267 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3614/2007

Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013.

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Άρθρο 32 - Θέματα για την Κοινωνία της Πληροφορίας
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
03 Δεκεμβρίου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 267
3 Δεκεμβρίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3614
Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ανώνυμη εταιρεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που συστάθηκε με τη με Αριθμ. 10071 (ΦΕΚ 324 Β΄/ 27.3.2001) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία τροποποιήθηκε με τη με Αριθμ. 17919 (ΦΕΚ 1099 Β΄/ 10.8.2006) κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 2860/2000 με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.», μετονομάζεται σε «Διοικητική Αναδιοργάνωση Α.Ε.». Η εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και έχει ως κύρια αποστολή την ανάπτυξη δράσεων και την υποστήριξη των αρμόδιων φορέων για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης, καθώς και την εκτέλεση και διαχείριση έργων στον τομέα της πληροφορικής, επικοινωνίας και νέων τεχνολογιών για τη δημόσια διοίκηση. Η εταιρεία λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας του ν. 3429/2005 στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόμου και του καταστατικού της και συμπληρωματικώς των διατάξεων του ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄). Η εταιρεία εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών. Η εποπτεία αυτή είναι ανεξάρτητη από την εποπτεία που ασκεί ο Υπουργός Ανάπτυξης επί των ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ, αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπεί ο Υπουργός Εσωτερικών. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αμεταβίβαστες. Η εταιρεία απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου. Επίσης απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος ή φόρο, άμεσο ή έμμεσο, εισφορά υπέρ τρίτου, δικαίωμα και κράτηση φόρων ή τέλους, πλην του Φ.Π.Α.. Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η εκτέλεση δράσεων και έργων βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και η υποστήριξή της για την εκτέλεση όμοιων δράσεων και έργων με στόχο την ενδυνάμωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης. β) Η εκτέλεση έργων στον τομέα της πληροφορικής, της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Κ.Π.Σ. 2000−2006 και «Ψηφιακή Σύγκλιση» και η υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης για την εκτέλεση σχετικών έργων. γ) Η υποστήριξη ή/και διαχείριση της λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας της δημόσιας διοίκησης, όπως προβλέπεται ήδη στο ν. 2860/2000 (άρθρο 24 παράγραφος 6γ). δ) Η ανάληψη της εκτέλεσης πράξεων και ενεργειών τεχνικής υποστήριξης, που χρηματοδοτούνται από τα επιχειρησιακά προγράμματα «Κοινωνία της Πληροφορίας», «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση». ε) Η συστηματική τεκμηρίωση και παρακολούθηση των χαρακτηριστικών, των προβλημάτων και της εξέλιξης της διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωσή της και τη διευκόλυνση της μεταφοράς και προσαρμογής ξένης εμπειρίας και καλών πρακτικών στο ελληνικό διοικητικό περιβάλλον. Ειδικότερα στο σκοπό της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται ιδίως: α) Η υποστήριξη των δικαιούχων των ανωτέρω επιχειρησιακών προγραμμάτων κατά την προετοιμασία, την ένταξη, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και την παραλαβή των δράσεων και έργων. β) Η ανάληψη ως δικαιούχου της εκτέλεσης έργων ή δράσεων στο πλαίσιο των ανωτέρω επιχειρησιακών προγραμμάτων. γ) Η ανάληψη, ύστερα από προγραμματική συμφωνία που καταρτίζεται μεταξύ του κατ’ αρχήν δικαιούχου και της εταιρείας, της εκτέλεσης ως δικαιούχου, δράσεων και έργων ευθύνης του οικείου Υπουργείου ή Περιφέρειας ή Ανεξάρτητης Αρχής ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που χρηματοδοτούνται από τα ανωτέρω επιχειρησιακά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών τεχνικής βοήθειας. Στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ, η εταιρεία αναλαμβάνει την εκτέλεση έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για το δημόσιο τομέα, που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση». δ) Η υποστήριξη ή/και διαχείριση της λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών φορέων του δημόσιου τομέα, ύστερα από κοινή απόφαση παραχώρησης του Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού. Η εταιρεία διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίζεται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας εκλέγεται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μεταξύ των μελών του. Η αποζημίωση του προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου και η αμοιβή του διευθύνοντα συμβούλου καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό. Για τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994, αν αυτός έχει ιδιότητα υπαλλήλου φορέα του δημόσιου τομέα. Οι πόροι της εταιρείας προέρχονται από: α. επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, περιλαμβανομένων και προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από εθνικούς πόρους, β. τον Τακτικό Προϋπολογισμό, γ. εκμετάλλευση της περιουσίας της, δ. δωρεές, κληροδοτήματα ή επιχορηγήσεις από οποιονδήποτε φορέα, ε. από δάνεια κάθε μορφής, στ. από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Για τη στελέχωση της εταιρείας εφαρμόζεται το άρθρο 13 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄/27.12.2005). Επιτρέπονται οι αποσπάσεις στελεχών του δημόσιου τομέα οι οποίες γίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου Υπουργού, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού ή του διοικητικού συμβουλίου του φορέα προέλευσης. Ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, οι αποσπάσεις είναι δυνατόν να παρατείνονται μία ή περισσότερες φορές ή να διακόπτονται. Οι αποσπώμενοι στην εταιρεία εξακολουθούν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους από την υπηρεσία από την οποία προέρχονται, με τα πάσης φύσεως, γενικά ή ειδικά επιδόματα της οργανικής τους θέσης και όλες τις επιπλέον πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις. Με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας είναι δυνατή η χορήγηση σε αυτούς ειδικού επιδόματος εξίσωσης των αποδοχών τους με τις συνολικές αποδοχές του αντίστοιχου προσωπικού της εταιρείας. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση του φορέα προέλευσης του αποσπωμένου. Όλα τα ειδικότερα θέματα τα σχετικά με τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τις αρμοδιότητές τους και το προσωπικό της εταιρείας, ρυθμίζονται με κανονισμό που καταρτίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίνεται ο Κανονισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών της εταιρείας, με τον οποίο ρυθμίζεται κάθε σχετικό ζήτημα για τη σύναψη και την εκτέλεση των αντίστοιχων συμβάσεων. Μέχρι την έκδοση νέων κανονισμών εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι υφιστάμενοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος. Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να τροποποιείται, να συμπληρώνεται και να κωδικοποιείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Β. ΜΑΓΓΙΝΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Α. ΚΟΝΤΟΣ Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Μ. ΛΙΑΠΗΣ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του
Κράτους