74 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4250/2014

Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 51
26 Μαρτίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 74
26 Μαρτίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4250
Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 51

1. Η παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002, όπως αντι− καταστάθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 3801/2009 (Α΄63), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «8. Η υπηρεσία των Επιθεωρητών−Ελεγκτών, καθώς και η προϋπηρεσία στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., από την ισχύ του ν. 2477/1997 (Α΄59) και των προγενέστερων νόμων (1982/1990, 1943/1991 και 2266/1994), λογίζεται ως υπη− ρεσία προϊσταμένου Τμήματος, η δε υπηρεσία σε θέση Προϊσταμένου Επιθεωρητή λογίζεται από την έναρξή της, ως υπηρεσία Προϊσταμένου Διεύθυνσης, μόνο για την εφαρμογή των διατάξεων, όπως κάθε φορά ισχύουν, ως προς τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων και την υπηρεσιακή τους αξιολόγηση.» 2. Η περίπτωση α΄ και το πρώτο εδάφιο της περί− πτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012, συμπληρώνεται ως εξής: Μετά τη λέξη «διάταξης» προστίθενται οι λέξεις «που κάθε φορά ισχύουν». 3. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρ− θρου 47 του ν. 3979/2011, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Ο Ειδικός Γραμματέας, οι Επιθεωρητές−Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές−Ελεγκτές, εφόσον εξετάζονται ή διώκονται ενώπιον ποινικών δικαστηρίων για αποδι− δόμενες σε αυτούς πράξεις ή παραλήψεις στις οποίες προέβησαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή ενάγονται ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων για την ίδια αιτία, μπορούν να παρίστανται και να εκπροσωπούνται ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών δικαστηρίων από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατόπιν αιτήματος του επικεφαλής του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης προς το ΝΣΚ, το οποίο γίνεται υποχρεωτικά δεκτό.» 4. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3833/2010 (Α΄40), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 (Α΄152), αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι επιτυχόντες σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π. και των φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το Α.Σ.Ε.Π., οι οποίοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν μετά την 1.1.2009, δύνανται να διατε− θούν για διορισμό, με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ.5 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222), σε φορείς του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄234) βάσει νέας προ− κήρυξης πλήρωσης τακτικών θέσεων κατά το άρθρο 18 του ν. 2190/1994 (Α΄28), σε φορείς όπου δεν υφίστανται εκκρεμείς διορισμοί για την πλήρωση θέσεων ίδιου κλά− δου ή ειδικότητας, η οποία εκδίδεται αποκλειστικά για αυτούς, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της προ− θεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη νέα προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. δεν έχουν διοριστεί με βάση τον πίνακα διοριστέων στον οποίο περιλαμβάνονται. Στη νέα προκήρυξη, οι ανωτέρω επιτυχόντες δύνανται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε διαφορετική κατηγο− ρία/κλάδο/ειδικότητα προσωπικού από αυτή στην οποία περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων. Προϋπόθεση για την αίτηση συμμετοχής σε ανώτερη κατηγορία είναι ο απαιτούμενος τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων. Στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου και με τις ίδιες προϋποθέσεις υπάγονται και όσοι έχουν διατε− θεί προς διορισμό σε αντικατάσταση − αναπλήρωση αρχικώς διορισθέντων, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. που εκδόθηκε μετά την 1.1.2009. Με τη νέα προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. καθορίζονται οι θέσεις που θα καλυφθούν ανά φορέα, περιφερειακή ενότητα, κατη− γορία και κλάδο/ειδικότητα προσωπικού, τα προσόντα πρόσληψης (γενικά και ειδικά), καθώς και τα απαι− τούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων. Επιτυχόντες, σύμφωνα με τα δύο πρώτα εδάφια της παρούσας, οι οποίοι δεν υποβάλλουν αίτηση συμμε− τοχής στη νέα προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, καθώς και συμμετέχοντες οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων της νέας προκήρυξης, διορίζονται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας, με τη βαθμολογία, την οποία είχαν ενταχθεί στον πίνακα διοριστέων, στις αρχικές θέσεις διορισμού τους, μέχρι τις 31.12.2015, με την επιφύλαξη των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΣΤ.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222). Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης δεν ισχύει το κώλυμα της παρ. 17 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 2839/2000 (Α΄196).» 5. Στο τέλος του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 προστί− θεται παράγραφος 7 ως εξής: «7.α) Αιτήσεις θεραπείας (άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 2690/ 1999, Α΄45) κατά των τελικών πινάκων κατάταξης υπαλ− λήλων που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ασκούνται ενώπιον του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα που κα− τάρτισε τους πίνακες μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την ανάρτησή τους στο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.. β) Επί τελικών πινάκων που έχουν ήδη καταρτισθεί και αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. και έχει παρέλθει η κατά την παράγραφο 1 προθεσμία, οι κατά την ίδια παράγραφο αιτήσεις θεραπείας ασκού− νται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. γ) Αιτήσεις θεραπείας που έχουν ήδη ασκηθεί κατά των πινάκων των προηγούμενων παραγράφων εξετά− ζονται χωρίς ανάγκη επαναλήψεώς τους.» 6. Στο άρθρο 44 του ν. 4238/2014 προστίθενται παρά− γραφοι 3 και 4 ως εξής: «3. Για τις ανακοινώσεις που εκδόθηκαν πριν από τη δημοσίευση του ν. 4238/2014 οποιαδήποτε διόρθωση στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού των φορέ− ων προέλευσης μετά την ολοκλήρωση της σύνταξης των πινάκων συνδρομής κριτηρίων, καθώς και τυχόν υποβληθείσες αιτήσεις θεραπείας από τους υπαλλή− λους που συμμετέχουν στη διαδικασία, εξετάζονται από το Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα προέλευσης. 4. Οι οριζόμενες στην παρ. 7 του άρθρου 90 προθε− σμίες ισχύουν αναλόγως και για την άσκηση αιτήσεων θεραπείας κατά των τελικών πινάκων κατάταξης και διάθεσης υπαλλήλων που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.» 7.Α. Στο τέλος της παρ. Α΄ του άρθρου 92 του ν. 4172/ 2013 (Α΄ 167), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Υπάλληλοι του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμι− σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κλάδου Τεχνικού/ ειδικότητας Οδηγών που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότη− τα βάσει του άρθρου 93 του ν. 4172/2013 (Α΄167) και είχαν συμμετάσχει στη διαδικασία που προβλεπόταν με την αριθμ. 30355/11.11.2013 (Β΄2893) ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι− κής Διακυβέρνησης και διατέθηκαν σύμφωνα με την από 23.12.2013 απόφαση – πρακτικό με αριθμό (1) του τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουρ− γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι− ακυβέρνησης στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου, με− τατάσσονται ή μεταφέρονται με απόφαση του οικείου Υπουργού στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την ίδια σχέση ερ− γασίας σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας και, εφόσον δεν υπάρχουν, σε συνιστώ− μενες προσωποπαγείς θέσεις με ταυτόχρονη δέσμευση κενών οργανικών θέσεων άλλων κλάδων ή ειδικοτήτων, οι οποίες δεν πληρούνται μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των ως άνω μετατασσόμενων/με− ταφερόμενων υπαλλήλων, οπότε και καταργούνται οι προσωποπαγείς θέσεις που κατέχουν. Οι ανωτέρω προσωποπαγείς θέσεις συνιστώνται με την απόφαση μετάταξης/μεταφοράς. Έως τη δημοσίευση της πρά− ξης μετάταξης/μεταφοράς οι υπάλληλοι παραμένουν σε διαθεσιμότητα.» 7.Β. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. Α΄ του άρθρου 92 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), το οποίο προστέ− θηκε με το άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4244/2014 (Α΄ 60), προστίθεται τελευταία φράση ως εξής: «εκτός αν άλλως ορίζεται». 8. Το άρθρο 30 του ν. 4223/2013 (Α΄287) τροποποιείται ως ακολούθως: «1. Επιτρέπεται η μετάταξη μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλή− λων των Ο.Τ.Α. α΄βαθμού της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) σε κενές ή συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης θέσεις αντί− στοιχου κλάδου ή ειδικότητας άλλων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων με την επιφύλαξη του άρθρου 16 του ν. 3448/2006, του άρθρου 5 του ν. 3613/2007, του άρθρου 53 του ν. 3979/2011 και του άρθρου 21 του ν. 4210/2013. 2. Εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι υποβάλλουν αίτηση σε ένα μόνο φορέα της προτίμησής τους. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται: α. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, στην οποία θα αναγράφεται ο κλάδος/ειδικότητα, ο βαθμός του, τα χρόνια υπηρεσίας του και τα προσόντα που ο ίδιος κατέχει. β. Σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό ορ− γάνου του φορέα προέλευσης ή του οικείου υπηρεσι− ακού συμβουλίου. γ. Στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπειρία, τις γνώ− σεις των αιτούντων υπαλλήλων και ό,τι άλλο κρίνουν απαραίτητο. 3. Εντός τριών (3) ημερών από τη λήξη της προθεσμί− ας της προηγούμενης παραγράφου, το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του φορέα υποδοχής συντάσσει την απόφαση μετάταξης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης δι− αδικασίας, επί της οποίας βεβαιώνεται η ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης και την αποστέλλει αμελλητί για έλεγχο νομιμότητας στον οικείο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή προκειμένου για την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ στον Υπουργό Εσωτερικών. Η απόφαση μετάταξης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με μέριμνα του εποπτεύοντος ορ− γάνου. 4. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο φορέας υποδοχής δεν προωθήσει τη διαδικασία της μετάταξης, ο υπάλληλος συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του στο φορέα της οργανικής του θέσης. 5. Το προσωπικό που μετατάσσεται κατά τις διατά− ξεις του παρόντος τίθεται σε διαθεσιμότητα χρονικής διάρκειας ενός μηνός, αρχομένης από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης μετάταξης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η διαθεσιμό− τητα παύει αυτοδικαίως με την πάροδο του μηνός και προς τούτο εκδίδεται αμελλητί σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φο− ρέα υποδοχής. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, η μισθοδοσία του προσωπικού βαρύνει το φορέα προ− έλευσης και μετά το πέρας αυτής βαρύνει το φορέα υποδοχής. Το προσωπικό αυτό, μετά το πέρας της ανω− τέρω διαδικασίας, δεν δύναται να χαρακτηρισθεί ως πλεονάζον και να τεθεί εκ νέου, άνευ αιτήσεώς του, σε καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιμότητας. 6. Η ισχύς κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, που επιτρέ− πει μετατάξεις μεταξύ των φορέων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 7. Οι μετατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργούνται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) και του άρθρου 17 του ν. 3870/2010 (Α΄138) δεν εφαρμόζονται. Αιτήματα τα οποία έχουν υποβληθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4223/2013 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος λαμβάνονται υπόψη.»

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ