64 Α' 2007

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 60/2007

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

16 Μαρτίου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 64
16 Μαρτίου 2007

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 60
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχής της Ελλάδας στο Κεφάλαιο, στα Αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων», στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ (Α΄ 70), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με το άρθρο 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).
2. Τις διατάξεις του ν. 2155/1993 «Κύρωση Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) μετά των Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων, Παραρτημάτων, Προσαρτημάτων και Πρακτικών αυτής και του Πρωτοκόλλου Προσαρμογής της Συμφωνίας για τον Ε.Ο.Χ. μετά των Παραρτημάτων, τελικής Πράξης και Πρακτικών αυτού» (Α΄ 104)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α΄ 98).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040/24.2.2006 (Β΄ 249) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης ………………………… Ιωάννη Παπαθανασίου».
6. Την υπ’ αριθμ. 353/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροτα
ξίας και Δημοσίων Έργων, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης , αποφασίζουμε:

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΣΚΟΠΟΣ − ΟΡΙΣΜΟΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1Σκοπός

Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 134/30/4/2004) όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις διατάξεις: α) της οδηγίας 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων (ΕΕ L 257/1/10/2005), β) της οδηγίας 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 για την διόρθωση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (ΕΕ L 323/9.12.2005), γ) του υπ’ αριθμ. 2083/2005 Κανονισμού (ΕΚ) της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2005 περί τροποποίησης των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία συνάψεως συμβάσεων (ΕΕ L 333/20.12.2005), δ) του υπ’ αριθμ. 1564/2005 Κανονισμού (ΕΚ) της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 257/1/10/2005).

Άρθρο 2Ορισμοί (άρθρο 1 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τους σκοπούς του παρόντος, εφαρμόζονται οι ορισμοί που παρατίθενται στις παραγράφους 2 έως 14.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) «Δημόσιες συμβάσεις» είναι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων και μιας ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια του παρόντος. β) «Δημόσιες συμβάσεις έργων» είναι δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο είτε την εκτέλεση, είτε συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση, εργασιών που αφορούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι ή ενός έργου, είτε ακόμη την πραγματοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, ενός έργου το οποίο ανταποκρίνεται στις επακριβώς οριζόμενες από την αναθέτουσα αρχή ανάγκες. Ως «έργο», νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού μηχανικού που προορίζεται να πληροί αυτό καθαυτό μια οικονομική ή τεχνική λειτουργία. γ) «Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» είναι δημόσιες συμβάσεις, πλην αυτών του στοιχείου β), οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση−πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Δημόσια σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο την προμήθεια προϊόντων και καλύπτει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, θεωρείται ως «δημόσια σύμβαση προμηθειών». δ) «Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών» είναι δημόσιες συμβάσεις, πλην των δημοσίων συμβάσεων έργων ή προμηθειών, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ. Δημόσια σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο ταυτοχρόνως προϊόντα και υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, θεωρείται ως «δημόσια σύμβαση υπηρεσιών», εφόσον η αξία των συγκεκριμένων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση. Δημόσια σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ και η οποία δεν περιλαμβάνει δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι παρά μόνο παρεμπιπτόντως σε σχέση με το κύριο αντικείμενο της σύμβασης, θεωρείται ως δημόσια σύμβαση υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

«Σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων» είναι μια σύμβαση η οποία παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με μια δημόσια σύμβαση έργων, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου είτε στο δικαίωμα αυτό, σε συνδυασμό με καταβολή αμοιβής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

«Σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών» είναι μια σύμβαση η οποία παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με μια δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης της υπηρεσίας είτε στο δικαίωμα αυτό σε συνδυασμό με την καταβολή αμοιβής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

«Συμφωνία−πλαίσιο» είναι μια συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μιας ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών και ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά στις τιμές και, ενδεχομένως, τις προβλεπόμενες ποσότητες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

«Δυναμικό σύστημα αγορών» είναι μια καθ’ ολοκληρίαν ηλεκτρονική διαδικασία για αγορές τρέχουσας χρήσης, της οποίας τα γενικά διαθέσιμα στην αγορά χαρακτηριστικά ικανοποιούν τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής και είναι περιορισμένη χρονικά και ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκειά της σε κάθε οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια επιλογής και έχει υποβάλει ενδεικτική προσφορά σύμφωνη προς τη συγγραφή υποχρεώσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

«Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός» είναι μια επαναληπτική διαδικασία που βασίζεται σε έναν ηλεκτρονικό μηχανισμό παρουσίασης νέων, μειωμένων τιμών ή/και νέων αξιών, όσον αφορά ορισμένα στοιχεία των προσφορών και η οποία διεξάγεται έπειτα από προκαταρκτική πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, επιτρέποντας την ταξινόμησή τους με βάση αυτόματες μεθόδους αξιολόγησης. Συνεπώς, ορισμένες συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες πνευματικού δημιουργού, όπως ο σχεδιασμός έργων δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

«Εργολήπτης», «προμηθευτής» και «πάροχος υπηρεσιών» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέας του δημοσίου, ή κοινοπραξία αυτών των προσώπων ή/και οργανισμών, που προσφέρει αντιστοίχως την εκτέλεση εργασιών ή/και έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην αγορά. Ο όρος «οικονομικός φορέας» καλύπτει ταυτόχρονα τις έννοιες «προμηθευτής», «εργολήπτης» και «πάροχος υπηρεσιών» και χρησιμοποιείται μόνο για λόγους απλούστευσης του κειμένου. Ο οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά αναφέρεται ως «προσφέρων». Εκείνος που έχει ζητήσει να του αποσταλεί πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία κλειστή ή με διαπραγμάτευση ή σε ανταγωνιστικό διάλογο, αναφέρεται ως «υποψήφιος».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

«Αναθέτουσες αρχές» είναι το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου και οι ενώσεις μίας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου. Ως «οργανισμός δημοσίου δικαίου», νοείται κάθε οργανισμός: α) ο οποίος έχει συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν εμπίπτουν στον βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα. β) ο οποίος έχει νομική προσωπικότητα, και γ) η δραστηριότητα του οποίου χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, ή η διαχείριση του οποίου υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς, ή του οποίου περισσότερο από το ήμισυ των μελών του διοικητικού, του διευθυντικού ή του εποπτικού συμβουλίου, διορίζεται από το κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου. Οι οργανισμοί και οι κατηγορίες οργανισμών δημοσίου δικαίου που πληρούν τα κριτήρια τα οποία απαριθμούνται στο δεύτερο εδάφιο σημεία α), β) και γ), παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Οι σχετικοί πίνακες μπορούν να εμπλουτίζονται με την προσθήκη και άλλων οργανισμών ή κατηγοριών οργανισμών δημοσίου δικαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

«Κεντρική αρχή προμηθειών» είναι μια αναθέτουσα αρχή η οποία είτε αποκτά προϊόντα ή/και υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές, είτε αναθέτει δημόσιες συμβάσεις ή συνάπτει συμφωνίες−πλαίσια για έργα, προϊόντα ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

α) «Ανοικτές διαδικασίες» είναι οι διαδικασίες, στο πλαίσιο των οποίων κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά. β) «Κλειστές διαδικασίες» είναι οι διαδικασίες, στις οποίες κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει, αλλά στο πλαίσιο των οποίων μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή μπορούν να υποβάλλουν προσφορά. γ) «Ανταγωνιστικός διάλογος» είναι η διαδικασία, στην οποία κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει και στην οποία η αναθέτουσα αρχή διεξάγει διάλογο με τους υποψηφίους που έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία αυτή, προκειμένου να βρεθούν μία ή περισσότερες λύσεις που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της, και βάσει της οποίας ή των οποίων οι υποψήφιοι που επελέγησαν καλούνται να υποβάλλουν προσφορά. Για το σκοπό της προσφυγής στη διαδικασία του πρώτου εδαφίου, μια δημόσια σύμβαση θεωρείται «ιδιαίτερα πολύπλοκη», εφόσον οι αναθέτουσες αρχές δεν είναι αντικειμενικά σε θέση είτε να καθορίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 53, παράγραφος 3, σημεία β), γ) ή δ), τα τεχνικά μέσα, τα οποία θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τους στόχους τους, είτε/και να προσδιορίσουν τη νομική ή/και τη χρηματοοικονομική οργάνωση ενός σχεδίου. δ) «Διαδικασίες με διαπραγμάτευση» είναι οι διαδικασίες, στο πλαίσιο των οποίων οι αναθέτουσες αρχές διαβουλεύονται με τους οικονομικούς φορείς της επιλογής τους και διαπραγματεύονται τους όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς. ε) «Διαγωνισμοί μελετών» είναι οι διαδικασίες που επιτρέπουν στην αναθέτουσα αρχή να αποκτήσει, κυρίως στους τομείς της χωροταξίας, της πολεοδομίας, της αρχιτεκτονικής των έργων πολιτικού μηχανικού ή της επεξεργασίας δεδομένων, μια μελέτη ή ένα σχέδιο που επιλέγεται από κριτική επιτροπή έπειτα από διαγωνισμό, με ή χωρίς την απονομή βραβείων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Με τον όρο «γραπτώς», νοείται κάθε σύνολο λέξεων ή αριθμών, το οποίο μπορεί να διαβιβάζεται, αναπαράγεται και στη συνέχεια γνωστοποιείται. Το σύνολο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες που διαβιβάζονται και αποθηκεύονται με ηλεκτρονικά μέσα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

«Ηλεκτρονικό μέσο», είναι ένα μέσο που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό εξοπλισμό επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) και αποθήκευσης δεδομένων, τα οποία εκπέμπονται, διακινούνται ή παραλαμβάνονται με ενσύρματη μετάδοση, με ραδιοκύματα, με οπτικά μέσα ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Με το «Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις», (Common Procurement Vocabulary − CPV), επισημαίνεται η ονοματολογία αναφοράς που εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις, η οποία υιοθετήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 (EE L 340 16.12.2002), ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η αντιστοιχία με τις άλλες υπάρχουσες ονοματολογίες. Σε περίπτωση διιστάμενων ερμηνειών ως προς το πεδίο εφαρμογής του παρόντος, λόγω ενδεχόμενων διαφορών μεταξύ της ονοματολογίας CPV και της ονοματολογίας της NACE που χρησιμοποιείται στο Παράρτημα Ι, ή μεταξύ της ονοματολογίας CPV και της ονοματολογίας CPC (προσωρινή μορφή) που χρησιμοποιείται στο Παράρτημα ΙΙ, υπερισχύει αντίστοιχα η ονοματολογία NACE ή η ονοματολογία CPC.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Για τους σκοπούς του άρθρου 10 και του άρθρου 60 σημείο β), νοούνται ως: α) «Δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο», η δημόσια τηλεπικοινωνιακή υποδομή, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η μεταφορά σημάτων μεταξύ συγκεκριμένων τερματικών σημείων του δικτύου, με ενσύρματη μετάδοση, με δέσμες ερτζιανών κυμάτων, με οπτικά μέσα ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα. β) «Τερματικό σημείο του δικτύου», το σύνολο των φυσικών συνδέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών πρόσβασης που απαρτίζουν το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και είναι απαραίτητες για την πρόσβαση σε αυτό και τη μέσω αυτού αποτελεσματική επικοινωνία. γ) «Δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες», οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες την παροχή των οποίων έχουν αναθέσει ειδικά τα κράτη μέλη, ιδίως σε έναν ή περισσότερους τηλεπικοινωνιακούς φορείς. δ) «Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες», οι υπηρεσίες οι οποίες συνίστανται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, στη διαβίβαση και διακίνηση σημάτων μέσω του δημοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου με τη βοήθεια τηλεπικοινωνιακών μεθόδων, με την εξαίρεση των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών.

Άρθρο 3Aρχές που διέπουν τη σύναψη συμβάσεων (άρθρο 2 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις ενεργώντας με διαφάνεια.

Άρθρο 4

Όροι σχετικά με τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (άρθρο 5 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) Κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές εφαρμόζονται στις σχέσεις με τα λοιπά κράτη μέλη, εξίσου ευνοϊκοί όροι με εκείνους που παρέχονται στους οικονομικούς φορείς τρίτων χωρών κατ’ εφαρμογή της συμφωνίας περί δημοσίων συμβάσεων, η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT).

Άρθρο 5Εκχώρηση ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων: ρήτρα αποφυγής διακρίσεων (άρθρο 3 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Όταν μια αναθέτουσα αρχή εκχωρεί σε φορέα που δεν έχει την ιδιότητα αναθέτουσας αρχής, ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα για την άσκηση δραστηριότητας δημόσιας υπηρεσίας, η πράξη εκχώρησης του δικαιώματος αυτού πρέπει να προβλέπει ότι, κατά τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών με τρίτους στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής, ο εν λόγω φορέας οφείλει να τηρεί την αρχή της αποφυγής διακρίσεων λόγω εθνικότητας.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ
Άρθρο 6Ποσά των κατώτατων ορίων των δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 7 οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 2 παρ.1 του Κανονισμού 2083/2005)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το παρόν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που δεν εξαιρούνται, δυνάμει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 16, 17 και 9 έως 15, και των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση προς ή ανώτερη από τα ακόλουθα κατώτατα όρια: α) 137.000 ευρώ, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, εκτός αυτών που καλύπτονται από την περίπτωση β) στοιχείο iii), που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές οι οποίες είναι κεντρικές κυβερνητικές αρχές του Παραρτήματος IV. Προκειμένου για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, το εν λόγω κατώτατο όριο ισχύει μόνο για τα οριζόμενα στο Παράρτημα V προϊόντα. β) 211.000 ευρώ, προκειμένου για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτονται είτε i) από αναθέτουσες αρχές άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο Παράρτημα IV, είτε ii) από τις αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στο Παράρτημα IV και οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, όταν οι συμβάσεις αφορούν προϊόντα τα οποία δεν καλύπτει το Παράρτημα V, είτε iii) από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή και έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του Παραρτήματος ΙΙ Α, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 των οποίων οι θέσεις στο CPV είναι αντίστοιχες με τους αριθμούς αναφοράς CPC 7524, 7525 και 7526, ή/και υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ Β. γ) 5.278.000 ευρώ, για τις δημόσιες συμβάσεις έργων. Τα ποσά των κατωτάτων ορίων των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών επανεξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά διετία και αναθεωρούνται εάν χρειασθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 77 παρ.2 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το παρόν εφαρμόζεται επίσης και στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, μελετών ή έργων του ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (Α΄ 232), οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται συμπληρωματικώς, καθ’ ό μέρος δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος, μη εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων του ν. 3316/2005 (Α΄ 42).

Άρθρο 7Συμβάσεις που επιδοτούνται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% από τις αναθέτουσες αρχές (άρθρο 8 οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 2 παρ. 2 του Κανονισμού 2083/2005)

Το παρόν εφαρμόζεται κατά τη σύναψη: α) συμβάσεων που επιδοτούνται αμέσως σε ποσοστό άνω του 50% από τις αναθέτουσες αρχές και των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ ισούται με ή υπερβαίνει τα 5.278.000 ευρώ, εφόσον αφορούν δραστηριότητες πολιτικού μηχανικού κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι, ή έχουν σχέση με νοσοκομεία, αθλητικούς εξοπλισμούς, εγκαταστάσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας, σχολικά και πανεπιστημιακά κτίρια και κτίρια διοικητικής χρήσης, β) συμβάσεων υπηρεσιών που επιδοτούνται άμεσα σε ποσοστό άνω του 50 % από τις αναθέτουσες αρχές και των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ ισούται με ή υπερβαίνει τα 211.000 ευρώ, όταν οι συμβάσεις αυτές σχετίζονται με σύμβαση έργων κατά την έννοια της περίπτωσης α) του παρόντος άρθρου. Οι αναθέτουσες αρχές που χορηγούν τις επιδοτήσεις αυτές μεριμνούν ώστε να τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος όταν οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται από έναν ή περισσότερους φορείς διαφορετικούς από αυτές, όπως και όταν συνάπτονται και από τις ίδιες, αλλά εξ ονόματος και για λογαριασμό των εν λόγω άλλων φορέων.

Άρθρο 8Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των δημοσίων συμβάσεων, των συμφωνιών − πλαισίων και των δυναμικών συστημάτων αγορών (άρθρο 9 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας δημόσιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, εκτός ΦΠΑ, όπως προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή. Στον υπολογισμό αυτό, λαμβάνεται υπόψη το εκτιμώμενο συνολικό ποσό, συμπεριλαμβανομένων τόσο του τυχόν προβλεπόμενου δικαιώματος προαιρέσεως όσο και των τυχόν παρατάσεων της σύμβασης. Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή προβλέπει βραβεία ή την καταβολή ποσών στους υποψηφίους ή προσφέροντες, τα ποσά αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η αποτίμηση πρέπει να ισχύει κατά το χρόνο αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2 ή, στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται μια τέτοια προκήρυξη, κατά το χρονικό σημείο έναρξης της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κανένα σχέδιο έργου και καμία σύμβαση προμήθειας ή υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να κατατμηθεί, προκειμένου να αποφευχθεί η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη το ποσό των έργων καθώς και η συνολική εκτιμώμενη αξία των αναγκαίων προμηθειών για την εκτέλεση των έργων που τίθενται στη διάθεση του εργολήπτη από τις αναθέτουσες αρχές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α) Όταν ένα σχεδιαζόμενο έργο ή ένα σχέδιο αγοράς υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων των τμημάτων. Όταν η συνολική αξία των τμημάτων είναι ίση με ή υπερβαίνει την αξία που καθορίζεται στο άρθρο 6, το παρόν εφαρμόζεται στη σύναψη κάθε τμήματος. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να παρεκκλίνουν, προκειμένου για τα τμήματα, των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι μικρότερη των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ για τις υπηρεσίες και του 1.000.000 ευρώ για τα έργα, εφόσον το συνολικό ποσό των συγκεκριμένων τμημάτων δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων. β) Όταν η προμήθεια ομοειδών προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η εκτιμώμενη συνολική αξία αυτών των τμημάτων κατά την εφαρμογή του άρθρου 6 σημεία α) και β). Όταν η συνολική αξία των τμημάτων είναι ίση με ή υπερβαίνει την αξία που καθορίζεται στο άρθρο 6, το παρόν εφαρμόζεται στη σύναψη κάθε τμήματος. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να παρεκκλίνουν, προκειμένου για τα τμήματα των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι μικρότερη των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ και υπό τον όρο ότι το συνολικό ποσό των συγκεκριμένων τμημάτων δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που έχουν ως αντικείμενο τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση, ή τη μίσθωση−πώληση προϊόντων, η αξία που λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προσδιορίζεται ως εξής: α) Στην περίπτωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου, εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή μικρότερη από δώδεκα (12) μήνες, η συνολική εκτιμώμενη αξία για τη διάρκεια της σύμβασης ή, εφόσον η διάρκεια της σύμβασης είναι μεγαλύτερη από δώδεκα (12) μήνες, η συνολική αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώμενης υπολειπόμενης αξίας. β) Στην περίπτωση συμβάσεων αορίστου χρόνου ή στην περίπτωση που η διάρκειά τους δεν μπορεί να προσδιορισθεί, η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί 48.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών που έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή προβλέπεται να ανανεωθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης: α) είτε η συνολική πραγματική αξία των διαδοχικών συμβάσεων του ιδίου τύπου, οι οποίες συνήφθησαν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο ή οικονομικό έτος, αναπροσαρμοσμένη, εφόσον τούτο είναι δυνατόν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες μεταβολές ως προς τις ποσότητες ή την αξία τους κατά τους δώδεκα (12) μήνες που έπονται της αρχικής σύμβασης. β) είτε η εκτιμώμενη συνολική αξία των διαδοχικών συμβάσεων που συνήφθησαν κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της πρώτης παράδοσης ή κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, εφόσον αυτό υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. Η επιλογή της μεθόδου για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας δημόσιας σύμβασης δεν επιτρέπεται να γίνεται προς το σκοπό αποφυγής της εφαρμογής του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, η αξία που λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, είναι, ανάλογα με την περίπτωση, η εξής: α) για τα ακόλουθα είδη υπηρεσιών: i) ασφαλιστικές υπηρεσίες: το καταβλητέο ασφάλιστρο και τυχόν άλλοι τρόποι αμοιβής, ii) τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: οι αμοιβές, οι προμήθειες, οι τόκοι και τυχόν άλλοι τρόποι αμοιβής, iii) συμβάσεις που περιλαμβάνουν μελέτες: οι αμοιβές, οι καταβλητέες προμήθειες και τυχόν άλλοι τρόποι αμοιβής· β) για τις συμβάσεις υπηρεσιών που δεν αναφέρουν συνολική τιμή: i) στην περίπτωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου και εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή μικρότερη από 48 μήνες: η συνολική εκτιμώμενη αξία για όλη την αντίστοιχη διάρκεια, ii) στην περίπτωση συμβάσεων αορίστου χρόνου ή διάρκειας μεγαλύτερης των σαράντα οκτώ (48) μηνών: η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί 48.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Για τις συμφωνίες−πλαίσια και για τα δυναμικά συστήματα αγορών, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η μέγιστη αξία, υπολογιζόμενη χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας−πλαισίου ή του δυναμικού συστήματος αγορών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Άρθρο 9Συμβάσεις που συνάπτονται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (άρθρο 12 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Το παρόν δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις οι οποίες, στο πλαίσιο του π.δ/τος 59/2007, με το οποίο μεταφέρθηκε η Οδηγία 2004/17/ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο, συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές οι οποίες ασκούν μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 4 έως 8 του εν λόγω π.δ/τος και για τις δραστηριότητες αυτές, ούτε στις δημόσιες συμβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 2 και των άρθρων 19, 21 και 23 του εν λόγω π.δ/τος.

Άρθρο 10Ειδικές εξαιρέσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (άρθρο 13 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως κύριο αντικείμενο τη διάθεση ή εκμετάλλευση δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή την παροχή στο κοινό μιας ή περισσότερων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Άρθρο 11Απόρρητες συμβάσεις ή συμβάσεις που απαιτούν ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας (άρθρο 14 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Το παρόν διάταγμα δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις που χαρακτηρίζονται απόρρητες ή η εκτέλεση των οποίων πρέπει να συνοδεύεται από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή όταν το απαιτεί η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων της χώρας. ΦΕΚ 1587

Άρθρο 12Συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει διεθνών κανόνων (άρθρο 15 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Το παρόν δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις οι οποίες διέπονται από διαφορετικούς διαδικαστικούς κανόνες και συνάπτονται δυνάμει: α) διεθνούς συμφωνίας, σύμφωνα με τη Συνθήκη Ε.Ε., μεταξύ της Ελλάδας και μιας ή περισσότερων χωρών που δεν είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αφορά προμήθειες ή έργα που προορίζονται για την από κοινού εκτέλεση ή εκμετάλλευση ενός έργου από τα υπογράφοντα κράτη ή υπηρεσίες που προορίζονται για εκτέλεση ή εκμετάλλευση από κοινού ενός σχεδίου από τα υπογράφοντα κράτη. Η συμφωνία ανακοινώνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. β) διεθνούς συμφωνίας η σύναψη της οποίας συνδέεται με τη στάθμευση στρατευμάτων και η οποία αφορά ελληνικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις τρίτης χώρας. γ) ειδικής διαδικασίας διεθνούς οργανισμού.

Άρθρο 13Ειδικές εξαιρέσεις (άρθρο 16 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες: α) έχουν ως αντικείμενο την αγορά ή τη μίσθωση, με οποιουσδήποτε χρηματοδοτικούς όρους, γης, υφισταμένων κτισμάτων ή άλλων ακινήτων ή αφορούν δικαιώματα επ’ αυτών. Οι συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών οι οποίες συνάπτονται ταυτόχρονα, πριν ή μετά τη σύμβαση αγοράς ή μίσθωσης, υπό οιανδήποτε μορφή, διέπονται από το παρόν διάταγμα, β) αφορούν την αγορά, ανάπτυξη, παραγωγή ή συμπαραγωγή προγραμμάτων που προορίζονται για μετάδοση από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς καθώς και συμβάσεις για τον χρόνο μετάδοσης. γ) αφορούν υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού, δ) αφορούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σχετικές με την έκδοση, αγορά, πώληση και μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, ιδίως με διαδικασίες προμήθειας χρημάτων ή κεφαλαίων στις αναθέτουσες αρχές καθώς και υπηρεσίες που παρέχονται από κεντρικές τράπεζες, ε) αφορούν συμβάσεις εργασίας, στ) αφορούν υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, πλην εκείνων το προϊόν των οποίων ανήκει αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της, εφόσον η αμοιβή για την παροχή της υπηρεσίας καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από την αρχή αυτή.

Άρθρο 14Συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών (άρθρο 17 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 5, οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4.

Άρθρο 15Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος (άρθρο 18 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Το παρόν δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται από μια αναθέτουσα αρχή σε άλλη αναθέτουσα αρχή ή ένωση αναθετουσών αρχών βάσει αποκλειστικού δικαιώματος που τους παρέχεται δυνάμει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, εφόσον οι διατάξεις αυτές δεν αντιβαίνουν στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ
Άρθρο 16Συμβάσεις στον τομέα της άμυνας (άρθρο 10 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Το παρόν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές στον τομέα της άμυνας, με την επιφύλαξη του άρθρου 296 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 17Δημόσιες συμβάσεις και συμφωνίες − πλαίσια που συνάπτονται από τις κεντρικές αρχές προμηθειών (άρθρο 11 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να εξασφαλίζουν έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες προσφεύγοντας σε κεντρικές αρχές προμηθειών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αναθέτουσες αρχές που αποκτούν έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες προσφεύγοντας σε κεντρική αρχή προμηθειών, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 10, θεωρείται ότι έχουν τηρήσει τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον αυτές έχουν τηρηθεί από την κεντρική αρχή προμηθειών.

Άρθρο 18Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα (άρθρο 19 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Η εκτέλεση συμβάσεων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών μπορεί να πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας, όταν η πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων εργαζομένων είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία λόγω της φύσης ή βαρύτητας των ειδικών αναγκών τους δεν μπορούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα υπό κανονικές συνθήκες. Στην περίπτωση αυτή, η προκήρυξη του διαγωνισμού θα πρέπει να μνημονεύει την παρούσα διάταξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 19Συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνονται στο

Παράρτημα ΙΙ Α (άρθρο 20 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) Οι συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες αναφερόμενες στο Παράρτημα ΙΙ Α συνάπτονται σύμφωνα με τα άρθρα 22 έως 37 και 40 έως 55.

Άρθρο 20Συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνονται στο

Παράρτημα ΙΙ Β (άρθρο 21 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) Η σύναψη των συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ Β, ρυθμίζεται από το άρθρο 53 και το άρθρο 29, παράγραφος 4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 21Μεικτές συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ΙΙ Α και ΙΙ Β (άρθρο 22 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες αναφερόμενες στο Παράρτημα ΙΙ Α και υπηρεσίες αναφερόμενες στο Παράρτημα ΙΙ Β, συνάπτονται σύμφωνα με τα άρθρα 22 έως 37 και 40 έως 55, όταν η αξία των υπηρεσιών του Παραρτήματος ΙΙ Α υπερβαίνει την αξία των υπηρεσιών του Παραρτήματος ΙΙ Β. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η σύμβαση συνάπτεται σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 29 παράγραφος 4.

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 22

Χρήση των ανοικτών, κλειστών και με διαπραγμάτευση διαδικασιών και του ανταγωνιστικού διαλόγου (άρθρο 28 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) Οι αναθέτουσες αρχές συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στην ανοικτή διαδικασία ή στην κλειστή διαδικασία. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβαίνουν στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών με τη χρήση ανταγωνιστικού διαλόγου, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 23. Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 24 και 25, μπορούν να προσφεύγουν στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.

Άρθρο 23Ανταγωνιστικός διάλογος (άρθρο 29 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε περίπτωση ιδιαίτερα πολύπλοκων συμβάσεων, η αναθέτουσα αρχή, εφόσον κρίνει ότι η χρησιμοποίηση της ανοικτής ή της κλειστής διαδικασίας δεν επιτρέπει την ανάθεση της σύμβασης, μπορεί να προσφεύγει στον ανταγωνιστικό διάλογο σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η ανάθεση της δημόσιας σύμβασης πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν σχετική προκήρυξη διαγωνισμού. Με την προκήρυξη ή και τα τεύχη του διαγωνισμού γνωστοποιούν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αναθέτουσες αρχές προβαίνουν, με τους υποψήφιους που επελέγησαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 έως 50, σε διάλογο, σκοπός του οποίου είναι η διερεύνηση και ο προσδιορισμός των μέσων που μπορούν να ικανοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες τους. Αντικείμενο του διαλόγου μπορεί να αποτελούν όλες οι πτυχές της σύμβασης. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, οι αναθέτουσες αρχές εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων των προσφερόντων. Ειδικότερα, υποχρεούνται να μην παρέχουν, κατά τρόπο που δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους προσφέροντες σε σχέση με άλλους. Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτουν στους λοιπούς συμμετέχοντες τις προτεινόμενες λύσεις ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβασθεί από υποψήφιο συμμετέχοντα, χωρίς τη συγκατάθεσή του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην προκήρυξη ή τα συνοδευτικά τεύχη μπορεί να προβλέπεται ότι η διαδικασία διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις, ώστε να μειώνεται ο αριθμός των λύσεων που εξετάζονται κατά τις διαδοχικές φάσεις του διαλόγου, κατ’ εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η αναθέτουσα αρχή διεξάγει το διάλογο έως ότου μπορέσει να προσδιορίσει, μετά από συγκριτική αξιολόγηση, την ή τις λύσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Αφού κηρύξουν τη λήξη του διαλόγου και ενημερώσουν σχετικά τους συμμετέχοντες, οι αναθέτουσες αρχές τους καλούν να υποβάλουν την τελική προσφορά τους, βάσει της ή των λύσεων που προσδιορίσθηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου. Οι προσφορές αυτές πρέπει να περιέχουν όλα τα απαιτούμενα και αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση των ζητούμενων προμηθειών ή υπηρεσιών. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη διευκρίνιση, συμπλήρωση ή προσαρμογή των προσφορών. Οι διασαφηνίσεις, διευκρινίσεις, προσαρμογές ή συμπληρώσεις δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την τροποποίηση των βασικών στοιχείων της προσφοράς ή της πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών, επιφέροντας διακρίσεις ή στρέβλωση του ανταγωνισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι αναθέτουσες αρχές αξιολογούν τις προσφορές, όπως τις υπέβαλαν οι προσφέροντες, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στην προκήρυξη και στα τεύχη του διαγωνισμού και επιλέγουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 51. Εκείνος που έχει κριθεί ότι υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μπορεί να καλείται από την αναθέτουσα αρχή να διευκρινίσει πτυχές της προσφοράς του ή να επιβεβαιώσει τις δεσμεύσεις που αυτή περιέχει, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούνται ουσιώδη στοιχεία της προσφοράς ή της πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών, με συνέπεια να στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός ή να προκαλούνται διακρίσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στην οικεία προκήρυξη απονομή βραβείων ή καταβολή χρηματικού ποσού στους συμμετέχοντες στο διάλογο.

Άρθρο 24Διαδικασία με διαπραγμάτευση, με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού (άρθρο 30 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, αφού προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Σε περίπτωση μη κανονικών προσφορών ή κατάθεσης προσφορών που είναι απαράδεκτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τηρουμένων των οριζομένων στις διατάξεις των άρθρων 28, 39 έως 52 και 55, έπειτα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή ανταγωνιστικό διάλογο, με την προϋπόθεση ότι οι αρχικοί όροι της σύμβασης δεν τροποποιούνται ουσιωδώς. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να μη δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού, εάν στη διαδικασία με διαπραγμάτευση περιλαμβάνουν όλους τους προσφέροντες που πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 43 έως 50 και οι οποίοι, κατά την ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή τον προηγηθέντα ανταγωνιστικό διάλογο, υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές. β) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες των οποίων η φύση ή διάφοροι αστάθμητοι παράγοντες δεν επιτρέπουν το συνολικό προκαθορισμό των τιμών. γ) Στον τομέα των υπηρεσιών, ιδίως κατά την έννοια της κατηγορίας 6 του Παραρτήματος ΙΙ Α και για παροχές διανοητικής εργασίας, όπως η σύλληψη έργου, στο μέτρο που η φύση των προς παροχή εργασιών δεν επιτρέπει τον καθορισμό με επαρκή ακρίβεια των προδιαγραφών της σύμβασης, ώστε να επιτρέπεται η ανάθεσή της με επιλογή της καλύτερης προσφοράς, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν την ανοικτή ή την κλειστή διαδικασία. δ) στον τομέα των έργων, για τα έργα που εκτελούνται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, δοκιμής ή τελειοποίησης και όχι για να εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα ή την κάλυψη των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι αναθέτουσες αρχές διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες προκειμένου αυτοί να προσαρμόζουν τις προσφορές τους στους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού, της συγγραφής υποχρεώσεων και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού και προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, οι αναθέτουσες αρχές εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων των προσφερόντων. Ειδικότερα, δεν παρέχουν, κατά τρόπο που να δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που ευνοούν ορισμένους προσφέροντες σε σχέση με άλλους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στην προκήρυξη ή στη συγγραφή υποχρεώσεων ότι η διαδικασία με διαπραγμάτευση διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις ώστε να μειώνεται ο αριθμός των προς διαπραγμάτευση προσφορών με την εφαρμογή των προβλεπόμενων κριτηρίων ανάθεσης.

Άρθρο 25Διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού (άρθρο 31 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις τους προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1) Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών: α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από αίτημά της, β) εάν, για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόμενες αναθέτουσες αρχές, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού που αναφέρονται στο άρθρο 24. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη. 2) Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: α) όταν τα σχετικά προϊόντα κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, πειραματισμού, μελέτης ή ανάπτυξης, προκειμένου για ποσότητα που δεν εξασφαλίζει την εμπορική βιωσιμότητα του προϊόντος ή την απόσβεση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης. β) όταν αφορούν συμπληρωματικές παραδόσεις που πραγματοποιούνται από τον αρχικό προμηθευτή και προορίζονται είτε για τη μερική ανανέωση προμηθειών ή εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης είτε για την επέκταση υφιστάμενων προμηθειών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε την αναθέτουσα αρχή να προμηθευτεί υλικό με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι ασυμβίβαστα ή προκαλούν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη χρήση και συντήρηση. Η διάρκεια των εν λόγω συμβάσεων καθώς και των ανανεώσιμων συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, εκτός αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, η συνδρομή των οποίων θα πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς, γ) όταν πρόκειται για προμήθειες που είναι εισηγμένες και αγοράζονται σε χρηματιστήριο βασικών προϊόντων δ) όταν έχουν ως αντικείμενο προμήθεια ειδών, υπό ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, είτε από έναν προμηθευτή που έπαυσε οριστικά την εμπορική δραστηριότητά του, είτε από τον σύνδικο ή τον εκκαθαριστή μιας πτώχευσης ή αναγκαστικής εκκαθάρισης. 3) Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: όταν η σχετική σύμβαση έπεται διαγωνισμού μελετών και πρέπει, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες, να ανατεθεί στο νικητή ή σε έναν από τους νικητές του διαγωνισμού αυτού. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όλοι οι νικητές του διαγωνισμού καλούνται να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις. 4) Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις έργων και υπηρεσιών: α) όταν αφορούν συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχικώς κατακυρωθείσα μελέτη ούτε στην αρχική σύμβαση και τα οποία, λόγω μη προβλέψιμων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαία για την εκτέλεση των εργασιών ή της υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον οικονομικό φορέα που εκτελεί τις υπηρεσίες αυτές ή την υπηρεσία αυτή, εφόσον τα συμπληρωματικά έργα ή οι υπηρεσίες είτε δεν μπορούν, από τεχνική ή οικονομική άποψη, να διαχωρισθούν από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές είτε μπορούν να διαχωρισθούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, πλην όμως είναι απόλυτα αναγκαία για την ολοκλήρωσή της. Το σωρευτικό ποσό των συναπτομένων συμβάσεων συμπληρωματικών έργων ή υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης· β) όταν έχουν ως αντικείμενο νέα έργα ή υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων έργων ή υπηρεσιών που ανατέθηκαν στον οικονομικό φορέα ανάδοχο της αρχικής σύμβασης από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα έργα ή οι υπηρεσίες είναι σύμφωνες με μία βασική μελέτη που αποτέλεσε αντικείμενο αρχικής σύμβασης και η οποία έχει συναφθεί σύμφωνα με την ανοικτή ή την κλειστή διαδικασία. Η δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία αυτή πρέπει να επισημαίνεται ήδη κατά την αρχική προκήρυξη διαγωνισμού, και το συνολικό προβλεπόμενο ποσό για τη συνέχιση των εργασιών ή υπηρεσιών λαμβάνεται υπόψη από τις αναθέτουσες αρχές κατά την εφαρμογή του άρθρου 6. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται μόνο επί μια τριετία μετά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης.

Άρθρο 26Συμφωνίες−πλαίσια (άρθρο 32 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες−πλαίσια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τη σύναψη μιας συμφωνίας−πλαισίου, οι αναθέτουσες αρχές ακολουθούν τους διαδικαστικούς κανόνες που ορίζονται στο παρόν διάταγμα σε όλα τα στάδια έως την ανάθεση των συμβάσεων που βασίζονται στην εν λόγω συμφωνία−πλαίσιο. Η επιλογή των συμβαλλομένων στη συμφωνία−πλαίσιο γίνεται κατ’ εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 51. Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία−πλαίσιο συνάπτονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται μόνο μεταξύ των αναθετουσών αρχών και των οικονομικών φορέων που ήταν εξ αρχής συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας−πλαισίου. Κατά τη σύναψη των συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία−πλαίσιο, τα μέρη δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να επιφέρουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στους όρους της συμφωνίας−πλαισίου, ιδίως στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Η διάρκεια μιας συμφωνίας−πλαισίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που δικαιολογούνται ειδικώς, ιδίως λόγω του αντικειμένου της συμφωνίας−πλαισίου. Οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να προσφεύγουν στις συμφωνίες−πλαίσια καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να εμποδίζει, περιορίζει ή νοθεύει τον ανταγωνισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όταν συνάπτεται μια συμφωνία−πλαίσιο με ένα μόνο οικονομικό φορέα, οι συμβάσεις που βασίζονται σ’ αυτή τη συμφωνία−πλαίσιο ανατίθενται σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στη συμφωνία−πλαίσιο. Για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να διαβουλεύονται γραπτώς με τον φορέα, ζητώντας, εν ανάγκη, να ολοκληρώσει την προσφορά του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Όταν συνάπτεται μια συμφωνία−πλαίσιο με περισσότερους οικονομικούς φορείς, αυτοί πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3), εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής ή/και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στα κριτήρια ανάθεσης. Η ανάθεση των συμβάσεων αυτών, μπορεί να γίνεται: − είτε με εφαρμογή των όρων που καθορίζονται στη συμφωνία−πλαίσιο χωρίς νέο διαγωνισμό, − είτε, όταν δεν έχουν καθορισθεί όλοι οι όροι στη συμφωνία−πλαίσιο, αφού επαναδιαγωνισθούν τα μέρη βάσει των ιδίων όρων, εν ανάγκη διευκρινίζοντας τους όρους αυτούς, και, ενδεχομένως, άλλων όρων που επισημαίνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων της συμφωνίας−πλαισίου, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: α) Για κάθε σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί, οι αναθέτουσες αρχές διαβουλεύονται γραπτώς με τους οικονομικούς φορείς που είναι ικανοί να εκτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης. β) Οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν επαρκή προθεσμία για την υποβολή των προσφορών των σχετικών με κάθε σύμβαση, λαμβανομένων υπόψη παραμέτρων, όπως η πολυπλοκότητα του αντικειμένου της σύμβασης και ο απαραίτητος χρόνος για τη διαβίβαση των προσφορών. γ) Οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και το περιεχόμενό τους πρέπει να παραμένει εμπιστευτικό έως την εκπνοή της τασσόμενης προθεσμίας απάντησης. δ) Η ανάθεση κάθε σύμβασης γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στη συγγραφή υποχρεώσεων της συμφωνίας−πλαισίου.

Άρθρο 27Δυναμικά συστήματα αγορών (άρθρο 33 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν σε δυναμικά συστήματα αγορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατά την εφαρμογή δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές ακολουθούν τους κανόνες της ανοικτής διαδικασίας σε όλες τις φάσεις της, μέχρι την ανάθεση των συμβάσεων στο πλαίσιο αυτού του συστήματος. Στο σύστημα γίνονται δεκτοί όλοι οι προσφέροντες, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής και έχουν υποβάλει ενδεικτική προσφορά σύμφωνη προς τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού. Οι ενδεικτικές προσφορές μπορούν να βελτιώνονται οποιαδήποτε στιγμή, υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να συνάδουν προς τη συγγραφή υποχρεώσεων. Για την εφαρμογή του συστήματος και τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο του συστήματος, οι αναθέτουσες αρχές χρησιμοποιούν αποκλειστικώς ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφοι 2 έως 5.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Προκειμένου να προβούν στην εφαρμογή του δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές: α) Δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού, αναφέροντας ότι πρόκειται για δυναμικό σύστημα αγορών. β) Διευκρινίζουν, μεταξύ άλλων, στη συγγραφή υποχρεώσεων τη φύση των προβλεπόμενων αγορών που αποτελούν αντικείμενο αυτού του συστήματος, καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν το σύστημα αγορών, τον χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις τεχνικές διευθετήσεις και προδιαγραφές της σύνδεσης. γ) Προσφέρουν ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση με ηλεκτρονικά μέσα στη συγγραφή υποχρεώσεων καθώς και σε κάθε άλλο συμπληρωματικό έγγραφο του διαγωνισμού, ήδη από τη δημοσίευση της προκήρυξης έως τη λήξη του συστήματος. Στην προκήρυξη μνημονεύεται η ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία μπορούν να μελετώνται αυτά τα έγγραφα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν, καθ’ όλη τη διάρκεια του δυναμικού συστήματος αγορών, τη δυνατότητα σε κάθε οικονομικό φορέα να υποβάλει ενδεικτική προσφορά, με σκοπό να γίνει δεκτός στο σύστημα, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει η παράγραφος 2. Ολοκληρώνουν την αξιολόγηση εντός μέγιστης προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, που αρχίζει από την υποβολή της ενδεικτικής προσφοράς. Μπορούν, ωστόσο, να παρατείνουν την περίοδο αξιολόγησης, εφόσον, εν τω μεταξύ, δεν έχει υπάρξει άλλος διαγωνισμός. Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει, το ταχύτερο δυνατόν, τον προσφέροντα ο οποίος αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, σχετικά με την αποδοχή του στο δυναμικό σύστημα αγορών ή την απόρριψη της ενδεικτικής προσφοράς του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Κάθε συγκεκριμένη σύμβαση πρέπει να αποτελεί αντικείμενο διαγωνισμού. Πριν από το διαγωνισμό, οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν απλουστευμένη προκήρυξη διαγωνισμού, με την οποία καλούν όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν ενδεικτική προσφορά, σύμφωνα με την παράγραφο 4, εντός δεκαπενθήμερης τουλάχιστον προθεσμίας αρχομένης από την ημερομηνία αποστολής της απλουστευμένης προκήρυξης. Οι αναθέτουσες αρχές προχωρούν στον διαγωνισμό μόνο μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των ενδεικτικών προσφορών που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι αναθέτουσες αρχές καλούν τους προσφέροντες, που έχουν γίνει δεκτοί στο σύστημα, να υποβάλουν προσφορά για κάθε συγκεκριμένη σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί στο πλαίσιο του συστήματος. Για το σκοπό αυτό, τάσσουν επαρκή προθεσμία για την υποβολή των προσφορών. Οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τη σύμβαση στον προσφέροντα, ο οποίος υπέβαλε την καλύτερη προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης που επισημαίνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού για την έναρξη εφαρμογής του δυναμικού συστήματος αγορών. Τα κριτήρια αυτά μπορούν να προσδιορίζονται στην πρόσκληση η οποία αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η διάρκεια ενός δυναμικού συστήματος αγορών δεν μπορεί να υπερβαίνει την τετραετία, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις ειδικώς αιτιολογημένες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιτρέπεται να προσφεύγουν στο σύστημα αυτό κατά τρόπο ο οποίος να εμποδίζει, περιορίζει ή στρεβλώνει τον ανταγωνισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ή οι συμμετέχοντες στο σύστημα δεν επιβαρύνονται με έξοδα διεκπεραίωσης.

Άρθρο 28Χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών (άρθρο 54 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες, στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 σημείο α), οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποφασίζουν, πριν από την ανάθεση μιας δημόσιας σύμβασης, τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, όταν οι όροι και εν γένει οι προδιαγραφές της σύμβασης μπορούν να καθορισθούν με ακρίβεια. Με τους ίδιους όρους, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να χρησιμοποιείται κατά το νέο διαγωνισμό μεταξύ των μερών μιας συμφωνίας−πλαισίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση, καθώς και κατά τον διαγωνισμό για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών που προβλέπει το άρθρο 27.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός αφορά είτε μόνον τις τιμές, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην κατώτερη τιμή, είτε τις τιμές ή/και τις αξίες των στοιχείων των προσφορών που επισημαίνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Όταν οι αναθέτουσες αρχές αποφασίζουν να κάνουν χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, το αναφέρουν στην προκήρυξη διαγωνισμού. Η συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις εξής πληροφορίες: α) τα στοιχεία, οι αξίες των οποίων αποτελούν αντικείμενο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, εφόσον τα εν λόγω στοιχεία είναι προσδιορίσιμα ποσοτικώς, κατά τρόπο ώστε να εκφράζονται σε αριθμούς ή ποσοστά, β) τα ενδεχόμενα όρια των αξιών που μπορούν να υποβάλλονται, όπως αυτά προκύπτουν από τις προδιαγραφές του αντικειμένου της σύμβασης, γ) τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των προσφερόντων κατά τη διάρκεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και το χρονικό σημείο κατά το οποίο τίθενται στη διάθεσή τους, δ) τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ε) τους όρους, υπό τους οποίους οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους, ιδίως τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις που, ενδεχομένως, απαιτούνται για την υποβολή προσφορών, στ) τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα, τον τρόπο και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύνδεσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Προτού προβούν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, οι αναθέτουσες αρχές διενεργούν μια πρώτη πλήρη αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με το επιλεγμένο κριτήριο ή τα επιλεγμένα κριτήρια ανάθεσης. Οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές προσφορές καλούνται ταυτόχρονα με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων να υποβάλουν νέες τιμές ή/και νέες αξίες. Η πρόσκληση περιέχει όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για τη σύνδεσή τους σε ατομική βάση με το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα και προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα έναρξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν είναι δυνατόν να αρχίζει προτού παρέλθουν δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την αποστολή των προσκλήσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Όταν γίνεται η ανάθεση με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η πρόσκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσμα της πλήρους αξιολόγησης της προσφοράς του οικείου προσφέροντος, η οποία γίνεται σύμφωνα με τη στάθμιση που προβλέπεται στο άρθρο 51 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο. Στην πρόσκληση αναφέρεται επίσης ο μαθηματικός τύπος, βάσει του οποίου καθορίζεται κατά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, η αυτόματη κατάταξη σε συνάρτηση με τις νέες υποβαλλόμενες τιμές ή/και τις νέες αξίες. Ο μαθηματικός αυτός τύπος εκφράζει τη σχετική στάθμιση του κάθε κριτηρίου που έχει επιλεγεί για τον καθορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, όπως η στάθμιση αυτή αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων. Προς τούτο, οι ενδεχόμενες διακυμάνσεις («ψαλίδες») πρέπει να εκφράζονται εκ των προτέρων με συγκεκριμένες τιμές. Στην περίπτωση που επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, πρέπει να προβλέπεται χωριστός μαθηματικός τύπος για κάθε εναλλακτική προσφορά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν συνεχώς και αμέσως σε όλους τους προσφέροντες τις πληροφορίες εκείνες που τους δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την αντίστοιχη κατάταξή τους. Μπορούν επίσης να γνωστοποιούν και άλλες πληροφορίες σχετικά με άλλες τιμές ή αξίες που υποβάλλονται, υπό τον όρο ότι αυτό προβλέπεται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Μπορούν επίσης, ανά πάσα στιγμή, να ανακοινώνουν τον αριθμό των συμμετεχόντων σε κάθε φάση του πλειστηριασμού. Αντιθέτως, δεν επιτρέπεται απολύτως να γνωστοποιούν την ταυτότητα των προσφερόντων, κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι αναθέτουσες αρχές περατώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό σύμφωνα με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους: α) Επισημαίνουν, στην πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό, την ημερομηνία και την ώρα λήξης της διαδικασίας. β) Όταν δεν λαμβάνουν πλέον νέες τιμές ή νέες αξίες που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχετικά με τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή, οι αναθέτουσες αρχές προσδιορίζουν στην πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό, την προθεσμία που θα τηρήσουν μετά την παραλαβή της τελευταίας υποβολής προτού περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό. γ) Όταν οι φάσεις του πλειστηριασμού, όπως καθορίζονται στην πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό, έχουν όλες πραγματοποιηθεί. Όταν οι αναθέτουσες αρχές αποφασίζουν να περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό σύμφωνα με το σημείο γ), ενδεχομένως σε συνδυασμό με το σημείο β), η πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα κάθε φάσης του πλειστηριασμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 51, σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να εμποδίζει, να περιορίζει ή να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό ή να τροποποιεί το αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό έχει καθορισθεί στην προκήρυξη του διαγωνισμού και προσδιορισθεί στη συγγραφή υποχρεώσεων.

Άρθρο 28ΑΣυμβάσεις δημοσίων έργων: ειδικοί κανόνες που αφορούν την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών (άρθρο 34 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Στην περίπτωση δημοσίων συμβάσεων με αντικείμενο τη μελέτη και την κατασκευή συγκροτήματος κοινωνικών κατοικιών, για τις οποίες, λόγω της σπουδαιότητας, του πολύπλοκου της κατασκευής και της προβλεπόμενης διάρκειας των έργων, το σχέδιο πρέπει να καταρτίζεται εξ αρχής σε στενή συνεργασία, στα πλαίσια ομάδας αποτελούμενης από εκπροσώπους των αναθετουσών αρχών, εμπειρογνώμονες και τον εργολήπτη που πρόκειται να επιφορτισθεί με την εκτέλεση των έργων, μπορεί να εφαρμόζεται ειδική διαδικασία ανάθεσης προκειμένου να επιλέγεται ο καταλληλότερος προς ένταξη στην ομάδα εργολήπτης. Ειδικότερα, οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην προκήρυξη του διαγωνισμού την κατά το δυνατόν ακριβέστερη περιγραφή των έργων, ώστε οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες να είναι σε θέση να διαμορφώνουν σαφή ιδέα περί του προς εκτέλεση έργου. Επιπλέον, οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στην εν λόγω προκήρυξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 43 έως 50 κριτήρια ποιοτικής επιλογής, τους προσωπικούς, τεχνικούς, οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς όρους τους οποίους πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι. Όταν προσφεύγουν στη διαδικασία αυτή, οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν τα άρθρα 3, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37 και 43 έως 50.

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ
Άρθρο 29Προκηρύξεις (άρθρο 35 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν μέσω προκαταρκτικής προκήρυξης, η οποία δημοσιεύεται από την Επιτροπή ή από τις ίδιες, στο «προφίλ αγοραστή», που αναφέρεται στο Παράρτημα VIII, σημείο 2, στοιχείο β): α) όταν πρόκειται για προμήθειες, την εκτιμώμενη συνολική αξία των συμβάσεων ή των συμφωνιών−πλαισίων, ανά ομάδες προϊόντων, τις οποίες προτίθενται να συνάψουν κατά τους δώδεκα (12) επόμενους μήνες, εφόσον το συνολικό εκτιμώμενο ποσό, λαμβανομένων υπόψη των άρθρων 6 και 8, ισούται με ή υπερβαίνει τα 750.000 ευρώ. Οι ομάδες των προϊόντων καθορίζονται από τις αναθέτουσες αρχές με παραπομπή στην ονοματολογία CPV, β) όταν πρόκειται για υπηρεσίες, την εκτιμώμενη συνολική αξία των συμβάσεων ή των συμφωνιών−πλαισίων, για καθεμία από τις απαριθμούμενες στο Παράρτημα ΙΙ A κατηγορίες υπηρεσιών, τις οποίες προτίθενται να συνάψουν κατά τους δώδεκα (12) επόμενους μήνες, εφόσον το εν λόγω εκτιμώμενο συνολικό ποσό, λαμβανομένων υπόψη των άρθρων 6 και 8, ισούται με ή υπερβαίνει τα 750.000 ευρώ. γ) όταν πρόκειται για έργα, τα βασικά χαρακτηριστικά των συμβάσεων ή των συμφωνιών−πλαισίων τις οποίες προτίθενται να συνάψουν, τα εκτιμώμενα ποσά των οποίων ισούνται με ή υπερβαίνουν το κατώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 6, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 8. Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα σημεία α) και β) αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή», το ταχύτερο δυνατόν μετά την έναρξη του οικονομικού έτους. Η προκήρυξη που αναφέρεται στο σημείο γ) αποστέλλεται στην Επιτροπή ή δημοσιεύεται στο «προφίλ αγοραστή», το ταχύτερο δυνατόν, μετά από τη λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του προγράμματος στο οποίο εντάσσονται οι συμβάσεις έργων ή οι συμφωνίεςπλαίσια τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές προτίθενται να συνάψουν. Οι αναθέτουσες αρχές που δημοσιεύουν την προκαταρκτική προκήρυξη στο «προφίλ αγοραστή», αποστέλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ηλεκτρονικό τρόπο, σύμφωνα με τη μορφή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης που προβλέπονται στο Παράρτημα VIII σημείο 3, ειδοποίηση, με την οποία ανακοινώνουν τη δημοσίευση προκαταρκτικής προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή». Η δημοσίευση των προκηρύξεων που αναφέρονται στα σημεία α), β) και γ) είναι υποχρεωτική μόνο στις περιπτώσεις που οι αναθέτουσες αρχές ασκούν το δικαίωμά τους να μειώσουν τις προθεσμίες για την παραλαβή των προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 32, παράγραφος 4. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να συνάψουν δημόσια σύμβαση ή συμφωνία−πλαίσιο, προσφεύγοντας σε διαδικασία ανοικτή, κλειστή ή, υπό τους προβλεπόμενους στο άρθρο 24 όρους, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, ή, υπό τους προβλεπόμενους στο άρθρο 23 όρους, σε ανταγωνιστικό διάλογο, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους με την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να εφαρμόσουν δυναμικό σύστημα αγορών, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους με την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού. Επίσης, οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να συνάψουν δημόσια σύμβαση βάσει δυναμικού συστήματος αγορών, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους μέσω απλουστευμένης προκήρυξης διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν συνάψει μια δημόσια σύμβαση ή συμφωνία−πλαίσιο, αποστέλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προκήρυξη με τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ημέρες μετά τη σύναψη της σύμβασης ή της συμφωνίας−πλαισίου. Στην περίπτωση συμφωνιών−πλαισίων που έχουν συναφθεί σύμφωνα με το άρθρο 26, οι αναθέτουσες αρχές απαλλάσσονται από την αποστολή προκήρυξης με τα αποτελέσματα της σύναψης κάθε σύμβασης που βασίζεται στη συμφωνία−πλαίσιο. Οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν προκήρυξη με τα αποτελέσματα της σύναψης των συμβάσεων που βασίζονται σε δυναμικό σύστημα αγορών, το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ημέρες μετά τη σύναψη κάθε σύμβασης. Μπορούν, ωστόσο, να συγκεντρώνουν τις προκηρύξεις αυτές σε τριμηνιαία βάση. Σε αυτή την περίπτωση, αποστέλλουν τις εν λόγω συγκεντρωμένες προκηρύξεις το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ημέρες μετά τη λήξη εκάστου τριμήνου. Στην περίπτωση των δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ Β, οι αναθέτουσες αρχές διευκρινίζουν στην προκήρυξη εάν επιτρέπουν τη δημοσίευσή τους. Για τις συμβάσεις αυτές, η Επιτροπή καταρτίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 77 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, τους κανόνες για τη σύνταξη στατιστικών εκθέσεων με βάση τις προκηρύξεις αυτές καθώς και για τη δημοσίευση των εκθέσεων αυτών. Ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης ή της συμφωνίας−πλαισίου μπορούν να μην δημοσιεύονται, όταν η γνωστοποίησή τους μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, ή μπορεί να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ αυτών.

Άρθρο 30Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων (άρθρο 36 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι προκηρύξεις περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα VII A καθώς και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από την αναθέτουσα αρχή, χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 77 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, διαδικασία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι προκηρύξεις που αποστέλλονται από τις αναθέτουσες αρχές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαβιβάζονται είτε με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Παράρτημα VIII σημείο 3, είτε με άλλα μέσα. Στην περίπτωση της επισπευδόμενης διαδικασίας που περιγράφεται στο άρθρο 32 παράγραφος 8, οι προκηρύξεις πρέπει να αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με όσα μνημονεύονται στο Παράρτημα VIII σημείο 3. Οι προκηρύξεις δημοσιεύονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά δημοσίευσης που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII σημείο 1, στοιχεία α) και β).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι προκηρύξεις που καταρτίζονται και αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, στη μορφή και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες διαβίβασης του παραρτήματος VIII σημείο 3, δημοσιεύονται το πολύ πέντε ημέρες μετά την αποστολή τους. Όταν οι προκηρύξεις δεν αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, στη μορφή και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες διαβίβασης του παραρτήματος VIII σημείο 3, δημοσιεύονται το αργότερο 12 ημέρες μετά την αποστολή τους ή, στην περίπτωση της επισπευδόμενης διαδικασίας του άρθρου 32 παράγραφος 8, το αργότερο πέντε ημέρες μετά την αποστολή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι προκηρύξεις διαγωνισμού δημοσιεύονται αναλυτικά στην ελληνική γλώσσα. Αυθεντικό θεωρείται μόνο το κείμενο που δημοσιεύεται στη γλώσσα αυτή. Περίληψη των σημαντικότερων στοιχείων κάθε προκήρυξης δημοσιεύεται και στις λοιπές επίσημες γλώσσες. Τα έξοδα δημοσίευσης των προκηρύξεων αυτών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβαρύνουν την Κοινότητα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι προκηρύξεις και το περιεχόμενό τους δεν μπορούν να δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο πριν από την ημερομηνία της αποστολής τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι προκηρύξεις που δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο δεν πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες διαφορετικές από εκείνες που περιέχονται στις προκηρύξεις που αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, πρέπει δε να αναφέρουν την ημερομηνία αποστολής της σχετικής ειδοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή της δημοσίευσης στο «προφίλ αγοραστή». Οι προκαταρκτικές προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» πριν από την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ειδοποίησης με την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευσή τους με τη μορφή αυτή, πρέπει δε να αναφέρουν την ημερομηνία της αποστολής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το περιεχόμενο των προκηρύξεων που δεν αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, περιορίζεται σε περίπου εξακόσιες πενήντα (650) λέξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να αποδεικνύουν την ημερομηνία αποστολής των προκηρύξεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η Επιτροπή χορηγεί στην αναθέτουσα αρχή βεβαίωση της δημοσίευσης των πληροφοριών που της διαβίβασε, αναφέροντας την ημερομηνία της εν λόγω δημοσίευσης. Η βεβαίωση αυτή συνιστά απόδειξη της πραγματοποίησης της δημοσίευσης.

Άρθρο 31Μη υποχρεωτική δημοσίευση (άρθρο 37 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να δημοσιεύουν σύμφωνα με το άρθρο 30 προκηρύξεις για δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες δεν υπόκεινται στην υποχρεωτική δημοσίευση που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Άρθρο 32Προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών (άρθρο 38 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη, ιδίως, το πολύπλοκο της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών, με την επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσμιών που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις ανοικτές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε πενήντα δύο (52) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις κλειστές διαδικασίες, στις οριζόμενες στο άρθρο 24 διαδικασίες με διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού και στον ανταγωνιστικό διάλογο: α) η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ανέρχεται σε τριάντα επτά (37) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού, β) στις κλειστές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες αρχές έχουν δημοσιεύσει προκαταρκτική προκήρυξη, η ελάχιστη προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και στην παράγραφο 3 εδάφιο β), μπορεί, κατά γενικό κανόνα, να περιορίζεται σε τριάντα έξι (36) ημέρες, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση μικρότερη των είκοσι δύο (22) ημερών. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού, προκειμένου για ανοικτή διαδικασία, και από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, προκειμένου για κλειστή διαδικασία. Η βραχύτερη προθεσμία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να τάσσεται, υπό την προϋπόθεση ότι η προκαταρκτική προκήρυξη έχει περιλάβει όλες τις πληροφορίες, οι οποίες απαιτούνται στην προκήρυξη διαγωνισμού που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VII A, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης, και η προκαταρκτική προκήρυξη έχει αποσταλεί προς δημοσίευση μεταξύ ενός ελάχιστου διαστήματος πενήντα δύο (52) ημερών έως ενός μέγιστου διαστήματος δώδεκα (12) μηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Όταν οι προκηρύξεις καταρτίζονται και αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τη μορφή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης που προβλέπονται στο Παράρτημα VIII σημείο 3, οι προθεσμίες παραλαβής των προσφορών που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 4, για τις ανοικτές διαδικασίες, και η προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής που ορίζεται στην παράγραφο 3 εδάφιο α), για τις κλειστές και με διαπραγμάτευση διαδικασίες και τον ανταγωνιστικό διάλογο, μπορούν να συντμηθούν κατά επτά (7) ημέρες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Σύντμηση κατά πέντε (5) ημέρες των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών που ορίζονται στην παράγραφο 2 και στην παράγραφο 3 εδάφιο β), είναι δυνατή όταν η αναθέτουσα αρχή παρέχει, με ηλεκτρονικό μέσο και από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης, σύμφωνα με το Παράρτημα VIII, ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού, προσδιορίζοντας στο κείμενο της προκήρυξης την ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθεται η εν λόγω τεκμηρίωση. Η σύντμηση αυτή μπορεί να ορίζεται επιπλέον της μείωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 5.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Όταν, για οποιοδήποτε λόγο, η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά τεύχη, έγγραφα ή πληροφορίες δεν παρασχέθηκαν εντός των προθεσμιών που ορίζονται στα άρθρα 33 και 34, μολονότι ζητήθηκαν εμπρόθεσμα, ή όταν οι προσφορές μπορούν να συνταχθούν μόνον έπειτα από επιτόπια επίσκεψη ή εξέταση εγγράφων προσαρτημένων στη συγγραφή υποχρεώσεων, οι προθεσμίες παραλαβής των προσφορών παρατείνονται, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λαμβάνουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για τη διατύπωση των προσφορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, που αναφέρονται στο άρθρο 24, όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν αδύνατη την τήρηση των ελάχιστων προθεσμιών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν: α) προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού, ή των δέκα (10) ημερών, εάν η προκήρυξη απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τη μορφή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης που προβλέπονται στο Παράρτημα VIII σημείο 3 β) και στην περίπτωση των κλειστών διαδικασιών, η τασσόμενη προθεσμία παραλαβής των προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Άρθρο 33Ανοικτές διαδικασίες: Συγγραφή υποχρεώσεων, έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες (άρθρο 39 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις ανοικτές διαδικασίες, όταν οι αναθέτουσες αρχές δεν παρέχουν, με ηλεκτρονικό μέσο σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 6, ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων, τα τεύχη του διαγωνισμού και εν γένει σε όλα τα συμπληρωματικά έγγραφα, οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα αποστέλλονται στους οικονομικούς φορείς εντός έξι (6) ημερών από την παραλαβή της σχετικής αίτησης χορήγησής τους, εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα γνωστοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές ή τις αρμόδιες υπηρεσίες το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Άρθρο 34Προσκλήσεις υποβολής προσφορών, συμμετοχής στον διάλογο ή διαπραγμάτευσης (άρθρο 40 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις κλειστές διαδικασίες, στον ανταγωνιστικό διάλογο και στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, κατά την έννοια του άρθρου 24, οι αναθέτουσες αρχές προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλουν τις προσφορές τους ή να συμμετάσχουν σε διαπραγμάτευση ή, στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου, στον διάλογο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η πρόσκληση προς τους υποψηφίους αυτούς περιλαμβάνει είτε ένα αντίτυπο της συγγραφής υποχρεώσεων ή του περιγραφικού εγγράφου και όλων των συμπληρωματικών εγγράφων είτε αναφορά στον τρόπο πρόσβασης στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα άλλα έγγραφα που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση, όταν τίθενται σε άμεση διάθεση με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 6.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όταν η συγγραφή υποχρεώσεων, το περιγραφικό έγγραφο ή/και τα συμπληρωματικά έγγραφα βρίσκονται στη διάθεση φορέα διαφορετικού από την αναθέτουσα αρχή, στην πρόσκληση διευκρινίζεται η διεύθυνση της υπηρεσίας, από την οποία μπορούν να ζητούνται τα εν λόγω έγγραφα και, η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης αυτής καθώς και το ύψος και ο τρόπος πληρωμής του ποσού που πρέπει να καταβληθεί για την απόκτηση των εν λόγω εγγράφων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες αποστέλλουν τα έγγραφα αυτά στους οικονομικούς φορείς αμελλητί μετά την παραλαβή της αίτησής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγγραφή υποχρεώσεων, το περιγραφικό έγγραφο και τα συμπληρωματικά έγγραφα γνωστοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές ή τις αρμόδιες υπηρεσίες το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση επισπευδόμενης κλειστής ή με διαπραγμάτευση διαδικασίας, η προθεσμία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ημέρες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Επιπλέον, η πρόσκληση υποβολής προσφοράς, συμμετοχής στον διάλογο ή σε διαπραγμάτευση, περιέχει τουλάχιστον: α) παραπομπή στη δημοσιευμένη προκήρυξη του διαγωνισμού, β) την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται και τη γλώσσα ή τις γλώσσες, στις οποίες πρέπει να συντάσσονται. γ) στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, την ημερομηνία που έχει καθορισθεί και τη διεύθυνση για την έναρξη της φάσης των διαβουλεύσεων, καθώς και τη γλώσσα ή τις γλώσσες που θα χρησιμοποιηθούν, δ) ένδειξη των εγγράφων που πρέπει ενδεχομένως να επισυνάπτονται, είτε για την τεκμηρίωση δηλώσεων που πρέπει να είναι επαληθεύσιμες και στις οποίες ο υποψήφιος προβαίνει σύμφωνα με το άρθρο 42, είτε για τη συμπλήρωση των πληροφοριών που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο, υπό τους ίδιους όρους με τους προβλεπόμενους στα άρθρα 45 και 46, και ε) τη στάθμιση των κριτηρίων ανάθεσης της σύμβασης ή, εφόσον συντρέχει λόγος, τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας αυτών των κριτηρίων, εάν δεν περιλαμβάνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού, στη συγγραφή υποχρεώσεων ή στο περιγραφικό έγγραφο. Στην περίπτωση συμβάσεων που συνάπτονται σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 23, οι πληροφορίες που προβλέπονται στο σημείο β) της παρούσας παραγράφου δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση συμμετοχής στον διάλογο, αλλά επισημαίνονται στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

Άρθρο 35Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων (άρθρο 41 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτουσες αρχές ενημερώνουν, το συντομότερο δυνατό, τους υποψήφιους και τους προσφέροντες για τις αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας−πλαισίου, την ανάθεση σύμβασης, ή την αποδοχή σε ένα δυναμικό σύστημα αγορών, συμπεριλαμβανομένων των λόγων για τους οποίους αποφάσισαν να μην συνάψουν συμφωνία−πλαίσιο, να μην αναθέσουν σύμβαση για την οποία υπήρξε διαγωνισμός και να αρχίσουν νέα διαδικασία ή να θέσουν σε εφαρμογή δυναμικό σύστημα αγορών. Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν τις πληροφορίες αυτές γραπτώς, κατόπιν αιτήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου μέρους, οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν το συντομότερο δυνατό α) σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητάς του, β) σε κάθε απορριφθέντα προσφέροντα, τους λόγους για την απόρριψη της προσφοράς του. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφοι 4 και 5, αιτιολογούν και τις αποφάσεις τους περί μη ισοδυναμίας ή περί μη ανταπόκρισης των προμηθειών ή των υπηρεσιών στις απαιτήσεις περί απόδοσης ή λειτουργίας και γ) σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήματα της επιλεγείσας προσφοράς καθώς και το όνομα του αναδόχου ή των συμβαλλομένων μερών στη συμφωνία−πλαίσιο. Η προθεσμία γνωστοποίησης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τις 15 ημέρες από την παραλαβή γραπτής αίτησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να μην γνωστοποιήσουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση των συμβάσεων, τη σύναψη συμφωνιών−πλαισίων ή την αποδοχή σε ένα δυναμικό σύστημα αγορών, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εάν η γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, ή μπορεί να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ αυτών.

Άρθρο 36Κανόνες που εφαρμόζονται στην επικοινωνία των μερών του διαγωνισμού (άρθρο 42 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι μορφές επικοινωνίας καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών που αναφέρονται στο παρόν μπορούν, κατ’ επιλογή της αναθέτουσας αρχής, να πραγματοποιούνται με επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5, το τηλέφωνο στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που ορίζονται στην παράγραφο 6, ή με συνδυασμό των μέσων αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το επιλεγόμενο μέσο επικοινωνίας πρέπει να είναι γενικά προσιτό και, επομένως, να μην περιορίζει την πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία ανάθεσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η επικοινωνία, η ανταλλαγή και η αποθήκευση πληροφοριών πραγματοποιούνται κατά τρόπο που να διασφαλίζει αφενός την ακεραιότητα των δεδομένων και το απόρρητο των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής και αφετέρου τη λήψη γνώσης του περιεχομένου των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής από τις αναθέτουσες αρχές, μόνο μετά την εκπνοή της προβλεπόμενης προθεσμίας για την υποβολή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τις επικοινωνίες με ηλεκτρονικά μέσα, πρέπει να μην δημιουργεί διακρίσεις, να είναι γενικώς προσιτή στο κοινό και συμβατή με τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών, που χρησιμοποιούνται γενικά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι ακόλουθοι κανόνες εφαρμόζονται για τη διαβίβαση και τους μηχανισμούς ηλεκτρονικής παραλαβής προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: α) Οι πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης, πρέπει να είναι προσιτές στα ενδιαφερόμενα μέρη. Επιπλέον, οι μηχανισμοί ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Χ. β) Οι ηλεκτρονικές προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ.1 της Οδηγίας 1999/93/ΕΚ, όπως έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το π.δ. 150/2001 (Α΄ 125). γ) Επιτρέπεται η καθιέρωση συστήματος εθελοντικής πιστοποίησης προς το σκοπό της βελτίωσης του επιπέδου των υπηρεσιών πιστοποίησης των εν λόγω μηχανισμών. δ) Οι προσφέροντες ή οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τα έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή δηλώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 43 έως 48 και στο άρθρο 50, εφόσον δεν είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή, πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται για την υποβολή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι ακόλουθοι κανόνες εφαρμόζονται για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής: α) Οι αιτήσεις συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης των δημοσίων συμβάσεων μπορούν να υποβάλλονται γραπτά ή τηλεφωνικά. β) Όταν οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται τηλεφωνικά, πρέπει να αποστέλλεται γραπτή επιβεβαίωση πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή τους. γ) Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν οι αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται με τηλεομοιοτυπία να επιβεβαιώνονται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 10 παρ.2, 3 και 4 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45) ή με ηλεκτρονικά μέσα, στις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο ως νόμιμη απόδειξη. Στην περίπτωση αυτή, ο σχετικός όρος, καθώς και η προθεσμία για την αποστολή της επιβεβαίωσης, πρέπει να επισημαίνονται από την αναθέτουσα αρχή στην προκήρυξη διαγωνισμού.

Άρθρο 37Πρακτικά (άρθρο 43 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Για κάθε σύμβαση, κάθε συμφωνία−πλαίσιο και κάθε υλοποίηση δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον: α) την επωνυμία και τη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής, το αντικείμενο και την αξία της σύμβασης, της συμφωνίας−πλαισίου ή του δυναμικού συστήματος αγορών, β) το όνομα των επιλεγέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και την αιτιολόγηση της επιλογής τους, γ) το όνομα των αποκλεισθέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και τους λόγους της απόρριψής τους, δ) τους λόγους της απόρριψης των προσφορών που κρίθηκαν ασυνήθιστα χαμηλές, ε) την επωνυμία του αναδόχου και την αιτιολόγηση της επιλογής της προσφοράς του καθώς και, εφόσον είναι γνωστό, το τμήμα της σύμβασης ή της συμφωνίαςπλαισίου που ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, στ) όσον αφορά στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, τις οριζόμενες στα άρθρα 24 και 25 περιστάσεις, οι οποίες δικαιολογούν την προσφυγή στις διαδικασίες αυτές, ζ) όσον αφορά στον ανταγωνιστικό διάλογο, τις οριζόμενες στο άρθρο 23 περιστάσεις, οι οποίες δικαιολογούν την προσφυγή στη διαδικασία αυτή, η) εφόσον συντρέχει περίπτωση, τους λόγους για τους οποίους η αναθέτουσα αρχή ματαίωσε την πρόθεσή της να συνάψει σύμβαση ή συμφωνία−πλαίσιο ή να υλοποιήσει ένα δυναμικό σύστημα αγορών. Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την τεκμηρίωση της διεξαγωγής των διαδικασιών ανάθεσης που διεξάγονται με ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό, ή τουλάχιστον τα κύρια στοιχεία του, γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν αιτήσεώς της.

Άρθρο 38Εχεμύθεια (άρθρο 6 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, ιδίως εκείνων που αφορούν τις υποχρεώσεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση των συναπτομένων συμβάσεων και την ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 29 παρ.4, στο άρθρο 35, καθώς και τις διατάξεις της λοιπής κείμενης νομοθεσίας, η αναθέτουσα αρχή, δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Άρθρο 39Δικαιούμενοι συμμετοχής (άρθρο 4 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν τη συγκεκριμένη παροχή, δεν επιτρέπεται να αποκλείονται με την αιτιολογία ότι θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα κατά την ελληνική νομοθεσία. Επιτρέπεται ωστόσο στην περίπτωση δημοσίων συμβάσεων έργων και υπηρεσιών καθώς και των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών που καλύπτουν, επιπλέον, εργασίες ή/και υπηρεσίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, να ζητείται από τα νομικά πρόσωπα να μνημονεύουν, στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής τους, τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των προσώπων που επιφορτίζονται με την εκτέλεση της συγκεκριμένης παροχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή μιας προσφοράς ή μιας αίτησης συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να απαιτούν να έχουν οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Άρθρο 40Εναλλακτικές προσφορές (άρθρο 24 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όταν η ανάθεση γίνεται με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιτρέπουν στους προσφέροντες να υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αναθέτουσες αρχές καθορίζουν στην προκήρυξη διαγωνισμού εάν επιτρέπουν τις εναλλακτικές προσφορές. Αν δεν υπάρχει σχετική ρητή μνεία, οι εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αναθέτουσες αρχές που επιτρέπουν τις εναλλακτικές προσφορές ορίζουν στη συγγραφή υποχρεώσεων τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές καθώς και τον τρόπο υποβολής των προσφορών αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη τους μόνον τις εναλλακτικές προσφορές που ανταποκρίνονται στις ελάχιστες προϋποθέσεις που έχουν ορίσει. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές που έχουν αποδεχθεί εναλλακτικές προσφορές δεν μπορούν να απορρίπτουν μια εναλλακτική προσφορά μόνο για το λόγο ότι, εάν επιλεγεί, θα οδηγήσει, αντίστοιχα, είτε στη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών και όχι δημόσιας σύμβασης προμηθειών, είτε στη σύναψη σύμβασης προμηθειών και όχι δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών.

Άρθρο 41Υπεργολαβίες (άρθρο 25 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Στην προκήρυξη ή/και συγγραφή υποχρεώσεων, η αναθέτουσα αρχή ζητεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν αίρεται η ευθύνη του κυρίου οικονομικού φορέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Άρθρο 42Έλεγχος της καταλληλότητας, επιλογή των συμμετεχόντων και ανάθεση των συμβάσεων (άρθρο 44 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι συμβάσεις ανατίθενται βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα 51 και 52, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 40, αφού οι αναθέτουσες αρχές ελέγξουν την καταλληλότητα των οικονομικών φορέων που δεν έχουν αποκλεισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 43 και 44. Ο έλεγχος της καταλληλότητας πραγματοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και των επαγγελματικών και τεχνικών γνώσεων ή ικανοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 45 έως 50, και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, με τα κριτήρια και τους κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικών ή και επαγγελματικών ικανοτήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 46, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες. Η έκταση των πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 45 και 46 καθώς και το ελάχιστο επίπεδο ικανοτήτων που απαιτείται για τη συγκεκριμένη σύμβαση, πρέπει να είναι συνδεδεμένα και ανάλογα προς το αντικείμενό της. Τα ελάχιστα αυτά επίπεδα μνημονεύονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις κλειστές διαδικασίες, στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού και στον ανταγωνιστικό διάλογο, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό των υποψηφίων οι οποίοι προσκαλούνται για να υποβάλουν προσφορά, να διαπραγματευθούν ή να συμμετάσχουν στο διάλογο, υπό τον όρο ότι υπάρχει ικανός αριθμός κατάλληλων υποψηφίων. Οι αναθέτουσες αρχές προσδιορίζουν, με την προκήρυξη του διαγωνισμού, αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που προτίθενται να εφαρμόσουν, τον ελάχιστο αριθμό και, ενδεχομένως, τον μέγιστο αριθμό υποψηφίων που καλούνται. Στην κλειστή διαδικασία, ο ελάχιστος αριθμός είναι πέντε (5). Στη διαδικασία διαπραγμάτευσης κατόπιν δημοσίευσης προκήρυξης και ανταγωνιστικού διαλόγου, ο ελάχιστος αριθμός είναι τρεις (3). Εν πάση περιπτώσει, ο αριθμός υποψηφίων που καλούνται πρέπει να είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζει πραγματικό ανταγωνισμό. Οι αναθέτουσες αρχές καλούν αριθμό υποψηφίων τουλάχιστον ίσο προς τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων που έχει καθορισθεί εκ των προτέρων. Στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής και τα ελάχιστα επίπεδα είναι μικρότερος από το ελάχιστο όριο, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συνεχίζει τη διαδικασία, καλώντας τον υποψήφιο ή τους υποψήφιους που πληρούν τα απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων. Η αναθέτουσα αρχή δεν μπορεί να περιλαμβάνει στη διαδικασία αυτή άλλους οικονομικούς φορείς που δεν υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής ή υποψήφιους που δεν πληρούν τα απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των προς συζήτηση λύσεων ή των προς διαπραγμάτευση προσφορών, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 23, παράγραφος 4, και στο άρθρο 24, παράγραφος 4, πραγματοποιούν αυτόν τον περιορισμό με την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού, στη συγγραφή υποχρεώσεων ή στο περιγραφικό έγγραφο. Στην τελική φάση, ο αριθμός αυτός πρέπει να επιτρέπει τη διασφάλιση πραγματικού ανταγωνισμού, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός κατάλληλων προσφορών ή υποψηφίων.

Άρθρο 43Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντος (άρθρο 45 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση, ο υποψήφιος ή προσφέρων, εις βάρος του οποίου υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους. α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305). Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους υποψηφίους ή τους προσφέροντες να υποβάλλουν τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Επίσης μπορούν, εφόσον αμφιβάλλουν ως προς την προσωπική κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές για να λάβουν τις πληροφορίες που θεωρούν απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή των προσφερόντων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να αποκλείεται από τη συμμετοχή στη σύμβαση, όταν: α) Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. β) Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. γ) Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του. δ) Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. ε) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. στ) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. ζ) Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 σημεία α), β), γ), ε) και στ): α) για την παράγραφο 1 και την παράγραφο 2 σημεία α), β) και γ), την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. β) για την παράγραφο 2 σημεία ε) ή στ), πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 σημεία α), β) ή γ), αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.

Άρθρο 44Άδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας (άρθρο 46 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Είναι δυνατόν να ζητείται από κάθε οικονομικό φορέα που επιθυμεί να συμμετάσχει σε δημόσια σύμβαση να αποδεικνύει την εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίζει ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, όπως προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα ΙΧ Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα ΙΧ Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασής του. Ειδικώς, προκειμένου για τις διαδικασίες σύναψης των δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, όταν οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να είναι σε θέση να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή είναι δυνατόν να τους ζητάει να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού.

Άρθρο 45Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια (άρθρο 47 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων. β) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. γ) Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, ενδεχομένως, του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, σε συνάρτηση προς την ημερομηνία δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτές. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, παραδείγματος χάριν, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών. Τα ειδικότερα αποδεικτικά έγγραφα ορίζονται με την προκήρυξη του διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων από τις αναφερόμενες στο άρθρο 39 μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αναθέτουσες αρχές υποδεικνύουν, στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών, ποιο ή ποια από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 δικαιολογητικά επέλεξαν καθώς και ποια άλλα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Αν ο οικονομικός φορέας, για σοβαρό λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει αιτιολογημένα ως πρόσφορο.

Άρθρο 46Τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες (άρθρο 48 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες των οικονομικών φορέων αξιολογούνται και ελέγχονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι τεχνικές ικανότητες των οικονομικών φορέων αποδεικνύονται με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους, ανάλογα με τη φύση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των έργων, των προμηθειών, ή των υπηρεσιών: α) i) υποβολή καταλόγου των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σημαντικότερων εργασιών. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν το ποσό, τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών και προσδιορίζουν εάν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και εάν περατώθηκαν κανονικά. Η αρμόδια αρχή μπορεί να διαβιβάζει τα πιστοποιητικά αυτά απευθείας στην αναθέτουσα αρχή, α) ii) υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων ή υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα β) αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, εκείνων που θα έχει στη διάθεσή του ο εργολήπτης για την εκτέλεση του έργουγ) περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, των μέτρων που λαμβάνει ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών για την εξασφάλιση της ποιότητας και του εξοπλισμού μελέτης και έρευνας της επιχείρησής του δ) εάν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι σύνθετα ή, κατ’ εξαίρεση, πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό, απαιτείται έλεγχος διενεργούμενος από την αναθέτουσα αρχή ή, εξ ονόματός της, από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της συναίνεσης του οργανισμού αυτού. Ο έλεγχος αυτός αφορά το παραγωγικό δυναμικό του προμηθευτή ή τις τεχνικές ικανότητες του παρόχου υπηρεσιών και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας ε) αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή/και των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, ιδίως δε του ή των υπευθύνων για την παροχή των υπηρεσιών, ή την εκτέλεση των εργασιών στ) προκειμένου για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και υπηρεσιών και μόνο στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις, αναφορά των μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης ζ) δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη και τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία η) δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών ή ο εργολήπτης για την εκτέλεση της σύμβασης θ) αναφορά του τμήματος της σύμβασης, το οποίο ο πάροχος υπηρεσιών προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας ι) όσον αφορά στα προϊόντα που παρέχονται: i) δείγματα, περιγραφή ή/και φωτογραφίες, η αυθεντικότητα των οποίων πρέπει να μπορεί να βεβαιώνεται κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής, ii) πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, που έχουν σχετική αρμοδιότητα, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές σε ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για μια συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι, για την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, παραδείγματος χάριν με την προσκόμιση της δέσμευσης των φορέων αυτών να θέσουν στη διάθεση του οικονομικού φορέα τους αναγκαίους πόρους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων από τις αναφερόμενες στο άρθρο 39, μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο προμήθειες, για τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, ή την παροχή υπηρεσιών ή και την εκτέλεση έργων, η ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση μπορεί να αξιολογείται ιδίως βάσει της τεχνογνωσίας, της αποτελεσματικότητας, της πείρας και της αξιοπιστίας τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ποια δικαιολογητικά από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 πρέπει να προσκομισθούν.

Άρθρο 47Πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας (άρθρο 49 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Οι αναθέτουσες αρχές, όταν απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών που εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς, και τα οποία βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας, πρέπει να παραπέμπουν σε συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας που βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και πιστοποιούνται από οργανισμούς που εφαρμόζουν τη σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για την πιστοποίηση. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη. Επίσης, οι αναθέτουσες αρχές αποδέχονται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία προσκομίζονται από τους οικονομικούς φορείς.

Άρθρο 48Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (άρθρο 50 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Όταν οι αναθέτουσες αρχές, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 σημείο στ), ζητούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς, με το οποίο βεβαιώνεται ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα πρότυπα όσον αφορά στην περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου [EMAS Κανονισμός 761/2001 (EE L 114)] ή σε πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζονται σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα πιστοποιούμενα από όργανα λειτουργούντα βάσει του κοινοτικού δικαίου, ή στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ή διεθνείς προδιαγραφές όσον αφορά στην πιστοποίηση. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη. Επίσης, αποδέχονται και άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά στοιχεία για μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα οποία προσκομίζονται από τους οικονομικούς φορείς.

Άρθρο 49Συμπληρωματική τεκμηρίωση και πληροφορίες (άρθρο 51 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώνουν ή να διευκρινίζουν τα πιστοποιητικά και έγγραφα που υπέβαλαν κατ’ εφαρμογή των άρθρων 43 έως 48.

Άρθρο 50Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων. Πιστοποίηση από οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 52 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι προϋποθέσεις εγγραφής στους επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων εργοληπτών, προμηθευτών ή παρόχων υπηρεσιών πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στα άρθρα 43 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 σημεία α) έως δ) και ζ), 44, 45 παράγραφοι 1, 4 και 5, 46 παράγραφοι 1, 2, 5 και 6, 47 και 48. Αιτήσεις εγγραφής μπορούν να υποβάλουν και οικονομικοί φορείς που ανήκουν σε όμιλο και επικαλούνται πόρους που τους διαθέτουν άλλες επιχειρήσεις του ομίλου. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να αποδεικνύουν στην αρχή που συντάσσει τον επίσημο κατάλογο ότι διαθέτουν αυτούς τους πόρους καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού που πιστοποιεί την εγγραφή τους στον επίσημο κατάλογο και ότι συνεχίζουν να πληρούν κατά το ίδιο διάστημα τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος για την εγγραφή τους. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται από τους αρμόδιους Υπουργούς ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό μπορούν, για την εκάστοτε σύμβαση, να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά μνημονεύονται τα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή στον κατάλογο / η πιστοποίηση καθώς και η σχετική κατάταξη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η εγγραφή στους επίσημους καταλόγους, πιστοποιούμενη από τους αρμόδιους οργανισμούς, ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης συνιστά, για τις αναθέτουσες αρχές των άλλων κρατών μελών, τεκμήριο καταλληλότητας μόνο σε σχέση με τα οριζόμενα στα άρθρα 43 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 σημεία α) έως δ) και ζ), 44, 45 παράγραφος 1 σημεία β) και γ), και 46 παράγραφος 2 σημεία α) i), β), γ), ε), ζ) και η) για τους εργολήπτες, παράγραφος 2 σημεία α) ii), β), γ), δ) και ι) για τους προμηθευτές και παράγραφος 2 σημεία α) ii) και γ) έως θ) για τους παρόχους υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι πληροφορίες που συνάγονται από την εγγραφή σε επίσημους καταλόγους ή από την πιστοποίηση δεν είναι δυνατόν να τίθενται υπό αμφισβήτηση χωρίς αιτιολόγηση. Όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, είναι δυνατόν να ζητείται, για την εκάστοτε σύμβαση, πρόσθετο πιστοποιητικό από κάθε οικονομικό φορέα. Οι αναθέτουσες αρχές των άλλων κρατών μελών εφαρμόζουν την παράγραφο 3 και το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μόνον προς όφελος των οικονομικών φορέων που είναι εγκατεστημένοι στο κράτος μέλος, το οποίο έχει καταρτίσει τον επίσημο κατάλογο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για την εγγραφή των οικονομικών φορέων άλλων κρατών μελών σε επίσημο κατάλογο ή για την πιστοποίησή τους από τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν είναι δυνατόν να ζητούνται άλλες αποδείξεις και δηλώσεις εκτός από εκείνες που ζητούνται από τους οικονομικούς φορείς που έχουν την ιθαγένεια του οικείου κράτους και, εν πάση περιπτώσει, όχι άλλες από τις προβλεπόμενες στα άρθρα 43 έως 48. Εντούτοις, η εν λόγω εγγραφή ή πιστοποίηση δεν μπορεί να επιβάλλεται στους οικονομικούς φορείς των άλλων κρατών μελών για τη συμμετοχή τους σε δημόσια σύμβαση. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη. Οι αναθέτουσες αρχές αποδέχονται επίσης και άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά μέσα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν, ανά πάσα στιγμή, την εγγραφή τους στον επίσημο κατάλογο ή την έκδοση του πιστοποιητικού, πρέπει να ενημερώνονται δε σε σύντομο χρονικό διάστημα για την απόφαση της αρχής που συντάσσει τον κατάλογο ή του αρμόδιου οργανισμού πιστοποίησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι οργανισμοί πιστοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, είναι οργανισμοί που ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα για την πιστοποίηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ) μπορούν να εγγραφούν άτομα ή εργοληπτικές επιχειρήσεις αντίστοιχα των άλλων κρατών μελών με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 43 έως 46 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 51Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων (άρθρο 53 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων περί ελάχιστων ορίων αμοιβής ορισμένων υπηρεσιών, τα κριτήρια βάσει των οποίων οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τις δημόσιες συμβάσεις, είναι είτε: α) όταν η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, κριτήρια συνδεόμενα με το αντικείμενο της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης, ιδίως η ποιότητα, η τιμή, η τεχνική αξία, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, το κόστος λειτουργίας, η αποδοτικότητα, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική συνδρομή, η ημερομηνία παράδοσης και η προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης, είτε β) αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου, στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 σημείο α) περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή προβλέπει στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, ή στο περιγραφικό έγγραφο στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, τη βαρύτητα (σχετική στάθμιση) που προσδίδει σε καθένα από τα επιλεγέντα κριτήρια για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Η στάθμιση αυτή μπορεί να εκφράζεται με τον καθορισμό μιας διακύμανσης («ψαλίδας») με κατάλληλο εύρος. Όταν, κατά τη γνώμη της αναθέτουσας αρχής, δεν είναι δυνατή η στάθμιση για λόγους που μπορούν να αποδειχθούν, η αναθέτουσα αρχή καθορίζει, στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, ή στο περιγραφικό έγγραφο, στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών.

Άρθρο 52Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρθρο 55 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Εάν, για δεδομένη σύμβαση, οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενό της, η αναθέτουσα αρχή, πριν να απορρίψει τις προσφορές αυτές, ζητεί γραπτώς τις διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες. Οι διευκρινίσεις αυτές μπορούν να αφορούν ιδίως: α) τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή της παροχής των υπηρεσιών, β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση των έργων, την προμήθεια των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών, γ) την πρωτοτυπία του έργου, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, που προτείνει ο προσφέρων, δ) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής και ε) την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

H αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα, τη σύνθεση της προσφοράς βάσει των παρασχεθέντων δικαιολογητικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση μόνο μετά από διαβούλευση, και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας την οποία τάσσει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόμιμα πλαίσια. Όταν η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει μια προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά.

ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 53Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 23 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στο σημείο 1) του Παραρτήματος VI, αναφέρονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, στη συγγραφή υποχρεώσεων καθώς και στα συμβατικά τεύχη ή τα λοιπά συμπληρωματικά έγγραφα. Όταν αυτό είναι δυνατό, οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να ορίζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στους προσφέροντες και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στον ανταγωνισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων που δεν αντιβαίνουν στο κοινοτικό δίκαιο, οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να διατυπώνονται: α) είτε με παραπομπή στις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτημα VI και, κατά σειρά προτίμησης, στα εθνικά πρότυπα που αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών προτύπων, στις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, στις κοινές τεχνικές προδιαγραφές, στα διεθνή πρότυπα, σε άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που εκπονούνται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, ή, όταν αυτά δεν υπάρχουν, στα εθνικά πρότυπα, στις εθνικές τεχνικές εγκρίσεις, ή στις εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα της χρησιμοποίησης των προϊόντων. Κάθε παραπομπή συνοδεύεται από τη μνεία «ή ισοδύναμο», β) είτε με αναφορά σε επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Πρέπει ωστόσο να είναι αρκετά ακριβείς ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και στις αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν τη σύμβαση, ΦΕΚ 1603 γ) είτε με αναφορά στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β), παραπέμποντας, ως τεκμήριο της συμβατότητας προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, στις προδιαγραφές που αναφέρονται στο στοιχείο α), δ) είτε με παραπομπή στις προδιαγραφές που αναφέρονται στο στοιχείο α) για ορισμένα χαρακτηριστικά και με παραπομπή στις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β) για ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της δυνατότητας παραπομπής στις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 3, στοιχείο α), δεν μπορούν να απορρίπτουν προσφορά με την αιτιολογία ότι τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες δεν πληρούν τις προδιαγραφές στις οποίες έχουν παραπέμψει, εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο και με τρόπο που ικανοποιεί την αναθέτουσα αρχή, ότι οι λύσεις που προτείνει πληρούν, κατά ισοδύναμο τρόπο, τις τεχνικές προδιαγραφές. Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό μπορεί να συνιστά ενδεδειγμένο μέσο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 να προβλέπουν απαιτήσεις επιδόσεων ή λειτουργικών απαιτήσεων, δεν μπορούν να απορρίπτουν προσφορά έργων, προϊόντων ή υπηρεσιών, που πληροί ένα εθνικό πρότυπο το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν ορίσει. Ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την αναθέτουσα αρχή και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, ότι το έργο, το προϊόν ή η υπηρεσία που πληροί το πρότυπο ανταποκρίνεται στις λειτουργικές επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η αναθέτουσα αρχή. Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό μπορεί να συνιστά ενδεδειγμένο μέσο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Όταν οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά με όρους επιδόσεων ή λειτουργικών απαιτήσεων, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β), μπορούν να χρησιμοποιούν τις λεπτομερείς προδιαγραφές ή, εφόσον χρειάζεται, τμήματα των λεπτομερών προδιαγραφών, όπως καθορίζονται από τα ευρωπαϊκά, (πολυ)εθνικά οικολογικά σήματα ή από οποιοδήποτε άλλο οικολογικό σήμα, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ενδεδειγμένες για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών των προμηθειών ή των υπηρεσιών, που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης, οι απαιτήσεις του σήματος διαμορφώνονται βάσει επιστημονικών στοιχείων, τα οικολογικά σήματα υιοθετούνται με διαδικασία, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι κυβερνητικοί οργανισμοί, οι καταναλωτές, οι κατασκευαστές, οι διανομείς και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που φέρουν το οικολογικό σήμα τεκμαίρεται ότι πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η συγγραφή υποχρεώσεων. Πρέπει όμως να αποδέχονται και οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο αποδεικτικό μέσο, όπως τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή ή την έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

«Αναγνωρισμένοι οργανισμοί» κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, είναι τα εργαστήρια δοκιμών, τα εργαστήρια βαθμονόμησης, οι οργανισμοί ελέγχου και οι οργανισμοί πιστοποίησης που ανταποκρίνονται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι αναθέτουσες αρχές αποδέχονται τα πιστοποιητικά των αναγνωρισμένων οργανισμών που έχουν συσταθεί σε άλλα κράτη μέλη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν αυτό δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης, δεν μπορούν να κάνουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερων μεθόδων κατασκευής ούτε να κάνουν αναφορά σε σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τύπο καθώς και σε συγκεκριμένη καταγωγή ή παραγωγή, που θα είχε ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία ή παραπομπή επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνεται αρκούντως ακριβής και κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 3 και 4. Η μνεία ή η παραπομπή αυτή πρέπει να συνοδεύονται από τους όρους «ή ισοδύναμο».

Άρθρο 54Όροι εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 26 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι οι όροι αυτοί είναι συμβατοί με το κοινοτικό δίκαιο και προβλέπονται στην προκήρυξη ή στη συγγραφή υποχρεώσεων. Οι όροι που επιβάλλονται σχετικά μπορούν να αφορούν ιδίως κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους.

Άρθρο 55Υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις συνθήκες εργασίας (άρθρο 27 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει στη συγγραφή υποχρεώσεων τον οργανισμό ή τους οργανισμούς από τους οποίους οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες μπορούν να λαμβάνουν τις κατάλληλες πληροφορίες για τις υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας και συνθηκών εργασίας, οι οποίες εφαρμόζονται στις παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η αναθέτουσα αρχή που παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ζητά από τους προσφέροντες ή από τους υποψήφιους σε διαδικασία σύναψης συμβάσεων να αναφέρουν ότι έλαβαν υπόψη, κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους, τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας και συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση. Η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52, σχετικά με τον έλεγχο των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, δεν θίγεται.

ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Άρθρο 56Στατιστικές υποχρεώσεις (άρθρο 75 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Προκειμένου να καθίσταται δυνατή η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του παρόντος, το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, χωριστή στατιστική κατάσταση, καταρτισμένη σύμφωνα με το άρθρο 57, σχετικά με τις συμβάσεις δημοσίων προμηθειών και υπηρεσιών, αντίστοιχα, που έχουν συνάψει οι αναθέτουσες αρχές κατά το προηγούμενο έτος. Την ίδια υποχρέωση τηρεί και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις έργων. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να αποστέλλουν τις σχετικές καταστάσεις των έργων, υπηρεσιών και προμηθειών που ανέθεσαν κατά το προηγούμενο έτος, μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε έτους, στα αντίστοιχα Υπουργεία.

Άρθρο 57Περιεχόμενο στατιστικής κατάστασης (άρθρο 76 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για κάθε αναθέτουσα αρχή που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV, η στατιστική κατάσταση περιλαμβάνει: α) τον αριθμό και την αξία των καλυπτόμενων από το παρόν συμβάσεων που συνήφθησαν, β) τον αριθμό και τη συνολική αξία των συμβάσεων που συνήφθησαν δυνάμει παρεκκλίσεων από τη Συμφωνία. Στο μέτρο του δυνατού, τα στοιχεία που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, σημείο α), κατανέμονται ανάλογα με: α) τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων που χρησιμοποιήθηκαν. β) και, για καθεμία από τις διαδικασίες αυτές, τα έργα που περιέχονται στο Παράρτημα I, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που περιέχονται στο Παράρτημα II και προσδιορίζονται ανά κατηγορία της ονοματολογίας CPV. γ) την ιθαγένεια του οικονομικού φορέα στον οποίον ανατέθηκε η σύμβαση. Στην περίπτωση που οι συμβάσεις συνήφθησαν μέσω διαδικασίας με διαπραγμάτευση, τα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σημείο α), κατανέμονται επιπλέον ανάλογα με τις οριζόμενες στα άρθρα 24 και 25 περιστάσεις και διευκρινίζουν τον αριθμό και την αξία των συμβάσεων που ανατέθηκαν ανά κράτος μέλος και τρίτη χώρα προέλευσης των αναδόχων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για κάθε κατηγορία αναθετουσών αρχών, πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV, η στατιστική κατάσταση προσδιορίζει τουλάχιστον: α) τον αριθμό και την αξία των δημοσίων συμβάσεων που συνήφθησαν, κατανεμημένων σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεύτερο εδάφιο, και β) τη συνολική αξία των συμβάσεων που συνήφθησαν δυνάμει των παρεκκλίσεων από τη Συμφωνία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η στατιστική κατάσταση προσδιορίζει κάθε άλλη πληροφορία που απαιτείται βάσει της Συμφωνίας. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προσδιορίζονται σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 77, παράγραφος 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 58Γενικές διατάξεις (άρθρο 66 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση ενός διαγωνισμού μελετών θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 58 έως 66 του παρόντος και τίθενται στη διάθεση όλων όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μελετών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς μελετών δεν περιορίζεται: α) στην ελληνική επικράτεια ή σε τμήμα της ελληνικής επικράτειας. β) από την ιδιότητα των συμμετεχόντων ως φυσικών ή νομικών προσώπων.

Άρθρο 59Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 67 οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 2 παρ. 5 του Κανονισμού 2083/2005)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διαγωνισμοί μελετών οργανώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Τμήματος: α) από τις αναθέτουσες αρχές που είναι κεντρικές κυβερνητικές αρχές, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV, με βάση ένα κατώτατο όριο που ισούται με ή υπερβαίνει το ποσό των 137.000 ευρώ, β) από τις αναθέτουσες αρχές, πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV, με βάση ένα κατώτατο όριο που ισούται με ή υπερβαίνει το ποσό των 211.000 ευρώ, γ) από όλες τις αναθέτουσες αρχές, με βάση ένα κατώτατο όριο που ισούται με ή υπερβαίνει το ποσό των 211.000 ευρώ, όταν οι διαγωνισμοί μελετών αφορούν υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του Παραρτήματος ΙΙ Α, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 των οποίων οι θέσεις στο CPV είναι ισοδύναμες με τους αριθμούς αναφοράς CPC 7524, 7525 και 7526, και/ή υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ Β.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις του παρόντος Τμήματος εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο Ν. 3316/2005 (Α΄ 42) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» α) στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών, β) στους διαγωνισμούς μελετών με βραβεία συμμετοχής ή/και καταβολή χρηματικού ποσού στους συμμετέχοντες. Στις περιπτώσεις του σημείου α), ως κατώτατο όριο νοείται η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ της δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων βραβείων συμμετοχής ή/και πληρωμής χρηματικού ποσού στους συμμετέχοντες. Στις περιπτώσεις του σημείου β), ως κατώτατο όριο νοείται το συνολικό ύψος των εν λόγω βραβείων και ποσών, συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ της δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών που μπορεί να ανατεθεί αργότερα δυνάμει του άρθρου 25 παράγραφος 3, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν έχει αποκλείσει μια τέτοιου είδους ανάθεση στην προκήρυξη διαγωνισμού μελετών.

Άρθρο 60Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής (άρθρο 68 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Το παρόν Τμήμα δεν εφαρμόζεται: α) στους διαγωνισμούς μελετών στον τομέα των υπηρεσιών κατά την έννοια του π.δ/τος 59/07, που διοργανώνονται από αναθέτουσες αρχές οι οποίες ασκούν μια ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 4 έως 8 του εν λόγω π.δ/τος, και έχουν σκοπό τη συνέχιση των δραστηριοτήτων αυτών ούτε στους διαγωνισμούς μελετών που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω π.δ/τος. β) στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται υπό τις ίδιες συνθήκες με εκείνες που προβλέπονται στα άρθρα 10, 11 και 12 του παρόντος για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών.

Άρθρο 61Προκηρύξεις (άρθρο 69 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να διοργανώσουν ένα διαγωνισμό μελετών, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή μέσω σχετικής προκήρυξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν διοργανώσει ένα διαγωνισμό μελετών αποστέλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερωτική έκθεση με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 30 και πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία αποστολής. Εάν η γνωστοποίηση αυτή μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, να είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή μπορεί να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών, οι πληροφορίες σχετικά με την κατακύρωση του διαγωνισμού μελετών, είναι δυνατόν να μη δημοσιεύονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το άρθρο 31 που αφορά τη δημοσίευση των προκηρύξεων διαγωνισμού εφαρμόζεται και για τους διαγωνισμούς μελετών.

Άρθρο 62Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων για τους διαγωνισμούς μελετών (άρθρο 70 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι προκηρύξεις και οι ενημερωτικές εκθέσεις του άρθρου 61 περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα VII Δ, χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 77 παράγραφος 2, της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι ενημερωτικές αυτές εκθέσεις δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφοι 2 έως 8.

Άρθρο 63Μέσα επικοινωνίας (άρθρο 71 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 36 παράγραφοι 1, 2 και 4 εφαρμόζεται για όλες τις μορφές επικοινωνίας σχετικά με τους διαγωνισμούς μελετών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι κοινοποιήσεις, οι ανταλλαγές και η αποθήκευση πληροφοριών πραγματοποιούνται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι δεν θίγεται η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα του συνόλου των πληροφοριών που διαβιβάζονται από τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς μελετών και ότι η κριτική επιτροπή λαμβάνει γνώση του περιεχομένου των μελετών και σχεδίων μόνο μετά την εκπνοή της προθεσμίας που προβλέπεται για την υποβολή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των μελετών και σχεδίων εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες: α) Οι πληροφορίες σχετικά με τις αναγκαίες προδιαγραφές για την παρουσίαση των μελετών και σχεδίων με ηλεκτρονικό τρόπο, καθώς και την κρυπτογράφηση, πρέπει να τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερομένων μερών. Επιπλέον, τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των μελετών και σχεδίων πρέπει να συνάδουν με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Χ. β) Το Ελληνικό Κράτος μπορεί να καθιερώνει μηχανισμούς εκούσιας πιστοποίησης με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου της υπηρεσίας πιστοποίησης που παρέχεται για τα συστήματα αυτά.

Άρθρο 64Επιλογή των ανταγωνιζομένων (άρθρο 72 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Όταν οι διαγωνισμοί μελετών συγκεντρώνουν περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, οι αναθέτουσες αρχές θεσπίζουν σαφή και αντικειμενικά κριτήρια επιλογής. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς μελετών λαμβάνει υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης πραγματικού ανταγωνισμού.

Άρθρο 65Σύνθεση της κριτικής επιτροπής (άρθρο 73 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα μη συνδεόμενα με τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μελετών. Όταν απαιτείται από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να διαθέτουν ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν, το ένα τρίτο (1/3) των μελών της κριτικής επιτροπής τουλάχιστον πρέπει να διαθέτει το προσόν αυτό ή άλλο ισοδύναμο προσόν.

Άρθρο 66Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής (άρθρο 74 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η κριτική επιτροπή είναι αδέσμευτη κατά τη λήψη αποφάσεως ή κατά τη διατύπωση της γνώμης της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η επιτροπή εξετάζει τις μελέτες και τα σχέδια που υποβάλλουν οι υποψήφιοι με τρόπο ανώνυμο και βασιζόμενη αποκλειστικά στα κριτήρια που προβλέπονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού μελετών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η επιτροπή καταχωρίζει, σε πρακτικό, που υπογράφεται από τα μέλη της, τις επιλογές στις οποίες προβαίνει, ανάλογα με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μελέτης καθώς και τις παρατηρήσεις της ως προς τα σημεία που χρήζουν αποσαφήνισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ανωνυμία τηρείται μέχρι τη γνωμοδότηση από την κριτική επιτροπή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι υποψήφιοι μπορούν να καλούνται, ενδεχομένως, να απαντήσουν στις ερωτήσεις τις οποίες έχει καταχωρίσει στο πρακτικό της η κριτική επιτροπή, προς διευκρίνιση οποιουδήποτε στοιχείου της μελέτης. Στην περίπτωση αυτή τηρούνται πλήρη πρακτικά, όπου καταχωρίζονται όσα διημείφθησαν μεταξύ των μελών της κριτικής επιτροπής και των υποψηφίων.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο 67Πεδίο εφαρμογής

(άρθρο 56 οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 2 παρ. 3 του Κανονισμού 2083/2005) Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές, όταν η αξία των συμβάσεων αυτών ισούται με ή υπερβαίνει το ποσό των 5.278.000 ευρώ. Η αξία αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τις συμβάσεις δημοσίων έργων που ορίζονται στο άρθρο 8.

Άρθρο 68Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής (άρθρο 57 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Το παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων, οι οποίες: α) εμπίπτουν στις δημόσιες συμβάσεις έργων στις περιπτώσεις των άρθρων 10, 11 και 12 του παρόντος. β) ανατίθενται από τις αναθέτουσες αρχές κατά την άσκηση μιας ή περισσοτέρων από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 4 έως 8 του Π. Δ/τος 59/07, όταν οι παραχωρήσεις αυτές γίνονται για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Άρθρο 69Δημοσίευση της προκήρυξης στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων (άρθρο 58 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να προσφύγουν σε σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή με σχετική προκήρυξη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι προκηρύξεις για τις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα VII Γ και, ενδεχομένως, κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από την αναθέτουσα αρχή, χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνει η Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 77 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το άρθρο 31 που αφορά την προαιρετική δημοσίευση των προκηρύξεων εφαρμόζεται επίσης και για τις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων.

Άρθρο 70Προθεσμία (άρθρο 59 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Στην περίπτωση που οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν στη διαδικασία παραχώρησης δημοσίων έργων, η προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων για τη σύμβαση παραχώρησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 52 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης, εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 5. Εφαρμόζεται επίσης το άρθρο 32 παράγραφος 7.

Άρθρο 71Υπεργολαβία (άρθρο 60 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί: α) είτε να επιβάλει στον ανάδοχο σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων να αναθέσει σε τρίτους συμβάσεις που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 30% της συνολικής αξίας των έργων τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης έργων, προβλέποντας ταυτόχρονα ότι οι υποψήφιοι θα έχουν το δικαίωμα να αυξήσουν το εν λόγω ποσοστό· το ελάχιστο αυτό ποσοστό πρέπει να αναφέρεται στη σύμβαση παραχώρησης έργου. β) είτε να καλεί τους υποψηφίους αναδόχους σύμβασης παραχώρησης να υποδείξουν οι ίδιοι με τις προσφορές τους, εφόσον επιθυμούν, το ποσοστό της συνολικής αξίας του έργου το οποίο αποτελεί αντικείμενο παραχώρησης και που προτίθενται να αναθέσουν σε τρίτους.

Άρθρο 72Ανάθεση συμπληρωματικών έργων στον ανάδοχο (άρθρο 61 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Το παρόν διάταγμα δεν εφαρμόζεται στις συμπληρωματικές εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικά προβλεπόμενο σχέδιο της παραχώρησης ούτε στην αρχική σύμβαση και οι οποίες, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου, όπως περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, το οποίο η αναθέτουσα αρχή έχει αναθέσει στον ανάδοχο, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον οικονομικό φορέα που εκτελεί το έργο αυτό: − όταν αυτές οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν, από τεχνική ή οικονομική άποψη, να διαχωρισθούν από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές, ή − όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωρισθούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της. Το συνολικό ποσό των συναπτόμενων συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του ποσού του αρχικού έργου που αποτελεί το αντικείμενο της παραχώρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 73Εφαρμοστέοι κανόνες (άρθρο 62 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Όταν ο ανάδοχος σύμβασης παραχώρησης είναι ο ίδιος αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 9, υποχρεούται, για τα έργα τα οποία θα εκτελεσθούν από τρίτους, να τηρεί τις διατάξεις που προβλέπει το παρόν διάταγμα, όσον αφορά στη σύναψη των συμβάσεων δημοσίων έργων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 74Κανόνες δημοσιότητας: κατώτατο όριο και εξαιρέσεις (άρθρο 63 οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 2 παρ. 4 του Κανονισμού 2083/2005)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων που δεν είναι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να εφαρμόζουν τους κανόνες δημοσιότητας που ορίζονται στο επόμενο άρθρο, κατά τη σύναψη των συμβάσεων έργων με τρίτους, όταν η αξία αυτών των συμβάσεων ανέρχεται σε ποσό ίσο με ή μεγαλύτερο των 5.278.000 ευρώ. Εφόσον πάντως μια σύμβαση έργων πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής των περιπτώσεων που απαριθμούνται στο άρθρο 25, δεν απαιτείται δημοσιότητα. Η αξία των συμβάσεων υπολογίζεται σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους για τις δημόσιες συμβάσεις έργων κανόνες που καθορίζονται στο άρθρο 8.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Δεν θεωρούνται τρίτοι οι επιχειρήσεις οι οποίες συνιστούν κοινοπραξία για να αναλάβουν τη σύμβαση παραχώρησης, ούτε οι επιχειρήσεις που συνδέονται με τις επιχειρήσεις αυτές. Ως «συνδεδεμένη επιχείρηση», νοείται κάθε επιχείρηση στην οποία ο ανάδοχος σύμβασης παραχώρησης μπορεί να ασκεί, άμεσα ή έμμεσα, κυρίαρχη επιρροή, ή κάθε επιχείρηση η οποία μπορεί να ασκεί κυρίαρχη επιρροή στον ανάδοχο σύμβασης παραχώρησης ή η οποία, όπως και ο ανάδοχος σύμβασης παραχώρησης, υπόκειται στην κυρίαρχη επιρροή μιας άλλης επιχείρησης λόγω ιδιοκτησιακού καθεστώτος, χρηματοδοτικής συμμετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν. Η κυρίαρχη επιρροή τεκμαίρεται όταν μια επιχείρηση έναντι μιας άλλης επιχείρησης, άμεσα ή έμμεσα: α) κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του καταβεβλημένου κεφαλαίου της επιχείρησης, ή β) διαθέτει την πλειονότητα των ψήφων οι οποίες αντιστοιχούν στους τίτλους που έχει εκδώσει η επιχείρηση, ή γ) μπορεί να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη του οργάνου διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας της επιχείρησης. Ο εξαντλητικός κατάλογος των εν λόγω επιχειρήσεων επισυνάπτεται στην αίτηση υποψηφιότητας για τη σύμβαση παραχώρησης. Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται σε συνάρτηση με τις μεταγενέστερες μεταβολές που σημειώνονται στους δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ των επιχειρήσεων.

Άρθρο 75Δημοσίευση της προκήρυξης (άρθρο 64 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων που δεν είναι αναθέτουσες αρχές και οι οποίοι επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση έργων με τρίτους, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους μέσω προκήρυξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι προκηρύξεις περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα VII Γ και, ενδεχομένως, κάθε άλλο πληροφοριακό στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από τον ανάδοχο σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων, χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνει η Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 77 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η προκήρυξη δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2 έως 8.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το άρθρο 31 που αφορά την εκούσια δημοσίευση των προκηρύξεων εφαρμόζεται επίσης.

Άρθρο 76Προθεσμίες για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και την παραλαβή των προσφορών (άρθρο 65 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Στις συμβάσεις έργων που συνάπτονται από τους αναδόχους σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων, οι οποίοι δεν είναι αναθέτουσες αρχές, οι ανάδοχοι παραχώρησης ορίζουν την προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 37 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού ή της πρόσκλησης για την υποβολή των προσφορών. Εφαρμόζεται το άρθρο 32 παράγραφοι 5, 6 και 7. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 77Από την έναρξη ισχύος του παρόντος:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Διατηρείται σε ισχύ ο ν. 3316/2005 (Α΄ 42).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Καταργείται: α) Το π.δ. 370/1995 (Α΄ 199). β) Το π.δ. 346/1998 (Α΄ 230) εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ.1 και του άρθρου 36 που διατηρούνται σε ισχύ. γ) Το π.δ. 18/2000 (Α΄ 15). δ) Το π.δ. 105/2000 (Α΄ 100). ε) Το π.δ. 334/2000 (Α΄ 279) εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2, κατά το μέρος που αφορούν στην προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 71/304 της 26ης Ιουλίου 1971, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ. στ) Το π.δ. 336/2002 (Α΄ 281). ζ) Το π.δ. 101/2003 (Α΄ 95). η) Το π.δ. 104/2004 (Α΄ 71), καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει τα θέματα αυτά με άλλον τρόπο .

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα που αναφέρεται σε διαδικαστικές λεπτομέρειες, αναγκαίες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

Άρθρο 78Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα Παραρτήματα Ι έως Χ, τα οποία έχουν ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕ¬ΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9 ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ Ι. ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Οργανισμοί Α − Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’Asile − Federaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers − Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire − Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen − Agence fédérale de Contrôle nucléaire − Federaal Agentschap voor nucleaire Controle − Agence wallonne à l’Exportation − Agence wallonne des Télécommunications − Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes handicapées − Aquafin − Arbeitsambt der Deutschsprachigen Gemeinschaft − Archives générales du Royaume et Archives de l’Etat dans les Provinces − Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Astrid − Banque nationale de Belgique − Nationale Bank van België − Belgisches Rundfunk− und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft − Berlaymont 2000 − Bibliothèque royale Albert Ier − Koninklijke Bilbliotheek Albert I − Bruxelles−Propreté − Agence régionale pour la Propreté − Net−Brussel − Gewestelijke Agentschap voor Netheid − Bureau d’Intervention et de Restitution belge − Belgisch Interventie − en Restitutiebureau − Bureau fédéral du Plan − Federaal Planbureau − Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage − Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen − Caisse auxiliaire d’Assurance Maladie−Invalidité − Hulpkas voor Ziekte − en Invaliditeitsverzekeringen − Caisse de Secours et de Prévoyance en Faveur des Marins − Hulp − en Voorzorgskas voor Zeevarenden − Caisse de Soins de Santé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges − Kas der geneeskundige Verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen − Caisse nationale des Calamités − Nationale Kas voor Rampenschade − Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Batellerie − Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart. − Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Chargement, Déchargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, Débarcadères, Entrepôts et Stations (συνήθως αναφερόμενη ως «Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales des Régions maritimes») — Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings − en Lossing − sondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (συνήθως αναφερόμενη ως «Bijzondere Compensatiekas voor Kindertoeslagen van de Zeevaartgewesten») − Centre d’Etude de l’Energie nucléaire − Studiecentrum voor Kernenergie − Centre de recherches agronomiques de Gembloux − Centre hospitalier de Mons − Centre hospitalier de Tournai − Centre hospitalier universitaire de Liège − Centre informatique pour la Région de Bruxelles−Capitale − Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest − Centre pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme − Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrij ding − Centre régional d’Aide aux Communes − Centrum voor Bevolkings− en Gezinsstudiën − Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent − Comité de Contrôle de l’Electricité et du Gaz Controlecomité voor Elekticiteit en Gas − Comité national de l’Energie − Nationaal Comité voor de Energie − Commissariat général aux Relations internationales − Commissariaat−Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie − Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de Belgique − Conseil central de l’Economie − Centrale Raad voor het Bedrijfsleven − Conseil économique et social de la Région wallonne − Conseil national du Travail − Nationale Arbeidsraad − Conseil supérieur de la Justice − Hoge Raad voor de Justitie − Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises − Hoge Raad voor Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen − Conseil supérieur des Classes moyennes − Coopération technique belge − Belgische technische Coöperatie D − Dienstelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung − Dienst voor de Scheepvaart − Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs − Domus Flandria Ε − Entreprise publique des Technologies nouvelles de l’Information et de la Communication de la Communauté − Export Vlaanderen − Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven − Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij− en Aquicultuursector − Fonds bijzondere Jeugdbijstand − Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires − Fonds culurele Infrastructuur − Fonds de Participation − Fonds de Vieillissement − Zilverfonds − Fonds d’Aide médicale urgente − Fonds voor dringende geneeskundige Hulp − Fonds de Construction d’Institutions hospitalières et médico−sociales de la Communautéfrançaise − Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom − Pensioenfonds voor de Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom − Fonds des Accidents du Travail − Fonds voor Arbeidsongevallen − Fonds des Maladies professionnelles − Fonds voor Beroepsziekten − Fonds d’Indemnisation des Travailleurs licenciés en Cas de Fermeture d’Entreprises − Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen Werknemers − Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles−Capitale − Woningfonds van de grote Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest − Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie − Fonds Film in Vlaanderen − Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires Nationaal Warborgfonds voor Schoolgebouwen − Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers − Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmij−nenschade − Fonds piscicole de Wallonie − Fonds pour le Financement des Prêts à des Etats étrangers − Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten − Fonds pour la Rémunération des Mousses − Fonds voor Scheepsjongens − Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales − Brussels gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke Thesaurieën − Fonds voor flankerend economisch Beleid − Fonds wallon d’Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par des Pompages et des Prises d’Eau souterraine G − Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten − Grindfonds Η − Herplaatsingfonds − Het Gemeenschapsonderwijs − Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten I − Institut belge de Normalisation − Belgisch Instituut voor Normalisatie − Institut belge des Services postaux et des Télécommunications Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecom−municatie − Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle − Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement − Brussels Instituut voor Milieubeheer − Institut d’Aéronomie spatiale − Instituut voor Ruimte aëronomie − Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises − Institut des Comptes nationaux − Instituut voor de nationale Rekeningen − Institut d’Expertise vétérinaire − Instituut voor veterinaire Keuring − Institut du Patrimoine wallon − Institut für Aus−und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen − Institut géographique nationale − Nationaal geografisch Instituut − Institution pour le Développement de la Gazéification souterraine − Instelling voor de Ontwikkeling van ondergrondse Vergassing− Institution royale de Messine − Koninklijke Gesticht van Mesen − Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande − Universitaire instellingen van publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap (Πανεπιστημιακά ιδρύματα δημοσίου δικαίου υπαγόμενα στη Φλαμανδική Κοινότητα) − Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté française − Universitaire instellingen van publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap (Πανεπιστημιακά ιδρύματα δημόσιου δικαίου υπαγόμενα στη Γαλλόφωνη Κοινότητα) − Institut national d’Assurance Maladie−Invalidité Rijksinstituut voor Ziekte − en Invaliditeitsverzekering − Institut national d’Assurances sociales pour Travailleurs indépendants − Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen − Institut national des Industries extractives − Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven − Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail − Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden − Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre − Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers − Institut national des Radioéléments − Nationaal Instituut voor Radio−Elementen − Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie − Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie − Institut pour l’Amélioration des Conditions de Travail Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden − Institut royal belge des Sciences naturelles − Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen − Institut royal du Patrimoine culturel − Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium − Institut royal météorologique de Belgique − Koninklijk meteorologisch Instituut van België − Institut scientifique de Service public en Région wallonne − Institut scientifique de la Santé publique − Louis Pasteur − Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid − Louis Pasteur − Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen − Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer − Instituut voor het archeologisch Patrimonium − Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen − Investeringsfonds voor Grond− en Woonbeleid voor Vlaams−Brabant J − Jardin botanique national de Belgique − Nationale Plantentuin van België Κ − Kind en Gezin − Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen L − Loterie nationale − Nationale Loterij Μ − Mémorial national du Fort de Breendonk − Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk − Musée royal de l’Afrique centrale − Koninklijk Museum voor Midden−Afrika − Musées royaux d’Art et d’Histoire − Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis − Musées royaux des Beaux−Arts de Belgique − Koninklijke Musea voor schone Kunsten van België Ο − Observatoire royal de Belgique − Koninklijke Sterrenwacht van België − Office central d’Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense − Centrale Dienst voor sociale en culturele Actie van het Ministerie van Defensie − Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l’Emploi − Office de Contrôle des Assurances − Controledienst voor de Verzekeringen − Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités − Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen − Office de la Naissance et de l’Enfance − Office de Promotion du Tourisme − Office de Sécurité sociale d’Outre−Mer − Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid − Office for foreign Investors in Wallonie − Office national d’Allocations familiales pour Travailleurs salariés − Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers − Office national de l’Emploi − Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening − Office national de Sécurité sociale − Rijksdienst voor sociale Zekerheid − Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales − Rijksdienst voor sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten − Office national des Pensions − Rijksdienst voor Pensioenen − Office national des Vacances annuelles − Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie − Office national du Ducroire − Nationale Delcrederedienst − Office régional bruxellois de l’Emploi − Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling − Office régional de Promotion de l’Agriculture et de l’Horticulture − Office régional pour le Financement des Investissements communaux − Office wallon de la Formation professionnelle et de l’Emploi − Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis−Geel − Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis−Rekem − Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest − Orchestre national de Belgique − Nationaal Orkest van België − Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles − Nationale Instelling voor radioactief Afval en Splijtstoffen Ρ − Palais des Beaux−Arts − Paleis voor schone Kunsten − Participatiemaatschappij Vlaanderen − Pool des Marins de la Marine marchande − Pool van de Zeelieden der Koopvaardij R − Radio et Télévision belge de la Communautéfrançaise − Régie des Bâtiments − Regie der Gebouwen − Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea S − Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles−Capitale − Brusselse hoofdstedelijk Dienst voor Brandweer en dringende medische Hulp − Société belge d’Investissement pour les pays en développement − Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwink−kelingslanden − Société d’Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l’Ouest du Brabant wallon − Société de Garantie régionale − Sociaal economische Raad voor Vlaanderen − Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées − Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen − Société publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement − Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires bruxellois − Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon − Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut − Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires de Namur − Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires de Liège − Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg − Société publique de Gestion de l’Eau − Société wallonne du Logement et sociétés agréées − Sofibail − Sofibru − Sofico Τ − Théâtre national − Théâtre royal de la Monnaie − De Koninklijke Muntschouwburg − Toerisme Vlaanderen − Tunnel Liefkenshoek U − Universitair Ziekenhuis Gent V − Vlaams Commissariaat voor de Media − Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding − Vlaams Egalisatie Rente Fonds − Vlaamse Hogescholenraad − Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen − Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek − Vlaamse interuniversitaire Raad − Vlaamse Landmaatschappij ΦΕΚ 1619 − Vlaamse Milieuholding − Vlaamse Milieumaatschappij − Vlaamse Onderwijsraad − Vlaamse Opera − Vlaamse Radio − en Televisieomroep − Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit − en Gasmarkt − Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde − Vlaams Fonds voor de Lastendelging − Vlaams Fonds voor de Letteren − Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap − Vlaams Informatiecentrum over Land − en Tuinbouw − Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden − Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk− en technologisch Onderzoek in de Industrie − Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie − Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen − Vlaams Landbouwinvesteringsfonds − Vlaams Promotiecentrum voor Agro − en Visserijmarketing − Vlaams Zorgfonds − Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen II − ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ Οργανισμοί Danmarks Radio Det landsdækkende TV2 Danmarks Nationalbank Sund og Bælt Holding A/S A/S Storebælt A/S Øresund Øresundskonsortiet Ørestadsselskabet I/S Byfornyelsesselskabet København Hovedstadsområdets Sygehusfællesskab Statens og Kommunernes Indkøbsservice Post Danmark Arbejdsmarkedets Tillægspension Arbejdsmarkedets Feriefond Lønmodtagernes Dyrtidsfond Naviair Κατηγορίες − De Almene Boligorganisationer (οργανισμοί εργατικής κατοικίας), − Lokale kirkelige myndigheder (τοπικές εκκλησιαστικές διοικήσεις), − Andre forvaltningssubjekter (άλλες διοικητικές οντότητες). III − ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κατηγορίες Οι φορείς, ιδρύματα και οργανισμοί δημοσίου δικαίου που έχουν συσταθεί από το κράτος ή τα ομόσπονδα κρατίδια (Länder) ή τις τοπικές αρχές, ιδίως στους ακόλουθους τομείς: 1.1. Φορείς − Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften (επιστημονικές ανώτατες σχολές και αναγνωρισμένες φοιτητικές οργανώσεις), − berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts−, Notar−, Steuerberater−, Wirtschaftsprüfer−, Architekten−, Ärzte− und Apothekerkammern) [επαγγελματικές ενώσεις (σύλλογοι δικηγόρων, συμβολαιογράφων, φοροτεχνικών, ελεγκτών, αρχιτεκτόνων, ιατρών και φαρμακοποιών)], − Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts−, Handwerks, Industrie− und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) [ενώσεις οικονομικού χαρακτήρα (γεωργικά επιμελητήρια, επαγγελματικά επιμελητήρια, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, βιοτεχνικές επαγγελματικές ενώσεις, βιοτεχνικοί συνεταιρισμοί)], − Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall− und R entenversicherungsträger) [κοινωνικές ασφαλίσεις (ταμεία υγείας, ασφαλιστικοί φορείς ατυχημάτων, ταμεία συντάξεων)], − kassenärztliche Vereinigungen (ενώσεις ιατρών ασφαλιστικών ταμείων), − Genossenschaften und Verbände (συνεταιρισμοί και σύνδεσμοι). 1.2. Ιδρύματα και οργανισμοί Τα νομικά πρόσωπα με μη βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, που υπόκεινται σε κρατικό έλεγχο και ασκούν δραστηριότητες, προς το γενικό συμφέρον, ιδίως στους ακόλουθους τομείς: − Rechtsfähige Bundesanstalten (ομοσπονδιακά ιδρύματα με νομική προσωπικότητα), − Versorgungsanstalten und Studentenwerke (ταμεία προνοίας, κέντρα φοιτητικής και σχολικής μέριμνας), − Kultur−, Wohlfahrts− und Hilfsstiftungen (ιδρύματα πολιτιστικά, αρωγής και αλληλεγγύης).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου Οι οντότητες με μη βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, που υπόκεινται σε κρατικό έλεγχο και ασκούν δραστηριότητες προς το γενικό συμφέρον, συμπεριλαμβανομένων των Kommunale Versorgungsunternehmen (δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων), ιδίως στους ακόλουθους τομείς: − Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungsund Tierkörperbeseitigungsanstalten) [υγειονομικοί φορείς (νοσοκομεία, θεραπευτικά κέντρα, κέντρα ιατρικής έρευνας, κέντρα κτηνιατρικού ελέγχου)], − Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) [πολιτιστικό τομέα (κρατικές σκηνές, ορχήστρες, μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία, ζωολογικοί και βοτανικοί κήποι)], − Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder− und Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts− und Bürgerhäuser, Frauenhaeuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) [κοινωνικό τομέα (νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί, αναρρωτήρια, άσυλα παιδιών και νεολαίας, κέντρα αναψυχής, δημοτικές και κοινοτικές κατοικίες, οίκοι γυναικών, γηροκομεία, καταλύματα αστέγων)], − Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und −einrichtungen) [αθλητικό τομέα (κολυμβητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις)], − Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) [ασφάλεια (πυροσβεστική υπηρεσία, πρώτες βοήθειες)], − Bildung (Umschulungs−, Aus−, Fort− und Weiterbildung seinrichtungen, Volkshochschulen) [εκπαίδευση (κέντρα μετεκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης, εξειδίκευσης, λαϊκά πανεπιστήμια)], − Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforsch ungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung) [επιστήμη, έρευνα και ανάπτυξη (ερευνητικά κέντρα, επιστημονικές εταιρείες και ενώσεις, κέντρα προαγωγής της επιστήμης)], − Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall − und Abwasserbeseitigung) [καθαριότητα (υπηρεσίες οδοκαθαριστών, απορριμμάτων και αποχετεύσεων), − Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen soweit im Allgemeininteresse tätig, Wohnraumvermittlung) [οικοδομή και κατοικία (σχέδιο πόλεων, πολεοδομία, στεγαστικές επιχειρήσεις εφόσον ενεργούν προς το κοινό συμφέρον, γραφεία εξεύρεσης κατοικίας)], − Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) [οικονομία (εταιρίες προώθησης της οικονομίας)], − Friedhofs− und Bestattungswesen (υπηρεσίες νεκροταφείων και ταφής), − Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung) [συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες (χρηματοδότηση, τεχνική συνεργασία, αναπτυξιακή βοήθεια, κατάρτιση)]. IV. − ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κατηγορίες α) Οι δημόσιες επιχειρήσεις και δημόσιοι φορείς β) Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά το 50 % τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού των ή των οποίων το εταιρικό κεφάλαιο ανήκει κατά 51 % τουλάχιστον στο κράτος γ) Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκη¬σης οποιασδήποτε βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ), σε τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, καθώς και σε δημόσιες επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, και σε υπό το στοιχείο β) νομικά πρόσωπα, ή επιχορηγούνται τακτικά από αυτά, κατά το 50 % τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού των, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις ή με το καταστατικό τους, ή τα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα που κατέχουν τουλάχιστον το 51 % του εταιρικού κεφαλαίου αυτών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. V. − ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ Κατηγορίες − Οργανισμοί και φορείς δημοσίου δικαίου που διέπονται από το νόμο − «Ley de Contratos de las Administraciones Públicas», − πλην εκείνων που αποτελούν μέρος της − Administración General del Estado (γενικής διοίκησης του κράτους). − Οργανισμοί και φορείς δημοσίου δικαίου που διέπονται από το νόμο − «Ley de Contratos de las Administraciones Públicas», − πλην εκείνων που αποτελούν μέρος της − Administración de las Comunidades Autónomas (διοίκησης των «αυτόνομων κοινοτήτων»). − Οργανισμοί και φορείς δημοσίου δικαίου που διέπονται από το νόμο − «Ley de Contratos de las Administraciones Públicas», − πλην εκείνων που αποτελούν μέρος των − Corporaciones Locales (φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης). − Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social (διαχειριστικοί φορείς και κοινές υπηρεσίες των Κοινωνικών Ασφαλίσεων). VI. ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ Οργανισμοί − Collège de France − Conservatoire national des arts et métiers − Observatoire de Paris − Institut national d’histoire de l’art (INHA) − Centre national de la recherche scientifique (CNRS) − Institut national de la recherche agronomique (INRA) − Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) − Institut de recherche pour le développement (IRD) − Agence nationale pour l’emploi (ANPE) − Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) − Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) − Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) − Compagnies et établissements consulaires: chambres de commerce et d’industrie (CCI), chambres des métiers et chambres d’agriculture (εμποροβιομηχανικά, επαγγελματικά και γεωργικά επιμελητήρια) − Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) Κατηγορίες 1. Εθνικά δημόσια ιδρύματα: − Agences de l’eau (φορείς υδάτων) − Écoles d’architecture (αρχιτεκτονικές σχολές) − Universités (πανεπιστήμια) − Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM, − παιδαγωγικές ακαδημίες) 2. Δημόσια ιδρύματα διοικητικού χαρακτήρα σε περιφερειακό, νομαρχιακό ή τοπικό επίπεδο − collèges (γυμνάσια/λύκεια) − lycées (πλήρη γυμνάσια/λύκεια) − établissements publics hospitaliers (δημόσια νοσοκομεία) − offices publics d’habitations à loyer modéré (OPHLM, − οργανισμοί λαϊκής κατοικίας)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ενώσεις φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης − δημόσιοι φορείς διαδημοτικής συνεργασίας − διανομαρχιακοί και διαπεριφερειακοί φορείς VII. ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ Οργανισμοί Enterprise Ireland [Μάρκετινγκ, τεχνολογία και ανάπτυξη επιχειρήσεων] Forfás [Πολιτική και συμβουλές για επιχειρήσεις, εμπόριο, τεχνολογία και καινοτομία] Industrial Development Authority Enterprise Ireland FÁS [Κατάρτιση για τη βιομηχανία και την απασχόληση] Health and Safety Authority Bord Fáilte Éireann [Τουριστική ανάπτυξη] CERT [Κατάρτιση σε τουριστικά επαγγέλματα] Irish Sports Council National Roads Authority Údarás na Gaeltachta [Αρχή για τις ιρλανδόφωνες περιοχές] Teagasc [Γεωργική έρευνα, κατάρτιση και ανάπτυξη] An Bord Bia [Προαγωγή της βιομηχανίας τροφίμων] An Bord Glas [Προαγωγή της βιομηχανίας κηπευτικών] Irish Horseracing Authority Bord na gCon [Υποστήριξη και ανάπτυξη κυνοδρομιών] Marine Institute Bord Iascaigh Mhara [Ανάπτυξη αλιείας] Equality Authority Legal Aid Board Κατηγορίες Regional Health Boards (Περιφερειακά νοσοκομειακά κέντρα) Hospitals and similar institutions of a public character (Νοσοκομεία και παρόμοια ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα) Vocational Education Committees (Επιτροπές τεχνικήςεπαγγελματικής εκπαίδευσης) Colleges and educational institutions of a public character (Κολλέγια και εκπαιδευτικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα) Central and Regional Fisheries Boards (Κεντρικά και περιφερειακά συμβούλια αλιείας) Regional Tourism Organisations (Περιφερειακοί οργανισμοί τουρισμού) National Regulatory and Appeals bodies (Εθνικοί οργανισμοί ρυθμίσεων και προσφυγών, π.χ. στους τομείς των τηλεπικοινω¬νιών, της ενέργειας, του χωροταξικού σχεδιασμού, κ.λπ. ...) Οργανισμοί που έχουν συσταθεί για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων ή την ικανοποίηση διάφορων αναγκών δημόσιων τομέων, [π.χ. Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority κ.λπ.] (Οργανισμοί που έχουν συσταθεί για να εκτελούν ειδικά καθήκοντα ή να πληρούν τις ανάγκες δημόσιων τομέων, − Local Government Computer Services Board, Environmental Proteaction Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority etc.) Άλλοι δημόσιοι φορείς που εμπίπτουν στον ορισμό του «οργανισμού δημόσιου δικαίου» κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 7 της παρούσας οδηγίας. (Οι άλλοι δημόσιοι οργανισμοί που αντιστοιχούν στον ορισμό του οργανισμού δημοσίου δικαίου που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 7 της παρούσας οδηγίας). VIII. ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ Οργανισμοί Società «Stretto di Messina» Ente autonomo mostra d’oltremare e del lavoro italiano nel mondo Ente nazionale per l’aviazione civile − ENAC Ente nazionale per l’assistenza al volo − ENAV ANAS.S.p.Α. Κατηγορίες − Enti portuali e aeroportuali (λιμενικές και αερολιμενικές αρχές), − Consorzi per le opere idrauliche (όμιλοι επιχειρήσεων για υδραυλικά έργα), − Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università (κρατικά πανεπιστήμια, κρατικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα, όμιλοι επιχειρήσεων για τις εργασίες χωροθέτησης των πανεπιστημίων), − Instituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (δημόσια φιλανθρωπικά ιδρύματα) − Ιstituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici ο vulcanologici (ανώτατα επιστημονικά και πολιτιστικά ινστιτούτα, αστεροσκοπεία, κέντρα αστροφυσικής, γεωφυσικής ή ηφαιστειολογίας), − Enti di ricerca e sperimentazione (ερευνητικοί οργανισμοί), − Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (φορείς που διαχειρίζονται υποχρεωτικά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας), − Consorzi di bonifica (όμιλοι επιχειρήσεων εγγείων βελτιώσεων), − Enti di sviluppo ο di irrigazione (οργανισμοί ανάπτυξης ή ύδρευσης), − Consorzi per le aree industriali (όμιλοι επιχειρήσεων για τις βιομηχανικές ζώνες), − Comunità montane (ενώσεις τοπικών αρχών ορεινών περιοχών), − Enti preposti a servizi di pubblico interesse (οργανισμοί κοινής ωφελείας), − Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero (δημόσιοι οργανισμοί των οποίων οι δραστηριότητες αφορούν τα θεάματα, τα σπορ, τον τουρισμό και τον ψυχαγωγία), − Enti culturali e di promozione artistica (πολιτιστικοί οργανισμοί και οργανισμοί προαγωγής των τεχνών). IX. ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Κατηγορίες − Établissements publics de l’État placés sous la surveillance d’un membre du gouvernement (δημόσια ιδρύματα του κράτους που εποπτεύονται από μέλος της κυβέρνησης). − Établissements publics placés sous la surveillance des communes (δημόσια ιδρύματα που εποπτεύονται από δήμους και κοινότητες). Syndicats de communes créés en vertu de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes (ενώσεις δήμων και κοινοτήτων που συστάθηκαν δυνάμει του νόμου της 23ης Φεβρουαρίου 2001 περί − syndicats de communes). X. ΣΤΙΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ Οργανισμοί Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Υπουργείο Εσωτερικών και Σχέσεων του Βασιλείου) − Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (NIBRA) (Netherlands Institute for Firemen and Combatting calamities) − Nederlands Bureau Brandweer Examens (NBBE) (Netherlands Burerau for Exams of Firemen) − Landelijk Selectie− en Opleidingsinstituut Politie (LSOP) (National Institute for Selection and Education of Policemen) − 25 afzonderlijke politieregio’s (25 individual police regions) − Stichting ICTU (ICTU Foundation) Ministerie van Economische Zaken (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας) − Stichting Syntens (Syntens) − Van Swinden Laboratorium B.V. (NMi van Swinden Laboratory) − Nederlands Meetinstituut B.V. (Nmi Institute for Metrology and Technology) − Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) (Netherlands Agency for Aerospace Programmes) − Stichting Toerisme Recreatie Nederland (TRN) (Netherlands Board of Tourism) − Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) (Cooperative Body of the provincial governments of the Northern Netherlands) − Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) (Gelderland Development Company) − Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij (OOM) (OOM International Business Development) − LIOF (Limburg Investment Development Company LIOF) − Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) (NOM Investment Development) − Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) (Noord Brabant Development Agency) − Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Independent Post and Telecommunication Authority) Ministerie van Financiën (Υπουργείο Οικονομικών) − De Nederlandse Bank N.V. (Κεντρική Τράπεζα των Κάτω Χωρών) − Autoriteit Financiële Markten (Εποπτική αρχή των χρηματαγορών των Κάτω Χωρών) − Pensioen− & Verzekeringskamer (Εποπτική αρχή συντάξεων και ασφαλειών των Κάτω Χωρών) Ministerie van Justitie (Υπουργείο Δικαιοσύνης) − Stichting Reclassering Nederland (SRN) − Stichting VEDIVO − Voogdij− en gezinsvoogdij instellingen (Ιδρύματα κηδεμονίας και αντιλήψεως) − Stichting Halt Nederland (SHN) − Particuliere Internaten (Ιδιωτικά οικοτροφεία) − Particuliere Jeugdinrichtingen (Αναμορφωτήριο ανηλίκων) − Schadefonds Geweldsmisdrijven − Centraal orgaan Opvang Asielzoekers − Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) − Landelijke organisaties slachtofferhulp (Εθνικές οργανώσεις αρωγής θυμάτων) − College Bescherming Persoongegevens − Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) − Raden voor de Rechtsbijstand − Stichting Rechtsbijstand Asiel − Stichtingen Rechtsbijstand − Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR) − Clara Wichman Instituut − Tolkencentra (Κέντρα διερμηνείας) Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Υπουργείο Γεωργίας, Διαχείρισης της Φύσης και Αλιείας) − Bureau Beheer Landbouwgronden − Faunafonds − Staatsbosbeheer − Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding − Universiteit Wageningen − Stichting DLO − (Hoofd) productschappen Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Επιστημών) A. Γενική περιγραφή − τα δημόσια ή χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο ταμείο ειδικά πρωτοβάθμια σχολεία, κατά την έννοια του νόμου Wet op het primair onderwijs − τα δημόσια ή χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο ταμείο σχολεία ειδικής εκπαίδευσης, συνεχιζόμενης ειδικής εκπαίδευσης, και τα ιδρύματα ειδικής εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης ειδικής εκπαίδευσης, κατά την έννοια του νόμου Wet op de expertisecentra − τα δημόσια ή χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο ταμείο ειδικά σχολεία ή ιδρύματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατά την έννοια του νόμου Wet op het Voortgezet Onderwijs − τα δημόσια ή χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο ταμείο ειδικά ιδρύματα, κατά την έννοια του νόμου Wet Educatie en Beroepsonderwijs − τα δημόσια ή χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο ταμείο ειδικά σχολεία, κατά την έννοια του νόμου Experimentenwet Onderwijs − τα χρηματοδοτούμενα πανεπιστήμια και ΑΕΙ, το Open Universiteit, και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, περί των οποίων ο νόμος Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, καθώς και τα ιδρύματα διεθνούς παιδείας, εφόσον χρηματοδοτούνται κατά περισσότερο από 50 % από το κράτος Wetenschappelijk Onderzoek − υπηρεσίες πλαισίωσης σχολείων κατά την έννοια του νόμου Wet op het primair onderwijs ή του νόμου Wet op de expertisecentra − τα εθνικά παιδαγωγικά κέντρα, κατά την έννοια του νόμου Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten − τα ραδιοτηλεοπτικά σωματεία, κατά την έννοια του νόμου Mediawet − τα κληροδοτήματα («fondsen») κατά την έννοια του νόμου Wet op het Specifiek Cultuurbeleid − τα εθνικά όργανα επαγγελματικής εκπαίδευσης − τα ιδρύματα («stichtingen») κατά την έννοια του νόμου Wet Verzelfstandiging Rijksmuseale Diensten − τα λοιπά μουσεία, που χρηματοδοτούνται κατά περισσότερο από 50 % από το ΥΠΠΕ − οι λοιπές οργανώσεις και φορείς στον τομέα της παιδείας, του πολιτισμού και των επιστημών, που χρηματοδοτούνται κατά περισσότερο από 50 % από το ΥΠΠΕ B. Ονομαστική απαρίθμηση − Informatie Beheer Groep − Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs − Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent − Stichting voor Vluchteling−Studenten UAF − Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen − Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic) − Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut − Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek − Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek − College van Beroep voor het hoger Onderwijs − Vereniging van openbare bibliotheken NBLC − Koninklijke Bibliotheek − Stichting Muziek Centrum van de Omroep − Stichting Ether Reclame − Stichting Radio Nederland Wereldomroep − Nederlandse Programma Stichting − Nederlandse Omroep Stichting − Commissariaat voor de Media − Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties − Stichting Lezen − Dienst Omroepbijdragen − Centrum voor innovatie en opleidingen − Bedrijfsfonds voor de Pers − Centrum voor innovatie van opleidingen − Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito) − Instituut voor Leerplanontwikkeling − Landelijk Dienstverlenend Centrum voor Studie− en Beroepskeuzevoorlichting− Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie − Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs − BVE−Raad − Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven − Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs − Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs − Combo, Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie − Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs − Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO − Stichting SoFoKles − Europees Platform − Stichting mobiliteitsfonds HBO − Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum − Stichting minderheden Televisie Nederland − Stichting omroep allochtonen − Stichting multiculturele Activiteiten Utrecht − School der Poëzie − Nederlands Perscentrum − Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum − Bibliotheek voor varenden − Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden − Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken − Nederlandse luister− en braillebibliotheek − Federatie Slechtzienden− en Blindenbelang − Bibliotheek Le Sage Ten Broek − Doe Maar Dicht Maar − ElHizjra − Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten − Fund for Central and East European Bookprojects − Jongeren Onderwijs Media Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης) − Sociale Verzekeringsbank − Arbeidsvoorzieningsorganisatie − Stichting Silicose Oud Mijnwerkers − Stichting Pensioen− & Verzekeringskamer − Sociaal Economische Raad (SER) − Raad voor Werk en Inkomen (RWI) − Centrale organisatie voor werk en inkomen − Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Υπουργείο Συγκοινωνιών και Διαχείρισης Υδάτων) − RDW Voertuig informatie en toelating − Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie (LVB) − Nederlandse Loodsencorporatie (NLC) − Regionale Loodsencorporatie (RLC) Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Υπουργείο Οικισμού, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος) − Kadaster − Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting − Stichting Bureau Architectenregister Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Αθλητισμού) − Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR) − College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG) − Commissies voor gebiedsaanwijzing − College sanering Ziekenhuisvoorzieningen − Zorgonderzoek Nederland (ZON) − Keuringsinstellingen Wet medische hulpmiddelen: N.V. KEMA/Stichting TNO Certification College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ) − College voor Zorgverzekeringen (CVZ) − Nationaal Comité 4 en 5 mei − Pensioen− en Uitkeringsraad (PUR) − College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) − Stichting Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO) − Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM) − Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS − Stichting Sanquin Bloedvoorziening − College van Toezicht op de Zorgverzekeringen organen (προβλεπόμενο στο Νόμο BIG, άρθρο 14 § 2c) − Ziekenfondsen (Ταμεία Υγείας) − Nederlandse Transplantatiestichting (NTS) − Regionale Indicatieorganen (RIO’s) (Περιφερειακοί φορείς αξιολόγησης αναγκών).ΧΙ.ΕΝ. ΧΙ. ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ Όλοι οι οργανισμοί μη βιομηχανικού ή εμπορικού χαρακτήρα που υπόκεινται στο δημοσιονομικό έλεγχο του Rechnungshof (Ελεγκτικού Συνεδρίου). ΧΙΙ. ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Κατηγορίες − Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial (δημόσιοι φορείς χωρίς εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα), − Serviços públicos personalizados (δημόσιες υπηρεσίες με νομική προσωπικότητα), − Fundações públicas (δημόσια ιδρύματα), − Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde (δημόσια ιδρύματα εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και υγείας). ΧΙΙΙ. ΣΤΗ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Οι δημόσιοι ή ελεγχόμενοι από το δημόσιο οργανισμοί ή επιχειρήσεις που δεν είναι βιομηχανικού ή εμπορικού χαρακτήρα. XIV. ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ Όλοι οι μη εμπορικοί οργανισμοί των οποίων οι δημόσιες συμβάσεις υπόκεινται στον έλεγχο της εθνικής υπηρεσίας δημοσίων συμβάσεων. XV. ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Οργανισμοί − Design Council, − Health and Safety Executive, − National Research Development Corporation, − Public Health Laboratory Service Board, − Advisory, Conciliation and Arbitration Service, − Commission for the New Towns, − National Blood Authority, − National Rivers Authority, − Scottish Enterprise, − Scottish Homes, − Welsh Development Agency. Κατηγορίες − Maintained schools (επιχορηγούμενα σχολεία), − Universities and Colleges financed for the most part by other contracting authorities, (πανεπιστήμια και κολέγια xrηματοδοτούμενα κατά το πλείστον από άλλες αναθέτουσες αρχές), − National Museums and Galleries, (εθνικά μουσεία και πινακοθήκες), − Research Councils, (συμβούλια επιστημονικής έρευνας), − Fire Authorities, (πυροσβεστικές αρχές), − National Health Service Strategic Health Authorities, (στρατηγικές αρχές υγείας του National Health Service), − Police Authorities, (αστυνομικές αρχές), − New Town Development Corporations (φορείς ανάπτυξης νέων οικισμών), − Urban Development Corporations (πολεοδομικοί φορείς). 1. Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 2. Υπουργείο Εξωτερικών 3. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Υπουργείο Ανάπτυξης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Υπουργείο Δικαιοσύνης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Υπουργείο Πολιτισμού

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Υπουργείο Υγείας − Πρόνοιας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Υπουργείο Γεωργίας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Υπουργείο Μακεδονίας − Θράκης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Υπουργείο Αιγαίου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς ΕΛΛΑΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Γενική Γραμματεία Ισότητας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 25

Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 26

Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 27

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 28

Εθνικό Τυπογραφείο

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 29

Γενικό Χημείο του Κράτους

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 30

Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 31

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 32

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 33

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 34

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 35

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 36

Πανεπιστήμιο Πατρών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 37

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 38

Πολυτεχνείο Κρήτης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 39

Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 40

Αιγινήτειο Νοσοκομείο

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 41

Αρεταίειο Νοσοκομείο

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 42

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 43

Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Α.Ε.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 44

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 45

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 46

Γενικό Επιτελείο Στρατού (1)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 47

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (1)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 48

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (1)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 49

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 50

Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΣΠΑΝΙΑ Presidencia del Gobierno Προεδρία της Κυβερνήσεως Ministerio de Asuntos Exteriores Υπουργείο Εξωτερικών Ministerio de Justicia Υπουργείο Δικαιοσύνης Ministerio de Defensa Υπουργείο Αμύνης Ministerio de Hacienda Υπουργείο Οικονομικών Ministerio de Interior Υπουργείο Εσωτερικών Ministerio de Fomento Υπουργείο Χωροταξικής Ανάπτυξης Ministerio de Educación, Cultura y Deportes Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Διατροφής Ministerio de la Presidencia Υπουργείο Προεδρίας Ministerio de Administraciones Públicas Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης Ministerio de Sanidad y Consumo Υπουργείο Υγείας και Κατανάλωσης Ministerio de Economía Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Ministerio de Medio Ambiente Υπουργείο Περιβάλλοντος Ministerio de Ciencia y Tecnología Υπουργείο Επιστημών και Τεχνολογίας ΓΑΛΛΙΑ 1. Υπουργεία − Services du Premier ministre − Υπηρεσίες Πρωθυπουργού − Ministère des affaires étrangères − Υπουργείο Εξωτερικών − Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité − Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων, Εργασίας και Αλληλεγγύης − Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche − Υπουργείο Γεωργίας, Διατροφής, Αλιείας et des affaires rurales και Υπαίθρου − Ministère de la culture et de la communication − Υπουργείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας − Ministère de la défense − Υπουργείο Αμύνης1 − Ministère de l’écologie et du développement durable − Υπουργείο Οικολογίας και Αειφόρου Ανάπτυξης − Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie − Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας − Ministère de l’équipement, des transports, du logement, − Υπουργείο Εξοπλισμού, Μεταφορών, Οικισμού, du tourisme et de la mer Τουρισμού και Θαλασσών − Ministère de la fonction publique, de la réforme de l’Etat − Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης, Μεταρρύθμισης et de l’aménagement du territoire του Κράτους και Χωροταξίας − Ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure − Υπουργείο Εσωτερικών, Εσωτερικής Ασφάλειας et des libertés locales και Τοπικών Ελευθεριών — Ministère de la justice − Υπουργείο Δικαιοσύνης — Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale − Υπουργείο Νέας Γενιάς, Παιδείας και Έρευνας et de la recherche − Ministère de l’outre−mer − Υπουργείο Υπερπόντιων Περιοχών − Ministère de la santé, de la famille − Υπουργείο Υγείας, Οικογένειας και Αναπήρων et des personnes handicapées − Ministère des sports − Υπουργείο Αθλητισμού 1 Μη πολεμικό υλικό περί του οποίου το Παράρτημα V 2. Εθνικά δημόσια ιδρύματα − Académie de France à Rome − Académie de marine − Académie des sciences d’outre−mer − Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) − Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) − Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) − Agence nationale pour l’indemnisation des français d’outre−mer (ANIFOM) − Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) − Bibliothèque nationale de France − Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg − Bibliothèque publique d’information − Caisse des dépôts et consignations − Caisse nationale des autoroutes (CNA) − Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) − Centre des monuments nationaux (CMN) − Caisse de garantie du logement locatif social − Casa de Velasquez − Centre d’enseignement zootechnique − Centre d’études du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l’agriculture − Centre d’études supérieures de sécurité sociale − Centres de formation professionnelle agricole − Centre national d’art et de culture Georges Pompidou − Centre national de la cinématographie − Centre national d’études et de formation pour l’enfance inadaptée − Centre national d’études et d’expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) − Centre national des lettres − Centre national de documentation pédagogique − Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS) − Centre hospitalier des Quinze−Vingts − Centre national de promotion rurale de Marmilhat − Centres d’éducation populaire et de sport (CREPS) − Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS) − Centres régionaux de la propriété forestière − Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants − Commission des opérations de bourse − Conseil supérieur de la pêche − Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres − Conservatoire national supérieur de musique de Paris − Conservatoire national supérieur de musique de Lyon − Conservatoire national supérieur d’art dramatique − École centrale − Lyon − École centrale des arts et manufactures − Ecole du Louvre − École française d’archéologie d’Athènes − École française d’Extrême−Orient − École française de Rome − École des hautes études en sciences sociales − École nationale d’administration − École nationale de l’aviation civile (ENAC) − École nationale des Chartes − École nationale d’équitation − École nationale du génie rural des eaux et des forêts (ENGREF) − Écoles nationales d’ingénieurs − École nationale d’ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires − Écoles nationales d’ingénieurs des travaux agricoles − Ecole nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg − École nationale de la magistrature − Écoles nationales de la marine marchande − École nationale de la santé publique (ENSP) − École nationale de ski et d’alpinisme − École nationale supérieure agronomique − Montpellier − École nationale supérieure agronomique − Rennes − École nationale supérieure des arts décoratifs − École nationale supérieure des arts et industries Strasbourg − École nationale supérieure des arts et industries textiles − Roubaix − Écoles nationales supérieures d’arts et métiers − École nationale supérieure des beaux−arts − École nationale supérieure des bibliothécaires − École nationale supérieure de céramique industrielle − École nationale supérieure de l’électronique et de ses applications (ENSEA) − École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires − École nationale supérieure du paysage − Écoles nationales vétérinaires − École nationale de voile − Écoles normales nationales d’apprentissage − Écoles normales supérieures − École polytechnique − École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze) − École de sylviculture − Crogny (Aube) − École de viticulture et d’oenologie de la Tour−Blanche (Gironde) − École de viticulture − Avize (Marne) − Hôpital national de Saint−Maurice − Établissement national des invalides de la marine (ENIM) − Établissement national de bienfaisance Koenigswarter − Établissement de maîtrise d’ouvrage des travaux culturels (EMOC) − Établissement public du musée et du domaine national de Versailles − Fondation Carnegie − Fondation Singer−Polignac − Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations − Institut de l’élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux (IEMVPT) − Institut français d’archéologie orientale du Caire − Institut français de l’environnement − Institut géographique national − Institut industriel du Nord − Institut national agronomique de Paris−Grignon − Institut national des appellations d’origine (INAO) − Institut national d’astronomie et de géophysique (INAG) − Institut national de la consommation (INC) − Institut national d’éducation populaire (INEP) − Institut national d’études démographiques (INED) − Institut national des jeunes aveugles − Paris − Institut national des jeunes sourds − Bordeaux − Institut national des jeunes sourds − Chambéry − Institut national des jeunes sourds − Metz − Institut national des jeunes sourds − Paris − Institut national du patrimoine − Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N2.P3) − Institut national de la propriété industrielle − Institut national de recherches archéologiques préventives − Institut national de recherche pédagogique (INRP) − Institut national des sports et de l’éducation physique − Instituts nationaux polytechniques − Instituts nationaux des sciences appliquées − Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen − Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) − Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) − Instituts régionaux d’administration − Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de Saint−Ouen − Musée Auguste−Rodin − Musée de l’armée − Musée Gustave−Moreau − Musée du Louvre − Musée du quai Branly − Musée national de la marine − Musée national J.−J.−Henner − Musée national de la Légion d’honneur − Muséum national d’histoire naturelle − Office de coopération et d’accueil universitaire − Office français de protection des réfugiés et apatrides − Office national de la chasse et de la faune sauvage − Office national d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP) − Office des migrations internationales (OMI) − Office universitaire et culturel français pour l’Algérie − Palais de la découverte − Parcs nationaux − Syndicat des transports parisiens d’Ile−de−France − Thermes nationaux − Aix−les−Bains 3. Άλλος εθνικός δημόσιος οργανισμός − Union des groupements d’achats publics (UGAP) ΙΡΛΑΝΔΙΑ President’s Establishment (Προεδρία της Δημοκρατίας) Houses of the Oireachtas and European Parliament (Κοινοβούλιο και Ευρωκοινοβούλιο) Department of the Taoiseach (Γραφείο Πρωθυπουργού) Central Statistics Office (Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία) Department of Finance (Υπουργείο Οικονομικών) Office of the Comptroller and Auditor General (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) Office of the Revenue Commissioners (Υπηρεσία Δημόσιων Εσόδων) Office of Public Works (Υπηρεσία Δημόσιων Έργων) State Laboratory (Χημείο του Κράτους) Office of the Attorney General (Γενικό Επιτροπάτο Δικαιοσύνης) Office of the Director of Public Prosecutions (Γενική Εισαγγελία) Valuation Office (Υπηρεσία Αποτιμήσεων) Civil Service Commission (Επιτροπάτο Δημοσιοϋπαλληλικού Σώματος) Office of the Ombudsman (Διαμεσολαβητής) Chief State Solicitor’s Office (Υπηρεσία Νομικού Συμβούλου του Κράτους) Department of Justice, Equality and Law Reform (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Ισότητας και Μεταρρύθμισης του Δικαίου) Courts Service (Υπηρεσία Δικαστηρίων) Prisons Service (Υπηρεσία Φυλακών) Office of the Commissioners of Charitable Donations (Επιτροπάτο Δωρεών και Κληροδοτημάτων) and Bequests Department of the Environment and Local Government (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Τοπικής Αυτοδιοίκησης) Department of Education and Science (Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών) Department of Communications, Marine (Υπουργείο Συγκοινωνιών, Θαλάσσιων and Natural Resources και Φυσικών Πόρων) Department of Agriculture and Food (Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων) Department of Transport (Υπουργείο Μεταφορών) Department of Health and Children (Υπουργείο Υγείας και Παιδιών) Department of Enterprise, Trade and Employment (Υπουργείο Επιχειρήσεων, Εμπορίου και Απασχόλησης) Department of Arts, Sports and Tourism (Υπουργείο Τεχνών, Αθλητισμού και Τουρισμού) Department of Defence (Υπουργείο Αμύνης) Department of Foreign Affairs (Υπουργείο Εξωτερικών) Department of Social and Family Affairs (Υπουργείο Κοινωνικών και Οικογενειακών Υποθέσεων) Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs (Υπουργείο Κοινοτικών Υποθέσεων, Υπαίθρου και Ιρλανδόφωνων Περιοχών) Arts Council (Συμβούλιο Τεχνών) National Gallery (Εθνική Πινακοθήκη) ΙΤΑΛΙΑ I. Αγοράστριες οντότητες 1. Presidenza del Consiglio dei Ministri Προεδρία Υπουργικού Συμβουλίου 2. Ministero degli Affari Esteri Υπουργείο Εξωτερικών 3. Ministero dell’Interno Υπουργείο Εσωτερικών 4. Ministero della Giustizia Υπουργείο Δικαιοσύνης 5. Ministero della Difesa Υπουργείο Άμυνας1 6. Ministero dell’Economia e delle Finanze Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 7. Ministero delle Attività Produttive Υπουργείο Παραγωγικών Δραστηριοτήτων 8. Ministero delle Comunicazioni Υπουργείο Επικοινωνιών 9. Ministero delle Politiche agricole e forestali Υπουργείο Γεωργικής και Δασικής Πολιτικής 10. Ministero dell’Ambiente e tutela del Territorio Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξικής Μέριμνας 11. Ministero delle Infrastrutture e Transporti Υπουργείο Υποδομής και Μεταφορών 12. Ministero del Lavoro e delle politiche sociali Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικών Πολιτικών 13. Ministero della Salute Υπουργείο Υγείας 14. Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Προεδρία Υπουργικού Συμβουλίου 15. Ministero per i Beni e le attività culturali Υπουργείο Πολιτιστικών Αγαθών και Δραστηριοτήτων 2. Άλλος εθνικός δημόσιος οργανισμός: CONSIP SPA (Πάροχος Δημόσιων Πληροφορικών Υπηρε− CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) σιών)2 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1. Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du 1. Υπουργείο Γεωργίας, Αμπελουργίας και Ανάπτυξης Développement rural: Administration des services της Υπαίθρου: Διοίκηση Τεχνικών techniques de l’agriculture) Υπηρεσιών Γεωργίας 2. Ministère des Affaires étrangères, du Commerce 2. Υπουργείο Εξωτερικών, Εξωτερικού Εμπορίου, extérieur, de la Coopération et de la Défense: Armée. Συνεργασίας και Άμυνας: Στρατός 3. Ministère de l’Education nationale, de la Formation 3. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Επαγγελματικής professionnelle et des Sports: Lycées d’enseignement Κατάρτισης και Αθλητισμού: γενικά και τεχνικά λύκ secondaire et d’enseignement secondaire technique. 4. Ministère de l’Environnement: Administration de l’en− 4. Υπουργείο Περιβάλλοντος: Διοίκηση Περιβάλλοντος vironnement. 5. Ministère d’Etat, département des Communications: 5. Υπουργείο Επικρατείας, τμήμα Επικοινωνιών: Entreprise des P et T (Postes seulement). Επιχείρηση ΤΤΤ (μόνο τα ταχυδρομεία) 6. Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de 6. Υπουργείο Οικογένειας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης la Jeunesse: Maisons de retraite de l’Etat, Homes και Νέας Γενιάς: Κρατικά Γηροκομεία d’enfants. και Ιδρύματα Παιδιών 7. Ministère de la Fonction publique et de la Réforme 7. Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Μεταρρύθμισης administrative: Centre informatique de l’Etat, του Κρατικού Μηχανισμού: Κέντρο Μηχανοργάνωσης Service central des imprimés et des fournitures του Κράτους, Κεντρική Υπηρεσία Εντύπων και de bureau de l’Etat. Αναλωσίμων Γραφείου του Κράτους 8. Ministère de la Justice: Etablissements pénitentiaires. 8. Υπουργείο Δικαιοσύνης: Σωφρονιστικά Καταστήματα 9. Ministère de l’Intérieur: Police grand−ducale, 9. Υπουργείο Εσωτερικών: Εθνική Αστυνομία, Service national de la protection civile. Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας 10. Ministère des Travaux publics: Administration 10. Υπουργείο Δημόσιων Έργων: Διοίκηση des bâtiments publics; Administration Δημόσιων Κτιρίων, Διοίκηση Οδοποιίας des ponts et chaussées. και Γεφυροποιίας 1 Μη πολεμικό υλικό. 2 Ο εν λόγω εθνικός δημόσιος οργανισμός ενεργεί ως δημόσιος φορέας προμηθειών για όλα τα Υπουργεία και κατόπιν αιτήματος, για άλλες δημόσιες οντότητες, βάσει συμβάσεως ή συμφωνίας − πλαίσιο. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ Ministerie van Algemene Zaken (Υπουργείο Γενικών Υποθέσεων) − Bestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού) − Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Κυβερνητικής Πολιτικής) − Rijksvoorlichtingsdienst: (Εθνική Υπηρεσία Ενημέρωσης) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Υπουργείο Εσωτερικών) − Bestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού) − Agentschap Informatievoorziening Overheidspersoneel (IVOP) (Οργανισμός Πληροφοριών Κρατικού Προσωπικού) − Centrale Archiefselectiedienst (CAS) (Κεντρική Υπηρεσία Επιλογής Αρχείων) − Algemene Inlichtingen− en Veiligheidsdienst (AIVD) (Γενική Υπηρεσία Πληροφοριών και Ασφάλειας) − Beheerorganisatie GBA (Οργανισμός Στοιχείων Προσωπικού και Ταξιδιωτικών Εγγράφων) − Organisatie Informatie− en communicatietechnologie OOV (ITO) (Οργανισμός Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών) − Korps Landelijke Politiediensten (Σώμα Εθνικών Αστυνομικών Υπηρεσιών) Ministerie van Buitenlandse Zaken (Υπουργείο Εξωτερικών) − Directoraat Generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC) (Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Προξενικών Υποθέσεων) − Directoraat Generaal Politieke Zaken (DGPZ) (Γενική Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων) − Directoraat Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) (Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας) − Directoraat Generaal Europese Samenwerking (DGES) (Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Συνεργασίας) − Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) (Κέντρο Προώθησης Εισαγωγών από Αναπτυσσόμενες Χώρες) − Centrale diensten ressorterend onder P/PlvS (υποστηρικτικές υπηρεσίες υπαγόμενες στο Γενικό Γραμματέα ή στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα) − Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk) (κάθε μία διπλωματική αποστολή στο εξωτερικό) Ministerie van Defensie (Υπουργείο Άμυνας) − Bestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού) − Staf Defensie Interservice Commando (DICO) (Διυπηρεσιακό Αρχηγείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών) − Defensie Telematica Organisatie (DTO) (Οργανισμός Τηλεματικής Εθνικής Άμυνας) − Centrale directie van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (Κεντρική Διεύθυνση Υποδομής ΥΕΘΑ) − De afzonderlijke regionale directies van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (Περιφερειακές Διευθύνσεις Υποδομής ΥΕΘΑ) − Directie Materieel Koninklijke Marine (Διεύθυνση Υλικού Βασιλικού Ναυτικού) − Directie Materieel Koninklijke Landmacht (Διεύθυνση Υλικού Βασιλικού Στρατού) − Directie Materieel Koninklijke Luchtmacht (Διεύθυνση Υλικού Βασιλικής Αεροπορίας) − Landelijk Bevoorradingsbedrijf Koninklijke Landmacht (LBBKL) (Εθνικός Οργανισμός Εφοδιασμού Βασιλικού Στρατού) − Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) (Οργανισμός Αγωγών ΥΕΘΑ) − Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht (Κέντρο Επιμελητείας Βασιλικής Αεροπορίας) − Koninklijke Marine, Marinebedrijf (Φορέας Συντήρησης Βασιλικού Ναυτικού) Ministerie van Economische Zaken (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας) − Bestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού) − Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία) − Centraal Planbureau (CPB) (Κεντρικό Γραφείο Σχεδιασμού) − Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE) (Γραφείο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας) − Senter (Senter) − Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) (Κρατική Εποπτεία Ορυχείων) − Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) (Ολλανδική Αρχή Ανταγωνισμού) − Economische Voorlichtingsdienst (EVD) (Οργανισμός Προωθήσεως Εξαγωγών) − Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu BV (Novem) (Ολλανδική Επιχείρηση Ενέργειας και Περιβάλλοντος) − Agentschap Telecom (Αυτόνομος Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών) Ministerie van Financiën (Υπουργείο Οικονομικών) − Bestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού) − Belastingdienst Automatiseringscentrum (Κέντρο Μηχανοργάνωσης Φόρων) − Belastingdienst (Διοίκηση Φόρων και Τελωνείων): − de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (οι επί μέρους Διευθύνσεις της Διοίκησης Φόρων και Τελωνείων ανά τη χώρα) − Fiscale Inlichtingen− en Opsporingsdienst [incl. Economische Controle dienst (ECD)] [Υπηρεσία Φορολογικών Πληροφοριών και Ερευνών (συμπεριλ. της Υπηρεσίας Οικονομικού Ελέγχου)] − Belastingdienst Opleidingen (Κέντρο Κατάρτισης της Διοίκησης Φόρων και Τελωνείων) − Dienst der Domeinen (Υπηρεσία Κρατικής Περιουσίας) Ministerie van Justitie (Υπουργείο Δικαιοσύνης) − Bestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού) − Dienst Justitiële Inrichtingen (Υπηρεσία Σωφρονιστικών Καταστημάτων) − Raad voor de Kinderbescherming (Συμβούλιο Προστασίας Ανηλίκων) − Centraal Justitie Incasso Bureau (Κεντρική Υπηρεσία Είσπραξης Χρηματικών Ποινών) − Openbaar Ministerie (Γενική Εισαγγελία) − Immigratie en Naturalisatiedienst (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Πολιτογράφησης) − Nederlands Forensisch Instituut (Ολλανδικό Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο) − Raad voor de Rechtspraak (Συμβούλιο Νομολογίας) Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Υπουργείο Γεωργίας, Διαχείρισης της Φύσης και Αλιείας) − Bestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού) − Agentschap Landelijke Service bij Regelingen (LASER) (Εθνική Αυτόνομη Υπηρεσία Εφαρμογής Κανονισμών) − Agentschap Plantenziekte kundige Dienst (PD) [Αυτόνομη Υπηρεσία Φυτοπροστασίας (Agency)] − Algemene Inspectiedienst (AID) (Γενική Υπηρεσία Επιθεωρήσεων) − De afzonderlijke Regionale Beleidsdirecties (Οι επί μέρους Περιφερειακές Διευθύνσεις Πολιτικής) − Agentschap Bureau Heffingen (Αυτόνομο Γραφείο Παρακρατημάτων) − Dienst Landelijk Gebied (DLG) (Υπηρεσία Αειφόρου Αναπτύξεως της Υπαίθρου) − De afzonderlijke regionale Beleidsdirecties Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Επιστημών) − Bestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού) − Inspectie van het Onderwijs (Επιθεώρηση Παιδείας) − Inspectie Cultuurbezit (Επιθεώρηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς) − Centrale Financiën Instellingen (Κεντρικός Οργανισμός Χρηματοδότησης Ιδρυμάτων) − Nationaal archief (Εθνικά Αρχεία) − Rijksdienst voor de archeologie (Κρατική Επιθεώρηση Αρχαιολογίας) − Rijksarchiefinspectie (Επιθεώρηση Γενικών Αρχείων του Κράτους) − Adviesraad voor Wetenschaps− en Technologiebeleid (Συμβουλευτικό Συμβούλιο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Πολιτικής) − Onderwijsraad (Συμβούλιο Παιδείας) − Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (Ολλανδικό Εθνικό Ίδρυμα Πολεμικής Τεκμηρίωσης) − Instituut Collectie Nederland (Ολλανδικό Ίδρυμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς) − Raad voor Cultuur (Συμβούλιο Πολιτισμού) − Rijksdienst voor de Monumentenzorg (Εθνική Υπηρεσία Φροντίδας Μνημείων) − Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek (Εθνική Υπηρεσία Αρχαιολογικής Κληρονομιάς) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης) − Bestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού) Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Υπουργείο Συγκοινωνιών, Δημόσιων Έργων και Διαχείρισης Υδάτων) − Bestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού) − Directoraat−Generaal Luchtvaart (Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας) − Directoraat−Generaal Goederenvervoer (Γενική Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών) − Directoraat−Generaal Personenvervoer (Γενική Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών) − Directoraat−Generaal Rijkswaterstaat (Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Έργων και Διαχείρισης Υδάτων) − Hoofdkantoor Directoraat−Generaal Rijks Waterstaat (Κεντρικό Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Έργων και Διαχείρισης Υδάτων) − De afzonderlijke regionale directies van Rijkswaterstaat (οι επί μέρους περιφερειακές διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Έργων και Διαχείρισης Υδάτων) − De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (οι επί μέρους εξειδικευμένες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Έργων και Διαχείρισης Υδάτων) − Directoraat−Generaal Water (Γενική Διεύθυνση Υδάτων) − Inspecteur−Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Γενικός Επιθεωρητής, Επιθεώρηση Συγκοινωνιών και Διαχείρισης Υδάτων) − Divisie Luchtvaart van de Inspecteur−Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας του Γενικού Επιθεωρητή, Επιθεώρηση Συγκοινωνιών και Διαχείρισης Υδάτων) − Divisie Vervoer van de Inspecteur−Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Τμήμα Μεταφορών του Γενικού Επιθεωρητή, Επιθεώρηση Συγκοινωνιών και Διαχείρισης Υδάτων) − Divisie Scheepvaart van de Inspecteur−Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Τμήμα Ναυτιλίας του Γενικού Επιθεωρητή, Επιθεώρηση Συγκοινωνιών και Διαχείρισης Υδάτων) − Centrale Diensten (Κεντρικές Υπηρεσίες) − Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) (Βασιλικό Ολλανδικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο) Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Υπουργείο Οικισμού, Χωροταξίας και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος) − Bestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού) − Directoraat−Generaal Wonen (Γενική Διεύθυνση Οικισμού) − Directoraat−Generaal Ruimte (Γενική Διεύθυνση Χωροταξίας) − Directoraat General Milieubeheer (Γενική Διεύθυνση Προστασίας του Περιβάλλοντος) − Rijksgebouwendienst (Οργανισμός Κρατικών Κτιρίων) − VROM inspectie (Επιθεώρηση) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Υπουργείο Δημόσιας Υγείας, Πρόνοιας και Αθλητισμού) − Bestuursdepartement (Τμήμα πολιτικής και προσωπικού) − Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken (Επιθεώρηση Προστασίας της Υγείας, Εμπορευμάτων και Κτηνιατρικών Θεμάτων) − Inspectie Gezondheidszorg (Επιθεώρηση Μέριμνας για την Υγεία) − Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming (Επιθεώρηση Προστασίας και Αντιλήψεως των Νέων) − Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (Εθνικό Ίδρυμα Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος) − Sociaal en Cultureel Planbureau (Γραφείο Κοινωνικοπολιτιστικού Σχεδιασμού) − Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (Οργανισμός Αξιολόγησης Φαρμάκων) Tweede Kamer der Staten−Generaal (Κάτω Βουλή) Eerste Kamer der Staten−Generaal (Άνω Βουλή) Raad van State (Συμβούλιο της Επικρατείας) Algemene Rekenkamer (Ελεγκτικό Συνέδριο) Nationale Ombudsman (Εθνικός Διαμεσολαβητής) Kanselarij der Nederlandse Orden (Καγκελαρία Ολλανδικών Ταγμάτων) Kabinet der Koningin (Ιδιαίτερο Γραφείο της Βασίλισσας) ΑΥΣΤΡΙΑ 1. Bundeskanzleramt Ομοσπονδιακή Καγκελαρία 2. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών 3. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών Kultur και Πολιτισμού 4. Bundesministerium für Finanzen Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών 5. Bundesministerium für Gesundheit und Frauen Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας και Γυναικών 6. Bundesministerium für Inneres Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών 7. Bundesministerium für Justiz Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης 8. Bundesministerium für Landesverteidigung Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 9. Bundesministerium für Land− und Forstwirtschaft, Ομοσπονδιακό Υπουργείο Γεωργίας, Δασοκομίας, Umweltschutz und Wasserwirtschaft Προστασίας Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Υδάτων 10. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generatio− Ομοσπονδιακό Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, nen und Konsumentenschutz Γενεών και Προστασίας των Καταναλωτών 11. Bundesministerium für Verkehr, Innovation Ομοσπονδιακό Υπουργείο Συγκοινωνιών, Καινοτομίας und Technologie και Τεχνολογίας 12. Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Εργασίας 13. Bundesamt für Eich− und Vermessungswesen Ομοσπονδιακό Γραφείο Μέτρων και Σταθμών 14. Österreichisches Forschungs− und Prüfzentrum Αυστριακό Κέντρο Ερευνών και Δοκιμών Arsenal Gesellschaft m.b.H Arsenal G.m.b.H 15. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge Ομοσπονδιακός Φορέας Ελέγχου Οχημάτων 16. Bundesbeschaffung G.m.b.H. Ομοσπονδιακή Εταιρία Προμηθειών G.m.b.H. 17. Bundesrechenzentrum G.m.b.H. Ομοσπονδιακό Κέντρο Μηχανοργάνωσης G.m.b.H. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ − Presidência do Conselho de Ministros; Προεδρία Κυβερνήσεως − Ministério das Finanças; Υπουργείο Οικονομικών − Ministério da Defesa Nacional;1 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας − Ministério dos Negócios Estrangeiros Υπουργείο Εξωτερικών και Αποδήμων e das Comunida des Portuguesas; − Ministério da Administração Interna; Υπουργείο Εσωτερικών − Ministério da Justiça; Υπουργείο Δικαιοσύνης − Ministério da Economia; Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας − Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας Pescas; − Ministério da Educação; Υπουργείο Παιδείας − Ministério da Ciência e do Ensino Superior; Υπουργείο Επιστημών και Ανώτατης Παιδείας − Ministério da Cultura; Υπουργείο Πολιτισμού − Ministério da Saúde; Υπουργείο Υγείας − Ministério da Segurança Social e do Trabalho; Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Απασχόλησης − Ministério das Obras Públicas, Transportes Υπουργείο Δημόσιων Έργων, Συγκοινωνιών e Habitac,ao; και Οικισμού − Ministério das Cidades, Ordenamento do Território Υπουργείο Πόλεων, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος e Ambiente. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ OIKEUSKANSLERINVIRASTO − JUSTITIEKANSLERSÄM− ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΒΕΤΕΤ KAUPPA− JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ − HANDELS− ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ OCH INDUSTRIMINISTERIET Kuluttajavirasto − Konsumentverket Οργανισμός Καταναλωτών Kilpailuvirasto − Konkurrensverket Αρχή Ανταγωνισμού Kuluttajavalituslautakunta − Konsumentklagonämnden Συμβούλιο Παραπόνων Καταναλωτών Patentti− ja rekisterihallitus − Patent− och registerstyrelsen Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Σημάτων LIIKENNE− JA VIESTINTÄMINISTERIÖ − KOMMUNIKA− ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TIONSMINISTERIET Viestintävirasto − Kommunikationsverket Επιτροπή Εποπτείας Τηλεπικοινωνιών MAA− JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ −JORD− OCH ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ SKOGSBRUKSMINISTERIET Elintarvikevirasto − Livsmedelsverket Οργανισμός Τροφίμων Maanmittauslaitos − Lantmäteriverket Εθνική Γεωδαιτική Υπηρεσία OIKEUSMINISTERIÖ − JUSTITIEMINISTERIET ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Tietosuojavaltuutetun toimisto − Dataombudsmannens byrå Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Tuomioistuimet − domstolar Δικαστήρια 1 Μη στρατιωτικό υλικό αναφερόμενο στο Παράρτημα IV Korkein oikeus − Högsta domstolen Ανώτατο Δικαστήριο Korkein hallinto−oikeus − Högsta förvaltningsdomstolen Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο Hovioikeudet − hovrätter Εφετεία Käräjäoikeudet − tingsrätter Πρωτοδικεία Hallinto−oikeudet −förvaltningsdomstolar Διοικητικά Δικαστήρια Markkinaoikeus − Marknadsdomstolen Εμποροδικείο Työtuomioistuin − Arbetsdomstolen Εργοδικείο Vakuutusoikeus − Försäkringsdomstolen Ασφαλειοδικείο Vankeinhoitolaitos − Fångvårdsväsendet Διεύθυνση Σωφρονισμού OPETUSMINISTERIÖ − UNDERVISNINGSMINISTERIET ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Opetushallitus − Utbildningsstyrelsen Valtion Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας elokuvatarkastamo − Statens filmgranskningsbyrå Κρατικό Γραφείο Χαρακτηρισμού Κινηματογραφικών Ταινιών PUOLUSTUSMINISTERIÖ − FÖRSVARSMINISTERIET ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ Puolustusvoimat (1) − Försvarsmakten Ένοπλες Δυνάμεις SISÄASIAINMINISTERIÖ − INRIKESMINISTERIET ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Väestörekisterikeskus − Befolkningsregistercentralen Κέντρο Μητρώων Πληθυσμού Keskusrikospoliisi − Centralkriminalpolisen Liikkuva poliisi Κεντρική Αστυνομία Διώξεως Εγκλήματος Rörliga polisen Rajavartiolaitos1 Κεντρική Αστυνομία Τροχαίας Κινήσεως Gränsbevakningsväsendet SOSIAALI− JA Συνοριακή Φρουρά TERVEYSMINISTERIÖ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Työttömyysturvalautakunta − Arbetslöshetsnämnden Γραφείο Προσφυγών Ανεργίας Tarkastuslautakunta − Prövningsnämnden Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο Lääkelaitos − Läkemedelsverket Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Terveydenhuollon oikeusturvakeskus Rättsskyddscentralen för hälsovården Εθνική Ιατροδικαστική Αρχή Tapaturmavirasto − Olycksfallsverket Γραφείο Αποζημίωσης Ατυχημάτων Säteilyturvakeskus − Strålsäkerhetscentralen Αρχή Προστασίας από Ακτινοβολίες TYÖMINISTERIÖ − ARBETSMINISTERIET ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Valtakunnansovittelijain toimisto Riksförlikningsmännens byrå Εθνικό Γραφείο Συνδιαλλαγής Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset − Κρατικές εγκαταστάσεις υποδοχής αιτούντων άσυλο Statliga förläggningar för asylsökande Työneuvosto − Arbetsrådet i Finland Φινλανδικό Συμβούλιο Εργασίας ULKOASIAINMINISTERIÖ − UTRIKESMINISTERIET ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ VALTIOVARAINMINISTERIÖ − FINANSMINISTERIET ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Valtiontalouden tarkastusvirasto − Statens revisionsverk Ελεγκτικό Συνέδριο Valtiokonttori − Statskontoret Δημόσιο Ταμείο Valtion työmarkkinalaitos − Statens arbetsmarknadsverk Κρατικό Εργοδοτικό Γραφείο Verohallinto − Skatteförvaltningen Υπηρεσία Δημόσιων Εσόδων Tullilaitos − Tullverket Τελωνεία Valtion vakuusrahasto − Statsgarantifonden Κρατικό Ταμείο Εγγύησης YMPÄRISTÖMINISTERIÖ − MILJÖMINISTERIET ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΟΥΗΔΙΑ Akademien för de fria konsterna Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών Alkoholinspektionen Επιθεώρηση Οινοπνεύματος Alkoholsortimentsnämnden Συμβούλιο Οινοπνευματωδών Προϊόντων Allmänna pensionsfonden Γενικό Ταμείο Συντάξεων Allmänna reklamationsnämnd Γενικό Συμβούλιο Παραπόνων Καταναλωτών Ambassader Πρεσβείες Arbetsdomstolen Εργοδικείο Arbetsgivarverk, statens Κρατικός Φορέας Δημοσίων Υπαλλήλων Arbetslivsfonden Ταμεία Ζωής Εργαζομένων Arbetslivsinstitutet Ίδρυμα Ζωής Εργαζομένων Arbetsmarknadsstyrelsen Συμβούλιο Αγοράς Εργασίας Arbetsmiljöfonden Ταμείο Περιβάλλοντος Εργασίας Arbetsmiljöinstitutet Ίδρυμα Περιβάλλοντος Εργασίας Arbetsmiljönämnd, statens Συμβούλιο Περιβάλλοντος Εργασίας Δημοσίων Υπαλλήλων Arbetsmiljöverket Αρχή Περιβάλλοντος Εργασίας Arkitekturmuseet Μουσείο Αρχιτεκτονικής Arrendenämnder (12) Περιφερειακά Δικαστήρια Μισθωτικών Διαφορών (12) 1 Μη πολεμικό υλικό Β Banverket Εθνικοί Σιδηρόδρομοι Barnombudsmannen Γραφείο Διαμεσολαβητή Παιδιών Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens Συμβούλιο Αξιολόγησης Τεχνολογίας Μέριμνας για την Υγεία (κρατικό) Besvärsnämnden för rättshjälp Επιτροπή Προσφυγών Νομικής Αρωγής Biografbyrå, statens Εθνικό Συμβούλιο Λογοκρισίας Κινηματογραφικών Ταινιών Biografiskt lexikon, svenskt Σουηδικό Βιογραφικό Λεξικό Birgittaskolan Σχολή Birgitta Blekinge tekniska högskola Τεχνολογικό Ινστιτούτο Blekinge Bokföringsnämnden Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων Bostadskreditnämnd, statens (BKN) Εθνικό Ταμείο Εγγύησης Στεγαστικών Δανείων Boverket Εθνικό Συμβούλιο Οικισμού Brottsförebyggande rådet Εθνικό Συμβούλιο Πρόληψης του Εγκλήματος Brottsoffermyndigheten Αρχή Αρωγής Θυμάτων Εγκλήματος Brottsskadenämnden Αρχή Αποζημίωσης Ζημιών λόγω Εγκλήματος Byggforskningsrådet Συμβούλιο Οικοδομικής Έρευνας C Centrala försöksdjursnämnden Κεντρική Επιτροπή Πειραματόζωων Centrala studiestödsnämnden Εθνικό Συμβούλιο Υποτροφιών Centralnämnden för fastighetsdata Κεντρικό Συμβούλιο Κτηματολογίου D Danshögskolan Ανωτάτη Σχολή Χορού Datainspektionen Επιθεώρηση Δεδομένων Delegationen för utländska investeringar Sverige, ISA Οργανισμός Προσέλκυσης Ξένων Επενδύσεων (Invest in Sweden Agency, ISA) Departementen Υπουργεία Domstolsverket Διοίκηση Δικαστηρίων Dramatiska institutet Δραματική Σχολή Ε Ekeskolan Σχολή Eke Ekobrottsmyndigheten Υπηρεσία Οικονομικού Εγκλήματος Ekonomistyrningsverket Αρχή Οικονομικής Διαχείρισης Elsäkerhetsverket Συμβούλιο Ηλεκτρολογικής Ασφάλειας Energimyndigheten, statens Εθνικός Οργανισμός Ενέργειας EU/FoU−rådet Συμβούλιο ΕΕ/Ε&Α Exportkreditnämnden Οργανισμός Εγγύησης Εξαγωγικών Πιστώσεων Exportråd, Sveriges Σουηδικό Συμβούλιο Εξαγωγικού Εμπορίου Fastighetsmäklarnämnden Σώμα Εποπτείας Κτηματομεσιτών Fastighetsverk, statens Εθνικό Συμβούλιο Ακινήτων Fideikommissnämnden Συμβούλιο Κληροδοτημάτων Finansinspektionen Χρηματοοικονομική Επιθεώρηση Fiskeriverket Εθνικό Συμβούλιο Αλιείας Flygmedicincentrum Αεροϊατρικό Κέντρο Ίδρυμα Flygtekniska försöksanstalten Αεροναυτικών Ερευνών Folkhälsoinstitut,statens Εθνικό Ίδρυμα Δημόσιας Υγείας Fonden för fukt− och mögelskador Ταμείο Αρωγής Μικροϊδιοκτητών Forskningsrådet för miljö, areella näringar och Συμβούλιο Περιβαλλοντολογικών, Γεωπονικών samhäll−sbyggande, Formas και Χωροταξικών Ερευνών Fortifikationsverket Εθνική Εφορία Οχυρώσεων Förlikningsmannaexpedition, statens Εθνική Υπηρεσία Συνδιαλλαγής Försvarets forskningsanstalt Κέντρο Ερευνών Εθνικής Άμυνας Försvarets materielverk Εφορία Υλικού Πολέμου Försvarets radioanstalt Εφορία Στρατιωτικών Ραδιοεπικοινωνιών Försvarshistoriska museer, statens Εθνικά Πολεμικά Μουσεία Försvarshögskolan Ανωτάτη Σχολή Πολέμου Försvarsmakten Ένοπλες Δυνάμεις Försäkringskassorna (21) Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (21) G Gentekniknämnden Συμβούλιο Γονιδιακής Τεχνολογίας Geologiska undersökning, Sveriges Εθνική Γεωδαιτική Υπηρεσία ΦΕΚ 1635 Geotekniska institut, statens Εθνικό Γεωτεχνικό Ινστιτούτο Giftinformationscentralen Κέντρο Δηλητηριάσεων Glesbygdsverket Εθνικός Οργανισμός Ανάπτυξης της Υπαίθρου Grafiska institutet och institutet för högre Ινστιτούτο Γραφικών Τεχνών και Ανώτατη kommunikation− och reklamutbildning Σχολή Επικοινωνίας και Διαφήμισης Granskningsnämnden för radio och TV Εθνική Επιτροπή Ραδιοτηλεόρασης Göteborgs universitet Πανεπιστήμιο Göteborg Η Handelsflottans kultur− och fritidsråd Οίκος Ναύτου Handelsflottans pensionsanstalt Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο Handikappombudsmannen Διαμεσολαβητής Θεμάτων Αναπηρίας Handikappråd, statens Εθνικό Συμβούλιο Αναπήρων Haverikommission, statens Εθνικό Ίδρυμα Διερεύνησης Ατυχημάτων Historiska museer, statens Εθνικά Ιστορικά Μουσεία Hjälpmedelsinstitutet Ίδρυμα Βοηθημάτων Αναπήρων Hovrätterna (6) Εφετεία (6) Hyresnämnder (12) Περιφερειακά Δικαστήρια Μισθωτικών Διαφορών (12) Häktena (30) Δικαστικές Φυλακές (30) Hälso− och sjukvårdens ansvarsnämnd Επιτροπή Ιατρικής Ευθύνης Högskolan Dalarna Ανωτάτη Σχολή Dalarna Högskolan i Borås Ανωτάτη Σχολή Borås Högskolan i Gävle Ανωτάτη Σχολή Gävle Högskolan i Halmstad Ανωτάτη Σχολή Halmstad Högskolan i Kalmar Ανωτάτη Σχολή Kalmar Högskolan i Karlskrona/Ronneby Ανωτάτη Σχολή Karlskrona/Ronneby Högskolan i Kristianstad Ανωτάτη Σχολή Kristianstad Högskolan i Skövde Ανωτάτη Σχολή Skövde Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Ανωτάτη Σχολή Trollhättan/Uddevalla Högskolan på Gotland Ανωτάτη Σχολή Gotland Högskoleverket Εφορία Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Högsta domstolen Aνώτατο Δικαστήριο I Idrottshögskolan i Stockholm Ανωτάτη Σχολή Σωματικής Αγωγής Στοκχόλμης Inspektionen för strategiska produkter Επιθεώρηση Στρατηγικών Προϊόντων Institut för byggnadsforskning, statens Συμβούλιο Οικοδομικής Έρευνας Institut för ekologisk hållbarhet, statens Εθνικό Ίδρυμα Οικολογικής Αειφορίας Institut för kommunikationsanalys, statens Εθνικό Ίδρυμα Συγκοινωνιολογικών Αναλύσεων Institut för psykosocial miljömedicin, statens Εθνικό Ίδρυμα Ψυχοκοινωνικής Ιατρικής Institut för särskilt utbildningsstöd Εθνικό Ίδρυμα Ειδικής Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering Ινστιτούτο Αξιολόγησης Πολιτικής Αγοράς Εργασίας Institutet för rymdfysik Ινστιτούτο Διαστημικής Φυσικής Institutionsstyrelse, Statens Εθνικό Συμβούλιο Ιδρυματικής Περίθαλψης Insättnigsgarantinämnden Ταμείο Παρακαταθηκών Integrationsverket Εφορία Κοινωνικής Ένταξης Internationella adoptionsfrågor, Statens nämnd för Εθνικό Συμβούλιο Διασυνοριακών Υιοθεσιών Internationella programkontoret för utbildningsområdet Διεθνές Γραφείο Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης J Jordbruksverk, statens Εθνική Εφορία Γεωργίας Justitiekanslern Καγκελαρία Δικαιοσύνης Jämställdhetsombudsmannen Εφορία Ισότητας Ευκαιριών Κ Kammarkollegiet Εισηγητικό Συμβούλιο (Kammarkollegiet) Kammarrätterna (4) Διοικητικά Εφετεία (4) Karlstads universitet Πανεπιστήμιο Karlstad Karolinska Institutet Ίδρυμα Karolinska Kemikalieinspektionen Εθνική Επιθεώρηση Χημικών Ουσιών Kommerskollegium Εθνική Επιτροπή Εμπορίου Koncessionsnämnden för miljöskydd Αντιπροσωπία Προστασίας του Περιβάλλοντος Konjunkturinstitutet Ινστιτούτο Οικονομικής Συγκυρίας Konkurrensverket Αρχή Ανταγωνισμού Konstfack Σχολή Χειροτεχνίας Konsthögskolan Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Konstmuseer, statens Κρατικά Μουσεία Τέχνης Konstnärsnämnden Συμβούλιο Καλλιτεχνικών Επιχορηγήσεων Konstråd, statens Εθνικό Συμβούλιο Καλών Τεχνών Konsulat Προξενεία Konsumentverket Aρχή Προστασίας Καταναλωτών Kriminaltekniska laboratorium, statens Κρατικό Ιατροδικαστικό Εργαστήριο Kriminalvårdens regionkanslier (4) Περιφερειακές Σωφρονιστικές Εφορίες (4) Kriminalvårdsanstalterna (35) Σωφρονιστικά ιδρύματα (35) Kriminalvårdsstyrelsen Εθνική Εφορία Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων Kristinaskolan Σχολή Kristina Kronofogdemyndigheterna (10) Εκτελεστικές Υπηρεσίες (10) Kulturråd, statens Εθνικό Συμβούλιο Πολιτισμού Kungl. Biblioteket Βασιλική Βιβλιοθήκη Kungl. Konsthögskolan Βασιλική Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Kungl. Musikhögskolan Βασιλική Ανωτάτη Σχολή Μουσικής Kungl. Tekniska högskolan Βασιλικό Τεχνολογικό Ινστιτούτο Kustbevakningen Ακτοφυλακή Kvalitets− och kompetensråd, statens Εθνικό Συμβούλιο Ποιότητας και Ικανότητας Kärnkraftinspektion, statens Εθνική Επιθεώρηση Πυρηνικής Ενέργειας L Lagrådet Νομοθετικό Συμβούλιο Lantbruksuniveritet, Sveriges Σουηδικό Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Lantmäteriverket Εθνική Γεωδαιτική Υπηρεσία Linköpings universitet Πανεπιστήμιο Linköping Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet Βασιλικό Οπλοστάσιο, Κάστρο Skokloster και Μουσείο Hallwylska Livsmedelsverk, statens Εθνική Αρχή Τροφίμων Ljud− och bildarkiv, statens Κρατικό Οπτικοακουστικό Αρχείο Lotteriinspektionen Επιθεώρηση Λαχείων Luftfartsverket Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Luleå tekniska universitet Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Luleå Lunds universitet Πανεπιστήμιο Lund Läkemedelsverket Οργανισμός Φαρμάκων Länsarbetsnämnderna (20) Νομαρχιακά Εργασιακά Συμβούλια (20) Länsrätterna (23) Νομαρχιακά Διοικητικά Δικαστήρια (23) Länsstyrelserna (21) Νομαρχιακά Συμβούλια (21) Lärarhögskolan i Stockholm Παιδαγωγική Ακαδημία Στοκχόλμης Μ Malmö högskola Πανεπιστήμιο Malmö Manillaskolan Σχολή Κωφαλάλων Manilla Marknadsdomstolen Αγοραδικείο Medlingsinstitutet Εθνικό Διαμεσολαβητικό Ίδρυμα Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges Σουηδικό Μετεωρολογικό και Υδρολογικό Ίδρυμα Migrationsverket Επιτροπή Μεταναστεύσεως Militärhögskolor Στρατιωτικές Σχολές Mitthögskolan Πανεπιστήμιο Κεντρικής Σουηδίας Moderna museet Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Museer för världskultur, statens, Κρατικά Μουσεία Παγκόσμιου Πολιτισμού Musiksamlingar, statens Κρατική Μουσική Συλλογή Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Οργανισμός Προχωρημένης Επαγγελματικής Κατάρτισης Myndigheten för Sveriges nätuniversitet Οργανισμός Σουηδικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου Mälardalens högskola Ανωτάτη Σχολή Mälardalen Ν Nationalmuseum Εθνικό Μουσείο Nationellt centrum för flexibelt lärande Εθνικό Κέντρο Ευέλικτης Μάθησης Naturhistoriska riksmuseet Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Naturvårdsverket Οργανισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος Nordiska Afrikainstitutet Σκανδιναβικό Ινστιτούτο Αφρικής Notarienämnden Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Nämnden för offentlig upphandling Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών Ο Ombudsmannen mot diskriminering Διαμεσολαβητής επί Διακρίσεων på grundav sexuell läggning λόγω Γενετήσιου Προσανατολισμού Ombudsmannen mot etnisk diskriminering Διαμεσολαβητής επί Εθνοφυλετικών Διακρίσεων Operahögskolan i Stockholm Ανωτάτη Σχολή Όπερας, Στοκχόλμη P Patent− och registreringsverket Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Σημάτων Patentbesvärsrätten Δικαστήριο προσφυγών Ευρεσιτεχνίας Οργανισμός Pensionsverk, statens Συντάξεων Δημόσιων Υπαλλήλων Kρατικό Person− och adressregisternämnd, statens Μητρώο Πληθυσμού και Διευθύνσεων Εφορία Pliktverk, Totalförsvarets Υποχρεωτικής Εργασίας/Παλλαϊκής Άμυνας Polarforskningssekretariatet Γραμματεία Πολικών Εξερευνήσεων Polismyndigheter (21) Αστυνομικές Αρχές (21) Post− och telestyrelsen Οργανισμός Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών Premiepensionsmyndigheten Οργανισμός Επικουρικών Συντάξεων Presstödsnämnden Επιτροπή Επιχορηγήσεων Τύπου R Radio− och TV−verket Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο Regeringskansliet Γραμματεία Κυβερνήσεως Regeringsrätten Συμβούλιο της Επικρατείας Revisorsnämnden Σώμα Ορκωτών Λογιστών Riksantikvarieämbetet Εθνικό Γραφείο Αρχαιοτήτων Riksarkivet Αρχεία του Κράτους Riksbanken Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας Riksdagens förvaltningskontor Τμήμα Διοικητικού του Κοινοβουλίου Riksdagens ombudsmän Κοινοβουλευτικός Διαμεσολαβητής Riksdagens revisorer Κοινοβουλευτικοί Ελεγκτές Λογαριασμών Riksförsäkringsverket Εθνικό Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Riksgäldskontoret Υπηρεσία Δημόσιου Χρέους Rikspolisstyrelsen Εθνική Αστυνομία Riksrevisionsverket Εθνικό Ελεγκτικό Γραφείο Riksskatteverket Γραφείο Δημόσιου Θησαυρού Rikstrafiken Οργανισμός Δημόσιων Συγκοινωνιών Riksutställningar, Stiftelsen Εθνικό Ίδρυμα Περιοδευουσών Εκθέσεων Riksåklagaren Γενική Εισαγγελία Rymdstyrelsen Εθνικό Συμβούλιο Διαστήματος Råd för byggnadsforskning, statens Κρατικό Συμβούλιο Οικοδομικής Έρευνας Rådet för grundläggande högskoleutbildning Συμβούλιο Βασικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Räddningsverk, statens Κρατικές Σωστικές Υπηρεσίες Rä ttshj älpsmyndigheten Οργανισμός Νομικής Αρωγής Rättsmedicinalverket Εθνικό Συμβούλιο Ιατροδικαστικής S Sameskolstyrelsen och sameskolor Λαπωνική Σχολική Εφορία και λαπωνικά σχολεία Sametinget Λαπωνική Βουλή Sjöfartsverket Διοίκηση Ναυτιλίας Sjöhistoriska museer, statens Κρατικά Ναυτικά Μουσεία Skattemyndigheterna (10) Οικονομικές Εφορίες (10) Skogsstyrelsen Διοίκηση Δασών Skolverk, statens Εθνικός Οργανισμός Παιδείας Smittskyddsinstitutet Ινστιτούτο Λοιμωδών Νοσημάτων Socials tyrelsen Κοινωνική Πρόνοια Specialpedagogiska institutet Ίδρυμα Ειδικής Παιδαγωγικής Specialskolemyndigheten Εθνικός Οργανισμός Ειδικών Σχολείων (Κωφαλάλων) Språk− och folkminnesinstitutet Ινστιτούτο Διαλεκτολογίας και Λαογραφίας Sprängämnesinspektionen Εθνική Επιθεώρηση Εκρηκτικών Statens personregisternämnd, SPAR−nämnden Κρατικό Μητρώο Πληθυσμού Statistiska centralbyrån Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία Statskontoret Σουηδικός Οργανισμός Δημόσιας Διοίκησης Stockholms universitet Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης Strålskyddsinstitut, statens Κρατικό Ίδρυμα Ακτινοπροστασίας Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Οργανισμός Διαπίστευσης και Τεχνικού Ελέγχου Styrelsen för internationell utvecklings− samarbete, SIDA Οργανισμός Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (SIDA) Styrelsen för psykologiskt försvar Συμβούλιο Ψυχολογικής Άμυνας Svenska institutet Σουηδικό Ινστιτούτο Säkerhetspolisen Ασφάλεια του Κράτους Södertörns högskola Ανωτάτη Σχολή Νότιας Στοκχόλμης T Talboks− och punktskriftsbiblioteket Βιβλιοθήκη Τυφλών Teaterhögskolan Ανωτάτη Δραματική Σχολή Tekniska museet, stiftelsen Ίδρυμα Τεχνολογικού Μουσείου Tingsrätterna (72) Τοπικά Δικαστήρια (72) Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet Επιτροπή Επιλογής Δικαστικών Λειτουργών Totalförsvarets forskningsinstitut Ίδρυμα Ερευνών Παλλαϊκής Άμυνας Transportforskningsberedningen Συμβούλιο Μεταφορικών Ερευνών Transportrådet Συμβούλιο Μεταφορών Tullverket Διοίκηση Τελωνείων Turistdelegationen Οργανισμός Τουρισμού U Umeå universitet Πανεπιστήμιο Umeå Ungdomsstyrelsen Συμβούλιο Νέας Γενιάς Uppsala universitet Πανεπιστήμιο Ουψάλας Utlänningsnämnden Επιτροπή Αλλοδαπών Utsädeskontroll, statens Κρατικό Ινστιτούτο Σπόρων V Valmyndigheten Εκλογική Αρχή Vatten− och avloppsnämnd, statens Κρατική Επιτροπή Ύδρευσης και Αποχέτευσης Vattenöverdomstolen Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο Υδάτων Verket för högskoleservice (VHS) Εθνικός Οργανισμός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Verket för innovationssystem (VINNOVA) Οργανισμός Καινοτομίας (VINNOVA) Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) Οργανισμός Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (NUTEK) Vetenskapsrådet Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών Veterinärmedicinska anstalt, statens Κρατικό Κτηνιατρικό Ινστιτούτο Vägverket Οργανισμός Οδοποιίας Vänerskolan Σχολή Väner Växjö universitet Πανεπιστήμιο Växjö Växtsortnämnd, statens Κρατικό Ινστιτούτο Φυτικών Ποικιλιών Α Åklagarmyndigheterna Περιφερειακές Εισαγγελίες (6) Åsbackaskolan Σχολή Åsbacka Ο Örebro universitet Πανεπιστήμιο Örebro Östervångsskolan Σχολή Östervång Överbefälhavaren Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων Överstyrelsen för civil beredskap Οργανισμός Πολιτικής Άμυνας ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ − Cabinet Office (Γραφείο Υπουργικού Συμβουλίου) Civil Service College Office of the Parliamentary Counsel − Central Office of Information (Κεντρικό Γραφείο Πληροφοριών) − Charity Commission (Επιτροπή Φιλανθρωπίας) − Crown Prosecution Service (Υπηρεσία Ποινικών Διώξεων) − Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only) − HM Customs and Excise (Τελωνεία και Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης) − Department for Culture, Media and Sport (Υπουργείο Πολιτισμού, ΜΜΕ και Αθλητισμού) British Library British Museum Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage) Imperial War Museum Museums and Galleries Commission National Gallery National Maritime Museum National Portrait Gallery Natural History Museum Royal Commission on Historical Manuscripts Royal Commission on Historical Monuments of England Royal Fine Art Commission (England) Science Museum Tate Gallery Victoria and Albert Museum Wallace Collection − Department for Education and Skills (Υπουργείο Παιδείας και Δεξιοτήτων) Higher Education Funding Council for England − Department for Environment, Food and Rural Affairs (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Υπαίθρου) Agricultural Dwelling House Advisory Committees Agricultural Land Tribunals Agricultural Wages Board and Committees Cattle Breeding Centre Countryside Agency Plant Variety Rights Office Royal Botanic Gardens, Kew Royal Commission on Environmental Pollution − Department of Health (Υπουργείο Υγείας) Central Council for Education and Training in Social Work Dental Practice Board National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for England National Health Service Strategic Health Authorities and Trusts Prescription Pricing Authority Public Health Service Laboratory Board UK Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting − Department for International Development (Υπουργείο Διεθνούς Ανάπτυξης) − Department for National Savings (Υπουργείο Εθνικής Αποταμίευσης) − Department for Transport (Υπουργείο Μεταφορών) Maritime and Coastguard Agency − Department for Work and Pensions (Υπουργείο Εργασίας και Συντάξεων) Disability Living Allowance Advisory Board Independent Tribunal Service Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions) Occupational Pensions Regulatory Authority Regional Medical Service Social Security Advisory Committee − Department of the Procurator General and Treasury Solicitor (Διαρκής Γραμματεία και Νομική Υπηρεσία Δημοσίου Θησαυρού) Legal Secretariat to the Law Officers − Department of Trade and Industry (Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας) Central Transport Consultative Committees Competition Commission Electricity Committees Employment Appeal Tribunal Employment Tribunals Gas Consumers’ Council National Weights and Measures Laboratory Office of Manpower Economics Patent Office − Export Credits Guarantee Department (Οργανισμός Εγγύησης Εξαγωγικών Πιστώσεων) − Foreign and Commonwealth Office (Υπουργείο Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας) Wilton Park Conference Centre − Government Actuary’s Department (Αναλογιστική Υπηρεσία του Κράτους) − Government Communications Headquarters (Κυβερνητικό Αρχηγείο Επικοινωνιών) − Home Office (Υπουργείο Εσωτερικών) Boundary Commission for England Gaming Board for Great Britain Inspectors of Constabulary Parole Board and Local Review Committees − House of Commons (Βουλή των Κοινοτήτων) − House of Lords (Βουλή των Λόρδων) − Inland Revenue, Board of (Διοίκηση Δημόσιων Εσόδων από Εγχώριες Πηγές) − Lord Chancellor’s Department (Υπουργείο Δικαιοσύνης) Circuit Offices and Crown, County and Combined Courts (England and Wales) Combined Tax Tribunal Council on Tribunals Court of Appeal − Criminal Immigration Appellate Authorities Immigration Adjudicators Immigration Appeals Tribunal Lands Tribunal Law Commission Legal Aid Fund (England and Wales) Office of the Social Security Commissioners Pensions Appeal Tribunals Public Trust Office Supreme Court Group (England and Wales) Transport Tribunal − Ministry of Defence (Υπουργείο Αμύνης) Meteorological Office Defence Procurement Agency − National Assembly for Wales (Εθνοσυνέλευση Ουαλίας) Higher Education Funding Συμβούλιο for Wales Local Government Boundary Commission for Wales Royal Commission for Ancient and Historical Monuments in Wales Valuation Tribunals (Wales) Welsh National Health Service Authorities and Trusts Welsh Rent Assessment Panels Welsh National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting − National Audit Office (Εθνικό Γραφείο Ελέγχου Λογαριασμών) − National Investment and Loans Office (Εθνική Υπηρεσία Επενδύσεων και Δανείων) − Northern Ireland Assembly Commission (Επιτροπάτο Συνέλευσης Βόρειας Ιρλανδίας) − Northern Ireland Court Service (Υπηρεσία Δικαστηρίων Βόρειας Ιρλανδίας) Coroners Courts County Courts Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland Crown Court Enforcement of Judgements Office Legal Aid Fund Magistrates Courts Pensions Appeals Tribunals − Northern Ireland, Department for Employment and Learning (Υπουργείο Απασχόλησης και Μόρφωσης Β. Ιρλανδίας) − Northern Ireland, Department for Regional Development (Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Β. Ιρλανδίας) − Northern Ireland, Department for Social Development (Υπουργείο Κοινωνικής Ανάπτυξης Β. Ιρλανδίας) − Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development (Υπουργείο Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Β. Ιρλανδίας) − Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure (Υπουργείο πολιτισμού, Τεχνών και Ελεύθερου Χρόνου Β. Ιρλανδίας) − Northern Ireland, Department of Education (Υπουργείο Παιδείας Β. Ιρλανδίας) − Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment (Υπουργείο Επιχειρήσεων, Εμπορίου και Επενδύσεων Β. Ιρλανδίας) − Northern Ireland, Department of the Environment (Υπουργείο Περιβάλλοντος Β. Ιρλανδίας) − Northern Ireland, Department of Finance and Personnel (Υπουργείο Οικονομικών και Προσωπικού Β. Ιρλανδίας) − Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety (Υπουργείο Υγείας, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δημόσιας Ασφάλειας Β. Ιρλανδίας) − Northern Ireland, Department of Higher and Further Education, Training and Employment (Υπουργείο Ανώτερης Παιδείας και Επιμόρφωσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης Β. Ιρλανδίας) − Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister (Γραφείο Προέδρου και Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως Β. Ιρλανδίας) − Northern Ireland Office (Υπουργείο Β. Ιρλανδίας) Crown Solicitor’s Office Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland Forensic Science Agency of Northern Ireland Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland Police Service of Northern Ireland Probation Board for Northern Ireland State Pathologist Service − Office of Fair Trading (Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών και Ανταγωνισμού) − Office for National Statistics (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία) National Health Service Central Register Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners − Office of the Deputy Prime Minister (Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως) Rent Assessment Panels − Paymaster General’s Office (Γραφείο Πληρωμών Δημοσίου) − Postal Business of the Post Office (Ταχυδρομικές δραστηριότητες Οργανισμού Ταχυδρομείων) − Privy Council Office (Γραφείο Συμβουλίου του Στέμματος) − Public Record Office (Γενικά Αρχεία του Κράτους) − Royal Commission on Historical Manuscripts (Βασιλική Επιτροπή Ιστορικών Χειρογράφων) − Royal Hospital, Chelsea (Βασιλικό Νοσοκομείο Chelsea) − Royal Mint (Βασιλικό Νομισματοκοπείο) − Rural Payments Agency (Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών) − Scotland, Auditor−General (Γενικός Επιθεωρητής Σκωτίας) − Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service (Γενική Εισαγγελία Σκωτίας) − Scotland, General Register Office (Γενικό Ληξιαρχείο της Σκωτίας) − Scotland, Queen’s and Lord Treasurer’s Remembrancer (Εφορία Αδέσποτων Αγαθών Σκωτίας) − Scotland, Registers of Scotland (Κτηματολόγιο Σκωτίας) − The Scotland Office (Υπουργείο Σκωτίας) − The Scottish Executive Corporate Services (Εταιρικές Υπηρεσίες του Σκωτικού Εκτελεστικού) − The Scottish Executive Education Department (Υπουργείο Παιδείας του Σκωτικού Εκτελεστικού) National Galleries of Scotland National Library of Scotland National Museums of Scotland Scottish Higher Education Funding Council − The Scottish Executive Development Department (Υπουργείο Ανάπτυξης του Σκωτικού Εκτελεστικού) − The Scottish Executive Enterprise and Lifelong Learning Department (Υπουργείο Επιχειρήσεων και Δια Βίου Μάθησης του Σκωτικού Εκτελεστικού) − The Scottish Executive Finance (Υπουργείο Οικονομικών του Σκωτικού Εκτελεστικού) − The Scottish Executive Health Department (Υπουργείο Υγείας του Σκωτικού Εκτελεστικού) Local Health Councils National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland Scottish Council for Postgraduate Medical Education Scottish National Health Service Authorities and Trusts − The Scottish Executive Justice Department (Υπουργείο Δικαιοσύνης του Σκωτικού Εκτελεστικού) Accountant of Court’s Office High Court of Justiciary Court of Session HM Επιθεώρηση of Constabulary Lands Tribunal for Scotland Parole Board for Scotland and Local Review Committees Pensions Appeal Tribunals Scottish Land Court Scottish Law Commission Sheriff Courts Scottish Criminal Record Office Scottish Crime Squad Scottish Fire Service Training Squad Scottish Police College Social Security Commissioners’ Office − The Scottish Executive Rural Affairs Department (Υπουργείο Υπαίθρου του Σκωτικού Εκτελεστικού) Crofters Commission Red Deer Commission Rent Assessment Panel and Committees Royal Botanic Garden, Edinburgh Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland Royal Fine Art Commission for Scotland − The Scottish Executive Secretariat (Γραμματεία του Σκωτικού Εκτελεστικού) − The Scottish Parliamentary Body Corporate (Εταιρικό Σώμα του Κοινοβουλίου της Σκωτίας) − Scottish Record Office (Γραφείο Σκωτικών Αρχείων) − HM Treasury (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας) − Office of Government Commerce (Γραφείο Κρατικών Προμηθειών) − The Wales Office (Υπουργείο Ουαλίας) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ1 Κεφάλαιο 25: Άλας, θείο, γαίες και λίθοι, γύψος, ασβέστης και τσιμέντα Κεφάλαιο 26: Μεταλλεύματα μεταλλουργίας, σκωρίες και τέφρες Κεφάλαιο 27: Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά έλαια και προϊόντα της αποστάξεως αυτών, ασφαλτώδεις ύλες, ορυκτά κεριά με εξαίρεση: ex 27.10: ειδικά καύσιμα κινητήρων Κεφάλαιο 28: Ανόργανα χημικά προϊόντα, ενώσεις ανόργανες ή οργανικές των πολύτιμων μετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, των μετάλλων των σπανίων γαιών και των ισοτόπων με εξαίρεση: ex 28.09: εκρηκτικά ex 28.13: εκρηκτικά ex 28.14: δακρυγόνα αέρια ex 28.28: εκρηκτικά ex 28.32: εκρηκτικά ex 28.39: εκρηκτικά ex 28.50: τοξικολογικά προϊόντα ex 28.51: τοξικολογικά προϊόντα ex 28.54: εκρηκτικά Κεφάλαιο 29: Χημικά προϊόντα οργανικά με εξαίρεση: ex 29.03: εκρηκτικά ex 29.04: εκρηκτικά ex 29.07: εκρηκτικά ex 29.08: εκρηκτικά ex 29.11: εκρηκτικά ex 29.12: εκρηκτικά ex 29.13: τοξικολογικά προϊόντα ex 29.14: τοξικολογικά προϊόντα ex 29.15: τοξικολογικά προϊόντα ex 29.21: τοξικολογικά προϊόντα ex 29.22: τοξικολογικά προϊόντα ex 29.23: τοξικολογικά προϊόντα ex 29.26: εκρηκτικά ex 29.27: τοξικολογικά προϊόντα ex 29.29: εκρηκτικά Κεφάλαιο 30: Φαρμακευτικά προϊόντα Κεφάλαιο 31: Λιπάσματα Κεφάλαιο 32: Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα, τανίνες και τα παράγωγα αυτών, χρωστικές ύλες, χρώματα, χρώματα επίχρισης, βερνίκια και βαφές, στόκοι, μελάνια Κεφάλαιο 33: Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή, προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευασμένα Κεφάλαιο 34: Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβα), παρασκευάσματα λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασμένα, προϊόντα συντήρησης, κεριά και παρόμοια είδη, πάστες προπλασμάτων και «κεριά οδοντοτεχνικής» Κεφάλαιο 35: Λευκωματώδεις ύλες, κόλλες, ένζυμα Κεφάλαιο 37: Φωτογραφικά και κινηματογραφικά προϊόντα Κεφάλαιο 38: Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών με εξαίρεση: ex 38.19: τοξικολογικά προϊόντα Κεφάλαιο 39: Τεχνητές πλαστικές ύλες, αιθέρες και εστέρες της κυτταρίνης, τεχνητές ρητίνες και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές με εξαίρεση: ex 39.03: εκρηκτικά Κεφάλαιο 40: Καουτσούκ φυσικό ή συνθετικό, τεχνητό καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ με εξαίρεση: ex 40.11: λάστιχα αυτοκινήτων (εκτός από τη Σουηδία) Κεφάλαιο 41: Δέρματα και σκύτη Κεφάλαιο 42: Τεχνουργήματα από δέρμα, είδη σαγματοποιίας και σελοποιίας, είδη ταξιδιού, τσάντες και παρόμοια είδη, τεχνουργήματα από έντερα Κεφάλαιο 43: Γουνοδέρματα και γουναρικά, γουνοδέρματα τεχνητά Κεφάλαιο 44: Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήματα από ξύλο Κεφάλαιο 45: Φελλός και τεχνουργήματα από φελλό Κεφάλαιο 46: Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής και καλαθοποιίας Κεφάλαιο 47: Ύλες χρησιμοποιούμενες στην κατασκευή του χαρτιού Κεφάλαιο 48: Χαρτί και χαρτόνια, τεχνουργήματα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι Κεφάλαιο 49: Είδη βιβλιοπωλείου και προϊόντα γραφικών τεχνών Κεφάλαιο 65: Καλύμματα κεφαλής και μέρη αυτών Κεφάλαιο 66: Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι (μπαστούνια), μαστίγια και τα μέρη αυτών Κεφάλαιο 67: Φτερά και πούπουλα κατεργασμένα και είδη από φτερά ή πούπουλα, τεχνητά άνθη, τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου Κεφάλαιο 68: Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο, αμίαντο, μαρμαρυγία και ανάλογες ύλες Κεφάλαιο 69: Προϊόντα κεραμευτικής Κεφάλαιο 70: Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί Κεφάλαιο 71: Μαργαριτάρια, πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι και παρόμοιοι, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές· απομιμήσεις κοσμημάτων Κεφάλαιο 73: Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας Κεφάλαιο 74: Χαλκός Κεφάλαιο 75: Νικέλιο Κεφάλαιο 76: Αργίλιο Κεφάλαιο 77: Μαγνήσιο, βηρύλλιο Κεφάλαιο 78: Μόλυβδος Κεφάλαιο 79: Ψευδάργυρος Κεφάλαιο 80: Κασσίτερος Κεφάλαιο 81: Άλλα κοινά μέταλλα Κεφάλαιο 82: Εργαλεία, είδη μαχαιροποιίας, κουτάλια και πιρούνια, από κοινά μέταλλα με εξαίρεση: ex 82.05: εργαλεία ex 82.07: τεμάχια εργαλείων Κεφάλαιο 83: Διάφορα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα Κεφάλαιο 84: Λέβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις με εξαίρεση: 1 Το μόνο αυθεντικό κείμενο όσον αφορά τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας είναι το περιεχόμενο στο παράρτημα Ι σημείο 3 της συμφωνίας. ex 84.06: κινητήρες ex 84.08: άλλες συσκευές πρόωσης ex 84.45: μηχανές ex 84.53: αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών ex 84.55: τεμάχια της τάξης 84.53 ex 84.59: πυρηνικοί αντιδραστήρες Κεφάλαιο 85: Μηχανές και ηλεκτρικές συσκευές και αντικείμενα ηλεκτροτεχνικών χρήσεων με εξαίρεση: ex 85.13: τηλεπικοινωνία ex 85.15: συσκευές διαβίβασης Κεφάλαιο 86: Οχήματα και υλικό για σιδηροδρομικές γραμμές, μη ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης για τις γραμμές συγκοινωνιών με εξαίρεση: ex 86.02: ηλεκτράμαξες σιδηροδρόμων τεθωρακισμένες ex 86.03: λοιπές σιδηροδρομικές άμαξες τεθωρακισμένες ex 86.05: βαγόνια τεθωρακισμένα ex 86.06: βαγόνια εργαστήρια ex 86.07: βαγόνια Κεφάλαιο 87: Αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήματα χερσαίων μεταφορών με εξαίρεση: ex 87.08: άρματα μάχης και αυτοκίνητα τεθωρακισμένα ex 87.01: ελκυστήρες ex 87.02: στρατιωτικά οχήματα ex 87.03: αυτοκίνητα επισκευών ex 87.09: μοτοσικλέτες ex 87.14: ρυμουλκούμενα Κεφάλαιο 89: Θαλάσσια και ποτάμια ναυσιπλοΐα με εξαίρεση: ex 89.01 πολεμικά πλοία Κεφάλαιο 90: Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας και κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου, ακριβείας, όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής με εξαίρεση: ex 90.05: διόπτρες ex 90.13: διάφορα όργανα, λέιζερ ex 90.14: τηλέμετρα ex 90.28: ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης ex 90.11: μικροσκόπια ex 90.17: ιατρικά όργανα ex 90.18: συσκευές μηχανοθεραπείας ex 90.19: συσκευές ορθοπεδικής ex 90.20: συσκευές ακτινών Χ Κεφάλαιο 91: Ωρολογοποιία Κεφάλαιο 92: Μουσικά όργανα, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου· συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου στην τηλεόραση, μέρη και εξαρτήματα των οργάνων και συσκευών αυτών Κεφάλαιο 94: Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά, είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια με εξαίρεση: ex 94.0 1Α: καθίσματα αεροσκαφών Κεφάλαιο 95: Ύλες προς λάξευση και χύτευση, κατεργασμένες (συμπεριλαμβανομένων των τεχνουργημάτων) Κεφάλαιο 96: Τεχνουργήματα ψηκτροποιίας και χρωστήρες, σάρωθρα, είδη για το πουδράρισμα και κόσκινα Κεφάλαιο 97: Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, είδη διασκέδασης και αθλητισμού Κεφάλαιο 98: Τεχνουργήματα διάφορα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Για τους σκοπούς του παρόντος, νοούνται ως: 1. α) «Τεχνικές προδιαγραφές», όταν πρόκειται για συμβάσεις δημοσίων έργων: όλες οι τεχνικές απαιτήσεις που περιέχονται ιδίως στις συγγραφές υποχρεώσεων και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός υλικού, ενός προϊόντος ή μιας προμήθειας ειδών και οι οποίες επιτρέπουν τον αντικειμενικό προσδιορισμό αυτών, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στη χρήση για την οποία προορίζονται από την αναθέτουσα αρχή. Τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν τα επίπεδα της περιβαλλοντικής επίδοσης, τον σχεδιασμό για όλες τις χρήσεις (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες), την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την καταλληλότητα, την ασφάλεια ή τις διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση ετικετών, καθώς και διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής. Περιλαμβάνουν επίσης τους κανόνες σχεδιασμού και υπολογισμού των έργων, τους όρους δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής των έργων καθώς και τις κατασκευαστικές τεχνικές ή μεθόδους και κάθε άλλο όρο τεχνικού χαρακτήρα που η αναθέτουσα αρχή είναι σε θέση να καθορίσει, μέσω γενικών ή ειδικών κανονιστικών διατάξεων, σχετικά με τα ολοκληρωμένα έργα, καθώς και με τα υλικά ή τα στοιχεία που συνιστούν τα έργα αυτά· β) «Τεχνική προδιαγραφή», όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: η προδιαγραφή που περιέχεται σε έγγραφο το οποίο προσδιορίζει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, όπως τα επίπεδα ποιότητας, τα επίπεδα της περιβαλλοντικής επίδοσης, ο σχεδιασμός για όλες τις χρήσεις (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες), και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης, της καταλληλότητας, της χρήσης του προϊόντος, της ασφάλειας ή των διαστάσεών του, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ονομασία πώλησης, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση ετικετών, τις οδηγίες για τους χρήστες, τις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης. 2.«Πρότυπο»: η τεχνική προδιαγραφή που έχει εγκριθεί από αναγνωρισμένο οργανισμό με δραστηριότητα τυποποίησης, για επαναλαμβανόμενη ή διαρκή εφαρμογή, της οποίας όμως η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική και εμπίπτει σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες: − διεθνές πρότυπο: πρότυπο εγκεκριμένο από διεθνή οργανισμό τυποποίησης που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού, − ευρωπαϊκό πρότυπο: πρότυπο εγκεκριμένο από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού, − εθνικό πρότυπο: πρότυπο εγκεκριμένο από εθνικό οργανισμό τυποποίησης που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού. 3. «Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση»: η ευνοϊκή τεχνική αξιολόγηση της καταλληλότητας ενός προϊόντος για συγκεκριμένη χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων κατασκευής, με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους όρους εφαρμογής και χρήσης που έχουν τεθεί. Η ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση χορηγείται από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για το σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος μέλος. 4. «Κοινή τεχνική προδιαγραφή»: η τεχνική προδιαγραφή που έχει εκπονηθεί σύμφωνα με διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη μέλη και έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5. «Τεχνικό πλαίσιο αναφοράς»: κάθε προϊόν το οποίο εκπονείται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, πλην των επίσημων προτύπων, σύμφωνα με διαδικασίες προσαρμοσμένες στην εξέλιξη των αναγκών της αγοράς. - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ «ΠΡΟΦΙΛ ΑΓΟΡΑΣΤΗ» 1. Χώρα της αναθέτουσας αρχής· 2. Επωνυμία της αναθέτουσας αρχής· 3. Διεύθυνση του «προφίλ αγοραστή» στο Διαδίκτυο (URL)· 4. Αριθμός(−οί) αναφοράς της ονοματολογίας CPV· ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες και, σε περίπτωση συμβάσεων έργων και υπηρεσιών, των υπηρεσιών, π.χ. η σχετική κυβερνητική ιστοθέση, από τις οποίες μπορούν να λαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο για φόρους, περιβαλλοντική προστασία, προστασία της απασχόλησης και συνθήκες εργασίες οι οποίες ισχύουν στον τόπο στον οποίο πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση. 2. Διευκρίνιση, ενδεχομένως, ότι πρόκειται για δημόσια σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας. 3. Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: φύση και έκταση των εργασιών, τόπος εκτέλεσης· σε περίπτωση που το έργο υποδιαιρείται σε πολλά τμήματα, βασικά χαρακτηριστικά των τμημάτων αυτών σε σχέση με το έργο· εφόσον είναι διαθέσιμη, εκτίμηση του κόστους στο οποίο θα κυμαίνονται οι προβλεπόμενες εργασίες· αριθμός(−οί) αναφοράς της ονοματολογίας. Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: φύση και ποσότητα ή αξία των προς παράδοση προϊόντων, αριθμός(−οί) αναφοράς της ονοματολογίας. Για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: προβλεπόμενο συνολικό ποσό των αγορών για κάθε μία από τις κατηγορίες υπηρεσιών του παραρτήματος ΙΙ Α· αριθμός(−οί) αναφοράς της ονοματολογίας. 4. Προσωρινές ημερομηνίες που προβλέπονται για την έναρξη των διαδικασιών σύναψης της ή των συμβάσεων, σε περίπτωση δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών ανά κατηγορία. 5. Διευκρίνιση, ενδεχομένως, ότι πρόκειται για συμφωνία−πλαίσιο. 6. Ενδεχομένως, άλλες πληροφορίες. 7. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης ή αποστολής της ειδοποίησης με την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή». 8. Διευκρίνιση εάν η σύμβαση καλύπτεται ή όχι από τη συμφωνία. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτές διαδικασίες, κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικός διάλογος, διαδικασίες με διαπραγμάτευση: 1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής. 2. Ενδεχομένως, διευκρίνιση ότι πρόκειται για δημόσια σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας. 3. α) Επιλεγείς τρόπος σύναψης της σύμβασης. β) Κατά περίπτωση, αιτιολόγηση της προσφυγής στην επισπευσμένη διαδικασία (στην περίπτωση των κλειστών διαδικασιών και των διαδικασιών με διαπραγμάτευση). γ) Διευκρίνιση, ενδεχομένως, εάν πρόκειται για συμφωνία−πλαίσιο. δ) Διευκρίνιση, ενδεχομένως, εάν πρόκειται για δυναμικό σύστημα αγορών. ε) Ενδεχομένως, χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού [στην περίπτωση των ανοικτών, κλειστών ή με διαπραγμά¬τευση διαδικασιών, στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 30, παράγραφος 1, στοιχείο α)]. 4. Τύπος της σύμβασης. 5. Τόπος εκτέλεσης/υλοποίησης των έργων, τόπος παράδοσης των προϊόντων ή τόπος παροχής των υπηρεσιών. 6. α) Συμβάσεις δημοσίων έργων: − φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου. Να αναφέρονται ιδίως τα οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για την ανάθεση συμπληρωματικών εργασιών και, εάν είναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων, καθώς και ο αριθμός τυχόν παρατάσεων. Εάν το έργο ή η σύμβαση υποδιαιρείται σε πλείονα τμήματα, αναφορά της τάξης μεγέθους των διαφόρων τμημάτων· αριθμός(−οί) αναφοράς της ονοματολογίας, − πληροφορίες για το στόχο του έργου ή της σύμβασης, στην περίπτωση που αυτή αφορά και την εκπόνηση μελετών, − στην περίπτωση συμφωνιών−πλαίσιο, να αναφέρεται επίσης η προβλεπόμενη διάρκεια της συμφωνίαςπλαίσιο, η συνολική εκτιμώμενη αξία των εργασιών για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας−πλαίσιο καθώς και, στο μέτρο του δυνατού, η αξία και η συχνότητα των συμβάσεων που θα συναφθούν. β) Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: − φύση των ζητουμένων προϊόντων, με επισήμανση ιδίως εάν η υποβολή προσφορών ζητείται για την αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση−πώληση ή για συνδυασμό αυτών, αριθμός αναφοράς της ονοματολογίας· ποσότητα των ζητούμενων προϊόντων, με αναφορά οποιωνδήποτε δικαιωμάτων προαιρέσεως για συμπληρωματικές αγορές και, εάν είναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων, καθώς και ο αριθμός τυχόν παρατάσεων, αριθμός(−οί) αναφοράς της ονοματολογίας, − σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ή ανανεώσιμων συμβάσεων εντός δεδομένης περιόδου, να αναφέρεται, εάν είναι γνωστό, το χρονοδιάγραμμα των επόμενων δημόσιων συμβάσεων για τις προβλεπόμενες αγορές προμηθειών, − στην περίπτωση συμφωνιών−πλαίσιο, να αναφέρεται επίσης η προβλεπόμενη διάρκεια της συμφωνίαςπλαίσιο, η συνολική εκτιμώμενη αξία των προμηθειών για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας−πλαίσιο καθώς και, στο μέτρο του δυνατού, η αξία και η συχνότητα των συμβάσεων που θα συναφθούν. γ) Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: − κατηγορία και περιγραφή της υπηρεσίας· αριθμός(−οί) αναφοράς της ονοματολογίας· ποσότητα των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν· να αναφέρονται ιδίως τα οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για συμπληρωματικές αγορές και, εάν είναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων, καθώς και ο αριθμός τυχόν παρατάσεων· σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ή ανανεώσιμων συμβάσεων εντός δεδομένης περιόδου, να αναφέρεται, εάν είναι γνωστό, το χρονοδιάγραμμα των επόμενων δημόσιων συμβάσεων για τις προβλεπόμενες αγορές υπηρεσιών. Στην περίπτωση συμφωνιών−πλαίσιο, να αναφέρεται επίσης η προβλεπόμενη διάρκεια της συμφωνίας−πλαίσιο, η συνολική εκτιμώμενη αξία των υπηρεσιών για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας−πλαίσιο καθώς και, στο μέτρο του δυνατού, η αξία και η συχνότητα των συμβάσεων που θα συναφθούν. − να διευκρινίζεται κατά πόσο η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. Μνεία των εν λόγω νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων. − να διευκρινίζεται αν τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού που θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση της υπηρεσίας. 7. Εάν οι συμβάσεις υποδιαιρούνται σε τμήματα, αναφορά της δυνατότητας για τους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για ένα, περισσότερα ή/και για όλα τα τμήματα. 8. Προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων/προμηθειών/ υπηρεσιών ή διάρκεια της σύμβασης έργων/προμηθειών/ υπηρεσιών. Ει δυνατόν, προθεσμία έναρξης των έργων ή προθεσμία έναρξης ή παράδοσης των προμηθειών, ή παροχής των υπηρεσιών. 9. Αποδοχή ή απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών. 10. Κατά περίπτωση, οι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. 11. Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών: α) ονομασία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ζητούνται η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα της σύμβασης, β) κατά περίπτωση, προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αυτών, γ) κατά περίπτωση, το κόστος και οι όροι πληρωμής για τη χορήγηση των εν λόγω εγγράφων. 12. α) Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών ή των ενδεικτικών προσφορών στην περίπτωση υλοποίησης δυναμικού συστήματος αγορών (ανοικτές διαδικασίες). β) Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής (κλειστές και με διαπραγμάτευση διαδικασίες). γ) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται. δ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται. 13. Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών: α) πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση των προσφορών, β) ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών. 14. Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις. 15. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά των σχετικών κανονιστικών διατάξεων. 16. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων, στην οποία κατακυρώνεται η σύμβαση. 17. Κριτήρια επιλογής σχετικά με την προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων τα οποία ενδέχεται να επιφέρουν τον αποκλεισμό τους, και απαιτούμενα στοιχεία βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που δικαιολογούν αποκλεισμό. Κριτήρια επιλογής και πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση του οικονομικού φορέα, πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των ελάχιστων όρων οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που θα πρέπει να πληροί ο οικονομικός φορέας. Ελάχιστο επίπεδο ή ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων που ενδεχομένως απαιτούνται. 18. Για τις συμφωνίες−πλαίσιο: αριθμός, ενδεχομένως, μέγιστος προβλεπόμενος αριθμός των οικονομικών φορέων που θα συμμετάσχουν, προβλεπόμενη διάρκεια της συμφωνίας−πλαίσιο, με διευκρίνιση, ενδεχομένως, των λόγων που δικαιολογούν διάρκεια ανώτερη των τεσσάρων ετών. 19. Για τον ανταγωνιστικό διάλογο και τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, να αναφέρεται, ενδεχομένως, η χρησιμοποίηση διαδικασίας με διαδοχικές φάσεις προκειμένου να μειώνεται προοδευτικά ο αριθμός των προς συζήτηση λύσεων ή των προς διαπραγμάτευση προσφορών. 20. Για τις κλειστές διαδικασίες, τον ανταγωνιστικό διάλογο και τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, στην περίπτωση που γίνεται χρήση της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλλουν προσφορά, να συμμετάσχουν στον διάλογο ή να διαπραγματευτούν: να αναφέρονται ο ελάχιστος αριθμός και, κατά περίπτωση, ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων που προβλέπεται και τα αντικειμενικά κριτήρια επιλογής αυτών των υποψηφίων. 21. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του (ανοικτές διαδικασίες). 22. Κατά περίπτωση, ονόματα και διευθύνσεις των οικονομικών φορέων που έχουν ήδη επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή (διαδικασίες με διαπραγμάτευση). 23. Κριτήρια, προβλεπόμενα στο άρθρο 51, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης: «χαμηλότερη τιμή» ή «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά». Τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών αναφέρονται εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων ή, στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, στο περιγραφικό έγγραφο. 24. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες. 25. Ημερομηνία(−ες) της δημοσίευσης της προκαταρκτικής προκήρυξης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές δημοσίευσης που αναφέρονται στο παράρτημα VIII ή μνεία της μη δημοσίευσής της. 26. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 27. Διευκρίνιση εάν η σύμβαση καλύπτεται ή όχι από τη συμφωνία. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ 1. Χώρα της αναθέτουσας αρχής. 2. Επωνυμία και ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής. 3. Επανάληψη δημοσίευσης προκήρυξης διαγωνισμού στο δυναμικό σύστημα αγορών. 4 Ηλεκτρονική διεύθυνση όπου διατίθενται η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών. 5. Αντικείμενο της σύμβασης: περιγραφή με αριθμό (ούς) αναφοράς της ονοματολογίας «CPV» και ποσότητα ή έκταση της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί. 6. Προθεσμία υποβολής των ενδεικτικών προσφορών. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1. Επωνυμία και διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής. 2. Επιλεγείσα διαδικασία σύναψης. Στην περίπτωση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού (άρθρο 22), αιτιολόγηση της επιλογής αυτής. 3. Συμβάσεις δημοσίων έργων: φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου. Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: φύση και ποσότητα των προμηθευομένων προϊόντων, ενδεχομένως, ανά προμηθευτή· αριθμός αναφοράς της ονοματολογίας. Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: κατηγορία και περιγραφή της υπηρεσίας· αριθμός αναφοράς της ονοματολογίας· ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 4. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης. 5. Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης. 6. Αριθμός των παραληφθεισών προσφορών. 7. Όνομα και διεύθυνση του ή των αναδόχων. 8. Τιμή ή κλίμακα των τιμών (ελάχιστη/μέγιστη) που καταβλήθηκαν. 9. Αξία της (των) επιλεγείσας(−ών) προσφοράς(−ών) ή υψηλότερη και χαμηλότερη προσφορά που ελήφθησαν υπόψη κατά την ανάθεση της σύμβασης. 10. Κατά περίπτωση, αξία και τμήμα της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί με υπεργολαβία σε τρίτους. 11. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης διαγωνισμού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές δημοσίευσης που περιλαμβάνονται στο παράρτημα VIII. 12. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης. 13. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες. - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII B ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής 2. α) Τόπος εκτέλεσης β) Αντικείμενο της παραχώρησης, φύση και έκταση των εργασιών 3. α) Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται 4. Προσωπική κατάσταση και όροι τεχνικού και οικονομικού χαρακτήρα που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι 5. Κριτήρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης 6. Ενδεχομένως, το ελάχιστο ποσοστό των εργασιών που θα ανατεθούν σε τρίτους 7. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης 8. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1. α) Τόπος εκτέλεσης β) Φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου 2. Ενδεχομένως, ταχθείσα προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών 3. Επωνυμία και διεύθυνση του οργανισμού από τον οποίο μπορούν να ζητούνται οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα 4. α) Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και/ή για την παραλαβή των προσφορών β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται 5. Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις 6. Όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί ο εργολήπτης 7. Κριτήρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης 8. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ 1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής και της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται τα συμπληρωματικά έγγραφα. 2. Περιγραφή του αντικειμένου της μελέτης. 3. Είδος της διαδικασίας του διαγωνισμού: ανοικτή ή κλειστή. 4. Σε περίπτωση ανοικτής διαδικασίας: τελική προθεσμία υποβολής των μελετών. 5. Σε περίπτωση κλειστής διαδικασίας: α) προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων· β) ενδεχομένως, επωνυμία των ήδη επιλεγέντων συμμετεχόντων· γ) κριτήρια επιλογής των συμμετεχόντων· δ) καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής. 6. Να διευκρινίζεται, ενδεχομένως, εάν η συμμετοχή επιφυλάσσεται μόνο σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. 7. Κριτήρια που θα εφαρμοσθούν κατά την αξιολόγηση των μελετών. 8. Ενδεχομένως, ονόματα των επιλεγέντων μελών της κριτικής επιτροπής. 9. Να διευκρινίζεται εάν η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. 10. Ενδεχομένως, αριθμός και ύψος των προς απονομή βραβείων. 11. Να διευκρινίζονται, ενδεχομένως, οι πληρωμές που πρέπει να καταβληθούν σε όλους τους συμμετέχοντες. 12. Να διευκρινίζεται εάν οι συμβάσεις που θα ακολουθήσουν μετά τον διαγωνισμό θα ανατεθούν ή δεν θα ανατεθούν στον βραβευόμενο ή στους βραβευόμενους. 13. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ 1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής. 2. Περιγραφή του αντικειμένου της μελέτης. 3. Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων. 4. Αριθμός αλλοδαπών συμμετεχόντων. 5. Νικητής ή νικητές του διαγωνισμού. 6. Ενδεχομένως, απονεμηθέν(−τα) βραβείο(−α). 7. Αναφορά των στοιχείων της προκήρυξης του διαγωνισμού μελετών. 8. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1. Δημοσίευση των προκηρύξεων α) Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα άρθρα 29, 61, 69 και 75 πρέπει να αποστέλλονται από τις αναθέτουσες αρχές στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με τη μορφή που καταρτίστηκε με τα μέτρα εφαρμογής που θεσπίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 77 παρ 2 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 29 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, προκαταρκτικές προκηρύξεις που δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή», όπως προβλέπεται στο σημείο 2 στοιχείο β), τηρούν επίσης αυτή τη μορφή, καθώς και η ειδοποίηση με την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευση. β) Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα άρθρα 29, 61, 69 και 75 δημοσιεύονται μέσω της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή από τις αναθέτουσες αρχές στην περίπτωση προκαταρκτικών προκηρύξεων που δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, επιπλέον, να δημοσιεύουν τις πληροφορίες αυτές μέσω του Διαδικτύου στο «προφίλ αγοραστή», όπως προβλέπεται στο σημείο 2, στοιχείο β). γ) Η Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων χορηγεί στην αναθέτουσα αρχή τη βεβαίωση της δημοσίευσης των πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 8. 2. Δημοσίευση συμπληρωματικών ή πρόσθετων πληροφοριών α) Οι αναθέτουσες αρχές ενθαρρύνονται να δημοσιεύουν στο Διαδίκτυο το πλήρες κείμενο της συγγραφής υποχρεώσεων και των συμπληρωματικών εγγράφων. β) Το «προφίλ αγοραστή» μπορεί να περιλαμβάνει τις προκαταρκτικές προκηρύξεις που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, πληροφορίες για τις τρέχουσες προσκλήσεις προς υποβολή προσφορών, τις προ¬γραμματιζόμενες αγορές, τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί, τις διαδικασίες που έχουν ακυρωθεί, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη γενική πληροφορία, όπως έναν αρμόδιο επικοινωνίας, έναν αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, μια ταχυδρομική διεύθυνση και μια ηλεκτρονική διεύθυνση. 3. Μορφή και λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής διαβίβασης προκηρύξεων Η μορφή και οι λεπτομέρειες διαβίβασης των προκηρύξεων με ηλεκτρονικά μέσα είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου: «http://simap.eu.int». - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ MHTPΩA (1) (1) Για τους σκοπούς του άρθρου 44, ως «μητρώα» νοούνται τα περιλαμβανόμενα στο παρόν παράρτημα και, σε περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, τα μητρώα που τα αντικατέστησαν. - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ Α Τα επαγγελματικά μητρώα καθώς και οι δηλώσεις και τα πιστοποιητικά που αντιστοιχούν σε κάθε κράτος μέλος είναι: − στο Βέλγιο: «Registre du Commerce», «Handelsregister», − στη Δανία: «Erhvervs−og Selskabsstyrelsen», − στη Γερμανία: «Handelsregister» και «Handwerksrolle», − στην Ελλάδα: το «Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων − ΜΕΕΠ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ), − στην Ισπανία: για τα νομικά πρόσωπα, εγγραφή στο «Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda», − στη Γαλλία: «Registre du commerce et des sociétés» και «Répertoire des métiers», − στην Ιρλανδία: ο εργολήπτης μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από το Registrar of Companies ή το Registrar of Friendly Societies ή, σε διαφορετική περίπτωση, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το οικείο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένο, σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική επωνυμία, − στην Ιταλία: «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato», − στο Λουξεμβούργο: «Registre aux firmes» και «Rôle de la chambre des métiers», − στις Κάτω Χώρες: «Handelsregister», − στην Αυστρία: «Firmenbuch», «Gewerberegister» και «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern», − στην Πορτογαλία: «Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário» (IMOPPI), − στη Φινλανδία: «Kaupparekisteri»/«Handelsregistret», − στη Σουηδία: «aktiebolags−, handels− eller föreningsregistren», − στο Ηνωμένο Βασίλειο: ο εργολήπτης μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από το Registrar of Companies ή, σε διαφορετική περίπτωση, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το οικείο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένο, σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική επωνυμία. - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ Β ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τα αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και οι δηλώσεις και πιστοποιητικά είναι: − στο Βέλγιο: «Registre du commerce» «Handelsregister», − στη Δανία: «Erhvervs−og Selskabsstyrelsen», − στη Γερμανία: «Handelsregister» και «Handwerksrolle», − στην Ελλάδα: «Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο», − στην Ισπανία: το «Registro Mercanti» ή, στην περίπτωση μη καταχωρημένων σε μητρώο ατόμων, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το οικείο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα, − στη Γαλλία: «Registre du Commerce et des sociétés» και «Répertoire des métiers», − στην Ιρλανδία: ο εργολήπτης μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από το Registrar of Companies ή το Registrar of Friendly Societies, το οποίο πιστοποιεί ότι έχει συστήσει εταιρεία ή είναι καταχωρημένος σε μητρώο ή, εάν δεν έχει τέτοιο πιστοποιητικό, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το οικείο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένο, σε συγκεκριμένο τόπο, υπό καθορισμένη εμπορική και επαγγελματική επωνυμία, − στην Ιταλία: «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato» και «Registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato», − στο Λουξεμβούργο: «Registre aux firmes» και «Rôle de la chambre des métiers», − στις Κάτω Χώρες: «Handelsregister», − στην Αυστρία: «Firmenbuch», «Gewerberegister» και «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern», − στην Πορτογαλία: «Registro Nacional das Pessoas Colectivas», − στη Φινλανδία: «Kaupparekisteri»/«Handelsregistret», − στη Σουηδία: «aktiebolags−, handels− eller foreningsregistren», − στο Ηνωμένο Βασίλειο: ο προμηθευτής μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από το Registrar of Companies, το οποίο βεβαιώνει ότι έχει συστήσει εταιρεία ή ότι είναι εγγεγραμμένος σε μητρώο ή, εάν δεν έχει τέτοιο πιστοποιητικό, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το οικείο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένο, σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική και επαγγελματική επωνυμία. - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ Γ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τα αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα ή δηλώσεις και πιστοποιητικά είναι: − στο Βέλγιο: «Registre du commerce/Handelsregister» και «Ordres professionnels/Beroepsorden», − στη Δανία: «Erhvervs− og Selskabstyrelsen», − στη Γερμανία: «Handelsregister», «Handwerksrolle», «Vereinsregister», «Partnerschaftsregister» και «Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder», − στην Ελλάδα: ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να κληθεί να προβεί σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος· στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περιπτώσεις, για την παροχή υπηρεσιών μελετών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι Α, τα επαγγελματικά μητρώα είναι το «Μητρώο Μελετητών» και το «Μητρώο Γραφείων Μελετών», − στην Ισπανία: για τα νομικά πρόσωπα, εγγραφή στο «Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda», − στη Γαλλία: «Registre du commerce et des sociétés» και «Répertoire des métiers», − στην Ιρλανδία: ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από το «Registrar of companies» ή το Registrar of Friendly Societies ή, εάν δεν έχει τέτοιο πιστοποιητικό, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το οικείο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στην χώρα όπου είναι εγκατεστημένο, σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική επωνυμία, − στην Ιταλία: «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato», «Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato» ή «Consiglio nazionale degli ordini professionali», − στο Λουξεμβούργο: «Registre aux firmes» και «Rôle de la chambre des métiers», − στις Κάτω Χώρες: «Handelsregister», − στην Αυστρία: «Firmenbuch», «Gewerberegister» και «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern», − στην Πορτογαλία: «Registo nacional des Pessoas Colectivas», − στη Φινλανδία: «Kaupparekisteri»/«Handelsregistret», − στη Σουηδία: «aktiebolags−, handels− eller föreningsregistren», − στο Ηνωμένο Βασίλειο: ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από το «Registrar of companies» ή, εάν δεν έχει τέτοιο πιστοποιητικό, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το οικείο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στην χώρα όπου είναι εγκατεστημένο, σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική επωνυμία. - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ TA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ή ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών, των αιτήσεων συμμετοχής και των σχεδίων και μελετών πρέπει κατ’ ελάχιστο όριο να διασφαλίζουν, με τα κατάλληλα τεχνικά μέσα και διαδικασίες, ότι: α) οι ηλεκτρονικές υπογραφές σχετικά με τις προσφορές, τις αιτήσεις συμμετοχής και τις αποστολές σχεδίων και μελετών είναι σύμφωνες προς τις εθνικές διατάξεις που έχουν θεσπισθεί κατ’ εφαρμογήν της οδηγίας 1999/93/ΕΚ. β) μπορεί να καθορισθεί με ακρίβεια η ώρα και η ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, των αιτήσεων συμμετοχής και των σχεδίων και μελετών. γ) μπορεί να εξασφαλίζεται ευλόγως ότι κανείς δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στις διαβιβαζόμενες δυνάμει των ως άνω απαιτήσεων πληροφορίες πριν από τις προκαθορισμένες καταληκτικές ημερομηνίες. δ) σε περίπτωση παραβίασης της ως άνω απαγόρευσης πρόσβασης, μπορεί να εξασφαλίζεται ευλόγως ότι η παραβίαση είναι σαφώς ανιχνεύσιμη. ε) μόνον τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορούν να καθορίζουν ή να τροποποιούν τις ημερομηνίες αποσφράγισης των παραληφθεισών πληροφοριών. στ) η πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος των υποβαλλομένων πληροφοριών, κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης ή του διαγωνισμού μελετών, είναι δυνατή μόνον με ταυτόχρονες ενέργειες των εξουσιοδοτημένων προσώπων. ζ) η πρόσβαση στις διαβιβαζόμενες πληροφορίες με ταυτόχρονες ενέργειες των εξουσιοδοτημένων προσώπων είναι δυνατή μόνον μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία. η) στις πληροφορίες που παραλήφθηκαν και αποσφραγίσθηκαν κατ’ εφαρμογήν των ως άνω απαιτήσεων έχουν πρόσβαση μόνον τα εξουσιοδοτημένα να λάβουν γνώση πρόσωπα.

Άρθρο 79Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Μ. Γ. ΛΙΑΠΗΣ