160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 251 - Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 251Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

Το άρθρο 39 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ι- σχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δή- λωσης και καταβολής φόρου υποκείμενοι, οι οποίοι, κα- τά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, πραγματο- ποίησαν ακαθάριστα έσοδα, χωρίς το φόρο προστιθέμε- νης αξίας, μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Ως ακαθά- ριστα έσοδα νοούνται όλα τα έσοδα, τα οποία λαμβάνο- νται υπόψη στη φορολογία εισοδήματος. 2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν έ- χουν εφαρμογή, α)στους αγρότες τοο άρθρου 41, β) στους υποκείμενους στο φόρο που δεν είναι εγκα- ταστημένοι στο εσωτερικό της χώρας, γ) στην παράδοση καινούργιου μεταφορικού μέσου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρα- γράφου 1 του άρθρου 28. 3. Οι υποκείμενοι της παραγράφου 1, τα ακαθάριστα έ- σοδα των οποίων υπερβαίνουν σε μία διαχειριστική πε- ρίοδο το όριο που προβλέπεται στην παράγραφο 1, ε- ντάσσονται υποχρεωτικά από την επόμενη διαχειριστική περίοδο στο κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου. 4. Στην περίπτωση που η πρώτη διαχειριστική περίο- δος αφορά χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, προ- κειμένου να κριθεί αν ο υποκείμενος μπορεί να απαλλα- γεί κατά την επομένη διαχειριστική περίοδο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, γίνεται αναγωγή των ακαθαρίστων εσόδων του, του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, σε ετήσια βάση. 5. Για την μετάταξη υποκείμενου από το κανονικό κα- θεστώς στο απαλλασσόμενο και αντίστροφα, υποβάλλε- ται κατά την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου δήλω- ση μεταβολών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 4 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013). Όταν από τον υποκείμενο επιλε- γεί ένταξη στο απαλλασσόμενο καθεστώς, η σχετική δή- λωση δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την πάροδο διετίας. Η μη υποβολή της δήλωσης του εδαφίου 1, δεν επηρεά- ζει την υποχρεωτική μετάταξη στο κανονικό καθεστώς. 6. Αν υποκείμενος μετατάσσεται υποχρεωτικά ή προ- αιρετικά από το ένα καθεστώς στο άλλο, κατά την έναρ- ξη συγκεκριμένης διαχειριστικής περιόδου, τα αποθέμα- τα των εμπορεύσιμων αγαθών, τα οποία υπάρχουν κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, που προηγείται του χρόνου της μετάταξης, απογράφονται υποχρεωτικά ανά συντελεστή φόρου που ισχύει την τελευταία ημέρα της διαχειριστικής περιόδου που προηγείται της μετάταξης αποτιμώνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και υ- πάρχει υποχρέωση απόδοσης του φόρου που έχει εκπε- σθεί για τα αποθέματα, όταν ο υποκείμενος μετατάσσε- ται από το κανονικό καθεστώς στο απαλλασσόμενο και δικαίωμα έκπτωσης, αντίστοιχα, όταν μετατάσσεται από το απαλλασσόμενο στο κανονικό καθεστώς. 7. Σε κάθε περίπτωση μετάταξης, ο υποκείμενος υπο- χρεούται να συντάσσει απογραφή των αγαθών επένδυ- σης, για τα οποία δεν έχει παρέλθει ο χρόνος διακανονι- σμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33. Τα εν λόγω αγαθά αποτιμώνται στην αξία κτήσης αυτών, η ο- ποία προσαυξάνεται με τις δαπάνες βελτίωσης και επέ- κτασης, εκτός από τις δαπάνες επισκευής και συντήρη- σης. Οι μετατασσόμενοι υποκείμενοι, για τον εναπομέ- νοντα χρόνο του διακανονισμού, έχουν δικαίωμα έκπτω- σης του φόρου ή, κατά περίπτωση, υποχρέωση διακανο- νισμού και καταβολής του φόρου, ανάλογα με το εάν πρόκειται για μετάταξη από το απαλλασσόμενο στο κα- νονικό καθεστώς ή αντίστροφα. 8. Για τα απογραφόμενα αγαθά, που προβλέπουν οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 6 και 7, υπο- βάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δεύ- τερου μήνα από τη μετάταξη, δήλωση που περιλαμβάνει την αξία των αποθεμάτων κατά συντελεστή φόρου και το φόρο που αναλογεί. Ο φόρος αυτός καταβάλλεται ή εκπίπτεται, κατά περί- πτωση, με την προβλεπόμενη από το άρθρο 38 δήλωση ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου κατά την οποία πραγμα- τοποιήθηκε η μετάταξη. Για τους υποκείμενους που με- τατάσσονται στο απαλλασσόμενο καθεστώς, η δήλωση για την απόδοση του φόρου υποβάλλεται εντός ενός μή- να από την υποβολή της δήλωσης του πρώτου εδαφίου. 9. Οι υποκείμενοι της παραγράφου 1, στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας έχουν υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων, α- ναγράφουν σε αυτά την ένδειξη «χωρίς φόρο προστιθέ- μενης αξίας-απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων» και δεν δι- καιούνται να εκπέσουν το φόρο των εισροών τους.»