Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Έτος: 2007
Καθαρισμός πεδίων
21 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 01/11/2007
ΜΕΡΟΣ Α΄/Άρθρο τρίτο/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το νέο κεφάλαιο αναλαμβάνεται: α) από το μοναδικό μέτοχο, ή β) από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 6/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το νέο κεφάλαιο αναλαμβάνεται: α) από το μοναδικό μέτοχο, ή β) από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 6/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές, αμεταβίβαστες μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η καθεμία. Το μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Απασχόλησης
ΜΕΡΟΣ Α΄/Άρθρο δεύτερο/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, παραχωρούνται και μεταβιβάζονται στην Εταιρεία, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, ως τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου της, όπως ειδικότερα αυτό προσδιορίζεται στο Καταστατικό της, τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία του Κ.Η.Υ.Κ.Υ.
ΜΕΡΟΣ Α΄/Άρθρο τρίτο/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπεί ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αμεταβίβαστες.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρο 6/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται: α) από το σύνολο της πάσης φύσεως περιουσίας του Κ.Η.Υ.Κ.Υ., όπως αυτή θα αποτιμηθεί από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών και β) από εφάπαξ εισφορά σε μετρητά από το Λογαριασμό Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Β.Κ.Α.) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ίση με το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ του μετοχικού κεφαλαίου της παραγράφου 1
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ/Άρθρο 22/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920 μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης και να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας
ΜΕΡΟΣ Γ΄/Άρθρο δέκατο έβδομο/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Ταμείο. Ο Κλάδος αυτός έχει πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και σε καμία περίπτωση δεν γίνεται μεταφορά κεφαλαίων από τους λοιπούς κλάδους που υφίστανται στο Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ/Άρθρο 25/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Κάθε επιχειρησιακό σχέδιο για κάθε ένα από τα έτη διάρκειάς του περιλαμβάνει: α) τους στόχους που επιδιώκονται εκφρασμένους σε ποσά και ποσοστά, β) τις ενέργειες που προορίζονται για την επίτευξη των στόχων, γ) τον καθορισμό των αναγκών σε κεφάλαια και των πηγών χρηματοδότησής τους, δ) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ε) τους ετήσιους χρηματοοικονομικούς, ποιοτικούς και επιχειρησιακούς
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ/Άρθρο 8/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, τηρώντας τις διατάξεις του[ ν. 3429/2005] και του κ.ν. 2190/1920 για τα ακόλουθα: α) την τροποποίηση του Καταστατικού, πλην της τροποποίησης του σκοπού και της λύσης της Εταιρείας, για τα οποία απαιτείται νομοθετική ρύθμιση, β) την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, γ) την εκλογή των τακτικών ελεγκτών και των αναπληρωματικών τους, δ) την απαλλαγή των μελών
ΜΕΡΟΣ Γ΄/Άρθρο δέκατο έβδομο/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
. δ) Η προβλεπόμενη εισφορά των άρθρων 1 παρ. 4, 2 παρ. 1 και 3 παρ. 1 του ν.δ. 228/1973 (ΦΕΚ 284/Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά. ε) Οι δωρεές, τα κληροδοτήματα, οι τόκοι και οι πρόσοδοι περιουσίας των κεφαλαίων και της περιουσίας του Κλάδου, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη αιτία.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 17/08/2007
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 36/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Το μετοχικό κεφάλαιο των ΑΕΕΔ δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερο των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 42/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο του διαχειριστή αγοράς ανέρχεται τουλάχιστον σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ. Για τη χορήγηση άδειας σύστασης απαιτείται να έχει κατατεθεί προηγουμένως το μετοχικό κεφάλαιο σε ειδικό λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα. Άδεια λειτουργίας μπορεί να χορηγείται σε υφιστάμενες ανώνυμες εταιρίες εφόσον λειτουργούν τουλάχιστον για (1) ένα έτος
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 76/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Το Κεφάλαιο μπορεί να λειτουργεί ως κεφάλαιο αλληλοασφαλιστικού χαρακτήρα όταν, σε περίπτωση μη επάρκειας της μερίδας μέλους για την κάλυψη της ζημίας που προκύπτει από υπερημερία του, το εναπομείναν μέρος της ζημίας βαρύνει συμμέτρως τις μερίδες των λοιπών μελών που συμμετέχουν στο κεφάλαιο μειώνοντας αναλόγως τη συμμετοχή τους σε αυτό.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Το μετοχικό κεφάλαιο ΑΕΠΕΥ η οποία παρέχει μόνο την επενδυτική υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών, παροχής συμβουλών ή διαχείρισης χαρτοφυλακίου, χωρίς να κατέχει σε κάθε περίπτωση κεφάλαια ή χρηματοπιστωτικά μέσα πελατών, ανέρχεται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 12/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9
Οι ΑΕΠΕΥ όταν κατέχουν κεφάλαια πελατών υποχρεούνται να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να προστατεύουν τα συμφέροντα των πελατών και, εκτός από την περίπτωση των πιστωτικών ιδρυμάτων, να μη χρησιμοποιούν κεφάλαια πελατών για ίδιο λογαριασμό.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 76/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Ο διαχειριστής Συστήματος μπορεί να διαχειρίζεται Κεφάλαιο με σκοπό την προστασία του Συστήματος από πιστωτικούς κινδύνους των μελών του. Το κεφάλαιο αποτελεί σύνολο περιουσίας που σχηματίζεται προς εξυπηρέτηση του σκοπού του από τις εισφορές των μελών στο Σύστημα.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 76/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Η συμμετοχή του μέλους σε Κεφάλαιο προσδιορίζεται από τη μερίδα του. Η μερίδα αποτελείται από το σύνολο των πάσης φύσεως εισφορών του μέλους στο κεφάλαιο, περιλαμβανομένων και των τυχόν προσόδων που προκύπτουν με βάση τους κανόνες διαχείρισης και επένδυσης των διαθεσίμων του.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Το μετοχικό κεφάλαιο ΑΕΠΕΥ ανέρχεται τουλάχιστον σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 76/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Ο διαχειριστής συστήματος ενεργοποιεί το Κεφάλαιο σε περίπτωση υπερημερίας μέλους σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στον Κανονισμό λειτουργίας του Συστήματος.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Για να εκδοθεί άδεια σύστασης ΑΕΠΕΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις περί ανωνύμων εταιριών, απαιτείται να κατατεθεί προηγουμένως σε ειδικό λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα το μετοχικό της κεφάλαιο, καθώς και να έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται τοις μετρητοίς. Μερική καταβολή αποκλείεται.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 11/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδεια λειτουργίας μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κεφαλαίου αυτού. Άδεια λειτουργίας μπορεί να χορηγείται και σε υφιστάμενες ανώνυμες εταιρίες εφόσον λειτουργούν τουλάχιστον για ένα (1) έτος και πληρούν τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου αυτού.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 9/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Οι ΑΕΠΕΥ οφείλουν να συμμορφώνονται διαρκώς με τους όρους που τίθενται στο Κεφάλαιο Β΄ του Πρώτου Μέρους του νόμου αυτού καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 73/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η λειτουργία Συστήματος στην Ελλάδα επιτρέπεται ύστερα από προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η άδεια χορηγείται ύστερα από αίτηση του διαχειριστή του Συστήματος εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κεφαλαίου αυτού.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
«Ειδικός διαπραγματευτής»: πρόσωπο που δραστηριοποιείται στις χρηματοπιστωτικές αγορές σε συνεχή βάση και αναλαμβάνει να συναλλάσσεται για ίδιο λογαριασμό αγοράζοντας και πωλώντας χρηματοπιστωτικά μέσα έναντι ιδίων κεφαλαίων σε τιμές που έχει καθορίσει ο ίδιος.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Το μετοχικό κεφάλαιο ΑΕΠΕΥ η οποία προβαίνει σε διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό, σε αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης ή σε λειτουργία ΠΜΔ ανέρχεται τουλάχιστον σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 26/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Η ΑΕΠΕΥ που λαμβάνει οδηγίες ή εντολές ενός πελάτη με τη μεσολάβηση άλλης ΕΠΕΥ παραμένει υπεύθυνη για την παροχή της υπηρεσίας ή την ολοκλήρωση της συναλλαγής βάσει αυτών των πληροφοριών ή συστάσεων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 76/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Ως προς το σύνολο των εννόμων σχέσεών του το Κεφάλαιο εκπροσωπείται από το διαχειριστή του. Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει τρίτα πρόσωπα για την άσκηση καθηκόντων θεματοφύλακα. Ο διαχειριστής ευθύνεται για τις πράξεις ή παραλείψεις του θεματοφύλακα και των οργάνων του.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 82/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Μη θιγομένων των διατάξεων του φόρου προστιθέμενης αξίας η είσπραξη ποσών εισφοράς προς Κεφάλαιο για την προστασία Συστήματος που συνιστάται και λειτουργεί κατά τους όρους του Δεύτερου Μέρους του νόμου αυτού απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων προσώπων.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 82/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Τα κεφάλαια Συστήματος απαλλάσσονται των πάσης φύσεως φόρων εισοδήματος ή περιουσίας, με αποκλειστική εξαίρεση τους φόρους επί εσόδων η είσπραξη των οποίων γίνεται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, με παρακράτηση στην πηγή κατά την απόδοσή τους στο δικαιούχο.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 11/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Οι ιδρυτές ή οι μέτοχοι της ΑΕΠΕΥ παρέχουν όλες τις πληροφορίες, οι οποίες είναι αναγκαίες για να μπορέσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να αξιολογήσει ότι η ΑΕΠΕΥ κατά το χρόνο που θα λάβει την άδεια λειτουργίας θα πληροί τις προϋποθέσεις για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 36/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Οι ΑΕΕΔ επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες που συνίστανται αποκλειστικά στη λήψη και διαβίβαση εντολών επί κινητών αξιών και μεριδίων που εκδίδονται από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και στην παροχή επενδυτικών συμβουλών που αφορούν κινητές αξίες και μερίδια που εκδίδονται από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Οι ΑΕΕΔ δεν επιτρέπεται να κατέχουν κεφάλαια και χρηματοπιστωτικά μέσα
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 37/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Μέτοχος ΑΕΕΔ ο οποίος προτίθεται να μεταβιβάσει μετοχές της, έτσι ώστε μετά τη μεταβίβαση το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο να κατέρχεται κάτω των ορίων του 20%, 1/3, 50% του μετοχικού κεφαλαίου ή των μετοχών με δικαίωμα ψήφου ή εφόσον η εταιρία παύσει να είναι θυγατρική του μεταβιβάζοντος, υποχρεούται να ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από τη
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 72/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Οι διατάξεις του Μέρους αυτού εφαρμόζονται στα Συστήματα και στους διαχειριστές Συστήματος, εξαιρουμένων του Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή που προβλέπεται στο Κεφάλαιο Β΄ του[ ν. 2198/1994] (ΦΕΚ 43 Α΄), καθώς και της Τράπεζας της Ελλάδος ως διαχειριστή του εν λόγω Συστήματος.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 79/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
επί κινητών αξιών και να εφαρμόζει κατά του υπερήμερου ρήτρες εκκαθαριστικού συμψηφισμού της παραγράφου 1(ιδ) του[ άρθρου 2 του ν. 3301/2004]. (β) Να προβαίνει στη μερική ή ολική κατάπτωση της παρασχεθείσας ασφάλειας, να χρησιμοποιεί, να εκποιεί ή να προβαίνει στην κτήση της κυριότητας των παρασχεθέντων ως ασφάλεια κεφαλαίων ή χρηματοπιστωτικών μέσων, εφαρμοζομένων των άρθρων 4 έως 6 του[ ν. 3301/ 2004
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 32/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
ΕΠΕΥ που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια αρχή τρίτου κράτους μπορούν να παρέχουν επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες και να ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες και να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Πρώτου Μέρους του νόμου αυτού
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 42/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Για τη μεταβίβαση μετοχών του διαχειριστή αγοράς συνεπεία της οποίας το ποσοστό συμμετοχής μετόχου φθάνει ή υπερβαίνει το 20%, 1/3, 50% ή 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου του απαιτείται προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Για τη χορήγηση της άδειας αυτής η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ελέγχει την καταλληλότητα του προσώπου που αποκτά τις μετοχές σύμφωνα με την παράγραφο 4. Η απόκτηση μετοχών
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄/Άρθρο 71/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ΑΕΠΕΥ και Ανώνυμες Χρηματιστηριακές Εταιρίες λογίζονται ότι έχουν άδεια λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 9 εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους αυτού και, εφόσον αυτό απαιτείται, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση έγκρισης για την τροποποίηση του καταστατικού και της άδειας λειτουργίας τους με τα απαιτούμενα
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 78/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Εάν επιβληθεί κατάσχεση στον τραπεζικό λογαριασμό τον οποίο τηρούν τα μέλη Συστήματος για τις ανάγκες του διακανονισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο σχετικό Κανονισμό του Συστήματος, η κατάσχεση αυτή δεν παράγει αποτελέσματα ως απολύτως άκυρη: (α) έναντι του Συστήματος, το οποίο δικαιούται να αναλαμβάνει τα κεφάλαια που απαιτούνται για την εκπλήρωση των εκάστοτε χρηματικών
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 83/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
ισχύος του παρόντος νόμου Επικουρικό Κεφάλαιο του[ ν. 2471/ 1997] (ΦΕΚ 46 Α΄), σύμφωνα με τους όρους του παρόντος νόμου και τους όρους του Κανονισμού του σχετικού Συστήματος.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 16/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
ΑΕΠΕΥ, η οποία λαμβάνει γνώση οποιασδήποτε απόκτησης ή εκχώρησης συμμετοχών στο κεφάλαιό της με την οποία οι συμμετοχές σε αυτήν υπερβαίνουν ή κατέρχονται κάτω από τα όρια του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, ενημερώνει άμεσα την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι ΑΕΠΕΥ γνωστοποιούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, τα ονόματα των μετόχων που κατείχαν ειδικές συμμετοχές
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 42/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
20 του άρθρου 2, στο μετοχικό του κεφάλαιο και των προσώπων που είναι σε θέση να ασκήσουν άμεσα ή έμμεσα ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση και στη δια−13 χείριση της οργανωμένης αγοράς για τη διασφάλιση της ορθής και συνετής διοίκησης και λειτουργίας της οργανωμένης αγοράς. Από τη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου εξαιρείται η Τράπεζα της Ελλάδος όταν έχει την ιδιότητα του διαχειριστή αγοράς.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 14/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Υπάλληλοι και στελέχη ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ, ΑΕΔΑΚ και Ανώνυμων Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) που είναι αρμόδιοι κατά περίπτωση: (α) για τη λήψη και τη διαβίβαση εντολών, (β) την εκτέλεση εντολών, (γ) την παροχή επενδυτικών συμβουλών, (δ) τη διαχείριση χαρτοφυλακίων και (ε) την ανάλυση κινητών αξιών και αγορών χρήματος και κεφαλαίου οφείλουν να διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό επαγγελματικής
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 21/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
υπηρεσίες για συνεχόμενο διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών, (β) εάν απέκτησε την άδεια λειτουργίας με ψευδείς δηλώσεις ή με οποιονδήποτε άλλο παράνομο τρόπο, (γ) εάν κρίνει ότι έχουν παύσει να συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες είχε χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας, −3 (δ) εάν η ΑΕΠΕΥ δεν πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων, (ε
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 36/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
σε κανόνες προληπτικής εποπτείας τουλάχιστον ισοδύναμους με τους κανόνες που ισχύουν για την προληπτική εποπτεία των ΕΠΕΥ ή των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε κράτος − μέλος, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων τους, (δ) Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δύνανται
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 39/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
απέκτησε την άδεια λειτουργίας με ψευδείς δηλώσεις ή με οποιονδήποτε άλλον παράνομο τρόπο, (γ) εάν κρίνει ότι έχουν παύσει να συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες είχε χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας, (δ) εάν το ύψος των ιδίων κεφαλαίων ΑΕΕΔ σύμφωνα με τον τελευταίο ισολογισμό της είναι μικρότερο των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, (ε) εάν η ΑΕΕΔ έχει υποπέσει σε σοβαρές και επανειλημμένες
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
) Η διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό, η οποία συνίσταται στη διαπραγμάτευση από ΕΠΕΥ με κεφάλαιά της ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων προς κατάρτιση συναλλαγών επ’ αυτών. (δ) Η διαχείριση χαρτοφυλακίων, η οποία συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΕΠΕΥ, χαρτοφυλακίων πελατών, στο πλαίσιο εντολής τους, που περιλαμβάνουν ένα ή περισσοτερα χρηματοπιστωτικά μέσα. (ε) Η παροχή
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
, στην οποία μεσολαβεί η ΕΠΕΥ, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο. (γ) Η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων. (δ) Η παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. (ε) Η έρευνα στον τομέα
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 22/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
να ρυθμίζονται θέματα της διαδικασίας εκκαθάρισης εν γένει. Εάν, μετά τη θέση ΑΕΠΕΥ στην ειδική εκκαθάριση του άρθρου αυτού, διαπιστωθεί ότι η υπό εκκαθάριση εταιρία στερείται των αναγκαίων πόρων για την πορεία των εργασιών της εκκαθάρισης, το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών του[ ν. 2533/1997] (ΦΕΚ 228 Α΄), ύστερα από σχετική αιτιολογημένη αίτηση του Επόπτη, καλύπτει τις δαπάνες
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 25/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
με οργανωμένη αγορά, εάν πληροί ισοδύναμες απαιτήσεις με τις οριζόμενες στο Κεφάλαιο ΣΤ΄ του Πρώτου Μέρους του νόμου αυτού. (β) Η υπηρεσία παρέχεται κατόπιν πρωτοβουλίας του πελάτη ή δυνητικού πελάτη. (γ) Ο πελάτης ή δυνητικός πελάτης έχει ενημερωθεί σαφώς ότι, κατά την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, η ΑΕΠΕΥ δεν υποχρεούται να αξιολογήσει τη συμβατότητα του χρηματοπιστωτικού μέσου που προσφέρεται
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 73/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος καθώς και την ύπαρξη κεφαλαίου ασφαλειοδοτικού χαρακτήρα ή την υποχρέωση των μελών του για την παροχή ασφαλειών.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10
με χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση, βάσει των κανόνων και των συστημάτων του, και (γ) έχει λάβει άδεια λειτουργίας και λειτουργεί κανονικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του Πρώτου Μέρους του νόμου αυτού. 11.«Πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)»: πολυμερές σύστημα το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση ΕΠΕΥ, πιστωτικού ιδρύματος ή διαχειριστή αγοράς και εντός
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 6/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
μεγέθους: (αα) σύνολο ισολογισμού: 20.000.000 ευρώ, (ββ) καθαρό κύκλο εργασιών: 40.000.000 ευρώ, (γγ) ίδια κεφάλαια: 2.000.000 ευρώ. (γ) Εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, δημόσιοι φορείς που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος, κεντρικές τράπεζες, διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισμοί, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 43/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η οργανωμένη αγορά πρέπει κατ’ ελάχιστο: (α) να έχει μηχανισμούς για το σαφή εντοπισμό και τη διαχείριση των ενδεχόμενων δυσμενών συνεπειών για τη λειτουργία της ή για τα μέλη της, από κάθε σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ αφ’ ενός της οργανωμένης αγοράς, του διαχειριστή της αγοράς ή των προσώπων που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στο μετοχικό του κεφάλαιο και αφ’ ετέρου της υγιούς λειτουργίας
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 16/03/2007
ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 67
(άρθρο 56 οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 2 παρ. 3 του Κανονισμού 2083/2005) Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές, όταν η αξία των συμβάσεων αυτών ισούται με ή υπερβαίνει το ποσό των 5.278.000 ευρώ. Η αξία αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τις συμβάσεις δημοσίων έργων που ορίζονται στο άρθρο 8.
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 13
με διαδικασίες προμήθειας χρημάτων ή κεφαλαίων στις αναθέτουσες αρχές καθώς και υπηρεσίες που παρέχονται από κεντρικές τράπεζες, ε) αφορούν συμβάσεις εργασίας, στ) αφορούν υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, πλην εκείνων το προϊόν των οποίων ανήκει αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της, εφόσον η αμοιβή για την παροχή της υπηρεσίας καταβάλλεται εξ ολοκλήρου
ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 74/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
σύμβασης παραχώρησης ή η οποία, όπως και ο ανάδοχος σύμβασης παραχώρησης, υπόκειται στην κυρίαρχη επιρροή μιας άλλης επιχείρησης λόγω ιδιοκτησιακού καθεστώτος, χρηματοδοτικής συμμετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν. Η κυρίαρχη επιρροή τεκμαίρεται όταν μια επιχείρηση έναντι μιας άλλης επιχείρησης, άμεσα ή έμμεσα: α) κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του καταβεβλημένου κεφαλαίου της επιχείρησης, ή β) διαθέτει
ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 78/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
πόρους κατά το 50 % τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού των ή των οποίων το εταιρικό κεφάλαιο ανήκει κατά 51 % τουλάχιστον στο κράτος γ) Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκη¬σης οποιασδήποτε βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ), σε τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, καθώς
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 16/03/2007
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 3/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
επί της επιχείρησης εκ μέρους των αναθετουσών αρχών τεκμαίρεται όταν οι εν λόγω αρχές, έμμεσα ή άμεσα κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος του καλυφθέντος κεφαλαίου μιας επιχείρησης, ή διαθέτουν την πλειονότητα των ψήφων, οι οποίες αντιστοιχούν στους τίτλους που έχει εκδώσει η επιχείρηση, ή μπορούν να διορίζουν περισσότερα από τα μισά μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της επιχείρησης.
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 20
υπηρεσιών που συνάπτονται ταυτοχρόνως, πριν ή μετά τη σύμβαση αγοράς ή μίσθωσης, υπό οποιαδήποτε μορφή, εμπίπτουν στο παρόν διάταγμα· β) αφορούν τις υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού· γ) αφορούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σχετικές με την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, ιδίως με διαδικασίες προμήθειας χρημάτων ή κεφαλαίων από τους αναθέτοντες
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 10/07/2007
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 28/06/2007
Άρθρο 169/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Για την πλήρωση των θέσεων του κεφαλαίου αυτού απαιτούνται τα γενικά προσόντα που προβλέπονται κάθε φορά για τους μόνιμους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α..
Άρθρο 171
Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του πρώτου μέρους εφαρμόζονται αναλόγως και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Άρθρο 197/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Το προσωπικό του Κεφαλαίου αυτού, εκτός αν διαφορετικά ο νόμος ορίζει, απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία, μόλις συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του. Για την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, ως ημέρα γέννησης λαμβάνεται πάντοτε η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
Άρθρο 42/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή που το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου και στ. Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που ανήκουν στα υπό στοιχεία β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ Νομικά Πρόσωπα ή επιχορηγούνται από αυτά τακτικώς, κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου
Άρθρο πρώτο
διατάξεις του πρώτου μέρους υπάγεται το μό− νιμο προσωπικό: α. των Δήμων, β. των Κοινοτήτων, γ. των Δημοτικών και Κοινοτικών Ιδρυμάτων και δ. των Συνδέσμων και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. 2. Στις διατάξεις του δεύτερου μέρους υπάγεται το προσωπικό Ειδικών Θέσεων και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ − ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 09/02/2007
Άρθρο 75
Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν μετατάξεις, οι οποίες δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του παρόντος κεφαλαίου, διατηρούνται σε ισχύ.
Άρθρο δεύτερο
Οι διατάξεις των κεφαλαίων Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Η΄, Θ΄ του Μέρους Γ΄ του «Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» εφαρμόζονται και στο μόνιμο προσωπικό των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.
Άρθρο 35/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου και στ) νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στα υπό στοιχεία β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ νομικά πρόσωπα ή επιχορηγούνται από αυτά τακτικώς, κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή κατά τα οικεία καταστατικά ή που τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα
Άρθρο 74/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι μετατάξεις των άρθρων 69−70 του παρόντος κεφαλαίου διενεργούνται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του μονομελούς οργάνου διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. και αν δεν υπάρχει του Δ.Σ. αυτού. Οι μετατάξεις των άρθρων 71−72 του παρόντος διενεργούνται με κοινή απόφαση των οικείων Υπουργών. Προκειμένου για μετάταξη υπαλλήλων εντός της αυτής Περιφέρειας, αυτή διενεργείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Άρθρο πρώτο
εκδίδεται εντός είκοσι (20) ημερών από τις κατά την παρ. 4 του παρόντος άρθρου, κοινοποιήσεις. ΜΕΡΟΣ Α΄ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Άρθρο 4 Ιθαγένεια 1. Ως υπάλληλοι διορίζονται μόνο Έλληνες και Ελλη− νίδες πολίτες. 2. Οι πολίτες των κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένω− σης επιτρέπεται να διορίζονται σε θέσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση της παρ. 4 του άρθρου
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 16/04/2007
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 6/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ο οποίος κυρώθηκε με το[ ν. 2859/2000] (ΦΕΚ 248 Α΄) τροποποιούνται ως ακολούθως: α) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 41 αντικαθίσταται ως εξής: «β) επτά τοις εκατό (7%) για τα υπόλοιπα προϊόντα του Κεφαλαίου Β΄ και για τα προϊόντα του Κεφαλαίου Γ΄.» β) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 41 καταργείται. γ) Στο παράρτημα IV
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 9
Οι μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένοι, καθώς και οι υπαγόμενοι στην κατηγορία αυτή συνταξιούχοι του Λογαριασμού Διαχείρισης Κεφαλαίων Πρόσθετης Ασφάλισης Συμπληρωματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων Προσωπικού Τράπεζας Αττικής (Λ.Α.Κ.), εντάσσονται από 1.1.2007 στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 03/12/2007
ΜΕΡΟΣ Ι/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 31/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
(α) Το μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού ανέρχεται στο ποσό των 200.000 ευρώ, και διαιρείται σε 100 μετοχές ονομαστικής αξίας 2.000 ευρώ η καθεμία. (β) Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεν εισάγονται στο χρηματιστήριο. (γ) Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας είναι: (i) Η Μονάδα Οργάνωσης και Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Μ.Ο.Δ.) η οποία διατηρεί μετοχές
ΜΕΡΟΣ Ι/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 32/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
φορές για ίσο χρονικό διάστημα. στ) Με την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών της παραγράφου 1α καθορίζονται η εξειδίκευση των σκοπών της εταιρείας, η οργάνωση και λειτουργία της, το μετοχικό της κεφάλαιο, αναλυτικές ρυθμίσεις για την ποσοτική και ποιοτική στελέχωσή της, καθώς και άλλο σχετικό θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα. ζ) Με όμοια απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
ΜΕΡΟΣ Ι/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 32/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ, αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπεί ο Υπουργός Εσωτερικών. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αμεταβίβαστες. Η εταιρεία απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών προνομίων
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 21/06/2007
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI/Άρθρο 21/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, μπορούν να επιβληθούν περιορισμοί στην ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής των πολιτών της Ένωσης και των μελών της οικογένειάς τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. Δεν μπορεί να γίνεται επίκληση των λόγων αυτών για την εξυπηρέτηση σκοπών γενικότερης δημοσιονομικής πολιτικής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV/Άρθρο 13/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι πολίτες της Ένωσης οι οποίοι έχουν διαμείνει νομίμως για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε ετών στην Ελλάδα και τα κατά την παρ. 2 άρθρου 2 του παρόντος μέλη οικογένειας που διαμένουν νομίμως με τον πολίτη της Ένωσης για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε ετών έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής. To δικαίωμα αυτό δεν υπόκειται στους όρους που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI/Άρθρο 22/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
Δεν λαμβάνεται επ’ ουδενί μέτρο απέλασης κατά πολίτη της Ένωσης, ακόμη και αν αυτός έπαυσε να πληροί τους όρους των άρθρων 6 παρ. 3, 7, 11 παρ. 1 και 12 παρ.1 του παρόντος, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Κεφαλαίου VI, εφόσον οι πολίτες της Ένωσης είναι μισθωτοί ή ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ή εισήλθαν στην ελληνική επικράτεια προκειμένου να βρουν εργασία. Στην περίπτωση
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 20/12/2007
Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Με προεδρικό διάταγμα συνιστάται μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής το Κέντρο Αναφορών Ασφάλειας που προβλέπεται να λειτουργεί ως σημείο επαφής με τα πλοία σύμφωνα με τον κανόνα 7 του κεφαλαίου ΧΙ−2 της Διεθνούς Σύμβασης SOLAS και με τους υπεύθυνους ασφάλειας των πλοίων, των εταιρειών τους και των λιμενικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την παράγραφο
Άρθρο 12/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Ισοδύναμες ρυθμίσεις ασφάλειας σύμφωνα με τον Κανόνα 12 του Κεφαλαίου ΧΙ−2 του Παραρτήματος Ι της Διεθνούς Σύμβασης SOLAS 74 μπορούν να εφαρμόζονται σε πλοία εθνικής κυκλοφορίας και σε λιμενικές εγκαταστάσεις που τα εξυπηρετούν, καθώς επίσης και σε λιμενικές εγκαταστάσεις με περιορισμένες ή ειδικές λειτουργίες. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
Άρθρο 11/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
γραπτώς πληροφορίες ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού και της παραγράφου 2 του Κανόνα 9 του Κεφαλαίου ΧΙ−2 του Παραρτήματος Ι της Διεθνούς Σύμβασης SOLAS 74. Ο ΥΑΛΕ επεξεργάζεται τις παρεχόμενες πληροφορίες και ενεργεί σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες και ειδικές κατευθύνσεις της Ενιαίας Αρμόδιας Αρχής, ως και τις σχετικές προβλέψεις του σχεδίου ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης, αναφορικά
Άρθρο 3/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
τα κριτήρια και η διαδικασία για το χαρακτηρισμό και την ανάδειξη μιας λιμενικής εγκατάστασης, ως περιστασιακής εξυπηρέτησης πλοίων διεθνών πλόων, καθώς και ο βαθμός εφαρμογής σε αυτήν του Κεφαλαίου ΧΙ−2 της Διεθνούς Σύμβασης SOLAS 74 και του Κώδικα. στ) Στους λιμένες της Επικράτειας στους οποίους βρίσκονται μία ή περισσότερες λιμενικές εγκαταστάσεις των περιπτώσεων δ΄ και ε΄, εξαιρουμένων των στρατιωτικών
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 28/06/2007
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ του ν.1573/1985 (ΦΕΚ 201 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Επιτρέπεται η θέση των αυτοκινήτων που παράγονται από τις αυτοκινητοβιομηχανίες σε φορολογικές αποθήκες και η αποστολή τους σε άλλο κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η εξαγωγή τους, με την τήρηση των σχετικών διατάξεων του Κοινοτικού και Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 1/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9
που προβλέπονται από τον εν λόγω Κανονισμό.» 16. Στους τίτλους του κεφαλαίου Β΄ και του τμήματος Α΄ που προηγούνται του άρθρου 72 μετά τις λέξεις «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» προστίθενται οι λέξεις «ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ». 17. Η περίπτωση ιδ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως: ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣΣ.Ο. ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ 2007 2008 2009 «ιδ) Υγραέρια (LPG) και μεθάνιο
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 08/08/2007
Άρθρο δεύτερο/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. από ενοχικές συμβάσεις της με τρίτους, οι οποίες αφορούν στα ανωτέρω μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία. δ) Οι μεταβιβάσεις και μεταβολές του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, καθώς και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. ε) Ως αξία για την αναδιαμόρφωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., μετά την ανωτέρω
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 25/07/2007
Άρθρο δεύτερο/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
υπεισέρχεται αυτοδικαίως και σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. από ενοχικές συμβάσεις της με τρίτους, οι οποίες αφορούν στα ανωτέρω μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία. δ) Οι μεταβιβάσεις και μεταβολές του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, καθώς και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. ε) Ως αξία για την αναδιαμόρφωση του μετοχικού κεφαλαίου
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 16/04/2007
Άρθρο Δεύτερο/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
του μετοχικού κεφαλαίου της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., μετά την ανωτέρω μεταβίβαση, λαμβάνεται η αξία στην οποία τα μεταβιβαζόμενα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν, σύμφωνα με την [παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2938/2001].
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 26/01/2007
Άρθρο 18/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
των άρθρων του Κεφαλαίου Α΄ του[ ν. 3429/ 2005]. ε) Το πρώτο εδάφιο της[ παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 2636/1998] αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του οικείου Υπουργού και ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, επιτρέπεται να αποσπώνται στην εταιρεία μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι που υπηρετούν σε υπηρεσίες
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 22/11/2007
Σελίδα 1 από 2