160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 233 - Διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι- κότητας
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 233Διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι- κότητας

1) Στο άρθρο 11 του ν. 4264/2014 (Α' 118) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από την 1.11.2014. Η απόφαση της παραγράφου 1 εκδίδεται το αργότερο μέχρι τις 31.10.2014. Οι οικείοι Περιφερειάρ- χες οφείλουν να εκδώσουν τις αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών της παραγράφου 2 εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1. Μέχρι τις 31.10.2014 οι Τριμελείς Επιτροπές που υφίστανται κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εξακολουθούν να λειτουργούν.» 2) Η παράγραφος 6 του άρθρου 26 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής: «6. Επιτρέπεται η συμμετοχή στις δραστηριότητες της παραγράφου 1 και σε κατόχους άδειας επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών σε πο- σοστό μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθμού των προς χορήγηση αδειών της κάθε δραστη- ριότητας. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων υ- περβαίνει το ανωτέρω ποσοστό διενεργείται δημόσια κλήρωση μεταξύ των αιτούντων από το περιφερειακό ή το δημοτικό συμβούλιο κατά περίπτωση.» 3) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 136 του ν. 4072/2012 (Α' 86) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Μέχρι την εγκατάσταση της τεχνικής δυνατότητας για χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, η δή- λωση κατάθεσης μπορεί να υποβάλλεται και εξ αποστά- σεως με τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής, κατά την έννοια και σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρ- θρου 2 και τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του π.δ. 150/2001 (Α' 125), οπότε η δήλωση κατάθεσης και η αποτύπωση του σήματος θεωρείται ότι κατατέθηκαν ε- φόσον επιστραφεί στον αποστολέα από την υπηρεσία του άρθρου 134 ηλεκτρονική απόδειξη που φέρει ηλε- κτρονική υπογραφή κατά την παραπάνω έννοια και πε- ριέχει τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 135.» 4) Σε δημόσιες συμβάσεις της Γενικής Γραμματείας Ε- μπορίου που έληγε ο συμβατικός χρόνος διάρκειάς τους μέχρι 30 Ιουνίου 2014, για τις οποίες δεν κατέστη εφικτή η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των πα- ραδοτέων λόγω έλλειψης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου κατά τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του π.δ 118/2007 (Α' 150) αλλά και της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του π.δ. 394/1996 (Α' 266), μπορεί να μετατεθεί ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των παραδοτέων, με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Υπουργού ή άλλου αρμοδίου οργά- νου, εκδιδόμενη εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και με ισχύ από 30 Ιουνίου 2014, κατόπιν διατύπωσης γνώμης από το αρμόδιο προς τούτο όργανο. 5.α) Στο δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης δδ) της περίπτωσης γ΄της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), πριν τη λέξη «ημερών», τίθεται η λέξη «εργασίμων». β) Στο τέταρτο εδάφιο της υποπερίπτωσης δδ) της πε- ρίπτωσης γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α' 204), πριν τη λέξη «ημέρες», τίθεται η λέ- ξη «εργάσιμες». Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής καταλαμβάνουν και τα σχέδια αποφάσεων επί των οποίων δεν έχει εκδο- θεί απόφαση της Αρχής κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου.