267 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3614/2007

Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013.

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Άρθρο 32 - Θέματα για την Κοινωνία της Πληροφορίας
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
03 Δεκεμβρίου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 267
3 Δεκεμβρίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3614
Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών συνιστάται ανώνυμη εταιρεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» και καταρτίζεται το καταστατικό της. Εκτός από τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία περί εποπτείας των ανωνύμων εταιρειών από τον Υπουργό Ανάπτυξης, η εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Η εταιρεία λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, του ν. 3429/2005 στο πλαίσιο διατάξεων του παρόντος νόμου και του καταστατικού της και συμπληρωματικώς των διατάξεων του ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄). Η εταιρεία απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου. Επίσης απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος ή φόρο, άμεσο ή έμμεσο, εισφορά υπέρ τρίτου, δικαίωμα και κράτηση φόρων ή τέλους, πλην του Φ.Π.Α.. β) Σκοποί της εταιρείας είναι: i) η χωρίς αντάλλαγμα υποστήριξη των ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης για δράσεις κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» ύστερα από αίτηση του φορέα και υπογραφή σχετικής προγραμματικής συμφωνίας με την εταιρεία, ii) η ανάληψη ως δικαιούχου ή ενδιάμεσου φορέα της υλοποίησης πράξεων σχετικών με Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών που απευθύνονται σε πολίτες ή σε επιχειρήσεις (κρατικές ενισχύσεις) και χρηματοδοτούνται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και άλλες πηγές, iii) η ανάληψη της υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτούνται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και από εθνικούς πόρους. γ) Η εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Με ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. δ) Πόροι της εταιρείας. Η εταιρεία επιχορηγείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», από ετήσια επιχορήγηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. ε) Στελέχωση της εταιρείας. i) Το προσωπικό της εταιρείας, «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» προσλαμβάνεται από τον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄/27.12.2005) ή αποσπάται από το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄/3.3.1994) ή από ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου (δημόσια επιχείρηση) κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄/27.12.2005) κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης σχετικής ισχύουσας διάταξης. ii) Οι αποσπάσεις των στελεχών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα γίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και του αρμόδιου Υπουργού για χρονικό διάστημα δύο ετών, χωρίς να απαιτείται γνώμη του Υπηρεσιακού ή Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα προέλευσης, κατά παρέκκλιση ισχυουσών διατάξεων. Οι αποσπάσεις από ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου γίνονται μετά από κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών και δεν μπορεί να αφορούν σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών. Για τους αποσπασμένους υπαλλήλους της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. ο μισθός καταβάλλεται από τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε.. Με αντίστοιχες αποφάσεις και διαδικασία παρατείνονται οι αποσπάσεις για μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα. στ) Με την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών της παραγράφου 1α καθορίζονται η εξειδίκευση των σκοπών της εταιρείας, η οργάνωση και λειτουργία της, το μετοχικό της κεφάλαιο, αναλυτικές ρυθμίσεις για την ποσοτική και ποιοτική στελέχωσή της, καθώς και άλλο σχετικό θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα. ζ) Με όμοια απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύνανται να τροποποιούνται οι σκοποί της στο πλαίσιο των δράσεων κρατικών ενισχύσεων.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Β. ΜΑΓΓΙΝΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Α. ΚΟΝΤΟΣ Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Μ. ΛΙΑΠΗΣ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του
Κράτους