50 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4242/2014

Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 3 - Θέματα λειτουργίας της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
28 Φεβρουαρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 50
28 Φεβρουαρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4242
Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή έμμισθης εντολής που υπηρετεί στην ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μεταφέρεται σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και αξιολογείται βάσει των αναγκών της εταιρείας, όπως αποτυπώνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της. Η μεταφορά γίνεται σε θέσεις αντίστοιχης ή, εάν αυτή δεν υπάρχει, παρεμφερούς ειδικότητας της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με αυτή που ανήκει ο μεταφερόμενος ή με βάση τα λοιπά τυπικά προσόντα που κατέχει και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω της μεταφοράς αυτής. Οι αποδοχές του ανωτέρω προσωπικού εξακολουθούν να διέπονται από το ν. 4024/2011. Τυχόν υπερβάλλουσα μείωση που καταβαλλόταν στο προσωπικό, αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ανωτέρω νόμου, εξακολουθεί να καταβάλλεται. Το προσωπικό του εδαφίου πρώτου της παρούσας οφείλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς πράξης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τη μεταφορά τους να παρουσιαστούν στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» για ανάληψη υπηρεσίας, διαφορετικά καταγγέλλεται η σύμβασή τους και καταβάλλεται η νόμιμη αποζημίωση, αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης καταβολής για την αποχώρησή τους. Εφόσον αναλάβουν υπηρεσία κατά τα ανωτέρω, το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της πράξης μεταφοράς έως την ανάληψη υπηρεσίας θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» που καταβάλλει και τις αντίστοιχες αποδοχές για το διάστημα αυτό.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ