248 Α' 2000

Νόμος 2859/2000

Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

07 Νοεμβρίου 2000