74 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4250/2014

Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 48
26 Μαρτίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 74
26 Μαρτίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4250
Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 48

Ρυθμίσεις Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών 1. Η λειτουργία του Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (Ε.Κ.Α.Φ.), που συστήθηκε με το άρ− θρο 10 του ν. 4109/2013 (Α΄16) αρχίζει μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του και την έκδοση του διατάγμα− τος που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του ως άνω άρθρου του ανωτέρω νόμου. 2. Η προθεσμία του εδαφίου α΄ της παρ. 10 του άρ− θρου 10 του ν. 4109/2013, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4144/2013 και παρατάθηκε με την παρ. 4α του άρθρου 102 του ν. 4172/2013, παρατεί− νεται μέχρι 31.12.2014 και τα Κεφάλαια Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών εξακολουθούν να λειτουργούν, να πραγματοποιούν δαπάνες και να εκπληρώνουν τους σκοπούς τους, όπως προβλέπεται στους οικείους Κα− νονισμούς Διοίκησης, Λειτουργίας και Παροχών των ΚΑΦ, με προϋπολογισμούς και απολογισμούς – ισολο− γισμούς, που υποβάλλονται στους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και εγκρίνονται από τους ίδιους χωρίς να απαιτείται και η υποβολή έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής. Παρέχεται δε δυνατότητα στις Διοικούσες Επιτροπές να τροποποιούν τους οικείους Κανονισμούς Διοίκησης, Λειτουργίας και Παροχών των ΚΑΦ, να προβαίνουν και σε αναλογική απομείωση των ποσών των εφάπαξ παροχών, σύμφωνα με την οικονομι− κή κατάσταση εκάστου ΚΑΦ και αρμοδιότητα έγκρισης των ως άνω τροποποιήσεων στους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 3. Η προθεσμία του εδαφίου γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 4109/2013, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4144/2013 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 4β του άρθρου 102 του ν. 4172/2013, παρατείνεται μέχρι 31.12.2014. 4. Τα Κεφάλαια Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών που υπήρχαν πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 10 του ν. 4109/2013 και τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι 31.12.2014, δύνανται με αποφάσεις των Διοικου− σών Επιτροπών, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και εγκρίνονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό− νοιας, δυναμένου να τροποποιεί αυτές, να διαλύονται και τα εναπομείναντα αποθεματικά κεφάλαια των ΚΑΦ, μετά την ολοσχερή εξόφληση των πάσης φύσεως προς τρίτους τυχόν υποχρεώσεων, να διανέμονται στα έχο− ντα δικαίωμα πρόσωπα προς απόληψη εφάπαξ αποζημί− ωσης (φορτοεκφορτωτές και υπαλλήλους), ανάλογα των ετών συμμετοχής τους στο οικείο ΚΑΦ μέχρι 31.12.2013, ανεξαρτήτως του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου συμ− μετοχής τους στο οικείο ΚΑΦ και ανεξαρτήτως των γενικών και ειδικών όρων και προϋποθέσεων που προ− βλέπονται στους Κανονισμούς Διοίκησης, Λειτουργίας και Παροχών των ΚΑΦ για τη δημιουργία δικαιώματος για τη χορήγηση της εφάπαξ αποζημίωσης. Κλάσμα του έτους πέραν των έξι (6) μηνών λογίζεται ως πλήρες έτος και υπολογίζεται για τη χορήγηση της εφάπαξ αποζημίωσης. Από της εξαντλήσεως του οικείου λογαριασμού, όπως προβλέπεται παραπάνω, εξαντλείται κάθε οικονομική υποχρέωση του ΚΑΦ, λογιζομένου του δικαιώματος προς απόληψη εφάπαξ αποζημίωσης εκάστου δικαιού− χου ως πλήρως ικανοποιημένου. Τα ανωτέρω οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο ισχύουν και για τις τυχόν οφειλόμενες εφάπαξ αποζη− μιώσεις των δικαιούχων φορτοεκφορτωτών και υπαλ− λήλων του ΚΑΦ, οι οποίοι λόγω οικονομικής αδυναμίας και λόγω έλλειψης των αναγκαίων αποθεματικών των ΚΑΦ δεν έχουν λάβει την, μέχρι ισχύος του παρόντος νόμου, εφάπαξ αποζημίωση και δεν τους έχει καταβλη− θεί μερικά ή συνολικά η εφάπαξ αποζημίωση. Τυχόν οικονομικές απαιτήσεις κάθε είδους των δικαι− ούχων των ΚΑΦ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό δεν ικανοποιούνται. Τυχόν αδιάθετα κεφάλαια μετά την ολοσχερή κα− ταβολή των υποχρεώσεων και τη διανομή των αποθε− ματικών, καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία, ο εξοπλισμός και τα περιουσιακά στοιχεία των ΚΑΦ που διαλύονται περιέρχονται αυτοδίκαια, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου, ατελώς και χωρίς αντάλλαγμα στο Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (Ε.Κ.Α.Φ.), με την επιφύλαξη των συ− νταγματικών διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών, το οποίο έχει στο εξής την αποκλειστική κυριότητα, χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοι− χείων των διαλυόμενων ΚΑΦ. Υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων των διαλυόμενων ΚΑΦ λύονται αζημίως το αργότερο μέχρι τις 31.12.2014. Χρηματικά διαθέσιμα και εν γένει Αποθεματικά Κε− φάλαια Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (ΚΑΦ), τα οποία έχουν διαλυθεί ή δεν λειτουργούν για τουλάχιστον μια τριετία και είναι κατατεθειμένα σε οποιαδήποτε τράπεζα ή εναπομείναντα κεφάλαια των ΚΑΦ, τα οποία τηρούνται σε αδρανείς τραπεζικούς λογαριασμούς με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και αφού έχουν εξοφληθεί οι τυχόν εφάπαξ αποζημιώσεις των φορτο− εκφορτωτών και οι προς τρίτους υποχρεώσεις τους, όπως προβλέπεται στο παρόν άρθρο, περιέρχονται αυτοδίκαια στο Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτο− εκφορτωτών (Ε.Κ.Α.Φ.) και μεταφέρονται ως έσοδά του. Η παραπάνω ρύθμιση εφαρμόζεται ανάλογα και για τα χρηματικά διαθέσιμα που υπάρχουν στους λογαρια− σμούς επιδομάτων: Εορτών, Χριστουγέννων και Πάσχα, Γάμου (Λ.Ε.Γ.), Αδειών (Λ.Ε.Α.) των απασχολούμενων στις φορτοεκφορτωτικές εργασίες των Επιτροπών Ρυθμίσε− ως Φορτοεκφορτώσεων. 5. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθμίζεται κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στις παραπάνω διατάξεις, ιδίως τα της ανάληψης απόδοσης των διαθεσίμων, καθώς και κάθε άλλο θέμα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ