160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 250 - Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 του ν. 4250/2014 και άλλες διατάξεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο άρθρο 18 του π.δ. 318/1992, όπως αντικαταστά- θηκε με τις διατάξεις του άρθρου 25 του κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4250/2014 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εντός της προ- βλεπόμενης στην παράγραφο 1 προθεσμίας η αυτοαξιο- λόγηση των υπαλλήλων, η περαιτέρω διαδικασία, της ει- σήγησης και αξιολόγησης των υπαλλήλων, δεν αναστέλ- λεται. Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία των αξιολογού- μενων (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, κατηγορία και κλά- δος, βαθμός και τίτλος θέσης), καθώς και η περίοδος α- ξιολόγησης συμπληρώνονται επί του εντύπου αξιολόγη- σης από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού».