίας ρυθμιζόταν κατά τη διάρκεια της θητείας τους από την Αρχή. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, επιβάλλεται στον παραβάτη πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών, που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως μέλους της Αρχής, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Το πρόστιμο αποτελεί δημόσιο έσοδο και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309) προστίθεται περίπτωση ιζ΄ ως εξής: «ιζ. Τα μέλη της Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων».

Άρθρο 5Διοικητική και οικονομική αυτοτέλειαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Αρχή έχει δικό της προϋπολογισμό, κατά την εκτέλεση του οποίου διαθέτει οικονομική αυτονομία. Η Αρχή διασφαλίζει επαρκείς πόρους για την εύρυθμη διενέργεια της δραστηριότητας προγραμματισμού και συντονισμού των αερολιμένων της χώρας και την εν γένει εκπλήρωση της αποστολής της. Κάθε σχετικό ζήτημα ρυθμίζεται με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 8.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Αρχή, ο Πρόεδρος και τα μέλη της δεν επιτρέπεται να έχουν άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των αερομεταφορών ούτε να λαμβάνουν μερίσματα ή άλλα οικονομικά οφέλη από τις επιχειρήσεις αυτές, πλην των θεσμοθετημένων τελών του άρθρου 6 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Δεν επιτρέπεται η κοινή χρήση εγκαταστάσεων, συστημάτων πληροφορικής ή εν γένει εξοπλισμού της Αρχής με οποιαδήποτε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον κλάδο των αερομεταφορών ή τη διαχείριση αερολιμένων. Από την απαγόρευση εξαιρείται η κοινή χρήση εγκαταστάσεων και συστημάτων με συντονιστές πτήσεων κρατών − μελών της Ε.Ε.. Το σύστημα που χρησιμοποιεί η Αρχή για την παρακολούθηση και το συντονισμό των πτήσεων πρέπει να είναι συμβατό με τις ελάχιστες προδιαγραφές που υιοθετεί η ΙΑΤΑ.

Άρθρο 6Πόροι – Οικονομική ΔιαχείρισηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Πόροι της Αρχής είναι οι εξής: α) Τα εφάπαξ ή ετησίως καταβαλλόμενα ανταποδοτικά τέλη τα οποία επιβάλλονται στις επιχειρήσεις που κάνουν χρήση των υπηρεσιών της, σύμφωνα με την παράγραφο 2. β) Πόροι προερχόμενοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισμούς, όπως επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων. γ) Το υπόλοιπο του Λογαριασμού στον οποίο κατατίθεντο τα ανταποδοτικά τέλη της Αρχής Συντονισμού Πτήσεων (ΑΣΠ) του ν. 3534/2007, καθώς και τυχόν ανταποδοτικά τέλη που δεν είχαν καταβληθεί στην ΑΣΠ μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αρχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επιβάλλονται υπέρ της Αρχής ανταποδοτικά Τέλη Συντονισμού και Προγραμματισμού Πτήσεων (ΤΣΠΠ) στους φορείς διαχείρισης των συντονισμένων και με ευκολίες προγραμματισμού ελληνικών αερολιμένων, καθώς και στους αερομεταφορείς, κατά την έννοια που έχουν οι όροι αυτοί στο άρθρο 2 του Κανονισμού 95/93/ ΕΟΚ, όπως ισχύει, για κάθε προγραμματισμένη απογείωση και προσγείωση αεροσκάφους. Για τις πτήσεις σε δρομολόγια στα οποία έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας δεν επιβάλλονται ΤΣΠΠ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το ύψος των ΤΣΠΠ υπέρ της Αρχής καθορίζεται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από πρόταση της Αρχής. Το ύψος των επιβαλλόμενων ΤΣΠΠ προσδιορίζεται από τις δαπάνες λειτουργίας και παροχής των υπηρεσιών συντονισμού και προγραμματισμού των πτήσεων της Αρχής και είναι ανάλογο της υπηρεσίας που παρέχει η Αρχή ανά κατηγορία αερολιμένα σε κάθε χρήστη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Κατά το πρώτο έτος από τη θέση σε ισχύ του παρόντος και μέχρι την έκδοση της απόφασης της επόμενης παραγράφου τα ΤΣΠΠ καθορίζονται ως ακολούθως: α) Για τις υπηρεσίες συντονισμού (κατανομής διαθέσιμου χρόνου χρήσης) της Αρχής στους Συντονισμένους ελληνικούς αερολιμένες και στους αερομεταφορείς, καταβάλλεται τέλος ανά πτήση, ύψους 1,60 ευρώ ανά φορέα διαχείρισης αερολιμένα και 1,60 ευρώ ανά αερομεταφορέα. β) Για τις υπηρεσίες προγραμματισμού της Αρχής στους ελληνικούς αερολιμένες με ευκολίες προγραμματισμού και στους αερομεταφορείς, καταβάλλεται τέλος ανά πτήση ύψους 1,10 ευρώ ανά φορέα διαχείρισης αερολιμένα και 1,10 ευρώ ανά αερομεταφορέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για την είσπραξη των ΤΣΠΠ η Αρχή αποστέλλει, στο τέλος κάθε τριμήνου στον υπόχρεο φορέα διαχείρισης αερολιμένα ή αερομεταφορέα, εντολή πληρωμής στην οποία περιλαμβάνεται το συνολικό ποσό οφειλής με βάση τις προγραμματισμένες αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών. Ο υπόχρεος φορέας διαχείρισης αερολιμένα ή αερομεταφορέας καταθέτει τα ΤΣΠΠ που τον βαρύνουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Αρχή για το σκοπό αυτόν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η Αρχή έχει υποχρέωση να τηρεί λογαριασμούς και αρχεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα χρήσης και να δημοσιεύει ισολογισμό. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων γίνεται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί κατασταλτικό έλεγχο των δαπανών της Αρχής σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Αν από την οικονομική διαχείριση της Αρχής στο τέλος κάθε έτους προκύπτει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα (έσοδα − έξοδα), το οποίο υπερκαλύπτει τις οικονομικές ανάγκες της Αρχής για το προσεχές έτος, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της, ποσοστό έως 80% του πλεονάσματος αυτού, καθοριζόμενο με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό ως έσοδο.

Άρθρο 7ΣυμβάσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Αρχή μπορεί να συνάπτει συμβάσεις εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών για θέματα που άπτονται των σκοπών και της λειτουργίας της. Η σύναψη, η υλοποίηση και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με τις συμβάσεις αυτές διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις διατάξεις προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, συμπληρωματικά, από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Αρχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Αρχή μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς, καθώς και με ειδικούς επιστήμονες ή τεχνικούς με ειδικές γνώσεις και εμπειρία για την εκτέλεση έργων ή την εκπόνηση μελετών, που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 8Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και ΔιαχείρισηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία της Αρχής ρυθμίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της (Κανονισμός), ο οποίος εκδίδεται και δημοσιεύεται με μέριμνα της Αρχής στην επίσημη ιστοσελίδα της εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος. Έως τη δημοσίευση του Κανονισμού, ο Πρόεδρος της Αρχής διαχειρίζεται το Λογαριασμό της, συνάπτει συμβάσεις και αποφασίζει για την ανάθεση προμηθειών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν ιδίως: α) την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, τη διαδικασία των συνεδριάσεων, της λήψης και εκτέλεσης των αποφάσεών της, β) τη διαχείριση των πόρων, του υλικού και της εν γένει περιουσίας της Αρχής, καθώς και κάθε ζήτημα σχετικό με την οικονομική της διαχείριση, γ) την εσωτερική διάρθρωση, οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των υπηρεσιών της, καθώς και κάθε θέμα του προσωπικού της, δ) τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος και ε) κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία της.

Άρθρο 9Καθήκοντα − αποζημίωση Προέδρου και μελών της ΑρχήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Πρόεδρος της Αρχής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Τα λοιπά μέλη είναι μερικής απασχόλησης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Πρόεδρος προΐσταται όλων των υπηρεσιών, συγκαλεί τις συνεδριάσεις και διευθύνει το έργο της Αρχής. Ο Πρόεδρος με απόφασή του μπορεί να εξουσιοδοτεί μέλη αυτής ή μέλη του προσωπικού της να ενεργούν για λογαριασμό του και να τον εκπροσωπούν για συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Αρχή εκπροσωπείται ενώπιον κάθε διοικητικής ή δικαστικής Αρχής από τον Πρόεδρό της, ο οποίος είναι διατάκτης των δαπανών της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Έως την έναρξη ισχύος του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 8, ο Πρόεδρος διαχειρίζεται το Λογαριασμό της, συνάπτει συμβάσεις και αποφασίζει για την ανάθεση προμηθειών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αποδοχές του Προέδρου και η αποζημίωση των μελών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων 4024/2011 και 4093/2012, καθώς και οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοσιονομικής προσαρμογής. Η δαπάνη που προκαλείται από την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αρχής.

Άρθρο 10ΠροσωπικόΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην Αρχή απασχολούνται έως δεκαπέντε (15) εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και ένας (1) Νομικός Σύμβουλος με σχέση έμμισθης εντολής. Για το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς του προσωπικού και του Νομικού Συμβούλου της Αρχής εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/ 2011, όπως κάθε φορά ισχύουν. Η πρόσληψη του προσωπικού διενεργείται μετά από προκήρυξη της Αρχής, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της και στον Τύπο, στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, και τελεί υπό τον κατασταλτικό έλεγχο του ΑΣΕΠ και μετά από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η πλήρωση των θέσεων του προσωπικού της Αρχής μπορεί να γίνει με μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού αντίστοιχων προσόντων από φορείς του δημόσιου τομέα που έχει ενταχθεί στη διαδικασία της κινητικότητας των νόμων 4093/2012, 4172/2013 και της λοιπής σχετικής νομοθεσίας. Οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού της Αρχής βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της Αρχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα κωλύματα, τα ασυμβίβαστα διορισμού, η απαγόρευση ανάληψης θέσης για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη της θητείας των μελών της Αρχής και οι προβλεπόμενες γι’ αυτό κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4, εφαρμόζονται αναλόγως και στο προσωπικό της Αρχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το προσωπικό της Αρχής οφείλει να τηρεί εχεμύθεια για θέματα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για γεγονότα ή πληροφορίες, των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία αυτών.

Άρθρο 11Μεταβατικές – Τελικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Έως τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 3, όλες οι προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο αρμοδιότητες του Προέδρου και των λοιπών μελών της Αρχής ασκούνται, αντίστοιχα, από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Συντονισμού Πτήσεων (Α.Σ.Π.) του ν. 3534/2007. Για τη διαπίστωση της αυτοδίκαιης λήξης της θητείας των ανωτέρω προσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, εκδίδεται σχετική απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, από τη δημοσίευση του νόμου αυτού καταργούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3534/ 2007, όπως ισχύει. Όπου στις ισχύουσες διατάξεις αναφέρεται η Αρχή Συντονισμού Πτήσεων (Α.Σ.Π.), νοείται στο εξής η Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων (Ε.Α.Σ.Π.). Το προσωπικό που υπηρετεί στην Α.Σ.Π. με απόσπαση ή με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, εξακολουθεί να παρέχει υπηρεσίες στην Αρχή έως τη λήξη της απόσπασής του ή τη με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της σύμβασής του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ο Λογαριασμός στον οποίο κατατίθεντο τα ανταποδοτικά τέλη της Αρχής Συντονισμού Πτήσεων (Α.Σ.Π.) του ν. 3534/ 2007 μεταφέρεται αυτοδικαίως στο όνομα και στη διαχείριση της Αρχής. Τυχόν ανταποδοτικά τέλη που δεν είχαν καταβληθεί στην Α.Σ.Π. έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, αναζητούνται από την Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η εκτέλεση τυχόν εκκρεμών, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συμβάσεων μεταξύ τρίτων και της Αρχής Συντονισμού Πτήσεων (Α.Σ.Π.) του ν. 3534/2007 συνεχίζεται με τους ίδιους όρους από την Αρχή, η οποία υποκαθίσταται σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Α.Σ.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων, καταργείται κάθε άλλη, γενική ή ειδική διάταξη, που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος νόμου.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 12Μετασκευή κινητήρων οχημάτων

Για τη μετασκευή των κινητήρων οχημάτων σε κινητήρες διπλού καυσίμου, ήτοι συμβατικού καυσίμου και πεπιεσμένου φυσικού αερίου CNG, χρησιμοποιούνται μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα σύμφωνα με τον Κανονισμό R−110 της ΟΕΕ/ΗΕ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι απαιτήσεις και οι κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές μετατροπής, οι όροι και οι προϋποθέσεις ελέγχου των μετασκευασμένων οχημάτων από τα ΚΤΕΟ και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 13Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 2963/2001ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2963/ 2001 (Α΄ 268), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Επίσης από το ίδιο ως άνω αδιάθετο υπόλοιπο πιστώσεων, διατίθεται ποσό και για την ενίσχυση των επενδύσεων του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου για την ικανοποίηση αιτήσεων που είχαν υποβληθεί μέχρι 31.12.2009.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όπου στο άρθρο 12 του ν. 2963/2001, όπως ισχύει, αναφέρεται η φράση «από το έτος κατασκευής του πλαισίου» προστίθεται η φράση «του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου».

Άρθρο 14Εκκαθάριση φακέλων κυκλοφορούντων αυτοκινήτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αρχικοί φάκελοι παλαιών επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ., επιβατικών Ι.Χ., τρίκυκλων φορτηγών Ι.Χ., φορτηγών Ι.Χ., λεωφορείων Ι.Χ. και σχολικών, καθώς και φορτηγών Ι.Χ. οχημάτων που κυκλοφορούν μέσα σε κλειστό χώρο, εκκαθαρίζονται, όταν συμπληρωθούν είκοσι (20) έτη διατήρησής τους στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών, την 31η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους. Στο μηχανογραφικό σύστημα της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών καταχωρούνται πριν από την εκκαθάριση, εφόσον δεν είναι ήδη καταχωρημένα, τα ακόλουθα στοιχεία: α) αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, β) αριθμός πλαισίου του αυτοκινήτου, γ) ο τελευταίος κάτοχος του αυτοκινήτου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται ο τρόπος εκκαθάρισης των φακέλων αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 15Αντικατάσταση της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012

Η παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) αντικαθίσταται ως εξής: «7. Ο όρος «Πρατήρια παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» περιλαμβάνει τα αμιγή ή μικτά πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) ή/και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), υπό οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών. Τα πρατήρια αυτά μπορεί να διαθέτουν σε διερχόμενα τροχοφόρα οχήματα, πλέον των παραπάνω καυσίμων, αυτούσια βιοκαύσιμο (όπως βιοαιθανόλη και βιοντήζελ), ηλεκτρική ενέργεια και υδρογόνο, καθώς και λοιπούς εναλλακτικούς τύπους καυσίμων. Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η οποία εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές: α) για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων στα υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση «Πρατήρια παροχής Καυσίμων και Ενέργειας», στους υφιστάμενους ή υπό αδειοδότηση στεγασμένους και υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 455/1976, όπως ισχύει, στα υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 78/ 1988, όπως ισχύει, στα υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση δημόσια ή ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο., β) για την εγκατάσταση διατάξεων παροχής εναλλακτικών τύπων καυσίμων, όπως βιοκαυσίμων και υδρογόνου, στα υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση “Πρατήρια παροχής Καυσίμων και Ενέργειας”.»

Άρθρο 16Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οδικής ΚυκλοφορίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 2 του άρθρου 4 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κ.ν. 2696/1999, Α΄ 57), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής: α. Στην αρχή της παραγράφου 2 η φράση «Οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ−1 μέχρι Κ−41)» αντικαθίσταται με τη φράση «Οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ−1 μέχρι Κ−42)». β. Στο τέλος της παραγράφου 2, μετά την πινακίδα αναγγελίας κινδύνου Κ−41, προστίθεται πινακίδα αναγγελίας κινδύνου ως εξής: «Κ−42 Κίνδυνος λόγω ομίχλης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο Κεφάλαιο Ι «ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Κ)» του Πίνακα Σχεδίων πινακίδων σήμανσης οδών του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κ.ν. 2696/1999, Α΄ 57), όπως ισχύει, μετά την πινακίδα αναγγελίας κινδύνου Κ−41, προστίθεται πινακίδα αναγγελίας κινδύνου ως εξής:

Άρθρο 17Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.51/2012

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 51/2012 (Α΄101) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για ανανέωση άδειας οδήγησης μετά τη συμπλήρωση του 80ού έτους της ηλικίας του κατόχου της, για την οποία έχει κατατεθεί σχετική αίτηση πριν από τη λήξη ισχύος της, στην περίπτωση αδυναμίας άμεσης εξέτασης από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.) και μόνο λόγω της συμπλήρωσης της προαναφερόμενης ηλικίας, παρατείνεται η διοικητική ισχύς των κατηγοριών της άδειας οδήγησης έως και έξι (6) μήνες με την έκδοση σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η παράταση αυτή ισχύει μόνο για οδήγηση οχήματος εντός της ελληνικής επικράτειας.»

Άρθρο 18Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3887/2010ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α΄ 174) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Από την επομένη της λήξης της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου 1 του άρθρου 14, οι κατηγορίες για τις δημόσιες οδικές μεταφορές καθορίζονται ως εξής: α. Διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές. β. Εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Οι επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές έχουν το δικαίωμα να διεξάγουν και εθνικές οδικές μεταφορές, με την ίδια άδεια, οι δε επιχειρήσεις που διεξάγουν εθνικές μεταφορές έχουν δικαίωμα να διεξάγουν και διεθνείς μεταφορές.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η περίπτωση γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3887/ 2010 αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Οι μεταφορικές επιχειρήσεις άλλης μορφής που δεν υπάγονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄, οι οποίες ήδη λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου και οι οποίες μπορούν να λειτουργούν με τη μορφή αυτή για διάστημα δέκα (10) ετών από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου 1 του άρθρου 14.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 προστίθενται παράγραφοι 10 και 11 ως εξής: «10. «Παλαιός μεταφορέας» για την εφαρμογή αυτού του νόμου είναι: (α) Η μεταφορική επιχείρηση που διαθέτει άδεια κυκλοφορίας ΦΔΧ στο όνομά της κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου του άρθρου 14 παράγραφος 1. (β) Η μεταφορική επιχείρηση που αποκτά για πρώτη φορά άδεια ΦΔΧ μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου του άρθρου 14 παράγραφος 1 και συνιστάται αποκλειστικά από παλαιούς μεταφορείς ή προέρχεται από αλλαγή επωνυμίας, είσοδο ή έξοδο εταίρου, μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, λύση ή εξαγορά αποκλειστικά παλαιών μεταφορέων. (γ) Το φυσικό πρόσωπο που αποκτά για πρώτη φορά άδεια ΦΔΧ μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου του άρθρου 14 παράγραφος 1 είτε λόγω γονικής παροχής, δωρεάς εν ζωή και μεταβίβασης από συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως β΄ βαθμού ή σύζυγο είτε λόγω κληρονομίας.» 11. «Νέος μεταφορέας» για την εφαρμογή αυτού του νόμου είναι η μεταφορική επιχείρηση που αποκτά άδεια κυκλοφορίας ΦΔΧ για πρώτη φορά μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου του άρθρου 14 παράγραφος 1 και δεν ανήκει στις κατηγορίες μεταφορικών επιχειρήσεων της παραγράφου 10 αυτού του άρθρου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το άρθρο 5 του ν. 3887/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 5 Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ΦΔΧ 1. Από την επομένη της λήξης της μεταβατικής περιόδου δεν χορηγούνται άδειες ΦΔΧ του άρθρου 4 αλλά νέες άδειες κυκλοφορίας ΦΔΧ («αρχική χορήγηση ΦΔΧ») στις μεταφορικές επιχειρήσεις του άρθρου 2 παράγραφος 7. Οι νέες άδειες κυκλοφορίας ΦΔΧ αυτού του άρθρου εκδίδονται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, με την υποβολή των εξής δικαιολογητικών: α) Για νομικά πρόσωπα, αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και των τροποποιήσεών του, πιστοποιητικό μεταβολών από την αρμόδια υπηρεσία, καθώς και τα Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου έγιναν οι προβλεπόμενες από το νόμο δημοσιεύσεις ανάλογα με τον τύπο της εταιρείας. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφο− ρέα σύμφωνα με τον κανονισμό 1071/2009/ΕΚ και το π.δ. 346/ 2001. γ) Αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή μίσθωσης χώρων για εγκαταστάσεις για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1071/2009/ΕΚ και το άρθρο 4 παράγραφος 1. δ) Αποδεικτικό ΔΟΥ περί καταβολής της εισφοράς της παραγράφου 2. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το ύψος της εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για τη χορήγηση των νέων αδειών κυκλοφορίας ΦΔΧ αυτού του άρθρου, επιβάλλεται δε με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια και δεν υπερβαίνει το διοικητικό κόστος της διαδικασίας για την αρχική χορήγηση άδειας ΦΔΧ. 3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης και το ύψος της οικονομικής επιφάνειας του οδικού μεταφορέα για την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων για τους παλαιούς και τους νέους μεταφορείς, καθώς και για κάθε κατηγορία μεταφορικής επιχείρησης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το άρθρο 3 παρ. 3, το άρθρο 6, το στοιχείο β΄ της παρ. 10 του άρθρου 14 και η παρ. 11 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010 καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Άδειες Οδικών Μεταφορών (ΑΟΜ) που εκδόθηκαν από τη Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 του ν. 3887/2010 παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν από τη δημοσίευση αυτού του νόμου, χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης ανάκλησής τους. Η εισφορά που καταβλήθηκε για την έκδοση της ΑΟΜ δεν επιστρέφεται. Εκκρεμείς αιτήσεις για ΑΟΜ δεν διεκπεραιώνονται και η εισφορά που καταβλήθηκε επιστρέφεται στον αιτούντα, με αίτησή του, από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 3887/2010, όπως αντικαθίσταται με τον παρόντα νόμο, για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα σε νέους μεταφορείς εξακολουθεί να εφαρμόζεται η Β1/13082/1410/2012 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 888). Εγγυητικές επιστολές που έχουν κατατεθεί από νέους μεταφορείς στις Υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας σύμφωνα με τη Β1/13082/1410/2012 ως άνω υπουργική απόφαση, εξακολουθούν να ισχύουν, σύμφωνα με τους όρους έκδοσής τους για την απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας του οδικού μεταφορέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι εκτιμητικές επιτροπές του άρθρου 7 του ν. 3887/ 2010 παύουν να λειτουργούν από τη δημοσίευση του παρόντος. Η εκτίμηση της αξίας των εισφορών σε είδος κατά τη σύσταση μεταφορικής εταιρείας και σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του δικαίου των εταιρειών που έχουν εφαρμογή για κάθε εταιρικό τύπο. Εκκρεμείς αιτήσεις για έκδοση έκθεσης εκτίμησης, για τις οποίες έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος δικαιολογητικών κατά τη δημοσίευση αυτού του νόμου, διεκπεραιώνονται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος από την εκτιμητική επιτροπή στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Μετά την πάροδο δέκα (10) ετών από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 3887/ 2010, οι εγκρίσεις λειτουργίας των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (ΙΜΕ) του άρθρου 3 του ν. 383/1976 (Α΄ 182) που λειτουργούσαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3887/ 2010 ανακαλούνται υποχρεωτικά από την υπηρεσία που τις εξέδωσε. Στο διάστημα αυτό, οι ΙΜΕ μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν με την ίδια νομική μορφή και με τους όρους της σύστασης και της έγκρισης λειτουργίας τους. Για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη λειτουργία τους εξακολουθούν να εφαρμόζονται για το διάστημα του πρώτου εδαφίου οι διατάξεις του ν. 383/ 1976 και των κανονιστικών αποφάσεων που είχαν εκδοθεί πριν την ισχύ του ν. 3887/2010. Στο διάστημα του πρώτου εδαφίου επιτρέπεται η είσοδος και έξοδος εταίρων και οχημάτων στις ΙΜΕ, που λειτουργούσαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010, αλλά δεν επιτρέπεται η σύσταση και λειτουργία νέων ΙΜΕ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η παρ. 5 του άρθρου 31 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (κ.ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως ισχύει, και η παρ. 5 του άρθρου 38 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (κ.ν. 3584/ 2007, Α΄ 143), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής: «5. Ο υπάλληλος επιτρέπεται να αποκτά αυτοκίνητο δημοσίας χρήσεως ή να εκμεταλλεύεται αυτό με εκμίσθωση, εφόσον απέκτησε τούτο είτε με γονική παροχή είτε λόγω κληρονομικής διαδοχής είτε λόγω δωρεάς εν ζωή από συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως β΄ βαθμού ή από σύζυγο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορούν να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα τεχνικής φύσης που αφορούν τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας και την εκμετάλλευση δημοσίας χρήσης αυτοκινήτου στις περιπτώσεις αυτού του άρθρου.»

Άρθρο 19Ρυθμίσεις θεμάτων συστήματος εισροών – εκροών

Για τις δεξαμενές υγρών καυσίμων των πρατηρίων, όπου εγκαθίσταται το ολοκληρωμένο σύστημα εισροών – εκροών, χορηγείται νέα άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, χωρίς να απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε άλλης άδειας ή έγκρισης από άλλη υπηρεσία ούτε και αυτής της δόμησης ή έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας ή έγγραφης ενημέρωσης των εργασιών. Ο αριθμός εγκατεστημένων δεξαμενών και η ακριβής χωρητικότητα που προκύπτει μετά την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών – εκροών, δηλώνεται και αναφέρεται στη νέα άδεια λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων, με την οποία γίνεται και υπαγωγή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κ.υ.α. 46537/2013 (Β΄ 2036).

Άρθρο 20Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2912/2001

Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2912/2001 (Α΄ 94) αντικαθίστανται ως εξής: «Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και τα μέλη αυτής διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»

Άρθρο 21Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3913/2011

Στο άρθρο 23 του ν. 3913/2011 (Α΄ 18) η υφιστάμενη παράγραφος αριθμείται ως 1 και προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής: «2. Η ανωτέρω εξαίρεση δεν ισχύει στους ελληνικούς αερολιμένες, στους οποίους Οργανισμός Διαχείρισης (κατά την έννοια του Βασικού Κανονισμού Επίγειας Εξυπηρέτησης) δεν είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο 22Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4155/2013

Η παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4155/2013 (Α΄120) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η επιβολή διοδίων τελών επί του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού, όπως αυτός αποτυπώνεται στο παράρτημα Α του ν. 3481/2006 (Α΄ 162), καθώς και επί των καθέτων αυτού οδικών αξόνων μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων (Α/Κ): (α) Α/Κ Σιάτιστας έως το Μεθοριακό Σταθμό Κρυσταλλοπηγής, (β) Α/Κ Λαγκαδά/Σερρών έως το Μεθοριακό Σταθμό Προμαχώνα και (γ) Α/Κ Χαλάστρας έως τον Μεθοριακό Σταθμό Ευζώνων, πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Με την ως άνω απόφαση καθορίζονται οι θέσεις λειτουργίας των σταθμών διοδίων, το ύψος των επιβαλλομένων διοδίων τελών ανά κατηγορία οχημάτων και ανά σταθμό διοδίων, ο τρόπος είσπραξης κατά ΚΕΔΕ και ο χρόνος έναρξης είσπραξης των τελών.»

Άρθρο 23Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1943/1991

Στο άρθρο 87 του ν. 1943/1991 (Α΄ 50) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Ειδικά, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας επιτρέπεται να συμμετέχει από κοινού με την Επαγγελματική – Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) και με φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπούς: α) τη σύνταξη κανονισμών και προδιαγραφών, τιμολογίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων, τεχνικών εργασιών, υλικών, συσκευών και συστημάτων, καθώς και τη συγκέντρωση και διαπίστωση τιμών της αγοράς, β) τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη διασύνδεση της έρευνας και καινοτόμων τεχνολογιών με τη παραγωγή, γ) την υποστήριξη κρατικών υπηρεσιών σε θέματα ελέγχων, αδειοδοτήσεων, οργάνωσης, μηχανισμών πρόληψης ή αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, δ) τη λειτουργία και την αναβάθμιση ψηφιακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας, ε) την πιστοποίηση φυσικών και νομικών προσώπων, εγκαταστάσεων και κατασκευών συναφών με την τεχνική, επιστημονική, κατασκευαστική και βιομηχανική δραστηριότητα και στ) την τήρηση Μητρώων φυσικών και νομικών προσώπων συναφών δραστηριοτήτων. Τα προαναφερόμενα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου υπάγονται στην εποπτεία και τον έλεγχο του κράτους που ασκείται από τον εποπτεύοντα το ΤΕΕ Υπουργό. Με τις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγονται οι συναφείς αρμοδιότητες άλλων φορέων.»

Άρθρο 24Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1486/1984

Στο άρθρο 6 του ν. 1486/1984 (Α΄ 161) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας δύναται να ιδρύει επιστημονικά ή επαγγελματικά Τμήματα, με σκοπούς σχετιζόμενους με το τεχνικό δυναμικό της χώρας, την τεχνική, επιστημονική, κατασκευαστική και σχετική βιομηχανική δραστηριότητα, τη μελέτη και αδειοδότηση των τεχνικών έργων και τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Στα επιστημονικά και επαγγελματικά Τμήματα δύναται να συμμετέχουν μέλη του Τ.Ε.Ε. και αντεπιστέλλοντα μέλη, μη μέλη του ΤΕΕ, που έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο και το σκοπό του Τμήματος. Τα Τμήματα διατηρούν μητρώα μελών. Οι αποφάσεις των Τμημάτων δεσμεύονται από το πρόγραμμα δράσης και τον προϋπολογισμό τους που εγκρίνεται από τη Δ.Ε. του ΤΕΕ, το αργότερο ένα μήνα μετά την υποβολή του. Τα Τμήματα λειτουργούν σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους. που έχει εγκριθεί από τη Δ.Ε. του ΤΕΕ. Με απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ δύναται να διεξάγονται ταυτόχρονα με τις εκλογές του ΤΕΕ και οι εκλογές των επιστημονικών του τμημάτων, με βάση τον κανονισμό εκλογών του επιστημονικού τμήματος.»

Άρθρο 25Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3419/2005ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) προστίθεται η φράση: «καθώς και τα πρόσωπα τα οποία έχουν υποχρέωση αναγγελίας κατά το άρθρο 39 του από 27.11/14.12.1926 προεδρικού διατάγματος.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την εφαρμογή του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 ειδικά για τις περιπτώσεις εταιρειών που ασκούν τεχνικό έργο κατά τους ΚΑΔ του παραρτήματος και εφόσον αυτές αποτελούν μέλη μητρώων του ΤΕΕ και σε κάθε περίπτωση για τα νομικά πρόσωπα που έχουν κατά το καταστατικό τους ως κύριο σκοπό την εκπόνηση μελετών, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 3316/2005 ως υπηρεσία μίας στάσης ορίζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Άρθρο 26Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3669/2008

Μετά το άρθρο 107 του ν. 3669/2008 προστίθεται άρθρο 107Α ως εξής: «Άρθρο 107Α Ορισμός του TEE και της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ως υπηρεσίας μιας στάσης 1. Το ΤΕΕ και η Επαγγελματική − Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) δύναται, κατ’ επιλογή των ενδιαφερομένων, να λειτουργεί και ως υπηρεσία μιας στάσης στη συγκέντρωση ηλεκτρονικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα οποία απαιτείται να υποβάλλονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στην αρμόδια Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών επαγγελμάτων (Δ15) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων κατά τις διαδικασίες τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ), του Μητρώου Μελετητών και Εταιρειών Μελετών, καθώς και άλλων Μητρώων σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. 2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται η αμοιβή που θα καταβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους στο TEΕ ή στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. για την παροχή των υπηρεσιών του, τα στοιχεία που υποβάλλονται στο TEΕ ή στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. και ο τρόπος υποβολής τους, η οργάνωση των σχετικών βάσεων δεδομένων του ΤΕΕ ή της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., η διαδικασία αποστολής των δεδομένων από το ΤΕΕ ή την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. στην ως άνω αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΔΕ, η διαδικασία ενημέρωσης των ενδιαφερομένων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθώς και η ενδεχόμενη πρόσβαση με ηλεκτρονικό τρόπο των φορέων που δημοπρατούν έργα και μελέτες, στα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να προσκομίζουν οι συμμετέχοντες στις σχετικές δημοπρασίες.»

Άρθρο 27Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3054/2002 και του ν. 4123/2013ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση Α΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3054/ 2002 (Α΄ 230) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Α. Άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και αργού πετρελαίου. Στην άδεια αυτή δεν περιλαμβάνεται: η εμπορία ναυτιλιακών και αεροπορικών καυσίμων, υγραερίων και ασφάλτου, καθώς και η εμπορία των προϊόντων της κατηγορίας VI της παραγράφου 1 του άρθρου 3.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι φορείς, επιχειρήσεις, ιδιώτες ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενοι του ενεργειακού τομέα, υποχρεούνται να υποβάλουν στοιχεία και πληροφορίες στις κατά νόμο αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ιδίως σχετικά με την προμήθεια, τις εισαγωγές, εξαγωγές, τη διακίνηση, παραγωγή, λειτουργία, διαχείριση, αποθήκευση, τιμολόγηση, διάθεση ενεργειακών προϊόντων, καθώς και στατιστικά στοιχεία οικονομικών όρων. Τα στοιχεία αυτά είναι εμπιστευτικά, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κατάρτιση στατιστικών δελτίων του ενεργειακού τομέα και το γενικότερο σχεδιασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή προβλέπονται από σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται η διαδικασία υποβολής των ανωτέρω στοιχείων, το περιεχόμενό τους, η περιοδικότητα υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος του άρθρου 21 του ν. 4123/2013 (Α΄ 43) όπως ισχύει, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Για τη χρονική περίοδο από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και μέχρι την 31η Μαρτίου 2014, δεν επιβάλλονται κυρώσεις στους υπόχρεους τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του ν. 3054/2002 όπως ισχύουν, για την μη τήρηση της υποχρέωσης του άρθρου 19 στα προϊόντα των κατηγοριών IV, V και VI της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει, εφόσον αποδεδειγμένα η υποχρέωση αυτή δεν μπορεί να τηρηθεί εξαιτίας έλλειψης των κατάλληλα πιστοποιημένων αποθηκευτικών χώρων.»

Άρθρο 28Διατηρείται το δικαίωμα κυκλοφορίας ως Επιβατηγά

Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.)− ΤΑΞΙ των οχημάτων που κατά παρέκκλιση, του εδαφίου ε΄ της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 3109/2003 (Α΄ 38) ισχύει, ταξινομήθηκαν μεταξύ των ετών 2004 − 2007 από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου.

Άρθρο 29Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ