118 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4264/2014

Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Άρθρο 47 - Ρύθμιση Θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10
15 Μαΐου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118
15 Μαΐου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4264
Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Από τα ταμειακά διαθέσιμα του καταργηθέντος Ο.Ε.Ε.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (Α΄63), τα οποία μεταφέρθηκαν στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης για τις λειτουργικές ανάγκες των δημοσίων Ι.Ε.Κ., βάσει του άρθρου 54 παράγραφος 5 περίπτωση α΄ του ν. 3966/2011 (Α΄118), τμήμα αυτών που αφορά καταβληθέντα δίδακτρα υποψηφίων καταρτιζόμενων για το 2010, οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν εκπαιδεύτηκαν, είναι δυνατόν να επιστραφούν στους δικαιούχους, ως αδικαιολογήτως καταβληθέντα, από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Οι δικαιούχοι επιστροφής των ανωτέρω διδάκτρων υποχρεούνται να υποβάλουν στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου: α) το παραστατικό ή νόμιμο αντίγραφο της καταβολής των διδάκτρων, β) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται το ακριβές ποσό καταβολής, ο φορέας στον οποίο κατεβλήθησαν τα δίδακτρα (Ο.Ε.Ε.Κ.), καθώς και η αιτία καταβολής τους. Η εκκαθάριση των ανωτέρω επιστροφών από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα γίνει μετά από έγκριση των ανωτέρω δικαιολογητικών από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και αποστολή τους στο φορέα εκκαθάρισης.

Αθήνα, 14 Μαΐου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 15 Μαΐου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ