181 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 114/2014

Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων .

29 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 181
29 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 114
Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρων 27 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α 254), 55 του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α 38), 46 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α΄ 74), 26 του ν. 4272/2014 «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών−μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση − Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 145) και 7 του ν. 4275/2014 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 149).
β) του άρθρου 35, παρ. 4, του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του Ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).
γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄ 34)
δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210).
ε) της παρ.  Β του άρθρου πρώτου του ν.  4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107).
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
3. Το άρθρο 3 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (Α΄141), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του π.δ. 118/2013 (Α΄ 152).
4. Τα πρακτικά της 23ης Απριλίου 2013, της 23ης Ιουλίου 2013,της 26ης Αυγούστου 2013, της 26ης Νοεμβρίου 2013 και της 27ης Μαρτίου 2014 του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Την υπ’ αριθμ. 191/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη
σης,του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ Α΄Αποστολή – Διάρθρωση Αρμοδιότητες
Άρθρο 1Αποστολή

Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι: α) η προαγωγή της παιδείας με σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες, β) η ανάπτυξη και η προαγωγή της επιστήμης, της έρευνας, της τεχνολογίας και της δια βίου μάθησης, γ) η προστασία της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης και της θρησκευτικής λατρείας και η εποπτεία των λειτουργών όλων των γνωστών θρησκειών.

Άρθρο 2Διάρθρωση Υπηρεσιών ΟΙ υπηρεσίες του Υπουργείου παιδείας και Θρησκευμάτων διαρθρώνονται ως εξής:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών, Γενικών Γραμματέων, Ειδικού Γραμματέα: α) Πολιτικό Γραφείο Υπουργού β) Πολιτικό Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού, γ) Πολιτικά Γραφεία Υφυπουργών, δ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ε) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων, στ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, ζ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δια βίου μάθησης και Νέας γενιάς, η) Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Εκπαίδευση και Δια Βίου μάθηση».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Γενική Γραμματεία Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: α) Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, β) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, γ) Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, δ) Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ε) Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στ) Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης, ζ) Αυτοτελής Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, η) Αυτοτελής Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων, θ) Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων: α) Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης, β) Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας: α) Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας, β) Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας, γ) Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων, δ) Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας, ε) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (Ε.Υ.Δ.Ε.–Ε.Τ.Α.Κ.)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς: α) Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, β) Διεύθυνση Νέας Γενιάς, γ) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού, δ) Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Ευρωπαϊκών Πόρων: α) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Αυτοτελείς υπηρεσιακές μονάδες υπαγόμενες στον Υπουργό: α) Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, β) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, γ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, δ) Αυτοτελές επιστημονικό γραφείο συμβούλων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων λειτουργούν επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις: α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους, β) Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου γ) Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, δ) Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων υπαγόμενο στον Υπουργό.

Άρθρο 3Πολιτικά γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών

Τα πολιτικά γραφεία επικουρούν τον Υπουργό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τους Υφυπουργούς. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμένου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, η επιμέλεια της αλληλογραφίας τους, η τήρηση του πρωτοκόλλου, η επικοινωνία τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά λειτουργούς, καθώς και η σωστή εκπλήρωση των εθιμοτυπικών τους υποχρεώσεων, διέπονται δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4Γραφεία Γενικών και Ειδικού Γραμματέα

Τα Γραφεία επικουρούν τους Γενικούς Γραμματείς και τον Ειδικό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέλεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και μελετούν ειδικά θέματα σχετικά με το αντικείμενο της αρμοδιότητάς τους. Διέπονται δε σε ό,τι αφορά στην οργάνωση και τη λειτουργία τους από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 5Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της πολιτικής του Υπουργείου, ο προγραμματισμός και η διενέργεια των πάσης φύσεως εξετάσεων και η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού β) Διεύθυνση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής γ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικών − Δικτυακών Υποδομών ε) Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων στ) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης

Άρθρο 6Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και ΣυντονισμούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού είναι ο προγραμματισμός και συντονισμός των πολιτικών και δράσεων του Υπουργείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Συντονισμού και Προγραμματισμού Πολιτικών, β) Τμήμα Στατιστικής και Ποιοτικής Επεξεργασίας Δεδομένων, γ) Τμήμα Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Τμήμα Συντονισμού και Προγραμματισμού Πολιτικών είναι αρμόδιο για: α) την εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και του προσωπικού του Υπουργείου (Ανεξάρτητων – Αποκεντρωμένων – Γενικών Γραμματειών), την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων βελτίωσης της λειτουργίας των υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, β) τη διεξαγωγή ερευνών αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου και τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας τους, ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις ανάγκες των πολιτών, γ) το συντονισμό κατάρτισης και επανακαθορισμού στόχων και δεικτών των υπηρεσιών του Υπουργείου και την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων και πολιτικών του, δ) τον προσδιορισμό δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3230/2004, ε) τη μέριμνα για την πιστοποίηση και αυτοαξιολόγηση των δομών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του, στ) την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την καθιέρωση συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης (Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης στις διοικητικές και εκπαιδευτικές δομές, διαδικασίες πιστοποίησης βάσει ΙSO), ζ) την εφαρμογή πολιτικών για τη συγκριτική επίδοση των υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό, η) τη σύνταξη του ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Υπουργείου, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, θ) το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποκεντρωμένης και τοπικής διάστασης των δράσεων του Υπουργείου για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. ι) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Τμήμα Στατιστικής και Ποιοτικής Επεξεργασίας Δεδομένων είναι αρμόδιο για: α) τη συλλογή, συστηματοποίηση, ταξινόμηση, επεξεργασία και ερμηνεία όλων των αναγκαίων ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων των δράσεων και προγραμμάτων του Υπουργείου, β) τις μετρήσεις των αποτελεσμάτων των δεικτών, της ποιοτικής ανάλυσης και των συμπερασμάτων επί των αποτελεσμάτων της στοχοθεσίας, καθώς και τις βαθμολογήσεις−μετρήσεις των αυτοαξιολογήσεων και του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης των δομών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του, γ) τη συνεργασία με άλλα κέντρα τεκμηρίωσης, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, δ) τον εντοπισμό των καλύτερων πρακτικών και την εφαρμογή τους σε άλλες υπηρεσίες, ε) την εισήγηση για τη βράβευση των υπηρεσιών που διακρίνονται για την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά τους, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, στ) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Τμήμα Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών είναι αρμόδιο για: α) το χειρισμό όλων των θεμάτων οργάνωσης και απλούστευσης των διαδικασιών των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών, β) την κατάρτιση, αξιολόγηση και ανασχεδίαση περιγραμμάτων, καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας, γ) την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων, δ) τη μελέτη των χρησιμοποιούμενων εντύπων−δικαιολογητικών, που κατά περίπτωση απαιτούνται να υποβάλλουν οι συναλλασσόμενοι και την εισήγηση για τη βελτίωση και τυποποίησή τους, ε) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 7Διεύθυνση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής ΥποδομήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής είναι ο προγραμματισμός, η εποπτεία και η διοίκηση τεχνικών μελετών και έργων του Υπουργείου καθώς και οποιαδήποτε συναφής αρμοδιότητα της ανατεθεί από τον Υπουργό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α. Τμήμα Μελετών β. Τμήμα Τεχνικό γ. Τμήμα Μελέτης και Προμήθειας Εξοπλισμού

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Τμήμα Μελετών είναι αρμόδιο για: α) την ανάθεση και την εποπτεία εκτέλεσης συμβάσεων τεχνικών μελετών ή παροχής υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους, και τη συγκρότηση των σχετικών επιτροπών, β) την εκπόνηση μελετών, τη σύνταξη προδιαγραφών και τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά στα κτηριολογικά πρότυπα κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης και συνεργάζεται με τους συναρμόδιους φορείς του Δημοσίου, γ) την υποστήριξη φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο και διαθέτουν ελλιπείς τεχνικές υπηρεσίες, κατά τον καθορισμό των γενικών και τεχνικών όρων και προδιαγραφών των διακηρύξεων για εκτέλεση συμβάσεων, κατά τις διαδικασίες για την ανάθεση μελέτης ή υπηρεσίας, κατά την εποπτεία της εκτέλεσής τους, κατά την έγκριση των μελετών και την παραλαβή τους, δ) τη σύνταξη κτηριολογικών προγραμμάτων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον έλεγχο και την έγκριση κτηριολογικών προγραμμάτων κτηρίων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ύστερα από πρόταση των ιδίων, ε) τη γνωμοδότηση για παρεκκλίσεις σε όρους δόμησης σχολικών μονάδων Προσχολικής, Α/θμιας και Β/ θμιας Εκπαίδευσης, στ) τη συντήρηση, φύλαξη, καθαριότητα και το χειρισμό κάθε θέματος σχετικού με το κτήριο που στεγάζεται το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ), ζ) την εκπόνηση ή ανάθεση μελετών που αφορούν στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και στις Δημόσιες Κεντρικές Βιβλιοθήκες, η) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Τμήμα Τεχνικό είναι αρμόδιο για: α) την ανάθεση και την εποπτεία εκτέλεσης συμβάσεων τεχνικών έργων ή παροχής υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους, και τη συγκρότηση των σχετικών επιτροπών, β) την υποστήριξη φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο και διαθέτουν ελλιπείς τεχνικές υπηρεσίες, κατά τον καθορισμό των γενικών και τεχνικών όρων και προδιαγραφών των διακηρύξεων για εκτέλεση συμβάσεων, κατά τις διαδικασίες για την ανάθεση μελέτης ή υπηρεσίας, κατά την εποπτεία της εκτέλεσής τους, κατά την έγκριση των μελετών και την παραλαβή τους, γ) την προετοιμασία των Συμβάσεων Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα και κάθε Παρεπόμενου Συμφώνου, στα πεδία αρμοδιότητάς του, δ) την ανάθεση και παρακολούθηση των συμβάσεων συντήρησης του κτηρίου που στεγάζεται το Υπουργείο, ε) τη λήψη μέτρων πυρασφάλειας, την παρακολούθηση λειτουργίας των μέσων επικοινωνίας και μεταφοράς και των δικτύων φωτισμού και ύδρευσης, στ) την εποπτεία του Τεχνικού Συμβουλίου Υπουργείου και την εξέταση αιτήσεων θεραπείας που αφορούν και τους εποπτευόμενους φορείς, ζ) την κατάρτιση συμβάσεων τεχνικών έργων και την εποπτεία εκτέλεσής τους που αφορούν στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και στις Δημόσιες Κεντρικές Βιβλιοθήκες, η) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Τμήμα Μελέτης και Προμήθειας εξοπλισμού είναι αρμόδιο για: α) τον προγραμματισμό της προμήθειας εργαστηριακού εξοπλισμού, της επίπλωσης των κτηρίων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους, β) την προμήθεια εξοπλισμού, την παραλαβή, την εγκατάσταση και τον έλεγχο της λειτουργίας του, γ) την εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξειδικευμένου υλικού για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, δ) τη διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια ή/και για παροχή υπηρεσιών για τις μονάδες Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ε) τη διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια ή/και παροχή υπηρεσιών για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και τις Δημόσιες Κεντρικές Βιβλιοθήκες, στ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 8Διεύθυνση Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι ο ψηφιακός σχεδιασμός των δράσεων και των προγραμμάτων του Υπουργείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α. Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης β. Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Ανώτατης Εκπαίδευσης γ. Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υποστηρικτικών Εφαρμογών δ. Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Εξετάσεων ε. Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας/Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς στ. Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για: α) την εποπτεία, παρακολούθηση και τον συντονισμό των εργασιών των φορέων που υλοποιούν, διαχειρίζονται και λειτουργούν τα πάσης φύσεως δίκτυα και πληροφοριακά συστήματα που αφορούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, β) την ανάλυση, τον καθορισμό των απαιτήσεων και τον σχεδιασμό διαδικασιών για την ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συστημάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γ) τη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δ) την εκπόνηση μελετών για τη βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), καθώς και για την απλούστευση των διαδικασιών που αφορούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ε) τη δημιουργία, οργάνωση και συντήρηση των βάσεων δεδομένων που είναι αναγκαίες για τα θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αφορούν σε διοικητικές−σχολικές μονάδες, μαθητικό δυναμικό, εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στ) την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων που αφορούν διαδικασίες του ανθρώπινου δυναμικού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και του Απόδημου Ελληνισμού, ζ) τη συντήρηση και επέκταση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων εφαρμογών και δικτυακών πυλών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για: α) την εποπτεία, παρακολούθηση και τον συντονισμό των εργασιών των φορέων που υλοποιούν, διαχειρίζονται και λειτουργούν τα πάσης φύσεως δίκτυα και πληροφοριακά συστήματα που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση, β) την ανάλυση, τον καθορισμό των απαιτήσεων και τον σχεδιασμό διαδικασιών για την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, γ) τη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δ) την εκπόνηση μελετών για τη βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με χρήση ΤΠΕ καθώς και για την απλούστευση των διαδικασιών που αφορούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ε) τη δημιουργία, οργάνωση και συντήρηση των βάσεων δεδομένων, που είναι αναγκαίες για τα θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που αφορούν σε ιδρύματα και φορείς της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το προσωπικό και φοιτητές/σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στ) την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων που αφορούν σε διαδικασίες του προσωπικού της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των φοιτητών/σπουδαστών, ζ) τη συντήρηση και επέκταση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων εφαρμογών και δικτυακών πυλών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υποστηρικτικών Εφαρμογών είναι αρμόδιο για: α) τη διαχείριση και ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που αφορούν στις Οικονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, όπως η μισθοδοσία διοικητικών υπαλλήλων, εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού του Υπουργείου, Τακτικός Προϋπολογισμός, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κ.α., β) τη διαχείριση και ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που αφορούν στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, όπως αρχείο διοικητικών υπαλλήλων και διαχειριστικά θέματα αυτού, γ) τη διεκπεραίωση, αρχειοθέτηση και διακίνηση των εντύπων και ηλεκτρονικών εγγράφων όλων των τμημάτων της Διεύθυνσης, καθώς και παρακολούθηση−διακίνηση της έντυπης και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, δ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Εξετάσεων είναι αρμόδιο για: α) τη διαχείριση, ανάπτυξη και λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων για την προετοιμασία και δημιουργία αρχείου εξετάσεων μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αποφοίτων, τέκνων Ελλήνων εξωτερικού, αλλοδαπών, αθλητών και λοιπών κατηγοριών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, β) την ανάπτυξη και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων για τη συγκέντρωση και επεξεργασία βαθμολογιών υποψηφίων, αιτήσεων υποψηφίων με προτιμήσεις, επεξεργασία βαθμολογίας και την έκδοση αποτελεσμάτων επιλογής των ανωτέρω κατηγοριών σε Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, γ) τη δημιουργία και οργάνωση βάσεων δεδομένων υποψηφίων για πιστοποίηση ξένης γλώσσας, γνώσης Η/Υ, δεξιοτήτων και έκδοση των αποτελεσμάτων, δ) την εξασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των λογισμικών, ε) τη συγκέντρωση δεδομένων και την πλήρη τεκμηρίωση κάθε φάσης των έργων ΤΠΕ που αφορούν σε όλα τα είδη εξετάσεων του Υπουργείου, στ) την επεξεργασία στατιστικών αποτελεσμάτων που απορρέουν από τις βάσεις δεδομένων της Διεύθυνσης και αφορούν σε εξετάσεις, ζ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας/Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς είναι αρμόδιο για: α) τη διαχείριση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και των εφαρμογών των Γενικών Γραμματειών Έρευνας και Τεχνολογίας, Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, β) τη σύνδεση της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (ΓΓΔΒΜ και ΝΓ) με άλλα δίκτυα επικοινωνιών, γ) την προώθηση της χρήσης Νέων Τεχνολογιών και την ενσωμάτωση των αρχών και των μεθόδων εκπαίδευσης ενηλίκων σε ψηφιακό περιβάλλον εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στο σύνολο της διά βίου μάθησης, δ) την ανάπτυξη του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και τη χρησιμοποίησή του στο σύνολο της διά βίου μάθησης με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), ε) τη διασφάλιση της ποιότητας και την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών των μεθόδων εκπαίδευσης ενηλίκων σε ψηφιακό περιβάλλον εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στο σύνολο της διά βίου μάθησης, στ) τον χειρισμό κάθε άλλους συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη είναι αρμόδιο για: α) την πληροφόρηση των πολιτών για κάθε θέμα αρμοδιότητας του Υπουργείου, β) την ανάπτυξη και διαχείριση της Κεντρικής Ιστοσελίδας και των λοιπών ιστοσελίδων του Υπουργείου, γ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 9Διεύθυνση Ηλεκτρονικών – Δικτυακών ΥποδομώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών – Δικτυακών Υποδομών είναι η ανάπτυξη, διαχείριση του δικτυακού και υπολογιστικού εξοπλισμού και υποδομών του Υπουργείου, των σχολικών μονάδων και η διασύνδεση τους με άλλα δίκτυα, ώστε να είναι ασφαλή και διαθέσιμα στις υπηρεσίες και στους πολίτες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

H Διεύθυνση Ηλεκτρονικών – Δικτυακών Υποδομών συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α. Τμήμα Ηλεκτρονικών Υποδομών, Δικτύων β. Τμήμα Ασφαλείας γ. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης δ. Τμήμα Πρωτοκόλλου, Αρχείων και Μέριμνας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Υποδομών, Δικτύων είναι αρμόδιο για: α) την εποπτεία της τεχνικής υποστήριξης των υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών των εργαστηρίων Πληροφορικής των σχολικών μονάδων και τον συντονισμό των περιφερειακών υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, β) τις δικτυακές συνδέσεις με τις Περιφέρειες, τις Διευθύνσεις και τις σχολικές μονάδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, γ) την ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση του δικτυακού και υπολογιστικού εξοπλισμού του Υπουργείου, δ) τις διασυνδέσεις με άλλα δίκτυα του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα, ε) τη λειτουργία και τον χειρισμό συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) του δικτύου του Υπουργείου, στ) την οργάνωση της βιβλιοθήκης μαγνητικών μέσων με βάση πρότυπα, ζ) την τεχνική υποστήριξη και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και υποδομών δικτύου, η) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Τμήμα Ασφαλείας είναι αρμόδιο για: α) την τήρηση διαδικασιών ασφαλείας των δεδομένων και του δικτύου, β) την εφαρμογή και αναθεώρηση του κανονισμού ασφάλειας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου, γ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για: α) την τεχνική υποστήριξη στους χρήστες σχολικών και διοικητικών μονάδων του Υπουργείου, β) την τήρηση των βαθμών ασφαλείας των αρχείων δεδομένων και των προγραμμάτων, γ) την ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στις διοικητικές υπηρεσίες και στις σχολικές μονάδες και την εκπαίδευση των χρηστών σε θέματα Νέων Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Αυτοματισμού γραφείου, δ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το Τμήμα Πρωτοκόλλου, Αρχείων και Μέριμνας είναι αρμόδιο για: α) τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, της επικύρωσης όλων των εξερχομένων εγγράφων και την παρακολούθηση της προς δημοσίευση ύλης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, β) τη διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, γ) την τήρηση του Γενικού Αρχείου των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, δ) τη διαχείριση των ψηφιακών υπογραφών, ε) την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και της μετάδοσης θεμάτων εξετάσεων και εγγράφων μέσω πληροφοριακών συστημάτων Vertical Blanking Interval (VBI) ή άλλων παρόμοιων συστημάτων, στ) την οργάνωση και διαχείριση βιβλιοθήκης του Υπουργείου, ζ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 10Διεύθυνση Εξετάσεων και ΠιστοποιήσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων είναι η πιστοποίηση γλωσσομάθειας και η οργάνωση−διενέργεια όλων των εξετάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α. Τμήμα Α΄ Εξετάσεων και Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης β. Τμήμα B’ Εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας γ. Τμήμα Γ΄ Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας και Εποπτείας των Κέντρων Ξένων Γλωσσών 3.Το Τμήμα Α΄ Εξετάσεων και Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για: α) την οργάνωση και διενέργεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων των μαθητών/αποφοίτων των Λυκείων Γενικής και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, β) την οργάνωση και διενέργεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων για τους μαθητές/ αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την επιλογή φοιτητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, γ) την οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων και των λοιπών διαδικασιών επιλογής αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικών κατηγοριών για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, δ) την οργάνωση και διενέργεια Γενικών Εξετάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) για πρόσληψη προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα καθώς και τις λοιπές Γενικές Εξετάσεις του Δημοσίου, όταν αυτές διενεργούνται με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ε) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 4. Το Τμήμα Β΄ Εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας είναι αρμόδιο για: α) την οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), β) την επικύρωση και έκδοση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας γ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 5. Το Τμήμα Γ΄ Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας και Εποπτείας Κέντρων Ξένων Γλωσσών είναι αρμόδιο για: α) την αναγνώριση των τίτλων ή/και των πιστοποιητικών, που βεβαιώνουν το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, β) τη χορήγηση πιστοποιητικού για την «Επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας» σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, γ) την εποπτεία των Κέντρων Ξένων Γλωσσών δ) την έγκριση της εργασίας αλλοδαπών εκπαιδευτικών από μη Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, ε) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 11Αυτοτελές Τμήμα

Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Είναι αρμόδιο για: α) την κατάρτιση, τήρηση, αναμόρφωση, προσαρμογή και υλοποίηση σχεδίων προστασίας, κινητοποίησης και δράσης των πολιτικών δυνάμεων του Υπουργείου σε καιρό πολέμου, έντασης, κρίσης και εκτάκτων αναγκών (Πολιτική Άμυνα), β) την πολιτική επιστράτευση προσωπικού, δέσμευση και επίταξη υλικών και μέσων, γ) την εκπαίδευση και εξουσιοδότηση διαβάθμισης προσωπικού Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφερειακών Υπηρεσιών σε θέματα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Πολιτική Άμυνα), δ) τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οργάνωσης Πολιτικής Άμυνας των εποπτευόμενων Δημοσίων Ανεξάρτητων Ιδρυμάτων της Περιφέρειας Αττικής, ε) την παρακολούθηση και τήρηση του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας για την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου, στ) την τήρηση και επίβλεψη ασφάλειας και υποδομών Υπαρχείου ΕΤΝΑ Υπουργείου, ζ) τις αναστολές Κατάταξης Εφέδρων σε Επιστράτευση (προτάσεις, απογραφές, κατανομή βιομηχανιών), η) την παρακολούθηση και τήρηση Συστημάτων και Μέτρων Συναγερμού, θ) θέματα Πολιτικής Άμυνας, όπως αυτά καθορίζονται από τα γενικά και ειδικά εθνικά σχέδια, ι) τη μέριμνα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του, για την ενημέρωση και εκπαίδευση των μαθητών όλων των βαθμίδων σε θέματα αυτοπροστασίας από κινδύνους καταστροφικών φαινομένων, ια) ενέργειες για ό,τι εκ των πραγματικών αναγκών επιβάλλεται για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σε περίπτωση βλάβης των εκπαιδευτικών κτιρίων από καταστροφικά φαινόμενα, ιβ) την κατάρτιση μνημονίου ενεργειών για την εκκένωση κατασκηνώσεων εποπτείας του σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες, σε περιπτώσεις κινδύνων από καταστροφικά φαινόμενα, ιγ) Ενέργειες για οτιδήποτε άλλο που από τη αποστολή του επιβάλλεται για την αντιμετώπιση κινδύνων από καταστροφικά φαινόμενα, ιδ) θέματα Πολιτικής Προστασίας, όπως αυτά καθορίζονται από τα γενικά και ειδικά εθνικά σχέδια. ιε) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 12Γενική Διεύθυνση Οικονομικών ΥπηρεσιώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών είναι ο συντονισμός όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών πόρων του Υπουργείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού, Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) β) Διεύθυνση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων γ) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης δ) Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού ε) Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, η οποία λειτουργεί ως αυτοτελές Τμήμα.

Άρθρο 13Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού, Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού, Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) είναι η αποτελεσματική διαχείριση και ο συντονισμός των ενεργειών που αφορούν και έχουν επίπτωση στην κατάρτιση αναθεώρηση και υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) που περιλαμβάνει τις ετήσιες και μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προβλέψεις (τακτικού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού, Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α. Τμήμα Α΄ Κατάρτισης Τακτικού Προϋπολογισμού β. Τμήμα Β΄ Κατάρτισης Οικονομικών Εκπαίδευσης γ. Τμήμα Γ΄ Κατάρτισης Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Τμήμα Α΄ Κατάρτισης Τακτικού Προϋπολογισμού είναι αρμόδιο για: α) τον σχεδιασμό, την κατάρτιση και τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε ετήσια βάση και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής σε βάθος τετραετίας, κατόπιν υποβολής προτάσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, β) την κατανομή ανωτάτων ορίων πιστώσεων προϋπολογισμού του Υπουργείου ανά μείζονα κατηγορία και Κ.Α.Ε., γ) τα αιτήματα μεταβολών Προϋπολογισμού, ποσοστών διάθεσης και έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων μεταβολών Προϋπολογισμού, κατόπιν αιτιολογημένων σχετικών αιτημάτων των άλλων Διευθύνσεων. δ) τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών εποπτευόμενων Φορέων για την προετοιμασία των απαιτούμενων αναλύσεων και αναφορών σχετικά με τα στοιχεία του τακτικού προϋπολογισμού και το ΜΠΔΣ, ε) τη συνεπικουρία στο Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας στη σύνταξη εκθέσεων δαπανών για τα σχέδια νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων, στ) τη μεταβίβαση πιστώσεων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης για την καταβολή υπερωριών των Διοικητικών Υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι σε γραφεία Βουλευτών, ζ) τη μεταβίβαση πιστώσεων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης για την καταβολή επιδικασθέντων χρηματικών ποσών και δικαστικών εξόδων, τόκων κ.λπ., που αφορούν διοικητικούς υπαλλήλους Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης, η) την παρακολούθηση εναρμόνισης του προϋπολογισμού με το ΜΠΔΣ, θ) την παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με την εκτέλεση του Προϋπολογισμού, ι) την ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων για τις μεταβολές του Προϋπολογισμού που εκτελούνται από το Τμήμα, ια) την παρακολούθηση των μεταβολών του Μητρώου δεσμεύσεων, όπως αυτό τηρείται στις αρμόδιες Διευθύνσεις, ιβ) την αξιολόγηση των αναμενόμενων ή πιθανών δημοσιονομικών επιπτώσεων κάθε πρότασης πολιτικής, προγράμματος ή δράσης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου ή της Κυβέρνησης (σε συνεργασία με το Τμήμα ΠΔΕ) και παροχή γνώμης, ιγ) την παραγωγή σχετικών δημοσιονομικών αναλύσεων και λοιπών αναφορών, ιδ) την κοινοποίηση εγκυκλίων οικονομικού περιεχομένου, ιε) την παροχή απόψεων επί της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ιστ) την μεταβίβαση πιστώσεων με επιτροπικά εντάλματα για την καταβολή των μισθωμάτων και λειτουργικών δαπανών των Γενικών Αρχείων του Κράτους, ιζ) τη βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης επί σχεδίων ΚΥΑ αποζημιώσεων επιτροπών και συλλογικών οργάνων πλην αυτών που αφορούν στην εκπαίδευση, ιη) τη σύνταξη και υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Μνημονίου Συνεργασίας και η παρακολούθησης της εκτέλεσης των στόχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, ιθ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Τμήμα Β΄ Κατάρτισης Οικονομικών Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για: α) την υποβολή προτάσεων για κατάρτιση προϋπολογισμού στο τμήμα Α΄ για κάθε βαθμίδα της Εκπαίδευσης (Τριτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Πρωτοβάθμια, Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Εκκλησιαστική Εκπαίδευση) σε ετήσια βάση, β) τη μεταβίβαση πιστώσεων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης για δαπάνες εκπαίδευσης, εκτός δαπανών εξετάσεων, γ) τη μεταβίβαση πιστώσεων για τις ανάγκες της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, δ) τη σύνταξη οικονομικών εκθέσεων επί σχεδίων νόμων που αφορούν στην Εκπ/ση, ε) τη σύνταξη των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (Κ.Υ.Α) για συμβάσεις μεταφοράς φοιτητών που συνάπτουν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), τις ΚΥΑ αποζημιώσεων επιτροπών και συλλογικών οργάνων,τη βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης επί σχεδίου ΚΥΑ αποζημιώσεων επιτροπών και συλλογικών οργάνων που αφορούν στην εκπαίδευση, καθώς και τις ΚΥΑ για τη βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης σε περίπτωση πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΙ στο Υ.Π.ΑΙ.Θ., στ) τη σύναψη συμβάσεων για τη διευκόλυνση μετακινήσεων φοιτητών και μαθητών με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) εντός των οικονομικών περιθωρίων του προϋπολογισμού κατόπιν υποβολής στοιχείων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις, ζ) την μεταβίβαση πιστώσεων με επιτροπικά εντάλματα στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικου Ελεγχου(ΥΔΕ) για την καταβολή του φοιτητικού – στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών, η) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Τμήμα Γ΄ Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) είναι αρμόδιο για: α) την επεξεργασία και την κατάρτιση των υποβαλλόμενων προτάσεων των Υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υπηρεσιών και Φορέων, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του υπουργείου, των μακροπρόθεσμων και ετήσιων προγραμμάτων κάθε τομέα δραστηριότητάς τους και αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), β) την αξιολόγηση, σε συνεργασία με τα συναφή τμήματα, των αναμενόμενων ή πιθανών δημοσιονομικών επιπτώσεων των πολιτικών, προγραμμάτων ή δράσεων του Υπουργείου, γ) την πληροφόρηση των φορέων εφαρμογής και των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για έργα για το ΠΔΕ σχετικά με Συλλογικές Αποφάσεις Έργων (Σ.Α.Ε.) και με Συλλογικές Αποφάσεις Μελετών και Σχεδιασμού (Σ.Α.Μ.Σ.) και κοινοποίηση των οικονομικών στοιχείων αναλυτικά για τα έργα που αφορούν, δ) την παρακολούθηση του ΠΔΕ σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, το ετήσιο ΠΔΕ, τα ανώτατα όρια και τους στόχους, καθώς και αναμόρφωση του ΠΔΕ ανάλογα με το τι υπαγορεύουν οι καθορισμένες προθεσμίες, ε) την ευθύνη για τη συγκέντρωση των στοιχείων και το συντονισμό των ενεργειών για τη σύνταξη και προώθηση της πρότασης χρηματοδότησης του ΠΔΕ από το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στ) συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες σε όλα τα στάδια κατάρτισης και εκτέλεσης του ΠΔΕ, ζ) την έκδοση αποφάσεων ορισμού υπολόγων−διαχειριστών των έργων του ΠΔΕ για την πληρωμή των εκτελούμενων από υπηρεσίες του Υπουργείου έργων και έργων εξουσιοδότησης εκτελούμενων με ευθύνη Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), η) την πληροφόρηση των διαχειριστών έργων, σχετικά με την οικονομική κατάσταση των έργων τους, θ) την παροχή απαντήσεων επί θεμάτων που αφορούν στο Τμήμα, ι) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 14Διεύθυνση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων ΦορέωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων είναι η έγκριση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εποπτευόμενων από το Υπουργείο φορέων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Α΄ Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Παιδείας και Θρησκευμάτων β) Τμήμα Β΄ Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Ανώτατης Εκπαίδευσης γ) Τμήμα Γ΄ Εποπτείας Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των Πανεπιστήμιων, των ΕΛΚΕ, ΝΠΙΔ των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Ινστιτούτων των ΑΕΙ δ) Τμήμα Δ΄ Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Έρευνας και Τεχνολογίας ε) Τμήμα Ε΄ Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς στ) Τμήμα ΣΤ΄ Οδηγιών, Δημοσιονομικών Αναφορών και λοιπών στοιχείων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Τμήμα Α΄ Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι αρμόδιο για: α) την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης για τις επιχορηγήσεις και αποφάσεων επιχορήγησης όλων των φορέων πλην Ανωτάτης Εκπ/σης, β) την έγκριση και παρακολούθηση εκτέλεσης των προϋπολογισμών και τροποποιήσεών τους καθώς και των απολογισμών των φορέων, γ) την Καταβολή μισθωμάτων Δημοσίων Βιβλιοθηκών, δ) την έκδοση αποφάσεων επιχορήγησης σε εκκλησιαστικούς και λοιπούς φορείς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ε) την έκδοση αποφάσεων επιχορήγησης των σχολικών επιτροπών εξωτερικού, πανεπιστημιακών εδρών ελληνικών σπουδών, στο εξωτερικό και των λοιπών νομικών προσώπων που δεν εντάσσονται στην αρμοδιότητα άλλου Τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και απολογιστικός έλεγχος, στ) τον έλεγχο και την αποστολή στοιχείων των φορέων μέσω του τμήματος οδηγιών και δημοσιονομικών αναφορών προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) και την Ελληνική Στατιστική Αρχή (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής). ζ) τη μέριμνα για την έγκαιρη κοινοποίηση των εγκυκλίων, που αφορούν στην οικονομική διαχείριση των εποπτευόμενων φορέων του και την παροχή σχετικών κατευθύνσεων, η) την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τις δεσμεύσεις και πληρωμές των ανωτέρω υποχρεώσεων, θ) τη βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό των ΚΥΑ επί σχεδίου αποζημιώσεων επιτροπών και συλλογικών οργάνων εποπτευομένων φορέων, κατά λόγο αρμοδιότητας ως προς τους φορείς, ι) τη σύνταξη των Μνημονίων Συνεργασίας με τους φορείς που εποπτεύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και την παρακολούθηση εκτέλεσης των τριμηνιαίων και στόχων, ια) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Τμήμα Β΄ Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για: α) την έγκριση και παρακολούθηση εκτέλεσης των προϋπολογισμών και τροποποιήσεών τους καθώς και των απολογισμών των φορέων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων και των Φοιτητικών Λεσχών των Πανεπιστημίων), β) την έκδοση των αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης για τις επιχορηγήσεις και αποφάσεων επιχορήγησης των ανωτέρω φορέων, γ) την παρακολούθηση της επίτευξης των τεθέντων στόχων και την υλοποίηση των προγραμματικών συμφωνιών ή των μνημονίων συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και των ανωτέρω εποπτευόμενων φορέων, δ) τις προεγκρίσεις ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος προϋπολογισμών ΑΕΙ, ε) τον έλεγχο και την αποστολή στοιχείων των φορέων μέσω του τμήματος οδηγιών και δημοσιονομικών αναφορών προς το ΓΛΚ και την Ελληνική Στατιστική Αρχή (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) στ) τη μέριμνα για την έγκαιρη κοινοποίηση των εγκυκλίων, που αφορούν στην οικονομική διαχείριση των εποπτευόμενων φορέων και την παροχή σχετικών κατευθύνσεων, ζ) την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τις δεσμεύσεις και πληρωμές των ανωτέρω υποχρεώσεων, η) τη βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον προϋπολογισμό των ΑΕΙ για την πρακτική άσκηση των φοιτητών ΑΕΙ, θ) τη βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό των ΚΥΑ επί σχεδίου αποζημιώσεων επιτροπών και συλλογικών οργάνων εποπτευομένων φορέων, κατά λόγο αρμοδιότητας ως προς τους φορείς, ι) τη σύνταξη των Μνημονίων Συνεργασίας με τους φορείς που εποπτεύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και την παρακολούθηση εκτέλεσης των τριμηνιαίων και στόχων ια) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Τμήμα Γ΄ Εποπτείας Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των Πανεπιστημίων, των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Ερευνας (ΕΛΚΕ), των ΝΠΙΔ των ΑΕΙ και των ερευνητικών ινστιτούτων των ΑΕΙ είναι αρμόδιο για: α) την παρακολούθηση της επίτευξης των τεθέντων στόχων και την υλοποίηση των προγραμματικών συμφωνιών ή των μνημονίων συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων, β) τον έλεγχο και την αποστολή στοιχείων των φορέων μέσω του τμήματος οδηγιών και δημοσιονομικών αναφορών προς το ΓΛΚ και την Ελληνική Στατιστική Αρχή (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) γ) τη μέριμνα για την έγκαιρη κοινοποίηση των εγκυκλίων, που αφορούν στην οικονομική διαχείριση των εποπτευόμενων φορέων και την παροχή σχετικών κατευθύνσεων, δ) την έκδοση των αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης για τις επιχορηγήσεις και αποφάσεων επιχορήγησης των ανωτέρω φορέων, όπου προβλέπεται, ε) την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τις δεσμεύσεις και πληρωμές των ανωτέρω υποχρεώσεων, στ) τη βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό των ΚΥΑ επί σχεδίου αποζημιώσεων επιτροπών και συλλογικών οργάνων εποπτευομένων φορέων, κατά λόγο αρμοδιότητας ως προς τους φορείς, ζ) τη σύνταξη των Μνημονίων Συνεργασίας με τους φορείς που εποπτεύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και την παρακολούθηση εκτέλεσης των τριμηνιαίων και στόχων, η) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το Τμήμα Δ΄ Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Έρευνας και Τεχνολογίας είναι αρμόδιο για: α) την έγκριση και παρακολούθηση εκτέλεσης των προϋπολογισμών και τροποποιήσεών τους καθώς και των απολογισμών των φορέων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), β) την έκδοση των αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης για τις επιχορηγήσεις και αποφάσεων επιχορήγησης των ανωτέρω φορέων, γ) την παρακολούθηση της επίτευξης των τεθέντων στόχων και την υλοποίηση των προγραμματικών συμφωνιών ή των μνημονίων συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και των ανωτέρω εποπτευόμενων φορέων, δ) τον έλεγχο και την αποστολή στοιχείων των φορέων μέσω του τμήματος οδηγιών και δημοσιονομικών αναφορών προς το ΓΛΚ και την Ελληνική Στατιστική Αρχή (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής), ε) τη μέριμνα για την έγκαιρη κοινοποίηση των εγκυκλίων, που αφορούν στην οικονομική διαχείριση των εποπτευόμενων φορέων και την παροχή σχετικών κατευθύνσεων, στ) τις επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς διακρατικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς αρμοδιότητας ΓΓΕΤ, ζ) την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τις δεσμεύσεις και πληρωμές των ανωτέρω υποχρεώσεων, η) τη βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό των ΚΥΑ επί σχεδίου αποζημιώσεων επιτροπών και συλλογικών οργάνων εποπτευομένων φορέων, κατά λόγο αρμοδιότητας ως προς τους φορείς, θ) τη σύνταξη των Μνημονίων Συνεργασίας με τους φορείς που εποπτεύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και την παρακολούθηση εκτέλεσης των τριμηνιαίων και στόχων, ι) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το Τμήμα Ε΄ Παρακολούθησης προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς είναι αρμόδιο για: α) την επιχορήγηση του Ιδρύματος Νεολαίας Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και των λοιπών φορέων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, β) την έκδοση των αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης για τις επιχορηγήσεις την έγκριση και παρακολούθηση εκτέλεσης των προϋπολογισμών και τροποποιήσεών τους καθώς και των απολογισμών των φορέων της ΓΓ Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, γ) την μέριμνα για την έγκαιρη κοινοποίηση των εγκυκλίων, που αφορούν στην οικονομική διαχείριση των ανωτέρω εποπτευόμενων φορέων και την παροχή σχετικών κατευθύνσεων, δ) την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τις δεσμεύσεις και πληρωμές των ανωτέρω υποχρεώσεων, ε) τη βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό των ΚΥΑ επί σχεδίου αποζημιώσεων επιτροπών και συλλογικών οργάνων εποπτευομένων φορέων, κατά λόγο αρμοδιότητας ως προς τους φορείς, στ) τη σύνταξη των Μνημονίων Συνεργασίας με τους φορείς που εποπτεύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και την παρακολούθηση εκτέλεσης των τριμηνιαίων και στόχων, ζ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το Τμήμα Στ΄ Οδηγιών, Δημοσιονομικών Αναφορών και λοιπών στοιχείων είναι αρμόδιο για: α) τη συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων από τα Μητρώα δεσμεύσεων των εποπτευόμενων φορέων, β) την κατάρτιση και υποβολή των προβλεπόμενων αναφορών, γ) τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για τους εποπτευόμενους φορείς και διαβίβαση τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), και σε άλλους προβλεπόμενους φορείς και στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής), δ) την παραγωγή, έλεγχο και επεξεργασία οικονομικών απολογιστικών στοιχείων για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέων ε) τον έλεγχο της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων από τους εποπτευόμενους φορείς οικονομικών στοιχείων, στ) την παροχή οδηγιών στους εποπτευόμενους φορείς για την εκτέλεση των προϋπολογισμών τους, ζ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 15Διεύθυνση Οικονομικής ΔιαχείρισηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης είναι η διασφάλιση της ομαλής εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας καθώς και της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και η εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, και τις προμήθειες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Α΄ Εκτέλεσης τακτικού προϋπολογισμού β) Τμήμα Β΄ Εκτέλεσης προϋπολογισμού εκπαίδευσης γ) Τμήμα Γ΄ Εκτέλεσης ΠΔΕ δ) Τμήμα Δ΄ Εκκαθάρισης αποδοχών ε) Τμήμα Ε΄ Εκκαθάρισης αποζημιώσεων στ) Τμήμα ΣΤ΄ Καταβολής δαπανών εξετάσεων ζ) Τμήμα Ζ’ Εγγραφών προβλέψεων θέσεων, οδηγιών και λοιπών θεμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Τμήμα Α΄ Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού είναι αρμόδιο για: α) τη συγκέντρωση δεδομένων πληρωμών από μονάδες δημοσιονομικών ελέγχων σε εβδομαδιαία/μηνιαία βάση για την τήρηση πλήρων αρχείων δεσμεύσεων, πληρωμών και δαπανών, β) τη συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων από τα Μητρώα Δεσμεύσεων του τακτικού προϋπολογισμού και του ΠΔΕ σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την τήρηση και διαχείριση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και την υποβολή τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, γ) την κατάρτιση και υποβολή των προβλεπόμενων αναφορών, δ) την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για τις υπηρεσίες του υπουργείου και διαβίβαση τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), στο υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Π.Δ.Ε. και στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής), ε) την εκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας καθώς και της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς σε ετήσια βάση εντός των οριζόμενων χρονικών προθεσμιών, στ) την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης, ζ) τον έλεγχο και αποστολή δικαιολογητικών, για την εκκαθάριση και πληρωμή κάθε είδους δαπάνης, όπως, νερού, ηλεκτρικού, φυσικού αερίου, μισθωμάτων, τηλεπικοινωνιακών τελών (και του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου), κοινόχρηστων δαπανών των υπηρεσιών Υπουργείου, καθώς και δαπανών από προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών και ταχυδρομικών τελών, η) την εκκαθάριση υποχρεώσεων καταργούμενων φορέων και υπηρεσιών, θ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Τμήμα Β΄ Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για: α) την πληρωμή των υποχρεώσεων, που έχουν αναληφθεί με σχετικές συμβάσεις, σε συγκοινωνιακούς φορείς (ΟΑΣΑ, αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ κ.λπ.) για τη μετακίνηση με μειωμένο κόμιστρο των μαθητών και φοιτητών της χώρας, β) την εκκαθάριση της δαπάνης των συγγραμμάτων που διανέμονται στους φοιτητές, γ) την επιδότηση επιτοκίων δανείων που χορηγούνται σε φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές, δ) την έκδοση, τον έλεγχο και την μέριμνα για την απόδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής (Χ.Ε.Π). για κάλυψη λειτουργικών εξόδων και ενοικίων Συντονιστικών Γραφείων Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό, ε) την εξόφληση δαπάνης από προμήθεια βιβλίων σε Σχολεία Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπ/σης και σε Εκκλησιαστικά Σχολεία κ.λπ., στ) την καταβολή εισφορών σε Ιδρύματα και σε Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους διεθνείς οργανισμούς, βάσει συμβατικών υποχρεώσεων, ζ) την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης και την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τις δεσμεύσεις και πληρωμές των ανωτέρω υποχρεώσεων, η) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Τμήμα Γ΄ εκτέλεσης ΠΔΕ είναι αρμόδιο για: α) τη διαχείριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων των Υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υπηρεσιών και Φορέων, β) την εξασφάλιση της καταχώρισης των δεσμεύσεων μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα κονδύλια στις πιστώσεις του προϋπολογισμού και στα ανώτατα όρια των δαπανών και της αναφοράς των δεσμεύσεων για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια στο ΓΛΚ με αίτηση για πρόσθετα κονδύλια πριν την έγκριση παρόμοιων δεσμεύσεων/υποχρεώσεων, γ) την επεξεργασία ανακατανομών προϋπολογισμού στο Μητρώο δεσμεύσεων, δ) την παρακολούθηση των κατανομών και των απορροφήσεων των εγκεκριμένων πιστώσεων στο ΠΔΕ, καθώς και τη συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων για τις επιμέρους κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), καθώς και τον έλεγχο και επεξεργασία των γενικών απολογιστικών στοιχείων, ε) τη συγκέντρωση δεδομένων από το Μητρώο δεσμεύσεων και υποβολή αναφορών στη Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, στ) την τήρηση Μητρώου δεσμεύσεων για το ΠΔΕ, ζ) τη μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών, η) την έκδοση εντολών κατανομής του ΠΔΕ για την πίστωση των λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδας, θ) τον έλεγχο των οριστικών και πλήρων δικαιολογητικών ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης και οι πληρωμές έργων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της κεντρικής διοίκησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ι) τον έλεγχο των οριστικών και πλήρων δικαιολογητικών, ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης και οι πληρωμές έργων του συγχρηματατοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Κεντρικής Διοίκησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ια) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το Τμήμα Δ΄ Εκκαθάρισης Αποδοχών είναι αρμόδιο για: α) την εκκαθάριση αποδοχών πολιτικών και μετακλητών υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας καθώς και της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, β) τις αναλήψεις δέσμευσης υποχρέωσης για δαπάνες μισθοδοσίας και ανακλήσεις όπου απαιτείται, γ) τη συγκέντρωση καταστάσεων, τον έλεγχο ορθότητας και την υποβολή στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) μέσω Δ24−ΓΛΚ, δ) την καταβολή μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Εκπαίδευσης που βρίσκονται σε 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου, εκπ/κη άδεια, είναι μέλη της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ), μέλη που διατίθενται στο Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), ε) τη συγκέντρωση παραβόλων φοίτησης στις ιδιωτικές σχολικές μονάδες, στ) την καταβολή εργοδοτικών εισφορών για αναγνώριση χρόνου δημόσιας υπηρεσίας υπαλλήλων προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν από άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, ζ) την καταβολή αποζημιώσεων σε υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) λόγω συνταξιοδότησης. η) την παροχή στοιχείων, έκδοση βεβαιώσεων και οδηγιών για τις αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κ.λπ., θ) την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης και την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τις δεσμεύσεις και πληρωμές των ανωτέρω υποχρεώσεων, ι) την έκδοση πράξεων καταλογισμού για αχρεωστήτως ληφθείσες αποδοχές, ια) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το Τμήμα Ε΄ Εκκαθάρισης Αποζημιώσεων είναι αρμόδιο για: α) την έκδοση έλεγχο και απόδοση ΧΕΠ και ΧΕ για καταβολή του επιμισθίου και των οδοιπορικών εξόδων των αποσπασμένων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, καθώς και των συντονιστών εκπαίδευσης, β) την καταβολή οδοιπορικών εξόδων της πολιτικής ηγεσίας, πολιτικών και μετακλητών υπαλλήλων του Υπουργείου και ημερήσιας αποζημίωσης, γ) την καταβολή αποζημίωσης μελών συλλογικών οργάνων, δ) την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης και την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τις δεσμεύσεις και πληρωμές των ανωτέρω υποχρεώσεων, ε) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το Τμήμα ΣΤ΄ Καταβολής Δαπανών Εξετάσεων είναι αρμόδιο για: α) την εκκαθάριση όλων των δαπανών που αφορούν στην οργάνωση και διενέργεια εισιτηρίων εξετάσεων στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση, β) την εκκαθάριση όλων των δαπανών που αφορούν στην οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων ΚΠΓ και εξετάσεων Ελληνομάθειας, γ) την εκκαθάριση όλων των δαπανών που αφορούν στην οργάνωση και διενέργεια λοιπών εξετάσεων που διενεργούνται με ευθύνη της ΚΥ του Υπουργείου, δ) τις μεταφορές πιστώσεων γα καταβολή των ανωτέρω δαπανών από τις Δ/νσεις Εκπ/σης, ε) την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης και την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τις δεσμεύσεις και πληρωμές των ανωτέρω υποχρεώσεων, στ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το Τμήμα Ζ’ Εγγραφών Προβλέψεων θέσεων οδηγιών και λοιπών θεμάτων είναι αρμόδιο για: α) την παροχή οδηγιών και τη διατύπωση ερωτημάτων μισθολογικού περιεχομένου, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ΄ Εκκαθάρισης Αποδοχών της ίδιας Διεύθυνσης, β) την εγγραφή προβλέψεων θέσεων του διοικητικού προσωπικού του υπουργείου και των φορέων τους, του διοικητικού προσωπικού των ΑΕΙ και του εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης καθώς και τη μεταφορά των πιστώσεων (αιτήματα − αποφάσεις) για αποσπάσεις−μετατάξεις από και προς τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, γ) την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που αναφέρονται στο προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου των περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων καθώς και του διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού ΑΕΙ, δ) την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης και την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τις δεσμεύσεις και πληρωμές των ανωτέρω υποχρεώσεων, ε) την έκδοση πράξεων καταλογισμού για αχρεωστήτως ληφθείσες αποζημιώσεις, στ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 16Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης ΥλικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του υπουργείου μέσα από τη διασφάλιση όλων των αναγκαίων πόρων και υπηρεσιών με τον πιο αποδοτικό και χρονικά κατάλληλο τρόπο. 2.Η Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Α΄ Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών β) Τμήμα Β΄ Διαχείρισης Υλικού 3. Το Τμήμα Α΄ Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών είναι αρμόδιο για: α) τις προμήθειες των πάσης φύσεως αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις καθώς και την σύνταξη και υπογραφή των απαιτούμενων συμβάσεων για τις ανάγκες των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων ή Ανεξάρτητων Τμημάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ. καθώς επίσης και των Γενικών Γραμματειών, Έρευνας και Τεχνολογίας, Δια βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, β) τη συγκέντρωση των προτάσεων από τις Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις ή Ανεξάρτητα Τμήματα του Υ.ΠΑΙ.Θ. καθώς επίσης και από τις Γενικές Γραμματείες, Έρευνας και Τεχνολογίας, Δια βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για τα υπό προμήθεια είδη και υπηρεσίες απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών για τον ετήσιο προγραμματισμό των υπό προμήθεια αγαθών – υπηρεσιών και την παρακολούθηση των δαπανών που προκύπτουν από τις εν λόγω προμήθειες, γ) την κατάρτιση και υποβολή στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών(Ε.Π.Π.) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ύστερα από συγκέντρωση των προτάσεων από τις Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις ή Ανεξάρτητα Τμήματα του Υ.ΠΑΙ.Θ. καθώς επίσης και από τις Γενικές Γραμματείες, Έρευνας και Τεχνολογίας, Δια βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για τα υπό προμήθεια αγαθά απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, δ) την παραχώρηση αυτοκινήτων από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού για την πρακτική άσκηση μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.), στη διενέργεια διαγωνισμών εκτύπωσης και προμήθειας αριστείων, βραβείων καθώς και ψηφοδελτίων για τα αιρετά μέλη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε). και των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), ε) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. Από τις αρμοδιότητες εξαιρούνται οι συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων, οι συμβάσεις εκπόνησης, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών καθώς και κάθε θέμα που σχετίζεται με συγχρηματοδοτούμενα έργα. 4. Το Τμήμα Β΄ Διαχείρισης Υλικού είναι αρμόδιο για: α) την παραλαβή, αποθήκευση, ταξινόμηση και διακίνηση όλων των προμηθευόμενων υλικών και εφοδίων, β) την καταστροφή και εκποίηση του άχρηστου υλικού έπειτα από τη σχετική διαπίστωση των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων ή Ανεξάρτητων Τμημάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ. καθώς επίσης και των Γενικών Γραμματειών, Έρευνας και Τεχνολογίας, Δια βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, γ) την εξασφάλιση μέσων αποστολής των υλικών, δ) τη συσκευασία και αποστολή υλικών σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου, ε) τη συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις ή Ανεξάρτητα Τμήματα του Υ.ΠΑΙ.Θ. καθώς επίσης και από τις Γενικές Γραμματείες, Έρευνας και Τεχνολογίας, Δια βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για τον προγραμματισμό και τη συντήρηση των κρατικών αυτοκινήτων, στ) την παρακολούθηση και ενημέρωση για τις αναλώσεις και την ανάγκη ανανέωσης των αποθεμάτων της αποθήκης, ζ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 17Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (Τμήμα, υπαγόμενο στη Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

Αρμοδιότητες βάσει του ν. 4152/2013: Οι αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων είναι οι εξής: α) η προετοιμασία και η προώθηση σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται να εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης με την έννοια του άρθρου 107.1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΣΛΕΕ) για γνωμοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών, β) η υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης των σχεδίων που προετοιμάζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου, πριν την προώθησή τους στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, γ) η εποπτεία και υποστήριξη των φορέων αρμοδιότητάς της σε ό,τι αφορά τη τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, δ) η έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση, ε) η παροχή στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (Κε.Μ.Κ.Ε) κάθε είδους βοήθειας και υποστήριξης, σε περίπτωση κοινοποίησης ενός σχεδίου από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε περίπτωση αιτήματος της Ε.Ε. για παροχή πληροφοριών επί μέτρων κρατικής ενίσχυσης αρμοδιότητάς της, στ) η μέριμνα για την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα SANI. ζ) η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του διαδραστικού συστήματος SARI, η) η μέριμνα για την ενημέρωση του Μητρώου παρακολούθησης κρατικών ενισχύσεων της υποπαραγράφου Β.8 του ν. 4152/2013, ως προς τα μέτρα αρμοδιότητάς τους, θ) η εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο ή τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς της, με βάση τις οδηγίες της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (Κε.Μ.Κ.Ε.) και η παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην Κε.Μ.Κ.Ε. για την υποβολή τους στην ΕΕ. Ειδικοτέρα: α. Η υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνομων ενισχύσεων που χρήζουν ανάκτησης, κατά τον προσδιορισμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων, των ποσών, και των τόκων ανά ωφελούμενο που πρέπει να ανακτηθούν. β. Η μέριμνα ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυσης να προβεί εξαρχής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόμως χορηγηθέντων κρατικών ενισχύσεων (π.χ. εγγραφή σε πίνακα απαιτήσεων για δικαιούχους που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς πτώχευσης κ.λπ.).

Άρθρο 18Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου ΔυναμικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η διοίκηση των ανθρώπινων πόρων του Υπουργείου, η αναβάθμιση και ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών του προσωπικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων β) Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Ερευνας και Τεχνολογίας/Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς γ) Διεύθυνση Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης δ) Αυτοτελές Τμήμα Παιδικού Σταθμού ε) Γραφείο Ιατρού− Ελεγκτών Ιατρών.

Άρθρο 19Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και ΘρησκευμάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι ο χειρισμός θεμάτων προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) καθώς και η εποπτεία του προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών και των εποπτευομένων από το Υπουργείο Φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Α΄ Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικής Γραμματείας ΥΠΑΙΘ και Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων β) Τμήμα Β΄ Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Υπηρεσιών γ) Τμήμα Γ΄ Ανθρώπινου Δυναμικού Βιβλιοθηκών, ΓΑΚ και Εποπτευόμενων Φορέων δ) Τμήμα Δ΄ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Προσωπικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Τμήμα Α΄ Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικής Γραμματείας ΥΠΑΙΘ και Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων είναι αρμόδιο για: α) τον χειρισμό όλων των θεμάτων της υπηρεσιακής κατάστασης του πάσης φύσεως προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, β) τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών λειτουργών και διοικητικών υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου καθώς και διοικητικών υπαλλήλων στο εξωτερικό, γ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Τμήμα Β΄ Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για: α) τον διορισμό και τον χειρισμό θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του πάσης φύσεως διοικητικού προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/ θμιας Εκπαίδευσης, β) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Τμήμα Γ΄ Ανθρώπινου Δυναμικού Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ) και Εποπτευομένων Φορέων είναι αρμόδιο για: α) την εποπτεία του πάσης φύσεως προσωπικού της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, των Δημόσιων Βιβλιοθηκών και των Γενικών Αρχείων του Κράτους, β) τα πειθαρχικά θέματα του προσωπικού των ανωτέρω φορέων, γ) την εποπτεία του πάσης φύσεως προσωπικού των υφιστάμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και οποιονδήποτε άλλων συσταθούν εφεξής ανεξάρτητα από την νομική μορφή τους, εκτός εκείνων που ανήκουν εξ αντικειμένου στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα άλλων Διευθύνσεων, δ) την εποπτεία αυτοτελών υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου, ε) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το Τμήμα Δ΄ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Προσωπικού είναι αρμόδιο για: α) την εισαγωγική εκπαίδευση νεοδιόριστων διοικητικών υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, των διοικητικών υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, των διοικητικών υπαλλήλων των Γενικών Αρχείων του Κράτους και των Δημοσίων Βιβλιοθηκών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ), β) την κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των υπαλλήλων του Υπουργείου, γ) την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 20Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας, Δια Βίου Μάθησης και Νέας ΓενιάςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας, Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς είναι ο χειρισμός θεμάτων προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Α΄ Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας β) Τμήμα Β΄ Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς γ) Τμήμα Γ΄ Διοικητικής Εποπτείας Φορέων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Τμήμα Α΄ Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας είναι αρμόδιο για: α) όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του πάσης φύσεως προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, β) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Τμήμα Β΄ Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς είναι αρμόδιο για: α) όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του πάσης φύσεως προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, β) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Τμήμα Γ΄ Διοικητικής Εποπτείας Φορέων είναι αρμόδιο για: α) όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του πάσης φύσεως προσωπικού των Εποπτευόμενων Φορέων των ως άνω υπηρεσιών, β) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 21Διεύθυνση Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Εκπαιδευτικής ΡαδιοτηλεόρασηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης είναι η εποπτεία των δημοσίων βιβλιοθηκών, των Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Βιβλιοθηκών β) Τμήμα Κρατικών Αρχείων και Αρχειακής Πολιτικής γ) Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Τμήμα Βιβλιοθηκών είναι αρμόδιο για: α) την εποπτεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, και των λοιπών δημοσίων Βιβλιοθηκών, β) την οργάνωση, λειτουργία, ανάπτυξη, ενίσχυση και εποπτεία Βιβλιοθήκης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, γ) την εποπτεία και τον έλεγχο των Βιβλιοθηκών του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας, δ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Τμήμα Κρατικών Αρχείων και Αρχειακής Πολιτικής είναι αρμόδιο για: α) την εποπτεία των Γενικών Αρχείων του Κράτους και των Παραρτημάτων τους, β) την εποπτεία και τον έλεγχο των Αρχειακών Συλλογών του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας, γ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης είναι αρμόδιο για: α) την παραγωγή ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και διαδικτυακών προγραμμάτων, β) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 22Αυτοτελές Τμήμα Παιδικού Σταθμού

Ο Παιδικός Σταθμός αποτελεί αυτοτελές Τμήμα του Υπουργείου, η αποστολή, η οργάνωση, η στελέχωση και η λειτουργία του οποίου ρυθμίζονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 329 του Νόμου 4072/2012 (Α 86).

Άρθρο 23Γραφείο Ιατρείο – Ελεγκτών ΙατρώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Ιατρός είναι αρμόδιος για την αντιμετώπιση σε πρώτο βαθμό προβλημάτων υγείας των υπαλλήλων, συνταγογράφηση φαρμάκων και εργαστηριακών εξετάσεων στους υπαλλήλους και επιπλέον ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπει η σχετική κείμενη νομοθεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι ελεγκτές ιατροί είναι αρμόδιοι για τον κατ’ οίκον έλεγχο των ασθενούντων υπαλλήλων του Υπουργείου και επιπλέον ασκούν και κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπει η σχετική κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 24Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η παιδαγωγική, επιστημονική και διοικητική υποστήριξη της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής για όλα τα θέματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης β) Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γ) Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης δ) Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ε) Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής στ. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων ζ. Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Άρθρο 25Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η κατάρτιση των Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών, η εποπτεία Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης, η διασφάλιση της ποιότητας και τα Μαθητικά Θέματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Α΄ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων β) Τμήμα Β΄ Ιδιωτικής Α΄θμιας Εκπαίδευσης γ) Τμήμα Γ΄ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Τμήμα Α΄: Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων είναι αρμόδιο για: α) την κατάρτιση των Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών όλων των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τον χειρισμό των θεμάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή τους σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, β) την κατάρτιση αποφάσεων για τη συγκρότηση ειδικών επιστημονικών ομάδων για την αξιολόγηση των διδακτικών βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού για τη δεύτερη ξένη γλώσσα, γ) την παροχή υποστήριξης και κατευθύνσεων σε θέματα σπουδών στους Σχολικούς Συμβούλους, δ) την εποπτεία της εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών, των Ωρολογίων Προγραμμάτων και το χειρισμό των θεμάτων που αφορούν στην έγκριση του διδακτικού υλικού και των λοιπών μέσων διδασκαλίας, ε) την κατάρτιση αποφάσεων για την έκδοση, κυκλοφορία και διάθεση των διδακτικών και άλλων βιβλίων και κάθε μορφής εκπαιδευτικού υλικού και μέσων στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στ) την κατάρτιση αποφάσεων που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία όλων των τύπων των Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των Σχολικών Μονάδων που εφαρμόζουν Ολοήμερο Πρόγραμμα καθώς και των Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ζ) τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων, η) τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων, στην υλοποίηση προγραμμάτων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων για όλα τα παραπάνω, θ) την κατάργηση, μεταφορά έδρας και μετατροπή σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ι) την ανάπτυξη, λειτουργία και στήριξη των εργαστηρίων στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ια) τις άδειες εισόδου, τη διεξαγωγή ερευνών και πρακτικών ασκήσεων φοιτητών στα σχολεία στο πλαίσιο των μαθημάτων των ισχυόντων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, ιβ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Τμήμα Β΄ Ιδιωτικής Α/θμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για: α) την εποπτεία όλων των Ιδιωτικών σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, β) την ίδρυση, οργάνωση, προαγωγή, συγχώνευση, αδειοδότηση ιδιωτικών σχολείων και φροντιστηρίων, γ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Τμήμα Γ΄ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής είναι αρμόδιο για: α) τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην τήρηση υπηρεσιακών βιβλίων, εντύπων και τίτλων σπουδών όλων των τύπων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, β) τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά στην αξιολόγηση των μαθητών καθώς και στην αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών μονάδων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, γ) την παροχή υποστήριξης και κατευθύνσεων σε θέματα προγραμμάτων και εκδηλώσεων της Σχολικής ζωής στους Σχολικούς Συμβούλους, δ) τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Σχολικών Συνεταιρισμών, ε) τις εγγραφές, μετεγγραφές, τα προγράμματα ανταλλαγής μαθητών καθώς και θέματα φοίτησης μαθητών, στ) το πλαίσιο λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων, εκδρομών – περιπάτων, επισκέψεων, μετακινήσεων, προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και κάθε θέμα που αφόρα στην οργάνωση της μαθητικής ζωής και τη φοίτηση των μαθητών όλων των τύπων σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ζ) την οργάνωση και λειτουργία των Σχολικών Βιβλιοθηκών, τις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, τους μαθητικούς διαγωνισμούς και την οργάνωση και διεξαγωγή μαθητικών αγώνων, η) την οργάνωση και λειτουργία σχολείων όπως την έναρξη – λήξη διδακτικού έτους, αργίες – διακοπές, θ) το χειρισμό θεμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης, ι) θέματα που αφορούν Οργανώσεις Γονέων και Κηδεμόνων Π.Ε., Σχολικές Επιτροπές, Κυλικεία Δημοσίων Σχολείων και Μαθητικές Κατασκηνώσεις, ια) άδειες εισόδου σε τηλεοπτικούς, ραδιοφωνικούς σταθμούς και ΜΜΕ, ιβ) τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και των δικτύων σχολικών δραστηριοτήτων, ιγ) τον σχεδιασμό, την προώθηση, υποστήριξη και αξιολόγηση της εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων. Το σχεδιασμό και οργάνωση δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση, καθώς και δράσεων για την υποστήριξη μαθητών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ιδ) την Ανάπτυξη του θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ιε) την επαφή των μαθητών με θέματα διατροφής, κυκλοφοριακής αγωγής, υγιεινής, διαπροσωπικών σχέσεων, ψυχικής υγείας, σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων, εθελοντισμού, πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, κοινωνικού αποκλεισμού, καταστάσεων διαμονής και εργασίας, περιβάλλοντος και υγείας, κατανάλωσης και υγείας, ισότητας των δύο φύλων, αγωγής καταναλωτή και συμβουλευτικών σταθμών νέων ιστ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 26Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η κατάρτιση των Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών, η εποπτεία Σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης, η διασφάλιση της ποιότητας και τα Μαθητικά Θέματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Α΄ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων β) Τμήμα Β΄ Ιδιωτικής Β/θμιας Εκπαίδευσης γ) Τμήμα Γ΄ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής δ) Τμήμα Δ΄ Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Τμήμα Α΄Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων είναι αρμόδιο για: α) την κατάρτιση των Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών και τον χειρισμό των θεμάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή τους, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, β) την εποπτεία της εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών και τον χειρισμό θεμάτων που αφορούν στην έγκριση του διδακτικού υλικού και κάθε μορφής εκπαιδευτικού υλικού και των λοιπών μέσων διδασκαλίας, για Γυμνάσια, Λύκεια, Μουσικά, Καλλιτεχνικά Σχολεία και σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, γ) τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά στην εξεταστέα και διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων στην ύλη των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στις οδηγίες και στον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων, δ) τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων, ε) τα θέματα που αφορούν σε ζητήματα σπουδών και βιβλίων στα Καλλιτεχνικά και Μουσικά Σχολεία, και στα προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, στ) τον σχεδιασμό, την προώθηση υποστήριξη και αξιολόγηση εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ζ) την ανάπτυξη, λειτουργία και στήριξη των εργαστηρίων στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και τον συντονισμό των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ), η) την κατάργηση, μεταφορά έδρας και μετατροπή σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευση, θ) τις άδειες διεξαγωγής έρευνας και πρακτικών ασκήσεων φοιτητών στα σχολεία και τις άδειες εισόδου στο πλαίσιο των μαθημάτων των ισχυόντων Αναλυτικών Προγραμμάτων, ι) την οργάνωση και διεξαγωγή Μαθητικών Αγώνων, ια) την παροχή υποστήριξης και κατευθύνσεων σε θέματα σπουδών στους Σχολικούς Συμβούλους, ιβ) τον χειρισμό κάθε άλλο συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Τμήμα Β΄ Ιδιωτικής Β/θμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για: α) την εποπτεία όλων των ιδιωτικών σχολείων της Β/ θμιας Εκπαίδευσης, β) την ίδρυση, οργάνωση, προαγωγή, συγχώνευση, αδειοδότηση Ιδιωτικών Σχολείων και φροντιστηρίων, γ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Τμήμα Γ΄ Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Μαθητικής Μέριμνας είναι αρμόδιο για: α) τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην τήρηση υπηρεσιακών βιβλίων, εντύπων και τίτλων σπουδών των Γυμνασίων, Λυκείων, Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων, β) τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά στις εξετάσεις και στην αξιολόγηση των μαθητών καθώς και στην αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών μονάδων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, γ) τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Σχολικών Συνεταιρισμών, δ) τις εγγραφές, μετεγγραφές, τα προγράμματα ανταλλαγής μαθητών καθώς και για τα θέματα φοίτησης μαθητών, ε) τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), λειτουργία τάξεων υποδοχής και στη δημιουργία φροντιστηριακών τμημάτων και υλοποίηση Προγραμμάτων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στα Σχολεία Β/θμιας Εκπαίδευσης, στ) το πλαίσιο λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων, εκδρομών – περιπάτων, επισκέψεων, μετακινήσεων, προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και κάθε θέμα που αφόρα στην οργάνωση της μαθητικής ζωής και την φοίτηση των μαθητών των ανωτέρω τύπων σχολείων, ζ) την οργάνωση και λειτουργία των Σχολικών Βιβλιοθηκών, τις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και τους μαθητικούς διαγωνισμούς, η) την οργάνωση και λειτουργία σχολείων όπως την έναρξη – λήξη διδακτικού έτους, αργίες – διακοπές, άδειες εισόδου φορέων και ιδιωτών, ποινές και διαγωγή μαθητών και εκθέσεις λειτουργίας Δ/νσεων, θ) την παροχή υποστήριξης και κατευθύνσεων σε θέματα προγραμμάτων και εκδηλώσεων της σχολικής ζωής στους Σχολικούς Συμβούλους, ι) θέματα που αφορούν Οργανώσεις Γονέων και Κηδεμόνων Π.Ε., Σχολικές Επιτροπές, Κυλικεία Δημοσίων Σχολείων και Μαθητικές Κατασκηνώσεις, ια) άδειες εισόδου σε τηλεοπτικούς, ραδιοφωνικούς σταθμούς και Μέσα μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ), ιβ) τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στα δίκτυα σχολικών δραστηριοτήτων, ιγ) τον σχεδιασμό, την προώθηση, υποστήριξη και αξιολόγηση της εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων. Το σχεδιασμό και οργάνωση δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση, καθώς και δράσεων για την υποστήριξη μαθητών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ιδ) την εποπτεία των δομών του Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) και των Γραφείων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού(ΓΡΑΣΕΠ) ιε) την επαφή των μαθητών με θέματα διατροφής, κυκλοφοριακής αγωγής, υγιεινής, διαπροσωπικών σχέσεων, ψυχικής υγείας, σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων σεξουαλικής αγωγής, εθελοντισμού, πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, κοινωνικού αποκλεισμού, καταστάσεων διαμονής και εργασίας, περιβάλλοντος και υγείας, κατανάλωσης και υγείας, ισότητας των δύο φύλων, αγωγής καταναλωτή και συμβουλευτικών σταθμών νέων ιστ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το Τμήμα Δ΄ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για: α) τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), β) την Ανάπτυξη του θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, γ) τον περιορισμό του ενεργειακού αποτυπώματος κάθε σχολικής μονάδας, δ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 27Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και ΕκπαίδευσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης είναι η κατάρτιση Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών, Υποστηρικτικών Μέσων και Υπηρεσιών Ειδικής Εκπαίδευσης καθώς και η προστασία των Δικαιωμάτων των μαθητών με αναπηρία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Α΄ Σπουδών, Υποστηρικτικών Μέσων και Υπηρεσιών Ειδικής Εκπαίδευσης και προστασίας Δικαιωμάτων μαθητών με αναπηρία β) Τμήμα Β΄ Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Τμήμα Α΄ Σπουδών, Υποστηρικτικών Μέσων και Υπηρεσιών Ειδικής Εκπαίδευσης και Προστασίας Δικαιωμάτων Μαθητών με Αναπηρία είναι αρμόδιο για: α) τη συγκρότηση ειδικών επιστημονικών ομάδων για την έγκριση προτεινόμενων προγραμμάτων σπουδών, σχολικών βιβλίων και κάθε είδους εκπαιδευτικού υλικού και μέσων, καινοτόμων προγραμμάτων και δράσεων προγραμμάτων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, διαπολιτισμικής αγωγής και αποφυγής της σχολικής βίας καθώς και κάθε είδους εκπαιδευτικού – παιδαγωγικού υλικού και μέσων άλλων φορέων, β) την εισήγηση για την έκδοση αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, γ) θέματα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού όλων των κλάδων της ειδικής εκπαίδευσης, δ) την εκπροσώπηση του Υπουργείου στον Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή (ΕΦΕΑ) − European Agency for Development in Special Needs Education και τον συντονισμό του ελληνικού δικτύου ανταλλαγής μεταξύ επαγγελματιών και εκπροσώπων άλλων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε), ε) τα θέματα οργάνωσης, στελέχωσης και κανονισμού λειτουργίας των δομών και υπηρεσιών γνωμάτευσης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, της εξειδικευμένης διδακτικής Εκπαιδευτικής υποστήριξης και συνεκπαίδευσης, των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ), των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και της κατ’ οίκον διδασκαλίας, στ) τα θέματα που αφορούν στην ίδρυση και κατάργηση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) καθώς και τα θέματα εξοπλισμού των σχολικών μονάδων, τις προδιαγραφές για όλα τα εξοπλιστικά μέσα των μονάδων και των εργαστηρίων, ζ) τον ειδικό εξοπλισμό, τα τεχνικά βοηθήματα και το ειδικό παιδαγωγικό υλικό που έχει ανάγκη ο μαθητής με αναπηρία, η) την κατάρτιση αποφάσεων για την έκδοση, κυκλοφορία και διάθεση των βιβλίων και κάθε μορφής εκπαιδευτικού υλικού και μέσων για τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, θ) την κατάρτιση αποφάσεων για τη μέθοδο διδασκαλίας και αξιολόγησης και τους εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τις εισαγωγικές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ι) την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των μαθητών των ειδικών σχολείων, ια) την ανάπτυξη και οργάνωση ειδικών προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης για γονείς με παιδιά με αναπηρία ηλικίας 0−6 ετών, ιβ) την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη σε θέματα εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία και την διαμόρφωση στρατηγικών και βέλτιστων πρακτικών για τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την αναπηρία, ιγ) τη συνεργασία με το αναπηρικό κίνημα, με το συνήγορο του παιδιού, με τους συλλόγους και φορείς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους επιστημονικούς επαγγελματικούς φορείς των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), τον σχεδιασμό των ενημερωτικών εκδηλώσεων, ημερίδων δράσεων, τη διοργάνωση μαθητικών εκδηλώσεων των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Εκδόσεων και Δημοσίων Σχέσεων και την εκπροσώπηση του Υπουργείου σε σχετικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από συλλόγους και φορείς και διεθνείς συναντήσεις για θέματα ειδικής εκπαίδευσης και αναπηρίας, ιδ) τη μέριμνα για κάθε θέμα εντοπισμού μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία, διεπιστημονικής διαγνωστικής αξιολόγησης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης για μαθητές με διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και του Προγράμματος Υποστήριξης της οικογένειάς τους, ιε) τον χειρισμό θεμάτων που αφορούν στην έγκριση και εποπτεία της εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών Ειδικής Εκπαίδευσης, ιστ) την εισήγηση θεμάτων κανονισμών για τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα και την επαγγελματική δεοντολογία εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής (Νηπιαγωγών, Δασκάλων, καθηγητών όλων των κλάδων Ειδικής Αγωγής), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, ιζ) την έγκριση των πρακτικών ασκήσεων σπουδαστών σε προγράμματα σπουδών στους κλάδους εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π) καθώς και τις μεταπτυχιακές έρευνες σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, ιη) τον χειρισμό των μαθητικών θεμάτων που αφορούν στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είτε φοιτούν σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε, είτε σε σχολεία της Γενικής Παιδείας και σε κάθε άλλο σχετικό με την εκπαιδευτική διαδικασία θέμα, ιθ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Τμήμα Β΄ Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για: α) τα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που υπηρετεί στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ), καθώς και του Διοικητικού Προσωπικού που υπηρετεί στα ΚΕΔΔΥ, Επίσης κάθε θέμα που αφορά το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ), β) την πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου μέσω ΑΣΕΠ των οδηγών και συνοδών των ιδιόκτητων σχολικών λεωφορείων των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για μαθητές που φοιτούν σε αυτές, γ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 28Διεύθυνση Επαγγελματικής ΕκπαίδευσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι η εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών και καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων για θέματα που αφορούν την Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση, καθώς και η διασύνδεση των μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, την Ποιότητα της Εκπαίδευσης και τα Μαθητικά Θέματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Α΄ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης β) Τμήμα Β΄ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Τμήμα Α΄ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για: α) την κατάρτιση των Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών και τον χειρισμό των θεμάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή τους, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, β) την κατάρτιση αποφάσεων για την έκδοση, κυκλοφορία και διάθεση των βιβλίων και κάθε μορφής εκπαιδευτικού υλικού και μέσων στις εκπαιδευτικές μονάδες της Δημόσιας και Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, γ) τον καθορισμό του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα στις σχολικές μονάδες που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση, δ) τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά στην ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων, στον καθορισμό της ύλης και του αριθμού των διαγωνισμάτων τετραμήνων καθώς και στην ύλη των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων καθώς και τις οδηγίες μαθημάτων, ε) τα θέματα που αφορούν τη διασύνδεση των μαθητών επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, στ) την παρακολούθηση και αξιοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων και του συστήματος πιστωτικών μονάδων, ζ) τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά στη λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής, στη δημιουργία φροντιστηριακών τμημάτων, στην υλοποίηση προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας στα σχολεία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, τις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και στη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων για όλα τα παραπάνω, η) το σχεδιασμό, την προώθηση, υποστήριξη και αξιολόγηση της εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων, την πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού, θ) την εποπτεία των σχολικών μονάδων της δημόσιας δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, τα θέματα που αφορούν στην ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση, οργάνωση των μονάδων αυτών, ι) την εποπτεία των σχολικών μονάδων της Ιδιωτικής Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τα θέματα που αφορούν στην ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση, οργάνωση των μονάδων αυτών καθώς και κάθε άλλο διοικητικό θέμα, ια) την εποπτεία της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, ιβ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Τμήμα Β΄ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής είναι αρμόδιο για: α) την ανάπτυξη, λειτουργία και στήριξη των εργαστηρίων στις σχολικές μονάδες καθώς και των Σχολικών Εργαστηρίων της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας και Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, β) τα θέματα που αφορούν στα κυλικεία των σχολικών μονάδων της Δημόσιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και στις μαθητικές κατασκηνώσεις, γ) τις άδειες εισόδου, διεξαγωγής έρευνας και πρακτικών ασκήσεων φοιτητών στα σχολεία, δ) τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην τήρηση υπηρεσιακών βιβλίων, εντύπων και τίτλων σπουδών, ε) τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά στην αξιολόγηση των μαθητών καθώς και στην αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών μονάδων, στ) τις εγγραφές, μετεγγραφές, τα προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και τα θέματα φοίτησης τους, ζ) την Ανάπτυξη του θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης η) τον σχεδιασμό, την προώθηση, υποστήριξη και αξιολόγηση της εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων. Το σχεδιασμό και οργάνωση δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση, καθώς και δράσεων για την υποστήριξη μαθητών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, θ) την επαφή των μαθητών με θέματα διατροφής, κυκλοφοριακής αγωγής, υγιεινής, διαπροσωπικών σχέσεων, ψυχικής υγείας, σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων σεξουαλικής αγωγής, εθελοντισμού, πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, κοινωνικού αποκλεισμού, καταστάσεων διαμονής και εργασίας, περιβάλλοντος και υγείας, κατανάλωσης και υγείας, ισότητας των δύο φύλων, αγωγής καταναλωτή και συμβουλευτικών σταθμών νέων ι) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 29Διεύθυνση Φυσικής ΑγωγήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής είναι η εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής της Φυσικής Αγωγής και της Αθλητικής Παιδείας στην Εκπαίδευση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Α΄ Προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής και Γυμναστικών Δραστηριοτήτων β) Τμήμα Β Σχολικών Γυμναστηρίων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Τμήμα Α΄ Προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής και Γυμναστικών Δραστηριοτήτων είναι αρμόδιο για: α) θέματα που αφορούν στην ίδρυση, δομή και λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ.) και των Ειδικών Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (Ε.Τ.Α.Δ.) στον έλεγχο και στην οριστικοποίηση των πινάκων αξιολόγησης των μαθητών, β) για τη διοικητική στήριξη του έργου της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (K.E.A.T.) και της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.), γ) για τη διοργάνωση σχολικών αγώνων σε περιφερειακό και πανελλήνιο επίπεδο, ενημερωτικών εκδηλώσεων για θέματα φυσικής αγωγής, καθώς και για την κατάρτιση προγραμμάτων συνεργασίας με φορείς εξωσχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων, δ) τα θέματα που αφορούν στις παρελάσεις και στις εθνικές εορτές και μεριμνά για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στους αγώνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (ISF), ε) τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, ημερίδων και δράσεων για θέματα φυσικής αγωγής, στ) το σχεδιασμό και την κατάρτιση προγραμμάτων συνεργασίας με φορείς εξωσχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων που συντελούν στη σύνδεση σχολικού και εξωσχολικού αθλητισμού, ζ) τη διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων για τα άτομα με αναπηρία και για την εφαρμογή αναλυτικών προγραμμάτων φυσικής αγωγής στα ειδικά σχολεία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η) την αξιολόγηση και ανίχνευση μαθητών – ταλέντων με τεστ και μετρήσεις για την ανάδειξη των μελλοντικών πρωταθλητών, θ) τη διενέργεια ερευνών, μελετών, την καταγραφή των προβλημάτων καθώς και την επιστημονική τεκμηρίωση των αναγκών και των σύγχρονων απαιτήσεων της σχολικής φυσικής αγωγής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της χώρας, ι) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Τμήμα Β΄ Σχολικών Γυμναστηρίων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων είναι αρμόδιο για: α) την εποπτεία του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ και του ΕΘΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «Ο Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΣ», β) την καταγραφή των αθλητικών εγκαταστάσεων και γυμναστηρίων στα σχολεία όλης της επικράτειας και την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση αυτών σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, γ) τον προγραμματισμό αθλητικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 30Αυτοτελή ΤμήματαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για: α) την κατάρτιση αποφάσεων που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, β) τα θέματα που αφορούν στην ίδρυση, οργάνωση, προαγωγή, συγχώνευση, κατάργηση και μεταφορά έδρας Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, γ) τη διοικητική υποστήριξη της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων και των Επιστημονικών Εποπτικών τους Συμβουλίων, δ) τη διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων για την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολείων αυτών, ε) τη διατήρηση της τράπεζας θεμάτων για τις εισαγωγικές και προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, στ) την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα για τις ανάγκες των παραπάνω σχολείων κατόπιν αξιολόγησης και εισήγησης των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων, ζ) την τοποθέτηση των μόνιμων εκπαιδευτικών που έχουν αξιολογηθεί για πλήρωση θέσεων με πενταετή θητεία καθώς και των επί θητεία στελέχων των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, η) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για: α) το χειρισμό θεμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, β) τη διενέργεια ερευνών για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, γ) την παροχή εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης, δ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 31Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η διοίκηση του εκπαιδευτικού προσωπικού της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης β) Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γ) Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Άρθρο 32Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ο χειρισμός θεμάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Α΄ Διορισμών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης β) Τμήμα Β΄ Υπηρεσιακής Εξέλιξης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης γ) Τμήμα Γ΄ Κινητικότητας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δ) Τμήμα Δ΄ Πειθαρχικών Θεμάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Τμήμα Α΄ Διορισμών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για: α) το διορισμό μονίμων εκπαιδευτικών και την πρόσληψη αναπληρωτών στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, β) την εγγραφή στην Επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών, την σύσταση θέσεων και τις προσλήψεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών, γ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Τμήμα Β΄ Υπηρεσιακής Εξέλιξης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για: α) κάθε θέμα που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση των δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπαίδευσης, β) την αξιολόγηση και την τήρηση Μητρώου των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και παρακολούθηση της βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξής τους, γ) τη μονιμοποίηση εκπαιδευτικών που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δ) τις παραιτήσεις των εκπαιδευτικών, ε) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Τμήμα Γ΄ Κινητικότητας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για: α) τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε), β) τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε., γ) τις μετατάξεις εκπαιδευτικών Π.Ε., δ) την δημιουργία και τήρηση των υπηρεσιακών φακέλων των αποσπασμένων εκπαιδευτικών, για το χρονικό διάστημα της απόσπασης τους, ε) κάθε απόσπαση εκπαιδευτικών σε τμήματα Ελληνικών Σπουδών ή σε άλλες δομές διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, που λειτουργούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε ανάλογα ιδρύματα ερευνών του εξωτερικού, στ) την έκδοση αποφάσεων σχετικά με τους εκπαιδευτικούς των ισότιμων σχολείων, ζ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το Τμήμα Δ΄ Πειθαρχικών Θεμάτων είναι αρμόδιο για: α) τις πειθαρχικές Υποθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, β) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 33Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ο χειρισμός θεμάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Α΄ Διορισμών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης β) Τμήμα Β΄ Υπηρεσιακής Εξέλιξης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γ) Τμήμα Γ΄ Κινητικότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δ) Τμήμα Δ΄ Πειθαρχικών Θεμάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Τμήμα Α΄ Διορισμών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για: α) το διορισμό μονίμων εκπαιδευτικών και την πρόσληψη αναπληρωτών στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την εγγραφή στην Επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών, β) την εγγραφή στην Επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών, την σύσταση θέσεων και τις προσλήψεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών, γ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 4.Το Τμήμα Β΄ Υπηρεσιακής Εξέλιξης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για: α) κάθε θέμα που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση των δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, β) την αξιολόγηση και την τήρηση Μητρώου των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και παρακολούθηση της βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξής τους, γ) τη μονιμοποίηση εκπαιδευτικών που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δ) τις παραιτήσεις των εκπαιδευτικών, ε) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 5. Το Τμήμα Γ΄ Κινητικότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για: α) τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, β) τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας, γ) τις μετατάξεις εκπαιδευτικών, δ) κάθε απόσπαση εκπαιδευτικών σε τμήματα Ελληνικών Σπουδών ή σε άλλες δομές διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, που λειτουργούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε ανάλογα ιδρύματα ερευνών του εξωτερικού, ε) την δημιουργία και τήρηση των υπηρεσιακών φακέλων των αποσπασμένων εκπαιδευτικών, για το χρονικό διάστημα της απόσπασης τους, στ) την έκδοση αποφάσεων σχετικά με τους εκπαιδευτικούς των ισότιμων σχολείων, ζ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 6. Το Τμήμα Δ΄ Πειθαρχικών Θεμάτων είναι αρμόδιο για: α) τις πειθαρχικές Υποθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, β) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 34Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Εκπαίδευσης

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Το Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας είναι αρμόδιο για: α) την επιλογή και τοποθέτηση των Γενικών Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Σχολικών Συμβούλων καθώς και όλων των λοιπών ανώτερων στελεχών των περιφερειακών υπηρεσιών διοίκησης της εκπαίδευσης, β) τη δημιουργία και τήρηση των υπηρεσιακών φακέλων των αποσπασμένων διευθυντών και συντονιστών εκπαίδευσης για το χρονικό διάστημα της απόσπασης τους, γ) την απόσπαση εκπαιδευτικών και διευθυντών, τη στελέχωση των Ευρωπαϊκών Σχολείων και των Σχολείων Διεθνών Οργανισμών, την επιλογή Εθνικών Επιθεωρητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Σχολείων, την επιλογή καθηγητών−μελών επιτροπής των θεμάτων του εθνικού Baccalaureat και την έκδοση εντολής μετακίνησής τους, δ) τη συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης και των Συμβουλίων Επιλογής, ε) τη διαδικασία εκλογής των αιρετών του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Κ.Υ.Σ.Ε), στ) την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης των Γενικών Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, των μελών Κ.Υ.Σ.Ε. και των μελών των Συμβουλίων Επιλογής, ζ) όλα τα θέματα που αφορούν στην επιλογή Διευθυντών, Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και λοιπών στελεχών, η) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 35Γενική Διεύθυνση Ανώτατης ΕκπαίδευσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι η οργάνωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. της χώρας καθώς και η εποπτεία του διδακτικού, του λοιπού διδακτικού και του διοικητικού προσωπικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης β) Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης

Άρθρο 36Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής ΑνάπτυξηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης είναι ο προγραμματισμός και η Οργάνωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Α΄ Οργάνωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης β) Τμήμα Β΄ Μεταπτυχιακών Σπουδών και Σύζευξης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία γ) Τμήμα Γ΄ Τεκμηρίωσης και Διασφάλισης Ποιότητας δ) Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Τμήμα Α΄ Οργάνωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για: α) την οργάνωση της ακαδημαϊκής, διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας των Α.Ε.Ι., της ακαδημαϊκής τους διάρθρωσης και για θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας τους, με την επεξεργασία, κατάρτιση και προώθηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία κανονιστικών πράξεων, β) την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων (Π.Δ.) που αφορούν στην επαγγελματική κατοχύρωση πτυχιούχων ΤΕΙ, γ) τη λειτουργία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου, δ) την οργάνωση και λειτουργία των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ε) την οργάνωση και λειτουργία των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, στ) την οργάνωση και λειτουργία της Ακαδημίας Αθηνών, του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και των λοιπών εποπτευόμενων φορέων που σχετίζονται με την Ανώτατη Εκπαίδευση, ζ) την οργάνωση και λειτουργία της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ), του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ) και του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΑΤΕ), η) την παρακολούθηση και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για τα προαναφερόμενα θέματα, θ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Τμήμα Β΄ Μεταπτυχιακών Σπουδών και Σύζευξης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία είναι αρμόδιο για: α) θέματα που αφορούν στην έγκριση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των ΑΕΙ, των κοινών προγραμμάτων σε συνεργασία με ιδρύματα της Αλλοδαπής καθώς και οποιοδήποτε θέμα που αναφέρεται στην οργάνωση και λειτουργία του δευτέρου και τρίτου κύκλου σπουδών, β) θέματα που αφορούν στη μελέτη και εισήγηση για την έκδοση απόφασης καθορισμού προτεραιοτήτων χρηματοδότησης των Προγραμμάτων γ) Μεταπτυχιακών Σπουδών, δ) θέματα που αφορούν στη μελέτη και εισήγηση για την έκδοση απόφασης πρόσληψης μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για την επικουρία των μελών ΔΕΠ, ε) θέματα εποπτείας των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.), του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.), του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.Ι.Β.Ε.Α.Α.) και των Κέντρων Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.), στ) τη μελέτη και εισήγηση για την ενίσχυση συνεδρίων και άλλων ερευνητικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ, ζ) θέματα που αφορούν τη σύζευξη Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία, η) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Τμήμα Γ΄ Τεκμηρίωσης και Διασφάλισης Ποιότητας είναι αρμόδιο για: α) τη μελέτη και επεξεργασία δεδομένων και στατιστικών στοιχείων που σχετίζονται με την Ανώτατη Εκπαίδευση όπως ιδίως με τα προγράμματα σπουδών όλων των κύκλων σπουδών των Α.Ε.Ι., και με τους φοιτητές, β) την κατάρτιση και υποβολή σχετικών προτάσεων για ζητήματα Ανώτατης Εκπαίδευσης καθώς και εισηγήσεων για τα προγράμματα εθνικής στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση, γ) τη μελέτη και το χειρισμό κάθε συναφούς στοιχείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών είναι αρμόδιο για: α) εισηγήσεις επί του επιχειρησιακού σχεδίου αναφορικά με φοιτητικά θέματα, β) τα θέματα που αφορούν στην παρακολούθηση και εποπτεία της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου των προγραμμάτων του πρώτου κύκλου σπουδών, γ) τη θεσμοθέτηση και παρακολούθηση του θεσμικού πλαισίου παροχών και βοηθημάτων στους φοιτητές, δ) το θεσμικό πλαίσιο και τον έλεγχο της τήρησης των κείμενων διατάξεων για την επιλογή, την προμήθεια, τη διανομή και την κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων στους φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και κάθε άλλη απαιτούμενη συναφή πράξη, ε) την εποπτεία και υποστήριξη της Επιτροπής Αθλητισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Α.Τ.Ε.), στ) τη χορήγηση υποτροφιών στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών, ζ) τη χορήγηση υποτροφιών μέσω κληροδοτημάτων σε μαθητές και φοιτητές, η) την εποπτεία του Βαρβακείου Ιδρύματος και της Αναργύρειου και Κοργιαλένειου Σχολής Σπετσών, θ) την έκδοση Κ.Υ.Α. που αφορούν στον καθορισμό θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Α.Ε.Ι. και το χειρισμό κάθε άλλου θέματος σχετικού με την πρακτική άσκηση, ι) την έκδοση Κ.Υ.Α. που αφορούν στη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά φοιτητών, ια) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 37Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης ΕκπαίδευσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι η διαχείριση θεμάτων του διδακτικού προσωπικού, του λοιπού διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, καθώς και της υπηρεσιακής κατάστασης του Διοικητικού Προσωπικού αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Α΄ Κύριου Διδακτικού Προσωπικού β) Τμήμα Β΄ Λοιπού Διδακτικού Προσωπικού γ) Τμήμα Γ΄ Διοικητικού και Λοιπού Προσωπικού

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Τμήμα Α΄ Κύριου Διδακτικού Προσωπικού είναι αρμόδιο για: α) τα θέματα του διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι., του μόνιμου διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) καθώς και του ερευνητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. της χώρας, β) τα ζητήματα παροχής και κατανομής θέσεων Εντεταλμένων Διδασκαλίας (ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοικτού πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και έκτακτου διδακτικού προσωπικού, γ) την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων για την εκλογή Τακτικών Μελών, Αντεπιστελλόντων Μελών και Ξένων Εταίρων της Ακαδημίας Αθηνών, δ) τα θέματα που αφορούν σε πειθαρχικά ζητήματα Καθηγητών και μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, οι οποίες επιφυλάσσονται κατά νόμο στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ε) θέματα Μητρώου του διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, στ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Τμήμα Β΄ Λοιπού Διδακτικού Προσωπικού είναι αρμόδιο για: α) τα θέματα των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., β) τα θέματα των μελών Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των διευθυντών και ερευνητών όλων των βαθμίδων της Ακαδημίας Αθηνών, γ) την κατάρτιση Υπουργικών Αποφάσεων για την κατανομή θέσεων του προσωπικού αρμοδιότητάς του, δ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τμήμα Γ΄ Διοικητικού και λοιπού Προσωπικού είναι αρμόδιο για: α) τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διοικητικών υπαλλήλων, οι οποίοι υπηρετούν στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στην Ακαδημία Αθηνών, στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Αιγινήτειο και Αρεταίειο, στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)., στα Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στο Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στο Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών, β) την προκήρυξη και πλήρωση θέσεων ιατρών, δικηγόρων, νομικών συμβούλων και Γραμματέων των Ιδρυμάτων αρμοδιότητάς του, γ) τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Διοικητικού και λοιπού Προσωπικού καθώς και τη συγκρότηση της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητάς του, δ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 38Αυτοτελής Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών ΘεμάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων είναι ο συντονισμός της υλοποίησης σχεδίων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την προαγωγή της εθνικής πολιτικής για την εκπαίδευση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης β) Τμήμα Διεθνών Σχέσεων γ) Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο για: α) την παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής πολιτικής στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου και ιδίως της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Διά Βίου Μάθησης, της Νεολαίας και της Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, β) τον ορισμό των εκπροσώπων του Υπουργείου σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, Δίκτυα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, γ) τον συντονισμό υποβολής και υλοποίησης σχεδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την προαγωγή της κρατικής πολιτικής για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, την Αναγνώριση των Επαγγελματικών Προσόντων, την Διά Βίου Μάθηση και την Νεολαία. δ) τη διοργάνωση και υποστήριξη εθνικών διαγωνισμών στα πλαίσια αντίστοιχων ευρωπαϊκών για θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, δια βίου μάθησης και νεολαίας, ε) την παρακολούθηση και τον συντονισμό ζητημάτων που αφορούν στις διαδικασίες και τις στρατηγικές της Ε.Ε. για όλα τα επίπεδα της Τυπικής και της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, στ) τα θέματα του δικτύου "ΕΥΡΥΔΙΚΗ", ζ) την επικαιροποίηση σε ετήσια βάση του κείμενου της «Περιγραφής του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος», η) τη διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και άλλων διεθνών συναντήσεων σχετικά με θέματα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της χώρας μας στους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, θ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων είναι αρμόδιο για: α) τη συμμετοχή στα όργανα διοίκησης και στις εργασίες των οργάνων διοίκησης των Διεθνών Οργανισμών, στους οποίους η Ελλάδα είναι κράτος−μέλος, που αφορούν στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου β) τον ορισμό των εκπροσώπων του Υπουργείου σε διεθνείς, περιφερειακούς και Εθνικούς Οργανισμούς, Δίκτυα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, γ) τη διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και άλλων διεθνών συναντήσεων σχετικά με θέματα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της χώρας μας στους Διεθνείς Οργανισμούς, δ) τη σύνταξη εκθέσεων και ερωτηματολογίων για θέματα που προκύπτουν από τις νομικές δεσμεύσεις της χώρας μας στους Διεθνείς Οργανισμούς, ε) τη σύναψη και ανανέωση διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών και των εκτελεστικών Μορφωτικών Προγραμμάτων τους μεταξύ της Ελλάδας και άλλων χωρών και για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που προβλέπουν τα ανωτέρω Προγράμματα, με στόχο την προώθηση και επέκταση των διμερών εκπαιδευτικών σχέσεων της χώρας μας και τη διεθνή εκπαιδευτική συνεργασία, στ) θέματα διοργάνωσης της φιλοξενίας ξένων επισήμων από Διεθνείς Οργανισμούς, ζ) τα προγράμματα φιλοξενίας μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από την Κύπρο στην Ελλάδα και αντίστροφα, η) την υποστήριξη διαγωνισμών ξένων πρεσβειών στην Αθήνα για καθηγητές και μαθητές, σπουδαστές στους τομείς της Τυπικής και Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, θ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων είναι αρμόδιο για: α) την εποπτεία υλοποίησης και εφαρμογής προγραμμάτων της Ε.Ε. και άλλων Διεθνών Οργανισμών και τη σύνταξη της ετήσιας διαβεβαίωσης προς την Ε.Ε. επί της υλοποίησης των προγραμμάτων, β) την παρακολούθηση, αναζήτηση, συγκρότηση και συστηματική ενημέρωση κοινής βάσης δεδομένων για τα προγράμματα, τις πρωτοβουλίες και τα χρηματοδοτικά μέσα της Ε.Ε. και άλλων περιφερειακών Διεθνών Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην ευρώπη, γ) την υποστήριξη των υπηρεσιών και των φορέων στην κατάρτιση και υποβολή προτάσεων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, δ) την υλοποίηση δράσεων προγραμμάτων σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, ε) την εποπτεία, καθοδήγηση και υποστήριξη των αρμόδιων οργανωτικών δομών ως προς την εκτέλεση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης, στ) την υποβολή και υλοποίηση σχεδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την προαγωγή της εθνικής πολιτικής για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, ζ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 39Αυτοτελής Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών ΣχολείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων είναι η παιδαγωγική, επιστημονική και διοικητική υποστήριξη της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής για όλα τα θέματα της Παιδείας των Ομογενών, της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, των Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων και η προώθηση της Ελληνικής Παιδείας στο εξωτερικό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων β) Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων είναι αρμόδιο για: α) όλα τα ζητήματα που αφορούν στην η ίδρυση, αναγνώριση, λειτουργία, εποπτεία, συγχώνευση, κατάργηση, εκπροσώπηση, διδασκαλία, σύνθεση διδακτικού προσωπικού, στελέχωση, φοίτηση των μαθητών και στην εν γένει οργάνωση και λειτουργία των Μονάδων − Δομών των μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, των διαπολιτισμικών, μειονοτικών και ξένων σχολείων, β) την εποπτεία και όλα τα θέματα που αφορούν το Διεθνές Σχολείου Λάρισας και το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π.) Ηρακλείου Κρήτης, γ) την εποπτεία εφαρμογής προγραμμάτων εκπαίδευσης, χορήγηση βεβαιώσεων ισοτιμίας − αντιστοιχίας ξένων τίτλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δ) τις σχολικές εφορείες των μειονοτικών σχολείων, τη διοίκηση και τον συντονισμό των αποκεντρωμένων υπηρεσιών σε θέματα μειονοτικής εκπαίδευσης, ε) την πιστοποίηση καταλληλότητας των εκπαιδευτικών μονάδων του εξωτερικού ως εξεταστικών κέντρων στ) την τήρηση αρχείου ξένων σχολείων, ζ) το σύνολο των μαθητικών θεμάτων η) τις εγκρίσεις για το χαρακτηρισμό μαθητών του εξωτερικού ως «κατ’ οίκον ή κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» και κάθε άλλη σχετική με τα ανωτέρω αρμοδιότητα θ) τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μειονοτικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Μ.Ε.), ι) την κατάρτιση σχετικών αποφάσεων για την έκδοση, κυκλοφορία και διάθεση των βιβλίων και κάθε μορφής εκπαιδευτικού υλικού και μέσων για την κάλυψη των αναγκών των μειονοτικών σχολείων, ια) κάθε θέμα που αφορά στις σπουδές ανωτάτου επιπέδου σε σχέση με τη μειονοτική εκπαίδευση, ιβ) τη συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και τους λοιπούς ελληνικούς και ξένους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού, για την προβολή, προώθηση, επιστημονική έρευνα, διδασκαλία και διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό, ιγ) την ικανοποίηση αιτημάτων φορέων του εξωτερικού για ενίσχυσή τους με αποστολή βιβλίων, λεξικών και άλλου οπτικοακουστικού υλικού, ιδ) την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών μονάδων, ιε) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού είναι αρμόδιο για: α) τη στελέχωση των εκπαιδευτικών δομών Αλλοδαπής, ομογένειας, Ξένων και Μειονοτικών σχολείων της ομογένειας, των ξένων, των μειονοτικών, των σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης καθώς και των εκπαιδευτικών μονάδων Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό, β) τα θέματα εκπαιδευτικού προσωπικού που αφορούν το Διεθνές Σχολείου Λάρισας και το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π.) Ηρακλείου Κρήτης γ) κάθε θέμα που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις παραπάνω σχολικές μονάδες, δ) όλα τα θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις παραπάνω σχολικές μονάδες. ε) τις προσλήψεις διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο εξωτερικό, στ) τη σύσταση θέσεων, την επιλογή και την πλήρωση θέσεων συντονιστών εκπαίδευσης, ζ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 40Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και ΘρησκευμάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων λειτουργεί η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων, η οποία υπάγεται στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και είναι αρμόδια για: α) την υλοποίηση Έργων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α) καθώς και της Νέας Προγραμματικής Περιόδου (ΣΕΣ), β) την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Προγραμμάτων Διεθνών Οργανισμών και Οργανώσεων, γ) τη διαχείριση εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων (εθνικό σκέλος ΠΔΕ), δ) την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων εκπαιδευτικού περιεχομένου των οποίων την εκτέλεση αναλαμβάνουν Δ/νσεις του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ. Επίσης, η υπηρεσία εκτελεί χρέη Δικαιούχου για λογαριασμό εποπτευόμενων πιστοποιημένων από το Υπουργείο φορέων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων περιγράφονται στις ειδικότερες διατάξεις που τη διέπουν όπως ισχύουν (ΚΥΑ 1172631.12.2014(Β 2126) ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 41Γενική Γραμματεία ΘρησκευμάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σκοπός της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων είναι η εποπτεία του θρησκευτικού εκπαιδευτικού συστήματος και η σύνδεση θρησκείας και πολιτισμού με την ταυτόχρονη προαγωγή δράσεων κατά της μισαλλοδοξίας και υπέρ των διαθρησκευτικών σχέσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανωτικές μονάδες: α) Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης β) Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 42Διεύθυνση Θρησκευτικής ΔιοίκησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Διοίκησης είναι η εποπτεία της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των Θρησκευμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανωτικές μονάδες: α) Τμήμα Εκκλησιαστικής Διοίκησης β) Τμήμα Ετεροθρήσκων και Ετεροδόξων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Τμήμα Εκκλησιαστικής Διοίκησης είναι αρμόδιο για: α) την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση των Ι. Μητροπόλεων, β) τον έλεγχο και την εποπτεία των πράξεων οικονομικής διαχείρισης των λοιπών εκκλησιαστικών νομικών προσώπων της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου, γ) την αναγνώριση, κατάσταση και αποχώρηση των Αρχιερέων των Εκκλησιών και Ι. Μητροπόλεων του πρώτου εδαφίου και εποπτεία και εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για το κάθε είδους προσωπικό των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων, δ) την ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση Ενοριών, Ι. Ναών, Ι. Μονών και Ησυχαστηρίων, την εποπτεία της λειτουργίας τους, την απαλλοτρίωση ακινήτων για εκκλησιαστικούς σκοπούς, τη σύσταση Ερανικών Επιτροπών για τη διενέργεια εράνων υπέρ Ι. Ναών εκτός των ορίων του Νομού, την εποπτεία και εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για τον εφημεριακό κλήρο, τους μοναχούς και το λοιπό προσωπικό των Ι. Ναών, ε) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Τμήμα Ετεροθρήσκων και Ετεροδόξων είναι αρμόδιο για: α) τα θέματα που αφορούν άλλες θρησκείες και δόγματα, εκτός της επικρατούσας θρησκείας, β) τα ζητήματα λειτουργίας και οργάνωσης των Μουφτειών, γ) τον διορισμό και για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Μουφτήδων και των μουσουλμάνων Ιεροδιδασκάλων του Κορανίου, δ) τα ζητήματα οργάνωσης του Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών, τον διορισμό της διοίκησης την εν γένει λειτουργίας του, ε) την εποπτεία του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, του Οργανισμού Περίθαλψης και Αποκατάστασης Ισραηλιτών Ελλάδος και των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων, στ) την εποπτεία των λοιπών θρησκευτικών κοινοτήτων, ζ) την χορήγηση άδειας ίδρυσης, ανέγερσης και λειτουργίας χώρων λατρείας για όλες τις ανωτέρω θρησκείες και δόγματα και την εποπτεία τους, η) την έγκριση μεταστέγασης χώρων λατρείας ή μεταβολής της επωνυμίας τους, θ) την έγκριση αντικατάστασης θρησκευτικών λειτουργών, ι) την λειτουργία Μητρώου θρησκευτικών κοινοτήτων, αδειοδοτημένων θρησκευτικών χώρων και θρησκευτικών λειτουργών, ια) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 43Διεύθυνση Θρησκευτικής ΕκπαίδευσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης είναι ο σχεδιασμός μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων πολιτικών για την ανάπτυξη και λειτουργία της θρησκευτικής εκπαίδευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης Θρησκευμάτων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής β) Τμήμα Θρησκευτικών Ελευθεριών και Διαθρησκευτικών Σχέσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής είναι αρμόδιο για: α) τα θέματα που αφορούν στη θρησκευτική εκπαίδευση, ανεξαρτήτως θρησκείας και δόγματος. β) την ίδρυση Σχολείων Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, την αναστολή λειτουργίας, τη μετατροπή του τύπου, τη μεταφορά της έδρας, τη συγχώνευση και κατάργηση, τα προγράμματα λειτουργίας των Εκκλησιαστικών Σχολείων και θέματα εγγραφών, μετεγγραφών και εξετάσεων των μαθητών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, γ) τους διορισμούς, μεταθέσεις, αποσπάσεις, προαγωγές, απολύσεις και τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των Σχολείων της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, δ) την εποπτεία της λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ε) τα θέματα διοίκησης και εποπτείας των Σχολείων της «Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής» και της «Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας», στ) τα θέματα ισοτιμίας των Σχολείων της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης προς τα αντίστοιχα της λοιπής Δημόσιας Εκπαίδευσης και των τίτλων αυτών, ζ) θέματα Θρησκευτικής Αγωγής, η) την ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία των Ιεροσπουδαστηρίων, τα οποία στοχεύουν στην εκπαίδευση των Μουσουλμάνων θρησκευτικών λειτουργών, τα προγράμματα σπουδών και θέματα εγγραφών, μετεγγραφών και εξετάσεων των μαθητών, Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Ιεροκηρύκων και του εκπαιδευτικού προσωπικού στα Ιεροσπουδαστήρια Κομοτηνής και Ξάνθης, θ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Τμήμα Θρησκευτικών Ελευθεριών και Διαθρησκευτικών Σχέσεων είναι αρμόδιο για: α) θέματα που αφορούν στις θρησκευτικές ελευθερίες ανεξαρτήτως θρησκείας και δόγματος, την εποπτεία και τον έλεγχο για τη νόμιμη άσκησή τους και την προστασία τους από προσβολές, την ανάπτυξη του διαλόγου μεταξύ του κράτους και των θρησκευτικών κοινοτήτων ή του διαθρησκειακού διαλόγου, την υποστήριξη των διεθνών θρησκευτικών σχέσεων, β) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Άρθρο 44Γενική Γραμματεία Έρευνας και ΤεχνολογίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σκοπός της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) είναι η ανάπτυξη της έρευνας, η προαγωγή της τεχνολογίας, η ενσωμάτωση της καινοτομίας στην παραγωγή, η διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, η ανάπτυξη του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού και η υποστήριξη εθνικών υποδομών έρευνας και καινοτομίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) συγκροτείται από ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας. β) Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας γ) Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων δ) Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας ε) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (Ε.Υ.Δ.Ε.–Ε.Τ.Α.Κ.)

Άρθρο 45Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και ΚαινοτομίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας είναι η κατάρτιση του Στρατηγικού Πλαισίου για την Έρευνα και Καινοτομία, ο προγραμματισμός των δράσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, η αποτίμηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και η διάδοση αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Σχεδιασμού και Προγραμματισμού β) Τμήμα Αποτίμησης και Στατιστικής Επεξεργασίας Πολιτικής Έρευνας και Καινοτομίας γ) Τμήμα Επικοινωνίας και Προβολής Έρευνας και Καινοτομίας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Τμήμα Σχεδιασμού και Προγραμματισμού είναι αρμόδιο για: α) την κατάρτιση, του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Έρευνας και Καινοτομίας, β) τη διαμόρφωση Στρατηγικής για θέματα Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας, την κατάρτιση σχετικών Μητρώων και τη σύνταξη Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών, γ) την παρακολούθηση των στόχων των μέτρων/δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας στο πλαίσιο διάφορων εθνικών, περιφερειακών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, δ) την παρακολούθηση της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας της χώρας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο σε συνδυασμό με τις διεθνείς εξελίξεις και την εισήγηση μέτρων πολιτικής και τρόπων παρέμβασης για την προώθηση και διευκόλυνση των ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων, ε) την παρακολούθηση των εργασιών των επιτροπών του ΟΟΣΑ σχετικά με την πολιτική Έρευνας και Καινοτομίας, στ) τη διαχείριση του Μητρώου του Ελληνικού Επιστημονικού Δυναμικού, ζ) την παρακολούθηση θεμάτων Κρατικών Ενισχύσεων στους τομείς Έρευνας και Καινοτομίας, η) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Τμήμα Αποτίμησης και Στατιστικής Επεξεργασίας Πολιτικής Έρευνας και Καινοτομίας είναι αρμόδιο για: α) την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και των εποπτευόμενων φορέων σύμφωνα με τις διεθνείς μεθόδους αποτίμησης, β) τη λήψη διορθωτικών μέτρων με βάση τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων και αποτιμήσεων που πραγματοποιούνται, γ) την εκτίμηση των μακροχρόνιων αναγκών του συστήματος των ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων της χώρας σε ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμό, κτίρια, θεσμική υποδομή και την εισήγηση μέτρων για την κάλυψή τους, δ) τη συλλογή, επεξεργασία, ταξινόμηση και παρουσίαση στοιχείων αναφορικά με τις ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες στον Ελλαδικό χώρο και την κατάρτιση δεικτών απαραίτητων για τον σχεδιασμό και την αποτίμηση της επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής, ε) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Προβολής Έρευνας και Καινοτομίας είναι αρμόδιο για: α) τη σχεδίαση και υλοποίηση δράσεων προβολής του έργου της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, β) την οργάνωση εκθέσεων, ημερίδων και ειδικών επιστημονικών και τεχνολογικών εκδηλώσεων, γ) τη διοργάνωση εκθέσεων με επιτεύγματα νέων εφευρετών και ερευνητών με τη συμμετοχή δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και την αθλοθέτηση βραβείων, δ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 46Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και ΚαινοτομίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας είναι η εξειδίκευση, προκήρυξη και εφαρμογή μέτρων, δράσεων και προγραμμάτων για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και η ανάπτυξη του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων και Καινοτομίας συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α. Τμήμα Σύνδεσης Έρευνας και Παραγωγής β. Τμήμα Ανάπτυξης Ερευνητικού Δυναμικού γ. Τμήμα Καινοτομίας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Τμήμα Σύνδεσης Έρευνας και Παραγωγής είναι αρμόδιο για: α) την εξειδίκευση και προκήρυξη των προγραμμάτων διασύνδεσης της έρευνας με τον παραγωγικό ιστό της χώρας και τη μέριμνα για την αξιολόγηση των προτάσεων, β) την ανάθεση των συναφών με το ρόλο του τμήματος ερευνητικών έργων, την παρακολούθηση της εκτέλεσής τους, την αξιολόγηση των ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων και την παραλαβή τους, γ) την εισήγηση μέτρων για την τεχνολογική και εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των πάσης φύσεως ερευνητικών έργων, δ) την έγκριση των ιδιωτικών ερευνητικών φορέων προκειμένου να υποδεχθούν υπηκόους τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, ε) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Τμήμα Ανάπτυξης Ερευνητικού Δυναμικού είναι αρμόδιο για: α) την εξειδίκευση και προκήρυξη των προγραμμάτων για την ανάπτυξη του ερευνητικού δυναμικού και τη μέριμνα για την αξιολόγηση των προτάσεων, β) την ανάθεση των συναφών με τον ρόλο του τμήματος έργων, την παρακολούθηση της εκτέλεσης των έργων και την αξιολόγηση των ενδιαμέσων και τελικών εκθέσεων και την παραλαβή τους, γ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Τμήμα Καινοτομίας είναι αρμόδιο για: α) την εξειδίκευση και προκήρυξη προγραμμάτων καινοτομίας και την αξιολόγηση των προτάσεων, β) την ανάθεση έργων καινοτομίας, την παρακολούθηση της εκτέλεσης των έργων, την αξιολόγηση των ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων και την παραλαβή τους, γ) Τον έλεγχο και την πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων και τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης δαπανών δ) τη λήψη μέτρων μεταφοράς τεχνολογίας, ε) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 47Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών ΦορέωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων είναι ο σχεδιασμός του ερευνητικού και τεχνολογικού ιστού της χώρας, η εποπτεία των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων, η αξιολόγησή τους, η αξιοποίηση των ερευνητικών υποδομών τους και η προκήρυξη και η αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων για τους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Φορείς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας, Αξιολόγησης Προγραμμάτων και Αξιοποίησης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Υποδομών Φορέων. β) Τμήμα Υποστήριξης Κτιριακών Υποδομών γ) Τμήμα Τεχνικών Μελετών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας, Αξιολόγησης Προγραμμάτων και Αξιοποίησης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Υποδομών Φορέων είναι αρμόδιο για: α) την ίδρυση, διάλυση, ενοποίηση, τον διαχωρισμό, την ολική ή μερική μεταφορά των εποπτευομένων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και για την οργανωτική δομή τους, β) την παρακολούθηση της λειτουργίας και τη γενική δραστηριότητα των εποπτευομένων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την λειτουργική βελτίωσή τους, γ) την παραπομπή θεμάτων των εποπτευομένων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας ή − κατά περίπτωση − στα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια, δ) την εισήγηση για την κατανομή των πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό στους εποπτευόμενους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Φορείς, ε) την παρακολούθηση των επιστημονικών δραστηριοτήτων των ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων, στ) τη σχεδίαση ερευνητικών προγραμμάτων για την ενίσχυση των Εποπτευομένων Φορέων, την προκήρυξη, την παρακολούθηση των διαδικασιών αξιολόγησης, διαχείρισης και παραλαβής των έργων αυτών, ζ) την ανάπτυξη, αναβάθμιση, επέκταση, τροποποίηση, και χρηματοδότηση ερευνητικών και τεχνολογικών υποδομών των Εποπτευομένων Φορέων, η) τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων των Εποπτευομένων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων με τη διαδικασία των έμμεσων πληρωμών στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων που προκηρύσσονται από άλλους φορείς, θ) την εισήγηση για χρηματοδοτήσεις των εποπτευομένων φορέων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ι) την αξιολόγηση και αποτίμηση του έργου των Εποπτευόμενων Φορέων και την κατάρτιση των απαραίτητων αποφάσεων και διοικητικών πράξεων, ια) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 4.Το Τμήμα Υποστήριξης Κτηριακών Υποδομών είναι αρμόδιο για: α) την επίβλεψη και την εκτέλεση κτηριακών έργων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και των Εποπτευομένων Φορέων που δεν έχουν δική τους Τεχνική Υπηρεσία, β) την εκτέλεση έργων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και Εποπτευομένων Φορέων που δεν έχουν δική τους Τεχνική Υπηρεσία, γ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 5. Το Τμήμα Τεχνικών Μελετών είναι αρμόδιο για: α) την έγκριση των κτηριολογικών προγραμμάτων Εποπτευομένων από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Φορέων, β την εκπόνηση μελετών για έργα που αφορούν στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και στους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Φορείς που εποπτεύονται από αυτήν και δεν έχουν δική τους Τεχνική Υπηρεσία, γ) την ανάθεση εκπόνησης μελετών έργων σε ιδιώτες μελετητές, που αφορούν στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και σε Εποπτευόμενους Φορείς, δ) την διοίκηση των δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών τεχνικών έργων που αφορούν στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και στους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς φορείς που εποπτεύονται από αυτή και δεν διαθέτουν δική τους Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών. ε) έλεγχο των μελετών των τεχνικών έργων που κατατίθενται από τους Εποπτευόμενους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Φορείς της ΓΓΕΤ, προς δημοπράτηση από τη ΓΓΕΤ, ως προς την ποιοτική και ποσοτική επάρκεια τους, καθώς και των τευχών δημοπράτησης που τις συνοδεύουν και που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης των έργων στ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 48Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής ΣυνεργασίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας είναι η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στην Έρευνα και Καινοτομία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης β) Τμήμα Διμερών και Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών γ) Τμήμα Διεθνών/Διακρατικών Οργανισμών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

To Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο για: α) την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, β) την αξιοποίηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης ή/και συγχρηματοδότησης ελληνικών ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χορηγεί την εθνική συμμετοχή στους δημόσιους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς ή/και παρέχει επιβραβεύσεις μέσω χρηματοδότησης στους συμμετέχοντες στα ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής. Ένωσης. γ) τον διορισμό εκπροσώπων στις επιτροπές, ομάδες εμπειρογνωμόνων, ενδιάμεσων φορέων και δομών για την υλοποίηση με άλλα Κράτη−Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κοινών προγραμμάτων, δ) τον συντονισμό και τη συμμετοχή σε Κοινά Προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους, ε) τη συμμετοχή στη διαμόρφωση εθνικών θέσεων στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας, την εφαρμογή των δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών που απορρέουν από τις αποφάσεις του, στ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Τμήμα Διμερών και Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών είναι αρμόδιο για: α) την κατάρτιση διμερών ή πολυμερών διακρατικών συμφωνιών επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές, β) την εισήγηση μέτρων για την αξιοποίηση της συμμετοχής της χώρας σε διακρατικές συμφωνίες και διμερείς ή πολυμερείς συνεργασίες, γ) την παρακολούθηση της πραγματοποίησης των διακρατικών συμφωνιών των κοινών ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και την ενδεχομένη χρηματοδότηση τους από ελληνικούς φορείς, δ) τη συγκρότηση μικτών επιτροπών για τη σύναψη πρωτοκόλλων διμερούς− πολυμερούς συνεργασίας με άλλες χώρες, την προκήρυξη προγραμμάτων διακρατικών συνεργασιών, ε) τη διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δικτύωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Τμήμα Διεθνών/Διακρατικών Οργανισμών είναι αρμόδιο για: α) τον συντονισμό θεμάτων Διεθνών/Διακρατικών Οργανισμών αρμοδιότητας ΓΓΕΤ και την προώθηση της συνεργασίας των Ελληνικών Φορέων με αυτούς, β) την εκπλήρωση των οικονομικών, πολιτικών και διοικητικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή της Ελλάδος στους Διεθνείς/Διακρατικούς Οργανισμούς αρμοδιότητας ΓΓΕΤ, γ) την εισήγηση του ορισμού εθνικών εκπροσώπων και εμπειρογνωμόνων (όπου απαιτείται) στις επιτροπές και τα όργανα των Διεθνών/Διακρατικών Οργανισμών αρμοδιότητας ΓΓΕΤ και τον συντονισμό της εκπροσώπησης της χώρας σε αυτούς, δ) την παρακολούθηση της εκπροσώπησης της χώρας και της συνεργασίας της με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας ΕΥΡΗΚΑ και τον συντονισμό και την παρακολούθηση της ελληνικής συμμετοχής στα διεθνή προγράμματα ΕΥΡΗΚΑ, ε) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 49Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (Ε.Υ.Δ.Ε.–Ε.Τ.Α.Κ.)

Στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας λειτουργεί Ειδική Υπηρεσία με τίτλο: «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (Ε.Υ.Δ.Ε.–Ε.Τ.Α.Κ.) υπαγόμενη στο Γενικό Γραμματέα της Γενική Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία συνεστήθη με την κ.υ.α 15137/2008 (Β΄ 1540), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η διάρθρωση, οι αρμοδιότητες, το προσωπικό και κάθε άλλο συναφές θέμα της Υπηρεσίας αυτής ρυθμίζονται από την ανωτέρω κ.υ.α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Άρθρο 50Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας ΓενιάςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς είναι ο σχεδιασμός της δημόσιας πολιτικής της διά βίου μάθησης και Νέας Γενιάς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης β) Διεύθυνση Νέας Γενιάς γ) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού δ) Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων

Άρθρο 51Διεύθυνση Διά Βίου ΜάθησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης είναι η γενική εποπτεία και διαχείριση της τυπικής και μη τυπικής γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, η εποπτεία και διαχείριση της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης. 2 Η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης β) Τμήμα Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων γ) Τμήμα Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δια Βίου Μάθησης δ) Τμήμα Εποπτείας και Αδειοδότησης Φορέων και Περιφερειακών Δομών Διά Βίου Μάθησης ε) Τμήμα Κολλεγίων 3.Το Τμήμα Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αρμόδιο για: α) τα θέματα Σπουδών και οργάνωσης των δομών Επαγγελματικής Κατάρτισης β) την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία των δημοσίων ΙΕΚ γ) την εποπτεία εφαρμογής του εκπαιδευτικού πλαισίου των προγραμμάτων όλων των μονάδων και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού. δ) την εποπτεία εφαρμογής θεμάτων που αφορούν στο περιεχόμενο και τις μεθόδους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και Κατάρτισης στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) και στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). ε) τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού πλαισίου των προγραμμάτων όλων των μονάδων και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού. στ) τη διαμόρφωση θεμάτων που αφορούν στο περιεχόμενο και τις μεθόδους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), καθώς και τον καθορισμό εκπαιδευτικών προδιαγραφών των προγραμμάτων των ΙΕΚ αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων ή ν.π.δ.δ ζ) τη διαμόρφωση θεμάτων που αφορούν στις ειδικότητες, στα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων κατάρτισης, τις εργαστηριακές ασκήσεις, το εκπαιδευτικό υλικό, τη μορφή, τη διάρκεια και τους όρους πρακτικής άσκησης και εφαρμογής, την έναρξη και λήξη των εκπαιδευτικών εξαμήνων, τη διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), καθώς και την έγκριση των προγραμμάτων των ΣΕΚ και ΙΕΚ αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων ή νπδδ. η) τη διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α) και ειδικότερα των συστημάτων αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και τη σύνδεσή τους με τα υπόλοιπα συστήματα του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. θ) τη διαχείριση και εποπτεία του συστήματος της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΑΕΚ) ι) Την οριοθέτηση της αρχικής και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και την εναρμόνιση και σύνδεσή τους. ια) τον καθορισμό συστημάτων κινήτρων για τη συμμετοχή εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στη συνεχιζόμενη κατάρτιση και την εποπτεία εφαρμογής τους ιβ) τη διασφάλιση της ποιότητας και την αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών μη τυπικής επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ και ΣΕΚ ιγ) την ανάληψη δράσεων για τη συμμετοχή ευάλωτων κοινωνικά ομάδων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. ιδ) τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού πλαισίου προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και του Οδηγού Σχεδιασμού Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης των Δήμων. ιε) τη διερεύνηση των αναγκών κατάρτισης σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας ιστ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 4. Το Τμήμα Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι αρμόδιο για: α) τα θέματα Σπουδών και οργάνωσης των δομών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων β) την εποπτεία εφαρμογής του εκπαιδευτικού πλαισίου των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, γ) την εποπτεία εφαρμογής του εκπαιδευτικού πλαισίου προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και του Οδηγού Σχεδιασμού Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης των Δήμων, δ) τη διαμόρφωση θεμάτων που αφορούν στο περιεχόμενο και τις μεθόδους κατάρτισης στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ),στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) καθώς και τον καθορισμό εκπαιδευτικών προδιαγραφών των προγραμμάτων των ΣΕΚ αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων ή νπδδ, ε) τη διασφάλιση της ποιότητας και αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ότι αφορά τη γενική τυπική εκπαίδευση ενηλίκων, στ) την ανάληψη δράσεων για τη συμμετοχή ευάλωτων κοινωνικά ομάδων σε προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, ζ) την εποπτεία του Συστήματος Μη Τυπικής Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, η) τον σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης, που αφορούν στον πληθυσμό της χώρας και τον απόδημο ελληνισμό, θ) τη διαμόρφωση του λειτουργικού πλαισίου των προγραμματικών συμβάσεων με τους Δήμους για την ανάθεση της λειτουργίας και της διαχείρισης των τοπικών δομών και των προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και των προγραμμάτων ΔΒΜ των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, ι) τη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων υποστήριξης των Δήμων για την αποτελεσματική εφαρμογή των προτύπων και μέσων προώθησης ΔΒΜ, καθώς και προσαρμογή των οργανωτικών δομών των Δήμων στην άσκηση αρμοδιοτήτων ΔΒΜ με τη δημιουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, ια) την εκπαίδευση των μελών εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων, ιβ) τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν το ρόλο και τη διαδικασία συμμετοχής στην εκπόνηση των Τοπικών Προγραμμάτων υποστήριξης της εκπαίδευσης και ΔΒΜ των Σχολικών Συμβουλίων, Σχολικών Επιτροπών και των Συλλόγων Γονέων των σχολικών μονάδων του κάθε δήμου, καθώς και των θεμάτων που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των Σχολών Γονέων, ιγ) τη διασφάλιση της ποιότητας και αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ότι αφορά τη μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων και την άτυπη μάθηση, ιδ) την ευθύνη, τη λειτουργία και την εποπτεία των Σχολών Γονέων, ιε) την λειτουργία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης της ΓΓΔΒΜ ιστ) την εποπτεία εφαρμογής του εκπαιδευτικού πλαισίου όλων των μονάδων, δημόσιων ή ιδιωτικών, που δεν ανήκουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση όπως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 και 2 και την εποπτεία εφαρμογής του εκπαιδευτικού πλαισίου Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και την εναρμόνισή τους με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ιζ) τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού πλαισίου των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, ιη) τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών των ενηλίκων σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ιθ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 5. Το Τμήμα Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δια Βίου Μάθησης είναι αρμόδιο για: α) τον χειρισμό όλων των θεμάτων της υπηρεσιακής κατάστασης του πάσης φύσεως εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των μονάδων παροχής υπηρεσιών της Δια Βίου Μάθησης, β) τη σύσταση Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Περιφερειακών υπηρεσιών. γ) το διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των περιφερειακών υπηρεσιών Διά Βίου Μάθησης, δ) την στελέχωση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, ε) τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτών ενηλίκων και στελεχών Δια Βίου Μάθησης σε όλες τις δομές, στ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 6. Το Τμήμα Εποπτείας και Αδειοδότησης Φορέων και Περιφερειακών Δομών Διά Βίου Μάθησης είναι αρμόδιο για: α) την οργάνωση και συντονισμό των συστημικών σχέσεων των φορέων του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης, β) την ευθύνη της έκδοσης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των φορέων παροχής υπηρεσιών Διά Βίου Μάθησης, γ) την παρακολούθηση και εποπτεία της λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης, δ) τα θέματα που αφορούν τους φορείς παροχής υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης που ιδρύονται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή από Ιδιώτες, ε) τον έλεγχο όλων των φορέων παροχής υπηρεσιών του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης, στ) την ενεργοποίηση και υποστήριξη της συμμετοχής στα συλλογικά όργανα δια βίου μάθησης και ειδικότερα του Συμβουλίου δια βίου μάθησης και σύνδεσης με την απασχόληση, της διαρκούς διάσκεψης γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και της επιτροπής παρακολούθησης του εθνικού προγράμματος δια βίου μάθησης, ζ) για την ανά τριετία εξωτερική αξιολόγηση του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης, με τη συμμετοχή και εμπειρογνωμόνων ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών, η) την κατάρτιση πρότυπων προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ φορέων του δικτύου για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων του ΥΠΑΙΘ ή και φορέων διοίκησης του Δικτύου Δια Βίου Μάθησης, θ) την τήρηση και διαχείριση του Μητρώου φορέων δια βίου μάθησης και τη παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης κατά τη λειτουργία του ή άλλων υποΜητρώων, ι) τη συγκρότηση επιτροπών ελέγχου των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., Σ.Ε.Κ. και Κ.Δ.Β.Μ, ια) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 7. Το Τμήμα Κολλεγίων είναι αρμόδιο για: α) την εξέταση των αιτήσεων των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και την έκδοση άδειας ίδρυσης, λειτουργίας και τροποποίησης αυτής, β) την τήρηση Μητρώου Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Μητρώου Διδασκόντων, γ) την εποπτεία και τον έλεγχο στα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, δ) την εισήγηση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων την ανάκληση άδειας ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, ε) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 52Διεύθυνση Νέας ΓενιάςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Νέας Γενιάς είναι η προώθηση πρωτοβουλιών και δράσεων καθώς και η κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν στη νεολαία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Νέας Γενιάς συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης β) Τμήμα Πολιτισμού και Κοινωνικής Συμμετοχής γ) Τμήμα Εθελοντισμού και Ελευθέρου Χρόνου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Τμήμα Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών και Επιχειρηματικότητας είναι αρμόδιο για: α) τα θέματα που αφορούν την ένταξη της νέας γενιάς στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία του τόπου, β) τα θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής των νέων στην παραγωγική διαδικασία, καθώς και με την πολιτική στήριξη παραγωγικών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων της νεολαίας, γ) τα προγράμματα και συνεργασίες με Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς για την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας δ) τη συγκρότηση αρχείου με πληροφοριακό υλικό σε θέματα ανάπτυξης, κινήτρων, επιδοτήσεων, θεσμών και μέτρων, για απόκτηση δυνατότητας προσανατολισμού των νέων σε συγκεκριμένες πηγές ενημέρωσης., ε) τη στήριξη και πληροφόρηση των νέων για τις νέες τεχνολογίες, εφαρμογές, ευρεσιτεχνίες, εφευρέσεις κ.λπ., στ) την έρευνα και την μελέτη των εργασιακών σχέσεων που αφορούν τους νέους εργαζόμενους, καθώς και με την επαγγελματική εκπαίδευση, επιμόρφωση και επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων, ζ) τα προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού και επιμόρφωσης για την υποστήριξη αναπτυξιακών δραστηριοτήτων των νέων καθώς και εκπονεί μελέτες που αφορούν την επιχειρηματικότητα, τις συνθήκες εργασίας, την ανεργία νέων, η) την κατάρτιση, υποβολή, παρακολούθηση και υλοποίηση των προγραμμάτων συνεργασίας που υποβάλλονται στην ευρωπαϊκή ένωση και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς, θ) τη λειτουργία γραφείου πληροφόρησης στη Θεσσαλονίκη, το οποίο ασκεί αρμοδιότητες προώθησης πρωτοβουλιών και δράσεων που αφορούν τη νεολαία στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ελλάδας, ι) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Τμήμα Πολιτισμού και Κοινωνικής Πολιτικής είναι αρμόδιο για: α) τα θέματα Πολιτισμού, Παιδείας, Πολιτικής και Κοινωνικής Συμμετοχής των νέων, Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και Οικολογίας, β) τα εκπαιδευτικά προγράμματα, την ποιότητα της εκπαιδευτικής σχέσης, την προώθηση μορφωτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, την μέριμνα και την στήριξη των σπουδαστών και των νέων μεταναστών, γ) την μελέτη, έρευνα και διατύπωση προτάσεων για τη λήψη των απαραιτήτων μέτρων και τη χορήγηση διευκολύνσεων στους εργαζόμενους μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, δ) τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την επαγγελματική εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση, τις παροχές για την διευκόλυνση των σπουδαζόντων, τις δυνατότητες πολιτικής και κοινωνικής συμμετοχής των νέων, ε) την κοινωνική συμπεριφορά και επικοινωνία των νέων, καθώς και τις μεθόδους και τρόπους αντιμετώπισης της αντικοινωνικότητας, των ειδικών προβλημάτων αυτής και της παραβατικής συμπεριφοράς των νέων, στ) τη συνεργασία με αρμόδιους θεσμούς (σχολείο, οικογένεια κ.λπ.) για την αντιμετώπιση των ειδικών προβλημάτων, για τη διασφάλιση και βελτίωση της υγείας των νέων καθώς και για την διαρκεί ανάπτυξη των προγραμμάτων μόρφωση και αγωγής από τα ιδρύματα ή τους άλλους φορείς προστασίας παιδιών, εφήβων και νέων, ζ) Την προώθηση της συλλογικής και ατομικής πολιτιστικής έκφρασης και δημιουργίας των νέων, την οργάνωση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, προγραμμάτων και εκδηλώσεων για τη νεολαία, η) Την ανάπτυξη της Οικολογικής − Περιβαλλοντικής παιδεία των νέων θ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Τμήμα Εθελοντισμού και Ελευθέρου Χρόνου είναι αρμόδιο για: α) Την προώθηση του εθελοντικού πνεύματος και της εθελοντικής δράσης των νέων, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, β) Την κατάρτιση Μητρώου εθελοντικών οργανώσεων γ) Τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων, σε συνάρτηση και με τα αντικείμενα που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον και την προτίμηση τους, δ) τη σύνδεση του σχολικού με τον ελεύθερο χρόνο, ε) το σχεδιασμό προγραμμάτων διακοπών, κατασκηνώσεων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού για νέους, στ) Την εκπόνηση και η υλοποίηση προγραμμάτων για τη στρατευμένη νεολαία, ζ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος

Άρθρο 53Αυτοτελή ΤμήματαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού, υπαγόμενο στον Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς είναι αρμόδιο για: α) την κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, και των προγραμμάτων εφαρμογής του, β) την εποπτεία για την εφαρμογή όλων των πολιτικών στον Τομέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και των επιμέρους Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, γ) την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Εθνικού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, που εξειδικεύεται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δ) τη σύνταξη συνολικής ετήσιας έκθεσης για τη Διά Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά στην Ελλάδα, ε) την ανάθεση μελετών, για την προώθηση καινοτομιών με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των δράσεων Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, στ) τη διενέργεια μελετών, ερευνών, στατιστικών και συγκριτικών αναλύσεων των θεμάτων που αφορούν στη Δια Βίου Μάθηση και τη Νέα Γενιά, ζ) την υλοποίηση του Προγράμματος «Ιστορικό Αρχείο της Ελληνικής Νεολαίας», η) τη διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας των νέων, ιδίως της εκπαιδευτικής θ) κινητικότητας και το διαπολιτισμικό διάλογο προς όφελος των νέων, ι) τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας σε θέματα νεολαίας με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο και για την παρακολούθηση της σύναψης και της υλοποίησης συμφωνιών, ια) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, υπαγόμενο στον Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς είναι αρμόδιο για: α) τη συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς σε πολιτικές διά βίου μάθησης και προγράμματα μη−τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για νέους και ενήλικες β) την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος για την Ανανεωμένη Ατζέντα για την εκπαίδευση ενηλίκων, γ) τη διαμόρφωση και για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού δικαίου στους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, διά βίου μάθησης, δ) τη διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και άλλων διεθνών συναντήσεων σχετικά με θέματα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της χώρας μας στους Διεθνείς Οργανισμούς, ε) τη σύνταξη εθνικών εκθέσεων και ερωτηματολογίων για θέματα που προκύπτουν από τις νομικές δεσμεύσεις της χώρας μας στους Διεθνείς Οργανισμούς, στ) την υποβολή περιοδικών εκθέσεων, τις οποίες ελέγχει και προωθεί και φέρει την ευθύνη για τις διαδικασίες, προκειμένου για τη σύνταξη της ετήσιας διαβεβαίωσης προς την ΕΕ επί της υλοποίησης των προγραμμάτων, ζ) τη διοργάνωση του Εθνικού Διαγωνισμού για Νέους Επιστήμονες, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Άνοιξη της ευρώπης, σε εθνικό επίπεδο, η) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου. ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Άρθρο 54Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Ευρωπαϊκών ΠόρωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων λειτουργεί Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Ευρωπαϊκών Πόρων, ο οποίος συνεστήθη με την κ.υ.α Φ.908/Η/1606/1995 (Β΄ 112) και μετονομάσθη ως ανωτέρω με την κ.υ.α 27936/ 29.12.2010 (Β΄ 2230) και ο οποίος αποτελείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων περιγράφονται στις διατάξεις της κ.υ.α ΚΑ/3345/14−12−2000 (Β΄ 1533), όπως έχει τροποποιηθεί ιδίως με την κ.υ.α 6472/1−4−2008 (Β΄ 636) και ισχύει. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

Άρθρο 55Αυτοτελή Τμήματα και ΓραφείαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου είναι αρμόδιο για: α) την παροχή ελεγκτικών − συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων, όπως: αα) ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) του Υπουργείου και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων, αβ) ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου, αγ) η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του Υπουργείου (δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης), αδ) η αξιολόγηση του προγραμματισμού του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των λειτουργιών του Υπουργείου, αε) ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας του φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον, αστ) ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλίδες/μηχανισμοί ελέγχου, αζ) η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών. β) την παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του Υπουργείου γ) την διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του Υπουργείου, δ) την διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο, ε) την διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής, στ) την έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ζ) την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπισθούν μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε εποπτευόμενους φορείς του, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα εσωτερικού ελέγχου και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου είναι αρμόδιο για: α) τον συντονισμό των οργανικών μονάδων και των εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου για τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν στα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου και τη σύνταξη και προώθηση των σχετικών απαντήσεων που απαιτούνται κατά την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, β) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας είναι αρμόδιο για: α) τη συμμετοχή στο σχεδιασμό των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου και την κατάρτιση των νομοσχεδίων που αναθέτει σε αυτό ο Υπουργός, β) την παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας στις υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την εκπόνηση ή την απλούστευση ρυθμίσεων, με σκοπό την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης, γ) τη σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, την Ανάλυση Συνεπειών Ρυθμίσεων του άρθρου 7 ν. 4048/2012, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις συναφείς νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις, δ) τη μέριμνα, σε συνεργασία με το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης, για τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου και διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και ενδιαφερόμενων ομάδων, ε) την επισήμανση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων του Υπουργείου που χρήζουν απλούστευσης, αναμόρφωσης, κωδικοποίησης ή επικαιροποίησης, στ) τη συλλογή, ταξινόμηση και προώθηση στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης του ν. 3133/2003 κωδικοποιούμενων ρυθμίσεων ή ρυθμίσεων των νομικών πεδίων, στα οποία εντοπίζεται η ανάγκη αναμόρφωσης, ζ) τη σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, της έκθεσης αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 9 ν. 4048/2012, η) τη συμμετοχή υποχρεωτικά στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου και την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των τελικών προτάσεων των εν λόγω επιτροπών, θ) την ενσωμάτωση του Κοινοτικού Δικαίου στο Εθνικό Δίκαιο στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου. 4.Το Αυτοτελές Επιστημονικό Γραφείο Συμβούλων είναι αρμόδιο για: α. την εφαρμογή και υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, β. τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γ. την αξιολόγηση των δομών της Εκπαίδευσης και την παιδαγωγική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος, δ. την παρακολούθηση, μελέτη και αποτύπωση των εκπαιδευτικών συστημάτων σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. ε. την επιστημονική επεξεργασία των ετήσιων εκθέσεων των Διευθυντών Περιφερειών και των Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη λειτουργία των σχολείων των περιφερειών τους και την εξαγωγή συμπερασμάτων, στ. τη μελέτη του περιεχόμενου των σχολικών βιβλίων των Βαλκανικών χωρών. ζ. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 56Αποκεντρωμένες Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακός στόχος των δεκατριών (13) Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η διοίκηση και ο έλεγχος της λειτουργίας των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αρμοδιότητάς τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι δεκατρείς (13) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργούν ως Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες υπαγόμενες στον οικείο Υπουργό. Η Οργάνωση των υπηρεσιών αυτών, οι αρμοδιότητές τους και κάθε άλλο θέμα σχετικά με αυτές ρυθμίζεται από τα παρακάτω άρθρα, ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν: 56 παρ. 1 του Ν. 1566/85 «Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167), 14 παρ. 29 περιπτώσεις δ), ε) και θ) του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78), 1 παρ. 1 του Ν. 2986/2002 «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 24), Άρθρο 16 παρ. 5 έως 8 του Ν. 3467/2006 «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ρύθμιση Θεμάτων Διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄128) και 32 του Ν. 4027/2011 «Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο Εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 233).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν την έδρα τους στις πρωτεύουσες των περιφερειών του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως ισχύει και ασκούν τις αρμοδιότητές τους εντός των ορίων των Περιφερειών αυτών.

ΜΕΡΟΣ Β΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 57

Ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων προσωπικού για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανέρχεται σε χίλιες τριακόσιες σαράντα πέντε (1.345) θέσεις.

Άρθρο 58Κατανομή οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι οργανικές θέσεις του μονίμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο κατανέμονται ως εξής: Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) α) Κλάδος ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός. Θέσεις: Πεντακόσιες εξήντα τέσσερεις (564) β) Κλάδος ΠΕ Μηχανικών. Θέσεις: Σαράντα επτά (47). γ) Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής. Θέσεις: Εβδομήντα οκτώ (78). δ) Κλάδος ΠΕ Στατιστικολόγων. Θέσεις: ΄Εξι (6). ε) Κλάδος ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων. Θέσεις: Μία (1). στ) Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων. Θέσεις: Τριάντα μία (31). ζ) ΠΕ Θετικών Επιστημών Θέσεις επτά(7) η) ΠΕ Τεχνικών Θέσεις: μία (1) θ) ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων Θέσεις μία (1) ι) Κλάδος ΠΕ Ειδικού Προσωπικού. Θέσεις: είκοσι τρεις (23) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) α) Κλάδος ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός Θέσεις: εξήντα επτά (67). β) Κλάδος ΤΕ Μηχανικών. Θέσεις: Είκοσι (20). γ) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής. Θέσεις: Εξήντα εννιά (69). δ) Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων. Θέσεις: Οκτώ (8). ε) Κλάδος ΤΕ Εργοδηγών Θέσεις: μια (1) στ) Κλάδος ΤΕ Γραφικών Τεχνών Θέσεις: Τρεις (3) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) α) Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Θέσεις: Εκατόν σαράντα πέντε (145). β) Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών Θέσεις: Τέσσερεις (4). γ) Κλάδος ΔΕ Οδηγών Θέσεις: Έντεκα (11). δ) Κλάδος ΔΕ8 χειριστών μηχανών εκτύπωσης μικροαντιγράφησης. Θέσεις: Τέσσερεις (4). ε) Κλάδος ΔΕ10 Συντηρητών Εγκαταστάσεων. Θέσεις: μία(1). στ) Κλάδος ΔΕ2 πτυχιούχων μέσων τεχνικών σχολών Θέσεις: Δύο (2) ζ) Κλάδος ΔΕ3 πτυχιούχων κατώτερων τεχνικών σχολών – Εμπειρικοί Θέσεις: Τρεις (3) η) Κλάδος ΔΕ7 πτυχιούχων ΤΕΣ/μέσων τεχνικών σχολών (ν.τ) Θέσεις: Τέσσερεις (4) θ) Κλάδος ΔΕ5 Βοηθών Προγραμματιστών Χειριστών Η/Υ Θέσεις: Τρεις (3). ι) Κλάδος ΔΕ6 Χειριστών Διατρητικών Μηχανών Θέσεις: Μία (1). ια) Κλάδος ΔΕ Σχεδιαστών Θέσεις: μία (1) Ιβ) Κλάδος ΔΕ Τεχνικών Θέσεις: μία (1) ιγ) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Θέσεις: επτά (7) Ιδ) Κλάδος ΔΕ Διοικητικός− Λογιστικός Θέσεις: σαράντα (40) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) α) Κλάδος ΥΕ Κλητήρων. Θέσεις: Είκοσι επτά (27). β) Κλάδος ΥΕ Καθαριστριών. Θέσεις: Είκοσι μία (21). γ) Κλάδος ΥΕ Φυλάκων −Νυχτοφυλάκων. Θέσεις: μία (1).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι θέσεις των κλάδων ΔΕ2 πτυχιούχων μέσων τεχνικών σχολών, ΔΕ3 πτυχιούχων κατώτερων τεχνικών σχολών – Εμπειρικοί, ΔΕ7 πτυχιούχων ΤΕΣ/μέσων τεχνικών σχολών (ν.τ), ΔΕ5 Βοηθών Προγραμματιστών Χειριστών Η/Υ, ΔΕ6 Χειριστών Διατρητικών Μηχανών, Κλάδος ΥΕ Φυλάκων−Νυχτοφυλάκωνόταν κενωθούν με την καθοιονδήποτε τρόπο αποχώρηση, κάθε φορά, των υπαλλήλων που τις κατέχουν, μεταφέρονται στις υφιστάμενες θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.

Άρθρο 59Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότηταΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα κατανέμονται ως εξής: Κατηγορία ΠΕ α) Ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού Θέσεις: Πενήντα δύο (52) θέσεις, β) Ειδικότητα ΠΕ Μηχανικών Θέσεις: Έξι (6) γ) Ειδικότητα ΠΕ Στατιστικολόγων Θέσεις: Μία (1), δ) Ειδικότητα ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Θέσεις: τρεις (3) ε) Ειδικότητα ΠΕ Πληροφορικής Θέσεις: μία (1) στ) Ειδικότητα ΠΕ Δημοσιογραφίας Θέσεις: μία (1) ζ) Ειδικότητα ΠΕ Δημόσιας Διοίκησης Ειδικού επιστημονικού προσωπικού Θέσεις: Μία (1) η) Ειδικότητας ΠΕ Διαχείρισης Προσωπικού Ειδικού επιστημονικού προσωπικού Θέσεις: Μία (1) Οι θέσεις του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού των ειδικοτήτων ΠΕ Δημόσιας Διοίκησης και ΠΕ Διαχείρισης Προσωπικού, όταν κενωθούν με την καθοιονδήποτε τρόπο αποχώρηση, κάθε φορά, των υπαλλήλων που τις κατέχουν, μεταφέρονται στις υφιστάμενες θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. Κατηγορία ΤΕ α) Ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού−Λογιστικού Θέσεις: Δέκα τρεις (13) β) Ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού−Οικονομικού Θέσεις: Δύο (2) γ) Ειδικότητα ΤΕ Τεχνολόγου –Μηχανικών έργων Υποδομής Θέσεις: μία (1) Κατηγορία ΔΕ α) Ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Θέσεις: Δέκα Έξι (16) β) Ειδικότητα ΔΕ Οδηγών Θέσεις: Δύο (2) γ) Ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού Θέσεις: δώδεκα (12) δ) Ειδικότητα ΔΕ Πληροφορικής Θέσεις: τέσσερεις (4) ε) Ειδικότητα ΔΕ Τεχνικών Θέσεις: μία (1) Κατηγορία ΥΕ α) Ειδικότητα ΥΕ Καθαριστριών Θέσεις: Μία (1) β) Ειδικότητα ΥΕ Κλητήρων Θέσεις: Μία (1).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε οργανικής θέσης των ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Στατιστικολόγων, ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Δημοσιογραφίας, ΠΕ Δημόσιας Διοίκησης Ειδικού επιστημονικού προσωπικού, ΠΕ Διαχείρισης Προσωπικού Ειδικού Eπιστημονικού Προσωπικού, ΤΕ Διοικητικού−Λογιστικού, ΤΕ Διοικητικού−Οικονομικού, ΤΕ Τεχνολόγου –Μηχανικών έργων Υποδομής, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Πληροφορικής και ΔΕ Τεχνικών,του παρόντος άρθρου, αυτή μετατρέπεται σε οργανική δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, στον οποίο και προσμετράται.

Άρθρο 60Κατανομή θέσεων Λοιπού ΠροσωπικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι θέσεις του λοιπού προσωπικού κατανέμονται ως εξής: α) Δύο (2) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή παροχής νομικών υπηρεσιών, η πρόσληψη των οποίων γίνεται κατά την διαδικασία του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 (Α΄ 149), όπως αυτός ισχύει. β) Δύο (2) θέσεις δημοσιογράφων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 67 του Ν. 1943/1991 (Α΄ 50) ). γ) Δεκαεπτά (17) θέσεις Συμβούλων του άρθρου 20 του Ν. 3966/2011 (Α 118), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 32 του Ν. 4072/2012 (Α΄ 86). Οι παραπάνω θέσεις είναι προσωποπαγείς και κατανέμονται σε δεκαπέντε (15) θέσεις Συμβούλων Α και δυο (02) θέσεις Συμβούλων Β. Η εξέλιξη στην ανώτερη βαθμίδα προσωποπαγών θέσεων Συμβούλων γίνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3966/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. δ. Δύο (2) θέσεις, του άρθρου 60 του Ν. 1943/1991, ελεγκτών ιατρών ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής με θητεία δημοσίου δικαίου διάρκειας τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι θέσεις των Συμβούλων, όταν κενωθούν με την καθοιονδήποτε τρόπο αποχώρηση, κάθε φορά, των υπαλλήλων που τις κατέχουν, μεταφέρονται στις υφιστάμενες θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.

Άρθρο 61Προσόντα διορισμού ή πρόσληψηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Προσόντα διορισμού για καθένα από τους παραπάνω κλάδους ορίζονται τα προβλεπόμενα από το π.δ. 50/2001 Α΄ 39), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε όσους από τους παραπάνω κλάδους περιλαμβάνονται περισσότερες από μία ειδικότητες, οι θέσεις κατά ειδικότητα ορίζονται με την προκήρυξη πλήρωσης των κενών θέσεων των κλάδων αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ειδικότερα: Για τον κλάδο ΠΕ Στατιστικολόγων ως προσόντα διορισμού ορίζονται: Πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης η Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι διοριζόμενοι στους κλάδους ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων δεν μπορεί να είναι ιδιοκτήτες ή προϊστάμενοι ή διοικητικοί υπεύθυνοι ή επιστημονικοί υπεύθυνοι ιδιωτικής κλινικής ή τμήματος κλινικής ή ιδιωτικού εργαστηρίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για τον κλάδο ΠΕ Ειδικού Προσωπικού ως προσόντα διορισμού ορίζονται τα ακόλουθα: α) Διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ ή ισοτίμου Σχολής της αλλοδαπής ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και διετής μετά τον τίτλο υπηρεσία σε αναγνωρισμένο ερευνητικό κέντρο του εσωτερικού ή εξωτερικού ή Υπηρεσία Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας. β) Πολύ καλή γνώση δύο ξένων γλωσσών. Με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων του κλάδου αυτού καθορίζεται η απαιτούμενη επιστημονική ειδικότητα από την περιοχή, είτε των θετικών επιστημών, επιστημών μηχανικού, επιστημών υγείας και επιστημών γεωργίας και κτηνιατρικής, είτε των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

Άρθρο 62Κατάταξη υπηρετούντος προσωπικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. των κλάδων και ειδικοτήτων που καταργούνται με το παρόν, κατατάσσονται στους αντίστοιχους κλάδους ή ειδικότητες των άρθρων 58 και 59 του παρόντος διατάγματος, ως εξής: Μόνιμοι Κατηγορία ΠΕ α) Στον κλάδο ΠΕ Διοικητικός−Οικονομικός οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, οι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Εκπαιδευτικών, ΠΕ Φιλοσοφικών Επιστημών και ΠΕ Κοινωνιολογίας της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης καθώς και οι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Εκπαιδευτικών και ΠΕ Ψυχολογίας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. β) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ2 Τεχνικός της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, των κλάδων ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και ΠΕ Μεταλλειολόγων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. γ) Στον κλάδο ΠΕ Στατιστικολόγων οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ4 Στατιστικολόγων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. δ). Στον κλάδο ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων η υπάλληλος του κλάδου ΠΕ8 Ιατρών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. ε). Στον κλάδο ΠΕ Μεταφραστών−Διερμηνέων οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ9 Μεταφραστών−Διερμηνέων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατηγορία ΤΕ α) Στον κλάδο ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού οι υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ3 Διοικητικός και ΤΕ4 Λογιστικός της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΤΕ Μηχανικών και ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.. β) Στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ2 Υπομηχανικών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. γ) Στον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ6 Αναλυτών Προγραμματιστών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. δ) Στον κλάδο ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ5 Βιβλιοθηκονόμων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατηγορία ΔΕ α) Στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων οι υπάλληλοι των κλάδων ΔΕ1 Διοικητικός, ΔΕ2 Δακτυλογράφων και ΔΕ4 Σχεδιαστών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων−Στενογράφων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. β) Στον κλάδο ΔΕ Τηλεφωνητών οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ7 Τηλεφωνητών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. γ) Στον κλάδο ΔΕ Οδηγών οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ9 Οδηγών αυτοκινήτων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. δ) Στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού οι υπάλληλοι των κλάδων ΔΕ Τεχνικού και ΔΕ Δακτυλογράφων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Κατηγορία ΥΕ α) Στον κλάδο ΥΕ Κλητήρων οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ1 Κλητήρων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και του κλάδου ΥΕ Επιμελητών των Γενικών Γραμματειών Έρευνας και Τεχνολογίας, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. β) Στον κλάδο ΥΕ Καθαριστριών οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ2 Καθαριστριών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ι.Δ.Α.Χ. α) Στην ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Διοικητικού –Λογιστικού, ΠΕ Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ Φιλολογίας, ΠΕ Φυσικής, ΠΕ Νηπιαγωγών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΠΕ Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και ΠΕ Διοικητικού της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, ΠΕ Διοικητικού της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και ΠΕ Διοικητικού και ΠΕ Φιλολογίας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. β) Στην ειδικότητα ΠΕ μηχανικών οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και ΠΕ Πολεοδόμων−Μηχανικών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. γ) Στην ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού−Λογιστικού οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων ΤΕ Διοικητικού και ΤΕ Λογιστικής της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. δ) Στην ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων οι υπάλληλοι της ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού και ΔΕ Διοικητικού–Λογιστικού της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. ε) Στην ειδικότητα ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, στην ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. στ) Στην ειδικότητα ΥΕ Επιμελητών ο υπάλληλος ΥΕ Κλητήρων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1. του παρόντος άρθρου, κατάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 63Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Γενικών ΔιευθύνσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα καθήκοντα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων είναι τα παρακάτω: (α) Η ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών των Γενικών Διευθύνσεων με την αποστολή του Υπουργείου. (β) Ο συντονισμός των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων. (γ) Η παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων στην πολιτική ηγεσία, μετά από ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαμόρφωση εναλλακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα. (δ) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων του φορέα και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. (ε) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων. (στ) Η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι. (ζ) Η έγκριση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (εφεξής ΠΘΕ) των υποκείμενων οργανικών μονάδων. (η) Η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθησή της βάσει των θεσπισμένων δεικτών απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού. (θ) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. (ι) Η εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης, όπου απαιτείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 64Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων ΔιευθύνσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Διευθύνσεων είναι τα παρακάτω: (α) Η ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης με το στρατηγικό σκοπό της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται. (β) Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων βάσει των επιχειρησιακών στόχων. (γ) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. (δ) Η παρότρυνση του προσωπικού για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης. (ε) Η διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι προγραμματισμένοι στόχοι και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης για την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού. (στ) Η έγκριση των ΠΘΕ των υποκείμενων οργανικών μονάδων και η εισήγηση τυχόν τροποποιήσεων. (ζ) Η διαμόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας και ο προσδιορισμός των δεικτών μέτρησης αυτής σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων. (η) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. (θ) Η παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών και ο προσδιορισμός οργανωτικών, λειτουργικών και επιχειρησιακών βελτιώσεων των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης. (ι) Η εκπροσώπηση της Διεύθυνσης όπου απαιτείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 65Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων ΤμημάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Τμημάτων είναι τα παρακάτω: (α) Η λειτουργική διασύνδεση των ασκούμενων αρμοδιοτήτων με τους επιχειρησιακούς στόχους της υπερκείμενης Διεύθυνσης. (β) Η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρουσίαση των απαραίτητων δεδομένων για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. (γ) Η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση των δράσεων του Τμήματος. (δ) Η ορθολογική κατανομή του αντικειμένου και των εισερχομένων στους υπαλλήλους του Τμήματος. (ε) Η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου και λοιπών φορέων της Δημοσίας Διοίκησης. (στ) Η ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού και η διαμόρφωση ευκαιριών μάθησης για το σύνολο αυτού. (ζ) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για ζητήματα σύστασης, τροποποίησης και κατάργησης θέσεων εργασίας και των σχετικών ΠΘΕ του Τμήματος. (η) Η εφαρμογή και η παρακολούθηση της θεσπισμένης στοχοθεσίας σε ατομικό επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων. (θ) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. (ι) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος και η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 66ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προΐστανται υπάλληλοι, ως εξής: α) Σε όλες τις Γενικές Δ/νσεις του Υπουργείου υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), β) Σε όλες τις Δ/νσεις του Υπουργείου υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), γ) Σε όλα τα Τμήματα του Υπουργείου υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται ο νόμος 4275/2014(Α 149), όπως εκάστοτε θα ισχύει.

Άρθρο 67ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε διάταξη η οποία ρυθμίζει κατά διαφορετικό τρόπο θέματα που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 68ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Ισχύς του παρόντος αρχίζει δυο (02) μήνες μετά από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ